Religio, 1861. 1. félév

422  Download (0)

Full text

(1)

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT,

Első félév.

f f ö i i i r ^ p

bíbliothecas"

^ J J O N V M T U S ,

SZERKESZTI S KIADJA

P É C S M E G T E I Á L D O Z Á E , 8 Z E N T S Z É K I t ö L N Ö K L , H I T T T J D O E , M . K . E G Y E T E M I T A N Á É ,

I M I ,

NYOMATOTT BEIMEL J ÉS KOZMA VAZULNÁL.

i

(2)

f A M i M

a „Religio" 1861. I. félévi folyamához.

185, Tezérczikkek és értekezések.

Lap.

A benczék Amerikában . . . . 3 7 7 , 3 8 5 , 3 9 3 A be-nem-avatkozás Olaszországban

A clerus politikája . . . . A h o n s z e r e t e t nyilatkozása

A katholicismus és polgári alkotmányok

A kereszténységről és természeti dolgokról 25 .

A közvélemény . . .

A lelkipásztori t a n i t á s h á t r á n y a i r ó l

A leo-ni városrész királysága . . . . A romagnai főpásztorok fölirata a szárd királyhoz

155 193 201 121 , 129 3 3 , 4 1 , 4 9

353 32 289

61

A romai p á p á k jótékony befolyása hazánkra 251, 2 5 9 , 2 7 5 , 2 8 3

A T á b o r h e g y é n . . .

A tévtanok kiirtója . . .

Az esztergomi székes főegyházi káptalan fölirata pápa

ő szentségéhez . . .

Az országgyűlési követek megválasztása iránti sza-

bályzatok . . .

Az ős e g y h á z . 1 4 5 , 1 5 3 , 1 6 1 , 1 6 9 Az umbriai püspökök tiltakozása . . . .

Bibornok herczeg-primás ő eminentiájának levele a

karmeliták ügyében . . . .

4 0 1 329 4 5 113 177 115 171 2 4 9 , 257 , 2 7 3 a „Concordatum és b u r e a u c r a t i a "

68 2 2 5 , 2 3 3 , 241 2 9 3 . 5 7 , 6 5

281 1 3 7 , 2 0 9 , 2 1 7 , 2 6 5 , 3 3 7 , 3 4 5 Házassági viszonyok az ó-szövetségben 19 , 27 , 4 4 , 8 3 , 92,

3 5 5 , 3 6 3 , 3 7 1 , 3 8 0 , 4 0 3 Hitfogalmaink összeütközése . . . . 3 6 1 , 369 I r á n y e s z m é k

L e m é n y J á n o s

Meglepetések minden részre Megszivlelésül

C r u x d e cruce E g y kis észrevétel

czimü czikkre E g y k i s üröm . E g y primási leirat É r d e k e i n k

E s z m e t ö r e d é k e k H a v i szemle

M é g e g y kis észrevétel a „Concordatum és bureau- c r a t i a " czimü czikkre . . . N é h á n y szó a maga idején . . . .

N o n possumus . . .

Nyilatkozat a kalocsai nőzárda ügyében

Ő szentsége allocutioja a mart. 18-ki consistorium-

„ ban . . . . 221

O szentségének IX. Pius p á p á n a k a dec. 7-ki titkos ülésben t a r t o t t allocutioja . . . P e s t városa levele a h g - p r i m á s ő eminentiájához Péteríillér éa az azt g y ű j t ő egyletek . . 8 1

P é t e r k o p o g t a t . . .

IX. Pius p á p a és a nápolyi h e l y t a r t ó s á g .

Politikai elvek . . .

Lap.

347 17 5 1 , 1 1 5 , 3 1 6 , 3 3 3 , 3 3 9 Szinpadi botrány

Tájékozásul . . . .

Tróczonfalvi levél

Üldözés Spanyolországban Válasz a „ V a s á r n a p i U j s á g " - n a k

Veuillot Lajos r ö p i r a t a . 1 7 9 , 187 , 196 , 2 0 4 , Vezéreszmék egyházi szónokok és katecheták szá

mara

3 2 1 315 2 1 3 , 2 2 9 1 9 5 , 2 0 3

1 2 9 9 , 307 105 9

101, 108

3 0 5 , 3 1 3 297

73 228

11 125 8 9 , 98 140 163 124

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . A m e r i k a : Buchanan proclamatioja. 151. — Az ój-

szakamerikai egyház állapota s a kath. irodalom. 174.

— R i e g e r nevü két testvér megégettetik . . 182 A u g s b u r g : A nürnbergi botrány rosszaltatik. 151.

— Adat a beállandó vallási harcz jellemzésére 2 3 8 A v i g n o n : A „nazarethi munkás-nénikék" működése 4 0 7 B a l a s s a - G r y a r m a t : Vallás-erkölcsi szini előadá-

sok t a r t a t n a k , p é n z g y ü j t é s ü l a tanoda számára . 14 B é c s : A katholicismus állása a nyilvános élethez

Austriában . . . 357

B e l e d : A győri püspök ő mlga az i f j a b b áldozárok

részére megrendeli a „Religio"-t. . 174 B e l g i u m : A flamm-irodalomnak m é r e g t e l t gyümöl-

cséről . . . 104 B e y r u t h : A b e y r u t h i helyzet nem j a v u l t . 3 1 9 B o g á c s : E g y h á z k e r ü l e t i gyűlés . . . . 148 C s e h o r s z á g : Hiány van a lelkipásztorokban 134 C s e j t h e : U j fisharmonikával ellátott orgona ké-

szült . . . 5 4

D a n i a : O szentségének levele a d á n királyhoz . 206 E g e r : Telekesy Istvánnak , az egri p a p n ö v e l d e ala-

pitójának emléke megületik. 285. — O szentségé- nek levele a megyei főpásztorhoz, s a megyei pap- sághoz é s h i v e k h e z . 334. — A paulai sz. Vincze leá- nyainak temploma megujittatik. 349. — Kovács

M á t y á s egri főegyházi kanonok halála . 365 E r d é l y : P ü s p ö k i k ö r l e v é l , melly a j e l e n körülmé-

n y e k r e vonatkozik . 8 5 , 9 4 E s z t e r g o m : M a j s c h J a k a b p r é p o s t és kanonok j ó -

tékonysága s végrendelete. 37. — A háziszegények ápoltatása kegyes adakozások által. 117. — Ő szent- ségének irata a herczeg-primáshoz. 103. — S z e n t gyakorlatok tartatnak. 214. — A helybeli p a p s á g bucsutisztelete ő eminentiájánál. 222. — Sz. Béla püspök és v é r t a n ú emléke, s a Mária-havi ajtatos- aágot megrendelő főpásztori irat. 260. — A Mária- havi a j t a t o s s á g befejezése. 372. — Hitbuzgalom,

balesetek . . . 3 8 9

F l o r e n z : A „ L a N a t i o n e " fölhívása a pápához. 181.

— A toscanai papság állása. 182. — A sajtó Na-

(3)

poleon hg. beszédéről. 239. — A p á p a s á g r ó l és Ca- vour biztositékáról 317. — E g y u j hirlap a „leg- szélesb forradalmi alapon." 373. — Az u r n a p i nyol-

czad záradékán m e g t a r t o t t körmenetről 397 F r a n c z i a o r s z á g : A cambraii érsek levele a

„Constitutionnel1' szerkesztőjéhez . . . 325

Gr y ő r : 0 eminentiája a hg-primás l á t o g a t á s t tesz a győri püspöknél. 36. — A „Sz - I m r e - T á r s u l a t " köz- gyűlése. 61. — P ü s p ö k i körlevél. 70,77. -— Főpász- tor i körlevél az országgyűlés alkalmából. 223, 231.

— S z e n t József t á r s u l a t a . . . 276 H a l l e : A „Prot. N é p l a p " egy czikke . . . 399 H o l d - M e z ő - V á s á r h e l y : Templomszentelés . 6 I n n s b r u c k : Fölhívás az országgyűléshez a val-

lás-egységre nézve . . . 335

I s z k a - S z . - G y ö r g y : Az „Orvosi l a p " s a jezsuiták

elleni rágalom . . . . 156 J á s z ó : Önképző t á r s u l a t a pr. r. növendékeknél . 5 4 J e r u z s á l e m : A n a g y h é t i s h ú s v é t i ünnepélyek 302.

— A fölmerült syriai ügyek óta J e r u z s á l e m e t igen

sok zarándok és utas l á t o g a t j a . . . . 374 K a l o c s a : A Jezus-társaságiak bevezettetése colle-

g i u m j o k b a , s az iskola-nénék működése. 14, 28. — F ő p á s z t o r i körlevél a böjti időszakra. 110. — A nő- z á r d a ö r v e n d e t e s eredményeiről a nevelésben. 142.

— P r ó b a t é t e k a jezsuita-gymnasiumban. 166. — N a g y - h é t i sz. gyakorlatok. 232. — Kovács J ó z s e f a p á t , kanonok s királyi táblai főpap. 246. — A ka- locsai hitélet ö r v e n d e t e s leirása. 364. — Academia a sz. Szűz tiszteletére. 389. — Első-áldozási ü n n e -

pély . 4 0 4 K a r l s r u h e : Egy állítólagos n a g y excommunicatioról 94

K o l o z s v á r : Czáfolata a Szamos-Ujvárról irt dol-

goknak 3 0 9 , 3 1 7 , 3 2 4 K o n s t a n t i n á p o l y : A bolgár községek kérelmi

fölirata az örmény kath. érsekhez , és ennek vála- sza. 79. — A m e g t é r t bolgárok egyháza fölszentel- t e t e t t . 135. — A g ö r ö g egyház törekvése a bolgá- roknak igája alatti megtartásában. 262. — A bol- g á r p a t r i a r c h a Konstantinápolyba é r k e z e t t , és a bolgár templomban a virág-vasárnapi a j t a t o s s á g o t

végezte . . . 359

L o n d o n : P l u n k e t , az angol tuami lord-püspök el- űzi kath. a l a t t v a l ó i t , és l e r o n t a t j a házaikat. 47. — N o r m a n b y lord beszéde a felsőházban. 182. — A londoni Sion-collegiumban számos pap gyülekeze- t e t tart. 182. — F ö l h í v á s N é m e t o r s z á g katholiku- saihoz. 198. — A temetkezési s z e r t a r t á s o k a t illető bili. 343. — A londoni megyéhez tartozó lelkészek

közgyűlése a Sion-collegiumban . . . . 4 0 5

M a d r i d : A spanyol Dél-Amerika hódolata a szent-

atya iránt. 287. — Az egyház ü g y e Spanyolhonban 327 M e s s z e 1 a k : 1861 — és május első n a p j a ! . . 2 9 4 M e x i c o : A Mexicoban elkövetett iszonyról: a ko-

lostorok elfoglalása s eladatása . . . . 2 6 3

M ü n c h e n : A münchen-freisingi érsekség körlevele a szent-atya iránti ellenséges s a j t ó r a nézve. 262. — A „Volksbote'1 nézetei dr. Döllinger előadásai fö-

lött. 277. — Az egyházi müiparról. Az „ A n z e i g e b l a t t " 3 7 4 N a g y - K á r o l y : A kegyesrendüek plebánia-tem-

plomában u j orgona állíttatott föl . . . 77

N a g y - Ö l v e d : H e r c z e g - p r i m á s ő e m i n e n t i á j a a

„Religio"-t több káplán részére megküldeti. Az ot-

tani hitélet 269 N a g y v á r a d : A növendékpapok muzeumjok véd-

szentjének ü n n e p é t ülék meg. 103. — Az utolsó far- sangi napokban az Oltári-szentség kitétele. 1 3 4 . — Az irgalmas-szerzet dicsőült a l a p i t ó j á n a k , istenes sz. J á n o s n a k százados emlék-ünnepét üli. 180. — Az

