Religio, 1851. 1. félév

624  Download (0)

Full text

(1)

K 5 0 2 5 0 S O 2 0

RELIGIO.

KATH. POLITIKO-EGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP.

I I A R TI 1 I I E V I F O L Y A j ü .

I. F É L É V . I. N E G Y E D .

SZERKESZTI É S KIADJA

DANIELIK JÁNOS.

!

í n f

j

P E S T E N .

NYOMATOTT LUKÁCS LÁSZLÓNÁL.

1851.

(2)

dáfor/ ?

• «nSÍb m

ï

(3)

T l l l T A L O I [ - J £ € } ¥ Z l ! K .

I .

É r t e k e z é s e k .

S z á m .

F e l a d a t u n k 1 8 5 1 - b e n . . 1.

E g y h á z i c o m m u n i s m u s a ' s z e l m e c z i tót lapban. . . . . 2.

L e h e t - e a' n e m k a t h o l i k u s o k n a k más e l v ü k a' s z e n t í r á s

é r t e l m e z é s é b e n , mint a' k a l h o l i k u s o k n a k . M á r k f y S a m u . 3 . 4 .

A z irgalmas barátok Magyarországban 3 . A ' m é l t . g y ő r i p ü s p ö k urnák f ö p á s z t o r i k ö r l e v e l e a1

p a p s á g h o z 5 . 6. 7 . A z európai o r s z á g o k j e l e n állapota p o l i t i k o - e g y h á z i

s z e m p o n t b ó l . P e r g e r J á n o s . . . . 5 . 6 . 9 . 1 0 . 1 1 . T o l d a l é k 12. 13.

S z e r é n y figyelmeztetés 7. 8 . Z á r s z ó a1 magyarhoni irgalmas barátok ü g y é b e n . . . . 8 . A z egri é r s e k ö e x c . allocutioja a' p a p s á g h o z . . . 13. 14. 15.

A z angol vallási m o z g a l m a k k i f e j l é s e 's mit várhat a z o k -

tól az e g y h á z ? P a u e r J á n o s . . . . . 1 4 . 1 5 . 1 6 . F e l h í v á s vallási k ö n y v e k k é s z í t é s é r e az ausztriai g y m n a -

s i u m o k számára 1 7 , 1 8 ,

H a e r e t i c o s . . . pro p o s s e p e r s e q u a r 1 8 . A z igaz arany b u l l a , v a g y a' k e r e s z t é n y s é g é s a' h i t e t -

l e n s é g tarsadalmi kihatásaiban. B l . F. . . . 19. 2 0 . F e l v i l á g o s í t á s a' januar e l e j é n k e l t t e m e s v á r i nyilt l e v é l r e . . 2 0 .

SzCTény t é r e l e m a' „ T á j é k o z á s o k " t. cz. Írójához. 2 1 . A" polgári h á z a s s á g r ó l . K l e z s ó . . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 2 6 . 2 8 . 2 9 . 3 0 .

E g y s z e r z e t e s n e k e s z m e t ö r e d é k e i . . . . 2 4 . 2 8 . 3 2 . 3 3 . A ' nm. zágrábi p ü s p ö k urnák n a g y b ö j t i k ö r l e v e l e . . . 2 5 . M e l l k é p e k a' X I X . s z á z a d é l e t é b ő l . M u n k a y J á n o s . 2 6 . 3 2 . 3 9 .

52. 5 3 . 7 4 .

F ö l e b b v i t e l ab abusu 2 7 . S z . P é t e r b i l i n c s e i Romában. B e é l y F i d e l . . . . 31.

V á l a s z a' s z e r é n y k é r e l e m r e . C s a j á g h y S á n d o r . 34. 3 5 . 36. 3 7 . 3 8 .

A z e g y h á z i hivatás m e g é r l e l é s é r ö l 3 5 . A ' m ú l t év' augustus havában E s z t e r g o m b a n t a n á c s k o -

z o t t p ü s p ö k ö k n e k ö e s . kir. a p o s t o l i f e l s é g é h e z i n t é z e t t

n é m e l l y f e l t e r j e s z l v é n y e i . 3 9 . 40. 4 1 . 4 2 . 43. 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 5 8 . 59. 60. 6 1 .

Papi m e n t e s s é g 3 9 . A ' k a s s a i kath. i s k o l á k r ó l t e k i n t e t t e l az i s k o l a i h a t ó s á g '

m ű k ö d é s e i r e 42. 4 3 . 4 4 . P o l g á r i h á z a s s á g a'Magyar Hírlapban. G y u r i t s A n t a l . . 45.

S z á m . A ' kath. e g y l e t e k r ő l , k ü l ö n ö s e n a' S o p r o n i ugy n e v e z e t t

kath. C o n v e n t r ö l . K o p e c z k y V i d o r . 4 8 . A ' m é l t . r o s n y ó i p ü s p ö k urnák allocutioja a' p a p s á g h o z . 4 9 . A ' t a n o d a mint t e k i n t é l y . S z a b ó k y A d o l f . 5 0 . Miért s ü r g e t j ü k a i igaz kath, s z e l l e m ű i s k o l á t ? 5 1 Y Tanodáink r e n d e z é s e . K o v á c h M, A n t a l . 5 2 . 5 3 . 5 5 . 5 6 57. 6 0 . 6 2 . 6 5 69. 7 3 . H á z a s u l a n d ó k tanítása "s tanulása. V i l á g o s i . . 4 7 , 5 4 .

A ' h ú s v é t n a k j e l e n t ő s é g e 5 5 .

V e g y e s s z e r t a r t á s . G y ö r g y é n y i 5 6 . A ' s z e r z e t e s R e n d e k A m e r i k á b a n . R á t h J ó s e f . . 5 9 . Rövid i s m e r t e t é s e a' S e m i n a r i u m o k j e l e n l e g i állapotának. 6 3 . S z e r z e t e s R e n d e k . K o v á c s J ó s e f . . . . . 6 4 .

T. O l v a s ó i n k h o z 6 6 .

Valami a ' j ö v e d e l m i adó k ö r ü l . B r u n n e r J á n o s . 6 6 . S z e r é n y é s z r e v é t e l e k a' s z e r z e t e s r e n d e k i r á n y á b a n t e t t

m e g r o v á s o k r a 6 7 .

S z e r é n y v e l e m é n y a' n é p t a n í t ó k ' k é p e z é s e iránt M e s t e r

I s t v á n . . . 6 8 .

B e t e k i n t é s n é m e l l y m ú l t századi t e r v e k b e . M á r k f i

S a m u 7 0 71. 7 2 .

Művészet. D a n i s s 7 4 .

II.

Nyilt levelezés-

Buda. A z irgalmas s z e r z e t ü g y é b e n 2 .

B é c s . A ' W i e n e r Kirchen Zeitung 2 .

V e s z p r i m . Varga J á n o s t a n k ö n y v é n e k czáfolata. . 3 .

— B o l d , s z ű z t i s z t e l e t e 4 .

Györ. P ü s p ö k . 5 .

Kalocsa. Uj évi k ö s z ö n t é s 5 .

B é c s . É r d e m k e r e s z t átnyujtási ü n n e p é l y . 8 . P e s t . A ' v a l l á s o s n e v e l é s . . . . . . . 9 .

T e m e s v á r . Seminarium ü g y e . 1 0 .

B é c s . A ' m a g y a r e g y h á z i ü g y e k 1 1 . S z e p e s . „ A z e g y h á z i c o m m u n i s m u s " f é l e czik tárgyában. 1 1 . B é c s . E r k ö l c s i s é g e t s é r t ő irodalmi t e r m é n y e k . . . 1 3 B é c s . W . K. Zeitung é s polgári h á z a s s á g elleni c z i k k . 1 6 B é c s . Kitett k é p e k . Eltért p a p o k é s s z e r z e t e s e k házassága. 2 5

— Kath. m ű v é s z e t 3 1

Bukarest. A ' p ü s p ö k m e g t i s z t e l t e t é s e a' sultan által. , 3 3 B é c s . K n o b l e c h e r . N é m e t k a t h o l i c i s m u s . 4 0

(4)

T e m e s v á r . S z e r e n c s é t l e n s é g . . . . .

