Religio, 1854. 1. félév

612  Download (0)

Full text

(1)

0250 3 Ő l f b

E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT.

1854. ELSŐ FÉLÉV.

TULAJDONOS É S SZERKESZTŐ

DAVIELIK JÁNOS.

PESTEN, 1854.

NYOMATIK EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJABÁN.

(2)
(3)

50250

TÁRTALOM-JEGYZÉK

A ,RELIGIO- 1 8 5 4 . I. FÉLÉVI FOLYAMÁHOZ.

É r t e k e z é s e k .

Szám.

Bevezetésül . . . 1

A nagy- és kis-karácsoriy a cath. egyházban l Szerencsés költök . . . . 2, 18, 43, 69

W e i g 1 József. (Életrajz) 5 Javaslat magánnevelő-képezde felállítása iránt 4

Budapest és környéke hajdani szent építményei . . 6, 7

Jesu dulcis memoria , magyarul . . . . . 7

Kis curiosum . korunk jellemzéseül és iidvös okulásul . 8. 9 A magyarszentirás javításáról . . 10, 11, 12, 13, 14 (Kallistus és Hippolytus , vagy egyháztörténeti nyomozások a

„Philosophumenák" szerzője- s tartalmáról . . 15, Ifi, Mutatvány R e d w i t z Oscar „Amaranth"-jának fordításából A. cath. egyháztól elszakadt papok és szerzetesek házasságáról Az uj polgári törvénykönyv . . . 20, 21, 22, 26, 27. 28 Nyilatkozat ( J o f f i n e Lénart cath. oktató és épületes k ö n y -

vének magyar fordítását illetőleg . . . 23 A nin. egri érsek megyéje híveihez intézett nagyböjti körlevele

Szepes egyházmegyei régiségek . . . . .

India-e a polgárisodás ősanyja, és a sancrit-e az eredeti törzs-

nyelv . . . . . . . . .

Kézikönyveink és az egyház imái . 31, 32, 33, 35, 3ti A magyarországi városok physiognomiija cath. szempontból . 34

Szent Péter széke . . . . . . . . 37

Vegyes házasságok és az uj polgári törvénykönyv . . 37 Az orvostudományi közoktatás ügyében . . . 3 8 , 39, 42

\ keresztény ősegyház Demosthenese, vagyis Aranyszájú sz.

János ; Kutropius fölötti első homilia . *. ÍO Az esztergomi érseki megyében lévő parochi.ík eredete, neve,

száma egész a hitújításig . . . .11 Magyar legendák . . . H, 45 A vasár- és ünnepnapokon tartatni szokott vásárokról . . 46 Uj kilátások a theologiai oktatás körüli reformra a párisi egye-

temnél . . ' . . . i7 A m t m a n n Prosper. (Életrajz) . . . . . 17 O es. kir. Apostoli Felségének legmagasabb nászünnepélve . 48

Az egyházi karének- és zenéről . . . . . 18

gyakorlati lelkipásztor . . 19, 52, 37, (il. 62, 66, 67, 68 V i c a r i Armin érsek, (Életrajz) . . . . 49 A vránai perjelség történeti; rövid vázlatban . . 30, 31 Jegyzetek az oroszországi államegyház állapotáról 53, 51, 55. 56 17 15 19

2-4 25 29 30

Geologiai curiosumok

A legújabb francziaországi zsinatok A keresztény szeretet ,

I I .

•J Szám.

, 58, 59, 60 63, 64, 65 70, 71, 72, 73, 71, 75

L e v e l e z é s e k .

B o c a o n á d : M i g n c patrologiájának ügyében . . 22 B u k a r e s t : Az oroszok a cath. templom leégése alkalmával.

Austriai császár ő felsége határozata a leányiskola segé- lyezését illetőleg. Yizkereszti szertartás. 15. — A hús- vétnak a gregorianusi naptár szerinti első megülése. Egy ti- roli áldozár és két bajorországi zárdaszűz. A lengyel kato-

náknak az Oltári-szentséghez járulása . . . 55 C s a n á d e g y h á z i megyéből : A B. Szűz szobra és szeplő-

telen szivéről nevezett társulat Temesvárit. Kisdedóvoda.

1. — Kegyes adományok; sz. böjti beszédek és missio ; megrongált egyházi épületek helyreállítása ; a sz. Szűz szivéről cz. társulat ünnepe. 38. — Jezsuita-missio T e - mesvárott. Ennek emlékére nep. sz. János octavájáíiak

megalapítása. Májusi Maria-tisztelet behozása . . 61 C s o n g r á d : Nyilvános felelet egy innen intézett kérdésre az

iskolai tanügyben. 9. — Tamigy. 10. — V bibliai tör-

ténelem tanítási módjáról . . . . . 1 3 D u n a p e n t e l e : Kerületi könyvtárak. 19. —- Könyvtárügy 28 K a l o c s a : Intézkedések a papnövendékek nevelése körül.

12. — Papneveldéi intézkedések. 1 5 . — ll.üanyüvíiutás

a kalocsa-városi és iskolai bizottmány részéről . . 53 K á p o 1 n á s-N y é k : Hálanyilatkozat . . . . 7 1 K á r o l y f e j e r v á r : Az utolsó jezsuita Erdélyben, és annak

végrendelete . . . . . . . . 70

K a s s a : K ő r ö s y Márk- és társainak canonisatiojára elő-

munkálatok . . . . . . . . 2W

K ő s z e g : Egyházi ének Magyarország védszenteihez . I L o v á S z h é t é n y : R e d w i t z ..llirtenruf" költeménye ma-

gyar fordításban . . . . . . . 48

M i k l ó s v á r : Jótékony adományok és hálanyilvánitás. Ba-

róthi lelkész kisérő levele . . . . . 69

M e l l y d o r f : Jótékonyság . . . . . . 54 N a d a p : Tiizoltó-gép szentelése . . . . . 52 N a g y b á r k á n y : Kerületi könyvtárak ügyében . . 27

(4)

N a g y v á r a d : Adat az egyházi férüak csarnokához . . 67 P a n n on h e g y . : A hazai szent legendák tárgyában . . 53 P a r i s : A vasárnapok megülése. Szentföldi hirek. 54. — Az

angol prot. párt törekvései. Oktatásügy Belgiumban. I.

Napoleon halálának évnapja. St. Denis . . . 59 P é c s : Észrevételek a vasárnapi iskolák és a Szent-István-

Társulat tagjainak lehető szaporítása körül . . . 39 P e s t : B u s s i e r r e a goai schismáról. 8. — G f r ö r e r. 16.

— Tanügyi észrevételek némelly állitásokra és ajánlá- sokra. 17. — Válasz a 17-ik számú pesti levélre a tan- ügyet illetőleg. 21. — Statistical átnézete az austriai gymnasiumoknak. 31, 32, 41, 42. — Az egyházi ékes- szólás ügyében. A logicai egység a sz, beszédekben. 44.

— A z egyházi szónoklatról, nevezetesen a beszédek ösz-

szefüggéséről. 51. — Az egyházszónoklati népszerűségről 73

P o z s o n y : Imaegyletek . . . . . . 37

K o m a : Uj év. Belga püspökök kérelme. "Wiseman. Karácson.

7. — Vizkereszt ; propaganda-ünnep ; háromnapi ájta- tosság Al Gesuban ; gyertyaszentelő Boldogasszony nap- ja ; Fridrik-Vilmos porosz hg. 25. — A carnevale. A

világegyház névkönyve. 36. — A nagyhéti ajtatosság . 52 S a j ó v á i n o s : A zs-ai medium Borsodmegyében . . 33 S z a b o l e s b ó l : A papi lelkigyakorlatok üdvös hatásáról a

nép vallásosságára a hitetlenség mételye ellenében . 54 S z e p s i : Segélyre szólitás . . . . . . 37 V a d k e r t : Leány-képezésnek szüksége falusi tanodáinkban.

11. •— Válasz a pesti levélre a tanügyben. 24. — V á -

lasz az ABC-könyv ügyében . . . . . 30

III.

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k .

a) Magyarország.

A d o n y : Kegyúri jótét . . . . . . 19

A r a d : Első áldozási ünnepély . . . . . 50 B a l a s s a g y a r m a t : Próbatét az angol kisasszonyoknál.

