Religio, 1855. 1. félév

590  Download (0)

Full text

(1)

I l i l J M O .

EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT.

1855. ELSŐ FÉLÉV.

U X s ö i ^

TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ

DANIEIIK JÁNOS.

IS Ti

Í A S A G '

P E S T E N , 1 8 5 4 .

NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

(2)
(3)

TARTALOM-JEGYZÉK

A ,RELIGIO

4

1 8 5 5 . I. FÉLÉVI FOLYAMÁHOZ.

i .

É r t e k e z é s e k .

Szám.

TJj évre . . . 1

1 8 5 4 . dec. 1 6 - i k i es. k i r . c u l t u s - és oktatásügyi ministeri

rendelet a gymnasiumok szervezetét illetőleg . . i Eszmetöredékek. A B. Szűz szeplőtelen fogantatása korsze-

rűsége . . . 2

Hagyaték k ö r ü l e l j á r á s . . . 3 , 4 J e g y z e t e k a szeplőtelen fogantatás körüli nehézségekről . 5, 7, 9 A z egyház befolyása a nemzeti erkölcsök- s törvényekre . 6 A z orleansi p ü s p ö k székfoglaló beszéde a franczia a c a d e -

miában 8 , 9 , 1 0 , 1 1 U r o s , p a n n o n h e g y i a p á t , 1 2 0 6 — 1 2 5 4 . . . 1 2 , 1 3

Cath. alapítványok Palaestinában . . . 1 2 Gyakorlati lelkipásztor 1 4 , 2 7 Az egyház és a kinyilatkoztatás, tekintettel a d e c . 8 - k i h a t á -

rozatra 1 5 , 1 6 , 1 7 E g y p á r sző lelki szükségleteinkről . . . 1 7

Két gyakorlati kérdés I. Î I 1 8 Az eredendő bün n é l k ü l fogantatott Istenanya ábrázoltatásá-

nak m ó d j á r ó l . . . 1 9 Mit kell tartani a k ö z é p k o r i ara-éjjogról 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5

Szeretet és s z e r e t e t - k ö r ö k . . . 2 1

N é h á n y szó k o r u n k n a k vallásos é b r e d é s e és az egyházi t á r -

sulatok ügyében Magyarországban . . . 2 6 Csudálatos megtérés . . . 2 8 , 3 0

A pillanat követelménye . . . 2 9

Az egyház állása Francziaországban . . . . 3 1

Manuale P a r o c h o r u m . . . 2 5 , 3 2 , 3 3 A k á r o l y f e h é r v á r i román anyaegyház és érseki szél: története 3 4 , 3 5

A j ó z a n népérzület . . . . . 3 6

Az irhoni kivándorlás i r á n y a .

N a g y - K á r o l y . . . .

E g y h á z ü g y e k Sardiniában

Reggeli ének . . . .

A cath. egyház érdemei a világ polgárosítása k ö r ü l

Az ősiség és vele kapcsolatos birtokviszonyok e l r e n d e z é s é nek n é h á n y egyháznézletü p o n t j a i

Ultima r e p l i c a incatti . . .

Szám.

Az u r b í r i kárpótlás és földtehermentesités foganatosítása, s a volt úrbéri és ezzel rokon j o g á l l a p o t o k s z a b á l y o z á s a ,

vonatkozólag az egyházi érdekekre . . . . 4 2

A házasság-válási törvény tárgyalása a porosz első kamarában 4 3 , 4 4

Békebiró 4 5 Saletlei csuda és az innen kifejlett k é r d é s : az állam védkötelme

az egyház irányában 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 5 9 , 6 0 , 6 1

Hitbiró 4 6 Alkalom a ker. szeretet tényleges alkalmazására . . 4 9

Assisi sz. F e r e n c z rendének a Bold. Szűz szeplőtelen f o g a n t a -

tásáról szóló tan védelmében szerzett érdemei . . 5 1

M á j u s 6 - k a Pesten . . . 5 2

Statist, kivonatok egyh. érseki és p ü s p ö k i megyék és szerzetes rendek idei névkönyvéből 5 0 , 5 3 , 5 5 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7 1 , 7 2 S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t tagjainak létszáma . . . . 5 4 N é h á n y sző I p o l y i Arnold „Magyar m y t h o l o g i á " - j á n a k

alapelveiről 5 6 , 5 7 , 5 8 , 6 4 , 7 1 , 7 2

M a g y a r - e g y h á z i okmányok a szeplőtelen fogantatásról 5 6

Prőbatéti p á r b e s z é d e k . . . 6 1

Még néhány szó P a l m e r megtérésének történetéhez 6 2 Szabadkőművesség. Criticai s vallási szempontból 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7

6 8 , 6 9 6 9 7 0 7 0 7 3 Egyháztörténeti adatok a zoborhegyi kolostor- és t e m p l o m r ó l Szent Bonifácz tizenegyszázados emlékünnepe .

Sz. Erzsébet ereklyéinek sorsa . . .

Sz. P é t e r

3 6 3 7 3 8 3 8 3 9 , 4 0

4 1 4 1 , 4 2

II.

L e v e l e z é s e k .

B é c s : Elfogadási ü n n e p é l y a Pazmaneum-nevelőintézetben. 1 2 B u d a : A u e r l e g ú j a b b m u n k á j a J u l i a n császárról . . 3 4 B u k u r e s t : A Bold Szűz szeplőtelen fogantatásának k i h i r -

detési ü n n e p é l y e ; ő cs. kir. felsége a j á n d é k a a krajovai

cath. templom s z á m á r a . . . 6 3

D a n s v i 11 e ( É j s z a k a m e r i c a ) : A nowknothing-párt türel- metlenségi törekvései. 28. — Nyomasztó helyzete a

catholicusoknak; a vasárnapmegülésének különös m ó d j a 4 9 E g e r : Az érsek ő excell. j ö v ő nagyböjtre hiveihez szóló

főpásztori levele . . . 1 4

G y u l a : Segély és s e g é l y r e - f e l h i v á s . . . . 4 1

(4)

K é k k e 6 : Kerületi gyűlés . . .

N a g y - a z ő l l ő s : Válasz egy „ v a s á r n a p i u j s á g i " czikkre 2 0 6 - i k i ü n n e p é l y . A missioatyák bevezetése s működése.

P e s t : E g y belga egyházi ü n n e p . . . 2 6 5 5 . — Missio ; az apáczatemplom ünnepélyes felszen-

R a j k a : Imakönyv ügyében . . . 3 2 telése. 5 8 . — Az irgalmas nénék bevezetése a városi

E o m a : A catacombák jelentősége h a g y o m á n y i tekintetben ; kórodába. 5 9 . — Magyarajku missio. 6 3

a keresztény museum ; M u r c h i atya ; egy nevezetes P e r b e t e : Iskolaügy . . . 1 5

ereklye s j e l k é p e i ; magyarhoni művészek Romában 2 7 P e s t : Részletek a romai naplóból. 2, 3, 4 . — A S z e n t - S z o m b a t h e l y : Szentszéki utasitás a p a p i hagyatékok István-Társulat j a n u a r h a v i választmányi ülése. 4 . — A

tárgyalását illetőleg . . . 1 3 bibornok ő eminentiája Romából visszaérkezése. 6 . —

T e m e s v á r : A m . csanádi p ü s p ö k pásztori körlevele u j A Szcnt-István-Társulat februarhavi választmányi g y ű -

évre . . . 6 lése. 1 6 . — Magas keresztelési ünnepély Budán. 2 9 .

V á c z i m e g y é b ő l : A mlgos p ü s p ö k híveihez intézett — A Sz.-István-Társulat mart. választmányi gyűlése.

n a g y b ö j t i körlevele . . . 2 2 2 9 . — Az e r d é l y i evang. egyház helybenhagyott u j szervezete. A sopronyi evang. küldöttség. 4 0 . — A p o s - toli breve a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának ün- III.

nepélyére engedélyezett bucsut illetőleg. 4 4 . — S z . -

III. istván-társulati aprilhavi választmányi gyűlés. 4 4 . —

A Sz.-István-Társulat rendkívüli gyűlése. 5 1 . — A ta-

E g y h á z i i u á ó s i t á s o k .

nodái i f j ú s á g példás részvétele a m á j u s 6 - i k i ünne- p é l y b e n . 5 3 . — A május 6 . ünnepély a teréz- s j ó a s e f -

külvárosokban. 5 4 . — U r n a p i ü n n e p é l y . 6 5 . — Kérelem 6 9

a) Magyarország.

P o z s o n y : A j e z s u i t á k beigtatása j a n . 6 - á n . 7. 8 . —

a) Magyarország.

- Május 6 - i k i ü n n e p é l y . . . .

l t a d n a : Aranymise . . .