B é c s . Congrua . E r j l á l y b ö l . E g y h á z m e g y e i é l e t

B é c s . l ' ü s p ö k i k i n e v e z é s e k . A n g o l t ü r e l e m c z i m ü m u n k T e m e s v á r . L e l k i g y a k o r l a t o k . . . . .

©

Május 1. A ' j ó é s o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat . P é c s . P é c s i tanodák ü g y e

P e s t . A' c i s t e r c i s z e r z e t K i s - V á r d a . H i t é l e t é s adó B é c s . Papi n e v e l é s

P e s t . F e l e l e t az 5 8 . s z . alattira. » •

T e m e s v á r . Uj p ü s p ö k . B é l y e g d i j . S z a b o l c s . Tanoda ügy P é c s . E g y h á z i r é g i s é g

P e s t . Primás iránti h á l a k i f e j e z é s e g y n ö v e n d é k p a p t ó l . P. E g y h á z i b e s z é d e k

B é c s . Űrnap.

III.

O

4 5 . 4 7 . 4 9 . 5 1 . 5 2 . 5 5 . 5 7 . 5 8 . 5 8 . 6 1 . 62.

68.

7 1 . 7 3 . 7 4 . 7 4 .

Egyházi tudósítások.

a) M a g y a r o r s z á g .

"D

< 5 >

K i n e v e z é s

N a g y v á r a d . Tanulmányi é r t e k e z l e t . 1. G. e . k a n o n o k o k d i s z j e l e . 8. Premontrei rend. 33. Román n y e l v . 3 7 . Bucsu. I s k o l á k .

G a r a m u j f a l u . Megtérés. 2. J ó t é k o n y s á g . V á c z. B o l d o g a s s z o n y ü n n e p e

K e c s k e m é t . Vallási t ü r e l e m . 3 . Hitélet. 50. K o l o s t o - rok állapotja. 58. I s k o l a ü g y . 2 9 . Farsang é s böjt.

N y i t r a . Maria t á r s u l a t ; j ó t é k o n y s á g . 4 . P ü s p ö k i k ö r l e v é l E s z t e r g o m . Karácson ü n n e p . 5 . N a g y h é t i ajtatosság.

4 8 . Bérmálás. 51. Hid. . , . . .

K o m á r o m . Böjti a j t a t o s s á g . 4 3 . Primás látogatás.

B a j n a . Bérmálás

N a g y - S z o m b a t . G y e r m e k n ö v e l d e . 32. P r i m á s . 62. N ö v e l d e . P a n n o n h e g y . Maria társulat. 8 . Hauer főispán. 5 6 .

Pápai Nuncius. . . . . . . .

S o p r o n . Bérmálás. . . G y ö r. Ü n n e p ü l é s . 18. Kórház é s tanoda. 3 5 . I s k o l a

m e g s z ü n t e t é s . 3 8 . G y e r m e k e k á l d o z á s a . Á c s . E g y h á z i ü n n e p é l y

P e s t . D o l o g h á z . 6 . Juranics L á s z l ó v é g r e n d e l e t e . 7. A ' j ó é s o l c s ó k ö n y v k i a d ó társulat ü l é s é n e k j e g y z ö k ö n y - v e . 9. 4 6 . 5 5 . G y á s z m i s e Juranicsért. 14. Primás l á - togatása. 24. I s k o l a ü g y . 2 7 . Uj g. e. p ü s p ö k i s z é k e k . 30. I s k o l a s z ü z e k . 32. A z e s z t e r g o m i p ü s p ö k i é r t e k e z - l e t e k r ő l . 4 1 . 4 2 . 4 3 . Irgalmas n ő k . 4 4 . S a r t o r y atya.

4 5 . Böjti ajtatosság. 4 7 . M e g t é r é s e k . 51. Rabok k á p o l - nája. 5 7 . P r i m á s m ű k ö d é s e . 60. Egri é r s e k . 65. Pápa ö s z e n t s é g e l e v e l e a' r o s n y ó i p ü s p ö k h ö z . 69. Űrnapja. . Pápai Nuncius

B u d a . S z ó v á l t á s a ' r n t h e n e k e t i l l e t ő l e g .

K a s s a . T a n o d a - ü g y . 7 . 12. 2 7 . Ruthen n y e l v . 20. P r e - m o n t r e i s z e r z e t . 2 1 . Bérmálás, t a n o d a ü g y . . , Z e m p l é n . A ' m u n k á c s i e g y h á z m e g y e , 's a' r u l h e n e k .

9 . 10. Erre V á l a s z . . . . . .

P é c s . T a n o d a - ü g y . 24. T e m p l o m é s v a l l á s o s s á g . 3 6 Papi b e t e g ápolda. 3 9 . B á n y á s z o k ü n n e p é l y e . 6 2 Moldvai m i s s i o . 6 3 . Hála. 70. N ő k o l o s t o r .

D u n a S z é k e s ö. I s k o l a P a k s . I s k o l a

S z. F e j é r v á r . A ' káptalani h e l y e t t e s k ö r l e v e l e a p a p s á g h o z . 9 . 10. 12. R. A . p l é b á n o s é s n é p . 18 V á l a s z . 2 2 . Böjti ajtatosság. 47. P ü s p ö k . .

3 9 . 47. 5 4 .

4 4 . 3 . 17.

3 9 . 3 8 . 6 3 . 5 7 . 5 0 . 6 6 . 7 4 . 6 9 . 5 7 . 17.

o

o

o

&

2 3 . 7 1 . 7 4 . 2 4 . 6 6 . 15.

7 3 . 18.

3 7 .

55.

V á l . J ó t é k o n y s á g

E g e r . É r s e k i beigtatás. 11. K ö z é p t a n o d a . 3 8 . J á s z - s á g . Bérmálás.

K i s V á r d a . H i t é l e t . 14. J ó t é k o n y s á g .

V e s z p r i m . Koldulás. 1 3 . V e g y e s h á z a s s á g o k . 2 8 Bérmálás. 5 8 . P a p n e v e l d e . . . . . K a l o c s a . S c h e m a t i s m u s . 16. Mariatársulat. 2 5 . F ő p á s z -

tori k ö r l e v é l a' lelki g y a k o r l a t o k v é g e t t . 29. Nagyhéti a j t a t o s s á g . 4 7 . Lelki g y a k o r l a t o k 5 7 . P ü s p ö k s z c n t e - lés. 6 4 . Bérmálás é s i s k o l á k . . . 0 K a n i z s a . L e l k é s z i beigtatás

D e t t a . I s k o l a ü g y ' S z a t m á r . H i t é l e t . 2 6 . I s k o l á k . 4 4 . Görög katli. l e l -

k é s z . 7 2 . K ö z c s a p á s . K é s m á r k . V e g y e s h á z a s s á g

R i m a s z o m b a t . F é l s z á z a d o s ü n n e p é l y .

R o s n y ó . Bucsu h a n g o k . 2 2 . P ü s p ö k i igtatás. 31. P ü s - p ö k i m ű k ö d é s

G ö m ö r . R u t h e n e k O A r a d . T a n o d a i ü g y .

U r i . V e g y e s h á z a s s á g . 2 3 . Óhajtások ' U n g . A ' Gymnasium ü g y é b e n

b ) E r d é l y . Hitélet. 54. Czáfolat

A ' p ü s p ö k m ű k ö d é s e ' s e g y h á z i állapot.

V i s z o n c z á f o l a t

H á r o m s z é k r ő l e g y h á z i élet

2 5 . 6 3 . 17. 5 9 .

6 7 . 7 1 . 14.

7 4 . 16. 3 7 .

4 6 . 5 3 . 3 2 . 17- 6 7 . 1 9 . 5 1 .

5 5 . 5 9 . 6 5 . 6 6 .

7 0 . c ) O l a s z h o n .

A ' lombard p ü s p ö k ö k ' k ö r l e v e l e Romai ü g y e k

A' t o s k a n a i p ü s p ö k i kar f e l t e r j e s z t v é n y e a' n a g y h e r c z e g l i e z . Pápa ö s z e n t s é g e február 1 7 - k i allocutioja a' palmyrai

é r s e k ü g y é b e n .

d) F r a n c z i-a o r s z á g.

Csuda S a i n t - S a t u r n i n b a n , A z e g y e t e m i t h e o l o g i a i karokat i l l e t ő e m l é k i r a t .

