Izotróp és anizotróp fluidumok relatív permittivitásának vizsgálata elméleti,szimulációs és kísérleti módszerekkel

110  Download (0)

Full text

(1)

,]RWUySpVDQL]RWUySIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNYL]VJiODWD HOPpOHWLV]LPXOiFLyVpVNtVpUOHWLPyGV]HUHNNHO

'RNWRUL3K'pUWHNH]pV

.pV]tWHWWH

9DOLVNy0yQLND RNOHYHOHVYHJ\pV]

.pV]OWD9HV]SUpPL(J\HWHP

.pPLD'RNWRUL,VNRODSURJUDPMDNHUHWpEHQ

7pPDYH]HW 'U6]DODL,VWYiQ

)L]LNDL.pPLD7DQV]pN

(2)

.LYRQDW

$ GROJR]DWEDQ L]RWUyS pV DQL]RWUyS IOXLGXPRN UHODWtY SHUPLWWLYLWiViQDN PHJKDWiUR]iViYDO IRJODONR]RWW D V]HU] SHUWXUEiFLyHOPpOHWL 0RQWH &DUOR V]LPXOiFLyV pV NtVpUOHWLPyGV]HUHNIHOKDV]QiOiViYDO$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVPHJDGKDWyDNOV HOHNWURPRVWpU KDWiViUD DGRWW OLQHiULV GLHOHNWURPRV YiODV] DODSMiQ 1DJ\ViJD D GLHOHNWULNXP SRODUL]iOKDWyViJiQDN PpUWpNpW O IJJ pV D] DGRWW DQ\DJUD MHOOHP] MyO PHJKDWiUR]RWW DQ\DJL WXODMGRQViJ$]HJ\V]HU PRGHOOHNGLSROiULVPHUHYJ|PESRODUL]iOKDWyGLSROiULVPHUHYJ|PE YDODPLQW 6WRFNPD\HU SRWHQFLiORN DONDOPD]iViYDO HOPpOHWL ~WRQ PHJEHFVOW UHODWtY SHUPLWWLYLWiVRNDWV]LPXOiFLyVpVNtVpUOHWLDGDWRNNDOLV|VV]HYHWHWWHDV]HU] L]RWUySIRO\DGpNRN HVHWpQ

$ V]HU] NpW ~M PyGV]HUW MDYDVROW SRODUL]iOKDWy IOXLGXPRN UHODWtY SHUPLWWLYLWiViQDN EHFVOpVpUHSHUWXUEiFLyHOPpOHWLPHJIRQWROiVRNDODSMiQ(OV NpQWHJ\HJ\V]HU V]HPLHPSLULNXV PyGV]HUWYH]HWHWWEHD.LUNZRRG)U|KOLFKHJ\HQOHWDODSMiQ$SRODUL]iOKDWyViJRWPROHNXOiULV V]LQWHQ ILJ\HOHPEH YpYH D UHQRUPiOW SHUWXUEiFLyHOPpOHWHQ DODSXOy HJ\HQOHWHW MDYDVROW D SRODUL]iOKDWyPROHNXOiULVIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNV]iPtWiViUD

6]LV]WHPDWLNXV 0RQWH &DUOR V]LPXOiFLyV WDQXOPiQ\EDQ IRJODOWD |VV]H D V]HU] D UHODWtYSHUPLWWLYLWiVPHJKDWiUR]iVDVRUiQNDSRWWHUHGPpQ\HLW|VV]HKDVRQOtWYDD]HOPpOHWL~WRQ EHFVOW DGDWRNNDO pV My HJ\H]pVW WDOiOW PpUVpNHOW GLSyOXVPRPHQWXPRN pV SRODUL]iOKDWyViJRN HVHWpQ

$ NtVpUOHWL PXQND VRUiQ D] DQL]RWUyS DQ\DJRN HJ\ MHOOHJ]HWHV FVRSRUWMiW D IRO\DGpNNULVWiO\RNDWYL]VJiOWDDV]HU] 0pU FHOOiWpVPpUpVLHOMiUiVWIHMOHV]WHWWNLDVV]RFLDWtY IRO\DGpNNULVWiO\RNGLHOHNWURPRVWXODMGRQViJDLQDNYL]VJiODWDFpOMiEyO

(3)