6 1 2 4

A g á r d : hitélet . • 6 9 R é k a s : Gyermekek első áldoztatása a megyei püspök ur által 4 7

A r a d : Megtérések 1 8 5 4 - b e n 1 4 . — Ü n n e p . 7 0 . — I s k o - R o z s n y ó : Május 6 - i k i ünnepély. . . . . 5 9 lai látogatás . . . 7 2 S. A. U j h e l y : J u b i l a e u m . 6 . — Beigtatási ü n n e p é l y 2 9 B a á n : Végrendeleti j ó t é k o n y liagyományozás . 4 5 S o m l y ó - V á s á r h e l y : Z á s z l ó - s z e n t e l é s . 4 8

B á c 9 : Necrolog . . . • . 2 4 S o m o g y b ó l : Elválás és búcsúvétel. . . . . 2 9

C s á k v á r ; Kegyúri j ó t é k o n y s á g . . . 9 S ü m e g h : E g y h á z i élet. 9 . — Hitélet ; necrolog 3 6 . — E g e r : V i s s z a p i l l a n t á s a megyei j ó t é t e m é n y e k r e 1 8 5 4 - b e n ; Megtérés ; alapítvány. . . . 7 0

kerületi gyűlések ; K á 1 d y fordításának átdolgozása. S z a t m á r i megyéből : Áldozó-papok társulata. 2 8 . — Lel-

1 . — Megtérési ünnepély Mezőkövesdon. 1 5 . — Ales- kigyakorlatok. 3 8 . — M a j . 6 . ünnepély. 5 9 . — Bérmálás 7 0 per.es-kerületi ügyek 1 6 . — F t . L i p o v n i c z k y S z e g e d : Az irgalmas nénék; p ü s p ö k i látogatás ; egy v é g r e n - János kanonok arany miséje. A hevesi egyházkerület delet ; a j u b i l a e u m . 5 . — Május 6 - k i ünnepély. 5 9 . —

második gyűlése. — Május 6 . ü n n e p é l y . 6 2 . — Űrnap 7 1 Iskolai látogatás . . . 7 1

E s z t e r g o m : A február 2 - i k i ünneprőli elmélkedés. 1 7 . S z e n t - B e n e d e k : H i t é l e t , vasárnapi iskolák ; ú j s á g . 3 2

— A kerületek tisztelkedései. 1 8 . — Missio a s z e n t f e - S z e n t e s : A szeplőtelen fogantatás ü n n e p é l y é n e k megülése 5 8 rencziek templomában. 3 7 . — Sz. ereklyék Romából. S z . - G r ó t h : Május 6 - k i ünnepély. Zászlószentelés . 6 1 A z ü n n e p e k . 42- — Sz. ereklyék átvitelének ünnepé- S z é k e s f e hé'r v á r : Május 6 - i k i ü n n e p é l y ; annak erkölcsi

lye. 4 7 . — Sz. Adalbert napja. A sz. ereklyék. 4 8 . — hatása . . . 6 3

Május 6 - i k i ü n n e p é l y . . . 5 3 S z e p e s b ő l : Május 6 - k i ü n n e p é l y . . . . 6 6 G y ö m ö r ő : Temetőszentelés . . . 1 3 S z o m b a t h e l y : Visszatekintés a lefolyt évre. 6 . — Május G y ő r : M á j u s 6 - i k i ünnepély ; csudaszertt képlet a fában ; 6 - d i k i ü n n e p é l y ; egyházi irodalmi ú j d o n s á g o k . 6 4 . —

bérmálás . . . 6 5 Iskolai látogatás . . . 7 0

G y ő r i - sz. - 1 v á n : Május 6 - i k i ünnepély 6 8 T e m e s v á r : uiajus 6 - k i ünnepély . . . . 6 0 J á s z ó : Május 6 - i k i ünnepély . . . , . 6 1 T o r n a l l y a : A putnoki alesperesi kerület gyűlése . 6 2 K a l o c s a : P a p n e v e i d e i ügy. 9 . — Maria-társulat. 1 6 . — T ö r d e m i c z : A plébános ur alapitványai 4 2 Május 6 - i k a . 5 0 , 6 1 . — Ű r n a p . . . . 6 9 T ó t m e g y e r. T e m p l o m u j i t á s és fölszentelési ünnepély 8 K a s s a : Tanitóképezdék. 1. — Művészet; régi m ű e m l é - U d v a r d : Egy közel halom történeti nevezetessége sz. Maria

kek ; a nevendék-papság kegyeleti törekvései. 2 5 . — tiszteletéről . . . 5 5

Május 6 - i k i ü n n e p é l y . . . 6 4 Ú j v i d é k : Május 6-iki ünnepély. Az i f j ú s á g zászlójának

K i s v á r a d : Szabolcs egyházi r e m é n y e i ; óhajtás a kerü- felszentelése . . . 5 8

leti gyűléseket illetőleg . . . 11 V á c z i m e g y é b ő l : Az 1 8 5 5 - i k i megyei névkönyv. 3 0 . M a j a a : H i t é l e t ; jótékonyság. 1 5 . — Iskolaügy.

M é h i : Május 6 - i k i ünnepély . . .

3 7 — Körlevél. 4 3 . — Iskolai ünnepély. 5 0 . — Arany- M a j a a : H i t é l e t ; jótékonyság. 1 5 . — Iskolaügy.

M é h i : Május 6 - i k i ünnepély . . . 6 3 mise; m á j u s 6 - i k i ü n n e p é l y . . . . . 6 8

M o s o n : Iskolaügy . . . 5 1 V á g v i d é k : Megtérés . . . 8

N a g y k a n i z s a : P ü s p ö k i körút . . . 7 0 V e s z p r é m : Apostoli látogatás a kegyesrendieknél. 9 . —

N a g y - K á r o l y : A nmlgu püspök körútja 5 8 Szent-Anna-kápolna. 2 0 . — A szeplőtelen fogantatás

N a g y s z o m b a t : Május 6-iki ünnepély 5 7 kihirdetésének ü n n e p é l y e . . . 5 5

N a g y v á r a d : Az év utolsó napján tanolt isteni tisztelet Z s o m b o l y a : p ü s p ö k i látogatás és missio 6 8

és egyházi szónoklat. 3 . — Farsang-utolsó-napi ájta- /

tosság; nagyböjti sz. szónoklatok. 3 6 . — K e r e s z t - u t j á -

b) Austria.

rás ; a helybeli nagygymnasium. 3 8 . — A város p h y -

b) Austria.

siognomiája a nagyböjt alatt . . . 3 9 Felhívás a szentföldrei zarándoklásra . . . . 2 1 2 1

N y e r g e s u j f a l u : Bérmálási ünnepély 6 3

c) Erdély.

N y i t r a ; Május 6 - i k i ünnepély. 5 7 . — A nm. püspök j ó -

c) Erdély.

tékonysága ; bérmálás . . . 6 3

P a n n o n h e g y : Május 6-iki ünnepély . . . . 6 8 Balásfalva : Május 6 - i k i ü n n e p é l y . . . 5 8 P á p a : Necrolog 2 0 . — Május 6 - i k i ü n n n e p é l y 6 0 Károlyfehérvár : Május 6 - i k i ü n n e p é l y . . . . 6 3

(5)

K á r o l y f e h é r v á r : Hitélet, lelkigyakorlatok ; csődvizagák ; csik-

somlyói bucsu . . .

C s i k - s o m l y ó : B u c s u ; a p ü s p ö k Moldvában a magyaroknál .

d) Anglia.

Irlandi b a j o k ; N i g h t i n g a l e Kolostorok feléledése Scotiában

Scotia prot. egyházai . . .

A catholicusok Scotiában . . . .

W i s e m a n pere . . .

Parlamenti tárgyalások a sógorsági házassági a k a d á l y eltör

lése iránt . . .

A i r vagyis a speudo-Gáborarkangyal elfogatása

A maynoothi collegium . . . .

P a k i n g t o n - f é l e népnevelési b i l i

e) Belgium.

A brüggei káptalan decoratioja ; a löweni egyetem

f) Francziaország.

Hitbuzgóság P a r i s b a n . A n t o n e l l i irata

E g y könyv a franczia káptalani állapotok törvényes rendezé-

séről . . .

Töredékek B e t r y e r székfoglaló b e s z é d é b ő l az academi-

ában . . .

T e r j e d e l m e s b u c s u engedélyezése a vasárnap megiilésére ala-

kult társulatnak . . .

Böjti sz. szónoklatok. Gallicanus r e m i n i s c e n t i á k .

F e l i x atya szónoklatai . . .

V é d e g y l e t szegény kivándorlók számára . . . .

Gossin halála . . .

A húsvét ünnepe Sebasztopol előtt .

g) Németország.

Poroszországban kamarai tárgyalások a cath. papság s z ö v e t -

sége felett a democratiával . . . .

A kitiltott irgalmasnénék ügyében . . . .

Prot, zsinati határozatok a vegyes házasságok i r á n t

Változások F r e i b u r g b a n ; érseki körlevél ; a pfalzi redemto

r i s t a - a p á c z á k . . .

A düsseldorfi képterjesztő egylet megtiszteltetése

Házassági törvény . . .

A regensburgi catechismus elfogadva a kölni megyében ; an

nak előnyei stb. . . .

A freiburgi érseknek a püspökökhez intézett levele

Szám.

6 5

68

7 1 7 23 3 1 3 9 4 4 5 3 6 7 7 3

1 5

1 1 22

3 0 3 2 3 4 3 6 4 3 5 3 62

Mi az i n t e r d i c l u m ? . . .

Kormányrendelet a p a p i á g r a i felügyeletet a az allocutio k i

hirdetését illetőleg Turinban . . . .

B r i g n o l e S a l e marquis által alapitott intézet és annak

felszentelése . . .

A sz. atya látogatásai a szerzetesházaknál G a i c h i s Lipót hősi erényessége kihirdetve

M a r g u e r i t a gróf u j a b b nyilatkozata a turini kamarábai Diplomaticai küldetések ; megtérések

P a l m e r meg'.érése ; IX. Pius pápasági actáinak g y ü j t e m é

nye ; a bullarium u j kiadása . . . .

E g y parlamenti s z ó z a t ; töredék a királynő fölött tartót,

g y á s z b e s z é d b ő l . . .

A sz.-agnesi esemény részletei . . . .