A ' párisi é r s e k k ö r l e v e l e a' politikai ü g y e k b e k e v e r e d é s e l l e n . Zárda a' k a p u c i n u s o k számára

A ' párisi é r s e k l e v e l e a' c h a r t r e s i p ü s p ö k nyilatkozata e l l e n . A ' chartresi p ü s p ö k n e k k ö r l e v e l e a' párisi é r s e k r e n d e -

l e t e e l l e n é b e n 3 9 . 40. 41 N a g y h é t i a j t a t o s s á g é s j u b i l a e u m . .

A ' pápa irata Mole g r ó f h o z .

A ' s z a b a d o k t a t á s b i z o t t m á n y á n a k j e l e n t é s e . . H i t t e r j e s z t ö társulat

A ' marseillei káptalan k ö s z ö n ő irata a' p á p á h o z az p a l á s t é r t .

é r s e k i

4 . 30.

4 4 . 5 2 . 5 3 .

5 . 9 . 18.

2 3 . 37.

4 2 . 4 3 . 5 0 . 5 1 . 5 4 . 5 8 . 6 3 . e ) S p a n y o l o r s z á g .

C o n c o r d a t u m 6 5 . 6 6 .

f ) N é m e t o r s z á g .

A ' bajor p ü s p ö k i karnak a' bajor k i r á l y h o z i n t é z e t t f e l -

irata 27. 2 8 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . A a c h e n i m i s s i o k . J e z u i t á k M ü n s t e r b e n . . . . . 7 2 .

g ) S c h w e i z . Vallási t ü r e l m e t l e n s é g . Genfi e g y h á z .

h ) B e l g i u m . Kath. k ö n y v t e r j e s z t ő társulat.

3 5 .

4 8 .

(5)

i ) N é m e t - a l f ö l d .

V a l l á s s z a b a d s á g . K a t h o l i k u s o k állapota

k ) A n g l i a .

Sir G. Grahamnak az angol a l s ó h á z b a n mart. 2 0 - á n a' czimbill tárgyában m o n d o t t b e s z é d e .

M e g t é r é s e k .

S z á m 36!

6 6 . 7 3 .

Czimbill

Californiai p ü s p ö k .

I) A m e r i k a .

4 7 . 4 8 . 5 3 . 5 9 . 6 2 . 6 5 . 6 7 . 70.

3 1 .

IV.

I r o d a l o m .

A" katli. e g y h á z t ö r t é n e t e . Irta Fábián A m b r u s 1 8 5 0 . Christus u n d s e i n e Kirche im V o r b i l d e u n d in der E r f ü l -

l u n g , Von D e u t i n g e r . Salzburg 1 8 5 0

Grundriss der Geographie und G e s c h i c h t e für G y m n a s i - e n v o n W i l h e l m Pütz. K o b l e n z . 1850. 13. 14. 15. 16.

F e l e l e t Hunfalvynak az Uj magyar Muzeum IV. f ü z e t é b e n m e g j e l e n t czáfolatára

Lehrbuch der kath. Moral, v. Dr. Konrad Marlin. Mainz 1 8 5 0 . e s Kath. Moral T h e o l o g i e v o n Ferdinand P r o b s t . Tübingen 1 8 4 8 é s 1 8 5 0 . . . . 2 4 . 25. 26. 2 8 . Uj magyar Muzeum I V - f ü z e t .

A ' s z . k e r e s z t ut. Pauer J á n o s t ó l . Sz. Fejérvár 1 8 5 1 , K i r c h e n r e c h t v o n Georg Phillips. 1 8 4 5 . R e g e n s b u r g . 41.

E l e m i latin n y e l v t a n . S z e p e s s y I m r é t ő l . P e s t e n . 1 8 5 0 . . A ' m a g y a r o r s z á g i o r o s z o k t ö r t é n e t e . Irta Mészáros K á -

r o l y 1 8 5 0

E n t w u r f der Organisation der G y m n a s i e n und Real S c h u -

>"\ l e n in O e s t e r r e i c h . V o n Ministerium d e s Cultus u n d

' U n t e r r i c h t e s . W i e n . 1 8 4 9 5 2 A z e l e m i tanodák számára m e g h a t á r o z o t t k ö z é p K a t e -

kizmus. V e s z p r i m b e n . 1 8 4 9 A z angol türetem. B é c s 1 8 5 1 Uj magyar Muzeum V . f ü z e t

O l a s z ut 1 8 5 1 - b e n . Irta Hoványi J. B é c s b e n . 1 8 5 1 . Grundzüge m e i n e s S y s t e m e s d e r E r z i e h u n g . J o h a n n

F r e y h e r r v. D e r c s é n y i . W i e n 1851

G e s c h i c h t e Kaiser F e r d i n a n d s und s e i n e r E l t e r n . D u r c h Fridrich H u r t e r H . Band

2.

4 . 17. 18. 19.

2 1 . 2 2 . 20.

2 9 . 32. 3 3 . 34. 3 5 . 3 6 . 3 8 . 42. 4 4 . 6 1 .

6 2 . 6 3 . 4 6 . 48. 49. 50.

. 5 3 . 54. 5 5 . 5 6 . 5 8 . 5 9 . 6 0 .

6 6 . 6 7 . 6 9 . 7 2 . 7 3 . 7 4 .

V.

Politikai Szemle.

Evfordulat

Á l l a d a l m i visgálat.

D r e s d a i é r t e k e z l e t e k . . . . 2. 3. 8 . 9 Kath. e g y h á z B a d e n b e n .

D e m o k r a t lapok P i e m o n t b a n . A z ausztriai b i r o d a l o m j ö v e d e l m e . Sajtó T o s k a n á b a n . . '

Montalembert a' v a s á r n a p o k m e g ü l é s é r ö A u s z t r i a i bank

Majoratusok P i e m o n t b a n . S z . Bernáthegyi k o l o s t o r .

M e s t e r k é p z ö i n t é z e t e k Francziaországban Kórházak iránti t ö r v é n y j a v a s l a t . .

13. 3 3 . 3 8 1.

2 . 41. 5 8 .

4 . 5 . 6.

6 . 6.

7 . 8.

8.

10.

10.

S z á m ,

C h a n g a m i e r l e t é t e l e 1 1 .

Franczia k é p v i s e l ő k b e f o g a t á s a a d ó s s á g v é g e t

.

1 2 .

V a l d e g a m a s a' s p a n y o l parlamentben. . 1 3 .

P i e m o n l i politika. . . . .

.

1 4 .

Paulai s z . V i n c z e rendíi s z ü z e k N i c e á b a n . 1 5 . A ' p a r l a m e n t e k n a g y é s k i s v á r o s o k b a n . 16.

Károly A l b e r t j e l l e m r a j z a . • « 1 6 .

Parlamenlalis kormányforma. 1 7 .

D o t a t i o Francziaországban. .

.

18. 2 0 . 2 2 . Parlament m e g n y i t á s L o n d o n b a n . . 1 8 .

E g y h á z javai Piemontban. , - 1 9 .

Kath. k é r d é s Angliában é s c z i m b i l l . 20. 2 22. 2 3 . 2 4 . 2 7 . 3 8 . 4 1 . 5 9 . 6 6 . 7 1 . 7 4 .

Reform E g y p t o m b a n 2 2 .

Badeni h e r c z e g s é g . . . . . 2 5 .

Reformbill Angliában 2 6 .

Chambord gróf l e v e l e B e r r y c r h e z . 2 6 . F é n y e s porta é s g. n. e. e g y h á z . . 2 7 . P o s t a t ö r v é n y A u s z t r i á b a n . 2 9 . F r a n c z i a o r s z á g é s S c h w e i z . . 3 0 .

Siccardi l e l é p é s e . . . . . 9 0 .

Olasz s z ö k e v é n y e k g y ű l é s e L o n d o n b a n . 3 0 .

N é m e t ü g y . 32. 3 6 .

Köztársasági ü n n e p Parisban. 3 2 .

S a j l ó ügy P o r o s z o r s z á g b a n . 3 3 . S c h w a r z e n b e r g hg válasza a' w ü r l e m b e r g i k i r á l y l e v e l é r e . 3 4 .

N e m z e t i e g y h á z a k

.

3 5 .

E l e m i t a n i l ó k Francziaországban. 3 7 .

P o l i t i k a i s z e r v e z e t Magyarországban. 3 9 .

