• Nem Talált Eredményt

Religio, 1903. 1. félév

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Religio, 1903. 1. félév"

Copied!
412
0
0

Teljes szövegt

(1)

- í

\

at--

KATH. EGYHÁZI, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT.

M D G C C C I I L

E L S Ő F É L É V .

JOD. EGYETEM

T Á R K

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ:

B R E Z N A Y B É L A ,

^ S Z T E R G O M - F Ő M E G Y E I Á L D O Z Ó P A P , H I T T U D O R , P A P A Ő S Z E N T S É G E T I T K O S K A M A R Á S A , K. M . T U D . E G Y E T . N Y . R , T A N Á R , AZ E G Y E T E M V O L T R E K T O R A , A H I T T U D O M Á N Y I K A R H Á R O M I Z B E N Y O L T D É K Á N J A , I L L E T V E P R O D É K Á N J A ,

A B U D A P E S T I É R S E K I H E L Y N Ö K S É G S Z E N T S Z É K É B E N B I R O , B U D A P E S T I K Ö Z É P I S K O L Á K N Á L É R S E K I B I Z T O S , S T B .

B U D A P E S T ,

N A G Y S Á N D O R K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B Ó L . 1 9 0 3 .

ç

(2)

T A R T A L O M - J E G Y Z E K

a „Religio-Vallás" 1903. I. f é l é v i f o l y a m á h o z .

Vezéreszmék és Tanulmányok.

• IJjévi gondolatok. X. Y. 1.

f Yisi Major F e r e n c z . 1.

A munkás-kérdés és a szószék. I r t a Kudora J á n o s . 2, 3, 4, 5, 6.

L e v é l Amerikából. Kováts K á l m á n t ó l . 3.

Ausztria vallási elzüllése az u. n. ókatholiczizmus felé. 4.

R ó m a i Ítélet a n é m e t reform-kathóliczizmus felett. 5.

I n d í t v á n y és felhívás arany rózsafüzér küldése iránt. 5.

A benczések m i n t a haladás mesterei. 6.

Világszemle. K e r e s z t é n y vallás és ker. czivilizáczió egy- máshoz való v i s z o n y u k b a n . Szerk. 7, 8, 9.

K i n e k p á r t j á n áll K r i s z t u s ? D r Prohászka 0 . beszéde. 7.

Az egyház egységéről. Mit. és ft. H e t y e y S. p ü s p . ur íőp. levele. 8, 9.

I n t e r p e l l á c z i ó , a milyen m é g nem volt. (Más vallásúak választhatnak-e kath. p l é b á n o s t ? ) Szerit. 10.

E g y k á n o n j o g i kérdés felmerülése és megvilágítása.

Szeri. 11, 12.

A n e m z e t e k t ö r t é n e t i iskolái R ó m á b a n . Szerk 12.

N é p o k t a t á s ü g y i politika a külföldön 1902-ben. I r t a dr Zubriczky Aladár. 13.

Hymnus ad Jubileum L E O N I S P P . X I I I . Szerk. 14.

A budapesti k i s p a p o k m. e. i. iskolájának F o g a r a s s y - iinnepe. 14.

Második m a g y a r i f j ú s á g i z a r á n d o k l a t R ó m á b a , 14.

X I I I . L E O J U B I L E U M Á N . Szerk. 15.

U j a b b adalék a pozsonyi t á r s a s k á p t a l a n i és városplebá- niai t e m p l o m k e g y u r a s á g i ü g y é n e k megvilágításához.

Dr Való S. 15, 16, 17, 18, 19, 22.

H a m v a z ó szerdán. D r Zubriczky A. 16.

J u b i l e u m i elmélkedés. D r Öcsényi Anzelm. 0 . S. B. 17, 18, 19, 20.

Vaszary Kolos bib. ligprimás beszéde a Sz.-I.-T. L E O - j u b i l e u m á n . 18.

P á p a i válasz a b u d a p . k. m. t u d . e g y e t e m r e k t o r á h o z és tanácsához. 21.

S z o m o r ú j u b i l e u m . (1803—1903.) (A n é m e t o r s z á g i sae- cularisatio.) D r Zubriczky A. 21.

U l t r a m o n t a n i z m u s . Sarmaságh -Gr.-tói. 22, 23.

Ave M a r i a ! Breth Gy.-tól. 24.

Á d á m b o r d á j a . Amicus-töl. 24.

T a b u (sacrosanctum) a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n . D r Zubriczky A.-tói. 25.

..Jöjjön el o r s z á g o d ! " K o n f e r . beszéd dr Prolidszka 0 . - tól. 25, 26, 27.

Modern „hösu-eink. Szerk. 26.

É v á n a k alkottatása. Amicus-tói. 26.

E g y e t e m i v a g j á s egyetemes álláspont a t u d o m á n y mi- velésében. Szerk. 27.

E x a u d i t u s est pro sua r e v e r e n t i a . D r Kádár A.-tól. 28.

A helyes szimbolizmus. Amicus-tó\. 28.

A test föltámadása és az apologia. D r Zubriczku A.- tól. 29, 30.

A m a g y a r n a g y h a t a l m i f e l t á m a d á s alapja és feltétele.

Szerk. 30.

P a p o k : a néphez, a n é p h e z ! Szerk. 31.

Válasz H ö l s z k y u r n á k . Amicus-tói. 31.

A „ R E L I G I O - V A L L Á S " és az „ E G Y E T E M E S K R I T I - K A I L A P O K " főpásztori ajánlása. (Eszterg. föp.

köri. I X . sz.) 32.

A legutolsó népszámlálás adatai a katholiczizmusról Németországban, Ausztriában és Magyarországon. Dr , Zubriczky A.-tól. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41.

Á d á m ismeretei. Amicus-tó\. 32.

Lehet-e a K ö l c s e y - h y m n u s z t a t e m p l o m b a n énekelni ? Aberkiosz-tói. 33.

t D r kisfaludi Kisfaludy Á. Béla. 34.

A Hymnuszról. Hegesippus- tói. 34.

Még valami a H y m n u s z r ó l . Poly carpus- tói. 35.

i t t van h á t a válasz. Amicus-tô\. 36.

D r Szmrecsányi P á l , dr Radu D e m e t e r és dr Hosszú Vazul legk. kineveztetése. 39.

D r Császka G y ö r g y kalocsai érsek u r beszéde a Sz.-I.- T. X L I X . r e n d e s közgyűlésében. 39.

Honszerelem. X. Y.-tól. 40.

P a p i betegsegélyzö p é n z t á r . 42.

E M I T T E S P I R I T U M T U U M ! X. Y.-tói. 43.

Veni Creator ! Breth Gy.-tól. 43.

A n a g y v á r a d i eset. Szerk. 44.

A n a g y v á r a d i kir. k a t h . j o g a k a d é m i a felirata a Somló- ü g y b e n . 44.

E x libris. D r Zubriczky A -tói. 45.

Az ágazatos h i t t a n középiskolai kezelésének szirtjei.

D r Zubriczky A.-tól. 46, 47, 48, 49, 50, 51.

Bibliai Tanulmányok.

A szentirási t a n u l m á n y o k római bizottságánakfeladata.27.

W e l l h a u s e n rendszere és a n n a k birálata a P e n t a t e u c h u s r a vonatkozólag. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Az Egyház Kormányzása Köréből.

P ü s p ö k i tanácskozás. 26.

F ő p á s z t o r i körlevelek. 26.

Személyzetiek a kalocsai főmegyéből. 29.

A Lelkipásztorság Köréből.

B e l ü g y m i n i s t e r i elvi d ö n t v é n y a halottégetés ü g j ' é b e n . 1.

H o g y a n l e h e t n e a lelkipásztort a plébániai földekkel j á r ó a n y a g i g o n d o k b ó l k i e m e l n i ? 3.

F o l y ó s i t s u k az i n g a t l a n o k a t ? Karkecz L a j o s t ó l . 12.

K a t h . i f j ú s á g i egyesületek a D u n á n t ú l . 13, 14.

U j szabályzat a templomi és kegyes alapítványi szám- adások elkészítésére és felülvizsgálására a győri egy- h á z m e g y é b e n . 14.

„ É g e t ő k é r d é s " . Zárdalelkész-tői. 45.

Egyházi Okmánytár.

B a p t i s m u s prolium p a r e n t u m acatholicorum. (Erd. föp.

köri. I I I . sz.) 21.

D e c r e t u m circa f a c u l t a t e m dispensandi super impedi- m e n t o cognationis spirituális. (Nyitr. föp. köri. II.

sz.) 24.

D e c r e t u m S. Congr. Indicis. Dat. 30. Mart. 1903.

A szert. Congreg. h a t á r o z a t a a loretói litániába a „Ma- ter boni consilii" dicsőítő czim beillesztése ügyében. 38.

Apostoli Constitutio Cuba sziget egyházi ügyeinek u j r e n d j é r ő l . 40, 41, 42.

Obitus A d a l b e r t i Á r p á d i Kisfaludy. (Győri főp. köri.

V I I . sz.). 42.

T r a n s i t u s e graeco ad latinum ritum. (Yáczi főp. hörl.

V. sz.). 47.

S ü k e t - n é m á k h o g y a n n y e r h e t n e k búcsúkat. (Berterczeb.

főp. köri. Y. sz.). 47.

Nekrológok.

y F ü s s y Tamás. 31.

f D r S u r á n y i J á n o s . 49.

Egyházi Tudósitások.

AJ Belföld.

Barcs. P a p i gyűlés. 46.

Beszterczebáiiya. Riinely Káról}' püspök ur ú j é v i üd- vözlete és örök alapítványa. 8.— Üdvözlések a me- gyés püspök u r n á k v. b. t. tanácsossá t ö r t é n t kine- veztetése alkalmából. 16. — Az engedelmesség fen- séges természetéről és áldásos hatásáról. 20. — A ft. püspöki h e l y n ö k ur szózata a főpásztor püspöki j u b i l e u m a alkalmából. 37.

Bonyhád. A római kath. olvasókör megnyitása. 43.