Orsolya-szüzek z á r d á j á b a n t a r t o t t p r ó b a t é t e k . 197.

— Balázs J á n o s cz. kanonok halála. 206. — Fő- pásztori körlevél. 237. — U r n a p i ajtatosság. 372.

— Bold B e r n á t f y kanonok kegyes alapitványai . 397 N á p o l y : A nápolyi bibornok-érsek levele Farini-

hez. 54. — P r o t e s t á n s p r o p a g a n d a s p. Gavazzi. 135.

— Sz. J a n u á r csodájának leirása . . . . 342 N e u b u r g : A ,,Corpus Christi ' t á r s u l a t urnapi kör-

menete . . . 399

N ü r n b e r g : Botrányos tények a f a r s a n g végén . 126 O r o s z o r s z á g : Az orosz egyházi állapotok . . 311 P a r i s : „ R o m a s a franczia püspökök" czimü röp-

iratról vélemény. 38. — A bolgárok m e g t é r é s e hi- vatalosan közöltetik. 46. — N é h á n y eszme a „ F r a n - cziaország p á p a nélkül" czimü röpiratból. 54, 62.

— A franczia clerus ellenzéket képez a kormány irányzatára nézve. 55. — A párisi bibornok-érsek- hez a syriai püspökök levelet intéznek. 78. — La- cordaire beigtatásáról a tud. akadémiába s Guizot beszéde. 85. — A katholicismus és forradalom fran- czia fölfogás szerint. 118. — A p á p a iránti rokon- szenvet a hirlapok meg akarják rendíteni. 149. — A poitiersi püspök körlevele. 150. — A „ J o u r n a l des D é b a t s " az annatákról. 158. — M a t h i e u bibor- nok fölszólal P i e t r i n e k beszéde ellen a s e n a t u s - ban. 167. — A senatus szavazatáról a fölirat ü g y é - ben. 198. — Az egyház mostani helyzete s Krisz- tus szenvedése közti hasonlatosság. 238 , 246. — M o n t a l e m b e r t levelét taglalja a „ J o u r n . d e Bruxel- les". 270. — A kiűzött belga szerzetesekről. 278.

— A toursi érseknek a cultus-ministerhez intézett levele. 301. — A Varsóban elesett l e n g y e l e k é r t gyász-isteni-tisztelet tartatik. 318. — A „Constitu- tionnel" megleczkéztetése. 326. — A francziák tisztelete Labre József iránt. 327. — A cambraii érsek a „Constitutionnel''-t ismét megtisztelte vá- laszszal. 335. — Az egyház u j gyümölcsöket t e - rem. 341. — N e t t e m e n t jeles könyve. 341. — A szabadkőmivesek és nagymesterük. 342. — Ma- r é t abbé, kinevezett vannesi püspök levele a vannesi k á p t a l a n h o z 358. — A piemonti kormány kétszinü

magaviselete a politikai ünnepélyekben . . 381 P a n n o n h e g y e : Czinár Mór aranymiséje . . 309 P e s t : A j t a t o s s á g az év végén. 5. — Massilon meg-

szívlelendő szavai. 70. — R e á l t a n o d a i segély-ala- pitvány. 84. — A lipótvárosi kápolna fölszentelte- tése. 103. — A bibornok-hg-primás a „Sanctae Crucis in J e r u s a l e m " nevet viselő a p á t j á n a k leve- lét közli. 109. — A pesti „Oltár-egylet". 110. — A központi növendék p a p s á g levele a „Religio"

szerkesztőjéhez, s fíui kegyelete a szent-atya iránt.

126. — Bacsák I m r e h i t t u d o r és esperes gyászbe- széde. 133 — A Sz.-István-Társulat havi ülése.

180. — R á t h József pleb. beszéde. 188. — A győri n ö v e n d é k p a p s á g levele a „Religio" szerkesztőjéhez a Péterfillérek ügyében. 1 9 7 . — Tanácskozmány a Szent-László-Társulat alapszabályainak tárgyalasá- ra. 231. — Oltár-egyleti ügy. 236. — Az egri nö- vendékpapok ő szentsége számára megküldik sze- r e t e t a d o m á n y u k a t . 237. — M á j u s i ajtatosság. 253.

— A pesti iparos osztály küldöttsége ő eminentiá- jához. 284. — A Szent-László-Társulat alakuló köz- gyűlése. 285. — Oltár-egyleti ügy. 294. — A meg- alakult Sz.-László-Társulat „Veni Sancte"-ja. 300.

— Az Oltár-egylet egyházi készletei közszemlére kitétetnek. 308. — A Péterfillérek és a központi n ö v e n d é k p a p s á g ,,Mi az e g y h á z " czimü röpirata.

324. — Az urnapi ünnepély P e s t e n és Budakeszen.

340, 348. — R ó d e r i m á j a a halottak fölött. 3 8 1 . —

(4)

IV

Lap.

A Sz.-István-Társulat jun. 13-án t a r t o t t választ-

mányi gyűlése . . . 396

P é c s : Főpásztori körlevél . . . 5 , 20 P i s a : E g y tulbuzgó csoport hallatlan erőszakolást

k ö v e t e t t el 286 P l o e s t : Panasz Czélder M á r t o n ref. lelkész ellen 405

P ü s p ö k - L a d á n y : Az egri érsek apostoli l á t o g a t á s a 340 R o m a : A szent-atyát r á akarják beszélni, hogy fo-

g a d j a el Spanyolország v e n d é g s z e r e t e t é t . 29. — ,,Roma s a francziaországi püspökök" czimü röpirat.

29. — M s g r Nardinak jf-les észrevételei J o h n R ü s - sel köriratára. 37. — 0 szentségének a íranczia tisztikarhoz ujévi üdvözletekor intézett szavai. 46.

— A püspökök rendeletei azelőtt bélyegtelenek voltak Francziaországban. 47. — G e n g a bibornok halála. 149. — A franczia követ és soiréei. 158. — A királyiak mozgalma az Abruzzokban és alaptalan hir a zuávok meggyilkoltatásáról. 181. — L e n t i kanonok nyilatkozata a „ G a z e t t e du Midi"-ben megjelent levélre. 198. — 0 szentségének brevéje a m e g t é r t bolgárokhoz. 205. — A visszatért bol- gárok ügye, Yocif vagy József archimandrita bol- g á r p a t r i a r c h á v á neveztetik ő szentsége által 269.

— A bolgár p a t r i a r c h a fölszenteltetése. 277, 295.

— A Péterfillérek kimutatása. 327. — A szent-atya az Isola Sacra-ban. 350. — Ü n n e p é l y e s körmenet nerei sz. F ü l ö p napján. 366. — P ü n k ö s d napja a

Sixtus-kápolnában. Passaglia atya . . . 3 7 3 R o u e n : A roueni érsek körlevele a romai liturgia

visszaállítására . . . 261 S e r b i a : Az ős serbiai s rumeniai keresztények pa-

naszlevele . i . . . 216 S k o t i a : A vallásügyek jelenleg Skotiában . . 150 S z a m o s - U j v á r : À szamos-ujvári megyének püs-

pöke Kandia nevü helység templomában, mellyet ö szentsége székes-egyházzá emelt, sz. misét t a r t . 45. — A püspöki székhely áthelyezéséről Nagy-

Bányára . . . 191

S z é k e s f e h é r v á r : , Rózsafüzér-társulat és Ol-

t á r - e g y l e t " 2 5 3 S z é k e s f e h é r v á r i m e g y e : Az.almási templom

fölszentelése. 93. — A csákvári egyházkerületi

papi gyűlésről . 397 S z o m b a t h e l y : A növendékpapok sz Ágostonról

n e v e z e t t magyar egyház-irodalmi e g y l e t e . 366 S y r i a : A p r o t e s t á n s missionarius erőlködése Syriá-

Lap.

ban. 254. — Az ottani keresztények helyzete. 343.

— A jezsuiták növeldéje . . . 382

T ö r ö k o r s z á g : A syriai püspökök irata az „Indé-

p e n d a n c e " vádjai megczáfolására . . . 279 T u r i n : A p a r l a m e n t reményei R o m á r a nézve 134 T ü b i n g a : A növendékek érzülete a concordatum

i r á n t 255 T y r o l : A schwatzi k e r ü l e t b e n hegyi kivilágítás.

358. — A tyroli p r o t e s t á n s kérdés. 359. — Az ösz-

szes nép imádkozik a h i t e g y s é g f ö n t a r t á s a é r t . 390 U d v a r d : M a j t h é n y i Adolf kanonoktóli érzékeny

búcsúvétel 3 0 0 V e 1 e n c z e : E g y m e g h a t ó szónoklat . . . 181

V o r a r l b e r g : Az országgyűlésnek b e n y ú j t a n d ó ké-

relem aláirására alakult bizottmány . . . 398 W ü r t e m b e r g : A concordatum kérdése . 215 Z á g r á b : A zágrábi bibornok-érsek böjti körle-

vele 1 5 7 , 1 6 5 , 1 7 3 Irodalom.