7KHRUHWLFDOVLPXODWLRQDQGH[SHULPHQWDOVWXG\RIWKHUHODWLYHSHUPLWWLYLW\

RILVRWURSLFDQGDQLVRWURSLFIOXLGV

$3K'WKHVLV E\

0yQLND9DOLVNy

$EVWUDFW

7KH WKHVLV GHDO ZLWK WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WKH UHODWLYH SHUPLWWLYLW\ RI LVRWURSLF DQG DQLVRWURSLF IOXLGV XVLQJ SHUWXUEDWLRQ WKHRUHWLFDO 0RQWH &DUOR VLPXODWLRQ DQG H[SHULPHQWDO PHWKRGV 7KH UHODWLYH SHUPLWWLYLWLHV HVWLPDWHG IURP YDULRXV WKHRUHWLFDO DSSURDFKHV DSSO\LQJ VLPSOH PRGHOV KDYH EHHQ FRPSDUHG WR ERWK VLPXODWLRQ DQG H[SHULPHQWDO GDWD LQ WKH FDVH RI LVRWURSLFOLTXLGV

7ZR QHZ SHUWXUEDWLRQ WKHRUHWLFDO PHWKRGV KDYH EHHQ VXJJHVWHG WR FDOFXODWH WKH UHODWLYH SHUPLWWLYLW\ RI SRODUL]DEOH IOXLGV $ V\VWHPDWLF 0RQWH &DUOR VWXG\ RI WKH GLHOHFWULF SURSHUWLHV RI SRODUL]DEOH PRGHO IOXLGV KDV EHHQ PDGH ,Q WKH H[SHULPHQWDO ZRUN D FKDUDFWHULVWLF FODVV RI DQLVRWURSLF PDWHULDOV KDV EHHQ VWXGLHG WKH OLTXLG FU\VWDOV :H KDYH SURYHG ZLWK RXU GLHOHFWULF PHDVXUHPHQWV WKDW WKH +ERQGV IRUPHG LQ DVVRFLDWLRQ PDNHV WKH OLTXLGFU\VWDOSURSHUWLHVVWURQJHU

(4)

8QWHUVXFKXQJGHUUHODWLYHQ'LHOHNWUL]WlWVNRQVWDQWHQYRQLVRWURSHQXQG DQLVRWURSHQ)OXLGHQPLWWHOVWKHRUHWLVFKHUXQGH[SHULPQHWHOOHU0HWKRGHQ

XQG&RPSXWHUVLPXODWLRQHQ

'RNWRUDUEHLW YRQ 0yQLND9DOLVNy

=XVDPPHQIDVVXQJ

,Q GHU YRUOLHJHQGHQ $UEHLW ZXUGH GLH UHODWLYH 'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQ YRQ LVRWURSHQ XQG DQLVRWURSHQ )OXLGHQ PLW GHU 3HUWXUEDWLRQVWKHRULH PLW 0RQWH &DUOR 6LPXODWLRQ XQG PLW HLQHU H[SHULPHQWDOOHQ 0HWKRGH EHVWLPPW (LQIDFKH 0RGHOOSRWHQWLDOH ZXUGHQ LQ GHU 3HUWXUEDWLRQVWKHRULH XQG LQ 0RQWH &DUOR 6LPXODWLRQHQ YHUZHQGHW 'LH GXUFK GLH 7KHRULH YRUKHUJHVDJWH 'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQ ZXUGHQ PLW GHQ (UJHEQLVVHQ GHU 6LPXODWLRQHQ XQG PLWH[SHULPHQWHOOHQ'DWHQYHUJOLFK

=ZHLQHXH0HWKRGHQZXUGHQIUGLH(UPLWWOXQJGHUUHODWLYHQ'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQ YRQ SRODULVLHUEDUHQ )OXLGHQ HQWZLFNHOW 6\VWHPDWLVFKH 0RQWH &DUOR 8QWHUVXFKXQJ ZXUGHQ ]XP 6WXGLXP GHU UHODWLYHQ 'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQ YRQ SRODULVLHUEDUHQ )OXLGHQ HLQJHVHW]

$XFK LP 5DKPHQ GLHVHU $UEHLW ZXUGHQ GLH 'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQPHVVXQJHQ HLQHJHU )OVVLJNHLWVNULVWDOOH DOV HLQH W\SLVFKH *UXSSH YRQ DQLVRWURSHQ 0DWHULDOHQ GXUFKJHIUKW