A sard államok szerzetes főnökeinek irata a p ü s p ö k i karhoz A sz.-Agnes-kolostorban történt szerencsétlenség

A piemonti senatus tárgyalásai a zárdák elleni t ö r v é n y j a v a s

lat körül . . .

A kolostortörvény Piemontban . . . .

A n t o n e l l i bibornok elleni gyilkos m e r é n y .

i) Oroszország.

Egyházi romok Sebastopol t á j á n

j) Schweiz.

7 1 3 1 5 1 9 3 1 3 9 4 0 5 2

Pénzszükség, szegénység s a kolostorok eltörlése Cath. kérvény a nagytanácshoz .

M a r i 11 e y püspök visszahivatása ügyében tartott tanácskoz-

m á n y határozatai . . .

A jezsuiták főnökének tiltakozása a freiburgi értekezlet h a t á -

rozatai ellen . . .

einsiedelni benedekiek Americában .

k) Spanyolország.

Az egyház elnyomására tett indítványok .

Ü n n e p é l y e k ; küzdelmek . . . .

Az egyházi j a v a k eladása . . . .

Ü n n e p é l y e k : parlamenti ellenségeskedések

A 1 arcellonai p ü s p ö k . . .

Cortesgyülési viták ; rablások ; concordatum E g y királynői hivatalos megintés

A concordatum kötelező erejéről

A z osmai püspök tiltakozása . . . .

Cortesi viták a törlesztési törvényről

Az egyházi j a v a k eladása elhatározva ; cortesülések ; meré nyek ; cath. mozgalmak

A királynő és az egyházellenes törvényjavaslat . N o c e d a 1 cortesgyülési tag apr. 2 1 - i k i beszéde

S z á m . 2 5 26 2 7 2 9 2 9 3 1 3 6 s é 3 9 4 6 4 9 5 2 5 6 6 7 7 2

16

18

3 6 5 0

<34- 6 6

6 1 2 1 8 2 í 22 2 4 3 2 3 5 4 2 4 6 5 2 5 6 60

h) Olaszország.

Lemondások Piemontban . . .

1 8 5 4 . d e c . 9 - i k i conaistorium. P á p a ő szentsége b e s z é d e

dec. 1 0 - é n . . .

Az aostai felkelők pere . . .

Jellemzése a turini vitatkozásoknak a kolostortörlő i n d í t v á n y felett

Turini kamarai viták ; tiltakozás . . .

Diplomaticai testület . . .

A p á p a i allocutio j a n . 2 2 - é n . . .

Gróf M a r g u e r i t a beszéde a turini képviselő kamarában a kolostortörlő törvényjavaslat ellen

F e b r . 2 - i k a R o m á b a n ; a j e z s u i t a r e n d generálisának körlevele

A csapások l e c z k é j e Sardiniában . . .

1 2 1 3 1 4 1 8 19, 20

2 1

1) Szentföld.

A p á c a a - i n t é z e t Nazaretliben . A brabanti lig és hgnő Jeruzsálemben A nagy hét s a zarándokok .

m) Törökország.

A candiai pasa és a catholicusok

n) America.

3 6 5 0 66

73

2 3 Zsinatok, bibliai társulatok gyűlése

(6)

IV.

M i s s i o t u d ô s i t à s o k .

Éjszakamericai missiok Tibeti missio

Utazás Tibetben 1 8 5 2

További jelentés a tibeti missioről Indiai missiok .

Szám.

. 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 1 3 3 35, 4 0 , 4 5 . 4 7 , 4 9 , 5 2

5 8 7 2 V.

I r o d a l o m .

Bibliographia . . . 2, 1 2 Suctum fidei ad usus quotidianos Sacerdotum. Opera Conradi

B o p p e r t . . . 2, 5 Válasz a „Manuale P a r o e h o r u m " bírálatra . . 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6 Házasságkötés és elválás a j e l e n törvények értelmében. Irta

O l á h László 2 3 Anyaszentegyház szervezete. Irta S z e g e d i Kilit . . 3 0

,Praepositi et Praepositura — de Posonio', és ,Monumentum

Antonio e L. B. Andrássy' . . . 3 1

Der deutsche Cardinal Nicolaus von Cusa und die Kirche sei-

ner Zeit. Von Dr Martin D ü x . . 3 5 , 3 8 , 3 9 Ájtatosság érái a catholicusok számára. Irta dr J a r i s c h . 4 6 Handbuch der k. k. Gesetze und Verordnungen über geistli-

che Angelegenheiten f ü r alle Kronländer d. oest. Kai-

serslaates. Von dr R i e d e r . . . 4 6 Geistlicher Sturmbock oder Kapuciner-Predigten v. Ant.

S i e b e r t 4 8 Egyetemes történelem. Irta M a á r Bonifácz 6 5 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 7 3

V . ö. , V e g y e s e k ' : 3, 4 , 11, 16, 17, 1 8 , 3 3 , 3 4 , 4 3 , 4 6 , 4 7 , 5 0 V I .

O k m á n y o k .

P á p a ő szentségének 1 8 5 4 . dec. 9 - i k i consistoriumban tartott

allocutioja . . . 3

Bibornok és hgprimás körlevele a magyarországi érsekek- és

püspökökhez . . . 4

A sard államok összes p ü s p ö k i karának a tanács és követek kamarájához intézett tiltakozása . . . 8, 9 A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának dogmaticai meghatá-

rozását tartalmazó pápai b u l l a . . . 1 0 A nagybrittaniai főpapok esedezése Ven. B e d a tiszteleté-

nek az egész egyházra kiterjesztése ügyében . . 1 1 A j a n . 2 2 - i k i consistoriumban tartott p á p a i allocutio eredeti

szövege . . . 1 9

A januarius 2 2 - i k i allocutiohoz csatolt okmányok k i v o -

nata 2 3 , 2 4 , 2 8 , 2 9 , 3 0 Card, s eszterg. érsek ő eminentiája főpásztori körlevele az

,Immaculata' érdemében . . . 3 3

Magyar szent ereklyéknek a tartóba betételéről szóló okiratok 6 8 VII.

V e g y e s e k .

a) M a g y a r o r s z á g : M e g t é r é s e k . 1 . — F a d d y J á n o s . r 4 . — A pusztai iskolák. 5. — H a r t l e b e n K. A. a Sz.-Ist- ván-Társulat könyvkereskedője. 1 7 . — A , , P e s t - O f n . Ztg'i bécsi levelezője a cath. sajtóügyről. 2 0 . — K é r y János veszprémi nagyprépostnak végrendelete. 3 0 . — A váczi püspök ő méltóságának nagylelkű adománya.

A szerzetes missionariusok buzgalmának méltánylása.

Pohorellán a nép és plébános buzgóságából u j orgona.

3 6 . — Nyilatkozat az eperjesi megyéből a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatása iránt. 3 9 . — A sz. ereklyék különféle érseki s püspöki megyékbe küldetnek. 5 0 . — Z ü 1 1 i c h Rudolf romai szobiász , magyar szü- letésű. 52- — A pesti egyetemi hittani kar ajándéka a pesti marianus-ferencziek kolostorának. Pesti szegény- gyermekkórház választmánya. A protestánsokhoz az austriai cultusminister úrtól intézett értekezletre m e g - hívó levél. 5 3 . — Május 6 - d i k i ünnepély a központi papnöveldében ; nem különben Kapuvártt és Balassa- Gyarmaton. 5 4 . -— Május 6 - i k i ünnepély S. A. U j - h e - lyen. Az esztergomi basilicában elfoglalt művészek.

5 5 . — A pesti sz.-ferencz-külvárosi hivek buzgósága.

5 7 . — P é c s városa háladatossága primás őhgsége iránt.

5 8 . — P r a n d a u Gusztáv báró kegyúri jótékonysága.

5 8 . — Majsán a szepl. fogantatás ünnepélye. 5 9 . — S z e n t e s József urnák fi-tan-és nevelő intézete. 6 0 .

— „Immaculata" ünnepély Balassa-Gyarmaton és Bü- kön. 6 1 . — Május 6-ika Szolnokon. 6 2 . — B i r á n y i Á k o s t . 6 6 . — E u r o p a uralkodó fejedelmeinek n é v j e g y - zéke , tekintettel az általok követett hitvallásra.

b ) A u s t r i a : Ereklyetartók az esztergomi basilica számára.

4- — A bécsi Severin-egylet januarhavi gyűlése. 1 1 . — R e i c h e n b e r g e r linzi székegyházi prépost v é g r e n - delete. 1 5 . — A fogházaknak irgalmas nénékre b í z a - tása. A tyroli kolostorok az egyptomi vásárlott gyerme- kek nevelését magokra vállalják. 2 1 . — P e i n l i c h Richard böjti beszédei. 2 3 . — Az austriai-állami gym- nasiumok- s reáltanodákról statislicai adatok. 26- — Nevezetes esemény Salzburgban. 2 9 . — K e g y a d o m á - nyok szétoszlatása. A ,DeIl' anima' kápolna Romában.

3 1 . — J a n d e r a László prágai tanárnak megtisztel- tetése. 3 2 . — Ő es. kir. felsége pártfogása a s z e n t f e - renezrendiek törökországi missioja irányában. 3 6 . — A Palaestinából zarándokolók bucsuirata. 3 6 . — A k ö - niggratzi consistoriumnak a vallási rajongók ügyében tett felterjesztései. 4 1 . — Népmissio Bécsben. 4 5 . — A capucinus atyák ismét Triestbe bevezettetnek. 5 3 . — Missio a fensőbb körökből való hölgyek előtt. 5 7 . — A jeruzsálemi sz. János-rend magyar születésü tagjai c ) A n g l i a : P á p a ő szentsége a dublini és armaghi zsinat határozatait megerősíti. 1 8 . — F o u k l e s Edmund megtrrése. A püspökök szabadon használják czimeiket.