35. — Kereszt-szentelés . . . . . 48

B á t t a s z é k : Aranymise . . . . . . 68

B e s z t c r c z ç b à n y a : Megtérés . . . . . 1 1

B o d o n y : Halálozás . . . . . . . 50

B u d a : Nagyhéti ajtatosság . . . . . . 46

C s e r m ő : Templomszentelési ünnepély ; kilátás plébánia ala- pítására. F a s c h o - család nagylelkűsége és vallásos

buzgósága . . . . . . . . 69

D u n a p e n t e l e : Uj plébánia alapitása Itácz-Almáson. 3.

— Iskola-látogatás . . . . . . 62

E g e r : Megtérések ; érseki beszéd illy alkalommal ; iskolalá-

togatás. 10. — Necrolog . . . . . . 40

E s z t e r g o m : A karácsonyi ünnepek. 2. — Neveidei látoga- tás. 13. — A főkáptalan canoni ; a szerzetesrendek apostoli látogatásáról. 26. — A kegyes adománybeli ösz- szegeknek kimutatása. 27. — Változások a papnöveldé-

ben. 38. — Zászló-szentelés . . . . . 52

G a l s a : Bol. Koháry hgnőért exequiák Füleken. Hg Coburgh

August . . . . . . . . 27

G y ö n g y ö s : Urnapi ünnepély. Bérmálás . 74 G y ő r : Karácsony-esteli ünnepély egy leánynevelő-intézetben.

4. — Jótékonyság . . . . 1 4 H u s z t : Hála-isteni-tisztelet . . . . . 6 1

J á s z ó : Necrolog . . . . . . . 40

K a j d a c s : Kerületi gyűlés . . . . . . 56 K a l o c s a : Nyugdíjintézetre alapitvány. 3. — Karácsony és

újév. 9 . — Maria sz. szivéről nevezett társulat. 2 0 . — P a - pi szent-gyakorlatok. Nagyhét. 46. — Iskola-látogatás.

64. — A császári menyegző megörökítése. A tűzvész

általi károsultak felsegéllése. Hajósi bucsu-ajtatosság. Ft.

T a r y Ferencz kanonok urnák alapitványa. 6 6 . — Ur napja 74 K a p u v á r : Felebaráti szeretet társulata ; vasárnapi iskolák ;

fegyenczek ; nagyböjti körlevél. 40. — Uj temető szen-

telése . . . - . . . . . . 46 K á r p á t v i d é k e : H o d z s a lutheránus lelkész tót m i -

séje . . . . . . . 41

K a s s a : Bérmálás. Academiai hitszónokok ügye. Nőzárda n a -

gyobbitása . . . . 7 1 K i s - B á r : Talált csonttetemek eltemetése . . . 23

K o m á r o m : Missio . . . . . . . 72

K ő s z e g : Szombathelymegyei névkönyv 1854-re 38.—Iskola-

ügy. Halálozás . . . . . 73

L o v á s z h e t é n y : A bozsoki első mise. 41. — Kereszt-

szentelés, adományozás és jótékonyság . . . 7 1 M i s k o l c z : Hivatalos iskolalátogatás . . : . 1 1 M u n k á c s : Necrolog . , . . . . . 6 4 N a g y s z o m b a t : A jezsuita-atyák megtartják B r i t t o és

B o b o 1 a vértanuk beatificationalis ünnepét . . 62 N a g y v á r a d : Évzáró isteni-tisztelet. 5. — Püspöki körle-

vél. 22. — Papi szent-gyakorlatok és szent keresztúti

képek . . . 48 N y i r - A d o n y : Esperesi beigtatás . . . 25 N y i t r a : A nm. nyitrai püspök ur aranymiséjének ünne-

pélye. 6. — Lelkigyakorlatok. Püspök ő nmlga felszen-

telésének évfordulati napja. Irgalmas nénék . 58 P á z m á n d ; Ürményi Ferencz romai hozománya . . 35

P é c s : Alapitvány a papnöveldében. 35. — A városi tanács liálanyilvánitása a bibornokprimás iránt. B. P r a n d a u kegyúri nagylelkűsége. Alapitvány az egyházi szónoklat emelésére. 41. — Lelkigyakorlatok. Necrolog. 56. — Kegyeletes ünnepély Valpón a plébánosnak apáttá avat- tatása emlékére. 6 3 . — Paulai sz. Antal ünnepe. N e v e i -

dei jutalomdijak . . . . 7 1 P e s t : Ünnepek. Sylvester este. 2. — A csanádi püspök kör-

rendelete a freiburgi érsekért tartandó imádságok iránt.

4. — A ,Jó és olcsó könyvkiadó Társulat' januarhavi választm. gyűlésének eredményei. 6. — Ô cs. k. fensé- ge A l b r e c h t főhg üdvözlő levele a nyitrai püspökliez.

7. — Bibornok és hgprimas quadragesimalis körlevele.

14. — Az iskolai statisticához. 15. — A ,Jó és olcsó könyvkiadó társulat' februarhavi választmányi gyűlése.

22. — A közoktatási ministerium körrendelete az e g y - házi felügyelés gyakorlatát illetőleg. 23. — A pesti nagy-gymnasium t. cz. ker. iskolai felügyelő ur által meglátogatva. 26. — A győri püspök ő mlga részvétirata a freiburgi érsekhez. 29. — A bibornokprimás utasítása a gymnasiumok melletti egyházi biztosokhoz. 30. — B e - teg- és halotti egyletek ; érseki intézkedés a kárvallott lelkészek felsegélléséről. 31. — Cs. k. képezde. 33.

— írói megtiszteltetés. 35. — A ,Jó és olcsó könyv- kiadó Társulat' „Szent-István" czimmel felsőbbségileg megerősitve. Martiusi választmányi gyűlés. 36. — A bi- bornok-érsek körlevele az „arany koronát" illetőleg. 42.

— Virágvasárnap. Nagyböjti egyházi szónoklatok. 4 4 . — Nagyhéti ajtatosság. A Szent-István-Társulat küldöttsége a bibornok-érseknél. 4 6 . — A Szent-István-Társulat májusi választmányi gyűlése. Józsefvárosi bucsu. 55. — A pesti központi papnövelde növendékeinek hasznos kéziköny- vekkeli ellátása ; néhány szó ezen ügyben. 61. — A Szent-István-Társulat juniusi választmányi gyűlése . 67 P o h o T e l l a : Iskola-ügy. 4 . — Gyász-istenitisztelet néhai hg

K o h á r y Ferencz özvegyeért . . . . . 50 P o z s o n y : Uj plébánia a sz. Háromság-egyházban. 5. —

Ünnepély; elemi vasárnapi iskolák. 37. — Kegyes ado- mányozás a Szent Háromságról nevezett templom részére.

53. — April 24-ike. Böjti sz. beszédek. Zárdák egy- házi látogatása. 54. — A bibornok-érsek a Szűz Maria

szeplőtelen szivéről czimzett társulatot megalapítja . 66

R á d : Megtérés 57

(5)

Szám. Szám.

H a d n a : 4 0 egyén cath. liitre tér . . . . 39 Sz. Patrik évünnepe Irlandban . 59 R a d v á n y : Prímitialis ünnep . . . . . 28 C h a m b e r s zárdabillje megbukik . 66 R o s n y 6 : M e g - és eltérések. Excommunicato. 38. — Vasár-

napi iskolák. Csödvizsgák. Canonica visitatio 71

e ) Belgium.

S. A. U j h e l y : Megtérés. 50. — Zászlószentelés. Megtérés 71 e ) Belgium.

S p m o g y b ó l : A segiisdi egyházkerület látogatása a v e s z -

prémi püspök ő nmlga által. Bérmálás 71 Egyezmény a kormány és püspökök között a vallástanitást i l - S z a l a t n a k (Baranyában) : Megtérés. Kegyúri buzgóság 31 letőleg . . . . . . . . . 26 26 S z é k e s f e j é r v á r : Iskolák. 25. — Kórház. Papnöveldei A nyilvános és magán jótékonyság közti különbség költség te-

templom B. B a r k ő c z y László püspök sírköve 74 kintetében . . . . 3 4

S z e n t b e n e d e k : Kegyúri jótékonyság . - . , 11 S z e n t i v á n : Szentirás-olvasási és magyarázási praxis. Hit-

f) Francziaország.

buzgóság. Eleven rózsafüzéregylet . . . . 32 f) Francziaország.

