Religio, 1857. 1. félév

428  Download (0)

Full text

(1)

U V

EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT.

E L S Ő F É L É V .

Mártiin • l % iéhiii MI i % *

SZERKESZTI ÉS KIADJA

. H á

V/L

NYOMATOTT BEIMEL J. ÉS KOZMA VAZULNÁL.

(2)
(3)

y

i i â i i w i f f i

A „RELIGIO" 1857. I. F É L É V I FOLYAMÁHOZ.

I.

É r t e k e z é s e k .

, Szám.

Áldás és békeség az Urban 1 Utazási vázlatok . . 1, 3, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 28,

32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44,45,46,47, 49, 50 Az isteni igazságok üdvös hatása a belső emberre 2, 3,4, 21 A házasság egyházias és polgárias jogi meghatáro-

zása a kihirdetett törvények szerint . . 4, 5 A betlehemi pásztorok és még valami . . . . 5 Az eljegyzések 6, 7

Bizodalmas válasz 7 A lugosi görög kath. püspökség állapota . . . 8

Községi alapítvány 8, 9 A korcsmák hatása a nép vallás-erkölcsi állapotára . 9 A bold. sz. Mária osli csodálatos képének leirása . 10 A sommás eljárásról egyházi peres ügyekben . . 11

A keresztény ó-kor és a művészet 12 Magyar hittérítők 13, 14

A keleti szakadásoknak visszavezetéséről a kath. egy-

ház egységébe 13 Alamizsnás sz. János alexandriai patriarcha ereklyéje 15, 16

Viszhang a magyar egyházi irodalom pártolását ille-

tőleg 15 A Szent-István-Társulat megerősített alapszabályai 16

A halálbüntetésről 17 A oaesterképezdék s az egyház reménye . . 18, 19, 20

Családi ünnepély Meidlingben 18 A világ-egyház-hymnus 20 Hadd szóljak én is 22 Jesuita-missio Keletindiában . . . ' . . . . 22

Szám.

Ismét az eljegyzésekről 23,24 Máriaczeli búcsújárás 1691-ben 23 A világegyház-hymnusának szóhű. fordítása folyó

beszédben 23 Testvéri figyelmeztetés egy fiatal áldozárhoz 23,25,29,39,50

A vallás-erkölcsi tanítás ügyében 24 A böjt, erkölcsi s anyagi szempontból tekintve . . 25,26

A szent-gyermek-társulat 26 Néhány szó a magán-nevelő intézetekről . . . 27

A jó pap holtig tanul . . . 28,29

A bold. sz. Mária szeplőtelen szivének társulata . 28 Az új polg. házassági törvény Erdélyben s egy vegyes

házassági eset ugyanott 30 A vasárnapok megszenteléséről . . . . 31, 32, 33

Még valami a keresztnevekről 31 Mária , örömünknek oka 34 0 es. kir. Fölségeik megérkezése Budapesten . . 35

Válasz T ö m ö r i urnák a „Néhány szó a magán-

nevelő intézetekről" cz. czikkére . . . . 35 Miért van a kath. egyháznak oly sok ellensége ? . . 36

A jó pap szünet nélkül imádkozik 37 A nyájasság és illemes magaviselet viszonya a ke-

resztény erényhez 38 Idők és a keresztény 39,40

A házasságról 41 A mehreraui. kolostor történetéhez 41

Pályakérdések 41 A hitelemzés története 4 2 , 4 3 , 4 4

Z s ó f i a , es. kir. főhgasszony f 4 3 Jelentés a világegybáz-hymnus. fordításairól . . 43,50

Keresztény nézetek a halálbüntetésről . . . . 45

*

(4)

Szára.

A religio a tudományok irányában 46,47 A Szent-István-Társulat j u n . 9-én tartott kögyülésén

mondott alelnöki beszéd . . . . 4 6 , 4 7 , 4 8 Az elmulasztott húsvéti sz. gyónás néhány okai . . 49,50 Főpásztori rendelkezés a máriaczeli bucsujáratot il-

tőleg 49

II.

E g y h á z i k ö l t é s z e t .

Égi hon 8 Esztergom ormán 11

Az agg lelkész 18 Salamon . 24 Szent áldozás napján . 39

Szent Péternek tisztelete 4 3

III.

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k .

a) Magyarország.

B a j a : Megtérés 16. — G r . Z i c h y Bódog ő méltó-

ságának adománya 31 B a l a s s a - G y a r m a t h : A pásztorok különleges

oktatása . . 32 B—ó: (mi a plébános , mi a káplán?) . . . . 16

B e s z t e r c z e b á n y a : építés 47 B r e z o v a : Bibornokprimás ő eminentiájának nagy-

lelkű adománya; a nép hálája 31 B u d a k e s z : Iskolaügy ; kápláni állomás . . . 7

C s e k 1 é s z : jótékonyság 47 C s o r n a : Ngos G y ö n g y ö s y Pál prépost arany-

miséje 4 E g e r : Iskolaügy ; jutalmazás 1. — Toldalék „a bet-

lehemi pásztorok és még valami-"hez 8. — Bér-

málás 45 E g e r á g h : Ujváry József -{- 42

É r s e k ú j v á r : Érdem-kereszt 5 E s z t e r g o m : Ú j év 2. — Házassági utasítás 3. —

A Mária szeplőtelen szivéről czimzett társulat 25. — H u s i é t ; ő eminentiájának főpásztori buzgósága 30. — M. F e k e t e Mihály novii püspök urnák arany-miséje 41. Űrnap . . 47 G ö d ö l l ő : S z a b ó Alamizsnás János életrajza és

végrendelete 45 G y ő r : (A széplaki alesp. kerületből.) Elemitano-

dák 29. — Iskolalátogatás ; jótékonyság 29. — Szentbőjti beszédek 30. — Urunk föltámadásá-

nak ünnepe . 31 G y u l a : ünnep 49 K a l o c s a : Pápai rendelet a zágrábi érseki szent-

széktől ide intézendő fölcbbezések ügyében 7.

— Mária-ünnep 11. — Szentbőjti beszédek;

lelkigyakorlatok 30. — A gyermekek első ál-

dozása 43 M e s s z e 1 a k : Mi a plébános , mi a káplán ? . . 9

N a g y - K á r o l y : Tanügy ; a kisdedek első gyónása 39 N a g y - K i k i n d a : U j év ; a ft. plébános érdemei-

nek méltánylása 11. — Hitélet; a községnek áldozatkészsége 19.— Egyházi ünnepély Nákó- falván ; a bánátkomlósi lelkész dicsérete, buz-

gósága 26. Püspöki körút 49

Szám.

4 2 31 2 32 N a g y s z o m b a t h : Ft. M i k s i k Imre koronás ér-

demkereszttel földiszíttetik 1. — Beigtatási ün- nepély 25. — Tanító-gyülekezet és vizsga N a g y v á r a d : Arany-mise 17. — Nagyböjti ajtatos-

ságok ; püspöki alapítványok N e k e r e s d : Az egyházi ének és orgona

N ó g r á d i l e v e l e k : Megtérés 7 — Ú j megtérés Szklabonyán 11. — Orár hu3vét másod napján N y i t r a : Ú j év ; püspöki alapítvány 3. — A szent-

ferencziek ú j syndicusa ; nyitrai plébános beig- tatása; halálozások; K l e k n e r József -f- 19.

— Örömünnep 4 7 , 4 8 0 - B u d a : Olasz missió 32 P e c z e - S z. - M á r t o n : B e r z e v i c z y Endre-J- . 3 3

P e s t : Az év végnap a 1. — A sz.-Vincze-apáczák ; jótékonyság 8.— Nő-képezde; az angol-apáczák fejedelem-asszonya 10. — Diszmûlap a concor- datum megkötésének emlékére 12. — Ministeri leirat a megürült érsekségek s püspökségek ja- vainak kezelése tárgyában 13. — 0 es. s apóst, kir. Fölségeik utazása 33 és 39.— 0 es s apóst, kir. Fölsége szózata Magyarország lakóihoz ;—

gyász-isteni tisztelet Szabó János egyetemi ta- nárért 45. — A Sz.-István-Társulat közgyűlése P o z s o n y : Kath. legényegylet; aranymise a jesuita-

collegiumban. 4. — W e i d h o f e r Alajos-J- 16.

— Az 1750-ben ott fönnállott Sz.-István-Tár sulat szabályai .

R á c z k e v e : S z i g l y Károly prépost -j- . R o z s n y ó : K o v á c h Mark Antal emléke S. A. U j h e l y : Megtérések

S e l m e c z : Az ú j plébános beigtatása . S z a k a s z : P i l á s z y Bódog f . . . . S z a t h m á r : Örömünnep a t. apáczakolostorban S z e g e d : Tanodai zászlószentelés . . . . S z é k e s - F e h é r v á r : A házszentelés fontossága

a főpásztor példája

S z. - A n t a 1 : Kereszt-szentelés

S z. - M á r t o n : Pápai breve a sz.-mártoni főapáthoz S z o m b a t h e l y : Gróf B a t t h y á n y i Francziska

ő mlgának ajtatossága; apáczakolostor alapítá- sa Pinkafőn

T a b : megtérés . . . .

T e m e s v á r : Növekedő hitélet; ú j templomok 10. — Mária-ünnep 12. — Nagyböjti beszédek ;jesuita- missio ; jótékony nőegylet 29. — Egyházi ün- nepély ; kápolna-szentelés ; búcsujárat . V á c z : Zászlószentelés

V e r e s e g y h á z a : Nyilt levél a bodrog-keresztúri plébánoshoz

V e s z p r é m : Püspök ő excellentiájának nagyszerű alapítványa

Ü r m é n y : Főpásztori látogatás

46

20 33 44 31 44 20 1 44

5 38 42 35 47

4 3 37 17 24 41

b) Austria.

