• Nem Talált Eredményt

Religio, 1854. 2. félév

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Religio, 1854. 2. félév"

Copied!
628
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

5 0 2 D 0

E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I F O L Y O I R A T

1854. MÁSODIK FÉLÉV.

&\ V. 4 1

T U L A J D O N O S É S SZERKESZTŐ

DANIELIK JÁNOS.

PESTEN, 1854.

NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

(2)
(3)

T Â R T A L 0 M - J E 6 Y Z É K

A ,RELIGIO' 1 8 5 4 . II. FÉLÉVI FOLYAMÁHOZ.

L

É r t e k e z é s e k .

Szám.

Széttekintés 1 J u r a n i c s László p é c s i n a g y p r é p o s t emléke . . . 2 , 3

Gyakorlati l e l k i p á s z t o r . . . 4-, 11

L a m b r u s c h i n i . . . . . . . . 4

L e g ú j a b b f r a n c z i a o r s z á g i z s i n a t o k . 5 , G, 7, 5 3 . 53, 57, 71, 72. 74 E g y h á z t ö r t é n e t i n y o m o z á s o k . . . 8, 9 É s z r e v é t e l e k az 1854-iki Y a s G e r e b e n n a g y n a p t á r á - b a n

k ö z l ö t t s H a m a r i D á n i e l o r v o s t u d o r j e l ö l t által irt

,,A b e t e g s é g és o k a i r ó l " c z i m ü é r t e k e z é s r e . . 9 Ki a meghasonlott v e g y e s h á z a s o k illetékes b í r á j a V . . 10 N é h á n y sző az e g y h á z i j a v a d a l m a k r ó l . . . 12, 15, 14 A vegyes h á z a s s á g o k ü g y é b e n . . . 13 Az e g y h á z ü g y B a j o r o r s z á g b a n . . . 15 Capistrani sz. J á n o s t e t e m é n e k h o l l é t e . . . 16, 17 E g y gyóntató atya t a p a s z t a l a t i é s z r e v é t e l e i . . . 18 E g y adat a Protestantismus b e f o l y á s á r ó l A n g o l o r s z á g b a n . 19 S z e r z e t e s r e n d e k E s z t e r g o m b a n a h i t ú j í t á s előtt és után . 2 0 A k e r . ősegyház D e m o s t h e n c s e , vagyis a r a n y s z á j ú sz. J á n o s . I I I . 21 A romai s z e n t s z é k n e k e l j á r á s a C o p e r n i k c s i l l a g á s z a t i r e n d -

szere és Galileo Galilei i r á n y á b a n . 22, 2 3 , 24, 2 6 , 27, 28

A z irgalmas nénék V e s z p r é m b e n . . . . . 2 5

A prot. l e l k é s z előtt kötött v e g y e s h á z a s s á g o k é r v é n y e s s é g i

t e k i n t e t b e n 29 A londoni s z . - P é t e r - t e m p l o m j a v á r a t e e n d ő g y ű j t é s ü g y é b e n 5 0

I r o d a l m i s ü r g ö n y . . . 5 1 E g y f o r r a d a l m á r vallomása a p o g á n y classical k é p e z é s k i h a -

tásairól . . . 5 1 N é m e l l y e g y h á z j o g i e l l e n é s z r e v é t e l e k . . . . 5 2

E g y classicus k e s e r g ő - é n e k . . . . . . 3 4

V e g y e s h á z a s s á g o k é r v é n y e s s é g e , . . . . 5 6

P i l l a n t á s a j ö v ő b e . . . . . . . 5 8

De I m m a c u l a t o D e i p a r a e s e m p e r V i r g i n i s C o n c e p t u . 59, 4 0

S c h m i d Kristóf 3 9 F e l s ő - Ö r s és p r é p o s t s á g a . . . . 41, 4 2 , 43, 4 4

S e h e 11 i n g v é g r e n d e l e t e . . . . . . 4 5

E g y h á z j o g i ellenészrevételek . . . . . . 4 6

E g y l e t e k r ő l , t e k i n t e t t e l a j o g r a . . . . i l , 4 8 , 4 9 I r o d a l m i s ü r g ö n y másodszor is . . . . 5 0 , 5 i A belga szabad k ő m i v e s e k idei k ö z g y ű l é s e . . 50, 5 1 S a j t ó r e n d t a r t á s 52, 53, 5 4 C a t h . a l a p í t v á n y o k P a l a e s t i n á b a n . . . 54, 56

64, 65, 66, s z e p l ő t e l e n F e l e l e t a , , N é m e l l y e g y h á z j o g i e l l e n é s z r e v é t e l e k - " r e . 51 I r o d a l m i és művészeti t u l a j d o n t biztosító t ö r v é n y

S p a n y o l e g y h á z i á l l a p o t o k . . . . . H a y d n György M i h á l y ( É l e t r a j z ) . . . . S z e g e d - a l s ó - v á r o s i t e m p l o m és z á r d a t ö r t é n e t e

A S z . - I s t v á n T á r s u l a t 1 8 5 4 - i k évi o c t o b e r h ó 8. n a p j á n t a r - tott V . k ö z g y ű l é s é n e k t ö r t é n e t i vázlata

A S z . - I s t v á n - T á r s u l a t 1 8 5 4 - i k évi o c t o b e r h ó 8 . m e g t a r t o t t k ö z g y ű l é s é n tett elnöki j e l e n t é s

Hittani m a x i m á k a szeplőtelen fogantatás k é r d é s é n e k m e g -

f e j t é s é h e z . . . . . .

A S z . - I s t v á n - T á r s u l a t módosított s a cs. k. r e n d ő r i g a z g a - tóságnak 1854. m á j u s 4 - é n f e l t e r j e s z t e t t a l a p s z a b á l y a i A S z . - I s t v á n - T á r s u l a t o c t . 8 - i k i k ö z g y ű l é s e n tett igazgatói

j e l e n t é s . . . . . . .

F e l h í v á s C a n t u C a e s a r V i l á g t ö r t é n e l m é n e k ü g y é b e n A a c h e n i m a g y a r alapítvány

V o l t a í r e h a l á l a . . . . N é h á n y szó a szeplőtelen fogantatásról

Dogmaticai h a t á r o z á s n a k m ó d j a i v o n a t k o z ó l a g a

fogantatásra . . . . . .

B o s s u e t a sírban . . . . . .

A m a g y a r c a t h , e g y á z f e j e R o m á b a n . . . A p é t e r v á r a d i havi B o l d o g a s s z o n y

P r i v i l e g i u m fori és az u j polgári és b ü n t e t ő c o d e x

Boldogs. s z ű z Mária szeplőtelen f o g a n t a t á s á n a k ü n n e p e R o - m á b a n d e c . 8 - á n 1 8 5 4 . . . . .

Szerencsés k ö l t ő k . . . . . .

E g y k o r s z e r ű nyilatkozat a c a t h . sajtó ü g y é b e n E g y p á r szó felvilágosításul a r o m a i n a p l ó t i l l e t ő l e g

F i g y e l m e z t e t é s . . . . . . .

I m m a c u l a t a . . . . . . .

I I .

L e v e l e z é s e k .

B a k o n y i ) ó l : A l e l k i p á s z t o r i m a g á n l á t o g a t á s o k r ó l e l l e n -

é s z r e v é t e l e k . . . . . .

B a l a s s a g y a r m a t : A vadkerti i s k o l á b a n l á t o g a t á s . 7. — I s k o l a i t a n á c s k o z m á n y és é r t e k e z l e t . 9. — A h a n g o z - tató s i r v a - o l v a s á s i m ó d s z e r . . . . B é c s : A fm. h g p r i m á s és b i b o r n o k R o m á b a u t a z á s a s f t .

H o v á n y i F . k a n o n o k u r a d o m á n y a . 51. — A sz. S e - v e r i n - e g y l e t g y ű l é s e . . . . .

S z á m , 56, 5 7

5 5 5 7 , 5 8

5 8 5 8 5 9 60 61 61 6 2 6 3 6 3 6 8 , 6 9

6 7 7 0 7 0 7 3 7 3 7 3 7 5 7 6 77 77 77 77

21

21

5 3

(4)

czegpüspök buzgalma s j ó példaadása J o h a n n e s b e r g - ben. A boroszlói calh. egylet s működési köre. A B o -

nifácz-egylet . . .

C s a n á d m e g y é b ő l : A j e z s u i t a missio-atyák keresztül- utazása Temesvárod. Fogadtatásuk. Püspöki körlevél.

Templomépitések . . .

C s u r g ó : Kegyes adakozás . . . D a n s v i 1 I e ( E s z a k a m e r i c á b ó l ) : Uti részletek ; megérkezés

és fogadtatás. 68. — A , . K n o w - n o t h i n g ' ' - p á r t D i á k o v á r i m e g y é b ő l : A s z . - f c r e n c z i e k Bosniíbati E r d é l y b ő l : Egy régi g ö r ö s - e g y e s ü l t érsekségi pecsét-

nyomó feltaláltatása. 5. — B o r n e m i s z a Pál p ü s p ö k levele 1 5 5 6 - b a n . 5. — Hitélet. 18. — Az előpataki f ü r d ő h e l y . E r ő s kanonok fogadalma

E s z t e r g o m : A megyei foglyok j a v á r a tartott missio P e s t : A plebániahivek látogatásáról a lelkész által. I. —

Iskolatestvérek és behozatásuk iránti reményeink. 10.

— Maria-egylet a j ó szolgálók nevelésére. 14. — A porosz kormány a calh. p a p s á g o t oroszellenes érze- lemről és a democratiavali szövetkezésről vádolja. A cath. lapok észrevételei. 16. — A bécsi Maria-egylet 1 8 5 y4. évi tudósitványa az africai missiokró). 28. — A cholera elleni óvószerekről .