S z e n t - J o b b : Megkisérlett rablási merény. 62. — Bucsu 75

S z o m b a t h e l y : A d o m á n y ; K á l d i fordításának revisio- Föpásztori körlevelek a badení ügyben . . . . i ja. 22. L a k y János kanonok halála és végrendeleti Üdvözlő iratok a freiburgi érsekhez . . . . . 9

intézkedése . . . . . . . . 45 A kormányilag betiltott montauri intézet , 10

T e v e 1 : Hitélet. Cath. physiognomia . . . . • 2 Geronymo vértanú testének feltalálása . . . . 18 U d v a r d : Iskolai próbatétek . . . . . . 45 A földtermés hajdan és most . . . . . . 19 U n g h v á r : Szent Kereszt-bucsu. Első áldozás. Kegyes ado- A moulinsi megyei zsinat actái . 2 4

mányozás . . . . . . . . 64 A középkori miseruhák újra divatba hozatala 4 1

V á c z : Jutalmazások. 14. — Uj plébániák. Templomok ki- M o n t a l e m b e r t gr. levele Dupinhez . . . . 4 2 javítása. 55. — A pusztai állandó körmissiok püspök ő M o n t a l e m b e r t gr. ügye . . . . . . 4 4 mlga által és költségén életbeléptetve. 39. — Ünnepély M o n t a l e m b e r t gr. beszéde . . . ' 4 6

Rádon . . • 66 Ünnepély a ,Paris város'-ról nevezett admiral hajón , . 47

V a i s z k a : Kerületi szent-gyakorlatok ; érseki körlevél ; i s - A limogesi egyházmegye védszentjének czime s tisztelete k ö - kolaügy . . . . . . . . 46 rüli kérdés eldöntése a S. Congr. Rituum által 5 5 V c l e n c z e : Necrolog . . . . . . . 26 G u i z o t beszéde a nevelésügyi társulat ülésében 56 V e r ö c z e : Szokolai tűzvész. Kegyes jótékonyság. Hálanyi- Sz. Genoveva-társulat működése Paris körül 5 8 latkozat . . . . . . . . 74 Jegyzetek az uj oktatási törvényről . . . . . 6 8 V e s z p r é m : Necrolog . . . . . . . 53 Az amiensí püspök körlevele . . . . . . 70 Z o m b o r : Eeltámadási ünnepély . . . . . 48 y

g) Németalföld.

b) Austria.

Hollandia és Luxenburg ligség catli. ügyei . . . . 43 A bécsi érseknek a keleti academia százados ünnepén mondott

beszéde . . . . . . . . 13

h) Németország.

A bécsi hgérsek felhívása a gyermeknöveldék ügyében. Seve- h) Németország.

rin-egyleti gyűlés . . 19

Lazaristák behozatala Bécsbe. St-pölteni püspökök alapitványai 25 A freiburgi érsek rendelete . . . . . 2 A velenczei mechitaristák irodalmi tevékenysége . 31 B u r g e r megválasztása ; elmélkedés az öndicsekvésekről 6 Severinegyleti teljgyülés . . . . . . . 3 3 H a i z kanonok ; U r i a volt városigazgató ; a freiburgi érsek Megyei utasítás a vegyes házasságokra nézve 35 által kinevezett uj esperesek . . . . .

A z egyházi viszály ügyében fogalmazott népkérvény

9 11

c) Erdély. Badeni állapotok ; a trónbeszéd; a mainzi püspök közbenjá-

c) Erdély. rása . . . . . . . .

" W o l f lelkész s a cs. austriai külügyminister ; S c h u b e r t a 12 A z egyház állapotának javulásáról tanúskodó adatok 34 büvölésről . . . . . . . . 13 A megyés püspök Kolozsvárra érkezése . . . . 4 2 Badeni kamarai válaszfeliratok. W i e s e r káplán 15

Uj anyaegyház alapitása . . . . . . 48 A porosz cath. fractio . . . . . . . 16

Károlyfehérvári hitélet, leánynövelde, zenede, missio ; nagy- Pauperismus Kölnben és annak okai . . . . . 17 enyedi cath. templom . . . . . . 58 A berlini 2-ik kamara ; nassaui körlevél . . . . 18 Sz. udvarhelyi esperes beigtatása. Máréfalva és lelkésze. Ke- A limburgi püspök körlevele . . . . . . 21 gyes jótékonyság . . . . . . . 72' A badeni' egyházviszályhoz . . . . . . 25 Brassói missio . . . . . . . . 75 Adatok a badeni egyház-állapotok megítélésére

„Fontes rerum Germanicarum" . . . . . 2 6 2 7

d) Anglia. Nassaui és badeni állapotok. Kamaraülés . . . . 2 8

d) Anglia. H i r s c h e r irata a badeni ügyben .

Vegyesházasságok statisticája . . . . . . 29 3 0

A zárdibill 33 Excommunicato. Borromaeus-egylet . . . . . 3 3

Angolegyházi parlamentum . . . . 35 "Würtembergi egyezkedés. Freiburgi hittanulók 3 5 Parlamenti viták a keresztények török- és oroszbirodalmi állá- A freiburgi érsek irata H a u r y kiközösítése ügyében . 3 7 sáról egészen prot. szellemben és ennek javára 39 Egyezkedési kísérletek és jelentőségök . . . . 3 8 Az angolegyházi jeruzsálemi püspök . . . . . 45 Bibliaámlás Oppelnben . . . . . . . 4 2 ' A catholicusok nyilatkozata a zárdabíll ellen 47 Badeni egyházállapotok. A pápa brevéje a freiburgi érsekhez 46- G o b a t jeruzsálemi prot. püspök ügye . . . . 52 A boroszlói érseki convictus ügyében támadt súrlódások. Nas- Adakozások a dublini cath. egyetemre. A bromptoni orato- saui képviselő-kamara . . . . . . 47

rium felszentelve. A szegények kis-nénikéi . 53 A freiburgi érseknek két rendelete . . . . . 48 Az irlandi püspöki kar és cath. lakosság tiltakozása a zárda- Adatok a cath. alapítványok kezeléséről Poroszországban 49 bili ellen . . . . . . . . 57 A collegium theologicumnak az állam általi bezáratása . 5 0

(6)

A freiburgi érsek nyilatkozata jövőre önálló fellépéséről A pápának a limburgi érsekhez intézett brevéje . Az angol püspököknek a freiburgi érsekhez intézett levele O t t o képviselőnek indítványa a cath. alapítványi javakat ille-

tőleg

A badeni kormány rendelkezése az iskolai könyvek s az egy- házi és alapitványi javak kezeléséről, és érseki ellen- körlevelek . . . . • . Érseki kibocsátvány az egyházi alapítványok kezelését illetőlej A limburgi püspök a kormánynak tett határozott nyilatkozata A freiburgi érsek vallatása és fogságbatétele

A freiburgi érsek nyilatkozata és szabadon-bocsáttatása

Odenwald és Taubergrund községekhez kormánynyilatkozat . A bajorhoni püspöki kar magatartása a kormány irányában, A

limburgi papnövelde elleni birtoklezárolás felfüggesztése Kormányrendelet a badeni belügyministeriumtól a cath., pap-

*ág magatartását illetőleg az egyházi viszály alatt

51 55 54 56

59 62 63 64 65 70

i) Olaszország.

Pápai breve a goai ügyben

A concordatum Piemonttal ; a keleti schismaticus irat ellen

készülő munka ; Wiseman . . . . .

A ,Times' tanácsai . . . . . . .

A sardiniai három egyháztartomány püspökeinek felirata a ki-

rályhoz . . . . . . . .

Triduum az Al Gesu templomban. Szent-szivröl nevezett tár- sulat ünnepe. P a s s a g l i a a szeplőtelí n fogantatásról A piemonti egyházi sajtónak üldöztetése. Jótékonyság Ko-

mában. Bedini . . . . . . .

B e d i n i és C a s s j C o r n e l i u s és O v e r b e c k Kivonat W i s e m a n bibornok Romában tartott beszédeiből Ő szentsége adakozásai ; György szász hg ; ő szentsége nyi-

latkozata a háborúról . .

Egy szónok a büntető törvénykönyvi javaslat ellen a turini ka- marákban . . . . . . . Passaglia munkája a szeplőtelen fogantatásról. Szerzetes-reform Az oeconomisták ujabb törekvései . . . . . A turini egyháztartomány püspökeinek felirata a királyhoz.

A 1 fl e r i zeneszerzeményei , A »abaudiai püspökök a piemonti senatushoz intézett tiltako-

zása a büntető codex papságot illető uj §§-ai ellen A pármai regensnő levele a pápához . . . . .

Turini kamarai viták . . . . . . .

8«. Martial. Azevedo Ignácz és 59 vértanutársának ügye s

tisztelete . . . . . . . .

A sz. Szűz szemmozgatása Civita-Vecc hiába n. Sz. Germaine Cousin és Marianne de Jesu tisztelete

j) Oroszország.

A szabad kőmivesek A keleti háború okairól .

k) Portugall.

Tiltakozások és a ,Nacao' A rath, protestálók aláírásai

1) Schweiz.

S i e g w ar t-M filler elitélve. Az burgi érseki papneveldének visszahivatására nézve

aargaui kormány a frei- baselmegyei növendékei

m) Spanyolország.

A püspökök a rossz nyomtatványok ellen

75 74

16 -20 f l

5 2 55 5 i

38 44 15 50 51 56 64 69 74

35 36

f 56

45

4 0

n) Svédország.

Adatok a catholicismus szomorú állapotához

o) Törökország.

Újítások a keresztények javára. A beit-djallai események

vizsgálata . . . . . . .

V a 1 e r g a patriarcha ügye. Franczia zarándokok A beit-djallai ügy

65

p) Ázsia. Szentföld.

A beit-djallai zavargás Beit-djalla

r) Africa.

49 5 0 53

16

23

22 40

11

14 28 29 54 53 55 58 61 65 70 Püspöki rendeletek Geronymo beatificatiojának megindítása

körül. Algíri egyházállapotok . . . . . Az algirmegyei papnövelde és papság . . . .

s) America.

A mexicoi egyház . . . . . . .

Haitii egyházállapotok. S p a c c a p i e t r a az Antillákon.

Cath. egyetem Canadában. A spiritualisták kérvénye az asztalmozgatás ügyében . . . . . . B e d i n i pápai köret Éjszakamericában . . . Okmányok B e d i n i pápai követ küldetésének ügyében. A

cath. papság helyzetének súlyos volta

í v e s püspök letétetése . . . . . . . L a m y santa-féi püspök apostoli munkálkodásai . . / A .házasságok Californiában. Bibliai társulatok

Arültségi esetek statisticájához egy adat . . . . A mexicoi érsek irata a pápai küldöttek magokbemutatási for-

malitásokról . . . . . . . .

A pápai küldöttnek sikertelen fáradozásai Haitiban. M o u s s a néger áldozár apostoli buzgósága

A mormonok polygamiájának tárgyalása a washingtoni con-

gressusban . . . . . . . .

IV.

M i s s i o t n d ó s i t á s o k .

Közép oceaniai missioállomások és nevekedése . . . 1 5 A lyoni hitterjesztö társulat bevételei és az általa segélyezett

missiok . . . . 1 7 Ceyloni missio története és statisticai átnézete . . . . 19 A keresztény hit Abyssiniában és az utolsó osztrák vértanú

ugyanott . . . . . . . . 42

Choreai missio . . . 43, 44 A Caucasusontuli missio . . . . 4 6 , 47, 48 Négy év az éjszakamericai missiokban 55, 56, 57, 65, 69, 70, 75

V.

I r o d a l o m

A hitelemzés-tan szabályai szerint kidolgozott vallási előadá-

sok stb. Irta M a y r h o f e r József, győri luttanár. I. kötet 3 Z s a s s k o v s z k y ,Manuale Musico-lilurgicum' etc. Editio

latino-hungarica . . . . 8 De 1' education. Par Mr D u p a n 1 o u p. I. kötet . . 12 Compendium Theologiae Pastoralic. I.ibrr II. Monus Pastorin

Sacerdotale . . . . . . . . 14

(7)

Szám.

Népszerű vasárnapi homiliák az evangeliumi szakaszok fölött,

irta V e z e r 1 e Gáspár. I. II. kötet . . . 15 Magyarország történeti s állami legújabb leírása. Irta ifj. P a-

l u g y a i Imre. I. kötet . . . . 1 7 Tetzel und Luther von Valentin G r ö n e . . . .

A ker. hit szerzője az Ur Jézus Krisztus. Nagyböjti egyházi

beszédekben fejtegette P a d o s János . . . 34 Elmélkedések növendékek- és fölszentelt papok számára. Ma-

gyarra forditva . . . . . . . 35

Les lois civiles concernant le mariage des chrétiens stb par M.

R u p e r t . . . 15 I principali sistemi délia filosofia discussi con le dottrine de'

SS. Padri e de' Dottori del medio evo. Per G. S a n s e -

v e r i n o . . . M Compendium Theologiae Pastoralis etc. Liber III. . . 49 Jus Ecelesiasticum Catholicorum. Scripsit Josephus P o r u b-

s z k y . . . 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 7 1 , 7 2 A hitoktatás gyakorlati kézikönyve. G r u b e r Ágoston után

forditva . . . . . . . . 69

Elisabeth Herzogin in Baiern . . . . . . 69

Az evang. házasságügyi uj törvények gyakorlati magyarázata

stb. Irta Beöthy Zsigmond . . . . . 75

V. ö. V e g y e s e k : 7, 15. 18. 19, 22, 24, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 47 53. 57, 59. 60, 61, 63, 64, 65, 66

VI.

O k m á n y o k -

G r a n d é János beafificationalis oklevele . . . . 2 I) e - P a r e d e s Mária-Anna beatificationalis oklevele . . 3 A freiburgi érsek és a badeni catli. egyháztanác.s közt váltott

levelek I. II. III 4 IV. V. VI 7 VII. VIIl 8 . IX. X. XI. XII 9 Eredeti szövege pápa ő szencsége m. e. dec. 19-iki allocutiojának 5

Guatimala köztársasággal kötött egyezmény . . 20, 21, 23 A csanádi püspök ö mlga körlevele . 26, 27, 28, 29, 30, 31, 52 Pápa ő szentsége irata az örmény nemzet főpásztoraihoz 57, 60

V I I .

V e g y e s e k .

a.) M a g y a r o r s z á g : L a k y Károly, szombathelyi kano- nok f . 4. — Bibornok-primás ő fömagasságának leve- le a freiburgi érsekhez. 7. — Vasárnapi iskolák. Is- kolaügy FejérVárott. Váczon. Tétényben. Egerben, Moó- ron. Esztergomban. 8. — Karácsonfa az egri apáczai növeldében ; a bibornok hgérseknek alapítványa Fajkür- thön : G y ö n g y ö s i Rozália asszonyság jótékonysága.

10. — Uj iskolaház Féli és Csütörtök f Jvakban. 14. — Népiskolaügy Kalocsa, Jászberény és Szeged környékén.

18. — Megtérések 20. — A nm. veszprémi püspök ál- dozatai az egyházi irodalom körül. 22. •— Népiskolai ügy a kalocsai érseki megyében. 26. — A m . ministerinm könyvajándékai az elemi iskoláknak. 34. — A veszprémi püspök ő nmlga az ir™a"lmas nénéket Veszprémben meg- alapítja. 55. — Az egri érsek ő nmlga áldozatkészsége.

59. — S i m u n c h i c h Ignácz apát 40. — A l - b r e c h t cs. kir. fölig látogatása Esztergomban. 44. — Iskolaügy Pesten, Budán, Adonyban, Tatán és Szombat- helyen. 45. — O cs. kir. ap. felségének kegyelemtényei.

48. — A szatmári püspök ő nmlga arany-miséje. 51. — L a s z k a l n e r Antal kanonok i . 52. — Iskolaügy Pes- ten, Kecskeméten, Szegeden és Kalocsin. 54. — H á m

Szám.

János szatmári püspök ő nmlga jótékonyságai. 60. — Az irgalmas barátoknak apostoli látogatása Pozsonyban. 66.

— W o h l d r a n János f . Kapisztrán sz. János tetemei.

67. — L i s z k a y K á r o l y t . . . . . 68 b) A u s t r i a : A Metternich-féle rendszer védelme. 1. — Az

ó-lerchenfeldi egyház kidiszesittetik. 2. 5. — A jezsui- ták schematismusa. 22. — A történelem- és régiségku- tató rigai társaság jutalomkérdése. 25. — Az olmützi püspök rendelete a stearingyertyák használata e l l e n . A j ó pásztor'-ról nevezett apáczák Neudorfban. 28. — Budweisi gyermekseminarium. 54. — E n d e r János festész v. 56. — Prágában sz. V i d temploma. i»8. — Katonai egyének házasságkötése körül kormányrendelet.

40. — A prágai bölcsőde. A szentferenezrendiek jeru- zsálemi kolostora veszélyeztetik. 4 L — Uj néphymnus.

15. — A j ó pásztorról' nevezett zárda ismertetése. 49.

— L u s c h i n görzi hgérsek f . . . . . 59 e) É r d é l y : Megyesen népiskolatanitó-egylet . . . 22 d) A n g 1 i a : Londonban sz. Pál temploma megujittatik. 11.