H a n d b u c h der christlichen B e r e d t s a m k e i t 7, 15, 23,

3 0 , 3 9 , 4 7 , 5 5 , 6 2 , 7 1 , 7 9 , . . . . 87 Die menschliche G e s e l l s c h a f t der G e g e n w a r t im F a -

milien-, Gemeinde- u n d S t a a t s h a u s h a l t e . . 59 A nyugoti szerzetes-rendek sz Benedektől sz. Ber-

nardig. Montalembert. 1 1 9 , 1 2 7 , 1 3 5 , 1 4 4 , 1 5 9 ,

^ 1 6 7 , 1 7 5 , 1 8 3 , 1 9 1 , 199 S t a t u t a Synodi dioecesanae Strigoniensis. 1860.

2 0 7 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 7 9 , 3 0 4 , 3 1 2 , . . . . 319 M a g y a r fénygolyók a nősülésre stb. E d v i Illés Pál.

3 3 5 , 3 5 1 , 3 6 7 , 3 9 9 , 4 0 8 K ö n y v h i r d e t é s e k : 7 , 3 9 , 8 7 , 1 2 7 , 1 5 2 , 160,

1 8 3 , 2 6 3 , 288

K i n e v e z t e t é s e k : 5 , 6 1 , 70, 93, 117, 126, 133,

165, 188, 214. 222. 231, 246, 269, 348, 3 6 4 , 396

K é r e l e m : 8 , 2 2 4 , 2 6 4 , 328 P á l y á z a t . . . 2 6 4

G y á s z h i r . . . 351 V e g y e s e k . . . minden számban K e g y e s a d o m á n y o k : 8, 16. 24, 40, 6 4 , 8 8 , 1 0 4 ,

1 2 0 , 128, 136, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 2 1 6 , 2 3 2 , 240. 256, 264, 288, 296, 304, 320, 328,

3 4 4 , 3 5 2 , 3 6 0 , 4 0 0 , 408 E l ő f i z e t é s i f ö l h i v á s : 2 2 4 , 3 5 2 , 3 6 0 , . . 368

(5)

Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán és szom- baton. — Az előfizetési dij félévre, postán küldéssel

5 frt 25 kr. ,

helyben 4 frt 90 kr. a. é.

RELIGIO.

IÍATII. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT.

Előfizethetni minden cs.

kir. postahivatalnál, s Pes- ten a Beimeí- és Kozma- féle nyomdai irodában (Dunasor, kegyes-rendiek

épületében.)

Pesten, január 2-án.

i .

I. Félév. 1861.

T a r t a l o m : I r á n y - e s z m é k . — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k M a g y a r - é s O l a s z o r s z á g b ó l . — I r o d a l o m . — V e g y e s e k .

Irány-eszmék.

S o m o g y i lelépett Lelépett azon p á l y á r ó l , mellyen t u d o m á n y o s működésének a n n y i dicső n y o - mait h a g y j a ; lelépett a kiizdtérről, mellyen az e g y - házi irodalom győzelmi lobogóját éveken át szeplő- telenül m e g ő r i z t e , és k ö r ü l ö t t e az e g y h á z i intelli- g e n t i a e g y részéből l a n k a d a t l a n u l küzdő c s a t á r o k a t g y ű j t ö t t , képezett. Az önfeláldozással v i v o t t harcz- b a n k a p o t t sebekkel vonul vissza, az a n n y i időn ke- resztül megszokott c s a t a h e l y r ő l ; de e sebek, reá néz- v e , nem dicstelenek: hisz t ö b b n y i r e o l l y f e g y v e r e k - kel ejtettek azok r a j t a , m e l l y e k e t ő nem tartott hi- v a t á s s z e r ű e k n e k , és azért — forgatásukhoz sem ér- tett. I l l y s e b h e l y e k , c s e k é l y s é g ü n k érzetében, némi előleges vigasztalásul s z o l g á l n a k , üdvösen emlékez- tetvén b e n n ü n k e t m i n d j á r t kezdetén a p á l y á n a k , mellyre l é p ü n k : h o g y sem t u d o m á n y , m e l l y n e k ő e g y k ö n n y e n föl nem t a l á l h a t ó teljét b i r j a , sem j ó szándék , melly feddhetetlen e g y h á z i jellemében leg- hívebben n y i l a t k o z i k , sem b á m u l a n d ó buzgalom, mellyet a legszentebb ü g y mellett, e g y e d ü l ezen ü g y - é r t , l a n k a d a t l a n u l t a n ú s í t o t t , nem elégséges biztosí- ték m i n d i g a n y i l a k ellenében, mellyek g y a k r a n még a dicsőbbek ellen is löveltetnek! Ezen n y i l a t k o - zattal t a r t o z u n k , a kérlelhetlen igazság nevében tar- t o z u n k neki, és ezzel egyszersmind áldást m o n d u n k a távozóra üdvös fáradalmaiért. E n y i l a t k o z a t t a l tar- tozunk m i n m a g u n k n a k i s , h o g y lássák, k i k e t illet:

miszerint áltató r e m é n y b e n nem r i n g a t j u k m a g u n k a t ; sőt i n k á b b igenis érezzük az elvállalt ü g y k o m o l y - s á g á t , n e h é z s é g e i t , és kilátásunk k ö r é t épen nem hiszszük felhőtlennek. J ö j j ö n a z o n b a n , minek jönni k e l l ! A t á g a s ürt, melly S. és mi köztünk minden te- kintetben kitölthetlenül setétlik, jól i s m e r j ü k ; ámde ha a bércztetőn megszűnik a cédrus hirdetni az U r h a t a l m á t : hivatva van, már a h a r m a t g y ö n g y k ö n n y ű -

sége alatt is meghajló fűszál a Teremtő dicsőítésére.

A kettő között r o p p a n t a k ü l ö n b s é g : de a végczél e g y ; c s a k h o g y amaz b i z t o s a b b a n , g y o r s a b b a n , s z e r n - beötlőbben éri el a czélt, melly a g y ö n g é b b n e k tö- mérdek fáradalmába k e r ü l : de dicsősége érdeme, ez utóbbinak sem kisebb. — Sok leverő lehet r e á n k nézve a k ö r ü l m é n y e k b e n i s , mellyek közt a szer- kesztői izzasztó asztalhoz ülünk. E g y h á z u n k n a k szent- séges f e j e , katholikusok által a más vallású v i l á g előtt m e g a l á z t a t v a , m e g g y a l á z o t t a n ül, mint hiszik, nem s o k á r a összeroskadó fejedelmi székén; ül m e g - fosztatva a minden szenvedővel közös részvéttől, rész- vétektől sok h e l y ü t t még o l l y a n o k n a k is, kik szere- tetökben az egész világot á t k a r o l j á k , csak a szeretet közös a t y j á t n e m , m é g önbüne nélküli e l h a g y a t o t t - . :gában sem. A franczia h i ú s á g , mig S y r i á b a n , mint mondja, a k e r e s z t é n y s é g védelmére, h a d s e r e g e t t a r t : itt a szent a t y á t s z o r o n g a t j a , és caesaro-papismust p e n g e t ; az angol k a l m á r k o d á s pedig Olaszország ed- digi k a t h . v i r á n y a i t a protestantismus becsempézése által i g y e k s z i k fonnyasztani. Hithidegség, versengés k ü n n és benn, az erkölcsiség alapjainak a l e g m a g a s b tekintélyek általi aláásása, haszonvágyból származott kétszinüség, emelkedési viszketeg-szülte nemtelen ve- t é l y k e d é s , a népszerűségnek d r á g a ároni megvásár- lása, üti föl m i n d e n ü t t , v a j h a ne k ö z t ü n k is! medusa- f e j é t ; sötét szinek igaz, ámde n e k ü n k szükséges, h o g y sötétnek lássuk, mi valóban o l l y a n , mi sötét igazán.

L e g y e n e g y é b i r á n t b á r m i n t : h á t r á l n i nem lehet, nem szabad ! Az ü g y , m e l l y n e k időnket, g y e n g e tol- lúnkat, s m e n n y i t Isten adott, t e h e t s é g ü n k e t szentel- j ü k , megérdemli, h o g y áldozattal is t e g y ü n k , m e n y - n y i t t e h e t ü n k , é r e t t e , t e g y ü n k mellette. Ezen ü g y , melly fönséges gloriaban lebeg lelki szemeink előtt, az e g y h á z és h a z a .

Krisztus m ü v e örök mű, melly a mennyei dicső- séggel, mellyért létesült, foly össze. A szeplőtelen je- g y e s , ki az Üdvözítőnek m e g n y i t o t t oldalából szület- ve az a g y k o p o n y á k h e g y é t tiszteli bölcsője g y a n á n t , i n g a t a g emberek közt telepedett le, állandóan mun- kálandó azok b o l d o g s á g á t : á m b á r ők g y a k r a n k i s -

1

(6)

—•+> 2 «

v a g y gonosz-lelkű állhatatlansággal viszonozzák az

i r g a l o m t e l j e s v ő l e g é n y vércseppjein szerzett, és általa d ú s a n osztogatott j ó t é t e m é n y e k e t . Oscilláljon e g y é b - i r á n t b á r m i n t ezen állhatatos i n g a t a g s á g , mi ezen e g y h á z a t , m e l l y az istenileg és e g y h á z i l a g megalapi- t o t t fokozatú hierarchiában és hierarchia által n y e r fönséges kifejezést, Jézus igaz e g y h á z á t , tehát a kath.