A kalksburgi jesuita növelde 7 Kath. egyetem . . 37

Mária-tisztelet 4 5

c) Erdély.

B r a s s ó : Jesuita-missio

G y e r g y ó : Hitélet; iskolák . K á r o l y - F e h é r v á r : V o r e l l János -J-

17 26 27

(5)

K á r o l y - F e h é r v á r . Á Időzár - szeri teles ; lelki- gyakorlatok ; szentheti ajtatosság . . . . K á r o l y - F e h é r v á r : Jesuita-missio több helyen G y e r g y ó - s z. - M i k 1 ó s : Realtanoda .

K é z d i - V á s á r h e l y : Beigtatás

S e p s i - s z. - G y ö r g y : Jótékony-adakozások . S z é k e l y - U d v a r h e l y : Új-misés .

d) Bosnyákország.

Egyházállapotok

Szám. S í n .

n) Svéd- és Norvégország.

31

31 A legfelsőbb törvényszéknek szavazata a ,,v.tllás-

31 szabadság" kérdésében . 18 33

37

38 o) Szentföld.

Tudósítások az austriai zarándokokról :

C o r f u 26 C y p r u s SI 29,50 J e r u z s á l e m : 4 2

e) Francziaország.

Az orleansi püspöknek körlevele a párisi érsek halála fölött

A potiersi püspök beszéde egy mesterséges vizvezető s kut megnyitásakor

5 30

p) Afrika.

A középafrikai missio története s jelen állapota . . 38,39

IV.

f ) Hanover királyság.

Egyházállapotok ; az 18 !0-iki alkotmány Az osnabrücki püspökség

25 33

g) Irhon.

M a t h e w atya halála, és működése . . . . 1

h) Lengyelország.

A lembergi görög kath. érseknek cardinálissá lett

kineveztetésére vonatkozó okmányok . . . 21

i) Németország.

Pápai levél, melyben a bajorországi katholikusoknak a Jeruzsálem-kép megküldetését megköszöni Sz.-Bonifácz-egylet

A házasság-elválási kérdés a porosz kamarában . Statistikai adatok

Pápai levél Kolpinghez

12 15 25 29 48

k) Olaszország.

A „Cassa ecclesiastica" Sardiniában

Pápa ő szentségének utasítása folytán a püspökök és szerzetesek fölötti congregatio által küldött sza- bályzat , vonatkozólag az apáczák zárdafogada- lom letételére

0 szentsége körútja 3 9 , 4 1 21

28

1) Oroszország.

Az 1847-iki cor.cordatum . . . .

m) Schweiz.

A radicálok egyházellenes törekvései

12

2 6

12, 13, H 14 I r o d a l o m ,

Okmány a magnetismussal való visszaélések ellen . 1 Pápa ő szentségének 1856. dec. 15 iki consistorium-

ban tartott beszéde 2 Der h. Thomas von Canterbury etc. von F . J . B u s s 3,5Tt>

Töredék egy főpásztori levélből i>

Pápai okmány a lugosi kath. püspökség fölállítását

illetőleg Ii Dr. S e i t z urnák beszéde a tudomány anyagi iránya

s annak veszedelmeiről Sacri sermones novem

Pápai okmányok a veszprémi nagyprépost kinevezését

illetőleg ' 17,21 Kallista ( . . . . . 1 7 , 1 8 , 1 «

Liguori sz. Alfonz „Szentség-látogatásai" . . . 21 Pápai okmány a szentmártoni főapáthoz . . . . 27 Népnövelési közlemények a kath. egyház szellemében

I. Kiadja M é s z á r o s Imre 27 Compendium Systematis Theol. Mor. auetore Jos.

K o v á c s 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 1 Az esztergomi bibornok-érsek ő eminentiája körlevele

a tábori papok egyházi jogkörét illetőleg . . 2á A „Super Episcopos et Reguläres" sz. congregationak

körlevele Romából 3 0 Wird Russlands Kirche das Papstthum anerkennen . 3 I

A ker. tudománynak rövid foglalata stb. N e u m a y r

F. után S z e n e z y Imre stb 36 Az esztergomi bibornok-érsek ő eminentiája körlevele

a mária-czeli buesujárat ügyében . . . . 3 7 Válasz a ..Comp. Syst Theol. Mor.' cz. könyv ismer-

tetőjéhez : . 37

Pápai okmány — a concordatum emlékére veretett

emlék pénzről 38 F t . L i p o v n i t z k y István beszéde . . . . 4 0

Missale Romanum 42 Oltárbeszéd. Irta Grynaeu3 Alajos 4 8

Y.

l l i r f i i z e r .

a) M a g y a r o r s z á g : A pesti elemi iskolák ifjusá- gának száma 1. — A concordatum 30- és 32-ik S-e 1. — Áttérések Nagyváradon 1. — A pesti

(6)

Szára.

egyetemnél 1000 p f r t utalványoztatok a szük- séges könyvek beszerzésére. 2. — A Sz.-István- Társulat januárhóbani választmányi gyűlése; a t. kegyesrendiek 1857-iki névkönyve; ft. G y ö n- g y ö s y P á l prépostnak aranymiséje ; a maria- nusok schematismusa 3. — Hálaajtatosság Beszterczebányán. 3. — A t . sz.-benedekrendiek 1857-iki névkönyve; hálanyilvánítás Karváról.

5. — Sz. kereszt a badacsonyi csúcson. 6. — L u d v i g J á n o s , templomi ruha-készítő; új- mise Pápán ; gyász-isteni-tisztelet Sibour párisi érsekért ; F a r k a s Ambrus -j- 7. — A t . servi- ták újnévkönyve ; L i s z t Ferencz a sz.-feren- cziek confraternitásába fölvétetik ; iskolaügy a veszprémi püspökmegyében: egri egyházmegyei Schematismus. 8. — A pesti középponti papnö- velde magyar egyliázirodalmi iskolájának tevé- kenysége. 10. — S z i l b e r k n o l l József + ; a t. zirczi apátság névkönyve. 12. — A kalocsa érseki megye schematismusa. 13. — Kimutatás a t. irgalmasrendiek kórházairól. 14. — A Sz.- István-Társulat alapszabályai megerősíttettek.

15. — A t . irgalmasrend magyarországi tarto- mánya ; a t. capistranusok új névkönyve ; ft.

M a r i á s s y Gábor alapítványa Miskolczon. 16.

— A Sz.-István-Társulat mart. választ, gyűlé- se ; szentbőjti egyházi szónokok Esztergomban.

19. — Papi nyugintézet Esztergomban ; az esz- tergomi új Schematismus ; sz. Sebestyénnek ú j szobra Pesten. 22. — Bibornok-primás ő emi- nentiájának nagyszerű adományai ; a váczi fő- templom ú j harangjai ; asceterium Pesten a karmelita atyák számára ; a pesti józsefvárosi statiók; a váczi püspöki megye ú j schematismusa 23. — G y ö n g y ö s y Pál csornai prépost f 27.

— „Campus resurrectionis" Pesten. 18. — Aranymise Pozsonyban. 29. — A bibornok-érsek ő eminentiájának adománya Patakon. 32. — A lédeczi templomnak fölsegéllése. 34. — M. F e - k e t e Mihály novii püspöknek adománya a ko- máromi templom számára ; V i b e r József ő m Igának beszéde, melylyel ő Fölségét Komá- romban üdvözölte. 36. — A görög szert, püs- pöknek alapítványai Nagyváradon. 36. — Csá- szári kegyelmi tény. 37. — M a j e r István arczképe. 38. — H o c h s t r a s s e r Bernárd atya Pesten. 40. — M o l n á r Titus f 40. — Császárné ő fölségének jótékonysága. 42. — S z a b ó Alamizsnás János -f- 42. — Z s ó f i a es. kir. főhgasszony tetemének Bécsbe vitele;

főpapi jótékonyság. 42. — A Szent-István-

Társulat jun. 9-iki nagygyűlése . . . . 45 b) A u s t r i a . L e o p o l d es. főbg ő fönségének ado-

mányai Botzenben. 3. — A praelatus választása a sz.-péteri apátságban. 8. — O es. s apóst. kir.

fölsége adománya Mailandban. 10. — Szentbőjti szónokok. 16. — A bécsi gyermekseminarium.

20. — Férfi fegyenezház Linczben. 24. — Saj- tóper P e r r o n e „Catechismusa" ellen. 24. — Erem a concordatum emlékére. 27. — A lábmo- sás szertartása Bécsben. 30. — Az isteni tisz- telet a prágai egyetemben. 38. — F t . M a j s c h J a k a b kanonok urnák adománya. 39. — Inns- brucki egyetem. 40. — Pápai breve a sz.-Sze-

verin-egylethez. 42. — Mária-tisztelet . . 45

Szám.

c) E r d é l y : Zászlószentelés Károly-Fehérvárott.

10. — Az erdélyi püspök nagyszerű ajánlata . 22 d) B e l g i u m : Népzavargás a jótékonysági törvény

ellen 4 3 , 4 5 e) B o s n y á k o r s z á g : Hitélet ; ú j templomok . 24

f ) F r a n c z i a o r s z á g : S i b o u r párisi érsek meg- gyilkoltatása. 3, 4. — A franczia császár jóté- konysága. 7. — M o r l o t bibornok párisi ér- sekké neveztetett. 9. — V e r g e r kivégeztetése.

10. — G a g a r i n jesuita atyának ú j munkája ; a moulinsi püspök elleni per. 26. — A franczia császár ajtatossága. 33. — A „Société de Ma-

rie" Lyonban. 43. — Zarándoklás Jeruzsálembe 45 g) L e n g y e l o r s z á g : Az orosz kormány s pápa ő

szentsége közt 1847-ban kötött concordatum . h) N é m e t o r s z á g : A protestánsok temetkezési

helye a katholikusokétól elkülöníttetik Koblencz- ben. 1. — Missale. 11. — „Kirchenschmuck"

egyházi folyóirat. 19. — B a l z e r egyházszerü magaviselete. 26. — A pápai nuncius tiltakoz- ványa Münchenben néhány ministeri rendelet ellen. 28. — A freiburgi érseknek aranymiséje.

29. — A bajor kormány betiltja a jesuita-mis- siokat. 30. — „Lydia" cz. könyv. 34. — Tem- plomegylet Kölnben. 39. — Ú j katb. templom Nürnbergben. 40. — A jesuiták ellen Bajor- honban kibocsátott kormányrendeletek vissza- vonattak. 42. — A kath. egyház irányában fönnállott megszorítások megszüntettetnek. 43.

— G e i s s e l bibornok tiszteletére ünnepélyek Kölnben ; a szentszék és W u r t e m b e r g között

ú j concordatum létesült 4 5 i) O l a s z o r s z á g : Pápa ő szentségének névünnepe

5. — 0 es. s apóst. kir. ő felségének jótékony- sága. 6. — A katakombák köveiből egy mozaik asztal. 6. — G ü n t h e r munkái elvetendők- nek nyilváníttattak. 7. és 19. — A materai ér- sek elleni merény. 11. — Statistikai adatok Romából. 12. — „Immaculata" emlékszobor Romában. 14. — Pápa ő szentségének jótékony- sága ; F a n e 11 i Katalin csalónak nyilvánítta- tik. 16. — A bolognai lakosság és V i a l e cardinalis-érsek. 18. — B i a n c h i Ferencz Má- ria boldoggá avattatik; a bajor király Romában;

a Günther elleni itélet. 20. — T h e i n e r Ágos- ton ú j munkája. 22. — A nápolyi király ajtatos- sága ; C a s e 11 o találmánya ; H a u 1 i k bibor- nok Romában. 23. és 25. — R i a r i o-S f o r z a bibornok f 26. — Visszaélés sz. Móricz és Lá- zár rendjével. 28. — G r a s s i áldozárnak egy- házszerü eljárása Genuában. 29. — Húsvéti ajtatosságok Romában. 33. — Nápolyban foga- dalmi egyház. 34. — Bucsujárat sz. Agnes templomához. 35. — T o r q u a t o T a s s ó n a k emléke Romában. 36. — Kath. tudósok meg-

tiszteltetése 4 1

(7)

Szára.

k) P o r t u g a l l i a : Remény a kötendő concordatum

ügyében 4 1) S c h w e i z : A stabbioi lelkész kiigtatása. 3. —

Emléktemplom Genfben 14 m) S p a n y o l o r s z á g : Hálaföliratok a királynéliez 2

Szám.

n) S v é d - é s N o r v é g o r s z á g : Codex Argenteus

Ulfilae 11 o) S z e n t f ö l d : A s z . Anna-szentély a katholiku-

soknak visszaadatik. 2. — Zarándokok . . . 24 Személyzetiek. Könyvjelentések. Figyelmeztetések. Irodal-

mi újdonságok. Kegyes adományok.

(8)
(9)

1. s z . I. FELEV 1857.

RELIGIO.

P E S T , J A N U A R 3.

E G Y H Á Z I É S I R 0 1 ) A L M I F O L Y Ó I K A T .

Megjelenik e lap lietenkint k é t s z e r : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij félévre postán 4 f r t ; helyben 3 f r t 40 kr p p . — Előfizethetni m i n d e n e s , kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; Pesten a szerkesztőnél (Papnövelde-utcza 1. sz.) és Hartleben K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e

Áldás és békeség az Urban.

Az idők Urának szent nevében megkezdjük az új-évi m u n k á t , figyelemmel kisérvén az esemé- nyeket, melyekben Isten örök terveinek folytonos teljesedése nyilvánúl s tovább szövődik. Ajelenben a nmltnak gyümölcsei mutatkoznak s a messze jö- vőnek csirája szendereg : s mig amazokban az is- teni bölcs gondviselést csudáljuk, ezeket illetőleg Isten végnélküli irgalmasságaért esedezünk. A mult az emberi összevető s oknyomozó vizsgálódások tár- g y a lehet; a jövő bizonyosan csak Isten előtt van tudva. A véges emberi ész sejtelmei homályosak, s a világtörténet gépezetét vezető, áldó s büntető, tényleg működő v a g y az eseményeket csak megtör- ténni engedő fejedelem, az idők halhatatlan s láthat - lan k i r á l y a , sokszor ú g y vezeti az eseményeket, h o g y az emberi számítás bevallani kénytelen, hogy nem emberek kormányozzák a világ-események fo- lyamát.

E g y i k év dúsabb, mint a másik ily események- ben. A lehanyatlott év eseményei szemeink előtt vannak s igazolják sz. Ágoston ama mondatát, mi- szerint az egyház e g y részt a világ üldözései, más részt Isten vigasztalásai között folytatja pályáját.

Nem szándokunk ez állításunk bebizonyítására egyenkint kiszemelni s fölsorolni a mult év ese- ményei közöl azokat, melyekben Isten vigasztalá- sai s a világ üldözései n y i l v á n u l t a k , hisz figyel- mes olvasóink ezt magok is éles emlékezetben tart- j á k ; csak a legfőbb vonásokban akarjuk azokat megérinteni.

A kelet népe n a g y mozgalmakban van s Ro- ma felé néz ; a török alattvalók örültek , v a j h a ne csalódjanak ; Oroszországban szebb jövő hajna- la piroslik ; poroszországi testvéreink igényeik tel- jesedésbe menését sürgetik ; a svédeknél hitsorso- saink Ígéreteket vesznek, vajha ne legyenek ezek még most is csak csupa Ígéretek eredmény nélkül;

Angolhonbaii az egyházak s megtérések szépen szaporodnak; Belgiumban az iskolakérdés zivatart, de mely megtisztítja a levegőt, idézettelő; Schweiz- ban míg a vegyes iskolák sebet ejtenek, a freiburgi események balzamot öntenek a vizsgálódó kebelébe;

Francziaországban leirhatlan mérvben növekedik Mária tisztelete; Spanyolhonban élénk erővel tör ki a hitélet ereje; Sardinia fölött még mindig a komoly fellegek szállongnak; Olaszhon keblében bujtoga- tok dúlnak, és g y u j t ó s z e r e i k g y ú a n y a g r a találnak;

Amerika, jelesen az egyesült államok s Mexiko több szomorúságot, m int örömet nyujtottakaz egyháznak.

Az összes austriai császárság egyházi ügyei az évben tartott főpapi értekezletek folytán átala- kulásban vannak, s örömeik még csak reményeink- ben állnak, a jövőtől függvén a jelen gyümölcsei, minden jót várunk.

Ha széttekintünk szép hazánk püspöki me- gyéiben, honnét tudósításokat kaphatni szerencsé- sek v a l á n k , minden esetre a hitélet oly sok jelensé- gét t a l á l j u k , hogy a mult évet e tekintetben valóban vigasztalások évének lehet mondanunk.

Valóban figyelmet ébresztő jelenség az, h o g y Isten

dicsőítésére s az emberiség javára ily mérvben rég-

től fogva nem tapasztalt á l d o z a t o k hozattak a

mult évben. Templomok-, templomi ékszerek-, ke-

resztutak-, zárdák-, iskolák-, kórházak- s nyugin-

tézetekre oly fényes adakozások történtek ezidén

az ország különféle részeiben, h o g y lehetetlen föl

nem ismernünk, miszerint az Isten s emberek iránti

szeretet még él közöttünk. Azoknak, kik az érintett

czélokra áldoztak, neveik irvák az élet könyvében, de

följegyezvék évkönyveinkben is, hogy az unokák

végsarjadékai is áldják Istent, kinek sz. malasztja

buzdítá az adakozók szivét, s iparkodjanak őseik

nyomdokit követni. A jó cselekedetek tündöklő

lámpáját örömest helyeztük a gyertyatartó fölé,

hogy lássák azokat mások is, s dicsőítsék a meny-

nyei atyát. A n é p m i s s i ó k gyakoribb igénybe-

(10)

vételük által élénkebb lendületet n y e r t e k , s a szó- nokok fáradságát szép siker koszorúzta. Szeretjük hinni, miszerint az eddigi siker buzdítni fogja a többi szerzetes testületeket is, hogy e czélra tevé- kenységüket s erejöket a főpapoknak fölajánlják.

Egyházi ü n n e p é l y e i n k , melyeken ép oly épü- léssel vettek részt a h iv e k, mily apostoli buzgó- sággal rendezték s végezték azokat főpapjaink, rendkívüliek voltak. Az egész országot érdeklő örökre nevezetes esztergomi n a g y ünnep egyetlen- e g y volt a maga nemében. Többiben, lia dobogott szivünk, midőn a sz. S z ű z ü n n e p e i n a fran- czia nép buzgóságát olvastuk : szintén ily okunk lehetett az örömre, midőn december 8-dikáról Esz- tergom-, Kaloesa-, Eger-, Nagy-Váradról adhattunk hasonló tudósításokat. Hogy a sz. Szűz. iránti tisz- telet egyebütt is élénken n y i l v á n u l t , nem hozzuk kétségbe, s csak azt sajnáljuk, hogy némely pont- jairól hazánknak lehetetlen, minden iparkodásunk

mellett, tudósítást kapnunk. Pedig mily örömest lenne legalább Magyar- s Erdélyországra általános közlöny e lap! E g y nem-magyar lap, mint értesül- tünk, ily közlöny kívánna lenni hazánkra is, hogy még saját eseményeinket is idegen ajkakról halljuk.

Vájjon kezelői nagyobb szerencsének örvendhet- nek-e, s Magyarországon is megyeszerte tett íol- szólításaik akár a munkatársak akár az egyéb ke- gyelők részvétét illetőleg a miénknél sikeresebbek lesznek-e, a jövő mutatja meg. De térjünk vissza beszédünk fonalára. Az i r o d a l o m terén kitiinó termékekkel találkozunk. Hogy a különféle ma- g y a r lapok- s füzetekben megjelent érdekes érte- kezéseket ne említsük ; hogy a kisebb s tán csak alkalmilag irt müvekről, minők például az eszter- gomi n a g y ünnepre készültek, ne szóljunk; s h o g y a t á r g y u k r a nézve mindennapibb müvekről hallgas- sunk: csak azon m a g y a r s latin nyelven irt munkákat érintjük meg, melyek fönnmaradásra számíthatnak v a g y általában, v a g y legalább az egyházi férfiak kezében. A népszerű Archaeologia, Fabiola, Colum- bus, a Roskoványi-féle monumenták, Márkfi, Gry- naeus, Kovács tankönyveik, Feger Culta Deo et hominibus placens conversatio-ja, Szabó Imre s Fe- kete János beszédei, Májer József beszédei ú j kia- dásban, Weinhoffer beszédei fordításban N a g y beszé- deivel toldva, Ocsovszky a keresztény igazságokról irt pályamunkája,Cherrier m a g y a r egyháztörténete, Munkay János pályamunkája Isten e földi országá-

ról, Pajer szent lantja ,tudós Somogyi Károly gond- jai alatt megjelenő Cantu, Pán t h y Endre s Bende Jó- zsef kisebb beszéd-gyűjteményeik, a Pázmány-fü- zetek sat. sat. valóban maradandók lesznek közöt- tünk. Ritka termékeny év volt ez. Legyenek áldottak, kik az egyházi irodalomhoz csak e g y czikkel is járultak. Nem egymástól eltépve, megyék- v a g y tartományokra szaggatva szeretjük mi szemlélni a m a g y a r clerust, hanem mint egy egész s jól ren- dezett testületet, mely mind élő szóval, mind ira- taival , ú g y szájjal mint cselekedeteivel iparkodik Isten szent malasztjának segítségével teljesítni kül- detését, fölbuzdulván egymásnak munkásságán, köl- csönösen örülvén a társak jó törekvésein, s kitől mint telik, járulván a középülethez. Oly kötelességek ezek, melyekkel egyházunknak s nemzetünknek tartozunk. E g y szép testületet képez az egész papság, s i g y bátran állíthatjuk, h o g y a m a g y a r összes cle- rus az irodalmi tevékenységet illetőleg is a legszebb reményekre jogosít föl.

Ezeknek összevetése s rövid áttekintése legyen buzdítás a jövőre, mert ki megáll a dicséretes pálya közép u t j á n , nem érdemel dicséretet. Egyiknek a templom, másiknak az iskola, harmadiknak ez is amaz is elég alkalmat n y ú j t a működésre. Ha a szoros kötelesség teljesítésén kivül még marad sza- bad időnk, ápoljuk az egyházi irodalmat, a töké- letesbülés, nemes időtöltés, a rosztóli mentesség s a közszellemülés e nélkülözhetlen eszközét, minde- nek előtt pedig a hazait, mely hozzánk legközelebb áll. Ha valaki nem ir : olvasson legalább, s töké- letesítse magát; s iparkodása liiveinek lelkiüdvös- sége elősegíttetésében fog gyümölcsözni az egy- háznak. Ha pedig az irást ú g y nem szereti mintáz olvasást: tegyen mást, csak Isten szent nevének dicséretére s embertársai javának előmozdítására.

Az u r Istennek ajándokait — mindegyikünknek adott ő kisebb nagyobb mértékben — ne h a g y j u k heverni, hanem fordítsuk azt, kiki hivatali köre s ideje szerint, annak magasztalására hálaáldozatul, s további segítségének kiérdemlésére. A kath. hit- élet ébresztése, az egyház nyújtotta eszközök s mó- dok szerint leend a fő, mire iparkodásunk ú g y a közéleti mint az irodalmi téren irányozva legyen.

H o g y ebben is saját hitbuzgalmunk, papi feddhe-

tetlen s imákban gyakorlott életünk, s az ismere-

tekben folyvásti gyarapodásunk tekintendő egyik

első főtényezöül, kiki tudja. Tágas, igen tá-

(11)

11 3 « • —

gas működési tér ez, melyen egymást kölcsönös

serkentés és buzdítás által Isten segítségét kiesde- kelvén hathatósan elősegíthetjük. Hogy aggodal- mak , melyek a mult évben sem hiányzottak, ez- után is nyugtalaníthatják perczeinket, azt említ- nünk sem kell. Ezek megszüntetése fölsőbb körök tagjaitól függ. Mi a mi igénytelen köreinkben te- g y ü n k annyit, mennyit tehetünk, s meglesz, mire ez évi munkánkat fölajánlani kivántuk, tudniillik dicsértetni fog az u r Jézus Krisztus. Az ő szent áldása s békesége velünk.

U t a z á s i - v á z l a t o k . I.

Isten jóvoltából kegyelmes főpásztorom jóváhagyásá- val az 1856-ki szünidőt néhány katholikus országokbani széttekintésre fordítván , jóakaróim és elvbarátaimnak ked- veért, utamnak rámnézve érdekesebb részéről szót teszek.

A néhány sorok közlése legyen igénytelen elismerés azok- nak szives részvétére, kik azon ügy iránt való szerelmökből, melynek én is tanuja lenni ohajték, kisszerű tapasztalási- mat is ligyelmökre méltatják.

Azon álláspontból kiindulva, hogy kath. pap vagyok, figyelmemet a kath. érdekekre fordítám : nem mellőzve azon nevezetességeket, melyek a különféle helyiségek liirét nevelik. Minthogy pedig állásom a növendékpapsággal szo- ros érintkezésbe hoz, a növendékházak állapotára nevezetes gondot kelle fordítanom. Az útra nagyszerű tervek, sokat igérő remények nélkül indulék. Az előítélet hálóját nem tet- tem szememre. Inkább mások, mint saját nézeteimből in- dulva néztem a dolgokat. Véleményem aprószerü tekinté- lyét a dolgokhoz nem adom. A mit láttam , hallottam, tör- téneti successióban irom. Nem újságot, meglett dolgot irok, mely fölött a szempillanat és első behatás varázsereje át- vonult, most nyugodtabb óráimban , midőn a csendes házi élet magánya teszi édessé a nyugtalan de kedves útnak emlékét.

A mint a főpásztori engedelem és hivatalom fölmen- tett. osz Dunánk szárnyain siettem kiindulási pontomra Baumgartenbergbe, hol a Jézus-tár saságiaknak növelőháza van. Előbb azonban az utamban kínálkozó m ö 1 k i monos- tort kívántam megnézni

M ö 1 k n e k apátsága a Dunán utazóknak igen kedves alakú. A magas dombra emelt magas épület hosszú szár- nyai, ezek közt az Istennek dicsőségére szentelt kéttornyú templom nagyszerű benyomást tesznek az utasra. A tem- plom belül igen tágas, szabad, fölösleges bútorokkal nincs terhelve. Egy oldal-oltárnál van sz. Kálmánnak teste. Ő az Arpád-házzal rokonságban volt. A házi könyvtár számos, ránk nézve is érdekes könyveket bir. Megvan Turóczynknak latin Kronikon-ja; benne néhány magyar szentnek különben nem igen előforduló életrajza foglaltatik. A magas cs. k. ház

tagjainak elfogadására, mi előbb gyakrabban megtörténtemig a gőzmüvek által nem lett oly közel Linz Bécshez.) tarta- tik nyolez díszszoba, a magas vendégekhez illően ékít- ve. A szent ruhák tárában a legrégibb időből vannak casu- lák. Az egyik templomoldalhoz van alkalmazva egy s i r , melyben nyolez Babenberg-nek hamvai nyugszanak^

Greizának, sz. István atyjának korában Magyarország határa volt Mölk s erre emlékeztet a déli részen levő két torony.

A most álló kolostort Bertold apát (1701 — 1739.) építé.

