Religio, 1853. 2. félév

Teljes szövegt

(1)

E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT-

1 8 5 3 . MÁSODIK FELEV.

TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ

D A N I E L I K JÁNOS.

' r

P E S T E N , 185 4 .

NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

'

<

(2)
(3)

TARTALOM-JEGYZÉK

A ^RELIGIO

4

1 8 5 3 . II. FÉLÉVI FOLYAMÁHOZ.

I.

É r t e k e z é s e k .

2 . 3 . 1 1 . 1 2 . 2 4 .

1 9 . 2 1 . 2 2 . 4 1 . P a l m e r é s az orosz e g y h á z .

M e l l k é p e k a j e z s u i t a r e n d törte'netéből

A d a t o k a e a p u c i n u s s z e r z e t t ö r t é n e t é h e z . . . . A m a g y a r o r s z á g i városok p h y s i ó g n o m i á j a c a t h . s z e m p o n t -

b ó l . . 5 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 7 . 3 0 . U l t r a m o n t a n i s m u s és J e s u i t i s m u s

S z e p e s e g y h á z i r é g i s é g e k E l ő h o z a k o d á s a m a g y a r I l i á s r ó l A p ü s p ö k i hatalom e r e d e t é r ő l A c a t h o l i c i s m u s i g a z o l á s a A z uj p o l g á r i t ö r v é n y k ö n y v .

J e g y z e t e k . E l ő h o z a k o d á s a m a g y a r I l i á s r ó l ' c z i m ü c z i k k h e z . S z ü k s é g e s e k - e a g y e r m e k - p a p n ö v e l d é k j e l e n l e g h o n u n k b a n . V a l a m i a , J e g y z e t e k ' - r e . . . . . .

P l é b á n o s o k k é z i k ö n y v e . . . . . .

É s z r e v é t e l e k a p ü s p ö k i j o g h a t ó s á g á t r u h á z á s á r ó l H i t v a l l á s i v i s z o n y o k az austriai b i r o d a l o m b a n

M . F o g a r a s y M i h á l y ur a j ó és o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat i g a z g a t ó j á n a k e l ő a d á s a az 1 8 5 3 . augustus 2 7 . tartott

k ö z g y ű l é s e n . . . . . . .

A g y e r m e k első á l d o z á s á n a k ü n n e p é l y e s i t é s e A m a g y a r sz. k o r o n a alakja é s története .

M a c Carthy atya életrajza . . . . . 3 8 .

É s z r e v é t e l e k a n é m e t o r s z á g i cath. e g y l e t e k sept. 2 0 - , 2 1 - és 2 2 - é n B é c s b e n tartott k ö z g y ű l é s é r ő l

M é g n é h á n y s z ó a c l a s s i c a i i r o d a l o m r ó l ü y m n a s i u m a i n k - ban . 4 5 . 4 7 . 4 8 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 5 8 . 6 0 . 6 1 . A z e g y h á z j o g a és k ö t e l e s s é g e a rossz irodalmi t e r m é k e k n e k

kárhoztatását és eltiltását illetőle°L>- .

E g y h á z t ö r t é n e t i n y o m o z á s o k . ' 4 9 . ' 5 0 . 5 1 . 5 2 . 6 5 A d a t o k a h o n i C l a r i s s a - a p á c z á k t ö r t é n e t é h e z

H a y d n J ó z s e f . . . . . . .

A f r e i b u r g i érsek k ö r l e v e l e . . . . .

P h i l o s o p h u m e n a . . . . . . .

A , C s a l á d í L a p o k ' ü g y é b e n . . . A k e r e s z t é n y őskori e g y h á z D e m o s t h e n e s e v a g y i s a r a n y s z á j ú

sz. J á n o s . . . . . . . .

Mi volna kívánatos a pesti temetőkre n é z v e

6 7 . 5 6 .

68.

I I .

L e v e l e z é s e k .

S z á m .

1 B é c s : S e d l á c z e k k l o s t e r n e u b u r g i p r é p o s t r ö v i d életrajza.

2 5 . 2 6 6 . — A P e s t e n m e g a l a k í t a n d ó l e g é n y e g y l e t ü g y é b e n 4 1 8 . — E i t e l b e r g e r p r o f e s s o r l e v e l e m a g y a r o r s z á g i

s z e m l e u t j á r ó l . 3 1 . — U t i v á z l a t . 3 2 . — A n é m e t h o n i 3 1 . 7 3 cath. e g y l e t e k g y ű l é s e . . . 3 6 . 3 7 . 3 8

6 B r a s s ó : A , C a n d e l i s ' é s , N o v a ' a p á t s á g .

1 3 . 2 3 B u d a : S z o m b a t h y I g n á c z austriai b i r o d a l m i f ö l d r a j z a é s

1 4 - 1 5 t ö r t é n e l m e . . . . . . .

1 6 B u k a r e s t : Ő F e l s é g e s z ü l e t é s n a p j a u r n a p i k ö r m e n e t 1 8 C s a n á d e g y h á z i m e g y e : R e n d e s p l é b á n i á k alapítása. S t a -

4 2 . 4 3 t i s t i c a i adat . . . . . .

2 0 D i á k o v á r i m e g y e : E s p e r e s s é g i g y ű l é s e k é s határozatok

2 7 P a p i n y u g d i j - a l a p . . . . .

2 8 . 2 9 D u n a - S z e k c s ő : I n d í t v á n y k ö z é n e k e s - k ö n y v iránt . 3 2 E g e r : Igazítás

3 3 . 3 4 F e l s ő - I s z k á z : C s ő s z i f i ó k e g y h á z t e m p l o m á n a k n a g y o b

3 4 bitása és f e l é k e s í t é s e . . . . .

G y ő r : S z e n t A l a j o s társulata é s s z a b á l y a i . G y ő r i - S z c n t i v á n : A m i s s i o n a k uj n e m e

3 5 L o v á s z h e t é n y : A k ö z í é n e k e s - k ö n y v s z e r k e s z t é s e ü g y é - 3 6 b e n

3 7 N a g y s z e n t m i k l ó s : N e e r o l o g . . . . 3 9 . 4 0 P á r i s : G i b b o n retractatioja . . . .