S i r . J . Grahamnak b e s z é d e . . 39. 4 0 .

S z . s z é k i k é p v i s e l ő É s z a k - A m e r i k á b a n . . 4 0 ,

Miss Talbot 4 2 . 6 0 .

Genuai k ü l d ö t t s é g F r a n s o n i h o z . 4 3 .

Bosniai l á z a d á s 4 5 .

A u s z t r i a b e k e b l e z é s e N é m e t o r s z á g b a . .

.

4 6 . 4 7 .

Birodalmi t a n á c s . . . . .

.

4 7 .

Z s i d ó bili Angliában ' 4 8 . 5 4 .

A ' s z e r z e t e s e k P i e m o n t b a n . . » . 4 8 . P a r l a m e n t a l i s pártok Francziaországban. 4 9 .

L o n d o n i iparkiállitás 5 0 . 6 6 .

Franczia b i b o r n o k o k k ö l t s é g e i . 5 1 .

Saldanha Portugalban 5 1 . 5 2 . 5 5 .

M e n e k ü l t e k Amerikában. 5 3 .

O r o s z o r s z á g statistikája. 5 4 .

O l a s z s z ö v e t s é g i terv 5 5 .

Narvaez m i n i s t e r i u m 5 5 .

A l k o t m á n y r e v i s i o F r a n c z i a o r s z á g b a n . . 5 6 . 5 7 . 61 . 6 2 . 6 9 . 7 0 . 72. 7 3 I d e g e n g y a r m a t o k Magyarországban.

A' j e l e n s z á z a d tévtanai.

Franczia n e m z e t ö r s é g i t ö r v é n y . Pieinonti á l l a p o t o k .

Ü n n e p e k m e g ü l é s e F r a n c z i a o r s z á g b a n . J ó t é k o n y s á g Francziaországban.

A" franczia v a l l á s ü g y i m i n i s t e r j e l e n t é s l e l e k iránt

Romai állapotok

S a i n t - D e n i s i káptalan. . Frankfurti s z ö v e t s é g g y i i l é s . B ű n t é n y e k B e l g i u m b a n . Mazzini

Gróf Maistre iratai.

H u g o V i d o r é s Károly.

K ö z s é g i könyvtárak Francziaországbs»

Canadai v á l a s z t á s .

T e g t t ö r v é n y A n g l i á b a n . .

0

az e g y h á z i é p ü -

5 9 .

60.

6 1 . 6 6 . 7 2 . 62.

6 3 . 6 3 . 6 4 . 6 7 . 7 2 .

68.

6 9 . 7 2 . 6 9 . 70. 7 1 .

7 1 . 7 3 . 7 4 . 7 4 . 7 4 .

(6)

V e g y e s e Ii.

K í n e v e z é s e k . V a s á r n a p m e g ü l é s e . Riminii c s u d a .

S z e p e s i p a p s á g congruája.

N é m e t - m a g y a r c o l l e g i u m Romában L ö v e n i e g y e t e m . .

S t a t i s t i k a i a d a t o k N. Brittaniában.

M e g t é r é s e k Angliában. . , Egri l y c e u m .

W i e n e r K i r c h e n z e i t u n g . Cyrill é s Method s z e r k e s z t ő j e .

S z ó z a t a' praemonstrati s z e r z e t tagjaihoz Irgalmas r e n d ű barátok ö l t ö z e t e . P é c s i l y c e u m .

Oláh n e m z e t i t a n o d a E r d é l y b e n . Oláh p ü s p ö k s é g . .

Legitimum a z , a' mi l e h e t s é g e s . A n g o l m i n i s t e r i krisis. . Genli uj t e m p l o m . Chinai t u d ó s í t á s . ,

Czimbill . . . .

Óceániái társulat.

P e s t v á r o s i e l e m i i s k o l á k . S z . G e n o v e v a e g y h á z a Parisban.

Egri m e g y e i névtár.

Böjti s z ó n o k l a t R o m á b a n . Bonifácz e g y l e t . . B e r m o n d gróf é l e t e

Párisi é r s e k é s c h a r t r e s i p ü s p ö k . S a r t o r y atya.

V á c z i , k a l o c s a i , p é c s i , v e s z p r i m i m e g y e i E s z t e r g o m i m e g y e i névtár. .

N y i t r a m e g y e i névtár. .

névtárak

11

11 S z á m .

3 8 . 3 . 2 5 .

4 . 5 . 12.

6.

6.

4 5 . 4 6 . 4 6 . 4 6 .

Párisi böjti s z ó n o k o k 4 8 . R. K, e g y h á z hierarchiája 4 9 . N u n c i u s B u e n o s A y e r e s b e n 5 1 .

J e r u s a l e m i hirek. 5 1 . A n g o l propaganda R o m á b a n .

Fejérvári, r o s n y ó i , s z e p e s i m e g y e i névtárak.

F e r e n c z r e n d i e k névtára. . Krajczár e g y l e t B é c s b e n

9 . 10. 4 7 .

2 1 . 5 2 . 2 2 . 2 7 . 15.

16.

17.

2 0 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 2 5 . 2 9 . 3 2 . 3 2 . 3 3 . 3 5 . 3 7 . 3 7 . 3 8 . 40. 5 0 .

40.

M o n t m o r e n c y h e r c z e g h a g y o m á n y a

F l o r e n c o u r t F e r e n c z m e g t é r é s e . . . . . . L o n d o n i kath. t e m p l o m az o l a s z o k számára. .

M e i n h o l d V i l m o s é s H a h n - H a h n Ida Nagyváradi m e g y e i névtár.

Kassai m e g y e i névtár

V á c z i s i k é t n é m a i n t é z e t 6 1 . Mainzi t h e o l o g i a i i n t é z e t 6 1 . A ' p o i t i e r s i p ü s p ö k e g y h á z a t y a 6 4 .

Chinai c s á s z á r . 6 4 . 6 6 .

5 3 . 5 6 . 5 8 .

60.

60.

6 1 .

Czáfolat.

K a t h o l i k u s o k S v é d o r s z á g b a n P e s t i Napló e l l e n .

Chinában a' ker. vallás állapotja

Hitállapot Californiában. . . . . . . .

Űrnapja P e s t e n

S u l p i c i a n u s o k Parisban 7 1 Urnapi k ö r m e n e t B é c s b e n 72.

A' piemonti k ö z o k t a t á s i m i n i s t e r é s a' p ü s p ö k ö k . . 7 3 . 7 4 66.

68, 70.

70.

7 1 .

M i s s i o t u d o s i t á s o k 6 2 . 6 4 . 7 0 . 7 4 .

68.

4 0 . 4 1 . 4 2 . 4 3 .

4 3 . 4 4 . 4 5 .

F ü g g e l é k ü l . A1 magyar I s t e n név bibliai n y o m a i r ó l .

K e g y e s a d o m á n y o k j e g y z é k e . 5 . 6 . 9 . 13. 2 5 . 2 7 . 2 8 . 3 8 . 4 4 . 5 1 . 5 5 . K ö n y v h i r d e t é s é s é r t e s í t é s . 6 . 2 5 . 2 8 . 315 3 3 . ( J u t a l o m h . ) 52. 6 0 . 6 5 . 70. 7 2 .

X / Í ~ J l c ~ t i ^ r é J L to

C ct í'-r^rt <

X - t ^ c X ^ l t í x

t t / i

' W j m ù / m -

y f r f i - t t y C / ^ / e L / w

v A V ( t \ Í t ' f Á f t f - f t . t A d / L o f i ^ '

. j . . . ï -

&

,'< {>4 IM

l<

* f . { C

A \ t n U <

r / ' c t *

A u v u + i f r

K r t a w > •• ï ' / n-r n • •', ' » v , ' . • r r u v ^

t t i S J Í c

U a x u í x / 'JKJ^I í c / r / J , t , . . J ^ l í / i l

h f i 1 / * / H t / í h V ? í A 'j

f f i ^ u w f / » .

t - M L , r

/

/ fcj C k v ÍJ!

v / V f " /LA y

W f / u M

-à. r

m l * /

U u <

(7)

RELIGIO.

K A T H O L I K U S P O L I T I K O - E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I L A P .

B U D A - P E S T E N , JAN. 2. 1851. 1 . HARMADÉVI FOLYAM.

M e g j e l e n i k e1 lap h e t e n h i n t h á r o m s z o r : k e d d e n , c s ü t ö r t ö k ö n - és v a s á r n a p o n . Az e l ő f i z e t é s i d i j f é l é v r e p o s t á n 6 ; h e l y b e n 5 f r t p. p . — E l ő f i z e t h e t n i m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l , P e s t e n a1 s z e r k e s z t ő s é g n é l ( Z ö l d f a - u t c z a , 3 1 9 . s z . ) és H a r t l e b e n K. A. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

TARTALOM : Feladatunk 1851-ben. — Egyházi tudósítások. — Politikai szemle.

Feladatunk 1 8 5 1 - b e n .

A' magyarhoni kath. egyházra a' közel jövőben számos, nagy és fontos teendők várakoznak. Elvek lesznek megállapitandók, kérdések megfejtendők, ál- lapotok javítandók, intézetek részint reformálandók, részint életbeléptetendők, mellyek nemcsak az egy- házat, hanem a' polgári társaságot is mélyen é r d e k - lik. Ha e' közben harczot kellene vivnia, miután nem érdek, nem pártszenvedély, nem ellenzési viszketeg, nem rossz akarat az, mi a' harczot kötelességévé te- szi, eleve is bocsánatot kér és reméli. Lelkismeretét nem fojthatja el, lia netalán elvek' felállításáról és al- kalmazásáról volna s z ó , mellyek legbensőbb hite és meggyőződése szerint, mialatt az egyházat romlással fenyegetik, egyszersmind távol a t t ó l , hogy a' polgári társaságot szilárdítsák, inkább annak feloszlásához vezetnek, 's a' rosszat, mellyet a' mult idő ránk ha- gyományozott, 's most kiirtásán kellene dolgozni, a' helyett, hogy i r t a n á k , elvileges megszentelése által szaporítják és törvénye sitik. Minden illyes harcznak esetében elmondhatjuk mi i s , mit Coelestinus pápa Theodosius császárnak a' maga idejében mondott : miszerint ,pro imperii salute geritur, quod pro quiete ecclesiae, vei sanctae religionis reverentia laboratur.'

A' korunkban annyira magasztalt emberi a u - t o n o m i a (öntörvényhozás) szükségképen fölfor- gató elvtanná, örökös pártütések' méhévé v á l i k , ha az azon absolut értelemben vétetik, mellyben azt a- zok szokták v e n n i , kik az emberi észnek mindenek- ben souverainitást tulajdonítanak. Merő emberi te- kintélylyel nem lehet a' világot kormányozni. Ennek bebizonyításában az elméletet támogatja a' tapaszta- lás. Soha nem volt kormányozható egyetlenegy nem- zet is, melly egyszer az isteni felsőbb tekintélyt e l - vetette. Sem L y k u r g , sem S o l o n , sem N u m a, sem bármelly más törvényhozója a' régi nemzetek- nek nem bízott saját törvényeiben szent megtartásu-

ELSŐ F É L É V .

kat illetőleg ; miután azok' belértékét elegendő alá- vetési súlynak nem tartotta. Ők , midőn igazi isteni tekintélyhez, ennek nem létében, nem folyamodhat- tak, fictio által pótolták a' h i á n y t , — törvényeiknek az isteni szózatul tisztelt oraculumok' jóváhagyásá- ban kölcsönöztetvén felsőbb, egész a' lelkismeretig ható kötelező erőt. 'S midőn ezen hamis, de a' nép által igaznak tartott fensőbb tekintélynek ideje le- j á r t : az attól szentesitett törvényeknek tekintete is megsemmisült. Mondathatott : ,Athenis omnia licent';

,Athenae pereunt' : lön reá a ' tapasztalás igazolta válasz.

Az oraculumokban helyezett hit a ' philosophiá- nak természetesen nem állhatott ellen ; a' keresztény- ség magát a' philosophiát küzdötte le, 's ma 18. s z á - zadok után is bevehetlen várnak bizonyul be minden, a' felvilágosodás' czime alatt ellene intézett bölcseleti és kritiko-történelmi osj^omoknak közepette. Oka en- nek : mert a' kereszténység az Istennek való kinyi- latkoztatása, — mig ellenben a' pogányság' revela- tioi a' magán, az ős hagyományoknak részint elfele- dése, részint eltorzitása után másként segiteni nem tudó emberiségnek koholmányai voltak ; mellyekből mégis sok egyebeken kiviil azon végtelenül fontos t a - nulság származik, hogy a' népek és nemzetek' kor- mányzásában a' puszta emberi tekintély elégtelen, 's hol egy igaz felsőbb tekintély hiányzik, ott kell egy ollyat fictio által is előteremteni.

Miután tehát a' kereszténység, mollynek telje a' kath. egyházban, több-kevesebb töredékei pedig más ker. felekezeteknél is találhatók, i g a z , örök és élő isteni tekintély, mellyen kivül a' birálni szerető és tudó felvilágosodás' napjaiban nálunk nincs más állomása a' hitnek : következik, hogy az európai tár- sadalomnak vagy minden (nélkülözhetlennek bebizo- nyult) felsőbb tekintélyt kell nélkülöznie, és így las- san lassan feloszlania, vagy pedig a' keresztények ál- tal imádott Isten' törvényeinek kötelező felsőbbségét elismernie. Oda kell tehát feszíteni minden erőnket,

1

(8)

salválni akarjuk, miszerint a' fen kifejtett elvnek a' polgári törvényhozásban is érvényt szerezzünk, 's az államokat meggyőződés' u t j á n rá b i r j u k , hogy mi ollyast se határozzanak, mi a' keresztény hit' positiv ágazataival ellenkeznék ; mi t ö b b , minden felmerült problémákat a' lehetőségig azok' szellemében megol- dani igyekezzenek.

Ilogy ő es. kir. felsége' magas kormánya ezen elvet méltányolni tudja, annak élő bizonyságát adá az egyházat felszabaditó es. kir. pátensnek kibocsátásá- val. Ezen, számára halhatatlan dicsőséget biztosító

tény által megmutatta, miként a' fensőbb isteni szó- zatot mind maga tiszteli, mind mások által is t i s z - teltetni kivánja, 's igazán komoly igyekezete : a' pol- gári törvényhozást az egyházival öszhangzásba hozni.

— Azonban az igy megadatott egyházi szabadság még csak gyenge n ö v é n y , mellynek a ' j o s e p h i n u s elvek- hez 7 0 éveken keresztül megszoktatott Ausztriában számtalan ellenzői vannak. Félhető, hogy az, mielőtt gyökeret verhetett, kitépetik, és elhervad, az igy is- mét merő emberi, isteni szentesitést nein csak nélkü- löző, hanem meg is vető okosság-mivek' sorába visz- szahanyatlott nagy status' legnagyobb kárával. Fel- adatunk tehát : a' drága növényt gondosan ápolni, és minden viharokkal daczolni képes terebélyes tölgv- gyé felnevelni. — Kérditek, hogy mint volna ez leg- gyorsabban és lehető legtermészetesebb uton eszkö- zölhető? Ne legyünk kevesbbé egyházias szelleműek, mint maga a' kormány. A' kormány Innsbruckba egyházijog-tanárul P h i l l i p s e t hitta m e g : hiv- j u n k meg mi is, ha nem is tudományosság- de lega- lább szellemre nézve Phillipscket ezen cathedrákra tanárokul. Ennek első közvetlen szembeszökő követ- kezése az lesz , hogy egyrészről a' Phillips-féle egy- házi elveket hallgatott világi ifjúság nem fogja ma- gát olly könnyedén túltenni a' kánonok' tekintélyén, mint azt eddig nagy fájdalommal tapasztaltuk, :s nem egy okkal 1'og b i r n i , miszerint némi szent borzalom- mal közeledjék azon határokhoz. mellyeknél az egy- ház' birtoka kezdődik : más részről pedig az azokba beavatott papság apostoli bátorságot nyerend kötel- meinek szent teljesitésére, mellyet a' jognak eleven érzete s z ü l , 's azon biztosságot tiszti eljárásaiban, mellyet eddig nélkülözött, határozott szabályok he- lyett az állami hivatalnokvilág' szeszélyéhez lévén kötve. Milly habozást, határozatlanságot, zavart, kis- lelküséget, legtisztább jogunkbai bizalmatlanságot idézett elő az egyházi rendben a' febrouianismus.

megtanulhatni F e n e l o n b ó l , ki a' kikiáltott fran- czia egyházi szabadságok u t á n , mellyek a' gallica- nismus' neve alatt ismeretesek, 's nem egyebek ke- vesbbé egyháziatlan josephinismusnál, az ottani inga- t a g s á g - és félelemnek szemtanuja volt. í r j a a' többi

quolibet rex se inclinaverit, coeco impetu ruunt. Ne- que id mirum est, siquidem regem solum n o r u n t , cu- j u s beneficio dignitatem, auctoritatem, opesque n a - cti sunt. Neque, ut res se nunc h a b e t , quidquam in- commodi metuendum aut praesidii sperandum ex a - postolica sede existimant. Totam disciplinae summám penes regem esse vident, neque ipsa dogmata adstrui aut reprobari posse dictitant, nisi aspiret aulicae p o - testatis aura.' (L. Memoriale Sanct. D. N. clam l e - gendum.) Az egyházi jognak ezen rendszere, melly a' papságnak magatartását és tiszti eljárását az álla- mi hatalom' parancsszavához kötötte, volt kétségkí- vül oka honunkban az utolsó forradalom alatt annak, hogy az egyháziakra a' forradalmi hirdetményeknek szószékrőli fölolvastatása rá erőszakoltathatott, és rá erőszakoltatni megkísértethetett. Szent kötelességünk marad tehát, az iskolát e' téren, kiváltkép a' fogal- maknak mindinkábbi tisztábahozatala által a' sajtó' utján is lehetőleg gyámolítani, 's igy az egyházi el- vek nemcsak a' p a p í r o n , hanem az életben is kiví- vandó győzelmének lelkismeretesen előredolgozni:

annyival is inkább, m i v e l , mint helyesen vette észre valaki lapunkban, az egyház' szabadságának kimon- dása után, valamint a'statusnak az u j téren sok feledni, ugy az az azon még járatlan egyháznak is sok tanulni valója maradt hátra.

A' másik tárgy, melly kitünőleg minden figyel- münket igénybe veszi, az oktatás' ügye. A' társadal- mi állapotok' jobbrafordulását a' jövő nemzedék' igaz keresztényi szellemétől várjuk nem csak mi, ha- nem velünk együtt Európának minden kitűnő gon- dolkozó egyéniségei. Oda kell tehát központosítani minden törekvéseinket, hogy a ' k é p z é s , mellyet az ifjúság iskoláinkban. és tudományos vagy real-tanin- téze einkben nyer, c' czélnak valósággal megfeleljen, azaz igaz keresztényi legyen. Nem tudunk pedig hir- telen kereszténytelenebb elvet, a' t u d o m á n y n a k a' h i t ' e l l e n é b e n ö n á l l ó s á g r a i f e l j o g o s í - t á s á n á 1. IIa a' hit isteni, a' tudomány, melly ebbe ütközik, istenellenes ; és ha a' hit t u d o m á n y , melly a' kijelentő Istenben bírja igazolását, a' tudomány, melly vele ellenkezik, nem igazolható. Más részt, mi- után ker. hit nélkül a' természet és történelem meg- fejthetetlen talány, 's a' philosophia skepsis, melly az eszményt és valót kibékíteni nem k é p e s , 's egyebet sem tehet, mint hogy az embert vagy a'testi passiók- nak, 's igy az elállatiasodásnak adja p r é d á u l , vagy pedig a' sors' szivtelensége irányában a' fatum-vég- zetek elleni megkeményedés b e n , daczolásban, meg- vetésben 's mindezek' nyomán kifejtett öngyilkossági rendszerben (en! libertatem, quae pendeat) nyújtson neki gyászos vigasztalást: következik, hogy a' vilá- got, mellyet a' ker. hit n y ú j t , bűntelen ignorálni nem

(9)

szabad, 's ennélfogva az államnak egyik legszentebb kötelessége, mellynek elhanyagolása vagy megszegése valóságos öngyilkolás, oda munkálni, hogy a' tudo- mányok ne csak tiszteljék a' hittől megszabott h a t á - r o k a t , hanem egyszersmind annak szellemében t á r - gyaltassanak is. Lesznek, kik azon triviális ellenve- téssel fognak előállani , miszerint ez által a' tudo- mányos h a l a d á s n a k , a' bölcseleti munkásságnak és szabad természet-visgálatnak, mellynek az u j a b b kor olly sokat köszön, gát vettetik. Balga beszéd!

Előttetek fekszik az összes természet, tárva minden- kinek a' múltnak mezeje ; búvárkodjatok, ismerjétek ki a' valóságok és események' mindenikét azok1 minden sajátságaikkal; Számolgassátok Herschellel, mennyi millió évekre van szüksége e' vagy ama' csillag' fényének, hogy a' közte és földünk közt fekvő térnek megmérhetlenségét befuthassa ; menjetek el a'franczia tudósokkal A e g y p t o m b a , nyissátok meg a' m u m i a - sirokat a' p y r a m i s o k b a n , fejtegessétek az azokon el- özönlő hieroglyphokat, ássátok fel a' százados moh borította romokat, 's a' denderahi templomiv' jeleiből következtessetek a' civilizált világ' ősrégi voltára ; 's ha egy Nagy-Sándor féle conquassatorra találtok, vi- gyetek az egykori nagyvilág' most elhagyatott pusz- táira magatokkal egy-egy C a l l i s t h e n e s t , k i nek- tek a' Bel templom' csillagászati tárának titkait f e l - fedje : ezt mind tehetitek ! De mi tagadjuk örökre, hogy mindezekben boldogulhassatok, ha káté n i n - csen kezetekben, vagy hogy az igy szerzett ismeret alapos és igaz l e g y e n , ha az a ' ker. hitágazatokba ütközik. Isten ellen nincs haladás ; Isten nem lehet más eszméiben és más müveiben ! Az a r 1 e s i pol- gármester azon alkalommal, midőn ezen francziaor- szági város' collegiumát a' helybeli érseknek átadá, többi közt e' nevezetes szavakkal fordula hozzá : , T e l j e s bizalommal teszszük mi le ezen nehéz de d r á -

ga terhet önök' kezeibe. Ön egyike azoknak, a' k i k - nek mondatott : menjetek és tanítsatok. Önök (püs- pökök) őrjei azon igaz, azon élet-tudománynak, mellynek minden más csak alkalmazása és corrola- riuma.' Ezekből már világos, hogy mi a' mi teen- dőnk a' tudományokra nézve : harczolni t. i. azon ugy nevezett és fájdalom! hamis előterjesztések által olly sok országokra boldogtalanul felerőszakolt

atheisticus rendszer ellen,- melly a' tudományos i n - tézetekről a' felekezeti jellemet l e t ö r l i , 's a' tu- dományt felistenesiti. E z t honunkban annál n a - gyobb nyomatékkal t e h e t j ü k , mivel itt a' tulajdon- jog' szentsége is részünkön van. Valljon adott-e v a - laha valaki csak egyetlenegy fillért is azon intézetre, mellyet magyar kir. egyetemnek n e v e z ü n k , a' katho- likusokon k i v ü l ? 'S nem fájdalmas guny gyanánt h a n g z a n é k - e , ha például Luther' dicséretére szavai- latok tartatnának ez intézet' csarnokaiban annak képe

előtt, ki ezen intézetet létrehozta , azon férfiaknak sirjokbani insultatiojául, kiket a' gondviselés épen a - zért támasztott, hogy az eretnekségek ellen harczol- j a n a k , 's kiknek fáradságosan, egyedül katholikusok' segedelmével szerzett javaikból a' dotationak legna- gyobb része k i k e r ü l t ? — Hogy pedig a' fönérintett elv' szellemében theologiai tankönyveink is, mellyek a' josephinismus' uralkodása alatt több kevesebb r a - tionalisticus elemet t a r t a l m a z t a k , szigorún revideál- tassanak, önkényt értetődik. Részünkről erre nézve ,Irodalom' rovatunkban más nemű tankönyvekkel már megtettük az első kisérletet, a' többi következni fog.

De ez még nem mind, mit az oktatást illetőleg szent feladatunknak lenni ismerünk és vallunk. Meg- győződésünk szerint a' cultusministeri intézkedések által az oktatás' szabadsága mértéken tul szorittatott meg urunk és királyunk' birodalmában. 'S itt figyel- met kérünk, nehogy félreértessünk. Midőn mi az ok- tatás' szabadságának kelleténél nagyobb megszorítása ellen szót emelünk, nem azt a k a r j u k , hogy a' t a n u - lók' szabadsága még nagyobbittassék; sem azt, hogy azon feltételeken, mellyek alatt bizonyos tudományos intézetnél valamelly ,privat docens'-nek a' tanitás megengedtetik, tágítsanak. Mentsen I s t e n ; mi az e g y h á z , testületek, és családok' jogait a' nevelés- és oktatáshoz, látjuk a' centralizáló rendszernek ha néni is feláldozva, de általa minden esetre érzékenyen megszorítva. Az állam-képességi vizsgálatokrai bo- csáttatás a' n y i l v á n o s intézetek' bizonyítványai- hoz van elengedhetlenül k ö t v e ; nyilvános intézetek pedig csak azok lehetnek,mellyek az államtanodai rend- szert befogadták. Már pedig ezen rendszer, az egy- ház, testületek és családok' jobb meggyőződésével el- lenkezhetik. Például mi és velünk együtt sokan a' gymnasium' 4 alsó osztályában a' szakrendszert nem csak czélszerütlennek de veszedelmesnek is t a r t j u k . Mindazoknak t e h á t , kik velünk együtt ugyanazon meggyőződésben vannak , lelkismeretök' feláldozásá- ba k e r ü l , fiaikat egy illy rendszer alá hitök szerint áldozatul dobni. Nézetünk szerint az államnak meg kell elégednie : ha az i f j ú , ki államképességi vizs- gálatra j e l e n t k e z i k , mind azon ismereteket, mellye- ket az állam hivatalnokaiban, osztályzatuk szerint, megkíván, valósággal birja, ha bárhol is szerezte külön- ben a z o k a t ; és 2 - s z o r : ha vallásosság- és erkölcsi- ségéről egy olly személy- vagy testülettől mutat elő dicséretes b i z o n y í t v á n y t , kinek ebbeli b i z o n y í t v á - nyai hivatalosan különben is elfogadtatnak. — Nem ismeretlenek előttünk a' veszedelmek, mellyek az oktatási szabadságnak illy mértékbeni kiterjesztésé- ből származhatnak ; 's őszintén bevalljuk , hogy erre csak is az i g a z s á g n a k van absolut joga. Mi azon- ban a' dolgot ugy l á t j u k , miszerint e' veszedelem a' statusrendszer' kizárólagos feltolása által nincsen

l *

(10)

megszüntetve ; ellenben a' más részről, más szerke- zet mellett kifejthető jónak igenis vannak akadályok t é v e . * ) — Iskolát most is állithat kiki, mellyben, akár elfogadta és illetőleg teljesitette légyen az a' ministeri feltételeket, akár n e m , 's igy akár legyen nyilvános- nak elismerve, akár nem. a' veszedelmes iránynak és befolyásnak nem vétethetik eleje másként, mint f o l y - t o n o s l e g s z i g o r ú b b f e l ü g y e l é s á l t a l . A ' katholikusoknak nincs ez ellen semmi kifogásuk, sőt örvendeni fognak r a j t a , liahogy az iskolai pado- kon naponként egy-egy álladalmi biztost látandanak.

A' k i k ettől f é l n e k , j e l e , hogy a' tanitási eljárásban nem őszinték; 's azért annál szigorúbb felügyelés alá lielyezendők. Bizzunk is ő felsége' kormányának e - rélyességében, miszerint a' l e g f e l s ő b b b e t e - k i n t é s i j o g n a k elismerést és súlyt fog tudni sze- rezni j és nem lesz testület avagy felekezet ezentúl, melly a' kellő értesités végett legfelsőbb helyről szét- küldött inforinationalis iveket, a' rubrikákat merő gú- nyos vonásokkal betöltötten, büntetlenül merje visz- szaadni. Mivel pedig ezen f e l ü g y e l é s a' magán- családi oktatásnál kellőleg nem gyakoroltathatik, 's igy az emiitettem veszedelmes iránynak sem v é t e t - hetik olly könnyen e l e j e , a n n a k , mellynek a' tani- tók és nevelők' könnyelmű választása miatt kell ugy is az osztrák birodalmi aristokratiának demoralisatio-

"") H a 11 e r szerint az egyetemek' legjobb reformja többi közt ebben is állana: ,Dass die W a h l der U - niversitäten den für die wahre Ausbildung und das sittliche Wohl ihrer Kinder am meisten b e - sorgten, und in der Regel darüber am besten u r - theilenden Eltern überlassen bleibe ; nicht aber ein den herrschenden Sekten dienstbarer Mini- ster oder Studiendirektor, durch a u s s c h l i e - s s e n d g e b o t e n e n B e s u c h irgend einer von ihm b e g ü n s t i g t e n Schule den G e i s t u n d d a s H e r z d e r J u g e n d e i n e s g a n z e n L a n d e s v e r d e r b e n k ö n n e ; dass für die Bewerbung und die Erlangung von öffentlichen Aemtern gar kein S t u d i e n z w a n g , weder auf ausländischen, noch auf inländischen Universitä- t e n s t a t t f i n d e , zumal dergleichen Gesetze nur zu Gunsten der Professoren, oder zum oekonomi- schen Vortheil der Universitätsstädte gemacht sind; den F ü r s t e n aber in Auswahl ihrer Beamten unnöthigerweise die Hände binden, und religiöse Treue und Redlichkeit, vorlaufige solide G y m - nasialstudien, Diensteifer und U e b u n g i n d e n G e - schäften nach frühern guten M u s t e r n , bessere Beamte liefern , als solche , die aus Universitäten oft falscheDoktrinen mitbringen, und ohne die g e - r i n g s t e S a c h k e n n t n i s s n u r u n ü b e r - l e g t e , v e r d e r b l i c h e N e u e r u n g e n e i n - f ü h r e n w o l l e n . ' (Die wahren Ursachen und die einzig wirksamen Abhülfmittel der allgemei- nen Verarmung und Verdienstlosigkeit, p. 69. — Olly könyv, mellynek a' jelen időkben második káté gyanánti betanulását kinek kinek ajánlhatjuk.)

j á t tulajdonítani, a' jelen körülményekben a' l e h e - tőségig korlátoltatását nem csak nem rosszaljuk, de sőt szivünkből üdvezeljük is. Véleményünk tehát e g y - szerűen oda megy ki, miszerint a' magunk' rendszere iránti szerelemből 's ollyas veszedelmek m i a t t , mely- lyeknek különben is más uton kell elejét venni, m á - sok' lelkismeretét ne erőszakoljuk ; 's e' véleményünk- nek érdemleges sürgetése szinte egyik feladatát teendi közelebbi munkálkodásunknak.

Midőn 1 8 4 9 - d i k év' másik felében lapunkat a' jelen u j folyamban megindítottuk, előttünk a' forra- dalom' legyőzése után közvetlenül rá ,tabula rasa' fe- küdt. Az azóta lefolyt rövid de praegnans időköz a - latt, e' ,tabula rasa' ideiglenesen ugyan és mintegy ki- sérletkép, de mégis betöltetett. A' kegy. engedvénye- zett alkotmányban biztosított alapjogok' átalános f o r - mulái némi megszabott magyarázatot nyertek. — Hogy mi ezen ideiglenes magyarázatokkal elvileg nem mindenkor voltunk megelégedve, mutatják a' t u d o - m á n y , tanitás és tanulás' szabadsága érdemében tett fönebbi észrevételeink. Ezeken kivül még egy nehéz-

ségünk v a n , melly szivünket n y o m j a , 's szavunkat igénybe veszi. Minden kerület- és megyében iskolai felügyelők, vagy tanácsosok neveztettek ; kik, mind a' mellett, hogy a' cultusministerium által a' mi gym- nasiumaink nein álladalmi, hanem csak n y i l v á n o s intézeteknek lőnek kijelentve (az egy pozsonyit k i - v é v e , mellyre az álladalomnak szüksége volt, 's lia annak részérőli átvétele az egyház és a' birtoká- ban lévő szerzet' barátságos hozzájárulásának kiesz- közlésével és a' szükséges biztositékok' megadása mellett j á r t volna, sérelemről szó sem lehetendett) : azokra mégis nemcsak a' főfelügyelést, mit szivesen megengedünk, hanem egyenesen az igazgatói b e f o - lyást is gyakorolják. Ez nézetünk szerint az alapel- vek' azon pontjával ellenkezik, mellyben kimonda- t i k , hogy a' nem álladalmi tanintézetek azok által vezettetnek és k o r m á n y o z t a t n a k , a' kik azoknak a - lapitás vagy adományozás' u t j á n valóságos birtoko- saik. A' mi pedig a' különféle felekezetek' számára fel- állított, vagy tervezett status-tanintézeteket illeti:

erre nézve szükségesnek tartjuk jövőre nézve annak k i m u t a t á s á t , hogy t. i. mennyire visszás dolog az, ha a' szerkezeténél fogva közönbös status, felekezeti nevelést és oktatást akar v e z é r e l n i , a' n é l k ü l , hogy az illető felekezeteknek legalább is annyi d ö n t ő be- folyást engedne a z o k r a , mennyi közönbösségének az illető felekezet' javára paralyzálására okvetetlenül meg- kívántatik. Valamint egyes közönbös ember i n r e - g u l a soha sem képes jó katholikust nevelni, ugy bi- zonyára a' hason szellemű status sem: és ezt külö-

nösen figyelembe vétetni kérjük.

Az oktatás' megszorításának szempontjából e - melt panaszunk mintegy tollvonással semmisittetnék

(11)

5

m e g , hahogy az Egerben tervezett k a t h . k i s e - g y e t e m létesülhetne. Miért is m i , ha a' mostani rendszer fenmarad, azt a' leglényegesebb kath. szük- ségnek tekintjük. — Nemcsak hogy általa a' kath.

tanitás az álladalmi alól emancipáltatnék, hanem a - zonfelül azon jó következése is volna, hogy a' katho- licismus' kebelében tudós világi pártot és irodalmat is teremtene. Mi buzgón kérjük a' jó I s t e n t , támo- gassa az ezen egyetem' létesitésében fáradozó fő- pásztort; adjon neki sok jó tanácsot és annál bővebb sikert. 'S hogy gondjai' könnyítéséhez valamivel mi is hozzájáruljunk, ezennel közzéteszszük : miszerint a' lapunk' számára kidolgozott legjobb értekezésnek, mellyben megmutattatnék a) egy illy intézetnek ál- lamegyházi és tudományos miveltségi szempontból szükséges és hasznos volta ; b ) megczáfoltatnának a' támasztható ellenvetések, és eloszlattatnának minden alaptalan aggodalmak ; c) kimutattatnék az elv, mellyre ezen intézetet basirozni, a' szervezet, melly- be azt önteni, és az eszközök és módok, mellyek' al- kalmazásával az intézetet megalapítani, és magas vi- rágzási fokra emelni k e l l e n e , és illetőleg lehetne, — t i z darab aranyból álló tiszteletdijtszántunk, és fel- szólítjuk a' kath. tudományosságnak minden barátait, hogy e' csekély összeget nagyobb ösztön végett j á r u - lékjaikkal öregbíteni méltóztassanak. A' beküldési határidő f. é. május' vége.

Mielőtt az oktatásra vonatkozó ezen pontot be- fejezzük : el nem mulaszthatjuk szívökre kötni azok- nak , a' kik tehetnek róla még jókor, Francziaország' sorsát. Az egyház- és hittől felszabadított oktatási állam-monopoliusn itt félszázadnál tovább uralkodott.

Itt állíttatott fel álladalmilag az elv: a' gyermek az álladalomé, mielőtt a' családé és egyházé volna, 's ezen elvnek minden következményei logikai kifejlést és alkalmazást nyertek. És ime Francziaországban a' tapasztalás azt mutatta m e g , hogy ezen monopolium alatt a' hit degenerál 's kivész, a' tudománynak ge- niusa és szárnya szegetik, 's a' kifejtett pogány am- bitio által ,melly megfeszített munka nélkül polczot és celebritást k í v á n , tudákos proletariátust, a' társa- dalomnak ezen legveszélyesebb elemét, mert vágyai- nak ki nem elégitése' esetében annak esküdt vezérel- lenségét, ápolja és szüli. Fájdalommal látták ezen ország' nevezetesbjei, miszerint ezen rendszer a' mo- narchia alatt socialistákat n e v e l t , 's azért az okta- tási monopoliumnak megszüntetéséről gondoskodtak.

Az oktatási szabadság nagy részben megadatott, 's a' hivatalos tanitás az összes társadalom' felügyelése alá helyeztetett. Megbocsáthatlan hiba volna tehát, hogy a' mit mások épen tapasztalt veszélyessége miatt sze- meink előtt szüntettek m e g , azt mi épen akkor ú j r a megkísértsük : mert bizonyosak lehetünk benne, hogy hasonló csak hasonlót s z ü l , nem csak Francziaor-

szágban, de Ausztriában és Németországban is. *) IIa valakinek e' t é r e n , ugy bizonyára a' kath. egyház- nak van legnagyobb igénye a' kihallgattatásra, nem csak 1 8 százados tapasztalása miatt, — éltes egy nő ez a' kath. egyház; — nem csak annyi millió az egész világon elszórt fiaivali legbensőbb összeköttetése és viszonyai miatt, mellyek már emberileg véve, az em- berismeret' terén tapasztalását minden másé fölébe emelik : hanem különösen azért i s , mivel kath. ta- gokból álló kormány tudni f o g j a , hogy a' Szentlélek vele van állhatatosan, 's isteni dogmáiban bírja a' kulcsot az emberi kebel' legtitkosabb redőihez. . . . mellyek különben csak Istennek tárvák.

Az 1 8 4 8 - és 4 9 - d i k i forradalmak a' nép' hitét annyira m e g i n g a t t á k , az erkölcsöket annyira meg- rontották , annyi veszedelmes elvet hintettek e l , an- nyi elégületlenséget, rossz kívánságot, vétkes szen- vedélyt keltettek, — minden tekintélyt, méltóságot, érdemet annyira összegázoltak, miszerint az egy- háznak összes erejét összeszedni, 's isteni kincseinek, intézeteinek, fegyelmének teljes alkalmazásával és kifejtésével kell a' síkra szállnia, ha az ez uton ellene támasztott apathia- és antipathia- és nehézségekkel si- kerrel megküzdeni kíván. A' forradalom által veszély- lyel fenyegetett egyháznak látására mindnyájunkban a' szabadság' eszméje villant f e l , mint Isten után e - gyedüli mentő szer a' forradalmi államok' elnyeletése ellen. E ' szabadságot többen a' jobbak közül is, nem a' minden intézetnek neki tulajdon kormányrendszer szerinti exjstálhatás- és munkálkodhatásban, hanem

— példányul a' politikai alakitásokat véve — a ' j o g - nak kiszélesítése- és megosztásában keresték: még mások már az előtt megromlottak, nyilvánosan egy- házellenes agitatiól' vezéreiül csapták fel magokat, ön és elcsábitottjaik'lelki üdvének veszélyeztetésével, a' híveknek nagy botránkoztatására, 's a' hitetlensé- get gyászosan előmozditólag. — A' forradalmi, ha ugy t e t s z i k , nyeremények' következtében Europa legnagyobb részt u j politikai alakot n y e r t , melly (csudálatra méltó dolog!) az egyháznak felszabadí- tását eredményezte. Más részt a' forradalmi jog' biz- tosításául tanok állíttattak fel, mellyek méltán a ' X I X . század' tévtanainak nevezhetők, 's nagy elterjedé- sükben a' társadalmat u j kitörésekkel fenyegetik. Mi- vel pedig ezek a' politikát azon extremitási articulu- sokban t á r g y a z z á k , mellyben az a' hittel, erkölcsök- kel és isteni kijelentett és megállapított joggal érint- Talán egyetlen-egy országa Európának sincs a n - nyira szellemileg feldúlva, és pedig egyetemei á l - tal , mint épen Németország. Az innen haza h o - zott szellemnek és beözönlött irodalmi, részint e - redeti részint mohón átfordított vásári mocskos termékeknek nagy bünrésze van az utolsó m a - gyarhoni események' előkészítésében.

Figure

Updating...

References

Related subjects :