P o z s o n y : Kápolnaszentelés . B o r n a : A cholera d ü h ö n g é s e . A szentséges atya látogatása

a kórházakban. P a s s a g 1 i a müve. 57. — A bibor- n o k - p r i m á s Komában, tisztelgések s consistorium. 65,

— Készletek a romai ü n n e p é l y r ő l .

S z a b o l c s b ó l : Észrevételek ne'melly liirlapi állításokra.

Ultrarnontanismu3 . . .

S z o m b a t h e l y : Válasz a szerzetesi reform ügyében T e m e s v á r : Püspöki látogatás . . . .

I I I .

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k .

a) Magyarország.

A g á r d : Megtérés. Bérmálás. Egyházi ének

A 1 s ó - G ö m ö r : Hálalisztelet . . . . A r a d : K e g y ú r i buzgóság és hitélet

A s z a l ó : A tűzvész által okozott kár kegyes enyhítése.

Hálaköszönet . .

B a 1 a s s a g y a rin a t : U j m i s e , B é e s - U j h e l y : Jezsuita-missiok . .

B u d a : Kápolnaszentelés. Americai missio. 13. — Lelki

s z e n t - g y a k o r l a t o k Váczon , C s o n g r á d : U j plebánia-lak beszentelése

D í 6 s z e g h : Templomszentelési ünnepély

E g e r : Bérmálás. 3. — Eőpásztori körút. T e m p l o m s z e n t e - lés ,Isten m e z e j é ' - n . 6. — Visszatekintés a főpásztori körútra. Egyházirodalom. 15. — Alsóhevesi e g y h á z -

kerületi gyűlés . . .

E 8 z t e r g o m : Zárdalátogatás. 5. — A főegyház. 7. — P a p - szentolés. Egyházi látogatás. A sz. Szűz szobrának megkoronázása N a g y - T a p o l c s á n b a n . Káptalangyülée az Üdvözitőről nevezett sz.-ferencziekkel Galgóczon.

3 9 . — Népmissio Magyar-Szölgyénben. 32. — A visi-

•tatio canonica a káptalanban ; ő eminentiájának bucsu- j s zása. A jászói prépost és három apát megáldása, és két

I kanonok beigtatása. 47. — A bibornok hgprimás K o - mába utazása 51. — Bucsuszónoklatok a lávoző b i - b o r n o k - é r s e k h e z , 52. — Missio a hívek számára. 65.

— Bibornok és hgprimás b u c s u i r a t a a p a p s á g h o z . 66.

— Levéltöredékek a romai útból. 68. — Bibornok és hgprimás irata az esztergomi nevendékekhez

11 18 72 65

56 6 3

76 2 4 — 2 7 26

46 46 30 4 58 58 50 26 45

67

70

G i r i n c s : Főpásztori látogatás .

G y ö in ö r ő : Templomi adomány . . . . . G y ő r i S z . - I v á n : Megtérés .

H é v i z : Plebánosbeigtatási ünnepély . . , . J á s z f a l u : Aranymenyegző . . . J e k e 1 f a 1 u : Főpásztori látogatás a rozsnyó-megyei szepesi

hegyi kerületben . . .

K a l o c s a : Érseki körlevél a tartandó lelki gyakorlatok iránt.

5. — Főegyházi ü n n e p . 23. — Lelki s z e n t g y a k o r -

latok . . .

K á p t a l a n f a : Bérmálási ü n n e p é l y e k .

K a p u v á r : Templomszentelés Babothon. 44. -—• N a g y József csököli plébános alapítványa

K a r a n c s k e s z i : U j templom Kalondán

K a s s a : Málczi plébános beigtatása s aranymise V á s á r h e l y e n . 1 1 . — R é s z l e t e k az egyházélet mutatkozó j e l e n s é g e i -

ből

K i ' s - V á r d a : Templomszentelés Bogdányban. A prot. atya- fiak a templom körüli buzgóságuk

K r o m p a c ii : Főpásztori látogatás .

M á d : Intézkedések a templom és tornya helyreállítása iránt M i h á l y f a : Bérmálási ünnepélyek . . . . M o s o n megyéből : Kolostorok látogatása a győri mlgos

püspök által . . .

N n d a p : Bérmálás, főpásztori megemlékezés, kegyes a d o -

mányok . . .

N á d s z e g : Aranymise . . .

N a g y b á r k á n y : A lelkész adománya és j ó t é t e m é n y e N . - Sz.-Miklós : P ü s p ö k i látogatás . N a g y s z o m b a t : B i b o r n o k - p r i m á s látogatása. 2. — Z á r -

dalátogatág . . . • N a g y v á r a d : Halálozás. 3. — Hálanyilvánitás. 12. —

Zárdaltilogatás ; j u b i l a e u m ; tanügy. 6 5 . — Ü n n e p d e c . 8-án az orsolyaszüzek templomában . . • N y i t r a : A szürke nénék kolostorának építtetése. P a p p á -

szentelés. Irodalmi ú j d o n s á g . 14. — Szerzetesi l á t o - gatás. 24. — Az apáczakolostor alapkövének letétele P á p a : Három aranymise. 38. — Necrolog

P a t a k : Tüzvé-z s a plébános jótékonysága

P é c s i megyéből : Necrolog. 44. — U j mise ; a hitélet n y i l - vánulásai ; p ü s p ö k i körút ; G a r a y Ákos i". 46. — A

12 apostol szobrainak felállítása a pécsi székesegyházra.

6 8 . — Első mise : buzgóság a templomok körül. P I e t - n i t s F e r e n c z f 69. — Végrendeleti hagyományok Pletnits F . u t á n . 72. — M ű v é s z e t ; templomszentelés . P e s t : A Szent-István-Társulat juliushavi választmányi g y ű -

lése. 5. — Hermina-kápolna a l a p - és zárkövének l e t é - tele. 11. — A szent-ferenezrendiek canonszerű láto- gatása. A két hitvallású evangelicusok egyházi ügyeit illető felsőbb intézkedés. 12. — A józsefvárosi p l é - bános bucsut vesz híveitől. 14. — A Szent-István- Társulat augustusi választmányi gyűlése. A pesti v a - kok intézetében próbatét és jutalomkiosztás. 17. — Budakeszi b u c s u . Ministeri kibocsátvány az evang.

hitfeletkezetbeliek házasságpöreinek kezelése körül f e l - merülő némelly kételyek felvilágosítását illetőleg. 19.

— Az augustus 15-, 18- és 2 0 - i k i ünnepek. 23. — A pesti, budai, egri, s z e g e d i , győri, pápai g y m - nasiumok programmjai. 26. — A Sz.-István-Társulat septemberhavi választmányi gyűlésének t á r g y a i . 3 3 . — Részletek a Sz.-István-Társulat oct. 8. tartott k ö z g y ű - léséről. 45. — A Sz.-István-Társulat octoberhavi v á - lasztmányi gyűlése. 48. — A nagy-marosi templom megújítása. 49. — A theol. kar átköltözése az egyetemi épületbe. I p o l y i A r n o l d m u n k á j a . Missio Budán. 52. — A S z . - I s t v á n - T á r s u l a t novem- b e r i választmányi gyűlése. 58. — A j u b i l á r i s á j t a - tosság. 60. — Ó - r é g i templomok kijavítása s a romok

23 26 6 70 71 44

30 36 50 71

64 42 44 55 36 24 54 39 31 42 3 11

72

26 69 4 5

75

(5)

1

fentartása ügyében egykét szó. G6. — A bibornok p r í - más érseki megyéje kerületeihez intézett körlevele R o m á b ó l . 6 9 . — A S z . - I s t v á n - T á r s u l a t d e c e m b e r h a v i választmányi gyűlése. 71, — Kivonatok bibornok p r i - mas romai naplójából. 71, 72, 73, 74, 75, 76. —

Zászlószentelés a józsefvárosi plebánia-templomban . P i n k a f ö : Bérmálás A zárdakápolna alapkövének letétele P o z s o n y : A Boldog-Asszonyról czimzett sz. ferenczrendí

tartomány káptalani gyűlése. Elöljárók névsorozata.

2 — Visszatekintés az eddig megtartott missiokra K a d n a : A bucsu és annak jelentősége .

H o s n y ó : Egyházi j ó t é k o n y s á g Murányban és Jolsván S ü m e g : Bérmálás. 31. — Látogatás a sz.-ferenczrendieknél S z a i m á r : Az ujdon megalapított szamosujvári g. e. p ü s -

pökség szervezése ügyében .

S z e g e d : Iskolai látogatás és tanvizsgák. 22. — Az irgal- mas nénék átveszik a városi kórházat . . , S z e g s z á r d : Irgalmas nénék behozatala .

S z é k e s f e h é r v á r : Gymnasiumi vizsgálatok. 17. — A váli és csákvári templomok ünnepélyes felavatása. 55.

— Tanodai ünnepély . . .

S z . K i r á l y : Kegyúri jótékonyság és hálanyilvánitás T a k s o n y : E r h a r d t Imre plébános a j e z s u i t a - r e n d b e lép T ü s k e v á r : Kápolna a Somlóhegyen .

V á c z : Lelkigyakorlatok és zsinati vizsgálatok. 39. — Aranymise Hmező-vásárhelyen . V á g v i d e ' k : A nagyszombati nagygymnasium programmja V á j s z k a : Kegyeletes gondoskodás a templom díszéről

V e 1 e n c z e : Ujmise . . .

V e s z p r é m : Apostoli látogatás a szent-ferenczieknél b) Austria.

U j r a t h , irodalmi folyóirat K o h l g r u b e r József apái "t"

Severin-egyleti gyűlés

c) Erdély.

A csik8omlyói bucsu. A salvatorhegyi k á p o l n a eredete Az érmindszenti parochia alapításának évünnepe. A d o m á n y o -

zások . . .

P ü s p ö k i körút . . .

A nm. püspök intézkedései ; iskolaügy ; a károlyfehérvári

capistran-templom és zárda . . . . ,

A nm. p ü s p ö k b u z g ó s á g a ; zászlószentelés d) Anglia.