P e s t : C l a s s i c a i t a n u l m á n y o k ü g y é b e n . 1 . — D o n o s o 4 4 C o r t e s a k e l e t i k é r d é s b e n . A u e r m u n k á j a . 2 . —

A , M a g y a r - e g y h á z i Plutarch" ü g y é b e n . 3 . — A z a n a - 6 3 . 6 4 b a p t i s t á k M ü n s t e r b e n . 6 . — S c h m i d K r i s t ó f b i b l i a i

történetei m a g y a r fordításban. 7 . — A z , 0 D e u s amo 4 6 t e ' - n e k e g y u j f o r d i t á s a . 8 . — N é h á n y sző az i s k o l a é - 6 9 . 7 2 p ü l e t e k c z é l s z e r ü s é g é r ő l . 9 . — M a r s e i l l e v á r o s n a k f e l - 5 7 . 5 9 irata a p o l g á r i h á z a s s á g t ö r v é n y m ó d o s í t á s á n a k ü g y é -

6 2 b e n . 1 0 . — R é s z l e t e k M e n z e l F a r k a s l e g ú j a b b 6 6 m ü v é b ő l . 1 2 . — V . K á r o l y k o l o s t o r i é l e t e S t i r l i n g - 7 0 . 7 1 tői. 1 8 . — V á l a s z az , E g y h á z i t ö r t é n e l e m ' - r e irt b i r á - 6 9 latra. 1 9 . — M e z z o f a n t i életrajza. 2 0 . — , O m n i d i e

d i e Mariae' m a g y a r u l . 2 1 . — Ö e s . kir. a p ó s t . F e l s é g e 7 4 h á z a s o d á s a . 3 0 . — A s z . korona fogadtatási ü n n e p é l y e 7 5 B u d a p e s t e n . 3 3 . — E g y angol m i s s i o - m u n k a . 3 7 . — A

S z á m .

4 1 . 4 2

2

6 1 2 9 6 3 4 7

20

6 1 4 6 1 5

8

4 3 1 7 5 3

(4)

g é n y i kalvária. 3 8 . — K e r e s z t f e l t ü z é s B u d a k e s z i b e n .

4 1 . — D i e s irae . . . . . . . 4 6

R á k o s - P a l o t a : V á l a s z a f e l h í v á s r a . V . . . . 5 5 R o h i t s : T á j p h y s i n g n o m i a ; v e n d é g e k ; é s z r e v é t e l e k . 4 . —

P a u l a i s z e n t V i n c z e irgalmas s z ü z e i n e k b e h o z a t a l a P e s t r e 1 1 R o m a : B o b o l a vértanú a b o l d o g o k k ö z é soroztatásának

ü n n e p e . 5 7 . — M i s s i o . P á p a ő s z e n t s é g e b e s z é d e . 6 0 Ú j v i d é k : A z e g y h á z f e l ü d ü l é s e . T e m p l o m h e l y r e á l l í t á s a

és k é p s z e n t e l é s . . . . . . . 6 8

V . . . 1 a : Gr. E s z t e r h á z y L á s z l ó k e g y ú r i b u z g ó s á g a . 4 4 V a d k e r t : V i s z h a n g a f e l h í v á s r a . I n d í t v á n y e g y i s k o l a - l a p

iránt a f ő v á r o s b a n . 5 6 . — M e n z e l F a r k a s n y i l a t k o - zata a vallástársadalmi á l l a p o t o k r ó l k a p c s o l a t o s a n az i f -

j ú s á g i iratok s z e l l e m é v e l . ' . . . 7 1

I I I .

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k .

a ) Magyarország.

A r a d : P ü s p ö k i l á t o g a t á s . 4 2 . — A t ű z o l t ó társulat. . . 4 6 B a d a c s o n y - L á b d i h e g y : K á p o l n a s z . I g n á c z h o z . . 3 B a l a s s a - G y a r m a t : A n g o l - k i s a s s z o n y o k n e v e i d é j e . 1 8 . —

K e r e s z t s z e n t e l é s . 3 7 . — K o r o n a ü n n e p ; a p l é b á n o s b e -

s z é d e . . . . . . . . . 4 9

B e l é n y e s : I s k o l a l á t o g a t á s . . . . . . 4

B u d a : Megtérés 3 C s o n g r á d : K a l v á r i a - s z e n t e l é s i ü n n e p é l y . . . 9

C s o r n a : A p o s t o l i látogatás. 4 4 . — B é r m á l á s . . . 4 6 E g e r : A r a n y m i s e . K o v á c s M i h á l y m ü f e s t ő . 1 6 - — P r ó -

batét az a n g o l - k i s a s s z o n y o k n á l . 2 6 . — B é r m á l á s . K a l - v á r i a - s z e n t e l é s . A l b r e c h t f ő h g látogatása. Ö c s . k.

F e l s é g e n é v n a p j a . . . . . . . . 4 3

E s z t e r g o m : A b i b o r n o k - h g p r i m á s N a g y f ő d é m e s e n , P o - z s o n y b a n és N a g y s z o m b a t b a n , 5 9 . — M. M a j t h é n y i

A n t a l p ü s p ö k ur a r a n y m i s é j e . Iskolai ü g y e k . . 7 5 G y ö n g y ö s : K á r o s i , s z e n t f e r e n c z r e n d i atya definitorrá

k i n e v e z t e t i k . . . . . . . 1

G y ö n g y ö s - H a l á s z : E g y h á z i é k s z e r e k m e g á l d á s i - ü n n e p é l y

L u d a s o n . . . . . . . . 2 0

G y ő r : B u c s u j á r a t o k . K o r o n a ü n n e p . 4 9 . — A sz. I g n á c z -

harang. . . . . . . . . 5 8

H e r n á d v ö l g y e : P ü s p ö k i körút . . . 4 6 J á s z ő : A z a p o s t o l i L á t o g a t ó n a k fogadtatása. 2 4 . — R é s z -

letek az a p o s t o l i l á t o g a t á s b ó l ; Coadjutor választása . 2 9 K a l o c s a : K e r e s z t s z e n t e l é s . 7 . — É r s e k i k ö r l e v é l a l e l k i

g y a k o r l a t o k iránt. 1 7 . — B e i g t a t á s i ü n n e p 2 2 . — S z é k - e g y h á z i ü n n e p . 2 4 . — J e z i u i t a - I e l k i g y a k o r l a t o k . 3 0 . — B é r m á l á s és a p o s t o l i látogatás. 3 9 . — N e v e i d e i ü n n e p ; az i g a z g a t ó n a k b e s z é d e . 4 9 . — A l a p i t v á n y a tervezett

n a g y g y m n a s i u m r a . . . . . . . 7 0

K a p u v á r : P ü s p ö k i körút. 4 9 . — , F e l e b a r á t i s z e r e t e t ' - r ő l

n e v e z e t t e g y l e t . . . . . . . 6 7

K e c s k e m é t : P ü s p ö k i i n t é z k e d é s a pusztai l a k ó k é r d e k é b e n . 1 1 . — A k e r ü l e t i i s k o l a f e l ü g y e l ő látogatásának e r e d -