e g y h á z a t u g y t e k i n t j ü k , mint Isten legdicsőbb ado- m á n y á t , m e l l y b e n és m e l l y által Isten ö n m a g á t adja n e k ü n k ; mint az ég l e g n a g y o b b áldását, az emberi- ség valódi jólétének, örök üdvének, boldogságának forrását, mint az örök élet fáját, melly a b ú n miatt az édenből e l t ű n t , de a keresztfában, a szenvedés- nek dicső f á j á b a n , némileg ismét a bűnhődő világ közepére állíttatott, h o g y á r n y á b a n a keresztény la- boriosus e r é n y e k által az örök élet, melly nem ismer többé halált, eszközöltessék bennünk ; u g y tekintjük, m i n t az élet vészhullámai közt e g y e d ü l i , és legbiz- tosabb nemtőt, melly szeretetében m e g f o g y h a t a t l a n , k i a p a d h a t l a n i r g a l m á b a n , t a n í t á s á b a n örök szilárd, r e n d ü l e t l e n erkölcseiben, csak azért, h o g y az emberi nemet boldogítsa ; és b o l d o g í t h a t j a is : mert áldozat- véren szerzett intézménye annak, ki az A t y a kebléből jővén e g y e d ü l t u d h a t j a azt, mi az Atyáé. í g y tekint- vén az e g y h á z a t , — és ezen m e g g y ő z ő d é s ü n k két ezer év tapasztalatán, történelmén alapulván, — mi csuda, ha mindent ezen e g y h á z szelleme szerint mér- legelünk, és mindennek becsét ezen szellem szerint h a t á r o z z u k m e g ? Mi elismerjük az e g y h á z providen- tialis r e n d e l t e t é s é t , el végzetszerű, és erkölcsi czél- bóli létezését ; hisz Isten a világot és e m b e r t nem po- l i t i k a i , nem industrialis, h a n e m főkép erkölcsi czél- ból t e r e m t é , mellyhez az e g y h á z által a k a r j a vezé- relni a megváltott e m b e r i s é g e t : rosszalhatja-e t e h á t v a l a k i , h a az e s e m é n y e k n e k , mellyek az élet t a r k a v e g y ü l e t é b e n f ö l m e r ü l n e k , s mellyek mint tényezők szerepelnek az emberi nem sorsának meghatározásá- b a n v a g y eldöntésében, ha ezen eseményeknek mesz- sze kiható s u g a r a i t szent h i t ü n k n e k örök-tiszta pris- m á j á n f o g j u k f ö l , és azokat csak a n n y i b a n helye- s e l j ü k , v a g y k á r h o z t a t j u k : m e n n y i b e n , az igazság u t j á n az e g y h á z által vezérlendő e m b e r i s é g r e , jóté- k o n y a n v a g y kárhozatosan h a j l a n a k vissza? rosszal- hatja-e v a l a k i , ha az irodalmi összes t e r m é k e k e t ezen, egyetlen biztos szempontból Ítéljük m e g , és azokat i g a z o l j u k , v a g y átkozni v a g y u n k k é n y t e l e n e k : a mint a hit- és erkölcsiséggel ö s z h a n g z a n a k , v a g y azoknak sírját ássák m e g ? K e r e s z t é n y e k , katholi- k u s o k , p a p o k , az e g y h á z szolgái v a g y u n k ; más mérvesszőnk nem l e h e t , mint az e g y h á z elve, szel-

l e m e ; nem n é z h e t ü n k e g y e d ü l a r r a , minő vívmá- n y o k a t tesz az emberi e r ő k , t e h e t s é g e k kifejlése a k á r a politikai, a k á r t á r s a d a l m i stb. t é r e n : h a n e m igenis szent k ö t e l m ü n k azon e g y e t e m e s v í v m á n y o - k a t a h i t , az erkölcsiség zsinórmértékéhez alkalmaz- n i , nem azon elbizakodásban : mintha a világesemé- n y e k n e k u j f o r d u l a t o t , lendületet a d h a t n á n k , — ez ha k ö r ü n k ö n nem is, de erőnkön m i n d i g tul fekszik ;

— hanem a z é r t , h o g y t á j é k o z h a s s u k m a g u n k a t , ki- sérhetjük-e helyeslésünkkel, tetszésünkkel mi is azon v í v m á n y o k a t a n é l k ü l : h o g y az e g y h á z elve csor- buljon, bénuljon tekintélye, erkölcse h o m á l y o s o d j é k , és szolgájának l e g f ő b b kincse, a feddhetetlen h ü s é g ü papi j e l l e m , kétségessé váljék. Mi u g y v a g y u n k meg- g y ő z ő d v e , h o g y az e g y h á z n a k soha sem okoztak b a j t a z o k , kik elveihez, szelleméhez körömszakadtig r a g a s z k o d t a k ; k i v é v é n : ha b a j n a k v e s z s z ü k r á g a l m á t a z o k n a k , kik az e g y h á z a t c s a k u g y a n azon jel g y a - nánt tekintik, m e l l y n e k ellene kell mondani. De igen is tömérdek a g g o d a l m a t szültek a n y a i szivének azok, k i k , a világ előtt mindenkor s z i g o r ú n a k föltűnő szel- lemén, elvein, valamit szelídíteni, t á g í t a n i a k a r t a k ; v a g y őt a v i l á g g a l , m e l l y csak azt s z e r e t i , mi egé- szen az ö v é , n é m i , á r t a t l a n n a k v é l t , concessio által a k a r t á k kibékíteni. Mi azt hiszszük, h o g y semmiféle téren sem olly hálátlan a concessio, mint az e g y h á z terén. A szellem és test közt örökös harcz lesz, míg a szellem m e g nem hódítja e rakonczátlan tetemet, és nem v í v j a ki fölötte tökéletes u r a l m á t ; mi mint- h o g y e földön tökéletesen soha sem valósulhat, caro semper concupiscet adversus spiritum, és í g y a l k u r a sem lehet lépniök ; h a n e m a szellemnek folytonos őr- ködésben, védelmi állásban kell lenni, n e h o g y mind- i n k á b b többet és többet veszítsen szüntelen ostrom- lott uralmából. Nem is illynemü tágitási kísérletek di- csőitik meg, v é l e m é n y ü n k szerint, az e g y h á z a t : h a n e m a rendithetlen hűség elveihez, minden i n t é z m é n y e i t átható szelleméhez, igazaihoz ; végtére az ellenfélnek is becsülni kell a kötelességszerű h ú ragaszkodást, holott szánakodó mosoly kisérheti azokat, kik, talán kicsinyes népszerűségért, ott és abban is engedni lát- s z o t t a k , hol és miben megcsontosulva m e g m a r a d n i kötelességök, és egyszersmind dicsőségök is leendett.

Elég, h a g y a k r a n az ellenséges, de le nem g y ő z h e t ő ,

hatalom előtt m e g kell h a j o l n i ; nem l á t j u k á t : miért

kellene még dicsérni, v a g y csak helyeselni is hatal-

maskodását ? Az e g y h á z t ű r , de, t u d v a , bűnben részt

nem v e h e t ; fölszólal, de elveiből, jogaiból, szellemé-

ből nem e n g e d h e t ; itt transactionak nincs h e l y e : el-

vei elévülhetlenek, mint elévülhetlen az igazság, m e l y -

(7)

l y e n alapulnak. Általában nem t u d u n k m a g u n k n a k képzelni k ö r ü l m é n y e k e t , m e l l y e k b e n igazaira nézve t á g í t a n i kellene v a g y tanácsos volna az e g y h á z n a k ; d e , sértés nélkül l e g y e n mondva, legkevesbbé a mi k o r u n k az, m e l l y n e k kedvéért az e g y h á z igazai iránti megizmosult, és a látszólag p a r á n y i a k r a is kiterjesz- tett h ű s é g ü n k b e n csak e g y p i l l a n a t r a is ingadozzunk.

A világesemények i r á n y a e g y h á z u n k r a nézve semmi- kép sem kedvező ; és azért illy k ö r ü l m é n y e k között v a g y r i t k a szerencse, v a g y rettenetes jellem kell oda, h o g y v a l a k i mindenki szemében „ t o g a sagoque in- c l y t u s " lehessen. Az élet közterén l e g y e n türelem, l e g y e n s z e r e t e t : de ne k i v á n j a senki, h o g y türelem- és szeretetből az elvek harczában l a n y h á b b legyen valaki 5 h a e g y részről követeltetik a szeretet, a sze- retendő fél is l e g y e n legalább a n n y i r a fogékony, h o g y m e g é r t h e s s e , miszerint szerettetik. K i a k a t h .

e g y h á z elveihez, szelleméhez h ü , az nem lehet szere- t e t l e n : csak a ki eltér az e g y h á z lelkétől vétkezhetik a szeretet ellen, mellytől végtére is minden h i á n y o k elnézését k ö v e t e l i ; holott a szeretetnek nem a men- tegetés, elnézés, a simogatás egyedüli t u l a j d o n a , ha- nem a n n a k idejében a f e n y i t é s , a rendreutasitás i s : p á t e r í i l i u m , quem a m a t , c a s t i g a t . Senki sem sorolta föl szebben a szeretet t u l a j d o n a i t , mint sz.

P á l : és mégis milly b u z g a l o m m a l , m e n n j n tűzzel o s t r o m o l t a , korholta a k e d v e s e k e t , kikért k é s z l e t t volna áldozattá lenni. Gondolhatni, képzelhetni-e fön- ségesb, magasztosb megtestesülését a szeretetnek va- l a k i b e n , m i n t K r i s z t u s b a n ? És valljon szeretete he- lyeslése volt-e a b ű n n e k , a t é v e l y n e k , a helytelen- s é g e k n e k ? P e d i g ő szerette a v i l á g o t , és ha azt sze- r e t e t által m e g lehet h ó d í t a n i : a világ senkié másé, mint Krisztusé, nem lehet másé, mint egyházáé, m e l l y a föld kerekségén az emberiség iránti szeretettől áradoz.