Budapest. A protestantizmus protestácziója a protes- táns név ellen. 1. — A kultus-budget-vita megindu-

(3)

lása. 2. — K e r e s d a zsidót, keresd a s z a b a d k ő m ű v e s t ! 3, 4, 5. — A mit p r o t e s t á n s atyánkfiai n a g y o n ó h a j - tanak. 6. — Milyen t e r m é s z e t ű a szlavóniai rnagyar- a j k u katholikusok b a j a ? 7. — Csernoch J á n o s dr, o.

k. jan. 21-iki interpellácziója. 8. — A b u d a p e s t i gör.

kath. plébánia alapitása ü g y é b e n , 9, 10. — F e j é r - váry G-éza b á r ó végzetes szereplései vallási ü g y e k - ben. 11. — P a n a s z o s főpásztori h a n g o k F r a n c z i a - országban. 13. — F o g a r a s s y Mihály, mint pap, m i n t püspök. 14. — X I I I . L e o j u b i l e u m a M a g y a r o r s z á g o n . 15. Magyarország X I I I . L e o - j u b i l e u m a a Sz.-I.-T.- ban. 18. — Isten u j j m u t a t á s a k a t h . t u d o m á n y - e g y e - tem alapitása iránt Magyarországban. 21. — B á n f f y Dezső lipótvárosi kaszinói elnöksége alkalmából. 22.

— Senkinél sem állunk hazafiságban h á t r á b b . 22. — Magyarország v a g y k e r e s z t é n y lesz ezentúl is, v a g y

egyáltalában n e m lesz. 23. — A m a g y a r p r o t e s t a n t i z - m u s mint n y i l v á n t a r t ó statisztikai intézet. 24, 25. — Az ország szivének katholikussága m i n t h a megmoz- dult volna. 28. — Mint harangszó ébresztőleg j á r j a be az országot. 30. — Mit is a k a r a szocziál-demo- kráczia Magyarországon ? 31. — P ü s p ö k i szó a Kölesey-féle h y m n u s z ü g y é b e n . 32. — P a t r o n á t u s i joggal biró v á r o s o k k a t h . p a p választási ü g y e a k é p - viselőházban. 33. — f K i s f a l u d y Á. Béla gyásza és emlékezete. 34, 35. — A b u d a p e s t i országos diák- kongresszusról. 38. — A Sz.-I.-T. u j alelnöke. 40. — Történeti j e l e n t ő s é g ű esemény a m a g y a r katholicziz- mus körében. 40. — K i k g y a k o r o l h a t j á k B u d a p e s t e n a plébános-választásoknál a p a t r o n á t u s i j o g o t ? 4 2 . — A magyarországi karmeliták külön r e n d t a r t o m á n y - nyá szerveződtek. 44. — Somló B ó d o g védelme a legerősebb vád — ellene. 45. — K a t h . j o g t u d o m á n y i főiskoláink állásfoglalása a j o g b a n való voluczioniz- mussal szemben. 47. — Sión őrei, a k a t h . népiskolák hitvallásos jellegét veszedelem fenyegeti. 48. — K a - tholikus népiskoláink hitvallásos jellege biztositékai- nak csorbitatlanságáról. 49. — H a j s z a a f ő v á r o s b a n a szerzetesek ellen. 50. — M i lesz az a u t o n ó m i á v a l ? 51.

Csanádi egyházmegye. Ú j é v i főp. szózat a papsághoz.

3. — A pápai j u b i l e u m alkalmából k ü l d ö t t hódoló fel- iratról főp jelentés. 30. — A kivándorlásról s annak meggátlásáról főp. szózat. 34, 35, 36.

Eger. Samassa J . dr érsek u r ú j é v i szózata p a p s á g á - hoz. 2. — K é t felköszöntő. 32.

Eperjes. E g y n a g y é r d e m ű szerzetesnő emléke. 22.

Erdélyi egyházmegye. Részletek gróf Mailáth G u s z t á v püspök u r ezidei b é r m a k ö r u t j á b ó l . 45, 46, 47, 48, 49.

Esztergom. T ö r t é n e t i nevezetességű válasz. 19. — P á p a i válasz a biboros h g p r i m á s üdvözletére. A papi n y u g - d í j i n t é z m é n y közp. bizottsága. 22. — A főegyház- megyei u j n y u g d i j - i n t é z m é n y életbeléptetése. 26. — Aldozópapok találkozása. 51.

Esztergomi főinegye. Főp. körlevél X I I I . L e o k e t t ő s j u b i l e u m a alkalmából. 6.

•Győr. Praesulis allocutio de Christo Mediatore aeterno etc. 4, 5. — X I I I . L e o p á p a j u b i l e u m a alkalmából főp. szózat és intézkedés. 12. — I s k o l a - e g y e s ü l e t e k e t kell szerveznünk. 21. — Gr. Széchényi M. p ü s p ö k ur főp. szózata, római ú t j á r ó l . 27. — j K i s f a l u d y A.

Béla gyásza és emléke az ő a n y a e g y h á z m e g y é j é b e n . 35.

— Az iskolai ö n k o r m á n y z a t közgyűlése. 41. — E g y - házmegyei z a r á n d o k l a t ü g y é b e n főp. szózat. 42. — A sásfiókok. 51.

Gyulafehérvár. F ő p . szózat az ú j é v alkalmából. 6. — F ő p . szózat és intézkedés X I I I . L e o pápai j u b i l e u m a alkalmából. 13. — N a g y b ö j t i főp. szózat a p a p s á g h o z és hivekhez. 15, 16.

Kalocsa. F ő p . rendelet a pápai j u b i l e u m m e g t a r t á s á - ról. 8. — E m l é k ü n n e p X I I I . L e o p á p a h á r m a s ün- nepére. 16. — L i t e r a e quadragesimales. 17. — A kaszinó ünnepe. 24. — K á p t a l a n i beiktatási beszéd.

33. — A Kunszt-féle pör t ö r t é n e t e és vége. 49.

Kassa. F ő p . levél az ú j é v alkalmából. 6. — F ő p . levél a p á p á n a k és a kassai e g y h á z m e g y e alapitásának j u b i - leumáról. 7. — K a t h o l i k u s iskolai alapitvány. 10.

Kecskemét. Az itteni p ü s p ö k n a p o k . 39. — Még egy-

t szer a kecskeméti püspöknapokról. 40.

Kolozsvár. S z e n t - I m r e - E g y l e t a kolozsvári egyetemi i f j ú s á g számára. 38.

Nagyszombat. A férfi Maria-Congregatio zászlószente- lése. 47.

Nagyvárad. A L e o - ü n n e p é l y e k közt. 16. — A várad- olaszii u j plebánia-templom a l a p k ö v é n e k megszente- léséről. 38. -— Az u j p ü s p ö k k i n e v e z t e t é s é n e k hiva- talos e g y h á z m e g y e i kihirdetése. 41.

Nyitra. Az Oltár-egylet közgyűlése. 46.

Nyitra-Bajna. J e l e n t é s a m a g y a r iskolatestvérekről. 46.

Pannonhalma. X I I I . L e o 25 évi áldásos működése. 18,19.

Pécs. H a n u y F e r e n c z dr válasza egy diakovári pap- n a k . 9. — D r H a n u y F e r e n c z bucsuzása az általa n a p i l a p p á emelt rP é c s i K ö z l ö n y " - t ő l . 32. — F ő p . a j á n - lások. 36. — Troll F . p r a e l á t a s - n a g y p r é p o s t g y é m á n t - miséje. 39. — Az e g y h á z m e g y e i tanfelügyelő kör- levele. 44.

Szatmár. E g y régi a d a t J é z u s szents. sz. Szivének tisz- teletéről h a z á n k b a n . 21. — A k a t h . kaszinó köz- gyűlése. 28.

Szeged. D e s s e w f f y S á n d o r p ü s p ö k u r beszéde. 43.

Székesfejérvár. Az ős királyi szék- és koronázó v á r o s t á r s a d a l m i élete köréből. 12, 13. — Valami az itteni

o l t á r e g y e s ü l e t i kiállításról. 31.

Szombathely. U j e g y h á z m e g y e i n é v t á r . 1. — F ő p . szó- zat X I I I . L e o j u b i l e u m a alkalmából. 11. — A vas- m e g y e i K a t h . K ö r közgyűléséről. 24.

Yácz. Cs.áky K á r o l y gr. p ü s p ö k u r j u b i l e u m i hódoló ü d v ö z l e t e X I I I . L e o p á p á h o z . 12. — P á p a i válasz a főp. hódoló üdvözletre. 13. — F ő p . szózat és intéz- kedés a p á p a i j u b i l e u m alkalmából. 14. — F ő p . be- széd a kispapokhoz. 18. — N a g y b ö j t i s z e n t g y a k o r l a t . 27. — F ő p . beszéd. 29. — B é r m a ú t . 43. — Ü d v ö s . i n t é z k e d é s a p ü s p ö k i u r a d a l o m b a n . 45.

B) Külföld.

Assisi. F r a n c i s k á n u s t a n u l m á n y o k n e m z e t k ö z i társ. 15.

Bécs. Ausztria k i m e n e k ü l é s e a dekatholizáczió veszé- l}Téből. 17. — Mitől fél a p r o t e s t a n t i z m u s l e g i n k á b b ? 22. — A III. ausztriai k a t h . n a g y g y ű l é s . 28. — Ausztria elausztriátlanodása az alldeutsch mozgalomban. 29. — U j r i g o r o s u m - r e n d s z e r az ausztriai e g y e t e m e k t h e o - logiai fakultásain. 37.

Beirut. Ázsia t u d o m á n y - e g y e t e m e i k ö z t a leghiresebb. 21.

Berlin. Az u r a k h á z a u j leczkét a d o t t a h i t t a g a d ó pro- t e s t á n s theologiai t a n á r o k n a k . 30. — E g y pillantás N é m e t o r s z á g k a t h . t a n i t ó i k a r á n a k társulati életébe. 47.

Bologna. Az olasz k a t h o l i k u s o k társadalmi akcziója a m ű v é s z e t t e r é n . 25.

Cleveland. H e g y i A n t a l volt csongrádi plébános nyi- latkozata. 3. — E g y m a g y a r t a n i t ó m a r t y r o m s á g a A m e r i k á b a n . 4.

Dublin. F o r d u l a t az ir n e m z e t sorsában. 30.

Edinburg. A kath. egyház haladásáról Skócziában. 23.

Francziaország. Mi t ö r t é n i k a • feloszlatott szerzetes- r e n d e k t a g j a i v a l . 28.

Genf. A katholiczizmus térfoglalása s K á l v i n követői- nek kihalása. 43.

Innsbruck. Tirol k a t h o l i k u s népessége. 38.

Köln. A németországi k a t h . m u n k á s e g y e s ü l e t e k orsz.

szervezetének képe. 42.—Kolping h a l h a t a t l a n műve. 45.

London. Az angol világbirodalom katholikusairól. 6.—

K a t h o l i k u s előadások n e m k a t h o l i k u s o k számára. 15.