Morvatestvérek (quäckerek)Krimmben. Statistical adatok.

2 9 . — Londonban a legnevezetesb cath. templomok.

3 2 . — A westminsteri bibornokérsek mellé coadjutor reméltetik. 3 3 . — P a c k i n g t o n bilije a népoktatást illetőleg. 3 9 . — W i s e m a n bibornok elitélve. 4 1 . — Parlamenti jelentés a Maynooth-collegiumról. 4 5 . —1

Adatok a népnevelésről. 4 6 . — Dundee-ban ( S c o t i á b a n ) Marista tanitószerzet. 5 3 . — A prot. egylet irata a fran- czia császárhoz. 5 5 . — Az irhoni kivándorlás szűnni

kezd , s ennek okai . . .

d ) B e l g i u m : W a r r i m o n t püspök munkája az apóst.

örökösödési rendről. . . .

e ) F r a n c z i o r s z á g : A császár s császárnő ő felségeik a j - tatossága. 1 . — B o n a 1 d lyoni bibornokérsek válasza a d e c . 9 - i k i consistoriumban p á p a ő szentségének be- szédére. 3. — P i t r a atyának ,De nominibus beatae Mariae virginis' cz. versezete. 10. — U j püspökség fölállítása Laval városában. 1 2 . — K r i c k és B o u r y missionariusok meggyilkoltatnak. 1 8 . — A franczia mat- rózok első áldozási ünnepélye. 19. — A lyoni missio- egyletnek elnöke , báró J e s s e f . 2 4 . — A császári könyvtár czimjegyzéke nyomtatásban megjelenik. 2 6 .

— Az öngyilkosok Toppant száma. Templomrablások.

2 9 . — M o n t a l e m b e r t gróf ,A barátok nyugaton' cz. könyve. 3 4 . — A ,Semillnnte' hajón elveszettekért

6 7

60

61 6 4

I

(7)

könyörgések. 3 6 . — A franczia katonaságnak a j t a t o s - sága a krimmi táborozásban. 3 8 . — A simplonhegyi ko- lostor. 3 9 . — W a t t e w i l l e n e k F r a n c z i a o r s z á g j ó t é - konyintézeteiről szőlő m u n k á j a . 4 3 . — A,Salles d ' afilé' j ó t é k o n y intézetek. 4 4 . — P á l y a d í j : „ A kereszténység befolyásáról az európai j o g r a . " 4 5 . — S a m l u e r i , an- tioclűai patriarcha Parisban s a p á r i s i érsek k ö r l e - vele. 4 6 . — C l a r a irgalmas néne m e g h a l á l o z v á n , egy tábornok mond fölötte g y á s z b e s z é d e t . 4 7 . — Az Amiensi székegyház basilica czimmel fölru áztatik.

P o n t m a r t i n „Causeries littéraires" cz. könyve.

f ) G ö r ö g o r s z á g : Az irgalmas nénék működése s a m i n i s -

terium hálairata . . .

g ) N é m e t a l f ö l d : Statistical adatok . . . . h ) N é m e t o r s z á g : Kurhessenben az u j iskolai törvény

ellen a fuldai püspök fölszólal. 2 . — A freiburgi érsek körlevele a korcsmábajárást illetőleg. 7. — A p a r i t ä t i - cus heidelbergi egyetemben a történettanítás. 8 . — S e c c h i jezsuita-atyának m u n k á j a sz. Márk apostol s z é - k é r ő l V e l e n c z é b e n . 1 7 . — A riojaneiroi evangelicusok a berlini evang. főegyliáz-tanácsnak vannak alárendelve.

2 0 . — A német sajtó s a képző művészetek emelke- dése. 2 1 . — Hohenzollernben a cath. egyház virágzó állapota. 2 2 . — V n l f donaueschingeni p l e b á n o s h e l y e t - tes egyházi beszédeért bezáratik. 2 4 . — T ö r v é n y j a v a s - lat a házassági elválást illetőleg. 2 5 . — A vasárnapok s ü n n e p e k megülése k ö r ü l i törvényesetnek bírói e l i n t é - zése. 2 7 . — A Palaestinába kivándorlók egylete. 3 1 . — Cath. neveldék Bajorországban. 3 4 . — A porosz kor- m á n y költségvetése és a cath. egyház j a v á r a tett k i a d á - sok. 3 6 . — H á z a s s á g e l v á l á s i törvény a poroszhoni felső k a m a r á b a n . 3 8 . — A boroszlói megyei conferentia h a - tározatai kihirdettetnek. 4 1 . — Á l l a t k í n z á s elleni egylet.

4 3 . — A freiburgi érseknek coadjutora. 4 6 . — G e i s- s e 1 bibornok a Bold. Szűz szeplő nélküli fogantatására

„ S e q u e n t i a " - k a t szerzett. 4 7 . — Hagyományok a porosz gymnasiumok j a v á r a . 5 2 . — Brandenburgban a prot.

templomban katonaöltönyök irányában ereklye- ájtatos- ság. 5 5 . — P o r o s z - S i l e s i á b a n a „ q u a r t a seminaristica"

megszüntetve. 6 0 . — G e i s s e 1 kölni bibornokérseknek az, I m m a c u l a t a - r a készített versezete. 6 3 . — Bonifácz- ü n n e p é l y F u l d á b a n . . .

i ) O l a s z o r s z á g : S a n t u c c i p á p a i kamarás h a g y o m á - nya. 1. — P á p a ő szentségének kegyelemténye. 3 . — N á p o l y b a n a j e z s u i t á k collegiuma bezáratik. U j s z e r - zetesrend „S. P e t r i ad v i n c u l a " cz. alatt. 4 . •— Kamarai vitatkozások Piemontban a szerzetesek ellen. 6 . — Chiu- siban u j catacombák fedeztettek fel. 7 . — N á p o l y b a n a j e z s u i t á k visszaállíttatnak. L u c i á n M u r á t h g l e - vele Broferiohoz. 8 . — Monitorium a p á p á t ó l a s a r d k i r á l y h o z az egyházi j a v a k ü g y é b e n . Statistical adatok

a piemonti kolostorokról. 1 8 . — Változások a n u n c i a - t u r á k b a n . N y e l v ü n n e p é l y Romában. 1 9 . — M a i b i - b o r n o k könyvtára. 2 0 . — Sardiniában a j a n . 2 2 - k i p á p a i allocutio tilalmaztatik. 2 4 . — A piem. királynak c s a l á d i v e s z t e s s é g e i . 2 6 . — Gúnyos álarczosok Genuában.

2 8 . — Sz. Bonifácznak u j oflficiuma. 2 9 . — Aostában ál- arczosok gúnyt űznek a szerzetesekből. 3 2 . — A g e n u a i hg végrendelete. 3 4 . — A p á p a Paglianoban 2 0 f o g o l y - nak megkegyelmez. 3 7 . — A p á l m a á g a k szenteléséről történeti adat. 4 0 . — P á p a ő szentségének h a t á r o z a t a a redemtoristák congregatióját illetőleg. 4 1 . — A t u - rini ministerium megtiltja a szerzeteseknek a levesosz- togatást. 4 5 . — A nagyhét Romában. 4 7 . — A c a t h .

4 5 3 1

S z á m . Szám.

egylet Amsterdamban a h i e r a r c h i a visszaállítása e m l é - kére emlékpénzt veretett. 5 3 . — P á p a ő szentsége Íté- lete az alcantarai atyák ellen. 5 5 . — A maroniták viszonya Romához. 6 2 . — A hindostani szigeten létező

egyház fölötti portugál kegyuraság kérdése . . 6 8 j ) O r o s z o r s z á g : Keleti nyelvek a c a d e m i á j a Sz. P é t e r -

várott. 1 . — A z orosz czár befolyása az egyházi ügyekre. 8 . — R a d z i w i l l hgasszony h a g y o m á n y a . A z orosz czár halála. 2 9 . — A polgári iskolákban is

a gyalogkatonaság szolgálatszdbályzata tanítandó. . 3 6 5 3 . k ) P o r t u g a l l i a : A képviselő-kamarának egyházellenes

szelleme. A z ,,Immaculata"-ünnepély betiltatik . 5 8 1) S c h v e i z : Kolostorok elfoglalása a freiburgi c a n t o n -

ban. 1 . — K é r v é n y a száműzetett lausanei s genfi p ü s - p ö k visszahivatásának ügyében. 1 2 . — A j u b i l a e u m i b u c s u épületesen megtartatik. 1 9 . — V ö r ö s és f é - k é t e hő. 2 2 . — A genfiak kérelme M a r i l l e y p ü s - p ö k visszahivatása ü g y é b e n . 3 1 . — A szentbernáthegyi k u t y á k kihalnak. 3 2 . — A r n o 1 d b a s e l - s o l u t h u r n i p ü s p ö k . 3 3 . — P a u p e r i s m u s és a radicalok. 4 4 . — A z einsiedelni b e n e d e k i e k A m e r i c á b a n . 6 2 . — F r e i - burgi vitatkozások M a r i 11 e y püspök visszahivatása

tárgyában . . . 6 6

m ) S p a n y o l o r s z á g : Maria szeplőtelen fogantatásának ü n n e p e már igen régi idők óta ünnepeltetik. 1. — Tiltakozás a j e z s u i t á k kiűzetése ellen. 4 . — A lugoi székegyházból a szentségtartót elorozzák. 6 . — A lovagrendek ü n n e p é l y e i a Bold. Szűz szeplőtelen fo- gantatás d o g m á j á n a k kihirdetésekor. 1 5 . — A s p a - nyol alkotmánynak az egyházat védő l . § . 2 - s 3 - d i k p o n t j a i . 1 7 . — A királynő a p a p i j a v a k ellen intézett t ö r - vényt aláirta. 2 2 . — M o n t p e n s i e r hg helyreállíthatja Colomb Kristóf ősi h á z á t . 2 4 . — G u i p o z c o a t a r - t o m á n y cath. lakóinak kérvénye a j e z s u i t á k m e l l e t t 2 9 . •— B a t t l e s képviselő kifakadásai az egyház ellen. 3 1 . — A z egyházi j a v a k eladása ellen tiltakozá- sok a p ü s p ö k ö k és nép részéről. 3 5 . — Madridban

p r o t . püspök. 3 8 . — Egyházellenes királyi rendelet. 4 6 n) S v é d o r s z á g . U j templom Christianiában. 2. — Gyakori

öngyilkosságok . . . 6 3

o) T ö r ö k o r s z á g . A görög schismaticusok a B. Szűz s z e p - lőtelen fogantatásáról szóló tan ellen. 1 3 . — A Bold.