Ezen eszméknél fogva l e l k ü n k előtt, eszmény- k é p g y a n á n t , az e g y h á z szolgáinak Krisztus j e g y e s e i r á n t i h ű s é g e , és az ez által összeforrt, jól rendezett hadoszlopa l e b e g ! H ű s é g , m e l l y semmihez sem v o n - zódik b e n s ő b b e n , semmivel sem e g y e s ü l elválaszt- h a t l a n a b b u l , mint az e g y h á z z a l , szent intézményei- vel; h ű s é g , m e l l y n e k heve a k k o r éri el legfőbb fo- k á t : midőn az e g y h á z , a n n a k t a n i t m á n y a megtá- m a d t a t i k , midőn hatás- és j o g k ö r e b á r k i által cson- k i t t a t i k , korlátoztatik. E hűség remegő g y ö n g é d s é g - gel , a g g á l y o s gondoskodással őrködik az egyház tö- meges igazai f ö l ö t t ; és ha jönnének idők, m e l l y e k b e n az erőszak ellen nem is ó v h a t j a meg azokat: legalább h e l y e s e l n i , igazolni soha sem f o g olly eseményeket,

m e l l y e k , közvetve b á r , az e g y h á z ellen levén in- t é z v e , gyászos pusztítást visznek végbe Krisztus mennyei örökségében. És valljon követelhet-e vala- mit az e g y h á z n a g y o b b j o g g a l szolgáitól, mint h o g y megtörhetlen h ű s é g , hozzá való rendithetlen ragasz- kodás jellemezze ő k e t ? Minden ker. katholikus h ű - séget esküszik az e g y h á z n a k ; és e hűséget m e g is érdemli a k e g y e l m e k és szeretet özöne m i a t t i s , m e l y - lyel a hívőt léte első pillanatától fogva h i d e g sirja h a n t j á i g , sőt ezentúl i s , e l á r a s z t j a : de m e n n y i v e l több czime van az e g y h á z n a k hűséget v á r n i papjá- tól, kit a n y a g i és szellemi tárházának kincseiben bő- kezűi eg részesítve, azoknak egyszersmind s á f á r a i v á t e t t e , és ez által olly polczra e m e l t e , m e l l y r e , h a t e h e t n é k , i r i g y k e d v e néznének az a n g y a l o k is. E u g e serve bone et f i d e l i s! U g y hiszszük, nem csekély m e g n y u g t a t á s u l szolgálhat az e g y h á z fölött viharzó f e r g e t e g e k i d ő s z a k á b a n , ha a pap n y u g o d t lélekkel szivére teheti k e z é t , és a látogatás n a p j a i b a n , v a g y lefolytuk után minden pirulás, minden önámitás nél- k ü l e l m o n d h a t j a : nehéz idők j á r t a k , de engem nem i n g a t t a k m e g ; dult a vihar, de én mint a t ö l g y állot- t a m ; e g y h á z a m j o g a i t , mint tőlem t e l e t t , védelmez- tem ; ha b u k o t t is a jó, a s z e n t ü g y : de ajkaimról e g y szó sem lebbent e l , melly a r o m b o l ó k n a k h e l y t e l e n művök f o l y t a t á s á r a c s a k e g y pillanatig is fölhívásul, ösztönül szolgálhatott volna !

• Ezen t á n t o r i t h a t l a n hűséget az egyházhoz köve- teli az érdekeit józanul fölfogó h a z a is , mellynek meg k e l l győződve lennie; h o g y senki sem tehet neki n a g y o b b hazafiúi szolgálatot : mint ha az e g y - ház ö r ö k - i g a z , hit és erkölcsi elvei szerint veti meg jólétének a l a p j á t , és az elmét fölvilágosítva, a szivet keresztényileg kepezve, nemesítve, igyekszik a drá- g a hon boldogságát kifejleszteni. Napjainkban u g y a n nem csak a k a t h o l i c i s m u s t , hanem általában a k e - r e s z t é n y s é g e t , a népek s z a b a d s á g á n a k átkául, a k a d á l y á u l t ü n t e t i k föl n é m e l l y e k . Ezekről kevés m o n d a n i valónk van. J ó , h o g y a h u m á n u s jelen, m e l l y e t a régi barbariesbe a k a r n á n a k ismét vissza- l ö k n i , az i g y beszélők számára gondoskodott a ne- kik igen is szükséges ápoltatás h e l y é r ő l ! De szinte a legszánandóbb fogalmaknak e g y i k e a z , melly sze- r i n t a katholikus p a p csak a k k o r t a r t a t i k j ó hazafi- n a k , h a a politikai i n g a t a g v i t á k b a , n y i l v á n u l á s o k - ba v e g y ü l v e szerepel. A k a t h . pap nemzetiségének, honszeretetének a l a p j a , g a r a n t i a j a h i t é b e n , e g y h á - zában f e k s z i k , és honszeretetének l e g f é n y e s b bizo- n y í t v á n y á t kötelmeinek h ű teljesítésében állítja ki.

Mindig biztos lehet a haza a kath. p a p o k n a k i r á n t a i

(8)

« 4

e

h ű s é g é r ő l , m i g azok e g y h á z u k h o z h i v e k ; de nem

m e r n é n k a hazaszeretet e szép erényéről j ó t állani a z o k n á l , kikben az e g y h á z iránti h ű s é g meghűlésé- nek jeleit m u t a t k o z n i tapasztalnók. Sajnos volna va- lóban , h a csak azon pap érdemelné m e g a jó hazafiu nevét, k i mindig a k ö r ü l m é n y e k színvonalán jelent- kező politikai elvekhez szegődik : a papot állása te- szi m á r j ó h a z a f i u v á ; és ha honellenes tettet követne el : az talán v a g y csak a politikai p á r t o k szemében látszik annak ; v a g y ha igazán az v o l n a , azt a pap nem az e g y h á z i elvnél f o g v a szerencsétlen elkövet- n i , h a n e m mint uszályhordója a politikai p á r t n a k , mellyel p a p i hivatása ellenére, túlságosan szövetke- zett. Különben sem n e k ü n k , mint i g é n y t e l e n szer- k e s z t ő n e k , sem l a p u n k n a k semmi köze sem levén tisztán politikai e l v e k h e z , m a g á b a n véve nem sokat gondolunk épen a z z a l , ki minő politikai nézetekhez c s a t l a k o z i k ? H a z á n k n a k tökéletesen visszaállítandó a l k o t m á n y a a katholikus p a p n a k is meg fogja en- g e d n i a k ö z ü g y e k b e n i t é n y e z é s t ; vessen mindenki számot m a g á v a l : m i k o r , kikkel és m e n n y i r e eresz- kedjék e z e n , a p a p s á g r a nézve t ö b b n y i r e hálátlan t ö m k e l e g b e ? De n e k ü n k se v e g y e senki is rossz né- ven, ha politico-egyházi ü g y b e n is őszintén kimond- j u k szent kötelmünk által sugallt véleményünket, el- v ü n k e t , minden scrupulosus f i g y e l e m nélkül : vall- j o n mellyik politikai p á r t n a k t e t s z i k , v a g y nem tet- szik n y i l a t k o z a t u n k ? Mert meg v a g y u n k lelkünkben g y ő z ő d v e , h o g y ők sem a k a r h a t j á k a politika u t j á n őszintébben előmozdítani a kedves hon j a v á t , mint mi vallás-erkölcsi eszközökkel e g y h á z u n k szellemé- ben, e g y h á z u n k által. H a az igazság, ha a szent ü g y

m a g a , mellyet e lapok képviselnek, nem lesz elegen- dő h a t a l m a s , részünkre m e g n y e r n i a rokonszenvet, p á r t o l á s t : mi j ó s z á n d é k u n k o n , f á r a d a l m a i n k o n ki- v ü l semmit sem v e t h e t ü n k e g y e b e t a hajlamok mér- legébe : emelkedjék bár az, v a g y szálljon alá. A n n y i szent és i g a z , h o g y e g y h á z i m e g g y ő z ő d é s ü n k felál- dozásán , v a g y b á r m i l l y politikai nézetnek való alá- rendelésén senki k e g y e i t sem a k a r j u k megvásárolni.

O k o k r a m i n d i g - f o g u n k s ú l y t h e l y e z n i — n y o m a t é - k u k s z e r i n t ; lenézés, szenvedélyes kikelés, g y a n ú s í - tás, jönne b á r h o n n a n , j ó lesz tudomásul a szerkesztői acták közé, de különben n y o m nélkül f o g illyesmi rólunk visszapattanni. Ki a n y i l v á n o s térre kilép, ne l e g y e n igen érzékeny ; de a m ú g y is az e g y h á z ü g y e melletti küzdhetés dicsősége i r á n y á b a n mindez csak

— vizbuborék. Netán elkövetendő h i b á i n k a t szives készséggel j a v i t a n d j u k , a figyelmeztetést tanulékony- sággal f o g a d j u k , jöjjön b á r honnan a j ó a k a r a t ú érte-

sítés; de m i g az e g y h á z megszentelt j o g t e r é n állunk, és l e l k i s m e r e t ü n k ez elleni bűnről nem v á d o l : b á r honnan g y a k o r l a n d ó ellennyomásnak sem f o g u n k e g y k ö n n y e n engedni. És azért a megtorlásra nézve, ha szükséges l e n n e , azon elvet k ö v e t e n d j ü k , m e l l y szerint a d ü h ö n g ő Saulok ellen sokszor jó u g y a n a h á r f a g y ö n g é d h ú r j a i t p e n g e t n i : de o l l y k o r o l l y k o r nem á r t , ö l t ö n y ü k n e k szárnyából e g y d a r a b k á t le- v á g n i , figyelmeztetésül a — kiábrándulásra.

E l v ü n k t e h á t : A z e g y h á z i r á n t i r e n d i t- h e t l e n h ű s é g , m e l l y a t a n i t ó e g y h á z r a n é z v e t i s z t e l e t t e l j e s , k ö t e l e s s é g p a r a n - c s o l t a h ó d o l a t b a n , Ö s s z e s j o g a i n a k v é - d e l m é r e n é z v e p e d i g h ő b u z g a l o m b a n n y i l a t k o z i k . E z e n h ű s é g és b u z g a l o m s á n - c z a i n b e l ü l s z a b a d o n k í v á n u n k m o z o g n i a z e g y h á z i h a t a l o m b á r m i l l y f o k á t , é s a z e g y h á z i é l e t m i n d e n n e m ű v i s z o n y a i t é r d e k l ő k é r d é s e k n e k d i s c u s s i o j á b a n .