A catholicusok ügyei a p a r n a m e n t b e n

A cserkesz partokon beállott leánykereskedés iránti i n t e r p e l -

l a t e . . .

Gr. S h r e w s b u r y hagyománya cath. czélokra Az angol egyház jellemzése ; j ó t é k o n y intézetek

U j bill a vasár- és ünnepnapok megszentelésére vonatko-

zólag . . .

Az irlandi cath. egyetem megnyitása

A gyermekgyilkolások és az ez ügyben kiküldött parlamenti

bizottmány . . .

A dublini egyetemhez kötött r e m é n y e k . Oxford j ö v e n d ő b e l i

hanyatlása . . .

Lelkigyakorlatok a w e l l b u m i intézetben. Dundeeben bér-

málás . . .

Súrlódások Irlandban. W i l b e r f o r c e Robert és az anglican egyház

E g y kalandor Scotiában

Szám. Szám.

e) Belgium.

A genti megyei zsinat határozatai a cath. intézetekben t a r -

tandó szini előadásokat illetőleg . . . . 4

Az állami egyetemek követelései . . . . . 6

A keresztény szeretet gyakorlatát korlátozó t ö r v é n y j a v a s l a t .

A brüggei püspök munkája . . . 8

A brüsseli egyházellenes egylet feloszlatva . . . 14 Egy adat a cath. szeretetintézetek elnyomatásának történe-

téhez 15 A szabad kőmivesek dühöngései s a mérsékelt szabadelvűek 55

A löveni esyetem 19-iki évünnepe . . . 74

f) Dania

A franczia hajóhadi papok s isteni tisztelet . . . 10 g) Francziaország.

Mult évi számadások az összes szegénvsegéllő-intézetek be-

vétele- és kiadásairól . . . 8

A clunyi, sz. J ó z s e f r ő l nevezett nénikék intézeteinek pápai

megerősitése . . . 15

A szerzetesek és a földmivelés . . . ^ 2 8

A missionariusok tevékenységének sikere U j - C a l e d o n i á b a n . 2 9 A lyoni catholicusok felirata egy ott letelepedett gyanús f e -

lekezetet illetőleg . . . 34

A k ö z é p k o r i tanrendszer, vonatkozólag a clericusok körüli

kérdésre . . . 41

A sz. Szűznek a salettei hegyen történt megjelenéséről irt két

munka . . . 4 3

N e y halála ; a haza , T e D e u m ' - j a . . . . 46 S a i n t - A m a i i d . . . 48 Sz. T h e o d o s i a ereklyéi emlékünnepe . . . 51

D u p a n 1 o u p az academiában . . . 62

h) Németország.

A freiburgi érsek körlevele azon vád ellen, mintha ő u r a l -

k o d ó j a iránti esküjét megszegte volna . . . 1

Badeni egyházállapotok . . . 6

Dr S c h 1 e y e r egyházias magaviselete. A freiburgi ordi- nariatus irata a k i r r l a c h i eseményeket illetőleg. R e n d -

őri szigor. A mainzi p ü s p ö k irata . . . . 10 A catholicusok sérelmeinek orvoslása F r a n k f u r t b a n . . 11

A kirrlachi kényszeritett schism* . . . 12

Egy p r o t . lap Ítélete a b a d e n i cath. egyházügyről . . 14 A lamsdorti s z . - f e r e n c z i e k magaviselete a boroszlói h g - p ü s -

pök irányában . . . 15 A kölni érsek levele a porosz királyhoz a cath. olcrus g y a -

nusittatását illetőleg. P á p a ő szentségének brevéje egy

krakkói könyvkiadó úrhoz . . . 16

A bajorországi egyházügy. A n t o n e 1 li bibornok irata . 18 5 Vélemény a concordatum és ediclum kiegyeztetéséről B a j o r -

országban . . . . . . . 20

13 A freiburgi érsek által letett kettős (egyházi és p o l g á r i ) es-

16 kiire vonatkozó észrevételek . . . 21

18 Hirek a badeni egyházviszály sikerült kiegyenlítéséről . 26 A F r e i b u r g b a n összegyűlt papoknak felterjesztvényei a b a -

20 deni belügyininisteriumhoz . . . . . 2 7

2 3 A badeni interim p o n t j a i ; cath. e g y l e t e k ; cholera . . 30 A f r e i b u r g i érsekmegyei lelkészek magyarázatai az o r d i -

28 nariatusnak j u l . 7 - k e i kibocsátványához, a cath. j a v a -

kat illetőleg . . . 3 8

41 A cath. egylet közgyűlése tárgyában . . . . 3 9

A berlini u j cath. kórház felszentelése . . . . 40 50 A prot. egyházi nagygyűlés F r a n k f u r t b a n . . . . 4 5 Boroszlói megyében papi értekezletek . . . . 5 1 64 Nassauban az egyház szorongattatása . . 5 3 70 A bajor egyháznak tett engedmények s a concordatum . 54

71 6

67 40 16 37

45 20

5 8 9 20 61 42 26 26 3 9 77

4 40 66

12 36 37 56 77

(6)

pély . . , . . , . . C O Az interimre vonatkozó polsári s egyházi kibocsátványok . 67 A bajor kormány concessioi az egyház számára . . . 75

i) Oláhország.

Bukurcstben cath. leánynevelő-intézet . . . . 40 j) Olaszország.

Pápai kinevezések. A piemonti kamara egyházellenes tör-

vényjavaslata . . . 6

A büntető törvénykönyv módosítása Piemontban . . 7 A szentséges atya tiltakozása a piemonti tartozások fizetésé-

nek megszüntetése ellen. A turini érsek óvása a p a p -

neveidei javak lefoglalása ellen . . . . 9

A ,kel. ker. társulat' alapítása s czéija . . . . 10 0 szentsége rendelete sz. Timotheus, Polycarpu3, Ignácz,

és Titus ünnepeinek ritu duplici minori megülése iránt.

Sz. Titus officiuma . . . 12

Töredék gr. S o l a r o d é l i a M a r g h é r i t a beszédéből . 14 Catacumbai fölfedezések . . . 16 C a n t e m o r r i Bódog pármai püspök. Virágünnep Gensa-

noban . . . , 17

A védnök-bibornokok . . . 29

Zárdaelnyomások . . . 51

Jubilaeum ; Günther rendszere ; ő szentsége a kórházban . 55 Tiltakozások az apáczák és szerzetesek erőhatalmi kiűzése

ellen . . . 54

M o n a 1 d i nyomdája . . . 38

A papság a choiera ideje alatt Piemontban. Az egyházi me-

netek eltiltva . . . 41

M a i bibornok . . . 42

Komában sz. Mihály tiszteletére százados ünnep ; a turini

egyházviszonyok szomorú rajza , . . . 51 A ,Gazette de Savoie' dühöngése a cath. egyház ellen . 52 É p í t k e z é s i müvek. Püspöki gyülekezet , . 56 A Romába érkezett főpapok fogadtatása és a szepl. fogantatás

körüli kérdés. Részletek a turini egyházi állapotokhoz 59 Egy csudás tünemény. Felfedezett sirbolt. M a i bibornok

könyvtára . . . 62

A nov. 16-iki nyilvános és titkos pápai consistorium ; b i -

bornoki kalapátadás . . . . . . 64

Diplomaticai viszonyok . . . 66

A Romába érkező főpapok . . . 68

Püspöki tanácskozások Romában . . . 69

Piemonti indítvány a s?erzetesjavak lefoglalása tárgyában . 71 A püspökök gyűlése Romában egy szemtanú püspöktől . 72

Dec. 8 - i k i ünnep Romában . . . ' 74

P a t r i z z i bibornok proclamatioja Roma lakosaihoz . 76

Sz.-Pál-basilicájának felszentelése . . . 77

k) Oroszország.

A catholicusok állapota. A czenstochani zárda kifosztása. A

ker. hagyományok a cserkeszeknél . . . 12 1) Schweiz.

A solothurni püspökválasztás ügye . . . . 15

A catholicusok állapota . . . 40

A pauperismus és annak okai . . . 63

m) Spanyolország.

A spanyol felkelés ; a szabad kőmivesek befolyása ennek

előidézésére . . . 18

Egyház elleni demonstratio^ A papság rágalmaztatása s

Alonzo általi vádoltatása . . . 53

A szerzetesek sorsa . . . 70

n) Svédország.

U j rituálé készítése s felterjesztése az országgyűlés eleibe . I o) Tótország.

Százados ünnepély Vukovárott sz. B o n u s tiszteletére . 4 p ) Törökország.

A jeruzsálemi sz. patriarcha ügye . . . 6

Törökországban embervásárlás. A belt-djallai ügyben szol-

gáltatott elégtétel . . . 31

Propagandiai törekvések . . . 64

A szerzetesrendi intézetek a török birodalomban . . 70 A rabszolga kereskedés eltörlésének jelentősége . . 73

r) Africa.

G e r o n i m o beatificatiojának ügye s) America.

S p a c c a p i e t r a szentszéki követ munkálkodása az An-

tillákon. Zsinatok . . . 8

A new-yorki prot. irgalmasnők . . . 9

A canadai tartományi zsinat körlevele . . . . 23

Tartományi zsinat a sz. Háromságtól nevezett sziget főváro-

sában 32 A post-d'espagnoi zsinat megtartásáról . . . . 35

A mormonok . . . 45

A catholicusok nyilvános üldöztetése az egyesült á l l a m o k -

ban ; a protestánsok törekvése . . . . 47

New-york egyháztartományi zsinat . . . . 65

Egyházi állapotok Brasiliában . . . 69

t) Ázsia.

Keletindia.

A viszálkodások jelleme és orvossága , . . . 50

A k h o n d nevü törzsök vad szokásai , . 49

A goai schismának terjedése . . . 51

Az angol kormány érdeme az özvegynők öngyilkosságának

gátlásában . . . . 5 2

Szentföld.

A szakadár-görögök templom-szentségt'elenitései. Miheztar-

tása a Szentföldre zarándokolni kívánóknak . . 16

A b e i t - d j a l l a i ügy . . . 20

A patriarcha ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe . . 43 A beit-djallai cath. templom telkének kijelölése s építése 4 7 , 50

u) Australia.

A cath. egyház felszabadítása a sandvichi szigeteken. Stati-

stical adatok . . . 8

(7)

IV.

Szám.

VII.

Szám.

M i s s i o t ü d ó s i t á s o b .

Nécy év az éjszakamericai missiokban . 2, 3, 5, 10, 23, 24, 25

Chinai missio . . . 11, 47, 48

D <• 1 a p 1 a c e, R i z z o 1 a t i , P e r n y Pál missionariusok

levelei . . . 17 V a 1 e r g a , jeruzsálemi patriarchának körutjaPalaestinában

V e g y e s e k .

és Cyprusban

B o y e r tudósítása Schatchallyból Indiai s madagascari missiok . Coreai missio

34, 35 44 49 50

V,

I r o d a l o m .

Magyarország történeti, földijati s állami legújabb leírása.

Irta i f j , P a 1 u g y a i Imre. II. kötet

Francisci Xav. P a t r i c i i. De Evangeliis, Libri très. —

Friburgi Brisgoviae . . .

A cath. isteni-tisztelet szelleme stb. T e r k l a n után fordí-

totta D o r n i s Gáspár . . . .

A magyar P a r t h e n o n előcsarnokai. H e t é n y i Jánostól 13, 15, 16 P a s s a g l i a munkája a B. Szűz szeplőtelen fogantatásának

hagyományos bizonyítványairól

Vegyes házasságok és az u j polgári törvénykönyv. Irta 0 11-

v á n y i Pál . . .

A Sz.-István-Társulat által kiadott naptárak három : magyar,

német, tót nyelven . . .

De la Conaissance Le Dieu. Par A. G r a t r y . Paris 1853.

Magyar irodalom és tudományosság története. Irta F e r e n-

c z y J á k ó . . .

Les sants Lieux. Par Misiin . . . Vademecum Sacerdotale. Irta Nogall J á n o s

Aesthetik der christlichen bildenden Kunst des Mittelalters in Deutschland von dr. G. M. D u r s c h . . 52, István bácsi. Népkönyv. Irta M a j e r István

Dr B r i s c h a r irodalmi lapja .

Manuale Parochorum. Irta K o v á c s Pál . 57, és 73, De Matrimoniis mixtis interCatbolicos et Protestantes. Scri-

psit Augustinus de R o s k o v á n y . III. kötet 59, 61, Magyar Mythologia. Irta I p o l y i Arnold . 64, 66, 67, A pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája

munkálatainak X V I I I . folyamata . . . . V. ö. V e g y e s e k : 2, 5, 17, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 45,

61,

V I .

O k m á n y o k .

G e r m a i n e C o u s i n beatificatiojára vonatkozó okiratok SS. D. N. P i i P a p a e l X . Literae Aplicae, quibus constitui-

tur Ratio Studiorum in Scholis Pontificii Romani ad

7, 8, 9, 10 10 12 19, 20

17 18 27 32 37 39, 40

46 53, 54

53 56 76, 77 62, 63 68, 69 71 46, 57 62, 68

S. Apollinarem I X ,

19, 20, 22 Pius pápa ő szentsége irata, mellyben a ,Seminarium

P i u m ' czimü papneveldét alapítja és rendezi . . 32, 33 Decretum Brasilien. Redintegrationis cultus V. S. Dei Ignatii

de Azavedo et X X X I X sociorum M. e. S. J . . 39

a) M a g y a r o r s z á g : D j u n k o v s z k y atya a londoni cath.

templom számára kéreget. 2. — N ó v á k Mátyásnak diszmü- és emléklapja. 7. — A sziuetvári ,hun' harang.

18. — Primás ő herczegsége Romába hivatik. 25. — Ft. B á n y a i Mihály "j\ 29. — Zárdalátogatás Budán.

31. — A Budapesten levő zárdáknak a prímástól nyert decretum locale átadása. 14. — Ministeri rendelet az egyetemeket illetőleg a canoni jogból adandó vizsga tárgyában. 45. — A pestjózsefvárosi bucsu. 47. — Primás ő ligségének irata G r i g o l e t h i festészhez.

50. — Jezsuitamissio Budán. 57. — F t . J a r o s s V i n - cze esztergomi kanonok bőkezűsége. 59. — Prímás ő hgségének fogadtatása Komában. 60. — Az udvar- di alesperes és plébános a szent-ferencziek testvérü-

letébe felvétetik. . , . . 67 b ) A u s t r i a : Ő cs. felségeik Prágában. 2. — Dr B r u n n e r

törvényszék elé idézve. 12. — H e r l z i g , lobositzi plébános buzgósága. 1o. — Murienbadban a ker. hitélet szomorú helyzete. 22. — Az esztergomi főtemplom számára Salzburgban készült orgona. A lodii megyei zsinat. 31. — A lazaristák Neudorfbau. Dr C o l i n Konstantinápolyban. 33. — A B . Szűz szeplőtelen sz.

szivéről nevezett társulat gyarapodása. 36. — A bécsi élőhelynek nyilatkozata a némethoni cath. egylet köz- gyűlésének ügyében. 46. — A zágrábi érsek alapít- ványa. 48. — Prágában női fegyenczek háza kolos- torrá átváltoztatik. 58. — S c h l ő r n e k síremléke

Gratzban. . . 61 c ) E r d é l y : Brassóban az evangelicusoknál vecsernye-

féle isteni szolgálat s Nagy-Szebenben ugyanazoknál

cath. szertartás szerint szent-mise . . . 52 d ) A n g l i a : W i l b e r f o r c e puseysticus nyilatkozata.

39. — Romában köVetségi állomás szüksége. 0 ' - Connell Daniel emléke. 46. — A biblia-társulatok működései. 48. — Az irlandi catli. egyetem megnyi-

tása nov. 14-én . . . 69

e ) B e l g i u m : B e e l e n kanonok s löveni tanárnak legújabb munkája. 36. — S u a r e z Ferencz jezsuita összes

munkái ujabb kiadásban fognak megjelenni . . 43 f ) F r a n c z i a o r s z á g : Ministeri jelentés az u j oktatási

törvényről. 18. — Az u j oktatási törvény életbe lép- tetése. 19. — A császárnak beszéde az aug. 15-iki ünnep alkalmával. 24. — L a c o r d a i r c levele D u - f i e u x tudorhoz. 28. — Parisban sláv intézet a sláv törzsökök a cath. egyházban egyesítésére. 30. — J u - talomosztások a franczia acadeiniában. 33. — Sz. mise- alapitvány azon katonákért, kik a csatákban liősileg elesnek. 3 1 . — Remete sz. Péter szobra Amiensben.

35. — Nyugtalansági mozgalmak az acaderoia tagjai között. 38. — V e u i 1 o t tnak legújabb munkája a j u s primae noctis megczáfolásáról. 45. — C h e v r e u l véleménye az asztalmozgásról. 53. — Németajkú mis- sio-templom Apáczák keletre indulnak a liarczosok

ápolására. 55. — Egy hittagadótól Guéretben a fel- szentelt földbeni < lt^mett. tés megtagadtatik. 57. — D u p a n l o u p orleansi püspök az academiába felvé- tetik. 60. — A strassburgi polgármester visszaköveteli a protestánsoktól a sz. Tamásféle alapitványjavakat. 62.

—Irgalmas apàçzàk a katonák ápolására keletre indul- nak. 63. — Az elemi oktatásügyet illető törvény oct.

3 0 - á n foganatba vétetett. 66. — A franczia p a p s á g - nak feláldozó magaviselete a choiera alatt. 67. — A franczia papság segélyezési pénzalapja az államkezelés

alatt évről évre növekedik , . . 72 g) N é m e t a l f ö l d : A rabszolgák emancipatioja az összes

(8)

hollandi szigeteken életbe lép. 28. — Oktatási t ö r v é n y - javaslat hitfelekezeti viszonyokat illetőleg

N é m e t o r s z á g : W o l f plebánoshelyettes Badenben s z a - badon bocsáttatik a freiburgi érsek erélyes fellépése következtében. 9. — Az egyházhü catholicusok ellen katonai executio. 10. — M i i n z e l nassaui hivatalnok az egyházból kiközösítve. 12. — A cath. p a p s á g gya- núsítása. 1 8 . — P r o t , kerületi zsinatok. 20.—Silésiában a cath. ifjúság közt testvérületek keletkeznek. Pfalz- ban a s z ^ p n y iskolanénikék. 21. — A z evangelicusok- nak 7-ik e g y h á z n a p j a . Az öngyilkosságok Hamburgban.

22. - • A boroszlói herczegpiispök tanácskozmányra h i v j a m e g y é j e p a p j a i t . 25. — A boroszlói megyében a p á p a teljes bucsut engedélyez. Sajtóper R e n d u Louis annecyi püspök ellen. 24. — A fuldai szék- egyház. A baptisták elterjedése f o r o s z o r s z á g b a n . 2 8 . — A prot. biblia-társulat gyűlése Stutlgariban. A szabad községek Szászhonban minden egyházi jellemtől meg vannak fosztva. 3 1 . — A bajor kormány állása a cath.

egyház irányában. 55. — S c h m i d Kristóf f . 54. — Posenligségi ügyek-55.—Berlinben a válási pörök száma szaporodik. F r a n k f u r t b a n a catholicusok rossz állapota.

42. — A Gustav-Adolí-alapitvány evang. egyletének 12-ik közgyűlése. A Seminarium Pontif. Rom. könyv- tára F u l d á b a n . 45. — Cath. énekegylet T h ü r i n g á b a n . 46. — Pastoralis confcrentiák Boroszlóban. 47. — Cath. hitélet a szász tartományokban. Adatok a polg.

hitélet hanyatlásáról. 49. — Lelkészjelöltek vizsgája Bajorhonban. 50. — A limburgi püspök ellen folyamatba tett v á d p e r . 51. — A porosz és bajor királyok k e g y e l e - tes magokviselete a meghalálozott S c h e 11 i n g i r á n y á - b a n . 5 2 . — O l i v i e r i és a néger gyermekek ápolására alakult kölni egyesület. 58. — H e i n e nyilatkozata.

64. — A badeni Interim pontjai. 65. — Rajongó kiván- dorlók Jeruzsálembe, s kérvényök a német szövetség- gyűléshez. 66. — - B i s c h o f b e r g e r rituális m u n k á j a . 68. — A wiirtembergi kamarában dec. 4 - é n a házas- sági j o g r ó l szóló törvény megváltoztatása tárgyaltatott i ) O l a s z o r s z á g : Gr. L e i n i n g e n badeni követ Romá-

ban. 5. — F o r n a r i bibornok f . 4 . — G a m p i e t r o S e c h i m u n k á j a a velenczei régi szószékről. 15. — G ü n t h e r Antal philosophiai rendszerének m e g v i z s - gálása R o m á b a n . 19. — A turini kormány üldözi a carthauzi barátokat. 22. — Romában choiera. A p á p a jótékonysága. A M a r i a d e l i ' A n i m a nevü in-

tézet. 23. — Az orosz diplomatia működése a keleti

Szám. Szám.

ü g y érdekében. 27 — 28. — A v i a - n u o v a i apácza- 48 kolostornak R a t a z z i által erőszakos elfoglalása. P á p a

ö szentsége a cholcrabetegeknél. 34, — A szentséges atyának Segni városában jótékonysága. 41. — A kolos- torok kérdése T u r i n b a n . M a i bibornok h á t r a h a g y o t t kézirata. 43. — 0 szentsége atyai gondoskodása a c h o - lerabetegek k ö r ü l . 45. — Az orosz kormány törekvései a sz. székkel alkudozásokat kezdeni. 55. — S p a u r b a j o r követ "i". 58. — Imolái m e s y e i zsinat. 61. —

G ü n t h e r ügye az Indicis Con^regatioban . . 62 j ) O r o s z o r s z á g : Az orosz pópák romlott erkölcsei. 45.

— Cath. vallástanárok alkalmaztatnak a hadfiak i s k o -

láiban. . . . 5 9

k) P o r t u g a l l i a : A kamara fellépése a vasár- és ü n n e p -

napok megszentelése ügyében . . . . 31

1) S c h w e i z - a szabadelvű cantonok fellépése a p r o t e s - tánsok ellen, 7. — A r n o l d Károly baseli p ü s p ö k . 21. — Baselben a püspökválasztás. 22. — S c h e 1 - 1 i n g "i". 31. — G e n f b e n az olasz evang. protestánsok-

nak k á p o l n á j a s M a z z i n i istenkáromló beszéde . 57 m) S p a n y o l o r s z á g : A spanyol forradalom egyházelUnes

iránya. 25. — A madridi j u n t a a concordatum módosí- tását sürgeti. 28. — Don A 1 o n z o igazságügyi m i n i s - ter kinyilatkoztatja, hogy a p ü s p ö k ö k n e k nincsen j o - guk a sajtószabadságot korlátozni. 34. — E g y h á z e l l e -

nes irányok . . . 4 8

n ) S v é d o r s z á g : A svéd egyház állapota a reformatio óta 3 9 o ) T ö r ö k o r s z á g : A prot. propagandának helyzete T ö r ö k -

éa Oroszországban összehasonlítva. 7. -— Ferman a beit—djallai cath. templom építésére vonatkozólag. 21.

— P i z i p i o s nak röpiratai. 22. — N e y és C a r - b u c c i a franczia tábornokok keresztényi halála. 3 6 . —

E g y irhoni szerzetesnek áldozatkész buzgósága . 53 p ) A m e r i c a : St. Louisban cseh isteni tisztelet. 1 5 . — V a l -

lási csendzavarások. 17. — A mormonismus elterjedése, és G r e a t S a l t L a k e C i t y „ s z e n t " város. 27. — A n e w - y o r k i érsek Romába utazásakor ritka ü n n e p é l y e k .

70 Baltimoreban megyei zsinat . , 62 r) Á z s i a : \ chinai felkelés 54. — A prot. missio m ű k ö -

dése . . . 62

S z e n t f ö l d : G o b a t prot. jeruzsálemi püspöknek nyilatko-

zata Oroszországról . . . 20

E g y h á z i b e s z é d . A bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról.

Személyzetiek. — Felhívások. — Értesítések. — Hirdetések. — K ö n y v j e l e n t é s e k . — Kegyes adományok.

(9)

EGYHÁZI-BESZÉD.

A Bold. Sziiz s z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s á r ó l

Az, Vr Islert bírt engem ai ö útjainak elején. Példab. 8 , 22.

Keresztény hallgatóim eltilt nem lesz ismeretlen, hogy a szentséges a t y a , a cath. anyaszentegyházai dicsőségesen k o r - mányzó IX. Pius pápa , a cath. püspöki k a r t , legkitűnőbb képvi- selőiben , maga köré g y ü j t e t é : hogy gyülekezetükben a Bold.

Szűz fogantatását illetőleg, a Szentlélek sugallatából hozandó határozatot ünnepélyesen kihirdetné. Ezzel kapcsolatban

Miután a népek jelenleg egy részről kiilháboruk, belvi- s z á l y o k , ragályos nyavalyák, földrengések, ínség s egyéb s ú - lyos bajoktól lálogattatvák ; más részről pedig a hitetlenség és vallási közönyösség következtében az erkölcsi feloszlás v e s z é - lyétől környezteinek : ő szentsége f. évi aug. i - é r ö l kelt s a v i - lágegyház minden püspökeihez .szélbocsátott főpászlori körle- vele által, híveihez azon utmutatást, illetőleg rendeletet intézni méltóztatott : miszerint valamennyen a közös ima, böjt és ala- mizsna állal engesztelhető Isten büntető keze elől ezen lelki ol- talmazó eszköztikben keressenek menedéket; hozzátévén : hogy azon alkalommal, midőn az elősorolt bajok eltávolításáért éfr felé emelendik k e z e i k e t , megemlékezzenek a szent alyáról is, kérvén az Istent : világosítsa meg lelkét a Szentlélek világossá- g á v a l , miszerint a Bold. Szűz fogantatása érdemében azon h a - tározatot h o z z a , melly az Isten nagyobb dicsőségére és a mi közanyánk , a Bold. Szűz liszteletének emelésére szolgálhatna.

Hogy pedig a Ilívek ama lelki eszkojiük buagó f-oüítrroíú- sára annál hathatósban serkentetnének : ő szentsége mindazok- nak, kik három, a megyés püspökök által meghatározandó hónap lefolyása alatt bűneiket alázatos és igazi megbánással m e g g y ó - n a n d j á k ; három meghatározandó templomot, vagy hol egynél több templom nem találtatik. azonegy templomot három ízben meglátogatandnak ; ott az anyaszentegyház és az apostoli szék f'elmagaszlalásaért, a hilszakadások megszüntetéseért, a ker.

fejedelmek és az egész ker. nép egyességeért imádkozandnak, e felett ezen idő alatt egyszer bőjtölendnek és tehetségűkhez képest a szegényeknek alamizsnát osztogatandnak : mindezek- n e k , mondám, ő s z e n t s é g e jubilaeum alakjában teljes bucsut hirdetett és enged.

Bibornok és h g - p r i m á s , esztergomi érsek ő eminentiája, a ti Istentől rendelt közvetlen főpásztorotok, a szentséges atya kegyes akaratát foganatosítván, határozni méltóztatott : hogy érseki megyéjében a három hónapnyi ajtatosság nov. hó elsején v e g y e kezdetét s jövő évi januar utolsó napján fejeztessék be.

A három templomot, mellyröl a szent atya s z ó l , s mellyben a híveknek ajtatosságukat végezniek kell, Pest városára nézve ki- jelelve, a k a r t a , hogy ezen plebánia-egyházban nevezett a j t a - tosság ma , azaz a Bold. Szűz fogantatásának ünnepén , a t e r é z - városi plebánia-templomban f. hó 1 0 - é n , vagyis Advent 2-ik vasárnapján, s v é g r e a szentferencziek belvárosi templomában f. hó 1 7 - é n , vagyis Advent 3 - i k vasárnapján tartassék meg.

Midőn ennek f o l y t á n , az ő szentsége által engedélyezett bucsu elnyerésére érsekileg rendelt ezen első isteni szolgálat alkalmával, én hozzátok intézendő sz. beszéd végett e szószékre lépek : nem titkolhatom e l , miszerint habozom , a kínálkozó al- kalmas tárgyak közül, mellyikre irányozzam figyelmeteket. Szól- j a k - e a jubilaeumról, a vele összekötött bucsu természetéről.

hasznáról és kellékeiről; vagy alkalmazzam magamat a naphoz, melly a Bold. Szűz fogantatása emlékének van szentelve.

Ugy hiszem, miszerint czélszerüen cselekszem, ha az utóbbit választom. Czélszerüen pedig nein csak a z é r t , mert a jubilaeum áldásairól, csak ez évtizedben is kélszer lévén s z á - munkra engedélyezve, már ismételve oktatást n y e r t e t e k : — h a - nem és főleg azért, mert e tárgyban pápa ö szentsége épen mai napon , talán ez órában határozni fogván , kívánatos , hogy h í - veink iránta eleve is tájékoztassanak.

Szólani fogok tehát a Bold. Szűz f o g a n t a t á s á r ó l ; és pedip ugy, hogy 1 - ö r : kifejtsem a s z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s j e l e n t ő s é g é t ; 2-or pedig megmutassam, hogy I s t e n k e -

g y e l m e a B o l d . S z ü z e t e k i t ű n ő s z a b a d a l o m b a n v a l ó s á g g a l r é s z e s í t e t t e .

I g a z , a t á r g y fejtegetése nem csekély nehézséggel jár : miután lehetetlen azt tárgyalni e g y é b , mint kapcsolatban sz. h i - tünk azon legmagasabb titkaival, mellyek az emberi észnek e földön mindvégig megfoghatatlanok fognak maradni. Azonban meg lévén győződve, hogy épületes és ajtatos oktatást hallgatni és nem szórakozni gyülekeztetek ezen szószék k ö r é , Isten k e - gyelméből reméllem : hogy ő szent felsége a Bold. Szűz közben- járására meg világosi tandja a mi elméinket, miszerint szavaimat itcrtîOîcg felfogva és méltányolva, az előadandó igazságról t ö k é - letesen meggyőződjetek.

Minlhogy a ker. hit szójárása szerint, szeplőtelenül f o g a n - tatni annyit t e s z , mint eredendő bűn nélkül fogantatni : hogy a szeplőtelen fogantatás érdemét és jelentőségét kellően méltá- nyolhassátok : s z ü k s é g e s , miszerint elmétekbe röviden vissza- idézzem a cath. anyaszentegyház tanítását az eredendő bűnről.

A cath. anyaszentegyház tanítása s z e r i n t , minden ember bürnel születik. David király, elnézve prophetai méltóságától is.

felvilágosodott és tanult férfiú volt. Ezt mutatják az ő zsoltár- éntkei, mellyek gondolatfenségben , érzésgazdagságban , az emieri sziv legrejtettebb titkainak mély ismeretében, minden eg^éb költeményeket messze magok után hagynak. És az ember ég elé t ö r ő , de nagy természeti sulylyal a földhez szegezett, vágfainak ezen utólérhetlen megéneklője, mégis nem habozott bünjs volta érzetében természetének hason eredetére hivatkozni, kérjen az I s t e n t : „Könyörülj rajtam Isten! a Te nagy irgalmas- ságod szerint ; és irgalinasságid sokasága szerint töröld el az én jonoszságomat. Mert ime én a vétekben fogantattam, és a vétkben fogant engem az én a n y á m ! " — Hasonlólag sz. Pál apotol i s , ki mielőtt Jézus által csudálatosan szőllejébe m e g h i - vatet volna, Gamaliel iskolájában minden emberi, zsidó és g ö - rög tudományokban kioktattatott, nem kétkedett bizonyságot tenu: „Egy ember által jött be a világra a bün, és a bün által a halá, s igy a halál minden emberekre á t s z á r m a z o t t , mert amaz egybn valamennyien vétkeztek" a) . Van tudnillik KH! c s e l e - k e te n d ő bün, melly csak az azt elkövetőnek számíttatik be ; és \ n e r e d e n d ő b ű n , melly a természetet terheli, s vele elutsithatatlan átkaként terjesztetik t o v a ; amaz a személy, ez a nemek bűne ; amazt egyesek követik e l , ezt nemi e r e d e t ü n k

Mondatott f. éri dec. 8 - á n a pesti belvárosi p l e b á n i a - t e m p l o m b a n . Ki-

«Hira k e d v e s k e d é s ü l t. o l v a s ó i n k n a k .

' ) I. 50, 1 — 7 d Bom. 5, 12.

(10)

j e d j e n , e l é g , lia a közös t o r z s , mellynek hajtásai vagyunk, a k ö z f o r r á s , mellyből valamennyien e r e d ü n k , k e z d e t b e n megszeplősittetett.

A cath. anyaszentegyház tanítása szerint továbbá, az első ember minden szenny nélkül, sőt ellenkezőleg az igazság, s z e n t - ség és épség állapotában teremtetett; vagyis más szavakkal, é r - telme az igazságra , akarata a j ó r a , teste a halhatatlanságra természetfeletti módon felképesittetett. Ennek bővebb kifejtése helyén fogna ugyan lenni ; miután azonban felvett tárgyamhoz s i e t e k , szabadjon nekem a z t , mint a hittanból ismeretes i g a z - ságot feltennem, egyedül csak azt jegyezve m e g , hogy ezen állapotnak, mint aranykornak emlékezete a világ minden népei által fenlartatott.

Az ember az eredeti i g a z s á g , szentség és épség állapotát elvesztette ; s hogy elvesztette : e z a z ő e r e d e n d ő b ü n e . Síi nem vagyunk többé sem az igazság, sem a szentség, sem az épség állapotában, — ezt mindenki érzi — és hogy nem v a - gyunk : ismételve mondom, e z a m i e r e d e n d ő b ű n ü n k . Isten tudnillik az i g a z s á g , szentség és épség szóban lévő álla- potának fenmaradását az e n g e d e l m e s s é g h e z kötötte : mert engedelmesség által áll fel a világ ; alóla tehát az első ember, bármennyire szent és t ö k é l e t e s , sem oldathatott fel. Az első ember e 1 c s á b i tva a rossz szellem által, engedetlenné lett.

Adam eve a tiltott gyümölcsből : Isten pedig végrehajtá a v é g z e - t e t , megvonván az engedetlentől a reá természeti képességén tul bőségben pazarolt kegyelmet. Az ember elvesztve az eredeti i g a z s á g , szentség és épség isteni malasztját, testében lelkében rosszabbra változott ; s ama k i f o s z t á s , és eme romlás róla mint törzsből a fa egyéb ágaira, minden utódjaira átszármazott.

A végzet sorsa az : hogy a ki Istennek nem akar szolgálni, az szolgálni fogja az ördögöt : e kettő közül választani kell. Az Is- ten iránt ekként engedetlen ember Isten liainak cziinérc méltat- lanná lett. Istentől elpártolva, a pokol hatalmába került ; s ki- záratva az égből, a szent és tiszta lelkeknek ezen szeplőtelen lakhelyéből, a kárhozat tömegéhez csatoltatott.

„Ha ki nem vallja — rendeli a trienti z s i n a t , — ho^y az első ember Adam, miután a paradicsomban , az Isten parancsát m e g s z e g t e , azonnal az i g a z s á g o t és s z e n t s é g e t , mellyben t e r e m t e t e t t , elvesztette; I s t e n t ezen áthágása által megbánt- ván, az ö h a r a g j á t és neheztelését magára vonta, s ez által a h a l á l n a k , mellyel őt Isten fenyegeté , s vele az ö r d ö g n e k , mint ki aztán a halál felett uralkodott, foglyául e s e t t , és »z egész Adam testében lelkében rosszabbá változott, — az átek l e g y e n " 0 , azaz : a hivők közösségéből zárattassék ki.

ü g y hiszem K ! ezek után már világos előttetek a szep- lőtelen fogantatás jelentősége. A ki állítaná, hogy Maria non szeplőtelenül, azaz nem eredendő bün nélkül fogantatott : a i - nak egyszersmind állítania kellene : hogy tehát eredetileg őis a kárhozat tömegéhez t a r t o z o t t , az ördög rabja , a pokol zsái- mánya, a h a r a g és utálat leánya t a l a . Figyelmezzetek KH! Mi- ria Jézus Krisztusnak, a m i megváltó Istenünknek anyja ; az eredendő bün pedig minden rosszak legnagyobbika, s ő t , he- lyesebben szólva , ezeknek kútfeje és egyeteme. Már képzele- tek magatoknak egy felviharzott tengert ; a dühöngő habtora- t o k a t , a czikázó villámokat, a sivitó o r k á n t ; e tengeren q-y h a j ó t , mellyet az ár elbontással f e n y e g e t ; a hajón egy anyít, ki kulcsolva emeli kezeit az éghez ; a parton az anya egyetsn gyermekét, ki anyjának veszedelmét látja : mit gondoltok? Nm fog-e e gyermek t é r d r e e s n i , s keble legmélyebb megindultá- val Istenhez, a szelek és habok u r á h o z . felkiáltani : Istenin, Teremtőm, mentsd meg anyámat! íme K ! az egyetlen fiu ,az Istenember J é z u s , ki mielőtt Maria l e v e , már volt : ki á párta, az örökkévalóság révpartján állva látja a háborgó t e n g e r t , a z emberi nem minden nemzetségein végig áradó eredçti bünözöt;

szemléli a veszedelmet, a toluló hullámokat, hogy v á k e s árjík- kal borítsák el azon szent életet, mellyből test szerint egykeon

<"> is leszármazni fogott ; s ismét mit gondoltok : kevesebbíiui

<) Se««. V. Deer. l)e Pecc. Orig. C. 1.

seért imádkozott? Nem fognátok-e ti is lelki közanyátok ezen veszedelme láttára öszlönöztetve érezni magatokat, hogy térdre borulva felkiáltsatok : Isten a le Anyád, szabadítsd meg őtel ?

K ! Istennél, és ezt jól kérem megjegyeztetni, a h a t á r o z a - tok lettdolgok ; m e r t , hogy T e r l u 11 i a n 2 - i k századbeli ker.

iró tanúságával éljek 1), az örökkévalóság ama mozdulatlan e g y - ségében , mellyben Isten l a k i k , nincs sen» mult sein j ö v ő , sem előtt sem u t á n , mindenek, a mellyek voltak, vannak és lesznek, mint jelenlevők nyiltak és mezítelenek az ő szeme előtt. Maria islenanyasága tehát Isten szemeiben leltdolog volt onnan ö r ö k - től f o g v a , a mint tudnillik Isten által elhatároztatott. Maria I s - tenanya v o l t , ha nem is az e m b e r i , minden esetre az isteni szó és valóság s z e r i n t , nem csak akkor, midőn az időben Istent Szentlélektől méhében f o g a d á , hanem levésének , fogantatásá- nak első pillanatában is. S ha igy, ha ő Isten elölt mindig, ha kezdettől fogva Istenanya volt : o ! úgy nc kételkedjetek, hogy az ő isteni fia is vele volt, vele volt mindig, vele a k ö z h a j ó t ö r é s azon végzetteljes pillanatában i s , melly az ellentétek bámula- tos találkozásánál fogva épen akkor ö l , midőn életet ád ! S ha igy, lia az ő isteni lia vele volt mindig, vele e végzetteljes pilla- natban is : hogyan nagy Isten ! lehetséges v o l n a - e , hogy a vétek árja elborítsa őt, kit a te véghetetlen szentséged fedezelt? hogy a pokol, habár csak perezre i s , hatalmába ejtse a m a g z a t o t , kit te mint gyermek az ö édes anyját gyöngédeden ölelő karjaidban t a r t a s z ? Nem o nem! félre az aggodalommal, KA! Közanyátok mentve van ! Annak karjain képeztetik ő , kinek kezeiből nincs hatalom , a melly kiragadja ! A z u r I s t e n b i r t a ő t a z ö ú t j a i n a k e l e i n ; g y ö n y ö r k ö d ö t t b e n n e n a p o n - k i n t , j á t s a v á n e l ő t t e , s j á t s z v á n a f ö l d ö n m i n - d e n i d ő b e n !