— P r o t e s t a n t i z m u s , mely hamis istenekkel kereske- dik. 20. — ,.For t h e conversion of E n g l a n d " . 21. — Az igazi p r o t e s t a n t i z m u s m i n d e n ü t t türelmetlen. 26.

— K é t londoni k a t h . t e m p l o m fölszentelése. 27. — E d v á r d király látogatásáról a pápánál. 38.

McKeesport. P ü s p ö k - l á t o g a t á s V i r g i n i á b a n m a g y a r o k - nál. 49.

Merán. A b e t e g p a p o k a t segitő egyesü3et. 42.

München. A_j-eíormkatholikus vezérek sanyarú vergő- déséről. 4. — A világ legszebb s legkiválóbb Leo- j u b i l e u m a . 20.

Páris. E g y n a g y k a t o n a vallásügyi i n d i t v á n y a F r a n c z i a - ország vallásos j e l l e g é n e k visszaállítására. 1. — A f r a n c z i a nemzeti lét régi n a g y s á g á n a k egyik emléke.

8. — K a v a r o d á s a franczia szabadkőműves isten- telenség k u l t u r h a r c z á b a n . 11. — E d g a r Quinet egy mondása, a szabadkőművesség dúlása, a kath. egy- ház küzdelme az emberi szabadságért. 21. — Szabad l y c e u m i tanszék a párisi k a t h . e g y e t e m e n az ú j s á g -

(4)

y

í r á s s z á m á r a . 2 3 . — A m á r c z . 1 8 - i k i p a r i , h a t á r o z a t - t a l s ú j t o t t f é r f i s z e r z e t e s r e n d e k n é v s o r a . 2 5 . — A n o t r e - d a m e i s z ó s z é k u j k o n f ' e r e n c z i a s z ó n o k a . 2 6 . — N a g y N a p o l e o n n y i l a t k o z a t a a v a l l á s s z ü k s é g e s s é g é r ő l é s a k a t h . v a l l á s p á r a t l a n s á g á r ó l . 2 7 . — A b o m i n a t i o d e s o l a t i o n i s i n l o c o s a n c t o . 3 5 . — A f r a n c z i a p ü s - p ö k i k a r á l l á s f o g l a l á s a . 4 0 . — H o v a f o g u n k m é g j u t n i ? 4 2 . — A z e g y h á z ü l d ö z é s „ h ő s e ia- n e k j e l l e m - t e l e n s é g e . 4 4 . — M i k ö v e t k e z i k a z e g y h á z é s á l l a m e l v á l a s z t á s a v a g y i s a C o n c o r d a t u m e l t ö r l é s e u t á n . 4 5 . A k é p t e l e n s é g e k é s s z ö r n y ű s é g e k k e z d e t é n . 4 8 . Q u é b e c . A k a n a d a i p a r l a m e n t h ó d o l ó ü d v ö z l e t e a p á -

p á h o z . 2 4 .

R ó m a . A s z e r t a r t á s o k C o n g r e g a t i ó j á n a k t ö r t é n e t - l i t u r - g i á i b i z o t t s á g á r ó l . 2. — A p á p a b e s z é d e a r ó m a i f ő n e m e s s é g h e z é s n e m e s s é g h e z . 10. — A b i b l i a i t a n u l - m á n y o k r ó m a i b i z o t t s á g á n a k t a n á c s o s a i . 10. — X I I I . L e o p á p a n e g y e d s z á z a d o s p á p a i j u b i l e u m a . 1 7 . — X I I I . L e o k ö z e l e d ő s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . 18. — L e o - j u b i l e u m 4 0 n y e l v e n . 2 0 . — O s z t r á k é s a n g o l k a t h o - l i k u s o k t i s z t e l g é s e a p á p a e l ő t t . 2 1 . — A p á p a é s F r a n c z i a o r s z á g . 2 4 . — N e v e z e t e s f ö l f e d e z é s a k a t a - k o m b á k t e r é n . 2 5 . — A n é m e t k a t h . f ö i s k . i f j ú s á g a p á p a e l ő t t . 2 6 . — V i s s z h a n g a n é m e t k a t h . i f j ú s á g v a t i k á n i t i s z t e l g é s é n e k k ö r é b ő l . 3 0 . — A m a g y a r i f j ú s á g z a r á n d o k s e r e g e a p á p á n á l . 3 1 . — R ó z s a f ü z é r i m a g y a r z a r á n d o k l a t . 3 4 . — F e j e d e l m e k l á t o g a t á s a a V a t i k á n b a n 3 6 . — A p á p a r ó m a i p ü s p ö k i h e l y t a r t ó - j á n a k I n v i t o S a c r o j a . 4 3 . — R é g i i d ő k e m l é k e u j i d ő k t a n u l s á g á r a . 4 4 . — X I I I . L e o p á p a l e v e l e V a n n u - t e l l i V i n c z e , í t a m p o l l a , F e r r a t a é s V i v e s b i b o r n o k o k - h o z . 4 6 . — A s z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s j u b i l e u m á n a k p r o g r a m m j a . 4 8 . — S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i A l l o - c u t i o . 5 1 .

R o t t e n b u r g . K e p p J p ü s p ö k ú j é v i n y i l a t k o z a t a . 6.

S a l z b u r g . I t t a p é l d a , h o g y a n k e l l k a t h . t u d o m á n y - e g y e t e m e t a l a p i t a n i . 13.

S p e y e r . H ó d o l ó f e l i r a t K e p p l e r r o t t e n b u r g i p ü s p ö k h ö z . 1 3 . W ü r t t e m b e r g . A n é m e t k a t h o l i k u s n e m e s e k e g y e s ü l e -

t é n e k f e l i r a t a K e p p l e r r o t t e n b u r g i p ü s p ö k h ö z . 2 7 .

A „Religio-Vallás" Tárczája.

Egy szilveszter-éji álom. 2.

Csak; igazat m o n d j u n k ! 4, 5, 6, 7.

\ A pápai rendjelekről. 15.

J é z u s istensége jelleméből bizonyítva. Alleram Gry. 25, 26.

„Szűz Mária halála" előadásakor. (Költ.) Bosty K. 31.

f Kisfaludy A. Béla első és utolsó költeménye. 35.

Hogyan állítottak az éjszakamerikai E.-ÁUamok egy j e z s u i t á n a k szobrot a washingtoni Capitoliumban ? 47.

Szent Gyula p á p a napjára. Alleram Gy. 48.

Kath. Nevelés- és Tanitásügy.

Katekizmus-javítás. 1.

Kateketikai bizottság j a n . 2-i ülése. 2.

Katekizmus ügye. 10.

H i t o k t a t á s Bécsben. 12.

Hitoktatók értekezlete. 19.

Kath. középiskolai tanárok kongresszusa Erdélyben. 27, 31.

H a j s z a az apácza-tamtónők és képezdéik ellen. 30.

Szent-Imre-Konviktus. 34.

Szatmár-ugocsamegvei R. K a t h . Tanító-Egyesület X X . közgyű- lése. 44.

A veszprémi róm. kath. főgymnasiumi bizottság ülése. 47.

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység.

Yáczi Kath. K ö r lyceumi bizottsága. 3.

Budai Kath. Kör. 3.

Aquinói-Sz.-Tamás-Társaság. 5, 18, 20.

Magyar püspök állásfoglalása a német reformer-katholikus moz- galommal szemben. 8.

Orsz. Pázmány-Egyesület. 9, 37.

E s e m é n y a győri K a t h . Körben. 10.

Pécsi Szent-Vincze-E. közgyűlése. 11.

Sz.-Vincze-Egvesület. 12, 25.

Nagyváradi Kath. K ö r közgyűlése. 14.

Szent-László-Társulat üdvözlő felirata X I I I . Leo pápához. 16.

Leo-ünnepélyek. 17.

Szent-Alajos-Társulat Leo-ünnepélye Ó-Budán. 19.

Erdélyi Róm. K a t h . írod. Társulat és lapja. 21.

Erdélyi Róm. K a t h . írod. Társulat 25 évi története. 22.

Szent-István-Társulat. 22, 23, 24, 39, 42, 43, 44.

Budapesti K a t h . K ö r közgyűlése. 32

A Sz.-I.-T. u j alelnökének székfoglaló beszéde. 40.

Budapesti Kath. Főiskolai I n t e r n á t u s közgyűlése. 41.

Keresztény Szocziális K u r z u s Budapestem 49.

Irodalom.

Zanetto, L ' a r t e della S. Eloquenza. 1.

Hazai kath. lapok és folyóiratok jegyzéke (kiegészítéssel). 1.

Keppler püsp., "Wahre u. falsche Reform. 2.

Harmand-JDammien, L ' a r t de se faire éconter. 2.

Dr Kiss és dr Sziklai/, A katholikus Magyarország. 6.

.Ébredünk". A m a g y a r kispapok lapja. 6, 34.

Hofer, Die Methodik der Bergpredigt des Herrn. 7.

Dr Kampis János, Az állami anyakönyvvezetés szabályainak rendes g y ű j t e m é n y e . 7.

Schlegel P é t e r , A. keresztben az üdv. Nagyböjti konferencziák. 7 Nagy Antal, A szeretet királya. Nagyböjti szentbeszédek. 7.

Dr Való S., U j a b b adalék a pozsonyi társaskáptalani é j város- plebániai templom kegyurasági ügyéhez. 10.

P . Damó Alf., A szenvedő J é z u s lélekmentő orvossága. 10.

Bonaccorsi G., II Natale. 11.

Marucchi O , L e Catacombe romane. 11.

Card. Capecelatro, Vita della serva di Dio Paola Frassinetti. 11.

Bibliotheca Sanctorum P a t r u m , theologiae tyronibus et universo clero accomodatum. 11.

Autobiografia di un superuomo (1830—1870). 11.

Sangiorgi, Prediche. 11.

Abbé Planus, P a g e s d'Evangile. 11.

Kaiserreden. 11.

P i n t é r Kálmán emlékezete a budap. K a t h . Körben. 13.

„Zászlónk11. A m a g y a r kath. i f j ú s á g lapja. 14.

-Dr Schöpfer E., Gesch. des alten Testamentes. 15.

Dr Fr. Hense, Die Versuchungen u. ihre Gegenmittel. 15.

B. Rogacci S. J., Von dem Einem Nothwendigen. 15.

P. Philip. Seeböck O. Fr. M., Maria Immaculata. 15.

E. Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament. D r Engels Jánostól. 16, 17.

Dr Zubriczky A., Szent I r é n lyoni püspök életének chronologiája. 19.