m é n y e i . 5 8 . — Pusztai ajtatosság . . . . 6 5

K i s - c z e l : T e m p l o m i ü n n e p . . . . . . 2 3 K i s - l ő d : S z o b o r - b e s z e n t e t é s . . . . . 6 4 K ő s z e g : A l e g y i l k o l t ő r v i d é k i e k n e k állított e m l é k l e l e p -

l e z é s e . 4 9 . — A z irgalmas n é n é k b e h o z a t a l a . T e m -

p l o m s z e n t e l é s . . . . . . . 6 4

L é d e c z : T e m p l o m - a j á n d o k . . . . . . 4

L e i b i c z : B é r m á l á s a késmárki k e r ü l e t b e n . . . 3 9 M i s k o l c z : B i b o m o k és h g p r i m á s a t. c z . Minoritáknál. . 2 2 M o n o r : A z e g r i f ö k á p t a l a n k e g y ú r i b u z g ó s á g a . . . 6 6

N a d a p : 0 F e l s é g e n é v n a p j a . . . . . . 4 7

N a g y - B á r k á n y : A l m á s y G e d e o n k e g y ú r i á l d o z n t j a i

S z . - K u t o n . . . . . . . . 5 7

N a g y h a n t o s : Gr. Z i c h y K á r o l y kórházat alapit ; a gróf

urnák k e g y ú r i b u z g ó s á g a . . . . . 7 0

N a g y v á r a d : K a t o n a i z á s z l ó - s z e n t e l é s . 3 3 . — T e D e u m . 3 6

N ő t é n c s : O l t á r k é p s z e n t e l é s 2 8 N y é k : S e b e s t y é n S á m u e l ur a j á n d é k a : k e r e s z t á l l i t á s i

ü n n e p é l y . . . . . . . . 4 0

N y i t r a : L e l k i g y a k o r l a t o k . Z á s z l ó s z e n t e l é s . K ö v e s d h e g y i

b u c s u . H á l a - i s t e n i - t i s z t e l e t . M e g t é r é s . . . 5 0 Ó - A r a d : K e r e s z t s z e n t e l é s ; h i t é l e t . 1 7 . — M e g t é r é s e k . 3 7

P a n n o n h e g y : K ü l ö n f é l é k . . . . . . 5 3

P á p . a : Megtérés. 3 2 . — H a s o n l ó a n m e g t é r é s . . . 4 2

P á s z t ó n : I s k o l a ü g y . . . . . . . 5

P é c s : S z e n t P é t e r és P á l ü n n e p e . 3 . — H o m e y e r . 1 8 . — P ü s p ö k i látogatás. 3 5 . — I s k o l á k ; a p á c z a k o l o s l ó r ;

S a á s d o n t e m e t ő k á p o l n a ; k ö r l e v e l e k és r e n d e l e t e k k ő r e n y o m v a . 4 7 . — K e r e s z t f e l t ü z é s az a p á c z a t e m p l o m t o r -

n y á r a . . . . . . . . 5 5

P e s t : T e m p l o m - n a p j a Ó - B u d á n , 3 . — B e c k x P é t e r j e - zsuita r e n d f ő n ö k . 5 . — A z e g y e t e m i hittanárok b e i g t a - tása. 7 . — D r N o g á l l tudori v i t a t k o z á s a . 8 . — , T e D e u m ' a t a n e g y e t e m b e n . 9 . — H o m e y e r . 1 1 . — H o m e y e r h a n g v e r s e n y e . 1 3 . — P r ó b a t é t a vakok i n t é z e t é b e n . 1 8 . — G y m n a s i u m i p r o g r a m m o k . 2 0 . — K o r m á n y i n t é z k e d é s a tánitás i r á n y a és s z e l l e m e f e l ő l . 2 6 . — J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t a a , J ó és o l c s ó k ö n y v k i - adó társulat' 1 8 5 3 . aug. 2 7 - é n tartott I V . k ö z g y ű l é s é - n e k . 3 1 . — C s a n á d m e g y e s c h e m a t i s m u s i k i v o n a t b a n . 3 2 . — A k e g y e s t a n i t ó - r e n d i e k V á c z o n tartott n a i y - gyüle'se. 3 5 . — A m á g o c s i m i s s i o h o z . 3 7 . — T i s z t e l g ő k ü l d ö t t s é g m. F o g a r a s y M i h á l y p ü s p ö k urnái. 3 9 . — A k e g y e s - r e n d i e k p e s t i és v á c z i házainak a p o s t o l i l á t o - gatása. 4 0 . — V á l a s z t m á n y i g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v e . Gr, K á r o l y i G y ö r g y ajándoka a c s u r g ó i i s k o l á r a . A z i s - k o l a és p l e b á n i a h á z F ó t o n . 4 4 . — A , J ó és o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat' oct. 6 - i k i v á l a s z t m á n y i g y ű l é s é n e k határozatai. 4 8 . — M i n d s z e n t e k és halottak n a p j a . A s z e n t f e r e n c z i e k t e m p l o m a . 5 4 . — A z , i r g a l m a s i s - k o l a - n é n é k ' b e h o z a t a l a P e s t r e . 5 7 . — A f r e s c o k é - k é p e k és M á r i a - s z o b o r F ó t o n . 5 8 . — A , J ó és o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat' n o v e m b e r i v á l a s z t m á n y i g y ű l é s e . 5 9 . — A z irgalmas a p á c z á k ü n n e p é l y e s b e i g t a t á s a . 6 2 . —

T a n á r é r t e k e z l e t e k . 6 4 . — A , J ó és o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat d e c e m b e r i v á l a s z t m á n y i g y ű l é s e . 7 2 . — V a s á r -

napi iskolák . . . . . . . 7 3

P o l g á r d i : U j t e m p l o m . A j á n d é k o k . A d a k o z á s o k . . 2 8 P o z s o n y : J u n . 2 4 - é n k á p t a l a n i s z e n t m i s e ő e m i n e n t i á j a a

p r i m á s - és b i b o r n o k é r t . 1 . — F o g a d a l m i ajtatosság.

P r ó b a t é t e k . 1 7 . — M i s s i o s z ó n o k l a t o k t á r g y a i . 5 6 . 6 1 .