Szűz k é p e a csatában elesett S e 1 i m pasánál. 4 5 . — A z o n fizetésnek története, mellyet Montenegro é v e n k i n t

huz Oroszország részéről . . . 5 5

p ) A f r i c a : A bethlehemi püspök Algírban Bone k ö r n y é k é n

letelepedik . . . 6 6

r) A m e r i c a : A congressusban divatozó m é r t é k l e t l e n - ség. 5 . — A n e w - y o r k i zsinat körlevele a h í v e k h e z . 6 . — E g y b a p t i s t a - p r é d i k á t o r eladó ! 2 4 . — Statisti- cal adatok a cath. egyházról az egyesült államokban.

2 5 . — A B a p s t J á n o s j e z s u i t a - a t y á n elkövetett kegyetlenségek a M a i n e - s t a t u s b a n . 3 2 . — A n e w - y o r k i polgármester intézkedése a vasárnapok megüléséről.

4 1 . — X i m e n e s az argentini köztársaság követe a sz.-székkel concordatumot akar kötni. 4 6 . — M é r -

tékletességi törvény : . . . 6 2

S) Á Z S i a : Cath. missionariusok Chinában . . . 5 5

t ) P e r s i a : A catholicusok állapota . . . . 4 1

u) S z e n t f ö l d : E s h a e r Georgias b e i t - d j a l l a i l á z a d ó - főnök elfogva. Gyászisteni tisztelet a meghalt sard k i - r á l y n ő é r t 4 7 . — Növekedő részvét a nyugati catholi-

cusok részéről . . . 6 5

Személyzetiek. Felhívások. K ö n y v j e l e n t é s e k . Hirdetések. K e - gyes adományok.

6 7

(8)
(9)

P E S T E N , JANUAR 4 .

Megjelenik e lap hetenkint háromszor : kedden , csütörtökön és vasárnapon. Az előfizetési d i j félévre postán 6 ; helyben 5 frt p . p . — Előfizethetni minden es. kir. postahivatalnál ; Pesten a szerkesztőségnél ( K a l a p - n t c z a 5. s z . ) és Hartleben K. A . k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

ü j - é v r e.

P e s t , jan. 1. Tal vagyunk a v á l p o n t o n , inelly bennünket e g y , m i n d e n t e k i n t e t b e n j e l e n t é k e n y s eseménydús évtől elkülönöz. Az u j - é v küszöbén már, mintegy biztos révből, tekintünk vissza azon bullámokra, mik az ó - é v folytában a politicai és k e r e s z t é n y világot egyaránt hányták. Elfáradt vándor v a g y u n k , ki bosszas útjában egy nyugpontot l e l , pár p e r e z r e megállapodik, elmélkedik s erőt merit az előtte álló pálya tovább-folyta- tására.

Állapodjunk meg az év fordulatán e szellemi c s a r - n o k b a n , melly a magasztos „ R e l i g i o " czimet viseli homlokán, s ahhoz méltó komolysággal szabadjon a k e t - tős tisztet teljesítenünk : lelki szemeinkkel röviden á t - futnunk az ó - é v e n , hogy abból kinyomozhassuk a Gond- viselés intését a jelen uj évre. Bármilly nehéz feladat lenne is ez, de szükséges, kivált olly i d ő b e n , midőn a kedélyek szokottnál többet várnak, v a g y többtől tartanak.

Boldog ember, a ki m o n d h a t j a : nekem a i n u l t örömet és megelégedést adott ; — de még sürü fátyol takarja szemei előtt a j ö v ö t , s azon dolgok miatt, m i - ket ennek sötét méhe magában r e j t , aggódni készteti öt, hacsak az Isten szent akaratábani teljes önodaengedés s megnyugvás erejével és a ,h i t p a i z s á v a l

4

nem v é r - tezi föl magát.

Azért, midőn a világ mulandó, s az égieket tekintve csekély eseményeiből az Örökkévaló végetlen n a g y - szerű terveit, mennyiben azt a véges elme megengedi,

fürkészni készülünk, mindenek előtt ama szilárd m e g g y ő - ződéssel kell bírnunk : miszerint a hit malasztja minden tényeinkben a legbiztosb u t m u t a t ó - v e z é r , s asorsunkbani megnyugvás nemcsak vallásos erény, mit a szent e g é l y parancsol, hanem polgári kötelesség is, mire maga rneny- nyei Üdvözítőnk legfényesb példát adott.

í g y f ö l v é r t e z v e , sem hasztalan r é m k é p e k e t , mik emberi s polgári kötelességeink teljesítését csak n e h e - zítik, nem fogunk magunk előtt látni ; sem elbizakodás miatt nem esünk a másik túlságba : a semmitől nem t a r - tás veszélyébe.

Politicai helyzetek s események fejtegetésébe e r e s z -

kedni nem feladatunk. Ezeket, saját közlönyeik s okmá- nyaik után, a t ö r t é n e t m ú z s á j a jegyzi évkönyveibe, s az bíráskodik a hatalmak és népek tettei fölött. E l é g mondanunk, a mit az emberiség sajnosan é r e z , bogy a harcz furiái folyvást dühöngenek. Ez jellemzi e g y részt, fájdalom, kiválólag a lefolyt évet. A béke szelíd angyala elszállt a földről, s a viszálkodás elhintett magvai keserű gyümölcsöket kezdenek teremni. Ez t é n y , mit nem l e - h e t , nem szabad magunktól eltitkolnunk. Számos c s a - ládok , mellyeknek tagjai csatatéren hullottak el, g y á s z - ban töltölték a k e r e s z t é n y s é g legközelebbi szent ü n n e - p e i t , szomorúsággal ülik meg az u j - é v ez első napját.

De ez nem minden. Vallási elvek prol'análtatnak s tűzet- nek ki a lobogóra földi czélok elérése v é g e t t , holott azokat csak az emberiség lelki üdvözitése végett szabad fennen hangoztatni ; — öldöklő csaták zajában hurczol- tatik a megváltás j e l v é n y e a k e r e s z t , mellynek legszebb rendeltetése : a bék • . 'rair: r a g y r ^

Ennek tudata és a netaláni j ö v ő rossznak sejtese mélyen szomorítja meg sok komolyan gondolkodó ember s felebarát szivét. Mert, a mint a körülmények mutatják, végzetteljes ború felhője gyiil az európai láthatár fölé, s be nem látható zavar és veszélyek látszanak fenyegetni a müveit félföld államait és társadalmát.

De a jövő iránti bizonytalanság e kétes h o m á l y á - ban, az aggodalmak és rémletek e borús éje fölött m a - gasan világol az igazak isteni Gondviselésbe vetett ama szilárd bizalma : miszerint e világi harcz is az emberiség j a v á r a , az igazság és jog g y ő z e l m é r e , az Ur dicsősé- gének terjesztésére fog kivivatni, és az abból eredendő vívmányok a netaláni vesztességeket sokszorosan felül—

mulandják. Azért a megkezdett harcztól, mellynek uj változatokban nézünk az u j - é v küszöbéről eléje, bármilly sajnos csapás legyen is az különben az e m b e r i s é g r e , kislelkiileg visszarettenni annyit jelentene, mint a csaták sorsát intéző s azok határát és sikerét megszabó égi v é g - zés b ö l c s e s é g e - s mindenhatóságában kételkedni.

Hasonló gonddal őrködik az Ur a maga szőlleje fö- lött. így juttatá névszerint a mult év folytán is e r ő r e s diadalra a cath. egyházat több országokban. Europa több részeiben a cath. cultus és oktatás ősi virágzása diszében f e n t a r t a t v a , az elődeik dicső példáját híven követő u r a l -

1

(10)

kodók vallásos érzülete folytán nem egyrendbeli k e d - vezményben r é s z e s ü l t , mit a papság tekintélyének n ö - v e k e d é s e k ö v e t e t t ; másutt uj foglalásokat tett a népek k ö z t , uj haladást az emberek meggyőződésében a hit igazait s elveit illetőleg, — sőt a hol nehéz küzdelmet kellett is mz állammal kiállania, t i s z t e s s é g e s , sikerdus győzelemmel lépett a viszályból elő, miként ezt a b a - deni egyház példája mutatja. Legtávolabb világrészek- ben, mik ezernyi mérföldnyire vannak az a n y a s z e n t e g y - ház látható központjától, mégis mintha csak jelen lenne Ott Krisztus Urunk földi helytartója, szilárdul áll fen s gyarapszik a kötelék közte s az uj alapítású cath. közsé- gek közt, s ezek eredeti e g y s z e r ű s é g - s erkölcstisztaság- ban nem egy közelebb és régiebb községet felülhaladnak.