Dr Gerebenics S. J é z u s és Mária, ü n n e p i szentbeszédek. 19.

Mayer Bé a v. püsp., U j a b b alkalmi beszédek és értekezések 19.

A Jézus-társaságiak kalocsai érs. főgymnasiumban a V I I I . osz- tály bölcselő körének nyilvános vitagyűlése. 19.

Dr Walter Gy., Karácsony a művészetben. 19.

Tesnier A., Az Oltáriszentség imádásának kézikönyve. 21.

Dr W . Capitaine, Die Moral des Clemens von Alex., 21.

Szemere M. országgyűlési beszéde a hadseregről. 21.

B. de Lacombe, Talleyrand évêque d'Autun. 21.

P . Vörös L., A hitszónokrend. 21.

D r Prohászka O., Dominus J e s u s . Nyolcz konferenczia-beszéd. 23.

Pap bácsi, A szent kereszt legendája. (Költ.) 23.

L a Méthode d'Oraison mentale du Seminaire de St. Sulpice. 24.

P . Lagrange O. Pr., L a Méthode historique s u r t o u t à propos de 1 A n c i e n t Testament. 24.

Idem, Le livre des J u g e s , comment. 24.

Idem, E t u d e s sur les Religions sémitiques. 24.

Mgr Freppel, L e s Origines du christianisme. 25.

P A Z M A N Y P., Prédikácziók. I. rész. Az első (1636-i) kiadás u t á n s a j t ó alá rendezte Kanyurszky Gy. theol dr. 27.

Tótii M. S. J., Szent-kilenczed. 27.

Ugyanaz, A szentmise szolgálata. 27.

Mgr Ségur, A gyakori szent áldozás, ford. Maison Jeromos. 27.

D r Frey János, A t e r m é s z e t j o g vagy észjog léte. 28.

Dr Mihályfi Ákos, Ünnepi szentbeszéd a Mária-kongreg. felvé- teli ünnepén. 28-

Hitvalló, kath. imádságos könyv. K i a d j a a Sz. -I.-T. 29.

Bilkei F., Mit akarnak a szocziáldemokraták. 30.

Horváth K., Emlékfüzér. 32.

Kiss Béla, R ó z s a levelek. 32.

D r Podraczky Istv. v. püsp., H a n g z a t o s szólamok. 35.

MONUMENTA ROMANA E P I S C O P A T U S V E S P R I M I E N S I S . Munificentia Caroli L. B. Hornig Ep. Vespr. édita a Collegio Historicor. Hungar. Romano. T. 3. 36.

D r Wolckenberg Alajos, Nagyböjti szentbeszédek. 37.

Tóth Mike S. J., É l e t p á l y a választása. 37.

Fontaine S. J., L e s infiltrations protestantes et le Clergé fran- çais. 38.

Ugyanaz, L e s infiltrations Kantiennes et protestantes et le Clergé français. 38.

J a n . Perella, Theol. dogm. specialis. Tom. 1. 38.

Fei, O. Pr., Theol. dogm. Tom. 1. 38.

Lottini O. P r „ Introductio in S. Theologiam. 38.

Lepicier Ord. Serv. T r a c t a t u s de SS. Trinit. 38.

Laurentius I., Institt. iuris ecclest. 38.

Lega M., Praelectiones in text. J u r i s Can. De iudiciis criminali- bus. 38.

Tóth Mike S. J , Az ásványok s az élet. 38.

Stolcz Alb.. Homiletica, ford, az esztergomi kispapok m. e. i. isk. 39.

X I I I . L E Ó P Á P A összes költe-nényei. Ford. Csicsáky I . 41.

Dr Steinberger F., A pápa és a magyar kath. pedagogusok. 42.

Györffy J., Természetrajz. 44.

Ujfalusi (Tódor) József, Compendium Theol. Morális. 45.

Leo X I I I . et Societas aevi nostri. Dissertatio Josephi Mailáth e Comitib. de Székhely. 46.

D r Seidenberger J . B., Grundlinien idealer Weltanschauung. 47.

D r Walter Jos., Der kath. P r i e s t e r in seinem Leben u. Wirken. 49.

J e l e n t é s a Horváth-féle alapítvány pályázatai ügyében. 32, 43.

A 15. sz. Vegyeseinek elején a budapesti kir. magyar tudomány- egyetem Bectorának e's Tanácsának üdvözlő távirata X I I I . L e o pápához jubileuma alkalmából.

H i v a t a l o s . — Y e g y e s e k .

A 4, 1.3, 21, 31, 39, 47. számokhoz mellékletül az .,Egyetemes Kri- tikai Lapok" 1, 2, 3, 4, 5, 6. száma.

(5)

Megjelenik e lap heten- ként kétszer : szerdán és szombaton.

Előfizetési dij : félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . Szerkesztő lakába:

Budapest, VI., Bajza-utcza 14. sz.,

hova a lap szellemi részét illető minden küldemény czimzendő.

§ Előfizethetni 1 minden I kir. postahivatalnál : l Budapesten a szerkesz- Ë tőnél, és Nagy S á n d o r : k ö n y v ny om d áj á ban, E IV., Papnövelde utcza i 8. sz. alatt, hova a E netaláni rcclainatiók is, E b é n u c n t c s n y i t o t t E levélben, intczendök.

KATHOLIKÜS EGYHÁZI, TÁRSA

H A T V A N K E T T E

Budapesten, j a n u á r 3.

1.

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT.

D I K É V F O L Y A M

SZ.

I. Félév. 1903.

Perge alacriter tn coepto tuo : praeliare vraeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionern per amanter impertimus.*

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én.

Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas."

X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én.

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Ú j é v i g o n d o l a t o k . — A lelkipásztorság köréből. B e l ü g y m i n i s t e r i elvi d ö n t v é n y a h a l o t t é g e t é s ügyében. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A p r o t e s t a n t i z m u s p r o t e s t á c z i ó j a a p r o t e s t á n s n é v ellen. — S z o m b a t h e l y : U j e g y h á z m e g y e i n é v t á r . — P á r i s : E g y n a g y k a t o n a v a l l á s ü g y i i n d í t v á n y a F r a n c z i a o r s z á g v a l l á s o s j e l l e g é n e k v i s s z a á l l í t á s á r a . — Katii. Nevelés- és Tanitásügy. A K a t e k i z m u s - j a v i t á s . — Irodalom. Az e g y h á z i é k e s s z ó l á s f e l v i r á g z á s a X I I I . L e o h a t á s a a l a t t . — H a z a i

k a t h o l i k u s lapok és f o l y ó i r a t o k j e g y z é k e . — Vegyesek. r

O R E M V S P R O P O N T I F I C E N O S T R O L E O N E .

Az előfizetés, illetve m e g r e n d e l é s g y o r s el- intézését k é r j ü k , h o g y a l a p i r á n y í t á s á b a n f e n n a k a d á s n e t ö r t é n j é k .

TJJEYI GONDOLATOK.

A z e m b e r r e n d e l t e t é s e n e m a föld, h a n e m az ég. E b b e n a s a r k a l a t o s i g a z s á g b a n m i n d e n vallás t a l á l k o z i k . M i n t h o g y p e d i g n i n c s e m b e r

— b á r m i l y a l a c s o n y f o k á n a mi.veltségnek álljon k ü l ö n b e n — kinek v a l a m e l y e s v a l l á s a n e v o l n a : b á t r a n á l l í t h a t j u k , h o g y m i n d e n e m b e r á t v a n h a t v a a t t ó l a t u d a t t ó l , v a g y l e g a l á b b is sejtelemtől, hogy lelke a t e s t halá- lával nem h a l m e g , h a n e m t o v á b b él, t e h á t hogy r e n d e l t e t é s e a m o t t f e n n v a n , t ú l a föld h a t á r a i n , m i n t a költő d i c s e k e d v e m o n d j a :

Ahol az a csillag ragyog En is oda való vagyok.

L e g t i s z t á b b a n a k e r e s z t é n y v a l l á s b a n domborodik ki, sőt e b b e n f e l t é t l e n bizonyos- s á g g á lesz a túlvilágról való t a n , mivel Isten- fia J é z u s K r i s z t u s k i j e l e n t é s é b e n b i r j a a l a p j á t . K ü l ö n ö s figyelemre m é l t ó ez a n y i l a t k o z a t a :

„Az én A t y á m h á z á b a n sok l a k á s v a g y o n . "

( J á n . 14, 2.) A m e n n y e i A t y a „ h á z a " ; vagyis a l á t h a t ó és l á t h a t a t l a n m i n d e n s é g . A milliárd- nyi égi t e s t e k , a n a p o k , csillagok m e g a n n y i a l k a t r é s z e i a t e r e m t ő I s t e n házának. E z e k k ö z ü l v a l a m e l y i k m i é r t n e l e h e t n e a k k é n t b e r e n d e z v e , h o g y a l k a l m a s lakásul, m e n n y o r s z á g u l szol- g á l j o n az a r r a m é l t ó földi e m b e r e k n e k ?

H a p e d i g az e m b e r r e n d e l t é t é s e az ég, a k k o r r á n k n é z v e a föld n e m állandó, n e m végleges, h a n e m csak ideiglenes állomás. E g y v e n d é g f o g a d ó , m e l y b e n ideiglenesen t a r t ó z k o - dik az u t a s . E s z e r i n t mi u t a s o k , v á n d o r o k , z a r á n d o k o k v a g y u n k az ö r ö k é l e t városa, a m e n n y e i J e r u z s á l e m felé, m i n t a n e m z e t e k a p o s t o l a i r j a : „ I t t (a földön) nincs m a r a d a n d ó v á r o s u n k . " (Zsid. 18, 14.)

A z e m b e r f ö l d ö n való t a r t ó z k o d á s á n a k i d e i g l e n e s s é g é t a m u l a n d ó s á g t ö r v é n y é n e k k e g y e t l e n u r a l m a b i z o n y í t j a l e g j o b b a n . P u s z - t u l á s n a k , h a l á l n a k v a n a l á v e t v e m i n d e n , t e h á t az e m b e r is. A h á n y h a l o t t a s ház, a h á n y koporsó, a h á n y sirhalom, m e g a n n y i l e s ú j t ó bizonyíték. A z e m b e r eszméje á l l a n d ó u g y a n , h a n e m " a n n a k m e g t e s t e s í t é s e az e g y e d e k b e n m u l a n d ó . O l y a n f a az e m b e r i n e m f á j a , mely- n e k t ö r z s e d a c z o l a s z á z a d o k viharaival, m i g lombjai, levelei i e l e h u l l a n a k és e l k o r h a d n a k . E l j ö n az idő, m i d ő n egy v é g z e t e s z i v a t a r ma-

í

(6)

iras szervi"

í - 1

^ RELIG-ÍO.

g á t a t ö r z s e t is elpusztítja. Az utolsó í t é l e t e t megelőző utálatos pusztulás ideje lesz ez.

Az e m b e r léte a földön v á n d o r l á s az örökélet b o l d o g városa felé. K é r d é s : mire v a n szüksége a föld v á n d o r á n a k , hogv c z é l j á h o z e l j u s s o n ?

Először is s z ü k s é g e v a n időre. M i k é n t az u t a s n a k . hog3' v a l a m e l y v á r o s b a é r j e n : e k k é n t a m e n n y e i J e r u z s á l e m b e igyekvő e m b e r n e k is időre v a n szüksége. Ennek az időnek az e m b e r é l e t t a r t a m a a m é r t é k e . P é l d á u l , aki ö t v e n évig él, a n n a k ennyi ideig t a r t az ú t j a . E s z e - rint az idő o k v e t l e n ü l szükséges eszköz a czélra, amiből nyilvánvaló, h o g y az idő Isten- n e k legbecsesebb a j á n d é k a ; az e m b e r n e k leg- d r á g á b b kincse.

M e g m o n d o m , m i é r t olyan drága az idő.

V a l a m e l y d o l o g n a k a b e c s é t k é t körül- m é n y h a t á r o z z a m e g : a ritkaság és használható- sága. A m i b ő l kevés van, az d r á g a . Á m d e az e m b e r életideje n a g y o n rövid, t e h á t d r á g a a n n a k m i n d e n p i l l a n a t a . A m i p e d i g az idő h a s z n á l h a t ó s á g á t illeti, i s m e r e t e s a k ö z m o n d á s : Az idő pénz ; m e r t idővel p é n z t l e h e t szerezni.

H a t á r t a l a n u l t ö b b e t m o n d o k : Az idő egyér- t é k ü m a g á v a l az I s t e n n e l , m e r t vele m e g l e h e t szerezni a m e n n y o r s z á g o t .

K e r e s k e d e l m i elv : V a l a m e l y á r u c z i k a n n á l olcsóbb, minél n a g y o b b a k i n á l a t és minél kevesebb a k e r e s l e t ; és f o r d í t v a : a n n á l d r á g á b b v a l a m e l y á r u c z i k k , minél k e v e s e b b a k i n á l a t és minél s ű r ű b b a kereslet.

A l k a l m a z z u k e z t az időre. Alig v a n em- ber, aki é l e t i d e j é t m e g t o l d a n i n e m s z e r e t n é ; t e h á t n a g y a k e r e s l e t az időre nézve, és m e r t alig v a n ember, ki a m a g a életidejéből a k á r egy ó r á t is szívesen o d a a d n a m á s n a k , a z é r t csekély a kinálat. N e m csoda t e h á t , hogy m i n d i g oly m a g a s a n áll az ö r ö k k é v a l ó s á g t ő z s d é j é n az idő ára. V a n r á példa, hogy é l e t é n e k l e g a l á b b p á r n a p p a l való meghosz- s z a b b i t á s á é r t milliókat a d o t t v o l n a egyik-másik b a n k á r , de n e m l e h e t e t t , oh m e r t az időt m e g v á s á r o l n i n e m lehet, jóllehet idővel, e n n e k l e g p a r á n y i b b részével, egy-egy p i l l a n a t t a l meg- lehet szerezni a m e n n y o r s z á g o t ! A z é r t az időt az I s t e n - a d t a czélra fel kell használni. „Míg időnk van, t e g y ü n k j ó t . " (Gal. 6, 10.)

A e m b e r léte a földön v á n d o r l á s a meny- nyei J e r u z s á l e m felé. E r r e a czélra időn kívül szüksége v a n

útmutatóra

is vagyis

kalauzra;

m é g

«

m

L X I Í . évi. m

p e d i g olyan k a l a u z r a , aki c s a l h a t a t l a n bizom<

sággal ismeri az u t a t és a k i b e n feltétlel megbizliatik a föld v á n d o r a . E z a kaid a n y a s z e n t e g y h á z a által J é z u s K r i s z t u s . És 1 szólott h a j d a n k o r t á r s a i h o z és igy beszél nl holnap, ö r ö k k é a boldogulás u t j á n kerel világhoz : „ E n v a g y o k az út, az i g a z s á g és 1 élet . . . Aki e n g e m követ, n e m jár setétsé]

b e n . . . B i z z a t o k ! én m e g g y ő z t e m a világot!

( J á n . 8, 12; 14, 6 ; 16, 38.)

T ö r t é n t egyszer, hogy t a n í t v á n y a i k ö z i l s o k a n e l h a g y t á k J é z u s t , m e r t sehogyse m e n i a f e j ő k b e , a m i k e t az isteni m e s t e r az oltárig s z e n t s é g t i t k á r ó l k i j e l e n t e t t . E k k o r J é z u s apos- t o l a i h o z í o r d u l v a k é r d é : „Ti is el a k a r t o k - e j m e n n i ? " Előáll Simon P é t e r , az apostolok

fejedelme, az első p á p a , és mind a m a g a , m i n d a p o s t o l t á r s a i n e v é b e n e z e k e t az e m l é k e z e t e s s z a v a k a t m o n d o t t a : „Kihez m e n j ü n k ? Az ö r ö k é l e t igéi n á l a d v a n n a k , és mi elhittük és m e g i s m e r t ü k , h o g y t e v a g y Krisztus, az Isten- fia," ( J á n . 6, 67, 70.)

E z a jelenet m i n d u n t a l a n ismétlődik a k a t h . e g y h á z é l e t é b e n tizenkilencz s z á z a d óta.

A v i l á g o s s á g fiai, a bölcsek k i t a r t a n a k ; setét- ség fiai, az e s z t e l e n e k különféle ü r ü g y a l a t t e l s z a k a d n a k tőle. S z á n a n d ó , s z e r e n c s é t l e n m i n d a z , aki J é z u s nélkül, sőt vele megliason- lásban, a világ m u l ó örömeibe merülve, az ö r ö k k é v a l ó k r ó l m e g f e l e d k e z v e h a l a d v é g z e t e s j u t j á n . B o l d o g ellenben az, aki az U r J é z u s

! oldalán, a m u l a n d ó világot t a p o s v a h a l a d az ö r ö k k é v a l ó s á g felé. X I'.

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL.

Beliigyniinisteri elvi döntvény a halottégetés ügyében.

„ Umbrau czim alatt halotthamvasztó egyesületet a k a r n a k t ö b b e n alakítani B u d a p e s t e n . A belügyminis- ter l e i r a t á b a n ellenzi az egyesület megalakitását. Sze- rinte az ilyen egyesület alapítása mellett n e m hozható föl olyan állami, v a g y társadalmi érdek, amely a halott- hamvasztást szükségessé tenné, sőt v a n n a k okok, amelyek alapján az emberi holttesteknek az elégetése nem engedhető meg, mert az elhamvasztás mindazok- b a n az állampolgárokban, akik az alakulóban levő egyesület nézeteit m a g u k é v á nem teszik, a vallásos k e g y e l e t érzelmeit sértik, sőt esetleg a lakosság közti e g y e t é r t é s és n y u g a l o m megzavarására alkalmas. A keresztény vallási fölfogáson alapuló eme szemponton kivül a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v is ú t j á t állja a dolognak, mert az emberélet ellen elkövetett b ű n t e t t e k n é l a kíderités és bizonyítás sokszor csak a holttest ú j b ó l megvizsgálása mellett lehetséges.

(7)

/ \

I. Félév. 2. sz. RELIGIO. 7

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Budapest, j a n . 2. A protestantizmus protestácziója a protestáns név ellen —

P r o t e s t á n s a t y á n k f i a i v é g r e valahára kezdik észre- venni, h o g y mily üres és s e m m i t m o n d ó az ő protes- tácziójuk, megfelelő hitvallás nélkül. Szemet szúrt ez különösen T ó t h L a j o s ü g y v é d , e g y h á z t a n á c s o s n a k , ki az ő v é l e m é n y é t a P r o t . e. és i. L a pu tavali utolsó számában igy a d j a elő :

„Az 1881/82-ik debreczeni és a 1891/93-ik évi b u d a p e s t i zsinatokon alkotott egyházi t ö r v é n y e k , a m a g y a r országos t ö r v é n y e i n k b e n k e z d e t b e n szakramen- táriusoknak, m a j d 1567 u t á n h e l v é t hitvallású evangé- likusoknak (Evangelici helveticae confessionis) n e v e z e t t m a g y a r k e r e s z t y é n e k egyházát, a h e l v é t hitvallásnak elhagyásával „ e v a n g e l i k u s - r e f o r m á t u s " - n a k n e v e z t é k el, s ez az elnevezés az idő közben a l k o t o t t országos tör- vényeinkben is helyet fogva most m á r állandóvá és h i v a - talossá vált.

E g y é n i nézetem szerint azonban az evangelikus- r e f o r m á t u s elnevezés — h a b á r elvileg n e m kifogásol- ható is — éppen m e g f o r d i t o t t s o r r e n d b e n volna hasz- nálandó, vagyis r e f o r m á t u s - e v a n g é l i k u s r a á t f o r d i t a n d ó ; m e r t m a g y a r a n y a n y e l v ü n k t e r m é s z e t e szerint az ösz- szetett és egymással kapcsolatos szóknál az értelmező és minősítő fősúly mindig az u t ó b b i szón fekszik, s igy nem a református, h a n e m az evangélikus a fő.

I d e j á r u l az is, h o g y h i t ü n k és vallásunk tekin- t e t é b e n is nem a református, h a n e m az evangélikus jelleg a domináló ; m e r t k e r e s z t y é n h i t ü n k n e k egyedüli alapja a szentírás, és különösen az u j - t e s t a m e n t u m , mint evangélium.

Az evangélium t e h á t az eredeti és örökkévaló hit- és vallásalap s ennek k a p c s á n az e v a n g e l i k u s jel- zés és vallásfelekezeti jelleg a d ö n t ő ; a k é s ő b b b e k ö - v e t k e z e t t reformáczió, mint u t ó l a g o s h i t j a v i t á s s az ebből alakult r e f o r m á t u s elnevezés pedig, v a l a m i n t az ú g y n e v e z e t t ágostai és h e l v é t hitvallás is csak kifo- lyásai és k ö v e t k e z m é n y e i a tiszta evangelium eredeti hit- es erkölcsi tanai k ü z d e l m e s és viszontagságos visszaállításának.

E n t e h á t azon n é z e t b e n v a g y o k , h o g y h e l y e s e b b s az isteni e r e d e t ű evangelium f o g a l m á n a k és tekinté- lyének megfelelőbb volna, ha mi, m i n t épen az evan- gélium szerint r e f o r m á l t magyarországi k e r e s z t é n y egy- ház tagjai, m a g u n k a t n e m e v a n g e l i k u s - r e f o r m á t u s o k - nak, hanem m e g f o r d í t v a : r e í o r m á t u s - e v a n g e l i k u s o k n a k neveznénk s hivatalosan is ezen elnevezést hasz- nálnánk.

A mi m á r a m a g y a r o r s z á g i k é t felekezetű evan- gélikusokra is a mult X I X - i k évszázad közepe óta al- kalmazott s k o r u n k b a n irodalmilag szerte használt

„protestáns" jelzése és a „ p r o t e s t a n t i z m u s " szót illeti:

miután sem Zwingli, sem K á l v i n k ö v e t ő i a vallási ü g y r e v o n a t k o z ó l a g a X V I - d i k évszázadban t a r t o t t németbirodalmi gyűlések egyikénél sem adtak be pro- testácziót, de L u t h e r és K á l v i n nézetei, • illetőleg az ágostai és helvét hitvallás szerint elkülönödött m agyai-

eleink részéről sem t ö r t é n t tiltakozás a vallást és an- nak szabad g y a k o r l a t á t t á r g y a z ó l a g a X Y I - i k évszá- zadi, számos m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e k e n : u g y t a r t o m , h o g y az eredetileg k ü l ö n b e n és csak az ágostai hit- vallást k ö v e t ő evangelikus t e s t v é r e i n k r e alkalmazott p r o t e s t á n s jelzés r á n k m a g y a r o k r a nem illik, s mi m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s t h e l y e s e n nem e m l e g e t h e t ü n k , s ennélfogva a k é t vallásfelekezetü e v a n g é l i k u s jelleg s a r ó m a i k a t h o l i c z i z m u s n a k ellenébe t e t t evangeli- czizmus mellett kellene m a r a d n u n k ; a n n á l i n k á b b , mivel t u d t o m szerint a m o n a r k h i a másik felében, A u s z t r i á b a n , sem hivatalosan, sem a közéletben, sem irodalmilag nem is h a s z n á l j á k a p r o t e s t á n s elnevezést és u g y a B é c s b e n székelő egyházi f ő h a t ó s á g az Ober- K i r c h e n - R a t h , m i n t a bécsi közös theologiai f a k u l t á s is mind ez ideig m a g u k a t e v a n g é l i k u s n a k és nem p r o - t e s t á n s n a k n e v e z i k . Sőt m é g a n a g y N é m e t b i r o d a l o m - b a n is csak e g y e s ü l t e v a n g é l i k u s o k és n e m egyesült p r o t e s t á n s o k v a n n a k .

B i z o n y á r a m a g y a r h a z á n k b a n , hol n e m c s a k a k é t felekezetű evangélikus, h a n e m a t ö b b i számos vallás- f e l e k e z e t ü egyszerű k ö z n é p is az életben kizárólag az e v a n g é l i k u s v a g y l u t h e r á n u s és a r e f o r m á t u s v a g y kál- vinista vallásfelekezeti j e l z é s t és m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t h a s z n á l j f e l k a p o t t p r o t e s t á n s elnevezést, k ö n n y e n valamely a j don k e l e t k e z é s ű h i t f e l e k e z e t r e s ennek kö- v e t ő i r e v o n a t k o z t a t h a t j a , s u g y hiszem, h o g y szintén ez lenne sorsa a p r o t e s t á n s elnevezésnek Alsó- és F e l s ő - A u s z t r i á b a n , K a r i n t h i á b a n s Öseh-Morvaország- ban is, hol a k é t f e l e k e z e t ű evangélikus hivek száma a „Los von R o mu f e l h a n g z á s a mellett n a p j a i n k b a n oly j e l e n t é k e n y e n gyarapoc

H a t e h á t m i n d élLszóval, mind irodalmilag az evan- g é l i u m o t h a n g o z t a t j u k , l e g y ü n k és m a r a d j u n k mi m a - g y a r o k is főleg és jellegzően evangélikusok s nem r e f o r m á t u s o k , annál k e v é s b b é protestánsok1'.

Mind, mind igen szép dolog ebben az egész f e j t e - getésben ; csak egy h i b á j a az egésznek. Az, h o g y a tanácsolt evangelikus név, b á r m e n n y i r e h a s z n á l j á k is a k á r irodalmilag, a k á r élőszóval, sőt m é g a k k o r is, ha tör- v é n y b e i k t a t n á k be, n e m felel m e g annak, a mit vele jelezni a k a r n a k . P r o t e s t á n s a t y á n k f i a i azt m o n d j á k , h o g y ők az e v a n g é l i u m n a k hisznek. J ó l van. Á m d e kérem, a ki az e v a n g é l i u m b a n azt hiszi, a mi n e k i t e t - szik, nem azt a mi b e n n e van, az t u l a j d o n k é p e n a m a g a hitét vallja, n e m az e v a n g é l i u m o t . Az n e m evan- gelikus, a k á r h o g y erősködik is e név mellett. ? ?

Szombathely. Uj egyházmegyei névtár. —

A szombathelyi püspöki m e g y e p a p s á g á n a k leg- ú j a b b n é v t á r a , — i r j a a Sz. U. — a n a p o k b a n j e l e n t m e g az e g y h á z m e g y e i n y o m d a csinos kiállításában. A n é v t á r t ö r t é n e t i vázlata a p ü s p ö k s é g rövid t ö r t é n e t é t , a p ü s p ö k ö k rövid életadatait s a v a s v á r - s z o m b a t h e l y i székeskáptalan rövid t ö r t é n e t é t közli. Az idei n é v t á r részletesebben Szabó I m r e p ü s p ö k é l e t r a j z á t a d j a mar- kans v o n á s o k b a n . E r r e k ö v e t k e z i k a valóságos és tisz- teletbeli k a n o n o k o k n a k névsora, mely u t á n a p ü s p ö k i m e g y e t e r ü l e t é n létező j a v a d a l m a s és czimzetes apátsá- g o k és p r é p o s t s á g o k felsorolása jön. E z u t á n a püspöki

1*

(8)

11 RELIGIO. LXII. évf. 1903.

szentszék az e g y h á z m e g y e i hivatal, a püspöki h i t t a n i kar, a működő zsinati vizsgáló bizottságok, a közép- iskolai és tanitónöképző intézetek tagjai, valamint az egyházmegyei autonomiai kongresszusi képviselők v a n - nák felsorolva. A n é v t á r l e g n a g y o b b részét a főespe- i-ességek, esperességek, plébániák és segédlelkészségek sorozata és a lelkészkedő p a p s á g névsora képezi. E z - u t á n j ö n az egyéb alkalmazásban levő e g y h á z m e g y e i áldozópapok és az e g y h á z m e g y e t e r ü l e t é n állandóan tartózkodó idegen egyházmegyebeli p a p o k n a k , valamint a n y u g d i j i n t é z e t és a „ S z o m b a t h e l y - p ü s p ö k i megj^ebeli p a p s á g szent Imréről n e v e z e t t segélyző-egyesülete"

t a g j a i n a k k i m u t a t á s a tartózkodási helyükkel egyetem- ben. E r r e következik a szent Mártonról n e v e z e t t püs- pöki papnevelő-intézet, a Kelcz-Adelffy-féle kőszegi árvaház és a szombathelyi püspöki m e g y e t e r ü l e t é n levő mindkét n e m ű szerzetesek házainak felsorolása.

Majd a róm. k a t h . elemi iskolák és a szombathely- e g y h á z m e g y e i róm. k a t h . tanitó-egyesület köreinek felsorolása és a plébániák k e g y u r a i n a k névsora. Végül a p a p s á g életrajzi adatai.

Az e g y h á z m e g y e jelenlegi főpásztora dr István Vilmos, szombathelyi m e g y é s püspök, a p ü s p ö k ö k sorában kilenczedik. A vasvár-szombathelyi k á p t a l a n - n a k v a n h a t valóságos és h a t tiszteletbeli k a n o n o k j a . Az e g y h á z m e g y e területén van 5 j a v a d a l m a s és 2 czim- zetes prépostság, 6 főesperesség, 21 esperesi kerület, 7 perjelség, 188 plébánia 955 fiók-községgel, 138 plébános, 47 plebános-helyettes, 54 segédlelkész, 21 szerzetesház, 7â férfi szerzetes, 113 apácza. V a l l á s g y a k o r l a t b a n 102 plébániában magyar, 35 p l é b á n i á b a n német, 3 plébániá- ban horvát, 9 p l é b á n i á b a n v e n d n y e l v e t használnak.

A többi plébániákban vegyes nyelvhasználat v a n és pedig : 8 plébániában m a g y a r és német, 2 p l é b á n i á b a n m a g y a r és horvát, 8 plébániában m a g y a r és vend, 6 plébániában magyar, h o r v á t és német, 1 p l é b á n i á b a n m a g y a r , n é m e t és vend, 12 p l é b á n i á b a n n é m e t és hor- vát, 1 plébániában vend és n é m e t .

Az e g y h á z m e g y e t e r ü l e t é n , mely V a s v á r m e g y é r e és Zalamegye egy j ó részére k i t e r j e d , 433,232 róm.

kath., 34 gör. kath., 15 görög keleti. 84,997 ág. val- lású, 14,884 helv. vallású, 18 unitárius, 13,091 izraelita és 4 felekezetnélküli lakik. Az e g y h á z m e g y e róm. kath.

iskoláiban 45,252 t a n u l ó n y e r o k t a t á s t .

Minden esetre tanulságos adatok ezek egyházme- g y é n k életére és m ű k ö d é s é r e vonatkozólag.

Páris.

Egy nagy katona vallásügyi indítványa Fran- eziaország vallásos jellegének visszaállítására. —

Cuverville t e n g e r n a g y és szenátor felhivást inté- zett minden francziához az iránt, hogy karácsony n a p - j á n mindenki m o n d j a el a k ö v e t k e z ő imát, melyre a lelkes t e n g e r n a g y egyházi j ó v á h a g y á s t s z e r z e t t :

„Oh J é z u s Krisztus, az élő I s t e n Fia, igaz I s t e n és igaz ember, ki az Oltáriszentségben valóságosan jelen v a g y : én, franczia polgár, az én n e v e m b e n és családom nevében, az egész katholikus Francziaország- gal egy értelemben, Téged szabadon és ü n n e p é l y e s e n elismerlek franczia hazám u r á n a k , mesterének, f e j é n e k .

Ezen a czimen h ű s é g e t esküszöm a T e szentsé- ges szent Szivednek, szolgálatodra bocsátva mindent, a mi v a g y o k és a mivel birok, még életemet is, ha rendelkezni kivánsz vele.

E r ő i m h e z képest, és ama befolyás és szabadság m é r t é k e szerint, melyet rendelkezésemre bocsátandasz, erősen f o g a d o m Neked, h o g y szentséges szent Szived által a T e társadalmi uralmad visszaállítására fogok t ö r e k e d n i F r a n c z i a o r s z á g b a n . O'

J é z u s szentséges szent Szive, v e d d u r a l m a d alá- F r a n c z i a o r s z á g o t !"

E h h e z ^nem annyira k o m m e n t á r kell, mind inkább ó h a j t á s az iránt, h o g y m i n d e n nemzet, a hol az állam hatalmasai, az állam vagyis m a g u k felett nem akar- n a k elismerni vallási kötelességeket, k a r á c s o n y k o r , h ú s v é t k o r , p ü n k ö s d k o r , — igy imádkozzék. Az a régi m ó d j a az állam imádkozásának, mely A n g o l o r s z á g b a n és az É.-A. Egyes.-Államokban m é g fennáll, h o g y t. i.

a p a r l a m e n t n e k imádkozó p a p j a van, a ki a p a r l a m e n t ülésszakát imával n y i t j a meg, m á r nem elég a mai j k o r b a n egy n e m z e t vallásosságának kifejezésére. A mai

k o r b a n m i n d e n p o l g á r n a k m i n t ilyennek kell legalább a f ő b b ü n n e p e k e n imádkozni.

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY.

A Katekizmus-javitás.

A fontosság, amelyet a Religio ban közölt adatok- n a k t u l a j donitani illik, arra indít, hogy a f. é. 43.

számban közölt „ T é n y e k és jelenségek a nm. püspöki k a r által k e z d e m é n y e z e t t k a t e k e t i k a i reform-akczióban

; és k ö r ü l t e " cz. ezikkre n é h á n y észrevételt tegyek. A I K a t e k i z m u s - j a v i t á s előzményeire v o n a t k o z ó hibás érte-

sülés az ü g y t o v á b b i lefolyásának megitélésében t é v e - désekre a d h a t n a okot. Az aug. 24-iki k a t e k e t i k a i érte- kezlet j e g y z ő k ö n y v é n e k vezetésére k a p o t t megbízás miatt némileg kötelességemnek is t a r t o m a következő három dologban a h e l y r e i g a z í t á s t :

1. F o n t o s az ü g y r e nézve, h o g y az 1902. j a n u á r 8 - d i k á n t a r t o t t p ü s p ö k i tanácskozás Majláth Gusztáv gróf erdélyi p ü s p ö k u r a t a Katekizmus átdolgozásának nemcsak „előkészítésével", h a n e m egyenesen foganato- sításával bizta meg. * A püspök u r széles és biztos alapon i n d í t o t t a m e g a m u n k á l a t o t , midőn az érdekelt szakférfiakat a u g u s z t u s 24-dikére k a t e k e t i k a i értekez- letre h í v t a meg. Lekötelező módon alkalmat n y ú j t o t t az elmélet és g y a k o r l a t embereinek, h o g y véleményü- k e t a t e e n d ő k r e nézve szabadon nyilváníthassák. Szá- mosan m e g is t e t t é k ezt, részint Írásban, részint élő- szóval.

2. Az értekezlet jól megérdemelt elismeréssel fo- g a d t a Zelliger Vilmos dr előadónak fejtegetéseit ; azon- ban j a v a s l a t a i t bizonyos változtatással fogadta el. Az ö t t a g ú bizottság h e l y e t t oly bizottság összeállítására

* Ügy van, foganatosításával. Ámde mindaz, a mi történik és történni fog, a püspöki kar végleges megerősítő és kötele- zővé tevő 'nyilatkozatához — csak előkészítésnek tekinthető.

P u s z t a szavak felett t e h á t , ha egy az értelmök, ne disputáljunk.

Szerk.

(9)

I. Félév. 2. sz. RELIGIO. 5 k é r t e az e r d é l y i p ü s p ö k u r a t , a m e l y b e n minden egy-

házmegyének egy-két szakfcrüa k ö z r e m ű k ö d j é k . A p ü s p ö k elnök ur ily é r t e l e m b e n h a t á r o z o t t is.

3. Az é r t e k e z l e t e l d ö n t e t l e n ü l h a g y t a azt a k é r - dést, h o g y h á n y K a t e k i z m u s - k i a d á s szükséges a k ü l ö n - böző iskolák k ü l ö n b ö z ő f o k ú o s z t á l y a i s z á m á r a . **

A k a t e k e t i k a i t a n á c s k o z m á n y t á g a s k ö r b e n kel- t e t t é r d e k l ő d é s t és azóta m á r t ö b b oldalról n y i l v á n í - t o t t a k róla v é l e m é n y t . I l y e n d o l o g b a n m i n d i g lesznek eltérő n é z e t e k i s ; e z o n b a n részemről n e m h a b o z o m a n n a k a m e g g y ő z ő d é s n e k k i f e j e z é s t adni, h o g y a K a - t e k i z m u s - k é r d é s a l e g j o b b u t o n h a l a d m e g o l d á s a félé.

H e l y e s d o l o g a Deharbe-féle Katekizmus a l a p j á n m a r a d n i . D e h a r b e m ű v e k é t s é g t e l e n ü l t ö k é l e t e s e b b , m i n t a r é g i b b K a t e k i z m u s o k ; u t á n a p e d i g m i n d e n más K a t e k i z m u s r a j t a é p ü l t föl. N e m l e n n e n e h é z ezt rész- letesen k i m u t a t n i . H i s z e n ez az oka, h o g y D e h a r b e r e n d s z e r e s o k k a l á l t a l á n o s a b b h a s z n á l a t n a k ö r v e n d a k a t h o l i k u s v i l á g b a n , m i n t b á r m e l y m á s r e n d s z e r . Miért a k a r n á n k mi attól e l t é r n i ?

I t t - o t t a r r a h i v a t k o z n a k , h o g y I X . P i u s p á p a a v a t i k á n i zsinat a l k a l m á b ó l Bellarmin K a t e k i z m u s á t a k a r t a á l t a l á n o s a n k ö t e l e z ő v é tenni. T é n y a z o n b a n , h o g y a zsinati t á r g y a l á s o k a l a t t alapos m e g v i t a t á s u t á n

oly h a t á r o z a t i j a v a s l a t készült, h o g y B e l l a r m i n és a t ö b b i l e g i n k á b b e l t e r j e d t K a t e k i z m u s n a k — t e h á t ok- v e t e t l e n ü l a D e h a r b e - f é l é n e k is — e g y b e v e t é s e m e l l e t t dolgoztassék ki e g y á l t a l á n o s a n kötelező szöveg. H a a j a v a s l a t h a t á r o z a t t á v á l t volna, a k k o r az u j K a t e k i z -

m u s v a l ó s z í n ű l e g n e m állana s o k k a l t á v o l a b b D e h a r b e - tól, m i n t B e l l a r m i n t ó l ; m e r t az e g y b e v e t é s n é l m i n d e n - e s e t r e k i t ű n t volna, h o g y D e h a r b e d i d a k t i k a i f e j l e t t s é g e t ö b b t e k i n t e t b e n k í v á n a t o s a b b , m i n t B e l l a r m i n klasszi- k u s t ö m ö r s é g e .

A Catechismus Bomanust m é l t á n e m l e g e t i k , m i n t r e m e k m ű v e t . D r K á d á r A m b r u s n a k erről l e g u t ó b b a

„Religio" 48. s z á m á b a n i r t j e l e s c z i k k é t m i n d e n k i h e - lyesléssel o l v a s h a t t a . H a a z o n b a n n é m e l y e k a m e g - í r a n d ó iskolai K a t e k i z m u s t a r ó m a i h o z a k a r j á k alkal- mazni, azt m o n d j u k , h o g y D e h a r b e is a l k a l m a z k o d i k ahhoz, a b b a n t. i., a m i b e n egy iskolai k ö n y v k ö v e t - h e t i a k ö z t u d o m á s ú l a g p a p o k s z á m á r a irt m ű v e t . A C a t e c h i s m u s R o m a n u s t n e m i r t á k iskolai h a s z n á l a t r a , h a n e m az előttem levő k i a d á s előszava szerint a n n a k összefoglalása v é g e t t „ q u a e clericos d i v m o cultui ad- dictos et a n i m a r u m saluti p r o c u r a n d a e d e s t i n a t o s et scire et f a c e r e m a x i m e d e c e t " . I l y e n t h e o l o g i a i v e z é r - k ö n y v e t b a j o s a n r ö v i d í t h e t n e v a l a k i u g y , h o g y n é p - iskolai K a t e k i z m u s v á l j é k belőle.

A „Religio" i d é z e t t czikke m e g e m l í t i V é g h K á l - m á n n a k az „ E g r i E g y h á z m e g y e i K ö z l ö n y é b e n felállí- t o t t tételét, a m e l y szerint „Az elemi iskolák s z á m á r a l e g c z é l s z e r ű b b az olyan egységes hittani könyv, a m e l y a m a h a s z n á l a t b a n levő k á t é t1 és bibliát e g y e s í t s e " stb.

** A két utóbbi pont a Rel. aug. 30-iki-és szept. 3-iki szá- mában, a kateketikai értekezletről kiadott jelentésben, u^yanigy van előadva. Dehát jó volt erre figyelmeztetni mégis. Szerit.