— Az angol catholicusok száma. 14. — Az oxfordi és cambridgei egyetemek syndicatusainak gyűlése. 15. •—

Az angol államegyháznak jövedelme. 18. — Irhon pro- testantisálására t i z e n h a t angolegyházi egylet létezik.

22. — N e u m a n n-nak ujabb irata. 55. —• A dublini érsek pénzküldeménye a freiburgi érsek számára. 42. — Statistical adatok az irhoni catholicusok szomorú h e l y - zetéről. 46. — Az apáczák által tett ajándékok és vég-

rendeletekre vonatkozó bili . . . . . 7 1 e) B e l g i u m : Jan Van D a m m e ,,La Main-morte et la C h a-

r i t é " czimü könyve. A löweni cath. egyetem tanárai.

18. — Pártmozgalmak. 25. — Kamarai tárgyalások a középoktatásról szóló törvényről. 28. — A cath. pap- ságnak az oktatásra befolyása. 56. — A tudományos aca-

demiának jutalömkérdésc . . . . . 6 1 f) D a n i a : A kopenhagai lakosságnak vallásossága . . 7 g) D u n a i f e j e d e l e m s é g e k : Öt schismaticus kolostor

leromboltatott . . . . . . 2 4 h F r a n c z i a o r s z á g : Átalános törekvések a vasárnapok

megölésére. 2. — D á n i e l , jezsuita-atyának munkája a pogány classicus m e l l e t t . 7. — Szeretetmülielyek.

10. — A rouen-i érsek a kopogtató asztalokról. 11. — A vendee-i jezsuita-collegium eltöröltetését a franczia papság meggátolja. Silvio Pellico f . 22. — Parisban

„'Théâtre du peuple" czim alatt erkölcsi szinház. 27. — Bizottmányok a szegények felsegéllésére. 29. — Uj ok- tatástörvény. 50. — Az .Univers' a koldulás megszünte- tése ellen buzgólkodik. 51. — C o u s i n legújabb mun- kája. B o u s s i e r r e a goai schismáról. 57. — A j e - zsuita Íróknak bibliothecája sajtó alá bocsáttatik. 59. — A franczia császárnak nemes tette. 40. — O l i v i e r i lelkész ismét neger leányokat vált meg. 41. — A vasár- napok megülésére alakult társulatok. A párisi egyetem jutalomkérdése. 43. — M o n t a 1 e mii e r t gr. ügye. 45.

A franczia püspököknek nagyböjti körlevelei. 48. — A bordeauxi érsek körlevele a keleti háború tárgyában.

F o r t o u l n a k jelentése a franczia tudományos inté-

zetekről. 53. — Az uj oktatási törvényjavaslat . . 58 i) G ö r ö g o r s z á g : ïhcgsaliâban a keresztények felkelése a

lörökök ellen. 41. — A lázadók kegyetlenkedései a pa-

ramytliiai és margaritii kerületekben . . . . 50 j) N é m e t a l f ö l d : D e p p e n , az utrechti érseknek coad-

jutora. 10. — L a u r e n t luxemburgi püspök. 20. — f'oncordatum az apostoli szent-székkel. 47. — Az ut-

Techti érsek Gerrába tette át érseki lakását . . . 60t k) N é m e t o r s z á g : A franczia jezsuiták Kölnből kiuta-

sittatnak. 1. — A n d 1 a w-nak nyilatkozata. 5. — A lim- burgi püspök ellen folytatott pör. 7. — Titokteljes tör- ténet Karlsruheban. 7. — A felső-rajnai egyháztarto- mány statisticája. R a d o w i t z József jellemzése. 10.—r>

Az excommunicált L a u b i s mint iskolai felügyelő. A nassaui kormány a limburgi püspök ellen. 11. • B a r a -

(8)

g i amyzoniai püspök Münchenben. 12. — H a i z freí- burgi kanonok. 13. — A johanniták gyűlése München- ben. 18. — A porösz kormány botrányos rendelete a vasár- és ünnepnapok megöléséről. 20. — Berlinben cath. domépitési egylet. A ,szabad kőmivesek' páholyai.

21. — A fuldai püspöknek kedvezőbb körülményei. A poroszországi evang! tábori papság létszáma. 22. — S c h w e d t városban a catholicusok állapota. 23. — Sz.

O t t ó n a k emléker Pyritzben. 24. — A poroszhoni catholicusok sorsa. A porosz trónörökös hg a szabadkő- művesek közé felvétetik. 23. — Berlinben cath. olvasó- egylet. 27. — Töpfernek a cath. egyház ellen intézett • szindarabja. 29. — A l z o g freiburgi tanárnak székfog- laló beszéde. Prot, apácza-intézetek. 35. — A boroszlói zsidó egyetem. Hengstenberg és a szabad kőmivesek. 40.

—Keresztúti képek árulása Boroszlóban. 41. — A vegyes házasságok statisticájához. 43. — Florencourt a ,D.

Volkshalle' szerkesztője. A freiburgi érseki convictus. 55.

— A prot. pártnak főnökei az oroszok mellett buzgól- kodnak. 58. — P h i l l i p s-nek felolvasásai a német jogtanból. 61. — A lyoni missioegyletnek évi számadá- sai. A Bürenféle jezsuita-javak. 65. — Gr. L e i n i n -

g e n badeni követ Romában . . . . 6 6 1) O l a s z o r s z á g : A turini kormány és a szentszék között

kötendő concordatum. 1. — Az 1853. dec. 19-én tartott titkos pápai consistorium. 3. — Miss C u n i n g h a m - n a k ügye. 5. — W i s e m a n bibomok Romában. 7.

— A chambery-i egyháztartomány püspökeinek (ívásté- tele az ujonezozási törvény 98-dik §-a ellen. 9. — A szentséges atya karácsonykor kardot és katonai föveget áld meg. G ü n t h e r rendszere szigorú birálat alatt. 10. — Adatok Roma statisticájához. 11. — A nyelvünnepély.

12. — A turini egyháztartomány püspökeinek levele a freiburgi érsekhez. 18. — Dr C a r r a r a Ferencz v e - lenczei tanár f . 1 9 . — A turini tartományokban az ujon- ezozási törvény a papnövendékekre is kiterjesztetik. 20.

— Panaszok a Madtfnnacultus elhanyagolása- és szent- ségtelenitéseről. 29. — Jótékonysági intézetek tekinte- tében Roma leggazdagabb város. 30. — A szentséges atyának intézkedései a szegénység enyhítésére. 31. — A jezsuiták Paduában. 32. — Pompejiban érezszobor fedeztetett fel. 36. — A porosz kormány részéről alku-

dozások Romában a Caffarelli-féle palota megszerzését illetőleg. 37. — Romában az archaeologiai' bizottmány.

39. — A turini seminarium javai lezároltatnak. 40. — S a n t u c c i-nak végrendetete. 41. — A pápának apos- toli irata az örmény püspökökhez. 43. — Szegény leá- nyok kiházasitását eszközlő intézet Romában. 46 — XVI. Gergely pápa emlékszobra. Germaine C o u s i n pásztorleánynak canonisatioja. 48. — P i t z i b i o s tö- rekvése a keleti egyháznak a romaivali összekötésében.

51. — Az egyházi zenészet Pisában. 53. — Pápa ő szentsége a S. Maria di Guadalupe lovagrendet helyreál- lítja. 55. — L a m b r u s c h i n i bibornok f . 60, 65. — A szerzetesrendek működései a missiok ügyében. 62.

Sz. Damasus hátrahagyott költeményei . . . 63 m) O r o s z o r s z á g . Statisticai adatok 1852-ik évről. 19.

—- A kutaisi zárda. 36. —• Az oroszországi pópák er-

kölcsi állapota . . . . . . . 52

n) P o r t u g a l l : A cath. egyháznak szenvedései. 5 . — Coim-

brában deákforradalom. 43. — Egylet az africai rabszol- gakereskedés megszüntetésére. 48. — A macaoi püspök a pápa iránti engedelmességre visszatér. 67. — A nőko-

lostorokat illető törvényjavaslat . . . . 72 o ) S c h w e i z : A rathhauseni kolostor üvegfestményei St.

Gallenben. 5. — A szövetségi főiskola. 12. — A berni kormány által előterjesztett sajtószabadság elleni törvény elvettetik. 18. — A rendek tanácsa az egyetemi törvényt elvetette. Zürichben szövetségi polytechnicus iskola. 21.