$QKDQG YRQ 'LHOHNWUL]LWlWVNRQVWDQWHQPHVVXQJHQ ZXUGH JH]HLJW GD GLH $XVELOGXQJ GHU :DVVHUVWRIIEUFNHQ]XHLQHU9HUVWlUNHUXQJGHVIOVVLJNHLWVNULVWDOOLQHQ&KDUDNWHUVIKUW

(5)

7DUWDORPMHJ\]pN

7DUWDORP««««««««««««««««««««««««««««««««««

%HYH]HWpV

-HO|OpVHNpVU|YLGtWpVHNMHJ\]pNH«««««««««««««««««

(O V]y««««««««««««««««««««««««««

$]LQWHUPROHNXOiULVN|OFV|QKDWiVRN««««««««««««««««

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiV

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVIHQRPHQROyJLDLV]iUPD]WDWiVD«««««««««

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVPROHNXOiULVpUWHOPH]pVH«««««««««««

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVVWDWLV]WLNXVPHFKDQLNDLpUWHOPH]pVH««««««

(OPpOHWLPHJN|]HOtWpVHN

,URGDOPLiWWHNLQWpV««««««««««««««««««««««

1HPSRODUL]iOKDWyGLSROiULVIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNV]iPtWiVDD

.LUNZRRGHJ\HQOHWDODSMiQ.LUNZRRGIDNWRU~W««««««««««

1HPSRODUL]iOKDWyGLSROiULVIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNV]iPtWiVD

V]DEDGHQHUJLDDODSMiQ6]DEDGHQHUJLD~W«««««««««««««

6]HPLHPSLULNXVPyGV]HUSRODUL]iOKDWyIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDN

V]iPtWiViUD«««««««««««««««««««««««««

$SHUWXUEiFLyHOPpOHWNLWHUMHV]WpVHHOHJ\HNUH««««««««««««

5HQRUPiOWSHUWXUEiFLyHOPpOHW««««««««««««««««««

0RQWH&DUORV]LPXOiFLyN

$0RQWH&DUORPyGV]HUDODSMDL««««««««««««««««««

3RODUL]iOKDWyPROHNXOiN0RQWH&DUORV]LPXOiFLyMD«««««««««

3RODUL]iOKDWyIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiVD««««««««««««

$SHUWXUEiFLyHOPpOHWLHUHGPpQ\HN|VV]HKDVRQOtWiVDNtVpUOHWLDGDWRNNDO

$VV]RFLDWtYpVQHPDVV]RFLDWtYIRO\DGpNRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiVD«««««

.DUERQLOYHJ\OHWHNDSROiULVROGyV]HUUHODONRWRWWHOHJ\HLQHNUHODWtY

SHUPLWWLYLWiViUDNDSRWWHUHGPpQ\HLQN«««««««««««««««

.LHJpV]tW PpUpVHN«««««««««««««««««««««««

$QL]RWUySIRO\DGpNNULVWiO\RVYHJ\OHWHNUHODWtYSHUPLWWLYLWiVD

2ULHQWiFLyVpVKHO\]HWLUHQGH]HWWVpJIRO\DGpNNULVWiO\RNEDQ«««««««

)RO\DGpNNULVWiO\RNUHODWtYSHUPLWWLYLWiVD««««««««««««««

gVV]HIRJODOiV«««««««««««««««««««««««««««««««

,URGDORPMHJ\]pN««««««««««««««««««««««««««««««

.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV««««««««««««««««««««««««««««

)JJHOpN«««««««««««««««««««««««««««««««««

(6)