Őszintén, n y i l t a n m o n d o t t u k el elvünket, illetőleg

v é l e m é n y ü n k e t . És ezen alapnézeteinknek fölemlitése

u t á n u g y t e k i n t j ü k m a g u n k a t , mint a t. olvasó közön-

ségnek is bemutatott szerkesztőt. Terhes foglalkozá-

sunk, f á r a d a l m u n k sikerét a Mindenható k e g y - a j á n d o -

k a u t á n , h ő pártoláson kivül, a m u n k a t á r s a k b u z g a l m á -

tól kell l e g n a g y o b b részben föltételeznünk. Istennek

l e g y e n h á l a ! szép Ígéretekkel bírunk, és még szebb re-

m é n y e k k e l kecsegtetjük m a g u n k a t azok részéről, kik-

hez h i v a t a l u n k n á l f o g v a testvéries, hazaszerte baráti,

mindenek fölött pedig m i n d n y á j o k h o z egyház-szel-

lemi összeköttetés által közelebb állhatni szerencsénk

van. Azért mindnyájokhoz, és e g y e n k i n t , l e g y e n ez-

ú t t a l intézve az alázatos de egyszersmind testvérie-

sen bizalmas k é r é s : miszerint n a g y b e c s ű elmeszüle-

m é n y e i k t ő l ne foszszák m e g , a szerkesztő érdemnél-

külisége miatt, azon l a p o k a t , mellyeknek hasábjain

mint Istennek szentelt k o r b o n n á b a n e g y h á z iránti

buzgalmok a n n y i kincset g y ű j t ö t t az évek hosszú so-

rán át. E n g e d j é k meg, h o g y a szent ü g y é r t i buzga-

lomban ollyasmit hozhassak föl, talán némi buzdítá-

sul, mi csekélységemet tekintve méltán t ö b b n e k látsz-

hatik szerénytelenségnél. Midőn Mózses az Istenneli

társalgás után, lejövén a h e g y r ő l , látá Israel fiait az

a r a n y b o r j ú körül istentelen j á t é k a i t ű z n i ; szent hév-

re b u z d u l t a n , Istenért lángolva, i g y k i á l t o t t föl: „A

kik az Ú r h o z tartoznak, csatlakozzanak hozzám!" Az

Istentől való elpártolásnak véres megtorlása u t á n

mondá a vele szövetkezett Levi-nemzetségbelieknek :

Fölszentelte ma m i n d e g y i k közületek kezeit az U r -

nák, fiának, testvérének vére által, h o g y áldás adassék

(9)

H 5 «!•

reátok." Az értelmezők öszhangzó v é l e m é n y e szerint ez azért parancsoltatott különösen a Levitáknak, h o g y m e g m u t a t t a s s é k : miszerint hivatásuknál fogva min- den földi érdeknek el kell előttök enyésznie, ha Isten, a szent hit, és intézményeinek ü g y e forog fön. Alkal- mazzuk ezt m a g u n k r a , m e n n y i r e lehet, a m e n n y i r e szükséges. A v i l á g által imádott a r a n y b o r j u k a t is- m e r j ü k ; és kötelességünket ne i s m e r n ő k ? ki az Uré sorsosim ! és teheti, ü g y s z e r e t e t e által csatlakozzék e l a p o k h o z ! Az ige, a t u d o m á n y , a szeretet és b u z g a - lom f e g y v e r é t fölkötve i g y e k e z z ü n k a t é v e l y g ő k r e is h a t n i ; h o g y i g y m e g l e g y e n szentelve h i v a t á s u n k és bőséges áldás adassék nekünk is !

Pollák János m. k . ,

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő .

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.

O es. k. Apostoli Fölse'ge niult évi dec. 1 6 - á n kelt legfelsőbb h a - tározatánál fogva , L i p t h a y András esztergomi, és D a n i e 1 i k J á - nos egri kanonokokat a m. kir. helytartósághoz, püspöki czimmel, t a - nácsosoknak méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni ( W . Z.)

P E S T , dec. 31-én. A viharos év l e f o l y t , t á n még viha- rosabbnak adandó helyet. E s t h o m á l y k o r megkondultak a ha- r a n g o k : egyrészről intvén a h i v e k e t , h o g y az i d ő , mint a h a n g , nyom nélkül r ö p p e n e l , és csak édes vagy bús emlé- kekhez van k ö t v e visszatartózhatlan t ü n é k e n y s é g e ; más rész- ről p e d i g fölhíván a h i v e k e t h á l a a d á s r a azon U r iránt, ki előtt m e g vágynák számítva az élet p e r c z e i , és ki a lenge idő a l a t t eszközli velünk ö r ö k , változhatlan sorsunkat. A hívek megér- ték az ércznyelvek ezen ü d v ö s e n komoly szózatát, és a belvá- rosi plébániatemplom zsúfolásig m e g t e l t ajtatoskodókkal. A ns. S z á j b é 1 y H e n r i k a p á t és kanonok u r által v e z e t e t t kör- m e n e t u t á n ft. S z á n t ó f y p r é p o s t és plébános az idő meg- h a t ó körülményeihez m é r t eszme- és érzelemdús beszédet tar- t o t t . A d j a a j ó é g , hogy az é v e t , mellyet r e m é n y és aggály közt kezdünk m e g , óhajaink teljesülése által szent örömmel végezzük !

— L a p u n k , mint az egyház közlönye, kedves fölada- t á u l tekinti a f ő p á s z t o r i , nagybecsű körlevelek időnkinti közlését; hogy igy is k i t ű n j é k : miszerint e folyóirat a hie- r a r c h i a életerős törzsébe van oltva. Tisztelettel f ö l k é r j ü k ennélfogva az érseki és püspöki irodák i g a z g a t ó i t , titká- rokat , h o g y a főpásztori köriratokat hozzánk beküldeni szí- veskedjenek. A pécsmegyei buzgó főpásztornak a mostani kö- r ü l m é n y e k r e vonatkozó atyai felszólalását, és p a p s á g á h o z in- t é z e t t bölcs u t a s í t á s á t is, fiúi k e g y e l e t t e l i g t a t j u k , illynemü köz- leményeink zsengéje g y a n á n t , lapjainkba. — „ G r i r k G y ö r g y I s t e n , és az apostoli szent szék kegyelméből pécsi püspök, bekebelezett h i t t u d o r , Krisztusban kedves híveimnek áldást és ü d v ö t az U r b a n ! M i n t h o g y szent h i t ü n k tanítása szerint egy hajszálunk sem eshetik le I s t e n t u d t a és akarata nélkül ; kétségkivül I s t e n a k a r a t á n a k kell tulajdonítani azt is, a mi velünk és s z e r e t e t t h a z á n k k a l legközelebbi napokban t ö r t é n t : a bölcs isteni gondviselés u g y a n i s , melly a királyok sziveit mint a csermelyek vizeit kormányozza, a r t s birta apostoli ki-

rályunkat, hogy a t ö r v é n y , j o g s igazság szavával szóljon ma- gyarjaihoz, és mindszent havi 20-án kelt királyi D i p l o m á j a ál- t a l a magyarnak t u l a j d o n hazai k o r m á n y á t ismét visszaadja.

Ö r v e n d j ü n k azért Krisztusban kedves hiveim ! és mindenek előtt a d j u n k h á l á t a fölséges U r Istennek, ki e n e m z e t e t any- nyi viszontagságok közt f ö n t a r t v a , most ismét törvényes al- kotmányának élvezésére visszavezette. A d j u n k h á l á t egy- szersmind nemzetünk vallásos ősei által választott Védasz- szonya sz. Mária I s t e n A n y j á n a k i s , és szent I s t v á n , szent I m r e , szent L á s z l ó , s a többi védszenteinknek, kiknek p á r t - fogása e hon és népe fölött századoktól fogva ő r k ö d ö t t , h o g y az a sokféle politikai változások hullámai között, mellyek a világi ügyek állhatatlanságából származnak, el ne veszszen, h a n e m dicsőségesen mindenkor f ö n m a r a d j o n . Azonban kedves hiveim ! a közös öröm és hála érzületnek ezen nyilvánítása m e l l e t t , megnefeledkezzünk azon honfiúi erények gyakor- lásáról i s , mellyeknek lelkismeretes betöltése egyedül ké- pes az isteni k e g y e l e m n e k , és védszenteink pártfogásának m e g t a r t á s a mellett, biztosítani nemzeti, mindnyájunk által óhaj- t o t t közboldogságunkat. Ezen lionliui erények között első h e - lyen á l l : a t ö r v é n y e s a p o s t o l i k i r á l y i r á n t i ő s z i n t e t i s z t e l e t é s s z e r e t e t . „ I s t e n t f é l j é - t e k , a k i r á l y t t i s z t e l j é t e k," úgymond az U r . (Sz.

P é t e r I. lev. 2, 16.) Ezen tisztelet és szeretet most különösen nagyobb erővel é b r e d j e n föl lelkeinkben, midőn Apostoli F e - j e d e l m ü n k édes n e m z e t ü n k h e z királyi legjobb a k a r a t t a l j e l e n - t é k e n y e n közeledett, visszaadván ősi alkotmányunk nemzeti intézményeit, s biztosítván legkegyelmesben alattvalóit többi közt arról i s , h o g y a r o b o t é s d é z s m a ugy, a mint az 1847/ü"i törvény által e l t ö r ö l t e t e t t , ö r ö k r e e l t ö r ö l v e m a r a d . IUy vonzalom és s z e r e t e t , részünkről viszont bi- zalom , és s z e r e t e t r e méltó ; illy j ó a k a r a t csak viszonti j ó akaratot kiván : u g y a n a z é r t , valamint egykor Israel és J u d a n é p e Dávid királyt tiszteié és s z e r e t é , (Királyok 1.

könyv. 18, 16.), u g y szeressétek, tiszteljétek ti is kedves Hi- veim ! U r u n k a t , s K i r á l y u n k a t , és hozzá minden időben t á n t o - r í t h a t l a u alatválói h ű s é g g e l s engedelmességgel viseltessetek.

A második honfiúi e r é n y : az e l ö l j á r ó s á g i r á n t i h ü e n g e d e l m e s s é g , melly különösen most a közrend, béke, és csend f ö n t a r t á s á b a n nyilvánuljon. Azon család, mellyben a r e n d fön n e m tartatik, mellyben mindenki parancsolni, és senki nem akar e n g e d e l m e s k e d n i , közel áll a végveszélyhez : ugy minden magában m e g h a s o n l o t t ország is összeomlik, elpusztul.