— E s t a v a y e r helységben a jezsuita-templomban prot. isteni-tisztelet. A tizedkérdés. 33. — A luzerni catholicusok vetoja a tizedkérdésben. 35. — S a l z m a n n

baseli püspök életrajza. 56. —• Püspökválasztás Baselben 58 p ) S p a n y o l h o n : A jezsuiták a loyolai törzskolostorba

visszatérnek. 2. — A madridi tapisseriák ritka becse. 5.

— A cath. Spanyolhon költészete. 8. — A sajtószabad- ságnak visszaélései. 13. — A syanyol püspökök erélye»

fellépései a sajtó visszaélései ellen. 33. —• A toledoi bi- bornokérsek körlevele az asztaltánczoltatás ellen. 37. — Statisticai adatok. 55. — A ,Geronimos de 1' Escurial' egyházi testvérület visszaállittatik. A ,Napista' kolostor.

64. —• A kormánynak figyelme a cath. régiségek irányában 65 r) S v é d o r s z á g : Azoknak törvényszék előtti üldöztetése,

kik a lutheranismustól a cath. hitre áttérnek. 32. — Az

alkotmány 16-ik §-a . . . . . . , 5 9 s) T ö r ö k o r s z á g : B o s n i á b a n : P r o c o p i e saraj ewoi

patriarchának zsarolásai. 7. — V a 1 e r g a 1. sz. jeruzs.

patriarcha palotájából elűzetik. 22. — Zárdaügy. 32. — A törökök türelme a keresztények irányában. 34. — A l - kudozások a keresztények sorsának javitását illetőleg. 38.

— A chersonesi érseknek beszéde. 43. — Vallásgyülö-

let a görögök és catholicusok kpzt . . . . 60 sz) Á z s i a . M i n c h Fülöp áldozár vértanúi halála . . 17 t) C h i n a : Részletek és töredékek a chinai felkelők köny-

veiről. 5. — Az uj chinai vallásnak követői üldözik a catholicusokat. 30. — Nankingban több uj evangelium

jelfcnik meg. 37. — M i n c h Fülöp vértanú . . 55 u) " K e l e t i n d i a : Amritsirban köztanácskozás a leánygyil-

kolás ügyében. 12. — M". C l a r k e b r i t t albiztos huma-

nisticus törekvései. 2 4 . — Singaporeban egy cath. néplap . 38 v) S z e n t f ö l d : V a l e r g a patriarchának körútja. Statisticai

adatok. 2 . — A szent-sir kúpja helyreállittatik. 36. — V a-

1 e r g á nak üldöztetése. . . . . . . 38 x) P a l a e s t i n a : Jeruzsálemben austriai hospitium . . 29 y ) A m e r i c a . P. W e n i n g e r jezsuitamissionarius Jowá-

ban. 14. — A californiai egyháztartomány ő szentsége által organisálva. 23. — N a t c h e s városban iszonyatos népitélet. 32. — Az eskimo néptörzs, és vallása. 37.

—• A kivándorlott chinaiak CaliforniábEn. 41. — Stati- sticai adatok. M o s q u e r a , bogotai érsek emléke. 4 8 . — Neufoundlandban uj püspök, székesegyház. D o u g l a s s asszony börtönre Ítéltetett, mert a rabszolgát olvasásra tanította. 49. — Ohio-állam törekvései a néger rabszol- gák sorsának enyhítése körül

z ) A u s t r a l i a . A cath. missionariusok S a n d v i c l i szige- teken, és Homolulu város. 18. — A pertlii egyházme-

gyében kitört egyenetlenkedések lecsillapíttattak . . 41 Személyzetiek. — Felhívások. — Értesítések, — Hirdetések. —•

Könyvjelentések. — Kegyes adományok.

(9)

L I G l 0 .

E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T .

P E S T E N , I. FÉLÉV

1 .

JANUAR 1. 1854.

Megjelenik e lap hetenkint háromszor : kedden , csütörtökön és vasárnapon. Az előfizetési dij félévre postán 6 ; helyben 5 frt p. p. - Előfizethetni minden es. kir. postahivatalnál, Pesten a szerkesztőségnél (Kalap-utcza 5. s z . ) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében.

B e v e z e t é s ü l .

,,Non vacant tempóra ^ 'nec otiose volvuntur per sensus nostros, faciunt in animo mira opera."

S. August, libr. 8. Confes.

Mire e sorok sajtó alól napfényre kerülnek, az ezer nyolezszáz ötvenharmadik év örömeivel és keserveivel, reményeivel és csalódásaival együtt, a jelenlét színhe- lyéről leszorult, s a múltnak és történelemnek esett mar- talékul , — és egy uj év kezdette meg háromszáz hat- vanöt napra nyúló pályafutását. Milly különös! hogy noha minden tizenkét hó után beáll az é v c s e r e , mégis minden évfordulat mélyen, mondhatnók, rémesen hatja meg az embert. Non vacant tempóra, nec otiose volvun- tur per sensus nostros, faciunt in animo mira opera!

Mélyen érezhette ezt a nagy hyppoi főpap, ki mindaddig tántorgott vágytól undorig, reménytől csalódásig, mig meg nem értette, hogy a sziv Istenen kívül nyugpontra nem talál. Quia fecisti nos ad Te, ét inquietum est cor nostrum, donee requiescat in Te ! Noha a keresztény nem tartozik azok közé, kiknek reményök nincsen^ qui spem non liabent — mégis elkomorul lelke, ha elgondolja, hogy mig éveinek száma egygyel növekszik, élete egy évvel szegényebb lön. IIa A z , ki az idők folyamát k i - méri, az emberi életnek netovábbját a hetvenedik és csak ritkán a nyolezvanadik évnél tűzte ki — mellyeken tul

az élet csak teher és fájdalom! ne csudáljuk, lia az em- ber, lia a keresztény megilletődik, midőn szivének é r - zelmével — m e n t e c o r d i s s u i — mérlegezi, milly jelentékeny része életünknek az egy év is. Mindnyájan : gyermek és ifjú, férfiú és aggastyán, ha egy évvel előbb- re lépünk, egy évvel közelebb értünk sírunkhoz.

A hullatag életnek röpke futását helyesen jellemzi Jóbnak nyelve ; sicut nubes, quasi navis, velut umbra.

#) Quoniam quidquid temporis vivitur, de spatio vivendi d e - m i t u r ; et quotidieíit minus minusque q u o d r e s t â t : ut oinnino nihil sit aliud tempus vitae h u j u s , quam cursus ad mortem, in qua nemo vei paululum stare, vei aliquanto tardius ire permittitur : sed omnes urgentur pari motu, nec diverso irn- pelluntur accessu. Neque enim cui vita brevior fuit, celerius diem duxit, quam ille cui longior : sed cum aequaliter et aequalia momenta r a p e r e n t u r ambobus, alter habuit propius, alter remotius, quo non impari velocitate ainbo currebant.

Aliud est autem amplius viae peregisse, aliud tardius arnbu- lasse. Qui ergo usque ad mortem produetiora spatia t e m - poris a g i t , non lentius pergit, sed plus itineris conficit."

August. De civit. Dei lib. 13. cap. 10.

De már a pogány bölcs is megpanaszolja a sikamló élet tünde múlását: Yolat ambiguis inobilis alisbora. (Seneca.) Igen, múlik az idő, és minden földi élet lesiet sírjába ; de mig a napok és órák odább tűnnek, müveink és tetteink maradnak. A mit jól vagy rosszul teltünk, a mit elvégez- tünk vagy elmulasztottunk, az idők folyama nem ragadta el magával, — fönmarad az, és pedig ö r ö k r e . Az el- tűnt év eszméjébe« a keresztény ember lelkében mindig egy második és pedig még komolyabb gondolat csatla- kozik : hogy jól vagy rosszul használtuk-e az eltűnt é v e t ; hogy a m a g , mellyet az egész év folyamatában elvetettünk, áldás- vagy kárhozatra fog-e kikelni ; hogy a legördült év a mi és a jövendő századok nemzedéké- nek üdvessége mérlegében, a számolás nagy napján, mel- lettünk vagy ellenünk fog-e bizonyítani? Boldog, h á - romszor boldog, kinek öntudata megnyugtatólag v á l a - szol. Mit ér a leghosszabb emberi élet, ha az nem k é - szít elő bennünket azon l é t r e , melly véget nem ismer.