Mindez utóbbiak örvendeztető tudatát hoztuk át m a - gunkkal az óból az u j - é v r e , s ezenkívül rendithetlen meggyőződésünket az iránt: hogy minél nagyobb h a l a - dást teend az emberiség a j o g , igazság és törvényesség m e z e j é n , annál nyugodtabb lehet a maga különben is ingathatatlan alapjának szilárdsága miatt a cath. egyház, melly ama három valóságot buzgón hirdeti, tanitja és k é p v i s e l i ; minél polgárisultabb lesz a világ, annál inkább számithat az egyház a maga megszilárdulása- és v i r á g - z á s á r a , mivel tanaiban a polgárisodás, művelődés, a munkásság és léleknemesülés elvei hinlvék el, s ő t e t a n o k i n o z d i t j á k e l ő I e g h a t a 1 m a s b a n a z e m b e r i n e m m ű v e l ő d é s e i s p o l g á r i s o d á -

s á t .

Azonban ha a múltból a j ö v ő r e következtetni s em- beri tényekből biztosítékokat akarunk leszármaztatni az egyház jólléte s gyarapodása mellett, akkor nem mellőz- hetjük hallgatással különösen a z t : miszerint a két e u r ó - pai cath. nagyhatalom political egyetértése s legújabban s z e m é l y e s kitüntetéssel megerősített barátsága nem ok nélkül nagy erkölcsi zálogául tekinthető a cath.

egyház kölcsönös oltalmaztatásának azon birodalmakban és azokon kivül, — valamint más részt k e z e s s é g ü l a z i r á n t i s , h o g y a k ü l ö n b ö z ő v a l l á s ú h a - t a l m a k ó s n é p e k f r i g y k ö t é s e n e m h á t r á - n y o s , s ő t i n k á b b ü d v ö s b e f o l y á s s a l l e s z a

c a t h . e g y h á z é s t á r s a d a l o m é l e t é r e .

De mi a inult évből mint egy örökfényü csillag a legkésőbb századokra — a v i l á g v é g é i g áttündököl, s l e g - szólóbb tanúbizonysága az isteni Gondviselés k e g y e l m é - nek a cath. egyház iránt, a z a b o 1 d. S z ű z s z e p l ő t - l e n f o g a n t a t á s á n a k m u 11 é v i d e c e m b e r h ó 8 - á n ü n n e p é l y e s e n k i h i r d e t e t t h i l e l v e . Ezért örökké emlékezetes marad a lefolyt év a cath. világ előtt, melly a magasztos egyházi ünnepély gyümölcseit k ö z - vetlenül élvezendi. Az Örökkévaló, látván napjaink s a -

nyaruságát ás azon zűrzavart, melly felé az emberiség s i e t : lebocsátá reánk végtelen kegyelme sugarát, s a szeplőtlen fogantatás szent hitelvét állittatá fel mintegy szabadító eszközül sokak számára.

Ez által f ö l é l e s z t é b e n n ü n k a v a l l á s o s é r z ü l e t e t , s m i n t a z é g i h a r m a t a n ö v é n y - z e t e t , u g y f r i s i t é f ö l a c a t h . e g y h á z h í v e - i n e k e r n y e d ő k e d é l y é t .

E z á l t a l s o k h a s z t a l a n f ö l d i d o l o g r ó l ü d - v ö s b , n e m c s b e l m é l k e d é s r e v e z e t i e l a z

e m b e r e k g o n d o l a t á t .

ARomában összegyűlt egyházfejedelmek egyetértése s sz. P é t e r utódjának fényesen bevallott tekintélye és irán-

ta nyilvánított hódolatuk, azon ünnepélyes fény és disz, melly ez alkalommal kifejtetett, — mindez jótékony hatást gyakorland a vallás és egyház ü g y é r e ; s mig e g y részt megerösitendi az e g y ü t t - t a r t á s t az egyházban, más részt

megörzendi a hitelvek iránti hagyományos kegyeletet.

Újévi ajándékul valljon h o z h a t - e ezen ajtatos é r - zületeknél nagyobb kincset számunkra a fejedelmi R o m á -

ból hazánk főpásztora, bibornok ő e m j a ?

Helyén lesz itt emlékezetbe hozni nímellyeket, mik a legközelebb lefolyt évben a magyarhoni főpásztori kar munkássága és áldozatkészsége által létrehozva, bizony-

ságot tesznek, hogy daczára a megszűkült jövedelemnek, a porban nyugvó nagy apák példája jelenleg sem s z ű - kölködik utánozók nélkül. Esztergomban bibornok és h g - primas ő eminentiája és főkáptalanának i g y e k e z e t e - és áldozatjaiból a basilica annyira haladt, hogy az a jelen év folytán, kedvezvén az isteni Gondviselés, már f e l s z e n - teltethetik. — A kalocsai érsek ö excellentiája, j e g y e - sének, a kalocsai főegyháznak carrarai márványból állí- tandó főoltár és j e l e s oltárkép általi nagyszerű ékesitését tervbe venni, e r r e a szükséges elöintézkedéseket m e g - tenni; s e mellett — mint halljuk — az esztergomi b a - silicában egy mellékoltárnak felállítását is saját költsé- g é r e megajánlani méltóztatott. — Egerben az 1 8 5 2 - b e n behozott angol kisasszonyok virágzó intézete érsek ő excellentiája bőkezűségéből egy emelettel szaporittatott, azonkívül még csinos uj kápolnával is láttatván el. — Nyitrán egy nőnevelő és betegápoló nagyszerű a p á c z a - koloslorhoz és templomához az alapkő letétetett, mig az irgalmas-nénék, sz. Vincze leányai, P e s t e n , Veszprémben,

Iíöszeghen, Szegszárdon, S z e g e d e n az emberiség javára

teljes sikerrel behelyeztettek Pécseit a , M i a s s z o n y u n k -

ról nevezett apáczák monumentális kolostora b e f e j e z t e -

tett, s temploma tornyával kiépülvén, az év utolsó h ó -

uapjában ünnepélyesen felszenteltetett. — Váczon a s z é k -

egyház a buzgó püspök költségén rézzel fedetett, a

pusztai missiok működtek, a .buzgó tanitás és tanulás

(11)

3

szokott évi jutalmak által szorgalmaztatott, — s a világ- egyház irodalma, a v e g y e s házasságokra vonatkozó o k - leveles történet és gyűjtemény folytatása által, egy k ö - tettel szaporittatott. — Erdélyben az első szükséget , a gyermekneveidét találjuk létesülő léiben, a convictuso- kat pedig visszaállítva. — Az egri káptalan, egyébkegyuri építkezésein kivül, Polgáron emelt temploma által örök emléket állított magának. — Pesten a leopoldvárosi t e m - plom feltünöleg haladott e l ö , a fóti bevégzéséhez k ö z e - lit: országszerte számos templom ésiskola emelkedett. A missiok kettőztetett buzgósággal működtek országszerte.

Itt is ott is igyekezet, buzgóság s s z e r e t e t , melly- nek, ha minden egyes a lefolyt évben felliint nyilvánu- lásait ide nem iglafjuk, oka csak az, mivel a . R e l i g i o

1

összes tudósításait kiírnunk nem lehel. — Végezetül, mit felednünk nem szabad — a Sz.-István-Társulat b e c s - ben, jó névben, befolyásban, tevékenységben gyarapodott, ugy, hogy octoberi közgyűlésén maradandósága egyet- len-egy ellenmondás nélkül, sőt néhány száz tag m e g - nyerésének sikere mellett, — valóban erkölcsileg sokat jelentő eredmény, — ünnepélyesen kimondattathatott.

Legyen az Ur mindezekért áldott !

A személyes események közölt, a h»-primas és bi- hornok ö eminentiájának romai utján kivül, kiemelendő- nek tartjuk az 1854. év első napján legnagyobb diszszel ünnepelt a r a n y m i s é j ó t az ország egyik l e g - érdemdusabb veteran főpapjának, nm. P a 1 u g y a y Imre nyitrai püspök ö excellentiájának, ki az első a p o s - toli király által alapított püspökségek egyikének székét évek óta azon méltósággal tölti be, melly csak kevés magas jellemek tulajdona. Az egyháziak tiszteletén, a h í - vek imáján és hódolatán kivül, az érdemdús agg f ő p á s z - tor ez emlékezetes napját ünnepiesité s viditá ő cs. kir.

f e n s é g é n e k , A l b r e c h t föhg, Magyarország kor- mányzójának szerencsekivánó kegyteljes irata s követ- s é g e , valamint a bibornok és hg-primás szeretettel t e l j e s s z e m é l y e s s e g é d k e z é s e . T a r t s a m e g I s t e n s o k á i g !

Ezen érzületek és a tanulság, mit az ó - é v n e v e z e - tes eseményei reánk hagynak, s mellynek öszpontositott lényege : a z i s t e n i G o n d v i s e l é s b e n i b i z a l o m , vezéreljenek bennünket a beállott újév pályáján.

Az idők sanyarai s mostohaságai ne rettentsenek el, sőt inkább ö s s z e t a r t á s r a s f e l e b a r á t i c s e l e - k e d e t e k r e buzdítsanak bennünket: Istennek a szent- egyházban nyilatkoztatott kegyelme e m e l j e l e l - k ü n k e t , s az ég viraszszon mindnyájunk fölött!