É s z r e v é t e l e k a j e z s u i t a - a t y á k által tartottt m i s s i ó k r ó l . 6 2 R a d o s n y a : T e m p l o m - s z e n t e l é s S z k a l k á n . A z e n e v ü a p á t -

s á g t ö r t é n e t e . . . 1 7 R a d v á n y : N e c r o l o g ; uj p l é b á n o s ; gr. K á r o 1 y i E d v á r d és

n e j e K o r n i s Clara grófnő k e g y ú r i b u z g ó s á g a . B é r m á l á s 4 7 R i m a s z o m b a t : P ü s p ö k i l á t o g a t á s . . . . 3 7 R o z s n y ó : A b i b o r n o k és h g p r i m á s l á t o g a t á s a . 2 6 . — V a -

sárnapi i s k o l á k és üres t e m p l o m o k . L e á n y t a n o d á r a tett

a l a p i t v á n y . . . . . . . . 6 4

R o z s n y ó m e g y e : B é r m á l á s , L e l k i g y a k o r l a t o k F ü l e k e n . F e l -

s z ó l a l á s L o s o n c z é r d e k é b e n . . . . . 4 1 S a j ó - v á m o s : K e r ü l e t i határozat a m e g h o l t p a p t á r s a k e m -

l é k é n e k m e g ü n n e p l é s e iránt. E g y i l l y e n e m l é k ü n n e p . 5 8

S á t o r a l l j a - U j h e l y : H i t é l e t 2 8 S z a b o l c s b ó l : U t ó h a n g o k ; k i s v á r d a i r o m r é g i s é g e k " 3

S z e g e d : I s k o l á k a p u s z t á k o n . 2 6 . — B u c s u . E l s ő á l d o z á s . I s k o l á k . 2 7 . — S z á l l á s i k á p o l n a és i s k o l á k . 2 8 . — H i t -

é l e t . 3 3 . — I s k o l a i látogatás . . . . . 6 2

S z é k e l y h í d : P ü s p ö k i körút . . . . . 2 0

S z é k e s f e h é r v á r : K é r e l e m a t e r v e z e t t n í n e v e l d e é r d e -

m e s a l a p i t ó j á h o z . . . . . . . 4 4

(5)

S z e n t - B e n e d e k : T e m e t ő i k e r e s z t b e s z e n t e l é s S z e n t i v á n : J á m b o r társulat s k ö n y v t á r S z e n t j o b b : A n a g y v á r a d i p ü s p ö k körútja

S z e n t e s : T e m p l o m s z e n t e l é s v é g e z v e a m e g y é s p ü s p ö k által S z e p e s b ő l : P a p i v i z s g a ; t a n k ö n y v e k ; a d a k o z á s o k a

b é c s i e m l é k t e m p l o m r a . . . . .

S z e p s i : H i t é l e t . . . . . .

S z o m b a t h e l y : M. S z e n c z y F e r e n c z p ü s p ö k b e i g t a t á s a 5 . — K e r ü l e t i g y ű l é s . . . . . T a k s o n y : V i s s z a p i l l a n t á » a p o z s o n y i és n a g y f ö d é m e s i

inissiokra . . . . . . .

T a r t s a : Ő e s . kir. F e n s é g e A l b r e c h t f ő h g k e g y ú r i n a g y l e l k ű

s é g e . . . . . . . .

T e m e s v á r : P ü s p ö k i körút

T o r n a l l j a : A r o z s n y ó i p ü s p ö k k ö r ú t j a . O l t á r s z e n t e l é s . H g s z á s z C o b u r g - A u g u s z t k e g y ú r i b u z g ó s á g a . 5 2 . — U j m i s e - ü n n e p é l y J o l s v á n . U j torony s k e r e s z t f e l t ü z é s

P u t n o k o n . . . . . . .

U d v a r d : I s k o l a ü g y . . . . .

U n g v á r : T e m p l o m - és i s k o l a ü g y

V . . . : M . S z e n c z y F e r e n c z p ü s p ö k ur b e i g t a t á s a V á c z : L e l k i g y a k o r l a t o k . . . . .

V a d k e r t : Missio . . . . . . .

V a j s z k a : K e g y ú r i , b u z g ó s á g . . . . V á l : N ő g y i l k o s s á g i m e r é n y . 1 2 . — K e g y ú r i b u z g ó s á g V a s v á r ; B é r m á l á s é s b u c s u . . . . V e s z p r i m : , E l m é l k e d é s e k a v é g s ő d o l g o k r ó l ' c z i m ü munka

P r ó b a t é t e k és taneredmény. 1 8 . — N e c r o l o g . 3 0 . — N á g o c s i m i s s i o . . . .

Z a l á b ó l : P ü s p ö k i körút . . . . . Z e n t a : F ő p á s z t o r i l á t o g a t á s . . . .

b ) Austria.

J e g y z e t a c o n c o r d a t u m m e g k ö t é s é n e k s z ü k s é g e iránt. F ő - pásztori k ö r l e v é l g y e r m e k n ö v e l d e l é t e s í t é s e körül A z e g y e s ü l t ö r m é n y és g ö r ö g e g y h á z a k történeti vázlata A , V o l k s f r e u n d ' a m i n i s t e r i k i b o c s á t v á n y r ó l a k e r e s z t é n y

c l a s s i c u s o k i r á n t . . . . . .

K e l e t i a c a d e m i a . . . . . . .

A b u d w e i s i p ü s p ö k a p l é b á n o s o k és s e g é d l e l k é s z e k k ö z ö t t i

v i s z o n y r ó l . . . . . . .

A b é c s i S e v e r i n - e g y l e t és a n é m e t h o n i m ü e g y e s ü l e t F e g y e n c z j a v i t ó i n t é z e t . . . . . . A b é c s i P r o n u n t i u s irata a S e v e r i n - e g y l e t h e z

A b é c s i S e v e r i n - e g y l e t e l n ö k é n e k b e s z é d j e A z ,Oest. Corresp.' a f r e i b u r g i ü g y b e n

c) E r d é l y .

A p ü s p ö k s z é k e l y - f ö l d ö n . . . . . . S. S z . - G y ö r g y ö n k ó r h á z ; a h e r m á n y i vasgyárban t e m p l o m -

s z e n t e l é s . . . . . . .

P ü s p ö k i körút . . . . . . .

S z e b e n i n a g y g y m n a s i u m ; p ü s p ö k i körút . K o l o s v á r t t b u c s u és a p ü s p ö k n e k ottani m ű k ö d é s e

P ü s p ö k i l á t o g a t á s és s z e n t f e r e n c z - s z e r z e t b e l i tartományi g y ű l é s V . H u n y a d o n . . . . . N a g y s z e b e n i m i s s i o . A n n a k f o l y a m a és e r e d m é n y e i A k á r o l y f e h é r v á r i a l g y m n a s i u m m e g n y i t v a . P a p n e v e l d e

4 1

8 10 26

4 5

61

7 2 6 5 7 5 3 6

7 1 6 7 7 3 4 3 8 2 5 . 2 6

1 1 3 2 3

e) Belgium.