Sine Christo vanum est otnne, quod vivimus. (Hier.) De a keresztény nemcsak a letiint évnek pályájára veti vissza szemeit : előre is tekint, félve kérdvén ön- magától, mit hozand a jövő é v ? Minden kereszténynek kötelessége, hogy az i d ő k j e l e i b e n olvasson, n e - hogy öt is a szemrehányás érje, mellyel Krisztus a zsi- dókat sújtotta, kik mindig csak csudákat kívántak, és az i d ő n e k j e l e i t nem értették : „IIa napnyugotról — ugy mond ö — felhőt láttok emelkedni, azonnal mond- játok : eső jövend; és az eső megérkezik. És ha a szél

délről leng, ti mondjátok, hogy meleg leend; és a meleg bekövetkezik." És ismét : ,,Ha reggel az ég vörös és borult, zivatart, és ha alkonyatkor az ég pirul, szép n a - pot vártok. Képmutatók! az égnek és földnek jelenségeit megtudjátok itélni, de az i d ő k j e l e i t nem tudjátok értelmezni!"'— Kötelességünkben állana nekünk is az i d ő - nek őrtornyára lépni, hogy a láthatár ködében föl—föl- merülő eseményeket és jeleket értelmezzük, hogy v á - laszt adjunk a kérdésre, melly Izsaiasnál hangzik : „Őr, mennyire van az éj?*' „Custos, quid de nocte? custos, quid de nocte?" Ha azonban jelenleg az események még fejletlenek s a jelek határozatlanok : ki kívánhatja, hogy az értelmező, midőn Isten titkába időnek előtte tola- kodik , magát veszélynek kitegye, Jeremias szavaival megdorgáltalni : „ P r o p h e t a e t u i l o c u t i s u n t t i b i f a l s a e t s t u l t a ! " Mit teljes bizonyossággal mintegy vigasztalásul mondhatunk, az abban áll, miszerint Isten mindent akként intézend e l , hogy egyházának dicsőíté- sére, az emberiségnek pedig üdvére szolgáljon.

1

(10)

A n a g y - és kis-karácson ( u j - é v ) a cath. egyházban.

A cath. egyház ös idők óta főbb ünnepeit fénykör- rel veszi körül, és a hiveket azok jelentőségére fi- gyelmezteti. Hogy a Karácson-ünnep nagyvoltát kie- melné, négy vasárnapot tűz elébe, mellyek azon négy évezredet jelképezik, mellyeken keresztül az emberi- nem, Megváltója után sovárgott. Ezen vasárnapok evan- géliumaiban az egyház leginkább a pusztában kiáltónak, keresztelő szent Jánosnak szavát hangoztatja. Ez által szándokát fejezi k i , mellynél fogva az előkészítő hetek- ben gyermekeinek szivében a bűnbánat szellemét akarja felébreszteni, jól tudván, miszerint a Megváltó nem b é - két jött hozni, hanem kardot. Mert midőn a Megváltó békét igér, mellyet a föld nem adhat, azt csak akkint é r - telmezhetjük. miszerint ö igazi békét nem adhat, hacsak előbb a bűnt kard, azaz szigor által ki nem irtja. Az egy- ház tehát a bűnbánat szellemének utaf kiván törni szi- veinkbe, hogy ezek megtisztíttatván, a megérkezettnek méltó lakhelyül szolgálhassanak. Az Urjövet vasárnap- jait a bána^ fájdalom és gyász jellemzi.

Ezen bánatos érzelmeket maga a természet is n e - veli. A napok mindinkább rövidebbek lesznek, az éjjek pedig majdnem végtelenekké nyúlnak. Az egész termé- szet eldermed, és a halál álmában nyugszik. Szomoru képe ez az emberi-nemnek, mellynek ege a bűn követ- keztében beéjjeledett. A természet maga, Krisztus Jézus nélküli életünknek szegénységét és sötétségét, és azon szellemi éjt tünteti elönkbe, mellybe az emberiség a bün által sodortatott. Ezen rövid napokba, és közvetlenül Karácson előtt, esik Ádám és Éva össziileink ünuepe, kik á!tal a btin a világba jutott. így az első Ádám, és a második, a ki Krisztus Jézus, egymást mintegy megérin- tik, noha mindketten egymástól végtelenül elkülönözvék, és mindenik egy saját nemnek törzsapja. Itt azért talál- koznak és érintkeznek, hogy kijelentessék, miszerint az első Ádám miatt a második is szükséges lett, Krisztus Jézus, az idők központja, ü t várta a múltkor, öt imádja a jelenkor, a jövőkor is Reá épiti reményeit.

A szent Adventben híveinek alkalmat nyújt az egy- ház, az Istentől elpártolt és bukott emberiségnek sorsa fölött merengeni. Nem lehet az emberre nézve borzasz- tóbb állapot, mint Isten nélkül élni e földön. Az ember- ben a függés eltörölhetlen érzete, és kivüle a támpont hiánya; az emberben a vágyakkal tölt szív, kün pedig a forrás hiánya, mellynek vizében a vágyó szív szomját elolthatná; egy világ telve fájdalmakkal; egy lét remény és törekvés czél nélkül. Illy állapotba döntötte magát az ember, ki inkább ellenségének csábszavát, mint Terem- tőjének parancsát hallgatta. És íme a természet is fölkelt a háladatlan ember ellen, és megfosztá öt szellemi elő- nyeitől; benső világa sötétséggé változott; benseje meg- zavartatott, Isten és az isteniek ismeretét kétely és téve- dés váltotta fel ; kettős erő kelt harezra egymással, a test a lélek ellen föllázadt; szóval egész léte elkopárult.

A gőgös elbizottság tév- és hazudság-, az álmodott gaz- dagság szegénység-, a reméllett szabadság legaljasabb szolgaságban végződött.

magát fölemésztette volna, ha Isten rajta nem könyörül, és megváltójául egyszülött szent Fiát nem küldi. Mind- addig sirt föl a föld az égre, hogy az Igazat leharmatoz- ná, míg végre a szabadulás órája megkondult. A meg- váltott ember lelkének hálájában szabaditójának megér- keztét mindenkor ünnepélyesen ülte meg. Az egyház szerzőjének születése napját bámulatos nagyszerűségével ömlesztette el, s azt a három föünnepek élére állította.

És noha az egyház a többi elöünnepélyeknél az éjjeli istentiszteletet megszüntette, Karácsonnál, mint az embe- riség örömünnepénél, azt mégis megtartandónak vélte.

Tiszta ünnepélyes hanggal hirdetik a torony harangjai a természetnek és embereknek éjfélkor a világmegváltó- nak születése óráját. A dallamos ércznyelvek visszaidé- zik az örömhírt, mellyet az angyalok Bethlehem virányain terjesztettek : „Nagy örömöt hirdetek néktek, mert ma született Megváltótok , a ki Krisztus az Ur.

u

Az öröm- hírre mindenki áradozó kebellel figyel, elhagyja lakhe- lyét, és templomba siet. Itt hallja a dicsőitö háladalt a pap ajkai által elzengedeztetni, mellyel az angyalok a szegény pásztorokat lepték meg: „Dicsőség Istennek a magasban, és béke a jóakaratú embereknek a földön." A templom ivei a háladalt viszhangoztatják, s az áhitatosko- dók a titkok legmélyebbikét porba omolva bámulják és áldják.

Szabad legyen itt mellékesen megemlítenem, misze- rint szent vallásunk mély titkai között az Isten fiának em- berré-lette a z , mellyet az egyház leginkább kitüntet.

Midőn az áldozár a szent mise-áJdozat folyamában a hit- vallást elmondja, mellyet az első századok atyái szer- kesztettek, és vérökkel lepecsételtek, és -a szavakhoz ér, mellyekben az egyház az Istenfia vagyis az Ige meg- testesülése iránti hitét kimondja, mélyen meghajtja térd- jét. Szinte ezt teszi a pap, midőn a szent mise végén sz. János evangéliumának mély titku szavait : „Et v e r - bum caro factum est'

4

imádkozza el. Illy hódolattal, illy önmegalázással más hitezikket az egyház nem kisér. Ta- gadhatlan, hogy az egyház ez által az incarnatio nagy titkát a titkok élére állítja.

És háromszor járul a pap Karácson nagy napján az

Urnák oltárához. A kereszténység ös korában, midőn az

áldozárok kevesebb számmal voltak, megtörtént, hogy

ugyanegy áldozár egy nap több templomokban hirdette

az Ur evangéliumát, és a szent mise-áldozatot bemutatta,

csakhogy az elárvult községek lelki szükségeit megnyug-

tassa. Különösen a pápák szoktak volt nagyobb ünnepe-

ken több izben szent misét mondani. így például szent

Péter és Pál apostolok napján egyszer Péter templomá-

ban a Vaticanumban, másodszor pedig Pál templomában

mutatták be Istennek a szent miseáldozatot. így történt

Karácson-ünnepén is. Éjfélkor szűz Mária nagyobb tem-

plomában, szürkületkor szent Anastasia (a romai nemes

özvegy hölgy Karácson napján mult ki az égő máglyán

vértanú halállal), s végre nappal szent Péter templomá-

ban járultak az oltárhoz. Már a hetedik század vége felé

az egész cath. világban elterjedt a szokás, Karácson

nagy ünnepén három misét mondani. Ennél mi sem ter-

mészetesebb. Az áldozárok szintúgy mint a hívek nem

(11)

3

tudják eléggé bámulni e napon az isteni szeretetnek csu- dáját, és nem ismernek szünetet Istennek irgalma dicsőí- tésében. A ki Karácson éjjelén ugy alszik mint egyéb- kor, a ki ezen ünnep reggelén és napján nem ismer n a - gyobb vonzódást a templom felé mint más napokban, az még nincs eltelve Krisztusnak eleven hitévi \

Ezen három-misének nem csak történeti eredete, hanem még sokat jelentő értelme is vagyon. A három- mise az örök Igének háromszoros születésére emlékez- tet. Krisztus, az Istennek egyszülött Fia, mint illyen öröktől fogva van az Atya által nemzve: „ I n p r i n c i - p i o e r a t V e r b u m , e t V e r b u m e r a t a p u d D e u m , e t D e n s e r a t V e r b u m." Mint ember időben született szűz Máriától: „ E t V e r b u m c a r o f a c t u m e s t , e t h a b i t a v i t i n n o b i s . " Végre szellemileg a szent malaszt és hit által mindnyájunkban kell születnie : Q u o t q u o t a n t e in r e c e p e r u n t e u m , d e d i t e i s p o t e s t a t e m f i l i o s D e i f i e r i , h i s q u i c r e d u n t in n o m i n e e j u s .

4 4

. . . Még más jelentést is adhatunk a három szent misének, tudnillik : a három szent mise állal a napkeleti bölcsek példájára Krisztusnak három- szoros méltósága szerint hódolunk : Jézus Krisztus mint ember halt meg üdvünkért; mint Isten halottaiból föltá- madott, és mint király örökre ítélni és uralkodni fog az embereken. Mint Istent imádjuk ö t , mint emberré lett Megváltót hálásan szeretjük, s mint királynak fiúi hódo- lattal engedelmeskedünk.

Azonban nem csak az egyház iparkodik akarácsoni ünnepek jelentőségét nagyszerű szertartásai és szokásai által kiemelni : a hivelt is családi köreikben mindent e l - követnek, hogy az ünnepély fényét fokoztassák. Mennyi szivemelő szokások vannak a keresztény házakban napi- renden, mellyek a karácsont valódi egyházi örömünneppé varázsolják. A karácson különösen az ifjúságnak öröm- ünnepe. Mint eseng a gyermek egész éven át a k a r á - csoni szent éj után! Mint áldoznak és fáradnak a szülék, hogy gyermekeiket minél több ártatlan örömökkel meg- lephessék, jól tudván, hogy boldogabb, a ki ád, mint az, a ki adományt vesz. De még a korosbak kedélye is g y e r - mekivé lesz, ha a kicsinyek ártatlan örömein legeltetik szemeiket. Nem egy sziv ver ezen örömök láttára, nem egy kebel tágul meg, melly az év folyamában az életnek terhe alatt összeszorult, vagy pedig a szenvedélyek za- jától elkapatva rémesen föllázadt. Igaz ugyan, hogy a gyermekek karácsoni öröme eleve csak érzéki, de jó szülék és nevelők vezetése mellett mindinkább szelle- miesbülni fog. A kereszténységnek előnyeihez tartozik, hogy munkásságát a leggyöngédebb gyermekkornál kezdi, s azt a sírnak széléig folytatja, és ekkép az egész földi létet mennyei fénynyel vonja körül.

A karácsoni szokásokhoz — egyéb apróbbakat nem emlitve — tartozik leginkább, hogy a szent éj beköszön- tésével a családi körökben ugy nevezett k a r á c s o n f á k , vagy a németek szerint K r i s z t u s f á k , mellyek aranyo- zott gyümölcsökkel, égő gyertyácskákkal és más effélék- kel földiszittetnek, — és ittott szent j á s z o l o k (Krippe) állíttatnak föl. Utóbbi szokás assisi szent Ferencztől veszi eredetét, ki lángoló szereteténél fogva méltónak találtatott, hogy Megváltójának sebjeleit öntestén viselje.

E szent férfiút a Krisztus-gyermek iránti gyöngéd s z e - relme birta a gondolatra, hogy születésének emlékére jászolt emeljen kis templomában a főoltár melleit. A sz.

szék beegyeztével a jászol egész a gyertyaszentelési ünnepig ^Purificatio) felállítva maradt. A jámbor szerze- tesek a hívekkel egyetemben hódoltak a jászolban fekvő kisded Jézusnak. A jászolok a templomokból lassankint a családi élet szentélyeibe vonultak, s habár egyes gúnyo- lok gáncsait ki nem kerülhették is, mégis bízvást elmond- hatni rólok, hogy minden egyszeriiségök mellett is j o b - ban hatnak a gyermekek k e d é l y é r e , mint sok más r e - mekmű, melly a teremek falait diszesiti, de az ártatlan szivet időnek előtte megmérgezi, a szemérmet pedig meggyilkolja. A k a r á c s o n f a szent Pálnak eszméjét az első és második Ádámról, vagyis az emberi-nem bukása- és helyreállításáról fejezi ki. Az emberi-nemnek n y o - mora onnét eredt, hogy Á d á m e n g e d e t l e n s é g i ) ö l az e l s ő f á n a k gyümölcseiből evett; az emberi-nem boldogsága pedig az által alapíttatott meg, hogy K r i s z - t u s e n g e d e l m e s s é g b ő l , a m á s o d i k f á n , a k e r e s z t f á n életét adta érettünk. Az első fáról átok és halál szállt alá, a másodikról élet és áldás! Szent Pálnak csudálatra ragadó mély eszméje vezette az egyházat, hogy — mint már emlilők — naptárában a bukott ő s a - pának és az emberi-nem Megváltójának ünnepei egymást megérintik. Az első még gyász- a második pedig öröm- nap. A keresztény életében egyik sem hiányozhatik — az egyház az örömet szintúgy mint a gyászt megszenteli.

A karácsonfák szokása ősrégi eredetű.

A karácsoni örömökről gyönyörűen szól a dicsőült S t o l l b e r g gróf. „Szép szokás volt — ugy mond — a romaiaknál, hogy azon napokban, mellyeket az aranykor emlékének szenteltek, minden állapotkülönbséget eltör- löttek, és a szolgákat teljes szabadság élvezhetésével megajándékozták. Ezen ünnepély, bármilly szép volt is, bus jellemmel birt, mert elevenen emlékeztetett az a r a n y - kor eltűntére ; a szolgaság kenyere és a békók csak nyomasztóbbak voltak néhány nap elmultával azon nyo- moruakra nézve, kik azokhoz visszatérni kényszerittet- tek. Ápáink nem ezen, hanem más szokást hagytak hát- ra, melly szép és megindító; bizonyos nemét a házi, de mégis közönséges istentiszteletnek, mellynek tetszenie kell Annak, ki a szent örömnek és gyermekeknek »tyja, ki a gyermekeket ölelte, és maga is gyermekké lett.

Áldott legyen a férfiú, ki ezen szokást föltalálta, ki elő- ször gyüjté egybe karácson estéjén házának gyerme- keit, és a kicsinyeknek elbeszéle, miszerint az Isten fia irántöki szeretetből gyermekké lett. . . . Eletem legéde- sebb emlékeinek egyike, ha visszagondolok a karácsoni estékre, mellyeket testvéreimmel, szülőimmel és az egész családdal ünnepeltem. E napokban szülőim a cselédet sem engedék üresen távozni, az utolsó szolgálónakis meg volt öröme ; mert az egész házban csak egy érzés uralgott : hogy az üdv mindnyájunkké.

44

így a dicsőült gróf.

Azért keresztény szülék ne fosszátok meg g y e r m e - keiteket ezen ártatlan örömöktől, figyelmeztetvén őket, miszerint az adományok, mellyekkel ti őket megajándé- kozzátok , azon legnagyobb adományra emlékeztetnek,

1 *

Figure

Updating...

References

Related subjects :