Ez okoskodás ellen, ugy hiszem, lehelellen kifogást tenni.

Mit tehát a bölcselkedő Iter, ész ekként nem csak kívánatosnak, hanem erkölcsileg szükségesnek is lát : azt az írások és h a g y o - mányok mint lettdolgot , mint megtörtént valóságot adják elő.

Van az ó-szövetségi sz. irás könyvei közt egy, melly énekek i'*nf>k('nek czimeztetik. Tárgya két kedvesnek kölcsönös s z e r e - tetvallomásai , mellyek gyöngédségre , érzelemlángra , jelképes ábrázolatok fönsége- és gazdagságára n é z v e , kimerítenek min- dent, mit halandó nyelv szeretet dolgában kirebegni képes.

Mindazt, mi s z é p e t , mi j ó t , mi bájolót, mi regényest nyújt é s állit előnkbe a teremtés három országa : azt a két kedves mind f e l k e r e s i , és egymás kölcsönös dicsőítésére pazarolja. Az e g y - ház atyái e könyvet mindig magasabb szellemi értelemben vették, miszerint az példázatos ábrázolatja lenne azon legfenségesb és megmagyarázhatatlan isteni szeretetnek, mellyel a Fiuisten majd a Bold. Szűz, rnajd az ő egyháza, és ezek viszont irányában vi- seltetnek. És ez énekben többi között igy szól választottjához a kedves, vagyis a titkos értelem szerint Krisztus a Bold. Szűz- hez : „Egészen szép vagy édesem! nincs rajtad sem szenny, sem r e d ő ; tiszta vagy és mocsoknélküli; kiválasztott mint a nap, és szép miként a hold."

Mi igy e könyvben a Bold. Szűz tisztaságáról egészen á t a - lánosan, érzéki képletekben előábrázolva találtatik, azt már h a - tározottabban fejezi ki az újszövetségben a köszöntő angyal, Mariát következőleg szólítván m e g : „ Ü d v ö z l é g y M a r i a , in a I a s z 11 a 11 e 1 j e s , U r v a g y o n t e v e l e d , á l d o t t v a g y a z a s s z o n y o k k ö z ö t t ! " Hogyan malaszttalteljes, lia ö még a bűnt hordja tagjaiban? lia a szeplő, melly e r e d e t ü n - ket bélyegzi, még rajta v a n ? Mi köze a seté.teégnek a világos- sággal, a malasztnak a bűnnel? Lehetne-e Istennek malasztjával teljes a z , kit a bün köteléke által a pokol fogva tart? Egészen sajátságos dolog, hogy ez iidvezletet, különösen a kifejezést : á l d o t t a z a s s z o n y o k k ö z ö t t " még L u t h e r is egyik beszédében a szeplőtelen fogantatásról magyarázta 2).

' ) Lib. 111. Adv. Marcionen). „Diviuitati c o m p e l i t , quaecunque decreverit, ut perfecla reputare ; quia non sit apud illáin differentia temporis, apud quam uniforméin stalum temporum dirigit aeternitas ipsa."

Luther munkái nem lévén k e z ü n k n é l , az állítást egyik hiteles franczia folyétral után vettük.

(11)

Megengedem , KH ! hogy még e szavak i s , elszigetelten az ész követelményeitől és a hagyományoktól, átalánosabban h a n g z a n a k , semmint azokra a Bold. Szűz fogantatása körüli tanításunkat kizárólag és teljes bizonyossággal fektetni lehetne.

Maria tisztának, szépnek, mocsoktalannak neveztethetik, h a - bár megszenteltetése nem is fogantatásakor, liánom utána, mint például ker. szent J á n o s é történt. Azonban az irások hiteles magyarázói a s z e n t a t y á k , az isteni hagyományok ezen k ö z - vetítői, és az egyház hitének az első századokban tanúi. Ezek az irások átalánosan hangzó tanúskodását már határozott, egyenesen a szeplőtelen fogantatást erősitő bizonyítványokkal támogatják és egészítik k i : mellyek összevetéséből kitűnik, hogy ezen ajtatos hiedelem a cath. egyházzal egykorú, s igy az csak Krisztus urunktól és az apostoloktól származhatott le. A szentatyák ugyanis, kik az eredeti bűnben lévőket átalán tisz- tátalanoknak, a keresztség által megtisztitandóknak, a harag

szülöttjeinek, a bün rabszolgáinak, a daemon által leigázottak- nak — mondják és hirdetik : Mariát egyhangon magasztalják mint szeplőtelen j u h o t , ki egészen tökéletes, isteni, mennyei;

ki tiszta mint Krisztus a szeplőtelen b á r á n y ; ki szeplőtelen tisztasága által különbözik Adam többi ivadékaitól, kik mind- nyájan a bün által bemocskolvák ; ki szeplőtelen azért, mivel felül áll az emberek romlott természetén, felül a sátán cselszö- vényein. Ö lilio m a tövisek között ! Mi a liliom , ha nem a tisz- taság, mi a tövis, ha nem a bűnnek j e l k é p e ? O a második Eva,

ki tisztán fogantatott, miként az első , de nem vétkezett miként az első. Valamint Eva a még tiszta ós romlatlan emberből, ugy származott Krisztus a inindig tiszta és romlatlan szűztől.

F r i g y s z e k r é n y ő , kit maga a Szentlélek képezett és ő r - z ö t t ; t e m p l o m ő , mellybe a sátán soha be nem h a t o l t ; élő s z. f a ö , melly romlásnak soha alávetve nem volt, rothadást nem ismert ; s z . n ö v é n y ő , melly tetőtől talpig Isten által

megáldatott; s z ö v e t s é g ládája ö , mellynek nyitja maga a Szentlélek által pecsételtetett le ; a k i g y ó ura ő, mellynek fejét tapodja, maga sértetlen maradván ; l á n g o l ó c s i p k e b o k o r ő, niellyben Jehova megjelent ; J e r i c h o rózsája ő, melly a szelek szárnyain felkapva, a tengerpusztákba e s i k , ós virít ; h a j n a l i c s i l l a g ö, mellynek fénye soha meg nem f o g y a t - k o z o t t ; mennynek 11 a p j a ő, melly nem ismert éjszakát !

Azt fogjátok talán ellenvetni : ezek szóvirágok , jelképes m o n d a t o k , mellyekben atyáink költői ajtatossága áradozott ! Ámde vegyétek észre, hogy a költői kifejezések, jelképes mon- datok nem szoktak üresek lenni, hogy inkább gondolatot f e j e z - nek ki, mellyet az ajtatos költő kebelében táplált, s elragadta- tásában illy magasztos jelvényekben festett ; s hogy a g o n d o - latnak , melly lelköket illy magasztos ötnledezésekre ragadá,*

csak annál magasztosabbnak, csak annál f e n s é g e s e b b n e k , csak annál kiváltságosabb természetűnek kellete lennie.

Hogy azonban e tekintetben is a hagyományok igaz é r - telme iránt minden kétségteket eloszlassam, idézek a sok közül néhány h e l y e t , mellyek idevágó bizonysága félreismerhetlen.

Alexandriai D i e n e s samosatai Pál ellen irott levelében Krisz- tust élő igének, Mariát é l e t l e á n y á n a k nevezi: ' ) bizo- nyára különbségül az emberi-nem többi leányaival szemközt, mint a kik az eredendő bün következtében a halál leányai- nak , valamint átalán az emberek halál fiainak neveztetnek. Az élet leánya tehát az, ki nem a halál leánya, ós nein a halál leá- nya pedig a z , ki nincs, nem volt az eredendő bűnben. — Ugyanő Mariát szekrénynek nevezi, kit nein az emberek f o r - máltak, hanem a Szentlélek szilárdított meg : 2) a mi egyenesen azt j e l e n t i , mit már íölebb kifejtettem, hogy Isten birta öt az ő útjainak elején, azaz fogantatásakor az Isten volt vele, s igy az ö r d ö g , a bün r a j t a erőt nem vehetett. — O r i g e n e s , vagy inkább néineliy az ő neve alatt ismeretes homiliáknak ősrégi, tudós és ajtatos szerzője, világosan irja : hogy Maria szűz volt.

ki sein a kigyó által meg nem csalatott, sem annak mérges le- 0 Epist. 8. Dionysii ndv. Paulum samosat. Uomae 1796. p. 212. ,,Virgo

fi 1 i a v i t a e genuit verbum v i v e n s . "

' ) Ibid. p. 240 „ N e q u e tnbernaculum ejus ab hominibus fabrieatnm, sed Spiritu S. firmatum est, et protegitiir illud «empor laudatiaiimum I)ei tabernnculum ü n r i a I) e i p a r a ot V i r g o . "

kelete által be nem szennyeztetett. 0 — Sz. E p h r e m s y r i a - beli sz.atya legistenibb templomnak nevezi Mariát, ki m i n d i g ál- dott volt. 2) Ha m i n d i g, tehát fogantatásakor is.—Sz. Á g o s - t o n n a k szemére vetette J u l i a n , előbb p ü s p ö k , később eretnek : t e a te tanod által az eredendő bűnről M a r i á t is születésénél fogva a pokol zsákmányává teszed : N e m ! feleié Ágoston ; és miért ? mert Mariában a születés törvénye az ú j j á - születés kegyelme által oldoztatott fel. 3) —• Sz. P r o c l u s védelmezvén Krisztus urunkat az eretnekek ellen, kik azt állí- tották , hogy bűnös testből vette eredetét, — azzal válaszolt : hogy az anyától, kit maga minden mocsok nélkül képezett, minden mocsok nélkül is származott. 4)

Ide tartoznak még az anyaszentegyház némelly szent é n e - kei, szertartásos könyvei, maga a mai ünnep, melly a ker. e g y - házban emlékezetet haladó idők óta ünnepeltetik, miután már az 5-ik és következő századbeli g ö r ö g ker. irók róla, mint v a - lami ősrégi intézetről szólnak. 5) Es az egyház, melly csak az isteni jóság kiárasztásának, soha sem pedig a pokoli diadal- mak emlékének, szenteli ünnepnapjait, — az e g y h á z , mondám, épen az által, hogy ezen ünnepet életbe l é p t e t t e , eléggé kitün- tette , hogy a Bold. Szűz fogantatása emlékével magasztos és isteni kiváltságot kivánt összekötni : különben azt kellene állí- tanunk , hogy ö ezen ünnep által a pokolnak diadalát az Isten- anya fölött, törekedett volna megdicsőíteni !

Ide tartoznak végre a legrégibb műemlékek, úgymint k é - pek, szobrok, faragványok, mellyek Mariát például világgolyón, kigyó fején állva ábrázolják. Mariának állása a világgolyó felett kiváltságát a világ küzsorsa alól ; mig a lábával lenyomott k i - gyó minden pokoli hatalmaknak alájai vettetését jelképezi. Más ábrázolatoknál 12 csillagot látunk feje k ö r ü l , s lábai alatt a holdat. A hold a szüzesség, a csillagok az isteni malasztnak és mennyei tisztaságnak jelképei. „Kicsoda a z , mond az énekek énekében a kedves, a ki előjő, mint a felkelő h a j n a l , szép mint a hold, választott mint a n a p ? "

Mindezek és számos egyebek, inellyeket e rövid óra alatt felsorolnom lehetetlen , eléggé tanúskodnak az egyház hitéről, melly szerint a Bold. Szüzet eredendő bün n é l k ü l , tehát s z e p - lőtelenül fogantottnak tartották és h i t t é k , s ezen hitet aztán sz.

tanításaik-, énekeik-, imádságaik- és emlényeikben kifejezték.

IX. Pius pápa tehát, a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatása körül határozva « — nem valami uj hitet, valami uj hitágazatot fog készíteni, hanem csak a régi cath. hitet, mellyet apáink mindenkor vallottak és h i t t e k , s melly a Bold. Szűz istenanyai méltóságá- ban mint szükséges erkölcsi járulék már benfoglaltatik, fogja ünnepélyesen kihirdetni : miszerint a mi eddig magánosak a j t a - tos hite és buzgósága v o l t , az jövendőre e g y e t e m e s és h i v a t a - los köshitté és buzgósággá váljék.

És csak igy, valónak bizonyítva be ezen szent hitet, lehet megmagyarázni azon különös tulajdonságokat, mellyeket Mariá- ban a hagyományok és egyház hite minden századokban m a g a s z - talt és csudált, ö nem ismerte a bűnt, nem a testi kívánságokat, inellyekkel küzdenek mindazok, kik az eredendő bűnben f o g a n - tattak: ő ment volt, mint a trienti zsinat VI. ülésében tanúsítja . ínég a bocsánandó bűnöktől is, mellyekről mégis azt tartjuk, hogy nincs szent, ki közös eredeti gyarlóság következtében ezekben nem hibázott volna ; ő ment volt azon erőszakos haláltól, melly a bűnnek zsoldja ; teste nem temettetett el, miként Adam egyéb fiaié, kik a köztörvény szerint jöttek a világra. Valóban figyelemre mél- tó tünemény, hogy mig Krisztus urunk koporsóját századról s z á - zadra ezeren és ezeren látogatják : annyi évek folytán nem találtatott ember az ég alatt, ki valaha Maria sírjáról em-

' ) Non ex dejiderio partum coneipiens, quae iieqne persvnsione serpentis deeepta est, neque ejus afflatibus venenosi« i n f e c t a . " Oper. edit. Pnris.

1573. hom. I. inter hom ad diversos.

' ) In Orst. ad »anet. Dei Genitricem, interprete Gherardo Vosiio, ed.

Rom. 1598. t. III. „Templum divinissimum, Dominam sempbr b e n e - dictam, quae semper fuit tum corpere tum anima integVa et iniuvncu- l a t a , " etc.

' ) Oper. Import, c o . t r a Jul. I. IV. CXXI1.

' ) Quam enim citre omnem sui labem f o r m a v e r a t , ex ea nulla contracta m»cu!a processit." In Bibi. P. fialandii t. IX. p. 615. n. 3.

*) Tjrpieum s. Sabße ad IX. dee. ; s. Andreas cretensis in Can. et triod.

item Ode I. Bibl. N u Palrum, t X. p. 685.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

háznak folytonosan 's szakadatlanul élő tanítói hiva- tala. Mindezen források néha az ősrégi apostoli vagy isteni hagyomány' bizonyítására öszhangzólag egye- sülnek, de

tand az elsőből. A' bizottmány csak tudomásul akarta venni a' javaslatot. Mindig veszedelmes más nemzetnek intéz- ményeit saját nemzetéibe átültetni minden

fiscusé a szerzemény. Szó a mi szó, némellykor nem árt egy kis zaj baj, egy kis ártatlan paprikás czikk. — urnák böjti predikáczioját, melly iras et odia vendens

EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.. Mystical jelenségekről a természeti és erkölcsi rendben. Magyar-, Német-, Francziaország,

Ugyanő 1600 pfton csináltatott a templom számára mennyezetet (baldachint), melyet, fájdalom, a gondatlan- ság időnek előtte az enyészet torkába vetett. Az ő buzgó- ságából

ügyének féríiai a kor követelő igényeinek megfelelőleg a mesterek fáradságait sikerrel koronázó és a haladást ezt'lzó tan-segédeszközöket használni fölbuzdulva,

Az épület, melyben jelenleg szállásol a colle- gium, az úgy nevezett Pantheon (S. Maria rotonda) és a romai collegium között fekszik. A collegium jézus-tarsa- ságiakra

a bánat méltó gyümölcseivel eleget tettek volna, azoknak lelkei a halál után purgatoriumi bünteté- sekkel tisztulnak ; és ezen büntetések enyhítésére hasznos az élő

Mindennek meg van a maga ideje, s mértéke. Mi által azonban nem azt akarom mondani, hogy mesterembereink ne ol- vassanak újságokat, v a g y más könyveket: nem; sőt azt mondom,

Mi az Isten? Sokak előtt csak üres szó; legtöb- bekre nézve pedig egy trónvesztett fejedelem, kit büntetlenül el lehet feledni, v a g y megsérteni. Mi a társadalom ?

telkedni. Igy vagyunk az emiitett hitnyomozás dolgában is, főkép azóta, hogy az egyház- és hazaáruló L1 o- r e n t e e folyó század második évtizedében „Histoire critique

Nyomatott Kozma Vazulnál (&#34;hal-piacz és aldunasor sarkán, 9.. Előfizethetni minden cs. A közelebb leforgott viszontagságteljes időszak alatt egyházi életünk üdvös

tek a máglyára, mint a menyegzőre, ,care nate ! coelum aspice, ez a természeti érzelem minden önzésein az isteni ma- laszt által diadalmaskodó anyának harczi szózata fiaihoz a

„a teremtett lénynek más czélja nem lehet, mintsem hogy magát föntartsa ; ha mással egyletbe lép, csak ön föntartásá- ról biztosabbau rendelkezik.&#34; 2 ) Elég büszke

engedi, a) hogy a mi vitánk az egyház és államközötti vi- szonyról folyik, hogy ez nálunk házi ügy, melyet a prote stansok, lia nem is istápolnak, békével nézhetnek. b)

Roma örökre a pápáké, a pápa örökre romai püs- pök, a ker. világ közép- és vonzpontja kimozdul, ha Roma nem a pápáé. Lehet, hogy Konstantinápoly- ban,

Be gyorsan változnak a halandók körülményei s velők együtt lelkök , nézeteik és sziveik is ! A keresz- tény élőkor, leginkább a középszázad mindent természetfö-

egyesült Konstantinápoly helyzeténél fogva hivatva volt arra, hogy nyugotnak védbástyája, keletnek pedig apostoli központja legyen a vallási dolgokban; a patriarchák hűsége

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. második félévi 14.. A levélre alkalmat adott czikkben megvan az első, akarjuk hinni, hogy nincs meg a második ; mert ama szavakat „soha sem

kigondolni. És váljon hova jutott volna az u g y ne- vezett philosophia, ha közbe nem lép az isteni vallás az ember túlságos dölyfét megszégyeniteni és meg- mutatni neki,

meglátjuk ennélfogva nem sokára az országgyűlésnek önma- gáról kiadott bizonyítványát, és óhajtjuk, hogy az olyan legyen, minőt minden becsületes keresztény ember szégyen

Németország. junius hava 17-én tartott egyik szép beszé- déből a következő érdekes történeti részletet közöljük, mely azt mutatja, hogy a porosz kormány

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. E nap sok reményt sírba temetett, sok vágyat kielégítetle- nül hagyott, sok csalatkozást okozott jobbra, ugy mint balra és csak azok nem csalatkoztak, kik