P ü s p ö k i é r t e k e z l e t M e c h e l i b e n az oktatási t ö r v é n y ü g y é b e n 5 7

d) Anglia.

A d u b l i n i m e e t i n g ; n ő k o l o s t o r - k u t a t á s i b i l i A z e l n a p o l t p a r l a m e n t és a c a t h o l i c u s o k N e m z e t i i s k o l á k . . . . . Irhoni m i s s i o - i n t é z e t . . . .

3 5 3 9 3 6

3 9 2 3 2 3 5 1 5 9 6 1 6 4 6 9 7 3

1 4 1 2

22

2 4 4 0 5 6 6 4

1 2 7 4 1 5 3

f ) Francziaország.

A r c h a e o g - g y ü l é s . . . .

E g y h á z i állapotok j a v u l á s a az uj k o r m á n y alatt

Zsinati b e s z é d e k . . . .

P a r i s i s p ü s p ö k b e s z é d j e .

Criticai j e g y z e t e k A u r e l i a T h e o d o s i a v é r t a n ú s z e n t

t e t e m e k ö r ü l . . . . . .

H á z a l á s j ó k ö n y v e k k e l . F o r t o u l j e l e n t é s é b ő l e g y t ö r e d é k

T u l l e i m e g y e i zsinat . . . . . .

L i m o g e s i m e g y e i z s i n a t . . . . . G r a t r y k ö n y v e a cath. p h i l o s o p h i a e l v e i r ő l

A s z e n t - g e n o v e v a i i s k o l a - ü n n e p é l y . . . .

g) Németalföld.

T ö r v é n y j a v a s l a t a vallástársulatok feletti á l l a m f e l ü g y e l é s t

i l l e t ő l e g . . . . . . . .

A n t o n e l l i b i b o r n o k válaszirata .

A p ü s p ö k i e s k ü m ó d o s i t á s a . . . . . . A v a l l á s i társulatokat i l l e t ő t ö r v é n y j a v a s l a t vitatása a m á s o -

dik kamarában . . . . . . .

A v a l l á s f e l ü g y e l e t i t ö r v é n y . . . . . . A z e g y h á z i törvényjavaslat tárgyalása az első kamarában V a n Z u y l e n s L i g t e n v e l t nyilatkozatai

h) Németország.

É s z r e v é t e l e k a Hannoverában t e r v e z e t t h á z a s s á g i t ö r v é n y -

s z é k r ő l . . . . . . .

P r o t . past, c o n f e r e n l i á k . . . . . E r e k l y é k k i t é t e l e A a c h e n b e n . . . . . S z á s z o r s z á g i ev. c o n s i s t o r i u m r e n d e l e t e az a g e n d a iránt R é s z l e t e k az a a c h e n i e r e k l y e - b u c s u r ó l

Rajnatartományi ü g y e k és a , F r e i m ü t h . S a c h s e n z e i t u n g ' A f e l s ő r a j n a i tartomány p ü s p ö k e i n e k emlékirata t a r t a l m a -

i r á n y a - és e l v e i r e n é z v e . . . . T ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k a rajnai t a r t o m á n y b a n . A rottenburg

p ü s p ö k nyilatkozata. M e n z e 1, Carrière f e l ő l . A rajnai ü g y h e z . — E r m e l a n d i p ü s p ö k s é g . P f a l z i v a j ú d á s o k F e l v i l á g o s í t á s o k a v e g y e s h á z a s s á g i ü g y h e z

A freiburgi érsek k ü l ö n b e a d v á n y a . G e r 1 a c h - p á r t i p r o g a m m b ó l e g y t ö r e d é k ,

h á z v i s z o n y o k . . . .

A cath. p ü s p ö k s é g e k a d o m á n y z á s a . A z e v a n g e l i c u s o k g y ű l é s e B e r l i n b e n

A t ö r t é n e t - é s r é g i s é g e g y l e t n e k g y ű l é s e N ü r n b e r g b e n . É s z r e v é t e l e k a k ö z s y m b o l u m iránt . . . . A b e i g t a t o t t b o r o s z l ó i h g p ü s p ö k pásztori k ö r l e v e l e E g y e t e m i ü n n e p B e r l i n b e n . . . . . A b a d e n i k o r m á n y b i z t o s a f r e i b u r g i é r s e k n é l

A f r e i b u r g i érsek n y i l a t k o z a t a . . . . A z e x c o m m u n i c a t i o és a k o r m á n y m e g t o r l á s a

A freiburgi e x c o m m u n i c a t i o s z ö v e g e . T o v á b b i r é s z l e t e k é n y i l a t k o z a t o k

T o v á b b i r é s z l e t e k a f r e i b u r g i ü g y h e z

B a d e n i e s e m é n y e k . A limburgi p ü s p ö k b ü n t e t ő t ö r v é n y s z é k e l ő t t

B a d e n i e s e m é n y e k . . . . .

B a d e n i k ö r l e v e l e k . . . . .

A freiburgi érsek ó v á s a . . . .

B a d e n i r é s z l e t e k . O k m á n y az U n i o t ö r t é n e t é h e z A s p e y e r i d o m ü n n e p é l y . . . .

Prot, c o n s i s t o r i u m i r e n d e l e t a t a n s z a b a d s á g korlátai iránt. A k ö l n i érsek irata a freiburgi é r s e k h e z . H e n s 1 e r C o n -

stanzban . . . . . . . .

28.

K u r h e s s e n i egy-

4 1

6

1 3

22

3 5 4 2 5 3

54

5 5 5 7 7 0

6

1 1 1 9 2 9 3 2 3 4 7 5

4 5 1 1 1 1 1 2 1 5 1 6

22

2 4 2 5 2 9 . 3 0

3 1 3 4 4 2 . 4 3

4 5 5 2 5 4

60 61 6 2

6 3 6 4 6 5

66

6 7

68

6 9 7 0

71

(6)

A z e x c o m m u n i c a t o é r t e l m e . R i c h t e r prot. j o g t u d ó s R é s z l e t e k . L e o tanár . . . - •

7 2

7 3 IV.

i) Oláhország.

Missiotudósitások.

V e g y e s h á z a s s á g o k . . . . . . .

C a t h . m i s s i o i á l l o m á s o k . . . . . .

j) Olaszország.