Az épület hátulsó részében áll a convictus és e mellett a nyolezosztályu gymnasium. A convictorok 150 pírt díjért éven át teljesen elláttatnak. Etkezésök rendesen : reggeli- nek tej—délben három—estve két étek. Elüljáróik mellettök

laknak s folytonos figyelemmel kisérik. Két áldozó pap- es néhány idősebb jó ifjak végzik a fölügy élést. Közös imá- jok van reggel mint estve. A sz. misét a gymnasiumi ifjú- sággal együtt hallgatják naponkint '/48kor: egy alkalmas kápolnában , hol népénekek énekeltetnek és minden ünnep- napon sz. oktatás tartatik. Az apátságnak itt nemcsak főgym- nasiuma van 17 tanárral ; hanem növendékeket is itt képez magának. Növendékeket gyakran convictoraiból vesz. Eddig a götweihi és seitenstätteni apátok is ide küldötték növen- dékeiket, most azonban saját házaikban szándékoznak ma- goknak tagokat képzeni. A növendékek naponkint elmond- ják a sz. zsolosmát , tanulási eszközökkel bőven ellátvák , a fölszentelt papoknál szives részvétre találnak , étteremök s asztaluk egyszerű s rendesen egy időben együtt étkeznek magával az apáttal. Az apátnak kápolnájában D ü r e r Al- berttől egy jó Mater dolorosa találtatik és a sz. keresztnek jó nagy részecskéje van. Mennyit tehet a kedv valamely

nyelv megtanulásában, igen szembetünőleg láttam egy nö- vendékben , ki magánszorgalma u t á n , csak az itt szállá- solt nm. L o n o v i c s püspök ur magyar kamarásával érintkezve nyelvünket nevezetesen tudja. Mölktől távoz- nom kellett és a nyert jó benyomásokat egy kedves re- ménynek ereje váltá f ö l , hogy a közelgő loyolai sz. Ig- nácz-napot az érdemes Jézus-társaságiak körében töltöm el.

A következő éj nyugtalanságát bőven kárpótolta a rá kö- vetkező nyájas reggel, me lyben már Baumgartenbergben üdvözölhettem sz. Ignácz érdemes fiait.

B a u m g a r t e n b e r g kellemes tájban áll. Maga a hely kisszerű. A szétszórt paroch iához mintegy 800 lélek tartozik. A Jézus-társaságának átadott épület, rendelteté- sében cziszterczi kolostor volt. A lefoglalás korában fegy- ház lett. Ujabb időben a társaság vette át és tetemes javí- tásokat tett benne. A házhoz csatolt terjedt templom ki- csinosítása most végeztetik. Van azonban egy alkalmas ká- polna is a társaság részére. Ebben a fő-oltár képe sz. Jó- zsef : igen jeles mű Kuppelwiesertől. Itt tartottuk sz. Ignácz vecsernyéjét. A karzaton rendezett és méltóságteljes hang- lejtéssel kezdettek a növendékek által a zsoltárok. A kör- nyékről számosan siettek ez ájtatosságra, főleg a másnapon tartott sz. misére , melyet ünnepélyes segédszolgálattal a háznak igazgatója nt. K r u p s k i Fridrik tartott. Valami sajátságos erő van azon férfias és méltóságos egyházi ének- ben, melyet a növendékek jól kiképzett kara hangoztatott.

(12)

Az ünnepélyt növelte azon körülállás, liogy a scolasticusok második félévöket zárandók levén, a nyilvános szava- latokat e napon ősatyjok nagyobb tiszteletére tartották.

A fiúi tisztelet a társaság alapítója iránt igen kitűnt a tár- gyakban , melyek szavalásra vétettek. Deák nyelven , németül és görögül folytak a kötött és szabad dolgo- zatok előadásai. Azokat az ,0 Sanctissima'éneke előzte meg.

A szabad szólásmód, derült hangulat, eleven előadás , fér- fias de szerény magatartás, valamint a jól kidolgozott mü- vek egész megelégedést nyertek. Cs. k. tanácsos W a g n e r ur, egyik Jézus-társaságbeli buzgó missionarius atyja, megil- letődését nem tudta titkolni, a scolastikusokhoz intézett szavaiban, melyekkel őket a nemes kitartásra , az ékesszó- lásnak a jó ügy érdekébeni fölhasználására serkenté. Szív- emelő volt egy alapítója ünnepének örvendő hatvan tagok- ra menő érdemes társaság örömeit osztatni. A minden- napi élet, melyben oly sok, különben nagynak hitt tekin- tély igen alacsonynak tapasztaltatik, a Jézus-társaságiaknak csak új tiszteletet kölcsönöz. A nyájas házi k ö r , a kölcsö- nös tisztelet, a nyugodt lélek vidámsága adja nálok amaz élvezetet, melyet birni, de szín leni, tapasztalni, érzeni, de utánozni nem lehet. Az ünnepély nálok nem abban áll, hogy a fölvidulás a jó rend rovására történjék. A megszo- kott Szentségimádásra e nap úgy mentünk étek után mint máskor, és tapasztalni lehetett, hogy csak úgy teljes az em-

bernek illendő vigsága , ha a lelki élet szükségei bármily szines ok miatt is nem szoríttatnak háttérbe. Itt lehete érez- nünk, hogy mily szép az a consequentia a lélek rendének dolgában. Azonban utunk tovább intett e körből, melynek emléke oly boldogító ránk nézve. Aug. l-jén L i írz b e ér- tünk. K. M.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

M a g y a r o r s z á g .

P e s t , dec. 31. A nap hanyatlani kezd, s a főváros tornyairól a köz-anya hivó szava hangzik le s elhat minden utczába, minden házba. Azok, kik ez anya szavát isme- rik , s rá egyébkor figyelemmel szoktak hallgatni, most is megértik a komoly figyelmeztetést, s kiki siet a legköze- lebbi templomba, hogy Istennek a vett jókért hálát mond- j o n , s önmagát a jövő évre Isten irgalmába ajánlja. A nap hanyatlóban v a n ; kezünkbe veszszük a zsolozsma és szent- mise részeit rendező könyvecskét, az ú j évre kiadott me- gyei directoriumot ; forgatjuk, átlapozzuk s szemeink meg- akadnak a lapon, mely a mult évben meghalt paptársak neveit tartalmazza, kikért a testvéri s megyei viszonyok s rendeletek szerint mindegyikünk tartozik misét mondani.

Forgatjuk, olvasgatjuk. Egyik már több évek óta aranymi- sés, — azt mondjuk rá : még ugyan élhetett volna , de már Istennek érett búzája volt ; a másik a teljes férfi kor- ból lépett az örökkévalóságba ; a harmadik alig több a fa- kadó bimbónál, a megyei nevelő kertből úgy szólván egye- nest a sirkertbe ültettetett át. Tavai ilyenkor még ezek is úgy vizsgálgatták a most félre tett könyvecskét mint most

mi az u j a t , s mint esztendő ilyenkorra az akkoriban mások talán a mi neveinket is vizsgálgatják s észrevételek- kel követik. Az öreg sokáig nem élhet, a fiatal pedig rögtön meghalhat ; a kilátás mindnyájunk számára egy.

Mennyire visszalöketünk semmiségünkbe ily vizsgálódás által ! Ok elhaltak : s a világ azért áll, és az egyház dolgai szintúgy folynak mint azelőtt, s mint fognak folyni, ha majd a mostani vezetők is lelépnek a cselekvés teréről. Is- ten se a m u l t , se a jelen , se a jövő nemzedék szolgálatára nem szorult, képes levén a kövekből is előidézni az Ígéret gyermekeit. IIa tehát végnélküli irgalma minket szent ol- tárinak szolgáivá választott : áldjuk szent nevét, s mond- junk neki h á l á t , s a gondolat, hogy Istennek ránk épen

semmi szüksége sincs , éleszsze bennünk az alázatosságot, ha netalán a haszontalan szolgáknál csak valamivel is töb- beknek tartanok magunkat. Társaink közöl sokan elhaltak, s ha Istennek úgy tetszik , mi is korább vagy később , de minden esetre utánok megyünk ; boldogok, ha az Urban múlhatunk ki. Addig pedig éber lélekkel szorgalmasan működjünk, kiki a Gondviseléstől számára kijelölt körben, szeretvén Istent s felebarátinkat ; a többit illetőleg már előre nyugodjunk meg a mennyei atya végzésén, jól tudván, hogy irgalmassága nemzetségről nemzetségre, azokon, kik őt félik.

A délesti hálaajtatosságokra igen sokan jelentek meg. A belvárosi plébánia-templomban ő méltósága P e i t- 1 e r Antal praelatus ur tartotta a körmenetet az imádandó Oltári-szentséggel a városház terén. A főtemplom és város- ház terére dűlő házak ablakai fényesen kivilágítva valának.

A körmenet visszatértével a főtemplomban ft. S z á il t ó f y Antal prépost s plébános ur lelkes egyházi beszédet mon- dott, megmutatván, hogy az élet nyomorai és szerencsétlen- ségei is lelki-üdvösségünkre fordíttatnak Isten irgalmas- sága által. Azután a .Te Deum' következett s végáldásadás az imádandó Oltári-szentséggel. Szivünk mélyéből rebe- gék ajkaink ez áldás közben a régi szent ének e sza- vait : „Aldd meg országunkat, mi magyar hazánkat, vezé- reljed jóra a mi királyunkat."

K a g ' y . s z o m b a ( 9 i , dec. 15. Mióta a forradalom vi- hara lezúgott, az új béke napjának fényében a vallás, tu- domány és népnevelés terén új korszak kezd nyilni. A szel- lem ezen örök kincseivel a Magasságbeli mindenelött fölsé- ges fejedelmünk keblét tölté legdúsabban meg ; ki is meg- értvén az ég gondviseleti szándokát, a mint a kormány gyeplejét erélyes kezébe ragadá, szétlövellé szelleme fé- nyes sugarait nagy birodalma minden térségeire s erős és hajthatlan lélekkel intézkedik, hogy legkomolyabb fejedel- mi parancsszava a tanodák fölvirágoztatása ügyében ok- vetlenül foganatosíttassék is, s ott a hol kell, még a tunya- ság vagy csökönös akarat is boldogulása eszközeinek föl- karolására tereitessék, a tehetlenség pedig minden telhető módon gyámolíttassék ebbeli czéljának elérésében. A min- dennapi tapasztalás tanúságával bebizonyított tény , hogy az államok üdve csak az ész és szív öszhangzó képzettségén sarkallik. Ki csupán szivét pallérozná az értelem elhanya- golásával , keserűen fogná csak egy tized múlva is észre-

(13)

venni, liogy e cselszövényekből élődő kalmárvilág körmön- font fortélyaival legigazabb tulajdonából is kivetkezteté : el- lenben ki egyedül csak értelme kifejtésével törődnék, mi válnék más belőle, mint egy önhaszonleső, számítani és fe- lebarátját finomul kizsebelni s durva gyönyöröket élvezni tudó emberállat, kinek keblét egyetlen nemes eszme sem képes fölhevíteni . . fásult imádója az ércz-arany borjúnak.