Á l t a l a m o r s z á g o l n a k a f e j e d e l m e k , — m o n d j a az U r , — é s a t ö r v é n y h o z ó k i g a z s á g o s r e n d e l é s e - k e t s z a b n a k (Példabeszéd 8, 35.) Szent P á l apostol pe- dig m o n d j a (Rómaiakhoz 13, 1. 2.) „ M i n d e n e m b e r a f e l s ő b b h a t a l m a s s á g n a k e n g e d e l m e s l e g y e n , m e r t n i n c s e n h a t a l m a s s á g , h a n e m I s t e n t ő l , é s a m e l l y h a t a l m a s s á g o k v a n n a k , I s t e n t ő l r e n d e l t e t t e k . A z é r t h a v a l a k i e l l e n t á l l a h a - t a l m a s s á g n a k , a z I s t e n r e n d e l é s é n e k s z e g i m a g á t e l l e n e , é s ö n m a g á n a k k á r h o z a t o t s z e - r e z . " U g y a n a z é r t tiszteljétek Krisztusban s z e r e t e t t h i v e i m ! a t ö r v é n y t , legyetek b é k e s z e r e t ő k , t a r t s á t o k tiszteletben mindenkinek s z e m é l y é t , v a g y o n á t és j o g a i t , csak is akkor f o g v á n a ti tulajdon jogaitok is t i s z t e l t e t n i , m e r t a m i l l y m é r t é k k e l m é r t e k m á s o k n a k , mondja az i r á s ,

(10)

-lj 6 H'

a z o n m é r t é k k e l f o g n é k t e k i s v i s s z z a m é r e t - n i . A törvényes e n g e d e l m e s s é g , kölcsönös bizalom, bé- kés e g y ü t t l é t és a j ó r e n d m e g t a r t á s a által t ü n t e s s é t e k t o v á b b r a is ki magatokat ; ne hallgassatok a csábítók szavaira ó v j á t o k m a g a t o k a t a gonosz ámítások és hamis Ígéretektől, h o g y I s t e n előtt f e d d h e t e t l e n e k legyetek, a világ előtt pedig, mellynek szemei különösen jelenleg r a j t a t o k csüggnek, a ma- gyar nemzet b e c s ü l e t é t megőrizzétek. A h a r m a d i k honfiúi e r é n y : a k ü l ö n f é l e n y e l v ű h o n p o l g á r o k i r á n t i b e c s ü l é s - é s s z e r e t e t n e k f ö n t a r t á s a . K e d v e s hí- veim ! Isten előtt m i n d n y á j a n egyenlők vagyunk, és nincs 0 előtte személyválogatás. 0 k ü l d ö t t e szent fiát e világra, h o g y m i n d e n e k , kik ő b e n n e hisznek, örök életet nyerjenek. M á r p e d i g I s t e n fia mondotta (Sz. J á n o s n á l 13, 34. 35.) : U j p a - r a n c s o l a t o t a d o k n e k t e k , h o g y s z e r e s s é t e k e g y m á s t , a m i n t é n s z e r e t t e l e k t i t e k e t : e r r ő l i s m e r n e k m e g t i t e k e t , h o g y a z é n t a n i t v á n y a - i m v a g y t o k , h a e g y m á s i r á n t s z e r e t e t t e l f o g - t o k v i s e l t e t n i . U g y a n a z é r t kedves hiveim! vigyázzatok m a g a t o k r a , hogy a különféle nyelvű honpolgárokat meg ne b á n t s á t o k ; g y á v a és istentelen h o n p o l g á r az, a ki mások meg- vetésében , s é r t e g e t é s é b e n , b á n t o g a t á s á b a n találja kedvét.

Azt m o n d j a az isteni M e g v á l t ó : a m i t n e m a k a r s z , h o g y m á s o k c s e l e k e d j e n e k n e k e d , t e s e t e d d a z t m á s o k n a k . M u t a s s á t o k m e g t e t t l e g , hogy a magyarnak j e l l e m e , mellynél fogva a különféle nyelvű honpolgárokkal legszebb békesség s e g y e t é r t é s b e n é l t , köztetek is sértetlen és szenny n é l k ü l m a r a d t , és ezután is m e g fog maradni.

V é g r e a negyedik honfiúi erény : a h a z a s z e r e t e t . M i é r t is n e szeretnétek kedves hiveim ! édes h a z á t o k a t , azon földet, mellyhez s z ü l e t é s i e k , v a g y o n o t o k , földi l é t e t e k , családi s egyéb polgári viszonyaitok annyi édes kötelékkel fűznek, és mellyben m a j d a n sirotokat is f o g j á t o k t a l á l n i ? Azonban e természeti ragaszkodás hazátokhoz még nem képezi a valódi h o n s z e r e t e t e t . Ennek t e t t e k b e n kell nyilvánulnia. H a tudnillik azon á l l á s t , a mellyre az isteni gondviselés helyhe- z e t t t i t e k e t , h i v e n b e t ö l t e n d i t e k , ha polgári kötelmeiteket pontosan teljesitenditek , h a tartozásaitokat szívesen viselen- d i t e k , a k k o r , és csak is akkor helyes és tökéletes a ti haza- szeretetetek. A z é r t int szent P á l apostol is (a Romaiakhoz 13, 7.) mondván : A d j á t o k m e g m i n d e n k i n e k a z t , a m i v e i t a r t o z t o k ; a k i n e k a d ó v a l , a d ó t ; a k i n e k v á m m a l , v á m o t ; a k i n e k f é l e l e m m e l , f é l e l m e t ; a k i n e k t i s z t e l e t t e l , t i s z t e l e t e t ; s e n k i n e k s e m m i v e l n e m a r a d j a t o k a d ó s o k . Mindezen hon- fiúi erények k o r o n á j a azonban : a s z e n t h i t ü n k h e z i h í v r a g a s z k o d á s , é s a z e r k ö l c s ö s m a g a v i s e l e t l e - g y e n . M á r a p o g á n y bölcs ( P l a t ó ) is azt t a r t á : h o g y a k i a v a l l á s t m e g t á m a d j a , a z m a g á t a z á l l a c l a l m a t á s s a a l á , — mit a nemzetek, és birodalmak t ö r t é n e t e nyil- ván igazol, mellynek Ítélőszéke előtt minden bölcsességnek meg kell hajolni. U g y a n a z é r t Krisztusban kedves hiveim! ra- gaszkodjatok holtig hiven szent h i t e t e k h e z , a mellyet Krisz- t u s U r u n k t a n i t o t t , az apostolok h i r d e t t e k , és a mellyet a romai közönséges keresztény anyaszentegyház t a r t ; e szent, és egyedül üdvözítő hittől semmi se t á n t o r i t s o n el tite- k e t , se é l e t , se h a l á l , se f é l e l e m , se h a t a l o m , se sem- minemű v i s z o n t a g s á g ; mindenkor p e d i g , és minden körül-

m é n y b e n ennek t ö r v é n y e i , és parancsai szerint élni töre- k e d j e t e k . Imádkozzatok a r o m a i k ö z ö n s é g e s k e - r e s z t é n y a n y a s z e n t e g y h á z é r t , a mi s z e r e t e t t anyánk- é r t , h o g y a m i n d e n h a t ó I s t e n azt az egész földkerekségén igaz békesség és egyességben m e g t a r t s a , minden üldözés, h á b o r ú s á g és tevélygés ellen hatalmasan oltalmazza, t e r - j e s z s z e , és g y a r a p í t s a , hogy világosítson a földön minden e m b e r n e k , és mindnyájan eljussanak a hit egységére, a ke- gyesség és ü d v ö s s é g egy igaz ú t j á r a . Imádkozzatok legfőbb p á s z t o r u n k é r t , szentséges IX. P i u s r o m a i p á p á é r t , h o g y az I s t e n hathatósan védelmezze minden ellenségei ellen, h o g y békességben kormányozhassa az anyaszentegyházat, ve- zérelhesse a híveket keresztény j á m b o r s á g r a , hogy igy ezek véle e g y ü t t valaha az igaz boldogságra eljussanak. Imádkoz- zatok Fölséges U r u n k F e r e n c z J ó z s e f a p o s t o l i k i - r á l y u n k é r t , h o g y a m e n n y n e k 's földnek U r a óvja min- den v e s z e d e l e m t ő l , adjon neki szent lelket, h o g y bölcsen, és I s t e n a k a r a t j a szerint kormányozhassa népeit, ruházza föl erő- vel, és hatalommal, h o g y minket ellenségeink ellen v é d h e s s e n , a b é k e s s é g e t , és nyugodalmat f ö n t a r t h a s s a , é s n e k ü n k c s e n d e s é s n y u g a l m a s é l e t ü n k l e g y e n m i n - d e n i s t e n i s z o l g á l a t b a n , é s t i s z t a s á g b a n , m e r t e z j ó é s k e d v e s a m i ü d v ö z í t ő I s t e n ü n k e l ő t t . (Tim. 1. lev. 3, 2-3.) K e l t P é c s e t t , karácson h a v a 12-én 1860."

H O L D - M E Z Ő - V Á S Á R H E L Y , dec. 25-én. M a a temp- lom t o r n y á r ó l két n a g y , egymás fölé h e l y e z e t t , egy nemzeti és egy egyházi zászló l e n g ; a templom előtt r o p p a n t soka- ságú , a más vallásuakból is ö s s z e s e r e g l e t t , minden r e n d ű és r a n g ú n é p t ö m e g várakozik, m e r t a templom ajtai zárvák : mig a hivők legnagyobb része az iskolai é p ü l e t b e n , hol félév óta az isteni-tisztelet t a r t a t o t t , összegyűlvén, 10 órakor onnan processionaliter megindul és csatlakozik a templom előtt v á - rakozókhoz , h o g y m i n d n y á j a n részt vegyenek az ünnepély- b e n , mellyhez az előkészületek már több nap óta élénken folytak. A nemes K á r o l y i grófi-család u g y a n i s , melly a h.- m.-vásárhelyi egyháznak p á r t f o g ó j a , t a p a s z t a l v á n , hogy a fönállott templom az ezerekkel szaporodott hivek számának befogadására már elégtelen, a védnöki t e e n d ő k b e n u t á n o z v á n őseinek kath. b u z g ó s á g á t , az országszerte hires Ybl Miklós műépítész u r a t megbizta volt a templom n a g y o b b i t á s á r a , ki a r r a t u d o m á n y á n a k megfelelő olly gyönyörű t e r v e t készitett, h o g y annak nyomán a t e m p l o m ne csak egészen átalakuljon, h a n e m igazán nagyszerűvé v á l j é k ; mire nézve aprilhóban a kőmivesi munka m e g k e z d e t e t t és a legízletesebb csínnal, mind külsőleg mind belsőleg november vége felé e z é v r e szeren- csésen be is f e j e z t e t e t t . A szentélyben és karzatokon az asz- talosi, és aranyozási munkálatok ugyan még ezután is n é h á n y h é t i g , a mikorra t. i. bevégezhetőknek r e m é l j ü k , folytattatni fognak : tekintve azonban a templomot pótló ideiglenes helyi- ségnek alkalmatlanságát a téli időhez és a hivek n a g y számá- hoz k é p e s t , miután a h a j ó b a n a mellékoltárok és a szószék tökéletesen elkészültek, mai napon a templom a helybeli lel- kész által szokott s z e r t a r t á s szerint f ö l s z e n t e l t e t e t t , és az is- teni-tiszteletre, Istennek hála ! m e g n y i t t a t o t t . Melly örvende- tes egyházi eseményt nem a d h a t j u k hirül az olvasó közönség- nek a n é l k ü l , hogy a mély h á l á t nyilvánosan ki ne fejezzük a nagyméltóságú v é d n ö k ö k , valamint a m é l t á n y l á s t is a vásár-