A j e z u i t a - r e n d f ő n ö k elválasztatásának m ó d j a

S z . L a j o s ü n n e p e R o m á b a n . . . . . . G i o b e r t i - f é l e e m l é k tárgyában

A v e g y e s h á z a s s á g i r e n d e l k e z é s ü g y é b e n . . . .

A supergaí a c a d e m i a . . . . . . .

S z e r z e t e s e k faggatásai P i e m o n t b a n . A n é m e t a l f ö l d i v i s z á l y M i n i s t e r i k ö r l e v e l e k é s az . A r m o n i a ' . . . . E g y p a l o t á n a k a p o r o s z k ö v e t s é g által t e r v e z e t t m e g v é t e l e

R o m á b a n . . . . . . . .

k) Oroszország.

A z 1 8 4 8 - i k i c o n c o r d a t u m és t e l j e s í t é s e . . . .

1) Portugall.

A , N a ç a o ' hírlap e l l e n k e z é s e a l i s s a b o n i p a t r i a r c h á v a l

m ) Schweiz.

Á l l a p o t o k 1 8 4 7 - t ő l . . . .

Á l l a p o t o k . . . . . .

A s e c u l a r i s á l t j a v a k . S t e v e n s o n

H a m i s í t á s o k a b i b l i a S a c i - f é l e fordításában Genfi v a l l á s i á l l a p o t o k . . . .

V a l l á s i á l l a p o t o k

n) Spanyolhon.

o ) Törökország.

A n a g y ú r i lirman a k e r e s z t é n y e k j o g a i - é s szabadságaira

n é z v e . . . . . . . .

p ) Ázsia.

5

6

1 4 3 4 5 3 5 4 5 6 5 8 6 5 6 5

5 2

2

4 3 6 3 9 6 3

61

A c h i n a i f e l k e l ő k vallási k ö n y v e i . . . . . 5 9 C h i n a . A f e l k e l é s r ő l 2 0 . 2 1

— K e g y e t l e n k e d é s a k e r e s z t é n y e k e n N a n k i n b e v é t e l e k o r a f e l k e l ő k által

r ) Africa.

Carthago romjai és sz. L a j o s franczia király k á p o l n á j a

s ) America.

P o r t é s érsek e s k ü j e . .

A cath. e g y h á z . . . . . . . .

P á p a ő s z e n t s é g é n e k atyai g o n d o s k o d á s a C h i l i tartomány

iránt . . . . . . . . .

A r a b s z o l g á k sz D o m i n g o b a n . I. F a u s t i n . B e d i n i . U j g r a - n a d a i á l l a p o t o k . M e x i c o . . . . . A z u j g r a n a d a i v a l l á s t ö r v é n y . . . . . . P á p a i k ö v e t B e d i n i Canadában . . . . .

3 1

4 8

5

8

26

3 6

66

C o c h i n c h i n á b ó l . . . 6 . 7 Chinai m i s s i o . Ü l d ö z é s i e l ő j e l e k . B o n n a r d vértanusága . 1 4 . 1 5 Chinai m i s s i o n a r i u s p a p o k é r t e s i t v é n y e i a l y o n i h i t t e r j e s z t ő

e g y e s ü l e t h e z . . . . . . . 3 3

U - K u e - S e n v é r t a n ú életrajza . . . . . 4 3 . 4 4 H u d s o n ö b ö l i u g y n e v e z e t t h e g y i n é p n e k é r t e l m i , e r k ö l c s i és

a n y a g i t e k i n t e t b e n i s m e r t e t é s e . . . . . 5 2

V .

I r o d a l o m .

K a t e c h e t i s c h e V o r l e s u n g e n ü b e r d e s h. A u g u s t i n u s B u c h : V o n d e r U n t e r w e i s u n g d e r U n w i s s e n d e n i n d e r R e l i g i o n stb. v o n A u g u s t i n G r u -

b e r stb. . . . . . . . 4

F e n s ő b b c a t h o l i c i s m u s e l e m e i . Irta H o v á n y i .

M a g y a r n a g y O f f i c i u m . N o g á l l J á n o s g o n d j a i v a l u j l a g á t n é z e t t és b ő v í t e t t k i a d á s . . . . . M u n k á l a t o k a p e s t i n ö v e n d é k p a p s á g magyar e g y h á z i r o -

dalmi i s k o l á j á t ó l . 1 7 - i k é v f o l y a m . 1 8 5 3 . .

L a c o r d a i r e e g y h á z i b e s z é d e i . F r a n c z i á b ó l fordította

M a j e r K á r o l y . . . . . . .

E g y h á z i t ö r t é n e l e m a cath. g y m n a s i u m o k f e l o l v a s v á n y a i r a . Irta

G r y n a e u s A l a j o s . . . . . .

K ö z s é g e k k ö n y v e . Irta F r i e b e i s z István U t i n a p l ó m b ó l . Irta b. P o d m a n i c z k y F r i g y e s F e j é r G y ö r g y é l e t r a j z a . Irta S z i l a s y J á n o s . M a g y a r o r s z á g történeti, földirati s állami l e g ú j a b b l e í r á s a .

Irta i f j . P a l u g y a i Imre. . . K o r u n k f ő t é v e d é s e i a r e l i g i o k ö r ü l . E g y h á z i b e s z é d e k b e n

m e g f e j t e t t e M u n k a y J á n o s . . . . L e l k i Manna. I m a k ö n y v . S z e r k e s z t é T a r k á n y i B . J .

G e s c h i c h t e K a i s e r F e r d i n a n d s II u n d s e i n e r Eltern, d e s s e n K r ö n u n g in Frankfurt ; d u r c h F r i e d r i c h t e r . I I I . B d . —

F e l h í v á s n é m e l l y k ö z l e m é n y e k l e f o r d í t á s a ü g y é b e n I.

— I I .

— III.

C o m p e n d i u m T h e o l o g i a e P a s t o r a l i s e s c r i p t i s S S . P P . et libris a p p r o b . auctorum c a t h o l i c o r u m . L i b e r I , Munus pastoris p r o p h e t i c u m . . . . . Á h i t a t gyakorlatai imák és é n e k e k b e n a r. cath. i l j u s á g é p ü -

l é s é r e . K i a d t a S z e p e s i I m r e . . . . H y m n i S a c r i in caes. r e g . G y m n a s i i s cantari soliti ad iustam

normám quatuor v o c u m r e d a c t i a J o s . F é r d . K l o s s . T ö r t é n e t e k k e l f e l v i l á g o s í t o t t E g y h á z i B e s z é d e k . N é -

m e t b ő l s z a b a d o n forditá H u s z á r K á r o l y .