A hir krónikája naponkint új remek példányait tünteti föl ezen utólérhetlen csalóknak , kik mult évben még kopott köntösben üzérkedtek , s ma már fényes palotákban , mil- liomos tartalmú ládákon kaczagják a munka hevében izza- dó becsületes polgárokat, kiknek szorgalma filléreit raffí- nirozott ravaszsággal kiszivattyúzták. Valódi nadályai a becsületes iparnak, aláásói az emberi társadalomnak !

Bölcsen intézte tehát és intézi ő fölsége, mint ösz- szes népei jóllétét egyiránt előmozdítani óhajtó gondos atya , hogy kormánya alatt a vallás és művelődés karölt- ve , párhuzamosan egymás mellett haladjon, vagyis, min- den jobbágya, a mennyire lehet, lelkiismeretes és értelmes legyen. . . . De lelkünk őszinte elismerésével méltán talál- koznak azon férfiak is, kik ő fölsége magas szándoka érvé- nyesítésében az oktatás és népnevelés mezején közremun- kálva lelkesen előre törnek , s hivatásuk körében keblök leghőbb dobbanásait, tetterejök javát az iskola fönséges ügyének szentelik. Sőt ő fölsége is a mily komolyan szivén hordja és parancsolja a közoktatás fölvirágoztatását : szint- úgy kész mindenkor fejedelmi kegyének legfényesb jelével elismerni bármily e magasztos czélra fölszánt valódi igye- kezetet és áldozatot. A hirlapok több ily kitüntetésről tő- nek már említést : szabad legyen nekem azok számát egy ujabbal öregbítenem, s e lapok t. olvasóit azon megható ünnepélyről értesítenem, melynek ma itt igénytelen tanuja voltam s mely méltán a népnevelés egyik diadal-napjának czímezhető. Díszes hőse pedig az ünnepélynek vala nt.

M i k s i k Imre , a nagyszombathi kerület alesperese s ke- resztúri plébános , azon derék férfiú, ki mindenkor ugyan, tie főleg mióta mint alesperes Nagyszombath környéke elemi iskoláinak fölügyelője, szive és szelleme legnemesb szikráit a tanügy fölvirágoztatására szentelé. Ernyedetlen buzgal- mát , kivált eszélyes tapintatát, midőn a körülmények kivánata szerint már a fölvilágosítás meggyőző, már a lel- kesítés tettre-késztő , már a parancs szigorának visszauta- sítliatlan hangján szólalt föl és rendezkedett a községek- ben , azon szép siker koronázá, hogy a kerület elemi tano- dáinak száma alatta tizenkettőről huszonegyre gyarapodott, a mesterek javadalmai lehetőleg mind megjavultak, s a régi törpe viskók, melyeknek sötét és bűzös ürege butítólag hatott az iskolás gyermekek gyöngéd kedélyére, már helyesb alakot öltének , már végkép eltünedeztek a földszínéről, s jelenleg oly szép épületek díszelgnek helyökön , hogy már maga az ezekbeni tartózkodás jelentékeny tényező a gyermek- nevelésben , különösen annak Ízlése nemesítésében. Kiváló gondját fordítá mindenkor a mesterek képzettségére, egyet- len alkalmat sem szalasztván e l , hathatós szavakkal szí- vökre kötni az előrehaladt népoktatás és nevelés igényeit, S e végre mint bölcs vezér életrevaló tanácscsal, útmuta-

tással , s hol kellett, komoly parancscsal is kalauzolá a pálya magas czéljára még gyöngébb korú vitézeit, nem tá- gítván megszeghetlen szabályként adott rendeletein mind- addig , míg azok egy szálig mind nem foganatosítvák. E szilárd kitartás és erély után fölvirult a mező, s a népne- velés oly szép lendületet nyert, hogy az illető hatóságok éber szeme megelégedéssel nyugovék meg Nagyszombath vidékének élénk népnevelési mozgalmain. S az örvendetes hir fölhatott egész a trón magaslatáig. 0 fölsége, a honfias erények leghőbb kegyelője, nemsokára legmagasb tetszésé- nek kijelentése mellett ily üdvös törekvések fölött, a dús eredmény tényezőjét, fönnczímzett M i k s i k Imre alespe- res u r a t , bokros érdemeinek méltánylásául „koronás arany érdem-kereszttel" megjutalmazni kegyelmeskedett.

Ezen érdemjel ünnepélyes föltüzésére a mai nap vala meghatározva. A jelentős cselekvénynek mit. S c l i i r g l Endre érseki helynök ur annál nagyobb fényt, nyilvános- ságot és hatást eszközlendő, azt nemes önindulatából székhelyén Nagyszombatiéban akará megtartatni. E végre összesereglettek a helybeli hatóságok képviselői,ft. K o z á - c s e k József isk. tanácsos ur , a vidéki papság, a kerületi mesteri kar és több, nyilvános jellemök által valamint a tanítás mezején kitűnő tekintélyes férfiak ; s a szeplőtelen áldozat bemutatása után az apáczák templomában , teljes diszes sorokban érseki helynök ő méltósága termeibe vonu- lának ; hol is ns. W a t z k a Alajos felső-nyitramegyei fő- nök ur egy velős beszédközben rátüzé az ünnepelt férfiú mellére az érdem-keresztet, kivánván neki, hogy viselje azt „mint jelképét a hit- és vallásnak, mely Austria koro- nája alatt mindenha legjobb oltalmat, legjobb virulást talál, édes jutalmául érdemeinek, s buzdítására egyebek- nek." Mire a megtiszteltetett, az alkalmi ékesszólás edzett mestere, a neki tulajdon kerekdedséggel válaszolván, nem tudott szavakat találni hálája kifejezésére a magas kegye- lemért , melylyel fölséges urunk az ő igénytelen személyét annyi jeles egyházi férfiak közt kitüntetni méltóztatott.

Ösztönözni fogja ez őt hivatása buzgalmának kettőztetésére s jobbágyi hűségének minél nyilvánvalóbb jelekkeli bebi- zonyítására , hogy, a merre csak szava kihatand , tudja a nép nagyja és apraja, hogy nincs vallásosabb fejedelem, nincs a föld népének lelkiismeretesb és gyöngédebb szere- tetü a t y j a , nincs a tudomány , a nevelés s az összes ipar gondosb kegyelője, mint a mi legkegyelmesb lovagias csá- szárunk és ap. királyunk I. F e r e n c z J ó z s e f , kit az ég népének üdvére sokáig éltessen ! Es szűnni nem akaró élje- nektől viszhangoztak a teremek ő fölsége s rá a fölavatott alesperes ur tiszteletére ; kinek is mindegyikünk sietett őszinte üdvözlettel és jó kívánattal hódolni. Jelen valának nagyszámmal a jó keresztúri és farkashidi hivek is, és ked- ves lelkipásztoruk ily megható feldicsőülésén örömkönye- ket sirtak. K. A.

E g e r , dec. 24. Gymnasiumunk több tekintetben egyike hazánk szerencsésb helyzetű tanintézeteinek. Csak azon körülményt említjük, mikép ez intézet növendékeiből, a mult évről adott tanodai zár-jelentés szerint, majd min- den n e g y e d i k (320 közöl75) részint ö s z t ö n d í j b a n ,

(14)

+1 6 I * — részint kisebb tetemesebb j u t a l o m b a n , öszvesen 6234

pfrt és 36 db aranyban részesült. Egykét kivétellel, e je- lentékeny jótétemények mind egyházi hagyományzók vagy életben levő nagylelkűek dicső nevéről czimezvék ! S ha ide veszszük még azon egyeseket, kik a főkáptalau egyik- másik lelkes tagjától nyernek évi segélyezést: valóban alig futja meg pályáját intézetünkben valamely növendék a nél- kül , hogy az egyházi jótékonyság áldását ne élvezhesse , hacsak előmenetele- s erkölcsiségében az összes ifjúság

3/4-ed részének érdemfokán is alul nem esik.

Azonban „Cu'ique suum !" A F o g l á r , F u c h s , C s o m o r t á n y i , M a d a r a s s y , R a j n e r , B a r t a - k o v i c s fényes nevek mellett, itt áldjuk még a B u t t - l e r és H a n d l e r világi neveket, melyekhez tisztelet- és hála- érzelemmel csatolók ujolag e hó 19-én L o s a n Fe- rencz cs. kir. nyugalmazott katonai főorvos urét is, ki fönn- irt napon költözött el tőlünk az örök jutalmak hónába. Kö- zel harmincz évig volt a megboldogult városunk lakosa, mialatt intézetünk iránti nemes részvétét nemcsak puszta vonzalommal tanusítá , hanem a közelebb mult évben , mi- dőn a keresztény iíjuság édes-anyja, a szeplőtlenül fogan- tatott bold. Szűz gyönyörű olaj képével intézeti templomun- kat megajándékozta , annak , mi az ifjúságot egykor főleg boldogíthatja, a vallásos áhítatnak emelésére tettleg is ne- mesen járult ; végrendeletében pedig most 3000 pfrtot a helybeli cisterczi rendű tanári kar intézkedésére olyatén- kép hagyott, miszerint azt biztos helyen tőkésítse s ka- matjait jó-erkölcsü s előmenetelü növendékei közt rendes ösztöndíjkép évenkint oszsza ki. Áldás nemes hamvaira !

Ha iménti tudósításunkba a bánatos részvét érzelme is vegyül, annál háborítlanabb örvendezésünk a jelenet fö- lött, melynek ma iíjuságunk karácsoni áldozása közben ta- núi leheténk.—Asz. evangeliomra tiszteletteljesen állánkfel, mialatt gymnasiumunk két testvérnövendéke, L u x Soma és A d o l f , égő viaszgyertyával kezökben járuIának az U r ol- tárához : hogy ott az igaz , közönséges ős-egyház kebelébe visszavétessenek. A kitűnő jámborságu fiúkat előkelőbb evangelikus szülőik már előbbi években is teljesen katho- likus oktatásra ajánlák be ; míg mai nap nt. J u h á s z Nor- bert intézeti igazgató ur kezébe ünnepélyesen le te vén kath.

hitvallási esküjöket, a legmagasztosabb néven is egybero- konultak katholikus tanuló-társaikkal. Lángbuzgalmu igaz- gatónknak az új megtértekhez mondott kenetes intelme emelé a szívható jelenetet. Őrködjék Isten sz. lelke egy- házunk e visszaigazodott bárányai fölött, hogy ivadékról- ivadékra szentül s egész magasztos értékében megtarthas- sák a nyert karácsoni nagy hitajándokot ! —r.—

Szatl&már. F. é. december 3-án ünnepélyesen tű- zetett fel az ő es. s ap. kir. fölsége legmagasabb kegyelme ál- t a l , t. S t r a s s e r Xaveria irgalmasnők főnöknéjének ada- tott érdem-kereszt. A nm. megyéspüspök tüzetesen rajzolá az ünnepély tárgyát ; mire özvegy báró V é c s e y Miklós- né szül. M a r k o v i c s Wilhelmine ő exc. tűzte föl a tisz- telt főnöknének a magas kitüntetés érdemjelét, a mélt.

megyei főnök, a helybeli ft. káptalan és számos jeles ven- dégek koszorújában. Epen e nap vala a tisztelt főnökné

nevenapja, a ki 1802. tyroli Schweiczban született, 1827- ben Zainszban lépett a szerzetbe ; mely időtől leginkább a betegek ápolásával foglalkozott. 1832-ben Bécsbe ment ál- tal és 1836-ben ugyanott fejedelemasszonynak választatott, mely minőségben 1842-ben Szathmárra jött á t , holott a fölsőbb s alsóbb-rendü nőnevelést kitűnő tárgyavatottság- gal , szelid tapintattal, szende anyaisággal vezeti és szor- galma a legszebb eredménynek és fölvirágzásnak örvend.

Isten tartsa soká az érdemteljes főnöknét, s nyújtsa meny- nyei áldását nemes buzgalmára , valamint vallásos és eré-

nyes intézkedéseire : ,élj en,' *

Olaszország.

R o m a i o k m á n y.

Supremae Sacrae Romanae Universalis Inquisitionis Encyclica ad omnes Episcopos adversus Magnetismi abu- sus. Feria IV. die 30. Julii 1856.

In congregatione generali S. R. et universalis Inqui- sitionis habita in Conventu S. M. supra Minervám Emi ac Rmi D. D. Cardinalis in tota Republica Christiana adver- sus haereticam pravitatem (xenerales Inquisitores, mature perpensis iis, quae circa Magnetismi experimenta a viris fide dignis undequaque relata sunt, decreverunt, edi prae- sentes literas encyclicas ad omnes Episcopos ad magneti- smi abusus compescendos.

Etenim compertum est, novum quoddam superstitio- nis genus invehi ex phaenomenis magneticis, quibus haud scientiis physicis enucleandis, u t par esset, sed decipiendis seducendis ho minibus student neoterici plures r a t i , posse occulta, remota, ac futura detegi magnetismi arte, vei prae- stigio, praesertim ope muliercularum, quae unice a ma- gnetizatoris nutu pendent.

Nonnullae jam hac de re a S. Sede datae sunt respon- siones ad peculiares casus, quibus reprobantur tanquam il- licita illa experimenta, quae ad finem non naturalem, non honestum, non debitis mediis adhibitis assequendum, ordi- nantur ; unde in similibus casibus decretum est Feria IV.

21. Április 1841. usum magnetismi, prout exponitur , non licere. Similiter quosdam libros ejusmodi errores pervicaci- ter disséminantes prohibendos, censuit S. Congregatio. Ve- rum quia praeter particulares casus de usu magneti- smi generatim agendum e r a t , hinc per modum regulae sic statutum fuit Feria IV. 28. Julii 1847. „Remoto omni er- rore , sortilegio, explicita aut implicita daemonis invocatione, usus magnetismi, nempe merus actus adhibendi media phy- sica aliunde licita, non est moraliter vetitus, dummodo non tendat ad finem illicitum, aut quomodolibet pra- vum. Applicatio autem principiorum et mediorum pure physicorum ad res, et effectus vere supernaturales, u t p h y - sice explicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haereticalis."

Quanquam generali hoc decreto satis explicetur lici- tudo, aut illicitudo in usu, aut abusu magnetismi, tarnen adeo crevit hominum malitia, u t neglecto licito studio sei-

(15)

M 7

entiae, potius curiosa sectarites magna cum animarum ja- ctura, ipsiusque civilis societatis detrimento ariolandi, divi- nandive principium quoddam se nactos glorientur. Hinc somnambulismi, et clarae intuitionis, uti vocant, praestigiis mulierculae illae gesticulationibus non semper verecundis abreptae, se invisibilia quaeque conspicere efïutiunt, ac de ipsareligione sermones instituere, a n i m a s m o r t u o r u m e v o c a r e , r e s p o n s a a c c i p e r e , ignota et longin- qua detegere, aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt, magnum quaestum sibi, ac dominis suis divinando certo consecuturae. In hisce omnibus qua- cumque demum utantur arte, vei illusione, cum ordinen- tur media physica ad effectus non naturales, reperitur de- ceptio omnino illicita, et haereticalis, et scandalum contra honestatem morum.

Igitur ad tantum nefas, et religioni, et civili societati infestissimum efficaciter cohibendum, excitari quam maxi- me debet pastoralis sollicitudo, vigilantia, ac zelus Episco- porum omnium. Quapropter quantum divina adjutrice gra- tia poterunt locorum Ordinarii, qua paternae charitatis rao- nitis, qua severis objurgationibus, qua demum juris reme- diis adhibitis, prout attentis locorum, personarum , tempo- rumque adjunctis, expedire in Domino judicaverint, omnem impendant operam ad liujusmodi magnetismi abusus repri- mendos et avellendos, u t dominicus grex defendatur ab inimico homine, depositum iîdei sartum tectumque custo- diatur, et fideles sibi crediti a morum corruptione praeser- ventur.

Datum Romae in Cancellaria S. Officii apud Vatica- num die 4. Augusti 1856. V. Card. M a c c l i i .

I r Ii o n.

Már jelentettük, hogy Mathew a t y a , a mértékletes- ség apostola mult dec. 1. Queenstownban eléggé előhaladt korban meghalálozott. Jóllehet mint kath. áldozár oly or- szágban élt, melyben oly hevesek s élénkek a vallási viszá- lyok, még is sikerült neki mindenki szivét megnyerni.

A szövetség, melyet a mértékletesség előmozdítására létre hozott, annyi protestáns mint kath. tagot bir. Az utób- bi időkben pedig Victoria királyné magánpénztárából 300 ft.sterl. (3000 pírt) évi nyugdíjt engedményezett a mérték- letesség apostolának háladatosságának tanúsítására a sok jóért, mit népeinek tett.

Mathew atya egy a gallok országából származott ne- mes család ivadéka ; elődeinek egyike az ország levéltárá- ban mint „Cardigan királya" említtetik. E méltóság azon- ban korántsem akadályozta, hogy utódai nyomorba ne sü- lyedjenek.

Mathew atya 1814-ben lépett az egyházi rendbe, s azonnal kezdett nyájának szellemi s anyagi javáért buzgól- kodni. A bizalom, melyet protestánsoknál is költött maga iránt, oly nagy volt, hogy a société des Amis t a g j a i , midőn a részegség ellen, mely az irhoni társadalom minden osztá- lyában félelmet gerjesztő gyorsasággal elterjedett, gátot akartak állítani, Mathew atyához fordultak , hogy az er- kölcselőmozdító társulat élére álljon.

A méltó áldozár elfogadta a küldetést, s fáradozását nemsokára siker koronázta. 1839-től fogva a mértékletes- ség ügyében történt mozgalom nagy terjedést nyert. Ne- raghban egy nap alatt 20,000, Galwayban pedig két nap alatt 100,000 személy minden részegítő italtóli megtartóztatást fogadott. Loughrtaban, Portumnában egy hét lefolyta alatt 180—200 ezer ember egyesült a mértékletesség előmozdítására. Irhon fővárosában, Dublin- ban 70,000 ember tett mértékletességi esküt 5 nap lefolyta alatt. Vájjon megtartatott-e mindezen eskü? Erről már nem mernénk kezeskedni ; a siker azonban tagadhatlanul kedvezőleg tanúskodik a missionarius buzgalmáról és szónok- latának hatásáról.