(11)

helyi katholikusok i r á n t , kiknek közreműködésével *) é p ü l t

a templom. — R O M A , dec. 21-én. A perugiai b i b o r n o k - é r s e k , és az

orvietoi érsek erélyes óvást tesznek a M á r k á k - és Umbriában ű z ö t t t é n y e k , különösen a szerzetes t e s t ü l e t e k e l t ö r l é s e , és javadalmaik lezárolása e l l e n , mellyben leginkább Pepoli és

Valerio biztosok f e j t e n e k ki n a g y buzgóságot. A neveléssel foglalkozó k e g y e s r e n d ü e k e t , és a betegápoló fratelliket mind- eddig eltűrik. Némi figyelmet fordítottak a t ö r t é n e t i l e g h í r e s h e l y e k r e is ; például az assisi c o n v e n t r e , sz. K l á r a ottani ko- lostorára. —• A szent atya részére a kegyes adományok még mindig gazdagon folynak , különösen Francziaországból : hon- nan egy franczia pap e napokban is 1,200,000, és egy másik 600,000 f r a n k o t hozott. Mig a külföldiek így segítik a közös a t y á t , addig a belföldiek rabolgatnak a sz. városban. A t r a p - pistáktól 2 0 0 0 f r a n k é r t é k ű egyházi edényeket loptak el ; a kapucinusok kolostorában pedig egy m o n s t r a n t i á t és cibo- riumot a sz. ostyával együtt. — 0 szentsége dec. 17 én titkos consistoriumot t a r t o t t , mellyben az alloeutio u t á n h é t püspö- köt praeconisált. — A „ G i o r n a l e " m e g h a z u d t o l j a a piemonti lapoknak azon á l l i t á s á t , m i n t h a V i c t o r - E m a n u e l t , a lorettoi szent házban t e t t l á t o g a t á s a alkalmával, a lorettoi p a p s á g ün- nepélyesen f o g a d t a volna. Szerinte csak k é t , amúgy is com- p r o m i t t á l t , kanonok fogadta ő f ö l s é g é t , és m a g y a r á z o t t , mu- t a t o t t m e g neki mindent. — Előkészületek t é t e t n e k fényes s o r s h ú z á s r a , mellyben n y e r e m é n y ü l a szent atyának ajándo- kul k ü l d ö t t , mintegy 6 0 d a r a b t á r g y is f o g szolgálni. A vál- lalat élén B o r g h e s e h e r c z e g n ő , és más , különféle t a r t o m á n y - beli személyiségek állanak. E g y sorsjegynek á r a 1 f r a n c , és a világ minden részében k a p h a t ó lesz. A sorsjáték j ö v e d e l m e a p á p a i birtok állomás nélkül m a r a d o t t hivatalnokainak fölse- gélésére vagyon szánva.

IRODALOM.

„ H A N D B U C H D E R G E I S T L I C H E N B E R E D S A M K E I T . Von J. B. van H e m e l . E h r e n d o m h e r r an den K a t h e d r a - len von Amiens u n d M e c h e l n , Generalvicar Sr. E m . des Car- dinais S t e r k x , Erzbischofs von Mecheln. M i t G e n e h m i g u n g des V e r f a s s e r s nach dem F r a n z ö s i s c h e n b e a r b e i t e t u n d he- r a u s g e g e b e n von F r a n z X a v e r K r a u s . R e g e n s b u r g 1860." N. 8-r. X X V I I I , és 714 1. Ára, fűzve : 4 fr. 8 3 kr. a. é.

Az „ I r o d a l o m " állandó r o v a t á t valamelly közhasznú, kö- zös é r d e k ű munka m e g i s m e r t e t é s é v e l a k a r v á n megkezdeni ezen czélra nézve alig t a l á l h a t t u n k volna a l e g ú j a b b t e r m é k e k között alkalmasabbat, mint az i t t bemutatottat, mellyet ezen czim szerint, és némileg m á r méltányoltat, i s m e r h e t n e k t. ol- vasóink a „Religio" 1860-ki II. Félév. 41. számából. Az I s t e n igéjének h i r d e t é s e általában véve közös kötelessége levén az e g y h á z minden szolgájának, l e h e t e t l e n , h o g y részvevő figye- lemmel n e kísérje közülünk mindenki a mozzanatokat, mellyek az egyházi ékesszólásra nézve az irodalom t e r é n szintúgy, mint az élő előadásban hatályosabban t ű n n e k föl. A m e g t ö r - h e t l e n buzgalmukról, e r n y e d e t l e n szeretetökről, kifogyhatlan bőkezűségről méltán nevezetes egyházi férfiakat kétségkívül szeretnők ismerni, s egyházias szellemünknél fogva talán lel-

*) Szabad-e remélni nekünk is szíves közremunkálást a t. tudó- sító ur részéről ? Mi igen kérjük. S z e r k.

künkben sokszor t á r s a l g u n k is velők : de m i n d e n e s e t r e még hatalmasabban érezzük m a g u n k a t vonzatni azokhoz, kik szép tetteik mellett az ékesszólás g y ö n y ö r ű a d o m á n y á v a l is föl levén ékesítve, az ige mennyei erejéhez a művészet kellemeit is fűzhetik, sőt g y a k r a n kétes jellemű, homályos erkölcsű em- berek e n a g y hibáiról is megfeledkezünk, h a I s t e n , különben nyomorult, leiköket a beszéd szépségével f ö l r u h á z t a és eszméi- ket, gondolatjaikat, érzelmeiket az ékesszólás édesen andalító szárnyain hozzák közelebb szivünkhez. Olly varázserő, olly kéjhatalom u r a l g a gyakran átkos a j k a k o n is, hogy j o b b föl- tételeink, edzettebb szándokunk ellenére is beszívjuk a csáb- bangok mézét, a bele v e g y i t e t t m é r g e t felocsudásunk u t á n is alig t u d v á n l é p r e került j o b b részünk magától eltávolítani.

I s t e n e szép a d o m á n y á t az egyház j a v á r a is gyümölcsözővé tenni, az ige, az örök igazság szolgálatába is szegődtetni, és általa a hitnek az ész és érzelemre nézve g y a k r a n f a n y a r ta- n i t m á n y á t élvezetesbbé alakítani : egyik legnemesb föladata az egyházi szónoknak. (Folyt, köv.)

KÖNYVHIRDETÉS.

M e g j e l e n t :

„A P Á P A I F E J E D E L E M S É G É S B I R T O K I r t a Z e r i c h T i v a d a r , erdélyi egyházmegyei á l d o z ó p a p , a szent h i t t a n tudora, püspöki szentszéki ülnök, a k á r o l y f e h é r v á r i lyceum- ban egyházi j o g - és t ö r t é n e t t a n á r , s a p e s t i cs. k. magyar t u d o m á n y - e g y e t e m h i t t a n i karának kebelezett t a g j a . — Az erdélyi rom. kath. egyházmegyei hivatal engedelmével. Ko- l o z s v á r t , 1860. A romai k a t h . nyomda betűivel." 8-r. IV.

64 1. Bolti ár : 5 0 kr. a. é.

VEGYESEK.

— Deák Ferencz és b. Eötvös József Bécsből visszatértek. Az audientia alkalmával egyéni nézeteiket adták elő, bazánk helyzetéről és hangulatáról. Schmerling államminiszter Deáknál látogatást tett. A magyar országgyűlés terminusa iránt 0 Fölsége határozata naponkint várható.

— A Szerbvajdaság és Temesi bánság 0 es. kir. Ap. Fölsége m. é. decemb. 2 7 - r ő l kelt legfelsőbb határozatánál fogva ismét bekebe- lezhetett Magyarországba. A visszacsatolt részek történelmi jogainak, kiváltságainak föntartása tekintetéből Rajacic József patriarcha megbí- zatott szakavatott férfiakkal erre nézve tanácskozni, és a tanácskoz- mány által javalt módokat 0 Fölségének előterjeszteni. Valamint a ma- gyar kanczelláriának is meghagyatott, hogy a Bánátnak azon részeiben, mellyekben nagyobb számú románok l a k n a k , a hivatalnokok azon nem- zetbeliek közül választassanak.

— Mondják, hogy gr. Rechberg is beadta volna lemondását, de véglegesen még nincs elfogadva ; Hübner bizonyosan be fogna lépni a minisztériumba , Mecséry pedig elhagyná a rendőrségi miniszterállomást.

— Turinban a parlament dec. 19-én bevégeztetett.

— Cavour g r ó f jobban érzi m a g á t , és honn már d o l g o z i k is.

— Fould bevégezvén olasz missióját, Bécsbe fogna jönni.

— Napoleon e napokban bizalmasbjainak egyike előtt ugy nyi- latkozott, hogy az olaszok nem is tudják , mennyi akadályt kell neki mindannyiszor elhárítania, valahányszor az olaszok részére valamit ki akar vinni.

— Az „Opinione" szerint II. Ferencz az éjt mindig egy spanyol fregaton tölti, és csak reggel tér vissza a várba. A királyné elhagyta Gaetát. A Farini visszalépéséről terjesztett hir alaptalan. Ellenben Ri- casoli alkalmasint megszűnik Toscana kormányzója lenni, és a Toscana autonómiáját megsemmisítő decretum naponkint váratik.

— Mindinkább valósul, hogy a francziák Gaeta aló 1 nem fognak távozni, mi azon hatalmasságok közbenjárásának volna tulajdonítandó, mellyeket e végből II. Ferencz fölkért. Mások szerint ennek igazi oka

Figure

Updating...

References

Related subjects :