D i e V e r h a n d l u n g e n d e s s e c h s t e n d e u t s c h e n evang. K i r - c h e n - T a g e s z u B e r l i n im S e p t e m b e r 1 8 5 3 . H e - r a u s g e g e b e n durch d e n S c h r i f t f ü h r e r d e s s e l b e n H.

R e n d t o r f f

. 7 . 8 . 9

10 11

1 4 1 5 1 7

18 18

1 9 3 2 . 3 3

4 5 . 4 6 5 0 b i s z u

H u r -

5 1 5 2 5 9 7 2

5 4

60 68

7 0

7 3 . 7 5

V I .

O k m á n y o k .

V i a l e P r e l a b i b o r n o k ő e m i n e n t i á j a b e s z é d e Zágrábban F a r k a s F e r e n c z , s z é k e s f e h é r v á r i n a g y p r é p o s t n ő n e v e l d e i

a l a p í t v á n y i o k l e v e l e . . . . . . B o b o l a vértanú beatificationalis okirata

2 3

60

(7)

dításának ü g y é b e n . . . . . . A pesti i r g a l m a s - a p á c z a - i n t é z e t n e k alapitó o k l e v e l e

V I I .

O

t>)

V e g y e s e k .

68

6 9

M a g y a r o r s z á g . A z esztergomi basilica frescofestései, 4 . — Nt. B e n d e J ó z s e f , mint hittudor. 4 . — A k ö - z é p p o n t i p a p n e v e l d é b e n a l e l k i p á s z t o r i orvosi t u d o - m á n y b ó l próbatét. 7 — S a r b i e v i u s , A d suam t e - studinem' dalának magyar fordítása. 9 . — A z állandó pesti képtárlat. Aláírási iv a b e s z t e r c z e b á n y a i l e á n y n e - v e l ő intézet részére. 1 0 . — P o z s o n y b a n a cs. h i v a t a l n o - kok a f ő e g y h á z b a n l e t e s z i k az esküt. S m o d i s s J á n o s nagyprépostnak k e g y e s h a g y o m á n y a . 12." — A pesti belvárosi t e m p l o m ujittatik. 1 4 . — A z egri érseki f i n e - v e l ő intézet. 1 6 . — A hamis eskün«k e g y igen s z i v r e - ható példája. 1 8 . — A kassai cath. gymnasium az á l - lam által vétetik át. 2 1 . — A sz. ferenczrendi g y ö n g y ö s i algymnasium értesítője. 2 3 . -— A temesvári vár ostrom alóli felszaladittatásának e m l é k é r e i s t e n i - t i s z t e l e t T e - m e s v á r o n . 2 4 . — A tétényi iskolatanitónak fizetése j a - vittatik. 2 6 . — A z oktatásministerium r e n d e l k e z é s e , h o g y a történelem cath. s z e l l e m b e n tanittassék. S z é k e s - fehérvárt alreahanoda. 2 7 . — Lelkigyakorlatok. 2 8 . — Z s a s s k o v g z k y - n a k ,Manuale M u s i c o - L i t u r g i c u m ' cz. k é z i k ö n y v e . 2 9 . — A magyar sz. korona. 3 1 . — 3 3 . — 3 4 . — 35.' — 3 6 . - 3 9 . — Ismétlő iskolák P e s t b u d á n . 3 4 . — S a a r v á r y B é l á - n a k k ö n y v e a ,silcziai g y m - nasiumok'-ról. 3 5 . — E i t e l b e r g b é c s i tanár l e v e l e . 3 9 . — K r u g Mátyás f 3 9 . — T h e o l o g i a i i s k o l a i k ö n y v e k . 4 1 . — A n d r á s s y Jánosnak alapítványa.

4 2 . — Az esztergomi é r s e k i könyvtár. 4 6 . — N y u - l a s s y Antal , U j magyar k ö s z ö n t ő ' - j e . 5 2 . — G a r a y János -j- 5 6 . — A leánytanitónők számára paed, tan- folyam. 5 7 . — A l l ) a c h Szaniszló f 6 2 . — P o - r u b s z k y J ó z s e f n e k , J u s E c c l e s . Cath.' c z . k ö n y v e . 6 8 . — M. R a n o l d e r J á n o s veszprimi p ü s p ö k urnák irodalmi á l d o z a t k é s z s é g e . W e i n h o f e r J ó z s e f , p i n - kafői p l é b á n o s c a t e c h . kis k é z i k ö n y v e . 7 1 . — G y á s z - i s t e n i - t i s z t e l e t bold. J u r a n i c s Lászlóért

A u s t r i a . Gr. T h u n Leo cultusminister urnák j ó t é k o n y - sága. 1 . — A cath. ifjaknak megtiltatik prot. iskolákat látogatni. A prágai hitélet. 3 . — 0 F e l s é g é n e k adomá- nya az ó - l e r c h e n f e l d i templom számára. 6 . — O l m ü - tzi e m l é k p é n z . 7 . — A st. p ö l t e n i püspök k ö r l e v e l e . 8 . — L e g é n y e g y l e t 1 0 . *— Középafrieai missio. 1 1 . — Z i n g e r l e I g n á c z hymnusai. 1 2 . — B a r a g a F r i d - richnek l e v e l e Cincinnatiból. 1 2 . — I. F e r e n c z csá- szár e m l é k e Franzensbadban. 1 8 . — Jő l e á n y c s e l é d e k k é p e z é s é r e alakult b é c s i Máriaegylet. 2 2 . — A dalmát- honi gymnasiumok. 2 4 . — A m . ministerium r e n d e l k e - z é s e i a népiskolai k ö n y v e k körül. 2 7 . — A z austriai e g y e t e m e k és az azokban alkalmazott tanárok. 3 1 . — Hg S c h w a r z e n b e r g prágai é r s e k - és bibornoknak n a g y l e l k ű s é g e . 3 2 . — S c h r o t t J ó z s e f cs. p ü s p ö k nyilatkozata. 3 3 . — A bécsi ajtatos h ö l g y e k sz. I s t v á n - templomban oltárt é p í t e n e k . 3 5 . — A m. sz. korona.