Miután Mathew atya a mértékletességet hazájában hirdette, Angliába s azután Amerikába utazott, mindenütt tisztelettel s rokonszenvvel fogadtatott, s tüzes, meggyőző szónoklata több tartós megtérést eszközölt.

Egy eléggé föltűnő tény a mértékletesség ez aposto- lának életében az, hogy miután hátralevő, egész örökségét jótékony czélokra költötte, nagyobb részt fivére, egy, déli

Irhonban lakó szeszgyártótól nyert segélyadományokból élt, Midőn azután Mathew atya a fivérétől lakott városban hirdette a sz. igét, oly sikert aratott, s a szeszes italok fo- gyasztóinak száma annyira leszállt, hogy fivére egyszerre kénytelen volt segélyezését megszüntetni és bukást hirdet- ni. Mondatik, hogy e baleset semmiképen sem hatott kiseb- bítőleg Mathew atya buzgóságára, és hogy fivére e sze- rencsétlenséget egész keresztény lemondással tűrte. (Jour- nal de Bruxelles.)*)

H I II F í) Z É R.

^ « ' I c n c z c 0 es. s ap. kir. fölsége karácsoni aján- dokul a velenczei szegények számára 18,000 lirát adott át a nmélt. patriarcha kezébe.

B ö t z e n . 0 es. kir. fönsége E r z s é b e t főherczeg- asszony, fönséges R a i n e r főherczeg lombard-velenczei alkirály özvegye f. h. 25-én meghalálozott.

Pest-városi nyilvános fő- s elemi-iskolák jelenleg 3077 fiu, 2250 leány s így összesen 5327 tanoncz által lá- togattatnak ; azon fölül a József-árvaházbeli főtanodában mintegy 100 fiu, s a segedelmezett magán-tanodákban vagy 390 fiu s 200 leány nyert elemi oktatást. — A vasárnapi iskolák 2410 tanítványnyal dicsekszenek.

(jij őr. A megüresült magasabb egyházi javadalmak kezelése ügyében az austriai concordatum 30-ik czikke

•) P a t e r M a t Ii e w Theobald született 1790. octob. T i p p e r a - r y grófság Kathlohelne helységében. Még kisded korában megfosz- t a t o t t szüleitől, s lady Mathew Erzsébet ClaiidoJT lord nővére ne- velteié föl; kisebb iskoláit a k i i k e n n i , theologiai t a n u l m á n y a i t a maynoothi collegiumban s Spanyolországban végzé 1814 a capuci- nusok rendjébe lépett s M u r r a y dublini érsek által p a p p á szentelte- tett. 1830-ban a cholera idején igen kitüntette magát. 1838. -óta a rrtrlékletesség apostola volt. S z e r k.

(16)

8 . mondja : „Bonorum ecclesiasticorum administrate apud eos

erit, ad quos secundum Canones spectat." A 32-ik czikk pe- dig így szól : „Fruetus beneficiorum vacantium, in quantum hucusque consuetum fuit, inferentur fundo Religionis, eique Maiestas Sua Caesarea proprio motu assignat quoque Epi- scopatuum et Abbatiarum saecularium per Hungáriám et ditiones quondam annexas vacantium reditus, quos Eius- dem in Hungáriáé regno Praedecessores per longam sae- culorum seriem tranquille possederunt." A győri püspöki szék üresedése legelsőbben nyújtott alkalmat a concorda- tum említett czikkeinek végrehajtására , mely iránt a kö- vetkezőkről hitelesen értesülünk. A ft. győri káptalan ha- tóságilag fölhivatott, miszerint, a tridenti zsinat Sess.

XXIV. de reform, cap. 16. szerint, azonnal egy gazdának (Oeconomus) választásához fogjon. Ezen gazda mellé a hely- tartóságtól egy kezelő fog neveztetni. Kiknek azután a megürült javadalom leltára átadatik. Mindkét kezelőnek kötelességében álland, a javadalom hasznát szem előtt tar- tani, s az intercalaris jövedelmeket a vallási alapnak ponto- san beszolgáltatni. A püspöki javakban netán folyamatban levő commassationalis tárgyalások folytattathatnak ugyan, de eziránti egyezkedések csak úgy köttethetnek, ha ezek fön- sőbb helyen helybenhagyatnak. A vallási alap a vett hasz- nokkal egyszersmind átveszi a megürült püspökség terheit is, s így a megye kormányzatára nézve szükséges kiadásokat is azon módon, mint ez hasonló esetekben az egykori ma- gyar udvari kamara részéről történt.

Nagy várad. A nagyváradi görög katholikus me- gyében 185%. évben a görög nem-egyesült vallásból a g.

kath. vallásra áttértek Szemlakon 2012 lélek, Drág-Csékén 574 lélek, ezeken kivül egyes helyeken 165 lélek, reformata vallásról 6 és az izraelita vallásról 3 lélek ; ezeken kivül a forradalom alatt elcsábított ventezi és kis-dumbroviczai la- kosok.

K - O b l e n c z . Mily zajt ütöttek tavai bizonyos lapok azért, hogy Austriában a katholikusok temetkezési helye a protestánsokétól elkülöníttetni rendeltetett. Jelenleg a koblenczi városi tanács egy fönnálló ministeri kibocsátvány nyomán szintén azt rendeli, hogy a megnagyobbított köz- ségi temetőben a katholikusok a protestánsoktól elkülöní- tett helyre temettessenek. (Deutschland dec. 28.)

L e n g y e l o r s z á g . A ,L'Univers' dec. 28-ki száma örömmel jelenti, miszerint az orosz birodalomnak Lengyel- ország számára kiadott hivatalos lapja kihirdeti a szent- szék s az orosz kormány közt 1848. julius hóban létrejött concordatumot, melynek tartalma eddig nagyobbrészint ismeretlen volt az ottani katholikusok előtt. II. S á n d o r császár eddigi magaviselete a katholikusok irányában szép reményekre jogosít, az üldözések napjai után talán csak állandók lesznek a békeség napjai. Barrier ur összevetette a lengyel hivatalos lapban közlött szöveget a ,Gazette de

Rome' 1848. jul. 11-ki számával, hol az egyezmény szövege kiadatott, s azt emezzel teljesen egyezőnek találta, csak azon különbséggel, hogy a lengyel lap az egyezmény bevezeté- sét elhagyta, s csak a pontokat adta, melyek alapul szol- gálnak az egyezkedés tovább fűzésére s kifejlesztésére. Te- hát az életbe átviendő pontok a kijelelt alapon csak ezután fognának meghatároztatni. Kezdet ez, Isten adja rá szent áldását, s fordítsa jóra az emberek sziveit.

IX. P i u s ő szentsége 1848-ki julius hó 3-án tartott allocutiójában fölemlíté azon pontokat, melyeket a mindkét részről megbízottak nem egyenlíthettek k i , ilyenek : a hí- vek teljesen szabad közlekedése Romával a vallási ügyeket illetőleg; a papi jószágok visszaadatása az illetőknek; a világi személyeknek, kiket a kormány az egyházi gyűlé- sekre küldeni szokott, kiutasítása a püspöki gyülekezetek- ből . hogy ezek teljesen szabadon tanácskozhassanak; azon törvény megszüntetése, melynek erejénél fogva a vegyes há- zasságok érvényteleneknek tekintetnek , hacsak a g. nem- egyesült pap által meg nem áldattak ; a vegyes házassá- gok kath. egyházi biróság előtt kért tárgyalása ; a szerze- tes fogadás letelietésére szabott kor ; a zárdaiskolákat megszüntető, s az áttérést tiltó parancsok. Ezeken fölül, fájdalommal telik el lelkünk , mondá a pápa, ha kedves fiainkra a jeles ruthen nemzetre gondolunk , kik fájdalom , némely püspökök bűnös és soha eléggé meg nem siratható elpártolása által siralmasan elszórattak a nagy tartományban

•—katholikus püspök nélkül vannak stb." A akkori orosz meghatalmazott B l o u d o f f megígérte ő szentségének, miszerint azon leend, hogy a kívánságok legalább na- gyobb részint teljesedésbe menjenek. Figyelemmel kisér- jük az igen érdekes ügy kimenetelét.

TI a 1 il /, ha il a katholikusok sz. Emmeramról neve- zett egyházában lelkigyakorlatok tartatnak a fehérnépek számára ; egyedül a tizenhetedik évet meghaladottak bo- csáttatnak a templomba; 2000 belépti jegy osztatott ki, azért nem több, mert a helyiség többet úgy sem fogadhatna be.

Igen sokan vesznek részt e lelkigyakorlatokon.

Ü S T F i g y c l m c z I c l é s

A házassági törvények némely pontjának értelmezését tartalmazó latin könyvecske „ L e x C i v i l i s M a t r i m o - n i a l i s , " melynek teljesen elkelt példányai a pesti sz.

Vincze-apáczák intézetének 400 pforintnyi összeget jöve- delmeztek, l i a k e l l ő s z á m m a l t é t e t n e k m e g r e n - d e l é s e k , másodszor s az addig netalán történendő mó- dosításokkal bővitve sajtó alá fog adatni ; mire az említett könyvecskét birni óhajtók ezennel figyelmeztetnek.

T a r t a 1 o m : Áldás békeség. Utazási vázlatok. E g y . tud.

P e s t : az év v é g n a p j a . N a g y s z o m b a t : Örömünnep. E g e r iskolaügy. S z a t h m á r : örömünnep. O l a s z o r s z á g : a ma- gnetismus ; Irhon Mathew. H i r f ü z é r .

Tulajdonos és felelős szerkesztő: Z a l k a Ev. J á n o s . Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pest. 1856.

Figure

Updating...

References

Related subjects :