1 H a g y j u k el a „lcáté* emlegetését! Ez a „Katekizmus"-nak oly furcsa megcsonkítása, amelyet a szokásos használattal sem lehet igazolni. Ezt az idétlen szót egy szerencsétlen kateketikai

I g a z á n k á r m o s t olyan j a v a s l a t t a l előállni, amely f ö l ö t t m á s h o l m á r r é g e n n a p i r e n d r e t é r t e k . H i s z e n f u t ó l a g o s g o n d o l a t n a k szép ; de a g y a k o r l a t b a n n e m b o l d o g u l u n k vele. M i n t á u l b e m u t a t o t t „ k i d o l g o z o t t r é s z l e t e k " i t t n e m h a s z n á l n a k s e m m i t ; t e s s é k csak e g y s z e r az egé- szet f e l d o l g o z n i és a k k o r a t a p a s z t a l á s m e g f o g j a m u - tatni, h o g y a t e t s z e t ő s elmélet h a m a r o s a n csődöt m o n d , m i n t N é m e t o r s z á g b a n a n n a k i d e j é n a j e l e s H i r s c h e r n e k e g é s z e n h a s o n l ó elmélete. Czélszerű-e a bibliai esemé- n y e k e t a t ö r t é n e t i e g y m á s u t á n t e l j e s mellőzésével a h i t i g a z s á g o k és az e r k ö l c s t a n r e n d s z e r é h e z a l k a l m a z n i ? V a g y t a l á n a h i t i g a z s á g o k b a n h a g y j u n k f i g y e l m e n k i v ü l m i n d e n r e n d s z e r e s h a l a d á s t , h o g y a bibliai ese- m é n y e k m e n e t é h e z c s a t o l h a s s u k ? F o n á k e l j á r á s l e n n e m i n d a k e t t ő . Már p e d i g v a g y az e g y i k e t , v a g y a m á - sikat m e g kell t e n n i , h a a bibliát és k a t e k i z m u s t a j e l z e t t m ó d o n e g y e s í t e n i a k a r j u k . A v a l l á s t a n í t á s első f o k o z a t á b a n (az elemi iskola I. és l e g f ö l e b b I I . osztá- lyában), ahol a bibliából csak n a g y o n k e v é s r é s z l e t e t l e h e t felvenni, szívesen l á t j u k a k é t t á r g y ö s s z e k a p - csolását ; d e a z o n t ú l m á r k ü l ö n kell a K a t e k i z m u s t és bibliát t a n í t a n i , t e r m é s z e t e s e n e g y i k e t a m á s i k n a k j a v á r a f e l h a s z n á l v a .

Még n é h á n y szót a K a t e k i z m u s - j a v í t á s n a k válasz- t o t t m ó d j á r ó l . A m u n k á t bizottság f o g j a v é g e z n i . N e m j ó a K a t e k i z m u s t e g y e m b e r n e v é h e z k a p c s o l n i , k ü l ö - n ö s e n a k k o r , m i d ő n e g y á l t a l á n n i n c s o l y a n e m b e r ü n k , a k i t m i n d e n k i k é n y t e l e n v o l n a i l y e n n a g y m u n k á r a r á t e r m e t t n e k elismerni. Canisius, B e l l a r m i n , D e h a r b e I s t e n k e g y e l m é b ő l való K a t e k i z m u s - í r ó k v o l t a k , a k i k n e m k e r ü l h e t t e k a b b a a g y a n ú b a , h o g y K a t e k i z m u - s u k k a l e g y é n i é r d e k e t s z o l g á l n a k , a n n y i v a l is k e v é s b é , m e r t h i s z e n a f e l s ő b b s é g m e g b í z á s á b ó l v é g e z t é k m u n - k á j ú k a t . A r e f o r m o t é p e n az k é s l e l t e t t e n á l u n k , h o g y e g y e s e k m i n d e n á r o n k e r e s z t ü l a k a r t á k e r ő s z a k o l n i s a j á t m ü v ü k e l f o g a d á s á t . R e k l á m e s z k ö z ö k , k e r ü l ő u t a k n e m v á l n a k az ü g y n e k j a v á r a .

H a egészen u j r e n d s z e r ű K a t e k i z m u s kellene, a k k o r j o b b l e n n e v á r n u n k , m i g e g y a r r a h i v a t o t t férfi k i d o l g o z z a azt ; m i n t h o g y a z o n b a n a h a s z n á l a t b a n levő k ö n y v n e k m i n d e n k é p e n m e g f e l e l ő javításáról v a n szó, t ö b b e t r e m é l h e t ü n k a b i z o t t s á g m u n k á j á t ó l . T ö b b szak- e m b e r t ö b b h i b á t vesz észre és a l a p o s a b b j a v í t á s o k a t t e h e t . U g y a n e b b ő l az o k b ó l n e m h e l y e s e l h e t j ü k , amit e g y - k é t h e l y r ő l s ü r g e t n e k , h o g y a K a t e k i z m u s készí- t é s é r e pályázatot h i r d e s s e n e k . K i n e m t u d j a , h o g y ma- n a p i r o d a l n r p á l y á z a t o k b a n t ö b b n y i r e fiatalabb irók v e s z n e k r é s z t ? I s k o l a i k ö n y v e t , d e k ü l ö n ö s e n K a t e k i z - m u s t n e i r j o n az, aki m é g alig t ö l t ö t t n é h á n y é v e t az i s k o l á b a n . I t t n e m elég a fiatalos lelkesedés, m e g a t ö r e k v é s ; m e r t az n e m p ó t o l j a ki a hosszú é v e k e n át szerzendő t a p a s z t a l á s t és — bölcseséget. A legalkal- m a s a b b n a k látszó p á l y a m u n k á t t ö k é l e t e s í t s e a b i z o t t - ság ? U g y a n l e h e t - e a z o k t ó l a s z a k e m b e r e k t ő l k í v á n n i , h o g y esetleg- e g y k e z d ő n e k n e v é h e z k ö t ö t t m u n k á t ők t e g y e n e k h a s z n á l h a t ó v á ?

Az e g y h á z m e g y e i h a t ó s á g o k az erdélyi p ü s p ö k iró honosította meg nálunk észrevétlenül annak folytonos emle- getésével.

Ábra

9. Abbé Planus de la maison des  c h a r t r e u x de  L y o n , chanoine hon. de la primitiale, vicaire général  honor,  d ' A u tun, Pages d'Evangile,  I I I

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

bölcseségben egyaránt gazdag birtokosa elé. A szeretet hatalmának a természet törvénye, mely szerint egy 92 éves életben minden hónap, sőt minden hét számottevő idő,

elment hát el vagy nem is volt tán csak képzelet s ha nem is volt amikor nincs attól még lehet emlékét idézi minden nap mert nem múlhat s csak álom csak remény és az

de hogy valaha ezélunkban volt, volna, a' rom. egy- háztól elütő iránybani részesülés, vagy az egyháztóli el- szakadás, azt minmagunk iránti kötelességünk' erejénél

De fölötte csudálatos, szerelmesim, és kivált a' csábí- tás' ezen napjaiban legkomolyabb figyelmünkre méltó, hogy a' két apostolfejedelem Péter és Pál, az épen idézett

legközelebb sikerült a' Kartumi anyaház' részére , hol nagy számú apró négerek neveltetnek, minden évre a' rabszolgamegváltási alapból 1000 pgő forintot kinyer- ni. —

fiscusé a szerzemény. Szó a mi szó, némellykor nem árt egy kis zaj baj, egy kis ártatlan paprikás czikk. — urnák böjti predikáczioját, melly iras et odia vendens

Kezdi Boeriussal, ki a bourgesi lelkész története után hozzáteszi, mikép monda szerint némelly gasconiai (vagy mint mások állítják, normandiai) uraknak is joguk volt az

mában a 112 lapon ismertetve volt. Fölépíttetvén, 1524-ben a dühöngő ellen- ség által ismét annyira elpusztíttatott, hogy kő kövön nem maradt. Később 900 arany

Föl a szentek hajlékai- és szíveikig, melyek, gondolat- és szeretetben a mieinkhez lánczolva, ismétlik és áldják a zarándokok dalát, mikép a zápor gyarapít (gazdagít)

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. Az iskolai félév végén tartatni szokott próbatétek a legközelebb lefolyt napokban befejeztettek. Iskoláink néhány év óta három osztálylyal

zel eső kapuk mai nap is sz-Mihály- és sz.-Lőrincz-kapuknak neveztetnek , ugy szinte a sz. Lászlóhoz czimzett kórház is a kápolnával s hozzátartozó épületekkel együtt

mellyben az élet már lankadoz, és erős kérge nem fogékony sem a szemzésre, sem az oltásra többé. — Olly ifjúságtól, melly akár természeti tudatlanságának,

— Egy bolgár küldöttség, mellynek tagjai között két archi- mandrita, egy áldozár és egy diakon is volt, a konstantinápolyi apostoli helyetteshez járult m. Hassunhoz,

De tény az, mit szerző is elismer (671.1.), hogy a világi hivatalnokoknak szá- ma az előbbiekét jóval fölülmúlja, sőt hogy az alsóbb hivatalok majdnem kizárólag

Nyomatott Kozma Vazulnál (hal-piacz és aldunasor sarkán, 9.. Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán és szom- baton. Ro- mában parancsot nem fogadnak; megijedni, becsüle-

kas és bárányról irt regéjéhez. Mondva volt és ismét mondva, tiltakozva és ismét tiltakozva a lengyel nemzeti kormány részéről, és legújabban Czartoryski Lászlónak Du-

az igazság, mivel az érdekpolitika sz. Péter szentélyébe be nem hathat. Nincs oly hatalmas szó, mely ezt életre hozná. Ecclesia gallica non est gallicana. Miért akarnák ezen

A sok bevitatást, mely e tárgynál szükséges lett volna, hogy az állami, a kényszeroktatás, vagy mikint az ,Uj kor- szak' nevezi, a központositott oktatásügy hitünkbe,

neveztetnek, az állam, a társadalom, szóval a mai emberiség uralkodó része Jézussal meg nem férhet, meg nem maradhat, megférni, megmaradni nem akar. Ez némelyek szerint az u

menyeiken elömlik, s mely által azok az összes keresztény- ség köztulajdonává váltak. De nem csak saját geniusuk felsőbbségének köszönik iróink és atyáink emez elsőségét

VEGYESEK. — Az oláhfalui elemi iskolára nm. Állam mult évi utolsó száma ha érdekes volt, nagy részben nekünk tulajdonítandó. A többi közt „Őszinte szó&#34;

Tekintve továbbá azt, hogy az egyház csalha- tatlan, a mit pedig tagadni nem lehet, nem szabad, (ha czik- kiró szavaim felett kételkednék, nyisson ki bármily dogma- ticát és

vagy gonoszság. Nagy Sándor kfcnyvnyomdáiából.. alatt, hova a netaláni reelainatiók is, bérmentes nyitott levélben, intézendők. DALMI ES IRODALMI F0LY0IRAT. „ Verge al