B i r á n y i Ákos..

A c u l t u s - é s oktatásügyi minister 1 8 5 4 . dec. 16—ki rendelete, '"') hatályos minden koronaországokra, mellyel a gymnasiumok s z e r v e z e t é t illető l e g f e l -

sőbb határozmányok k ö z z é tétetnek.

Ö cs. kir. A p o s t o l i F e l s é g e 1 8 5 4 . dec. 9 - k i legf. kézirata által, gymuasiumok ideiglenes s z e r v e z é s é - nek eredményét illetőleg legfelsőbb megbízás k ö v e t k e z - tében előterjesztett tapasztalatokat tudomásul venni, és az ez előtt létezett két philosophiai évíolyamoknak a gymnasiumokkal egyesítését s e szerint a nyolezéves gymnasiumok megtartását az azoknál jelenleg behozott tanmódszerrel, s azok inost fenálló szerkezetével áta- lában legkegyelmesebben helybenhagyni méltóztatott, a mennyiben az alábbi legfelsőbb rendeletek által e g y e s pontokra nézve eltérések nem állapittatnak meg.

1. A tanulók latin nyelvbeni kiképzésére különös gond fordítandó : a philosophiai propädeutica nagyobb részletességben kezelendő, mint az eddig történt, s sz ezentúl az érettségi vizsga tárgyát is képezendi.

2. Az oktatási nyelvet illetőleg legfőbb elvül az szolgáljon, mikép az oktatás mindig és mindenütt azon nyelven adassék, melly által a tanulók művelődése l e g - inkább elömozdittathatik, e szerint minden körülmények közt olly nyelv használtassék, mellyet a tanulók annyira ismernek s olly jól értenek, hogy azon az oktatást teljes sikerrel v e h e t i k ; ott is, hol annak következtében a n é - met nyelv nem lehet kizárólag oktatási nyelv, az okta- tás minden gymnasiumokban, kivéve a lombard-velen- czeieket, azon mértékben, a mint az az alapos képzésre szolgálhat, s azért mindenesetre a felsőbb osztályokban tulnyomólag német nyelven adandó, mellynek a nélkül is minden gymnasiumoknál, a lombard-velenczeieknél is, köteles tantárgynak kell lenni. Azonban, a mennyiben ez elvekkel összeegyeztethető, oktatási nyelvül más ország- nyelvek is használtathatnak. Ehhezképest az esetleg a l - kalmas határozmányok az egyes gymnasiumokat illetőleg a cultus- és oktatásügyi minister által adatnak ki.

3. Czélszerü tankönyvek nyerése végett, a m e n n y i - ben azokban e g y e s t á r g y a k - v a g y osztályokra nézve még hiány létezik, a cultus- és oktatásügyi minister program- mokat fog kidolgoztatni, mellyek ugy szerkesztendők, hogy azokban az oktatás czéljai, jelleme és rendje meg legyenek állapítva. Uj tankönyvek az oktatásügyi minis- terium helybenhagyása alá terjesztendök, és az ez által elfogadott tankönyvek közt a használat végetti választás a tanítókra bizatik, de csak ugy, hogy a tankönyvet azon idő alatt, mig az illető tárgy tanfolyama tart, változtatni nem szabad.

4. 1854. évben, midőn a fenálló gymnasiumi terv, a német-sláv koronaországokban s illetőleg Magyaror- szágban is, nyolezévi tanfolyam alatt tökéletesen k e r e s z - tül lesz vive, a különböző koronaországok bizalomra méltó s elismert szakférüaiból, valamint némelly tanszaki tanárokból bizottmány fog alakíttatni, melly a mostani

* ) A Birod. törvl. 1854. dec. 2 3 - á n kiadott CIII. dbjában 3 1 5 sz. a. m e g j e l e n t .

1*

(12)

gymnasiumi szerkezet hatásait gondosan megvizsgálandja, s a netáni javítások iránt javaslatokat teend.

E határozinányok szerint kell a gymnasiumi oktatás előhaladó s z e r k e z é s e - és vezetésében az egész biroda- lomban eljárni, s az ehhez kívántató javaslatok most ez alapon teendők. (B. I I ) T h u n s. k.

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

Magyarország.

E g e r , d e c e m b e r v é g é n . 1 8 5 4 . E g y é v v e l i s m é t r ö v i - d e b b l e t t é l e t ü n k , e g y é v v e l n ö v e k e d e t t t a p a s z t a l á s u n k , s z a - p o r o d t a k é l m é n y e i n k , s az é v e l e j é n táplált r e m é n y e i n k b ő l a n e m t e l j e s ü l t e k e t á t v i s z s z ü k az n j é v b e , h a s z n u n k r a f o r d i t v a a c s a - l ó d á s k e s e r ű s é g é t , m e l l y e t a G o n d v i s e l é s s z i v ü n k r e g y ó g y s z e r ü l m é r n i j ó n a k l á t o t t . — E g y é v v e l i s m é t r ö v i d e b b l e t t é l e t ü n k . . . . d e s z á z s z o r o s a n m e g van az n y e r v e , ha általa c s e k é l y t e h e t s é - g ü n k s z e r i n t e l ő m o z d í t o t t u k a k ö z ö s a n y a , az e g y h á z é l e t é t , v i r á g z á s á t ; ha általa n ö v e k e d e t t a s z e r e t e t , m e l l y n e k é r d e m e m e g m a r a d m i n d ö r ö k k é .

Min a j á m b o r k e r e s z t é n y sziv a n n y i k e g y e l e t t e l f ü g g ö t t ,

— mit az 1 8 5 3 . d e c . 8 - á n , m i n t e g y az e g é s z m e g y e s z e n t ó h a j t á s á t ö s z p o n t o s i t v a , k e g y e s é r s e k ü n k i h l e t e t t a j k a i r ó l az I s t e n o l t á r á n á l é d e s m e g i l l e t ő d é s s e l h a l l o t t u n k z e n g e n i : l e g t i s z - t á b b r e m é n y e i n k é s ó h a j t á s a i n k e g y i k e t e l j e s ü l t , az „ I m m a c u - l a t a " h i t á g a z a t u l k i m o n d a t o t t , s e b u z g ó ó h a j t á s u n k t e l j e s ü l é - s é b ő l , m i n t g a z d a g t ő b ő l , m i n d a n n y i á g a k é s bimbók g y a n á n t u j r e m é n y e k f a k a d n a k k e b l e i n k b e n , h o g y az I s t e n A n y j a h a t - h a t ó s p á r t f o g á s a által m e g f o g ő r i z n i a f e n y e g e t ő v e s z é l y e k t ő l , é s n y e r n i f o g e r ő t é s m a l a s z t o t ama d i c s ő s é g e s h a r c z b á t o r v í - v á s á r a , melly a v i t é z k e d ő a n y a s z e n t e g y h á z n a k e j e l l e g é n é l f o g v a r e n d e l t e t é s e a földön-

Ö r ö m e s t h i s z s z ü k , h o g y az e g y h á z é l e t e r e j e a l e f o l y t é v - b e n t a g j a i n a g y r é s z é n e k s z e r e t e t e által is n e v e k e d e t t ; a z o n á l d o z a t o k b a n n y i l a t k o z o t t e z , inellyeket kiki k ö r ü l m é n y e i s z e - r i n t c s e k é l y v a g y n a g y o b b m é r t é k b e n tett, m e l l y e k b e c s é t c s a k A z t u d j a m e g í t é l n i és j u t a l m a z n i , ki a s z i v e k b e lát s a t e t t e k r u g ó i t i s m e r i , de a ki előtt c s a k u g y m e g v a n é r d e m e e g y s z e - g é n y s z e r z e t e s f r á t e r n e k , m i d ő n a s e k r e s t y é t v a g y t e m p l o m o t s z e r e t e t t e l t i s z t o g a t j a é s s ö p r ö g e t i : mint a n a g y l e l k ű e g y h á z - f e j e d e l e m n e k , midőn I s t e n d i c s ő s é g é r e e z r e k e t a d o m á n y o z ; c s a k u g y m e g v a n é r d e m e a t i t o k b a n adott s z e r e t e t f i l l é r n e k , mint a k ö z t u d o m á s r a j u t o t t n a g y t e t t e k n e k . E g y i k e t u g y mint a m á s i k a t a c a t h . k ö z l ö n y n e m a l j a s h i z e l g é s b ő l , n y o m o r ú k e g y v a d á s z a t - ból, v a g y h i u t ö m j é n e z é s b ő l j u t t a t j a k ö z t u d o m á s r a , — h a n e m s z e - r e t e t b ő l , — a n n a k s z e r e t e t é b ő l , ki a n e m e s t e t t e k e t ö r ö m e s t közli I s t e n s z e r e t e t e é r t s a z o n j ó lelkek k e d v e é r t , k i k n e k s z e r e t e t e t á p l á l é k o t n y e r a s z e r e t e t t t e t t e i n e k o l v a s á s a á l t a l ; m i u t á n e g y - s z e r s m i n d k ö t e l e s s é g , k ü l s ő j ó c s e l e k e d e t e k által is dicsőíteni az A t y á t , ki m e n n y e k b e n v a g y o n . Míg m á s r é s z r ő l a t a p a s z t a l á s b i z o n y í t j a , h o g y a z o n s z e r e t e t l e n e k , kik a j e l e s t e t t e k n e k é s á l d o z a t o k n a k n y i l v á n o s k ö z l é s é t k á r h o z t a t j á k , s azt k ü l ö n f é l e - k é p e n g y a n u s i t j á k : k ö z ö n s é g e s e n s e m m i t s e m s z o k t a k t e n n i é s á l d o z n i . * )

A s z e r e t e t á l d o z a t a i r a n é z v e m e g y é n k b e n a l e f o l y t év alatt is első volt az , kit e g y h á z i m é l t ó s á g á r a n é z v e I s t e n i g a z á n j ó k e d v é b e n r e n d e l t m e g y é n k e l s ő j é v é . N m é l t . B a r t a k o v i c s Béla é r s e k ü n k , n e m e m l í t v e a z o n s z á m o s a d o m á n y a i t , m e l y -

*) Százszoros küszünet e talpraesett megjegyzésért ! Valóban számtalan je- leit adtuk azon eltökélésünknek, hogy részünkről a jótettek közlése által mitsem igyekezünk elérni személyünkre nézve ; dicsőíteni szeretjük az egyházat, melly korunkban olly sokaktól félreismertetik. Becsmérlések, levonások által egyesek, kivált főbbek irányában, kisebbítjük az egész testet, és vele magunkat. Az egyesnek becse elvész ott, hol az egész meg- vetésbe jött . . . . S z e.r k.

l y e k r ö l a b a l k é s z s e m t u d , m i k o r a j o b b a d j a , — az általa l é - t e s í t e t t e g r i I e á il y n ö v e 1 d e s z á m á r a k ü l ö n f é l e cziinek a l a t t t i z e n ö t e z e r p e n g ő f o r i n t n y i a l a p í t v á n y t t e t t . E z m a - g á b a n t e k i n t v e is n a g y ö s s z e g ; de ez á l d o z a t é r t é k e s o k k a l n a g y o b b , h a f i g y e l e m b e v e s z s z ü k a j e l e n idők n e h é z k ö r ü l m é - nyeit ; ha h o z z á v e s z s z i i k , h o g y ö e x c á j a u g y a n e z e n i n t é z e t é p í t é s é r e m á r e d d i g is l e g a l á b b k é t s z e r 1 5 e z e r p f t o t á l d o z o t t s a j á t j á b ó l , — s lia e g y e b e t m e l l ő z v e , t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , h o g y ez i d é n ő e x c á j a a n e m z e t i k ö l c s ö n r e s z á z e z e r p e n g ő f r t o t i r t alá s a z t r e n d e s e n fizeti is. Mit a z é r t is k ö - t e l e s s é g ü n k m e g e m l í t e n i , m i u t á n e r o p p a n t á l d o z a t o t ( n e m t u d - j u k s nem v i z s g á l j u k , mi o k b ó l ) t u d o m á s u n k r a annak i d e j é n e g y lap s e m k ö z l ö t t e , h o l o t t a c s e k é l y a d o m á n y o k is k i h i r d e t - t e t t e k .

A j ó a t y á t liai k ö z ü l is t ö b b e n k ö v e t t é k . Az e g r i f ő k á p - talan e g y i k i g é n y t e l e n t a g j a , e g y t i s z t e s a g g a s t y á n s z o k o t t m i n d e n é v v é g é n m i n t e g y lopva a n m é l t . é r s e k h e z j á r u l n i , s a s z e r e t e t évi a d ó j á t , m e l l y e t s z í v e s j ó a k a r a t t a l ö n m a g á r a v e - t e t t , n é g y s z á z p f r t o t , m o s t m á r h a r m a d í z b e n számlálta le a f ő p á s z t o r k e z e i b e , h o g y az a f ö n e b b é r i n t e t t i n t é z e t j a v á r a f o r d i l t a s s é k . I s t e n t a r t s a m é g s o k é v i g az i g a z E. J ó z s e f e t ; s k é r j ü k ö t , h o g y a k ö z l é s é r t , m e l l y e t s z e r e t e t b ő l t e v é n k , n e n e h e z t e l j e n . — E g y j ó s á g g a l t e l j e s szivü k a n o n o k u n k p e d i g , e g y é b m i n d e n f é l e á l d o z a t o k o n k í v ü l , a m ű v é s z e t e g y i k k é p v i - s e l ő j é n e k h a m v a i t t i s z t e l t e m e g ; e g y i k t e m e t ő n k b e n K r a c k e r f e s t é s z s í r j a fölött e m l é k - s z o b r o t e m e l t e t e t t ; melly h a b á r n e m m o n d h a t ó m ű r e m e k n e k , de a k e g y e l e t , melly azt e m e l t e t é , m i n d e n e s e t r e ritka é s r e m e k . Az emlék t a l a p j á r a ez v a n v é s v e : , , K r a c k e r , j e l e s m ü f e s t é s z n e k a h á l á s u t ó k o r , " é r t s d a „ h á l á s u t ó k o r " alatt B e z e g h A n d r á s e g r i k a n o n o k o t .

E g y v i d á m a g g a s t y á n czimz. k a n o n o k u n k , k i n e k g a l a m b - ő s z t i s z t e s f e j é * a m á r b e m u t a t o t t ö t v e n e d é v i á l d o z a t a r a n y k o - s z o r ú j a is é k e s í t i , 2 0 0 p f r t o t e g y k o r i j e g y e s e a v á m o s - g y ö r k i t e m p l o m j a v á r a , — 1 0 0 p f r t o t az e g r i l e á n y - n e v e i d é r e c s u p a t a l l é r o k b a n á l d o z o t t a l a p í t v á n y u l . A z ö r e g S z a g u l a J ó z s e f ( m i n t öt itt n e v e z n i s z o k t á k ) n y u g a l o m b a v o n u l t , d e m i n t e z e n t e t t e is m u t a t j a , s z e r e t e t e n e m n y u g s z i k ; m o s t is a z o n é l é n k l á n g g a l l o b o g s z i v é b e n , mint m e l l y e l a k k o r é g e t t , midőn a v á - m o s - g y ö r k i t e m p l o m o t é s p a r o c h i a - h á z a l m a j d n e m e g é s z e n s a j á t v a g y o n á b ó l é p í t e t t e . A d j o n I s t e n az e g r i f ö m e g y e h á z á h o z s o k illy j ó ö r e g e t .

A b e l s ő p a p s á g g a l a s z e r e t e t á l d o z a t a i r a n é z v e v e t é l k e - d e t t a n a p t e r h é t é s f ő k é p most i g a z á n é g e t ő f o r r ó s á g á t v i s e l ő l e l k i p á s z t o r k o d ó p a p s á g , k i n e k á l d o z a t a annál n a - g y o b b b e c s ű , m e n n é l m é l t á n y o s a b b f i g y e l e m b e kell v e n n ü n k , h o g y a több év óta u r a l g ó s z ü k t e r m é s , az e n n é l f o g v a e m e l - k e d ő d r á g a s á g , a k ü l ö n b e n j ó é s s z o r g a l m a t o s n é p s z ü k ö l - k ö d é s e s e g y é b , m a j d m i n d e n p a r o c h i á n f e l m e r ü l ő h e l y b e l i s ú l y o s k ö r ü l m é n y e k m i a t t , a l e l k i p á s z t o r o k h e l y z e t e a n n y i r a m e g n e h e z ü l t : m i k é p s z e r e t e t - a d o m á n y u k i g a z á n á l d o z a t , m e r t u g y s z ó l v á n m i n d e n n a p i k e n y e r ö k b ő l v o n j á k el a z t . Majd m i n - d e n k e r ü l e t i g y ű l é s b ő l é r k e z n e k a d o m á n y o k k ü l ö n f é l e s z e n t c z é l o k r a , m e l l y e k az év v é g é n e g y b e g y ű j t e t v e s z o k t a k az illető h e l y e k r e k ü l d e t n i . — U g y a n e z e n ö n m e g t a g a d ó s z e r e t e t á l d o - z a t k é s z s é g é n e k t u l a j d o n í t j u k : h o g y m e g y é n k p a p j a i k ö z ü l a , S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ' t a g j a i k ö z é ez é v b e n is t ö b b e n Íratták b e m a g o k a t , p l é b á n o s o k u g y , m i n t k á p l á n o k ; s m i n t az e d d i g t u - d o m á s r a j ö t t a l á í r á s o k b ó l k ö v e t k e z t e t n i lehet, „ C a n t u C a e s a r "

e p o c h a l i s t ö r t é n e l m i m ü v e p á r t o l á s á r a n é z v e is m e g f o g n a k f e l e l n i az e g r i n é v n e k . * )

Ad v o c e m : k e r ü l e t i g y ű l é s e k . E g y h á z m e g y e i é l e t ü n k b e n e z e k k ü l ö n ö s é r d e k k e l b í r n a k , f ő l e g az által, h o g y f ö p á s z t o r u n k f e l s z ó l í t á s á r a ott a l e l k i p á s z t o r k o d á s k ö r é b e v á g ó k ü l ö n f é l e k é r d é s e k s p r a c t i c u s e s e t e k v i t a t á s alá v é t e t n e k , s a j e g y z ö k ö n y v e k b e n l e g t ö b b r é s z r ő l a f ő p á s z t o r e l é b e f e l t e r j e s z - t e t n e k . E z e k k ö z l é s é t k e d v e s e n v e n n é e g y h á z i i r o d a l m u n k m i n d e n i g a z b a r á t j a . *3) S e z e n e s z m e c s e r e s a k ö z é r d e k ű

*) Igen szép ! S z e r k.

*') Szabad legyen reméllenünk, hogy a kerületi gyűlések jövőre nem fognak elvonatni a nyilvánosság elől . . . S z e r k .

Figure

Updating...

References

Related subjects :