3 6 . — Dr H o f f i n g e r n e k munkája a .cath. i r o d a - l o m ' - r ő l . A f r i c a i missio. 3 9 . — A j e z s u i t á k Maria- s c h e i n b e n Csehországban. 4 3 . — A in. cultusministe- í i u m k i b o c s á t v á n y a az e g y e t e m i hallgatók tanszabadsá- gát n é m i l e g korlátozza. 5 0 . — Prágai b ö l c s ő d e . 5 6 . — F e r d i n a n d ő F e l s é g é n e k j ó t é k o n y s á g a . 5 8 . •— A csehországi helytartóság megtiltja az israelitáknak a k e - resztény m e l l é k n e v e k Viselését. 6 2 . — , K ö z l é s e k a sta- tisticai k ö r é b ő l ' c z . munka . . . . .

ben tett látogatása

7 4

6 7

d ) A n g l i a . A z a n g o l e g y h á z i a k hit terjesztési t e v é k e n y s é g e . 3 . — B l a n d f o r d n a k javaslata az e g y h á z i javak j o b b k e z e l é s é t i l l e t ő l e g . 5 . — N e w m a n 4 0 0 fontot a j á n - d é k o z i k a norvoodi apáczáknak. 1 3 . — A cath. zárdák k é r d é s e a parlamentben. 2 0 . — A j ó t é k o n y a l a p i t v á n y - tőkék j o b b kezelésmódjára vonatkozó b i l i . 2 1 . — A madagascari missio. 2 4 . — A n ő k k e l embertelen b á - násmód. 2 9 . — A z angolok t e m e t k e z é s i h e l y e Madrid- ban. 3 0 . — A z a n g o l e g y h á z i , c o n v o c a t i o k ' h e l y r e á l l í - tása. 4 4 . — Megtérések a p u s e y t a vallási m o z g a l o m k e z d e t e óta. 5 5 . — A b i b l i a - társulat 5 0 évi ü n n e p e . 5 8 . — A z a n g o l e g y h á z i p ü s p ö k ö k vitálya. 6 0 . — A cath. e g y h á z állapota az angol Indiákban .

e ) B e l g i u m . O v e r y s s c h e - b e n J u s t u s L i p s i u s e m l é k e f e l s z e n t e l t e t i k . 5 . — A m e c h e l n i é r s e k , é s a namuri, g e n t i , brüggei és büttichi p ü s p ö k ö k k ö r l e v e l e i . 2 2 . — F e y e l ö w e n i tanárnak k ö n y v e . 2 5 . — A brüggei p ü s p ö k óvást tesz a biblia-társulatok e l l e n . 6 1 . — B e c k m a n a hitehagyott p a p visszatért az a n y a s z e n t e g y h á z b a f ) F r a n c z i a o r s z á g. A z elaggott papok é r d e k é b e n tett

császári r e n d e l k e z é s . 5 . — Methodista-mozgalom. 1 1 . — M o s q u e r a , b o g o t a i érsek Párisban. 1 5 . — A m i é n sí zsinat. 1 6 . — Jeruzsálemi zarándokok. S a i n t - B o n - n e t röpirata a 1 8 - i k század tanairól. 2 1 . — A , C e r e - moniale E p i s c o p o r u m ' p á r i s i k i a d á s a . 2 2 . — H è r y a b b é - nak ,Császári koronázások a pápák által' cz. röpirata.

2 3 . — A cultusminister r e n d e l k e z é s e az e g y h á z i zenét i l l e t ő l e g . M á r i a T h e r e s i a d e J e s u ' n e v ü a p á c z á - nak halála. 2 7 . — A császári pár D i e p p e - b e n . A z a l - gíri p ü s p ö k a korbai p a p n ö v e l d é b e n l e l k i g y a k o r l a t o k a t tartott. 3 1 . — U j , v i z k e r e s ö k . ' 3 6 . — Adatok 0 z a - n a m F r i g y e s életrajzához. 3 9 . — 0 z a n a m v é g r e n - delete. 4 3 . — F o r t o u i tudósítása a tanügyről. 4 6 . — A z oázisok m ü v e l é s e A l g í r b a n . 5 4 . — R e i m s i m e g y e i z s i - nat. 5 7 . — Párisban iskolai ünnep. 7 1 . — M o n t a - 1 e m b e r t adománya a badeni p a p s á g részére g ) G ö r ö g o r s z á g . A görög egyháznak uj és régibb alkot-

mánya. 3 2 . — U j cath. t e m p l o m . . . . h) N é m e t a 1 f ö 1 d. L i g h t e n v e i t R o m á b a n . 8 . — A 2 - i k

kamarának határozatai a vallástörvényt i l l e t ő l e g . 1 0 . — A deventeri jansenista p ü s p ö k . 1 6 . — A kormány által módosított v a l l á s t ö r v é n y n e k s z ö v e g e . 2 2 . — K a m a - rai vitatkozások. 3 0 . — L u x e m b u r g b a n ministeri v á l - tozás. 4 2 . — P á p a i breve H e y k a m , deventeri j a n s e - nisticus p ü s p ö k kineveztetése tárgyában

i ) N é m e t o r s z á g . A k ö l n i e g y h á z . 1 . — L e o prot. tanár- nak észrevételei a németalföldi vitályt i l l e t ő l e g . 3 . — H e i d e l b e r g b e n a , W i n g o l f ' e g y l e t feloszlattatik. A ,Iíreuzztg' R e d w i t z ről. 5. — P á p a ő szentségének irata a v e g y e s h á z a s s á g o k ü g y é b e n . Dr. J v e n J á n o s k ö l n i kanonok. 8 . — Marburgban magyar sz. E r z s é b e t n e k tem- p l o m a kijavittatik. 9 . — C o p e r n i c u s - n a k emléke Thornban. 1 0 . — A l e g n a g y o b b templomok N é m e t - honban. 1 3 . — E g y buzgó zarándoknak nyilatkozata az aacheni sz. e r e k l y é k r ő l . 1 5 . — A düsseldorfi ev. k e r ü - leti zsinat. 1 6 . — A secták t e r j e d é s e . A kurhesseni 2 - i k kamara az alkotmányi o k l e v é l 1 0 3 - i k § - a körül.

1 7 . — A Gervinusügy. Augsburgban J e z s u i t a - m i s s í o . 1 9 . — A tractatustársulatok c o l p o r t e u r - j e i . 2 2 . — P o - rosz katonai növeldék. 2 3 . — A ,ker. i s k o l á k ' - r ó l n e - v e z e t t e g y l e t e k . A kasseli törvény a testi f e n y í t é k r ő l . 2 4 . — L i e b e r Móricznak ,In S a c h e n der oberrhein.

Kirchenprovinz' cz. röpirata. 2 5 . — Eirylet a k i v á n - dorlók f e l s e g é l l é s é r e . Az e l e m i iskolák l u t f e l e k e z e t i l e g is elválasztatnak. 2 7 . — A porosz ,Zeit' a j e l e n k o r n a k , j e l l e m t e l e n s é g e e l l e n nyilatkozik. 3 0 . — A z e g y e t e m i

2 3

6 9

6 2

7 3

61

4 9

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :