Religio, 1850. 1. félév

638  Download (0)

Full text

(1)

J

50250

RELIGIO.

KATI I. POLITICO-EGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP.

H A N O I I K V I I O L T A T I - £ L § Ö F É L É V .

# t )

SZERKESZTI ÉS KIADJA

B A J B I E L I K J A W O S .

PESTEN, 1850.

N Y O M A T I K L U K Á C S L Á S Z L Ó N Á L

(2)
(3)

TARTALOM-JEGYZÉK

A' . R E L I G I O ' 1 8 5 0 . I. F É L É V I F O L Y A M Á H O Z .

E r t e k e z e s e k .

3 . 4 . Szám.

1 5 . 6 . 7 2 . 3 . 4 5

6

o k t a t á s czikk

9 . 1 0 9 1 3 . 1 4

1 5 Í 6 . 1 7 1 8 5 0 . M á r k f i S. .

A k a t h o ü k u s s a j t ó ' e m e l é s é r ő l . . 1 . 2 Tanári v i z s g á l a t o k . S z a b ó k y A d o l f . . A ' m a g y a r c l e r u s ' j ö v ö j e . H o v á n y i, Kath. e g y l e t . B o d r o g h y . .

Néhány f i g y e l m e z t e t é s a ' „ M é g néhány szó az ü g y ' r e n d e z é s é h e z M a g y a r - o r s z á g o n " czimü

felett, (B e k ü 1 d e t e 11.) . A z e g y h á z ' s z a b a d s á g a . K o v á c h M. A n t a 1.

A ' p r i m á s ô hgsge'nek é r s e k m e g y e i híveihez i n t é z e t t p á s z t o r i levele.

A ' p a p n ö v e l d é k r ő l . B o d r o g h y J .

I m m a c u l a t a . P e r g e r J á n o s . . . 1 1 . 1 2 A' r é g i c l a s s i c u s i r ó k a ' g y m n a s i a l i s i s k o l á k b a n .

S t a c h o v i t s R e m i g .

T á r s a d a l m i b a j a i n k ' s a ' g y ó g y s z e r . Bl. F .

Adatok a sz. f e r e n c z - r e n d i s z e r z e t ' ' t ö r t é n e t é h e z h o -

n u n k b a n . . . 1 6 . 1 7 . 1 9 . 2 0 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 6 7 K a t h o l i k u s közszellem. S z a b ó I m r e. . . 1 8 . 1 9 . 2 0 IX. Pius és a ' romai lázadás. T u r c s á n y i

M á t y á s . 2 0 . 2 2 . 2 4 . 2 5 . 2 6 . 2 7 . 2 8 . 3 0 . 3 3 . 3 4

Korlát. S z. 1 2 1 A ' nm. z á g r á b i p ü s p ö k ' n a g y b ö j t i körlevele. . 2 2 . 2 3 . 2 4

N é h á n y őszinte é s z r e v é t e l az átalakítandó kath. i s k o l á k ' ü g y é b e n . K o p e c z k y V i d o r .

Papi élet a ' m a g á n y b a n . E g y p a p.

Még n é h á n y szó a ' p o g á n y m y t h o l o g i a és c l a s s i c u s o k - r ó l . F o j t é n y i .

L e l k i - p á s z t o r i g o n d o k . G y ö r g y é n y i J . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1

Á l l a p o t o k . S p a n y i k T a m á s. . . . . 2 9 Elméletek a ' leélt f o r r a d a l o m felett. P a u e r .1 á n o s. 3 1 . 3 2 A ' h i t t a n ' előadása kath. g y m n a s i u m o k b a n . S z a b ó -

k y A d o l f

A ' mult, példa l f g y e n most. F á b i á n A m b r u s . L e g y ü n k k ö v e t k e z e t e s e k . — m i —

K i e n g e s z t e l ő jubilaeumi b u c s u . . . . . . Nyílt k é r e l e m ö h g s g h e z , M a g y a r - o r s z á g p r í m á s á h o z .

K o l l e r J á n o s .

A ' n a p t á r a k r ó l . K. . . . . . S z é t t e k i n t é s az o k t a t á s t illető t ö r v é n y j a v a s l a t felett a '

franczia t ö r v é n y h o z ó g y ű l é s e n t a r t o t t v i t a t k o z á - - s o k o n . A ' ,.L'Ami de la R e l i g i o n " után.

S e m i n a r i u m o k . - y . . . 3 8 . 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 , A ' köz i m á d s á g r ó l a ' papnöveldékben.

A ' papi rend, mint h á z a s s á g b o n t ó a k a d á l y .

A ' j e z u i t á k . . . . . . . .

A' k a t h . egyház é s politikai s z a b a d s á g . .

Nyilt levél Hoványi Ferencz n a g y v á r a d i k a n o n o k h o z . H o r t h y

T ö r e d é k - g o n d o l a t o k az e g y h á z - á l l a d a l m i v i s z o n y o k -

r ó l . K l e z s ó 4 3 2 5

26 2 7

3 3 3 4 3 5 3 6 3 6 3 7

3 7 4 4 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2

Tanári l e l k i s m e r e t e s s é g . S z a b ó k y A d o l f . , . N é p f e l s é g . — s l — . . . . . . 4 5 . A ' bécsi k a t h . egylet. . . . . . . A ' k e g y . kinevezett és e g y h á z i l a g m e g e r ő s í t e t t v e s z -

primi m. püspöknek üdvszózata a p a p s á g h o z . A ' k e r e s z t é n y communismus. B 1. V . . . 4 8 . A ' v a l l á s - é s o k t a t á s ügyi m í n i s t e r n e k , Thun g r ó f n a k

l e g a l á z a t o s a b b e l ő t e r j e s z t é s e a ' kath. p ü s p ö k ö k k e l az e g y h á z i ü g y e k ' s z a b á l y o z á s a v é g e t t t a r t o t t t a - n á c s k o z á s o k ' t á r g y á b a n . . . 5 0 . 5 1 . Pápa ö s z e n t s é g e ' f o g a d t a t á s a Romában.

Az álladalmi tetszve'nyjognak eltörlése A u s z t r i á b a n . 5 8 . 5 9 . 6 2 . A' vallás é s o k t a t á s ü g y i mínisternek , Thun g r ó f n a k ,

l e g a l á z a t o s a b b e l ő t e r j e s z t é s e a ' k a t h . e g y h á z n a k a ' k ö z o k t a t á s h o z i v i s z o n y a i ' t á r g y á b a n . 5 4 . 5 6 . IX. P i u s . V e r s . S z a b ó I s t v á n.

A ' t i l t o t t k ö n y v e k ' l a j s t r o m á r ó l czimzett g y ü l e k e z e t

Romában. . . . . .

Mit t a r t a k a t h . i r o d a l o m a p r e s b y t e r e k döntő s z a v a - z a t j o g á r ó l a ' megyei z s i n a t o k o n . C s a j á g h y S á n d o r .

Regeneratio. K o v á c s J ó ' s e f .

Gácsfalva' egyházi r é g i s é g e i . W a l t h e r r L á s z l ó . S e m i n a r i u m o k . — a — i. . . 6 4 . 6 5 . 6 7 . 6 8 . A ' j o s e p h i n u s r e n d s z e r . K o v á c s M. A n t a 1.

Hazai népmissiók. S z a b ó I m r e . . 6 9 . 7 0 . A ' magyar kir. e g y e t e m . . . . . 7 2 .

Rimini. . . . . . . . .

I I .

K j i l t Sevelezes.

Baja, — B a r t o k Mátyás. . . . . B^cs, — a ' p r i m á s ' e s k ü l e t é t e l e .

B é c s , — Veith. Pápa. P a l m e r s t o n .

Bécs, — k a t h . e g y l e t . Theologiai k a r ' f o l y ó i r a t a . B u k a r e s t , — a ' missio á l l a p o t j a .

Bées, — kath. egylet. E g y h á z s z a b a d s á g . T e m e s v á r , — a ' V o j v o d i n a .

Bécs, — a' nuncius' b e f o l y á s a a ' f o r r a d a l o m b a n r é s z t vett p a p o k ' ü g y é r c . Kath. egylet.

Tanítás a ' Pesther Zeitungnak.

Bécs, — missiók. Veith. . . . .

Bécs, — Placetum. . . . .

Temesvár, — császári sas az egyház h o m l o k z a t á n . Bécs, — e g y h á z ' f e l s z a b a d í t á s és a ' s a j t ó . Bécs, — á t t é r é s e k é s p r o p a g a n d a . Bécs, — placetum és c s á b i t á s o k .

Temesvár, — V o j v o d i n a . D ö g h a l á l ' megszűntének em l é k é r e állított k á p o l n a ' helyreállítása.

Bécs, — R o n g e a n u s o k ' k é r e l m e . Bérmálás.

Bécs, — a' t e r v e z e t t k a t h . politikai lap.

S z á m . 4 3 4 6 . 4 7

4 5 4 6 4 9 . 5 0

5 2 . 5 3 5 2 . 5 3 5 4 . 5 5 . 6 5 . 6 6

5 7 . 5 9 5 6 5 6 . 5 7

60. 61

6 3 . 7 5 6 3 7 0 . 7 1

6 4 7 2 . 7 3 7 3 . 7 4 7 6

5 6 8

1 5

21 22

2 7 3 Í 3 6 3 9 4 5 4 9 5 4

60 62

6 9 7 1 7 5

(4)

III.

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k ,

a ) M a g y a r h o n i .

2 4 . Szám.

3 9 . 4 0 1 1

28

4 0 5 1

7 5

4 1 Kinevezések. . . . l

F u t n o k (Rosnyó m.) Hálanyilatkozat a ' prímásnak.

P é c h u j f a 1 v a (Kassa m . ) Márczényi.

G y ő r . A l k o t m á n y ' k i h i r d e t é s e és szószékböli h i r d e t é - s e k . 1. Vízár. 2 3 . Jubilaeum. T a n u l ó k ' z á s z l ó i . 6 6 . Püspöki székfoglalás 7 0 . S o p r o n . Tanoda ü g y . 4 6 . 7 3 . S z a n y jubilaeum 6 6 . B. S z . Mária sz.

szive' társulata Osliban. . . . .

R é v f a l u . Á r v i z . . . . . . . P a n n o n h e g y. Népiskolák. 4 8 . R é p c z e Sz.

G y ö r g y . Gyászhír. . . . . .

N a g y v á r a d . Alkotmány' kihirdetés. 1. Delinger J á - nos k a n o n o k ' és cz. p ü s p ö k ' v é g r e n d e l e t e 1 7 . B ö l - csészeti vizsgálatok és O l t á r i - S z e n t s é g imádás.

3 7 . .lubilaeum 5 7 . Urnapi ünnepély. Hálatnise a ' p á p a ' v i s s z a t é r t e é r t . . . . . . S z é k e s - F e j é r v á r. Forradalmi visszaemlékezés. 2 .

P á s z t o r i levél 1 3 . Kegyes alapítványok. Ünnep- n a p o k ' m e g ü l é s é r e kiadott rendelet. 3 0 . V á l . Ü r - ményi család' j ó t é k o n y s á g a . 4 6 . N a g y h a n t o s . Gr. Zichy Károly' j ó t é k o n y s á g a . 3 4 . N a g y L á n g .

Gyászhir. . . . . . .

P e s t . H o r n e g g e r Antal p l é b á n o s ' e l t e m e t t e t é s e . 4 . Theologiai k a r ' felelete az egyetem' ügyében h o z - zá intézett 4 pontra. 6 . Prímás a ' fővárosban 1 6 . A ' lipótvárosi templom' ügye , és a' p r í m á s ' a d a - kozása. 1 8 . A1 j ó és olcsó könyvkiadó t á r s u l a t ' jegyzőkönyvi kivonata. 1 8 . 2 8 . 3 6 . 4 3 . 5 4 . 5 7 . 5 9 . 6 4 . 7 2 . 7 6 . Ugyanannak felirata a" pápához. 7 5 . Pr ím á s ' l á t o g a t á s a az intézetekben. 1 9 . Kormányi rendelet a ' p r o t e s t á n s o k ' egyházi és iskolai ü g y e i - b e n . 2 2 . Enekiskolai hangverseny. 2 4 . Primási kör-»

levél a ' kerületi l e l k i g y a k o r l a t o k ' tárgyában. 2 6 . A ' Cultusministerium* rendelete az egyetem , ' s az akadémiai h a t ó s á g o k ' ügyvitelére nézve. A ' t h e o - logiai k a r ' nyilatkozata az egyetemnek Budára á t - tétele ügyében. 2 9 . Bemer László n. váradi p ü s - p ö k ' elitéltetése. 3 0 . Kerületi lelki g y a k o r l a t o k . Bécsi theologiai k a r ' folyóirata. 3 9 . N a g y c s ü t ö r - töki a j t a t o s s á g . 4 0 , J u b i l a e u m . 4 6 . Pesti e g y e - tem. Directorok és Dékánok. 4 8 . Jubilaeum. 4 9 . P á p a ' levele a' prímáshoz. 6 3 . Űrnapja. 6 4 . B é r -

málás. . . . . . . .

E s z t e r g o m . Primási székfoglalás. 5 . A ' p r í m á s ' l á - togatása a' papnöveldében. 9 . 2 7 . A ' p r i m á s ' t e m - plomlátogatásai. 1 2 . Primási t ö r v é n y s z é k . 1 3 . Nagy böjti a j t a t o s s á g . 2 4 . Jubilaeum. 4 6 . 5 2 . S z e n t h á r o m s á g ' ünnepe. 6 4 . Hála-mise a" pápa"

v i s s z a t é r t e é r t . 6 9 . N a g y s z o m b a t . É r d e m r e n - d e k ' átadása. 2 5 . Kerületi gyűlés. 7 2 . K o m á r o m.

Vizár. 2 4 . Tanodai ü g y . . • .

P o z s o n y i academia. . . . . .

P é c s . J u b i l a e u m . 5 7 . Püspöki felkenetés. 5 9 . B é r m á l á s . M o h á c s . E g y h á z i visitatio. . . . . V e s z p r i m . Ranolder püspök. 6 1 . Zichy Domokos'

bucsu levele a'Káptalanhoz. 6 7 . Püspöki j ó t é k o n y - s á g és növelde l á t o g a t á s . 6 8 . A ' püspök' beigta- tó beszéde a* papsághoz.

S ü m e g h. Bérmálás. 7 2 . S z i l . Szűcs István' h a g y o m á n y a . 3 T i h a n y . Brestyenszky Béla a p á t ' halála. . . 2 6

68

7 4 2 4 6 3 7 3

7 0 . 7 1

Szám.

C s a n á d. Temesvár. Fábry Ignácz káptalani helynök.

3 9 . Körrendelet a ' j u b i l a e u m iránt. 5 0 . Jubilaeum.

6 0 . R a d n á n a j t a t o s s á g . . . . 6 4 M i s k o l c z . Lelki g y a k o r l a t o k . . . . . 4 3 N y i t r a. F o r r a d a l m i visszaemlékezés. A p ü s p ö k ' j ó -

t é k o n y s á g a . F o r g á c h Antal k e r . főispán' i n t é z k e - dése. 8 . J u b i l a e u m ; bérmálás. 6 4 . Hála-mise a'

p á p a ' v i s s z a t é r t e é r t . Bérmálás. . . . 7 1 S z a t h m á r. Fö pásztori levél. 9 . N. Károlyi e g y h á z -

kerületi g y a k o r l a t o k . . . . . 3 8 K a s s a . Mérsékleti t á r s u l a t és élörózsafüzér. 1 0 . P a -

p o k ' adója. 2 4 . Egyházi élet. 4 9 . ( S . A. Ujhely.)

Forradalmi visszaemlékezés. . . . 1 1 V á c z. Forradalmi visszaemlékezés. 2 8 . Jubilaeum. 5 2 .

K e c s k e m é t . Jubilaeum. 5 9 . Gácsfalvai egyházi

r é g i s é g e k . 5 9 . N ó g r á d. Czáfolat. . 7 2 K a l o c s a i érseknek megyebeli papságához k i b o -

csátott pásztori levele. 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 7 . 3 8 . 3 9 . 4 0 . Tűzvész. 3 8 . Húsvéti a j t a t o s s á g . 4 3 . I s k o l a - ügy. 5 1 . Jubilaeumot hirdető körlevél. 5 2 . J u b i - laeum. 6 2 . Bartok Mátyás. Primás. 7 0 . P a p n ö -

veldéi l á t o g a t á s . . . . . . 7 4

F é 1 e g y h á z a. Jubilaeum. . . . . 6 0

C s a n t a v é r . Á t t é r é s . . . . . . 4 3

G a r a. Jubilaeum. . . . . . . 6 1

S z o m b a t h e l y . I v á n c z . Kis Károly és Sigrai g r ó f n ő ' j ó t é k o n y s á g a . 3 6 . S á r v á r . Szegény

g y e r m e k e k ' tanítása. . . . . . 3 8

S z e p e s . Forradalmi visszaemlékezés. Papok1 s z e -

g é n y s é g e . 4 1 . Zabojszky püspök. . . . 7 1

E g e r . Sz. Kuti Bucsu. . . . . 6 4

b) A u s z t r i a .

Dajkáló intézetek. . . . . . .

Ministeri rendeletek a' tanügyet illetőleg. . 7

„ ,, a ' vallás és k ö z o k t a t á s ' ü g y é t illetőleg. 3 2

„ „ az oktatásügyet illetőleg. 4 0 Tartományi i s k o l a t a n á c s Csehországban. . . 4 7

Smetana Á g o s t o n tudornak egyházi átok alá vetése. 5 5 A ' hussiták Prágában és átalán Csehországban. 5 6 A ' bécsi h e r c z e g - é r s e k ' pásztori levele lelki fiaihoz. 5 8 Az egyházi k é r d é s ' fontossága. . . . 5 9 A ' b o r o s z l ó i h e r c z e g p ü s p ö k ' pásztori levele A u s z t r i a '

• részéröli papságához és híveihez. 6 1 A ' seckaui h e r c z e g - p ü s p ö k ' pásztori levele. 6 3 . 6 5 . 6 6 . 6 7

A ' bécsi német katholikus község. . . . 7 0

c) «llaszliou.

A ' pápa' körleveléről az olasz clerushoz. Az oktatás

ügy Turinban. . . • 1 5 Ö s z e n t s é g e ' körlevele az olaszhoni püspökökhez. 2 0 . 2 1 .

2 2 . 2 4 A' f o r i p r i v i l é g i u m n a k megszüntetése Turinban. 4 1 A ' pápa' tiltakozása a' siccardiféle törvény ellen. . 4 1

A ' pápa' megérkezése Romába. 4 9 A ' diplomatiai testület, ' s a ' franczia ő r s é g ' t i s z t e l k e -

dése a' pápánál. . . . . 5 3

A' turini é r s e k ' körlevele papságához. Ugyanannak l e - vele a ' vizsgáló bíróhoz. A ' siccardi t ö r v é n y '

pontjai. . . . . . . 5 8

A ' turini é r s e k ' befogatása. . . . . 6 0 A ' pápának a' május 2 0 - k i consistoriumban t a r t o t t a l -

locutioja. . . . . . 6 8 . 6 9

(5)

d) F r a n c z i a o r s z ä g

S z á m .

10

1 3 1 3 3 0 1 4 1 4 1 4 1 9

16

2 5 . 2 6 2 3 2 5 3 1 . 3 2

28

18

A ' p o i t i e r s - i p ü s p ö k n e k a ' r é g i s é g ' t á r s u l a t á n a k é v - n a p j á n m o n d o t t b e s z é d e .

K a r á c s o n ' e l s ő napja ' s a ' s o c i a l i s t i c u s p r o f a n a t i o k . A z i d e i g l e n e s i s k o l a - m e s t e r i t ö r v é n y .

A z o k t a t á s i t ö r v é n y j a v a s l a t f e l e t t i v i t á k . 1 4 . 2 6 . 2 7 A z é j f é l i m i s e M a g d o l n a t e m p l o m á b a n .

A ' c h o i e r a i á r v á k a t s e g i l ő j ó t é k o n y e g y l e t . A z o r e g o n i p ü s p ö k L y o n b a n .

M o n t a l e m b e r t ' b e s z é d e az o k t a t á s ü g y b e n . 1 5 . 1 6 . 1 7

T h i e r s ' s z ó n o k l a t á r ó l . . . . .

T h i e r s ' b e s z é d e a ' k ö z o k t a t á s t á r g y á b a n . 2 1 . 2 c S a i n t e - B e u v e - n e k n é z e t e i M o n t a l e m b e r t r ö l .

C a z a l e s a b b é i n ó d o s i t v á n y a az o k t a t á s i t ö r v é n y j a v a s

l a t b a n . . . . . .

T h i e r s " j e l e n t é s e a' n y i l v á n o s s e g é l y e z é s r ő l .

A ' p á r i s i é r s e k n e k az e g y h á z i t a n u l m á n y o k a t i l l e t ő

r e n d e l e t e i . . . . . . 3 4

B e r r y e r ' b e s z é d e a ' p l e b á n o s - h e l y e t t e s e k é s k á p l á u o k '

ü g y é b e n . . . . . . . 4 4 . 4 5

A ' l a n g r e s i p ü s p ö k n e k az o k t a t á s i t ö r v é n y t t á r g y a z ó

r ö p i r a t a . . . . . . . . 4 6

A ' p á p á n a k az o k t a t á s i t ö r v é n y r e v o n a t k o z ó u t a s í t á s a i . 6 5 Megyei z s i n a t o k . L y c e u m i ö s z t ö n d i j a k . K e r e s z t j á r ó -

n a p o k r ó l . . . . . . . 7 4

e ) S p a n y o l o r s z á g .

B o l d o g a s s z o n y f o g a n t a t á s á n a k ü n n e p e S e v i l l á b a n . . 8

A ' s p a n y o l o r s z á g i p á r t o k . . . . . . 4 3

A ' p r o g r e s s i s t a p á r t . N a g y héti p r o c e s s i o k S e v i l l á b a n . 6 0

f) n é m e t o r s z á g .

É j s z a k - n é m e t k a t h . m i s s i o k é s i s k o l a h á z a k . 2. A ' b o - r o s z l ó i é r s e k ' p á s z t o r i s z ó z a t a . 4 . 5 . K a t h o l i k u -

s o k ' g y ű l é s e M a i n z b a n . . . . . 2 7

I r v i n g i a n u s o k " f e l e k e z e t e . 3 0 Missio L i m b u r g b a n . . 4 2 A' p o r o s z p a p i h i v a t a l n o k o k ' e s k ü j e . 4 9 . A ' k ö l n i e g y -

h á z t a r t o m á n y f ö p á s z t o r a i n a k k ö r l e v e l e az a l k o t -

m á n y i e s k ü t á r g y á b a n . . . . . 5 1

g) S c h w e i z .

A ' k a t h o l i k u s o k ' ü g y e . . . . . . 2 0

A ' f r e i b u r g i p a p n e v e l ő i n t é z e t e k ' s o r s a . 5 1 . 5 3 . A ' l u - z e r n i c a n t o n ' r é g i n a g y t a n á c s a ' t a g j a i n a k f e l l e b -

b e z e t t ü g y e . . . . . . 5 1

h) B e l g i u m .

E g y h á z i é l e i . 2 . R o g i e r m i n i s t e r elvei. 1 3 . T ö r v é n y j a - v a s l a t a ' k ö z é p - o k t a t á s ü g y é b e n . 3 6 . D e s c h a m p s ' b e s z é d e az o k t a t á s i t ö r v é n y j a v a s l a t f e l e t t . 5 6 . A ' p ü s p ö k i k a r " f e l s z ó l a l á s a a ' k ö z é p o k t a t á s f e l e t t i

t ö r v é n y j a v a s l a t i r á n t . . . . . 6 7

0 n é m e t a l f ö l d .

K a t h o l i k u s o k ' ü g y e . 1 . A ' p r o t e s t á n s o k ' v a l l á s i t ü r e l -

m e t l e n s é g e . . . . . . . 4

k) A n g o l l i o i i .

K a t h . h i t ' e l ö h a l a d á s a . 3 1 . A ' G o r h a m f é l e v i s z á l y , a ' k e r e s z t s é g h a t á s a f e l e t t . 4 4 . V i l á g i n e v e l é s . 4 8 .

F o x ' n e v e l é s i t ö r v é n y j a v a s l a t a . . . . 5 5

2 9 .

3 8 .

1) Irland

O k t a t á s i s z a b a d s á g . . . . .

m) China.

A ' k e r e s z t é n y v a l l á s ' á l l a p o t a .

IV.

P o l i t i k a i s z e m l e .

Z s i d ó k e i n a n c i p a t i ó j a i r á n t B a j o n h o n b a n .

Német b i r o d a l m i ü g y . . 7 . 1 1 . 2 6 . 2 9 . 3 2 . 3 5 . 3 8 . 0 C o n n e l l . 1 1 . 3 8 . K a n e R o b e r t . 1 1 . C h a t e a u b r i a n d '

é l e t r a j z a . . . . . .

S o c i a l i s m u s é s C o m m u n i s m u s . P o r o s z k i r á l y ' e s k ü j e az a l k o t m á n y r a . P a r l a m e n t i v i t á k a ' m a g y a r ü g y e k f e l e t t . S a j t ó t ö r v é n y a ' b a j o r k a m a r á b a n . A z e m i g r a t i o S c h w e i z b a n . A z e r k ö l c s i s é g U j y o r k b a n . R o m a i k ö l c s ö n . ,

„ A z ö s s z e e s k ü v ő k " C h e n u - t ö l . .

G ö r ö g ü g y . . . . . . 3 2 . 3 5

M a z z i n i ' r ö p i r a t a az o l a s z p a p s á g h o z . A z o s z t r á k n e m z e t i b a n k ' á l l a p o t a . M e z z o f a n l i ' é l e t r a j z a . . . . . S a j t ó t ö r v é n y j a v a s l a t F r a n c z i a - o r s z á g b a n . R a d o v i t z ' b e s z é d e az e r f u r t i g y ű l é s e n . A ' b e r n i r a d i k a l g y ü l e k e z e t .

A ' m a g y a r c o n s e r v a t i v e ^ o k i r a t a . . E r f u r t i g y ű l é s ' f o l y a m a .

S u e Ö d ö n ' m e g v á l a s z t a t á s a . . F r a n k f u r t é s a ' b e r l i n i unio.

T ö r v é n y t e l e n g y e r m e k e k F r a n c z i a o r s z á g b a n .

B e a u m o n t ' j e l e n t é s e a' r o m a i h a d j á r a t ' k ö l t s é g e i n e k

p ó t l é k a v é g e t t . . . . . . . 5 8 .

E l m é l k e d é s a ' s c h w e i z i á l l a p o t o k f e l e t t . . A ' p o r o s z k o r m á n y ' levele A u s z t r i á h o z . . J á n o s f ő h e r c z e g ' l e v e l e a ' f r a n k f u r t i l e l k é s z h e z Mazzini e's S a n d G e o r g e .

A ' c o n s e r v a t i v e k ' diadala B e r n b e n .

G u i z o t ' b e s z é d e a ' biblia t á r s u l a t ' g y ü l e k e z e t é b e n . M o n t a l e m b e r t ' b e s z é d e a ' v á l a s z t á s i r e f o r m j a v a s l a t f e -

l e t t 6 6 . 6 8 . M o n t a l e m b e r t ' l e v e l e a ' N a t i o n a l h o z .

V a r s ó i t a n á c s k o z m á n y o k . A ' s z á s z k a m a r á k ' f e l o s z l a t á s a . O r o s z o r s z á g és A u s z t r i a .

H u g o V i c t o r ' j e l l e m e . . . . . A z Orleans c s a l á d C l a i r m o n t b a n .

T h i e r s n e k a ' v á l a s z t á s i t ö r v é n y f e l e t t m o n d o t t b e s z é d é -

ből k i v o n a t o k . . . . . . . 7 5 .

' s a ' t.

S z á m .

10

3 4 1

11 18 22 26

2 9 3 5 2 9 2 9 3 2

66

3 8 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 8 5 5 5 5 5 8 5 8 5 9 5 9

62 62

6 3 6 3 6 3

6 9 6 9 6 9 6 9 7 5 7 5 7 5 7 6

I r o d a l o m .

H a z a i i r o d a l o m . . . . 3 2 . 6 4 . 6 6 . 6 7 . 7 0 D e r g e i s t i g e Kampf v. I g n a z F e i g e r l e . T a n r e n d s z e r t e r v

a ' g y m n a s i u m o k a t é s r e á l i s k o l á k a t i l l e t ő l e g s t b .

S z a b ó k y A d o l f t ó l 3 6 V o n d e n C h a r i s m e n in A l l g e m e i n e n e t c . von Dr. E n -

g e l m a n n 3 6 Die D i o e c e s a n - S y n o d e v o n G e o r g e P h i l i p p s . . . 3 9

(6)

VI, Vegyesek.

Szám.

Szökevény költök S c h w e i c z b a n . Marilley p ü s p ö k ' ügye. 1 Magyarországi dézmavesztetl lelkészek' kárpótlása. . 3

Cliterow Margit angol vértanú. . . . . 5

A ' Vatican' érem gyűjteményének meglopatása. . 6 B. szűz Maria szeplőtlen f o g a n t a t á s a ' ünnepe. . . 8

Paulai sz. Vincze egylet Kölnben. . . . . 9

Badeni állapotok. . . . . . . 1 0

La Plata' ügye 1 2 Polgári házasság feletti k am ar ai tanácskozmány B e r -

linben. . . 1 2 P o r o s z o r s z á g r a v o n a t k o z ó jóslat. . . . . 1 4 Hollandi ka t ho l i k u sok ' panaszai. . . . . 1 7 lrlandi pártok és collegiumok. . . 1 9

Katholicismus Amerikában. . . . . 1 9

„Quaestione R o m a n a ' ' röpirat. . . . . 2 0 J e z u i t á k ' afrikai működése. . . . . . 2 1

Siketnémák' intézetei Parisban. . . . . 2 1

Hugo Victor az oktatás ügyben. . . . . 2 3

Hirscher a' sz. s z é k ' Ítéletének magát aláveti. . . 2 3 Az elemi t a n i t ó k ' e r k ö l c s i állapotáról F r a n c z i a - o r s z á g b a n . 2 4 Lamennais. P r o u d h o n . Sue. . . . . . 2 4

Republicanus ünnepek Badenben. . . . . 2 4

A ' pápa a' jezuitákról. . . . . . 2 7

Hittani előadások a' magyar kir. egyetemnél. . . 2 7

Spanyol egyházi állapotok. . . é . . 2 7

P r o t e s t á n s missionariusok Indiában. . . . 2 7

Politikai r e f o r m Ciliciában. . . . . 2 7

Hollandi protestanlismus. . . . . . 2 8

Kane Robert. . . . . . . . 3 0

A' kath. vallás Oczeaniában. . . . . 3 0

Két szent áldozár Romában. . . . . 3 2

A ' britt museum' k o p t kéziratai. . . . . 3 6

A ' pozsonyi academia. . . . . . 3 8

California' polgárisodása. . . . . . 3 8

Az irlondi u j collegiumok. . . . . . 3 8

L ú g o s és Nagybányai u j g . e. p ü s p ö k s é g e k ' tervezete. 3 9 Emlékirata a ' sz. Bernardhegyi zárdának a ' valiisi k o r -

mányhoz. . . . . . . . 3 9

„ L a Civilta c a t t o l i c a " lap Nápolyban, A ' f r a n c z i a á l l a -

p o t o k r ó l , különösen a ' cenlralisatioról. . . 4 2 Bémer n. váradi püspök' lemondása. . . . . 4 3 Istenes J á n o s ' három százados jubilaeuma. . . 4 3 Felsőbb Ítélet a ' Gorham Philpotts féle p e r b e n . 4 3 A ' jezuitákról F r a n c z i a - o r s z á g b a n . . . . 4 4 A ' zágrábi püspöki megyének a ' kalocsai é r s e k ' h a t ó -

sága alóli kivétele iránt . . . . . 4 6 . 5 0

Húsvéti ünnepély Parisban. . . . . 4 6

Siccardiféle törvényjavaslat. . . 4 7 Emlékpénz a ' p á p a ' visszatértére, . . . . 4 7 A ' vallás' ügye Algírban. . • . . . . 4 7

Donoso C o r t e s ' levele és beszéde. 4 7 Az olmüczi h g - é r s e k ' részvéte a' kath. egylet iránt. . 4 8

A ' tübingi e g y e t e m ' jövedelmei. . . . . 4 8

A' prímás Pozsonyban. . . . . 4 9

A ' p á p a ' fogadtatása útjában Roma felé. . . . 4 9

A ' pápa' visszatérése Romába. 5 0 A' genii nagy t a n á c s ' viselete a ' püspökök és növeldék'

irányában. . . . . . 5 0

F o x ' nevelési törvényjavaslata Londonban. . . . 5 0

A ' templomok Francziaországban nem I á t o g a t t a t n a k . 5 2

Placetum. . . . . . . . 5 3 . 5 5

Angersi szerencsétlenség F r a n c z i a - o r s z á g b a n . . . 5 3 Berni k a th olikusok' öröme a ' p l a c e t u m ' e l t ö r l é s e végett

A u s z t r i á b a n . . . . . . 6 0

A ' kath. papok ' s államhivatalnokok' hitletételi ügye. 6 1

A ' pápa az angersi szerencsétlenek iránt. 6 1 Towsend angol t a n á r Romában . 6 1 . 6 7

Bécsi lapok a ' placelum és a'felvilágosító pásztori k ö r -

levelek iránt. . . . . . 6 4

Választási t o r v é n y j a v a s l a t Párisban. . . . 6 4

J á n o s f ö h e r c z e g ' levele Buss úrhoz. 6 4 A ' szabad községekről S z á s z - o r s z á g b a n . . . 6 6

Anglicanismus. . . . . . . . 6 7

A ' katholikusok Malta s z i g e t é n . 6 7 A ' C a n t e r b u r y - i sinecura. . . . . . 6 7

Csodáskép Riminiben. . . . . . . 6 8 . 7 3 A ' b é c s i kath. e g y l e t ' t i s z t e l g é s e az érseknél. . . 6 9

Urnapi ünnepély Párisban. . . . . . 6 9

Bérmálás Pesten. . . . . . . 7 0

Rosnyói jubilaeum. 7 0 . Urnapi körmenet Bécsben . 7 0

Urnapi körmenet Berlinben. 7 0 Müncheni t á r s u l a t ' üdvözlő felirata az ausztriai c s á -

szárhoz. . . . . . . . 7 0

Talaru marquis' végrendelete. . . • 7 0

Montalcmbert' levele a' , , P r e s s e " h e z . 7 0 P a l m e r s t o n ' követelése a ' pápától. . 7 1 Romai j e g y z é k a ' sardiniai ügyvivőhez a ' turini é r -

s e k ' ügyében. . . . . . . 7 1

S c h w a r z e n b e r g é r s e k ' felirata a ' c s á s z á r h o z . 7 2 Az „Ami de la R e l i g i o n " hetenkint h á r o m s z o r jelenik meg. 7 2

Angol flotta a ' nápolyi tengeröbölben. 7 2 Krisztus' k o p o r s ó j a Sevillában. 7 2

Cubai expeditio. . . . . . . 7 2

Az idegenek Párisban. . . . . 7 3

Coroni p r é p o s t ' ügye Schweizban. 7 3

C a b r e r a ' adakozása. . . . . 7 3

A' k a t h o l i k u s o k Cochinchinában. . . . 7 3 Brittbirodalmi és f r a n c z i a - o r s z á g i bünlényi adatok, 7 4

Pesli egyetem' r e f o r m j a . . . . . 7 6

Német katholikusok Stiriában. 7 6

Gusztáv Adolf egylet. . . . . . . 7 6

W a l d ü r n i búcsújárás. . . . . . 7 6

sl'b.

Könyvhirdetések. Kegyes a d a k o z á s o k .

M e l l é k l e t e k .

Sermones occasione solemnium i n s t a l l a t i o n s c. principis r . H. primatis et AEppi slrigoniensis Joannis Bapt. Scitovszky de N a g y - K é r die IV. Januarii, festő epiphaniae, anno 1 8 5 0 Strigonii in Ecclesia metropolitana habiti.

Mgos Ranolder J á n o s veszprimi püspök urnák május 1 9 - k é n mint ünnepélyes beigtatásának ünnepén a' veszprimi e g y h á z ' híveihez mondott főpásztori beszéde.

Mgs gróf Zichy Domokos veszprimi p ü s p ö k ' búcsúlevele.

A' pesti theologiai karnak véleményezése a ' m a g y a r kir.

egyetem' átalakításának tárgyában.

(7)

j l t l BOT '

KATH. P O L I T I C O - E G Y H Á Z I É S IRODALMI L A P .

Budapesten, jan. 1. 1850. 1. Másodévi folyam.

Megjelenik e' lap hetenkint háromszor : k e d d e n , csütörtök- és vasárnapon. Az előfizetési dij értté félévre postán 6; helyben ö frt p. p.

Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél (Józseftér, 222. sz.) és Hartleben K. A. könyvkereskedésében.

TARTALOM : 1 8 5 0 . — A ' k a t h o l i k u s s a j t ó ' e m e l é s é r ő l . — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . — V e g y e s e k .

1850.

Nagy azok' szúrna , kiket a' közelebb megtört lázroham a' földi pályáról lesodort : mi Isten' kegyel- méből uj évre virradtunk ! Mikép üdvezelhetnők e' korányt szebben, mint a' hit' szellemétől ihletett ősi szokás' szavaival : dicsértessék az Ur J é z u s Krisztus.

6 mindennek alphája és ómegája (Apoc. 2 2 , 1 3 ) , vagy mint Pál mondja : J e s u s Christus heri, et hodie, ipse et in secula. (Hebr. 1 3 , 8.) A h ! milly kedves érzés, annyi romlás és ingatagság között egy sziklát t u d n i , mellyen a ' vélemények és szenvedélyek' örök hullámzása megtörik , és az igazság szeplőtlenül fénylik.

A' beköszöntött 1 8 5 0 - d i k é v , ritka események- ben dus századunknak két felét elválasztja. Az elsőt, legyenek eltemetve bűnei , minkárunkkal ismerjük ; harcz vala kezdete és vége. V a j h a a' másodikban a' béke' angyala örökre leszállna h o z z á n k , és a' szere- tetnek megszaggatott kötelékeit tartósban összefűzné ! Ha nem csalódunk, nyugalom után sóvárognak a' fel- dúlt kedélyek : d e , habár a' fergeteg elvonult, a' szi- vek' b é k é j e , mellyet a' világ nem adhat , csak attól várható, kinek megjelenése békét hirdetett a' jó a k a - ratú embereknek. Igen, ő elég hatalmas azt meghozni a' jóakaratuaknak, kik a' lefolyt rendkívüli történetek' tanulságaiból okulni elég bölcsek.

Az előbbi állapot elviselhetlen vala. M i é r t ? mert nagyon jól folyt dolgunk, elannyira, hogy meg- untuk. Unalmunkban a' béke' áldásait csak földi kényelem- , haszon- és hatalomvágy' gedélésére vesz- tegetők, 's biztosítva vélvén éveinket, nagyszerű hiú- ságokba m e r ü l é n k ; látánk álmokat, közöttük Bábel- tornyát , mellyen hit és erény nélkül fölvergődhetni véltünk a'halhatlanság' magasságába. 'S im megdördült az Ur' szava, a' légvár összeomlott, a' bilincsek, mely- lyek vágyainkat a' földiekhez kötik, szétfoszlottak, 's

I. Félév.

mint egykor Ádám az édenben, most látjuk csak, hogy mez nélkül vagyunk. Most értjük , mit jóllé- tünkben érteni nem a k a r t u n k , miszerint Isten nélkül nem boldogulhatni; és akár szivvel, akár cselekedettel mondjuk , nincs Isten : ő mégis van , és minden földi birtok vagy uralom csak egy szelletétől függ. T a n u l - junk tehát legújabb tapasztalatunkból is hinni. A ' k i - ben olly rendkívüli és iszonyú események, mint a' millyenek szemeink előtt váltogatták egymást, nem képesek egy fölsőbb kéz' intézkedéseit megismerni : azt méltán azok közé számítjuk, kik , habár valaki halottaiból f ö l t á m a d n a , még sem hinnének. (Luc. 1 7 , 31.) Mondatik ugyan, miszerint a'gonoszok' ármányai nem lehetnek az isteni gondviselés' eszközei , mert azokat Isten nem akarja. Á m d e különböztessük meg a' kettőt. Reád nézve, a' ki a' gonoszság' visszaéléseit tűröd , akarta , mert ollyan körülményekbe veze- tett , hol azokat érezned kell. Hanem a' cselekvőt a' rosszra nem vitte ; mert az maga határozta el magát, 's azért Isten előtt felelős u g y , mint te tennen h i b á - idért. ,Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper', mondá Krisztus P i l á - tusnak. (Joann. 1 9 , 11.) A ' tehetés Istentől jő , de annak használatáért számot kérnek.

,Nube sólet pulsa Candidus ire dies.' Csillámlik-e valljon 1 8 5 0 - r e a' vastag homályból itt-ott némi de- rű, 's v á r h a t j u k - e belőle tisztább nappalok' k i f e j l é s é t ? Föltétlen felelet vétkes szerénytelenség v o l n a , mert a' jövendőnek rejtelmeit avatlan kezek föl nem lebbent- hetik. Lehet, hogy a' vészkürt még sokat nem riaszta föl szendergéséből, 's talán még renditőbb vihar szük- séges a' különféle szivbálványok'elporlasztására: azon- ban mégis hinni szeretjük, mikép a' j o b b jövendőnek magvai el vannak már h i n t v e , 's a' tenyészet nagy részben azoktól függ, kikre a' mennyei magvető az el- vetett földnek további gondviselését bizta , hogy az ellenség konkolyt ne vegyítsen közbe, vagy a' mag el ne tiportassék, 'stb. Nekünk egyetlen-effy mérlegünk

1

(8)

van minden várható boldogság' kiszámolásához, :s az a' religio ; mert ha ez nem mérsékli a' vágyakat, nincs a' mindenható alkotónak elég számos világa, mellyel az emberi sziv' végtelen üregét betölthetné. M á r , ha a' jelek nem csalnak, a' religio' nyereményei a' legú- jabb világmozgalmakban szembetűnök; de idő kell, mig azokat a' jéghideg keblek elsajátítják. Mint ka- tholikusok, világpolgárok vágyunk, 's azért a' ka- tholika hitnek bárhol szerzett előnyeit magunkénak, azaz közjónak tekinthetjük; miután egy az egyház, 's annak szelleme mindenhová kiterjed. IIa tehát kül- földön a' katholicismusnák derüpontjai tűntek loi : bizton számolhatunk arra, miszerint előbb-utóbb jó- tékony sugarai hozzánk is behatnak. Mindenek előtt tehát közös nyereménynek vehetjük azon megegye- zést, mellyel az egyház' látható fejének függetlenségét a' katli. fejedelmek megszilárdítani siettek. E' tény a' kath. egységnek fényes diadala, és az egyház' szabad- ságának l'enlobogó zászlója. Ha tudnillik a' romai pápa, egyházi kormányzásban, önállónak olly ünne- pélyesen elismertetik : nem következik-e, hogy az álla- dalniak a' püspöki kormánynak, melly a' pápáéval so- lidaritásban van, teljes kánonszerli gyakorlását önkényt tiszteljék? A' dolgot igy fogom 1'el : ki van mondva : a" pápának függetlennek kell lennie, midőn például az ántikath tanokat birálja, egyházi törvényeket szab, az egyház' jogait védi, pásztorokat rendel, 'stb. Szép!

De most ő egy bizonyos tartomány'püspökeinek meg- hagyja, például : tartsatok zsinatokat; a' vegyes házas- ságokat katholikus biztosíték nélkül ne áldjátok meg : vallástalan iskolákban minden közremunkálástól óva-

kodjatok ; az egyházi parancsolatoknak, úgymint nyil- vános isteni-tisztelet , ünnepek, böjtök' 'stb. szokásos és botrányos inegvetőit, foganatlan intések u t á n , hí- veink' kebléből zárjátok ki, miután az nem hivein, ki szavamra épen nem hallgat; az egyházi és szerzetes személyeknek minden hivatalt, melly állapotuk' sza- bályaival össze nem fér, tiltsatok meg, 'stb. mondom a' pápa ezeket rendeli, vagy midőn a' püspökök által rendeltetnek, szentesíti : valljon ha foganatba nem vé- tethetnek, nem illusio-e a' pápai függetlenség?És még egyet. Föltéve , hogy a pápai önállás a z , a' minek lennie kell : szükséges-e mondanom, miszerint a'szent- székkeli szojos egyesülésben van minden reményünk?

Ah ! mennyivel rövidebblátók azok a' vakondnál, kik akár nemzetiségi, akár más indokból tágítják a' romai kőszállali megmentő kapcsainkat ! Kétségkívül a' pápa' függetlenségéből eredő következményekért soká kell még az egyháznak küzdeni; de az előzmény nagy- szerű tény által van megújítva, és az eredmény előbb- utóbb kifejti magát. Siettetni fogják azt a' tartományi és nemzeti zsinatok, mellyeknek fölélesztése egy rész- ben szinte az európai mozgalmak' kifolyása. Mi hisz- szük, miszerint a' zsinatok' tartása hazánkban sem

marad már soká puszta ó h a j t á s é s hogy a változott körülmények miatt az egyházi és szerzetes engedel- mességnek, az önzőtlen közremunkálásnak, és a' való- di pásztorkodásnak annál nagyobb hasznára lesznek, minél szilárdabb kapcsolatban leendnek a' romai szent- székkel. Végre még egy nyereményt említünk , melly most csak mustármag gyanánt jelentkezik , de idővel Isten' áldásával nagy fává növekedhetik, ugy, hogy ár- nyéka alatt minden nemzetek nyughelyet találhassa- nak A' harcz, mellyet az egyház Franczia- és Angol- honban a' tanítás' ügyeért régóta, változó alakban u- gyan, de mégis tetemes haladással v í v , más tartomá- nyokra nézve meddő nem maradhat ; sőt mi mássát, látjuk benne a' vegyesházassági kérdésnek, melly kül- földön észrevétlenül kezdődött, 's utóbb európaivá változván,az egyház' javára végződött. Higyjétek el, a' tanítás' kérdésének szerencsés megoldása a' világot nagyban átalakitandja. Ez a' hitnek és hitlenségnek megbékithetlen harcza, mellynek kimenetelétől nagy részben leszünk vagy nem leszünk — keresztények.

Miután tehát látjuk , miszerint ez ügy' fonalát maga az egyház' feje vette kezébe, 's az ő szavára mind az angol- mind a' némethoni katholikusok nagy lelkese- déssel karolták fel az újra megkeresztényesitenilő fel- sőbb iskolákat , midőn azalatt a' francziák, a' test' okosságának minden berzenkedései mellett, több több katholikus engedményre szoríttatnak : ugy valóban az 1 8 5 0 - d i k év e' tárgyban a' távolból egy fénypontot tüntet f ö l , inellyet nem lehet vigaszszal nem üdve- zelnünk.

De már vessünk egy pillanatot raegroncsolt ho- nunkra, lia látunk-e piroslani a' bünsötét bonyoda- lomból némi reménysugárt ? Azokkal nem vitázunk, kiknek hazájok egyedül a' föld, 's abban csak akkor vélik magukat boldogokul, ha a' köz, nélkülözni i?

tudó szeretetet telhctlen önzéssel elfojthatják. Mi az emberben jobban keressük az embert, mint az állatot, inelly csak élvingereitől hurczoltatik. E' szemponton pedig, talál igen is a' hivő polgár indokokat, hogy a reményről le ne mondjon. „Keressétek előbb Isten' országát, és annak igazságát ; a' többi hozzáadatik nektek." Ez csalhatlan ige, és ugy szól nemzeteknek, mint egyeseknek. A' ki egyesek' üdves kivánatait a' betöltésről biztosítja : részvétlen maradhat-e a' nem- zetek' fohászaira? Bizonyára nem, ha az említett föl- tételt teljesitik. Van pedig arra remény, miszerint honunkban Isten' országa, a' hit és jó erkölcs, emel- kedni l'og, 's vele minden áldás gyarapodni. Nem mondom rögtön, sőt talán még némi látszólagos bu- kásokkal : de a' lassankinti jobbrafordulást váltig re- ménylein. Fő indokom az, mert a' népnek lelki kép- zői és vezetői a' mozgalmak' tüzpróbája által tisztu- lásban, erélyben, egyháziasságban előbbre haladtak, és megállapodni nem fognak. A' főpásztorok temérdek

(9)

3 világi gondoktól fölmentve, apostoli hivatásuknak

egészen átengedhetik magukat, és fölhasználva az ese- mények' tanulságait, az egyházi és szerzetes nevelést, szerénységet, hivatali lelkismeretességet jobban sürget- hetik , és zsinatokban egyesülve, terjedelmesebben fo- ganatosíthatják. A ' nép kiábrándulva csalódásaiból, a' béke1 malasztjait óhajtva óhajtja. A' liit- és szeretetet élesztő társulatokat kevesebb akadály n y o m j a , mint előbb ; és itt valahára az idő, hogy minden félszegség elpiruljon, hanem vagy j ó katholikus legyen mindenki, vagy bevallott ellenség. H á n y veszélyes jóbarátot d a j - kált a' kath. egyház anyai ölén, kik nevökkel minden antikatholikus tannak és vállalatnak szép szint tudtak kölcsönözni, 's a' csalétket a' vigyáztalanokkal mo- hón lenyelették ! Az egyház' föladata ezen ámítások- nak véget vetni, és határozottan kijelenteni, mi légyen katholikum, mi nem ; hogy az egyének' katholicismusa ne játszhassék itt népies, ott udvari, amott ismét ál- tudós szilieket; hanem kiki tudja, miszerint ha az egyházzal n i n c s , ellene van ; és lia nem gyűjt, szór.

T u d j u k , milly korának találja egynémellv n y á - j a s olvasó a' jobbraváltozás' r e m é n y é t ; tudjuk a' leg- jobbaknak is aggodalmaikat, fájdalmaikat. Mégis a' reménytől el nem válhatunk. A ' papság' buzgósága, főpásztori erélyes vezénylet alatt, át fog törni minden akadályokon, 's megmentendi e' honnak vallásosságát, 's vele, de csak vele, mindenét. Volt-e elkorcsosultabb nemzet a' zsidónál, mielőtt a' babyloniai völgyekbe szállíttatnék ? Isten' haragja megalázta őt, és szét- szórta idegen nemzetek közé. Azonban támadott egy- két lelkes férfiú, mint Baruch, Ezechiel, Daniel 'stb., kik szivére szóltak a' veszni indult népnek ; és ez Jehovát, az atyailag büntetőt, félni kezdé. 'S meg- történt, mit emberileg senki lehetségesnek nem hitt volna, a' honvesztett nemzet visszanyerő kedves Ca- n a a n j á t ; és noha idegen nyelvvel tért vissza, dicsőbb lett mind nemzetisége, mind jólléte, mert nagyobb volt erénye. Tehát sok Baruchot, Ezechielt, Dánielt, Esdrást a' magyar népnek : ugy 1 8 5 0 - e l u j korszak veendi kezdetét, habár soká észrevétlenül ; mert Isten' szelleme zaj nélkül működik.

M á r k f i S.

A ' katholikus sajtó' e m e l é s é r ő l . * ) A ' legjobb, mit ezen felzaklatott, üdvtelen idő- ben tenni l e h e t , a z , hogy nem ügyelve a' környező

*) A' kath. sajtó' emelése lévén egyik legsürgősbike azon tárgyaknak, mollyek honunkban megfejtésre várnak, és egyházilag rcndezendők, a' ,Katholik' után adott ezen czikkekre hivjuk föl a' t. közönség' figyelmét ; megkezdvén általok azon tárgyak' sorozatát, mellyek- nek megvitatása a' ,Religio' jelen folyamának föl-

adata leend. Szerk.

zavarokra, egy j o b b jövő' előkészítésén munkálkod- j u n k fáradatlanul. Ebben ugyan mindenki egyetért, de

nem egyszersmind az eszközök és utak' kiválasztásá- ban is, mellyek ama' jobb jövőre vezessenek. E g y é b - iránt szükségtelen is a' jelenkor' babyloni fogalomza- varába belebb ereszkedni ; tudja azt minden, egyháza' javát hün óhajtó katholikus, hogy jövőre sem üdvét, sem békét, szabadságot 's boldogságot várni nem le- het, ha a' mindenki által ugy nevezett jobb idő' föl- építése Isten nélkül kezdetik, és folytattatik. A' meny- nyiben jelenleg a' történelem fordulópontján állunk, 's a' lefolyt három évtizedre, mint magában bevégzett időszakra visszatekinthetünk, az eseményekre nézve, miket majdnem minden nap elénkbe v e z e t , azt kell mondanunk : „Ezek az idáig elvetett magnak gyü- mölcsei." E s minők ama' gyümölcsök, mellyek n a p - jainkban föltűnnek? Ollyanok, mellyekről a' milly

röviden, olly helyesen mondhatjuk : „ A z ember, mi jót sem hall m á r . " Ámbár pedig e' szó' kizárólagos

érvénynyel nem is bir, miután a' vigasznélküli kopár kietlenben, itt-ott reménytigérő csirák is h a j t a n a k ; h a mégis Olasz-, Franczia- és Németországok, meg Ausz- tria' viszonyait szemügyre veszszük : meg kell valla- nunk, hogy a' föntebbi szó átalában igaz. A' fölcsirá- zó jó szembetünőleg kicsiny arányban mutatkozik a' figyelőnek, azon roppant, világrázkodtató, és istente- len törekvésekkel összevetve, mellyek szegény h a z á n - kat folyvást renditik és aggasztják. Milly egészen máskép volt a' középkorban. Igen természetes, hogy akkor sem volt minden tökélyes ; mint már egyátalá- ban semmi emberi igyekezet 's összetartó munkásság sein örvendhet akadálytalan fejlődésnek, 's egész t ö - kélyességnek : azon idő mégis átalán véve sokkal boldogabb volt. Akkor, mert Isten' országa volt az országok' alapja, rendezett viszonyok uralkodtak ; jog, törvény, hűség és a' férfiszó szent tiszteletben álltak ; egyszerűségben és megelégedésben élt a ' n é p , és a' kor' súlyos sebeit gyorsan és szeliden meggyógyitá a' sze- retetteljes anya, az egyház, melly a' népek' javára szabadon fejtheté ki fönséges és áldásdus életét, 's melly a' kor' nagyjai közül többeket, kik éltök' egy részét, a' durvaság- és kéjmohóságnak veték martalé- kul, mint bűnbánó fiukat volt szerencsés k a r j a i közé szoríthatni. Napjainkban a' töredelemről, Istenhez té- résről mit sem akarnak tudni, mint átalában a' reli- gioról is csak keveset. „ A z imádkozás' kora elmúlt,"

szokták mondani azok, kik magokat a' nép' vezéreivé hívatlanul föltolják, 's azt hiszik, hogy eme' balul é r - tett szavakkal : „Segíts magadon, akkor Isten is se- gitend," minden magasabb irányzatot, 's az istenire hagyatkozó minden törekvést agyonütnek. L á t j u k azon- ban, mire mentünk ezen Istentől elidegenült önsegí- téssel ; nem is kell itt elszámlálnom azt, a' mit m i n - denki beszél, mit mindenki tud, 's naponkint láthat.

*

(10)

De forduljunk el korunk' szomorú eseményeitől, 's vezessük tekintetünket arra, mi valódi jobbulást hoz, 's áldólag hat a' nép' életére, mi a' megromlott érzelmeket tisztitja és felujitja, 's a: gyengéket lelke- sült bátorsággal betölteni képes. Értekezésünk' czimé- ben kimondott föladatunkhoz képest jelenleg egyedül a' sajtóviszonyokra, 's legközelebb a' katholikus saj- tóra irányozzuk figyelmünket. Az emberiség' nevelé- sével foglalkozó egyéb intézvények közt a' sajtó is igen jelentékeny tényező. A' sajtó az élet és tudo- mány' minden ágait átkarolja, 's a' szerint, a' mint jó, vagy rossz szellem lengi át : vagy áldólag hat, vagy kiirtja a' lel kékből az isteni félelem és erény' csiráit, és ha kivált ügyesen kezeltetik, a' hitetlenség és er- kölcstelenség'mérgét oltja beléjök. Ki nem tudja, milly kimondhatlan boldogtalanságot árasztottak a' népre, az ugy nevezett szabad visgálódásnak észt és kinyi- latkoztatást gúnyoló szüleményei ? Ki nem ismeri a' szennyes regények' kárhozatos hatását, 's a' károkat, mellyeket az istentelenségekkel teljes hírlapok, né- pies naptárok és röpiratok okoztak ? Mi biztosan föl- teszszük azokról, kikhez szólunk, hogy a' sajtó' gya- lázatos állapotát közelebbről ismerik, 's csak is azon Ítéletet kénytelenek mondani fölötte, inellyet imént ki- mondottunk. Mit kell már most tenni, hogy az isten- telen és szennyes sajtó' romboló törekvéseinek elle- nük munkáljunk ? Nem tehetünk egyebet, mint ha a' katholikus sajtót, ott, hol már organuinmal bír, a' leg- buzgóbban támogatjuk ; ott pedig, hol még helyorga- numa nincs , és a' hely viszonyok annak létesülését sürgetőn igénylik, haladéktalanul alapítunk. Legelsőbb is tehát a' már megjelenő időszaki lapokat, vallásia- kat és politikaiakat veendem szemügyre ; a' józan népirodalom' alapításáról, 's főkép olly irodalmi ter- ményekről, mellyek időhöz nein kötött füzetekben, vagy kötetekben jelennek meg, különösen szóiandok.

1. A' m á r l é t e z ő l a p o k ' p á r t o l á s á r ó l . A.) V a l l á s i 1 a p o k. A: l'önálló vallási lapok- ról vigasztalódva lehet állítni, hogy jó kezekben van- nak ; vagyis, hogy kiadóik ép ugy bírnak jó katholi- kus érzelemmel, mint a' lap' kiállításához szükséges ügyességgel. De a' legfényesb tehetségű 's legügyesebb szerkesztő sem írhat egy lapot egyedül, gyámolitásra, rokonérzelmü barátokra és pártolókra van szüksége.

A' kiadók a' jó ügyért majd nem erejökön tul terhel- vék ; a' lehetségig fáradoznak, önlapjaik' kiállítására és segédlapok' megszerzésére temérdeket költenek ; 's a' jó vállalat' érdekében szorgosan munkálódnak, inig azalatt a' papok és jó érzelmű világiak' nagy száma tétlenül henyél, kiknek igen használható, gyakran igen szép anyag kínálkozik ; de távolról sem gondolnak ar- ra, hogy kidolgozásával egy illy közhasznú müvet gyámolitanának. Milly sokan vannak papok és tudo-

mányosan kimivelt világiak, kik az egyházi irodalom' egyik vagy másik ágában, mint p. o. vagy a' korkér- dések' gazdag mezején, vagy tudományos értekezések, vagy művészeti fejtegetések (mint p. o. egyházi-zene, ókori festészet, képfaragás, építészet), vagv útleírások, vagy a' benső élet' tárgyainak (lelki gyakorlatok) kö- rében, 'stb. nem csak jó anyagot találnának földolgo- zásra, hanem ügyességgel is bírnak illyen tárgyakat felebarátjaik' javára tisztán és világosan előadni. — így p. o. egyik Tyrol-, Olasz-, Angol- vagy más or- szágot utazta be, ismereteket gyűjtött , mellyek sok érdekest, buzdítót, intőt, főkép tanulságost foglalnak magokban; de hogy illyesmit, valamelly katholikus folyóirat' számára beküldene. hogy igy másokkal kö- zölve, azt hasznos közjóvá tenné, arra nem is gondol- nak. Miért? Vagy kényelemből, vagy mi legtöbb eset- ben, akadály az idő' hiánya, vagy egyéb fontos kö- rülmény. Másik , lelkipásztori hivatalkörében szerez jelentékeny tapasztalásokat, p. o. a' hittanitás' alkal- mával az iskolákban, a' betegek' látogatásakor; de tovább nem is mennek ám. Folyóirataink mit sem közlenek munkálkodásaik szerencsés eredményeiről ; 's igy sok fölséges anyag elvész lapjainkról, inelly a' tudományra nézve minden esetre érdekes, főkép pedig igen alkalmas lenne, a' tanuló fiatalság, kezdő lelki- pásztorok és tanítók' részére előiskolául szolgálni , a gyakorlati munkásság' tág mezejéhez. Kiben belösztön és kedv van, talál bizonynyal egy-két ihletett órát, midőn illyetén tapasztalásait, elmélkedéseit, stb. le- írhatja, a' mi azon gyakran elhangzott mentegetődzést illeti : ,Nincs annyi képességem illy előterjesztések"

készítésében, hogy valamit gyorsan és könnyen kiál- líthatnék,' annak fölületessége igen világos. A' mit e' tekintetben az ember nem b í r . megszerezheti : 's a' tapasztalás bizonyosan megmutatná, hogy egy-két kí- sérlet után sikerülne biz az. Különben meg nem is olly sok kísérletre van itt szükség. miután nyert tu- dományos kiképzettsége által mindenki elegendő ké- pességet szerez a r r a , hogy tapasztalatait és gondola- tait értelmesen leírja. Egy harmadik városban, vagy falun lakik, 's olly események- és körülményeknek szemlélője, mellyek' közléséből sokan nagy hasznot húznának ; legalább is igen alkalmas adatokat adná- nak a' kor' jellemrajzához (a' mit az illy lapok szinte festeni akarnak). Milly hamar lehetne illy tárgyak fölött egy-egy értesítő czikket irni. De ez természete- sen egy kis időt, és fáradságot kiván , 's némellyik egyikét sem akarja rászánni. Inkább t ű r i k , hogy a' katholikus lap, melly természetesen csak akkor hathat sokoldalról áldólag, ha dolgozatokkal minden részről buzgón támogattatik, hiányt szenvedjen, 's egyéb la- pokból utánnyoinatokat tegyen ; minthogy egy vagy másfél óráig üljenek, 's a' katholikus lapba egy czik- ket írnának. Nem törődnek vele, ha a' kath. lapok

Figure

Updating...

References

Related subjects :