-HO|OpVHNpVU|YLGtWpVHNMHJ\]pNH

-HO|OpVHN

D SRODUL]iOKDWyViJ

E UHFLSURNK PpUVpNOHWE N7

G W|PHJV U VpJ

' GLHOHNWURPRVHOWROiVYHNWRUD ( HOHNWURPRVWpUHU VVpJNOV WpU ( HOHNWURPRVWpUHU VVpJ0D[ZHOOWpU

H UHDNFLyWpUJHRPHWULiEDQDPLQWiWN|UOYHY GLHOHNWULNXPUHODWtYSHUPLWWLYLWiVD H UHODWtYSHUPLWWLYLWiVGLHOHNWURPRViOODQGy

H

' GLHOHNWURPRVDQL]RWUySLD

H /HQQDUG-RQHVHQHUJLDSDUDPpWHU

H QDJ\IUHNYHQFLiVGLHOHNWURPRViOODQGy ) /RUHQW]IpOHEHOV WpU

I HJ\UpV]HFVNHV]DEDGHQHUJLD ) LQWHUPROHNXOiULVSiUSRWHQFLiO

J .LUNZRRGIpOHJIDNWRU J SiUNRUUHOiFLyVIJJYpQ\

N %ROW]PDQQiOODQGy 0 WHOMHVGLSyOXVPRPHQWXP 0 PROiULVW|PHJ

P SHUPDQHQVGLSyOXVPRPHQWXP

Q NpWUpV]HFVNpW|VV]HN|W YHNWRULUiQ\iEDPXWDWyHJ\VpJYHNWRUYDJ\GLUHNWRU Q EHOV W|UpVPXWDWy

Q 1D'YRQDOiQPpUWW|UpVPXWDWy 1 UpV]HFVNHV]iP

3 SRODUL]iFLy 4 iOODSRW|VV]HJ

U

U W|OWpVHORV]OiV U V]iPV U VpJ

U D]LHGLNUpV]HFVNHKHO\YHNWRUD

(7)

U D]LHGLNUpV]HFVNpW ODMHGLNKH]PXWDWyYHNWRU

U

U NpWUpV]HFVNHN|]|WWLWiYROViJ

V /-WiYROViJSDUDPpWHUYDJ\PROHNXODiWPpU 8 EHOV HQHUJLD

7 K PpUVpNOHW 9 WpUIRJDW

\ GLSyOXVHU VVpJIJJYpQ\

D]LHGLNPROHNXODRULHQWiFLyMD

5|YLGtWpVHN

'+6 GLSROiULVPHUHYJ|PEGLSRODUKDUGVSKHUH +6 PHUHYJ|PEKDUGVSKHUH

/- /HQQDUG-RQHV

0& 0RQWH&DUOR 0' PROHNXODGLQDPLND

3'+6 SRODUL]iOKDWyGLSROiULVPHUHYJ|PESRODUL]DEOHGLSRODUKDUGVSKHUH 3670 SRODUL]iOKDWy6WRFNPD\HU

37 SHUWXUEiFLyHOPpOHWSHUWXUEDWLRQWKHRU\

5) UHDNFLyWpUUHDFWLRQILHOG

537 UHQRUPiOWSHUWXUEiFLyHOPpOHWUHQRUPDOL]HGSHUWXUEDWLRQWKHRU\

670 6WRFNPD\HU

5HGXNiOWPHQQ\LVpJHN

UV

U UHGXNiOWV U VpJ

V D

D UHGXNiOWSRODUL]iOKDWyViJ

H E

7

UHGXNiOWK PpUVpNOHW6703670

V

H P

P UHGXNiOWGLSyOXVPRPHQWXP6703670

V E P

P UHGXNiOWGLSyOXVPRPHQWXP'+63'+6

!"

1 8

X H

#

UHGXNiOWEHOV HQHUJLD6703670 1

8

X

$

E UHGXNiOWEHOV HQHUJLD'+63'+6

(8)

(O V]y

$] L]RWUyS pV DQL]RWUyS IOXLGXPRN UHODWtY SHUPLWWLYLWiViQDN YL]VJiODWiUD KiURP DODSYHW PyGV]HU iOO D NXWDWyN UHQGHONH]pVpUH D NtVpUOHW D] HOPpOHW pV D V]LPXOiFLy (J\

UHiOLV UHQGV]HUU O PRGHOOW DONRWXQN DPLW HOPpOHWL pV V]LPXOiFLyV PyGV]HUHNNHO WDQXOPiQ\R]KDWXQN $] HOPpOHWL PyGV]HUHN J\DNUDQ N|]HOtWpVHNHW pV HOKDQ\DJROiVRNDW WDUWDOPD]QDN $ V]LPXOiFLyN D] DGRWW PRGHOOUH HJ]DNW HUHGPpQ\HNHW V]ROJiOWDWQDN tJ\ HJ\

HOPpOHW YL]VJiODWD WHV]WHOpVH V]HPSRQWMiEyO D V]LPXOiFLyV DGDWRN ÄNtVpUOHWL´ DGDWRNQDN WHNLQWKHW N$PRGHOOWHV]WHOpVpUHDNNRUQ\tOLNOHKHW VpJKDDYDOyViJJDOKDVRQOtWMXN|VV]HD V]LPXOiFLyVHUHGPpQ\HNHW$NtVpUOHWKH]NpSHVWDV]LPXOiFLyND]HOPpOHWV]HUHSpWW|OWLNEH$

IHQWLHNHW$OOHQpV7LOGHVHO\N|Q\YpE OYHWWIRO\DPDWiEUDV]HPOpOWHWL>@

%'&)(+*-,/.1032-,

425(763&)8)9;:-25: <

2583=;(;(>:39?,/@;ACB79?, 425(763&)8)9;:

<

2583=;(;(

:3AD,E9;F?(;=+B ,/@;G

<IH (7.1J+GC*

%39+0K@;9?,E=

%39+0K@;9?,E=

=;(

<

9;(;=>B;G

:-LK@;=;(;ACB;9?,

:3AD,E9;F?(;=+B7G

=;F?=;8

<

9M-6)=;:

=+0K@7&):)BN=;F?=;8

<

9OM-6-=;:

=+0K@7&):)BN=;F?=;8

<

9OM-6-=;:

& <

2583=;(>(;F?=

=;(

<

9;(;=>B;G

PQ*-,E(7&-B>2':

L-,R,/@;=;S'&T,2UMV(;ACB.W, L-,R,/@;=;S'&T,2UMV(;ACB.W,

& <

2583=;(>(

B7=?,/@>B7PD=

&3@N=;(

<

9>(;=>B

B7=?,/@>B7PD=

iEUD

$NtVpUOHWLD]HOPpOHWLpVDV]LPXOiFLyVPyGV]HUHNN|]|WWLNDSFVRODWV]HPOpOWHWpVH>@

(9)

$ PDNURV]NRSLNXV pV PLNURV]NRSLNXV WXODMGRQViJRN N|]|WWL NDSFVRODWRN IHOGHUtWpVH D VWDWLV]WLNXV PHFKDQLND DODSYHW IHODGDWD $ VWDWLV]WLNXV WHUPRGLQDPLND D N|OFV|QKDWiVL SRWHQFLiO LVPHUHWpEHQ KDWiUR]]D PHJ D UHQGV]HU PDNURV]NRSLNXV WHUPRGLQDPLNDL WXODMGRQViJDLW$]LQWHUPROHNXOiULVSRWHQFLiORNPHJKDWiUR]iVDPHJOHKHW VHQERQ\ROXOWH]pUW HJ\V]HU EE PRGHOOSRWHQFLiORN EHYH]HWpVH D FpOV]HU tJ\ D YRQ]y pV WDV]tWy SRWHQFLiOMiUXOpNRN NO|QNO|Q pV HJ\PiVWyO IJJHWOHQO LV YL]VJiOKDWyDN $]

LQWHUPROHNXOiULVN|OFV|QKDWiVRNUyOD]IHMH]HWQ\~MWiWWHNLQWpVW

6]WDWLNXVGLHOHNWURPRVWXODMGRQViJRNUyODNNRUEHV]pOQNKDDGLHOHNWULNXPHJ\HQV~O\EDQ YDQ D Ui KDWy HOHNWURPRV HU WpUUHO $ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV HOWHUMHGW PpJ D V]WDWLNXV GLHOHNWURPRV iOODQGy PHJQHYH]pV LV pUWHOPH]pVpW D NODVV]LNXV HOPpOHWHNNHO HJ\WW D IHMH]HWEHQLVPHUWHWMNNO|QE|] Qp] SRQWRNEyO

$ GLVV]HUWiFLy HJ\LN FpOMD KRJ\ HJ\V]HU PRGHOOHN DONDOPD]iViYDO NO|QE|]

SHUWXUEiFLyHOPpOHWL PyGV]HUHN IHOKDV]QiOiViYDO PHJEHFVOMN D UHODWtY SHUPLWWLYLWiVW $]

DONDOPD]RWW PRGHOOHN D GLSROiULV PHUHYJ|PE '+6 D SRODUL]iOKDWy GLSROiULV PHUHYJ|PE 3'+6 D 6WRFNPD\HU 670 pV D SRODUL]iOKDWy 6WRFNPD\HU 3670 IOXLGXP $] HOPpOHWL PHJN|]HOtWpVHNHW D IHMH]HW WDUWDOPD]]D DKRO HO V]|U D QHP SRODUL]iOKDWy UHQGV]HUHNHW YL]VJiOMXN

$ SRODUL]iOKDWyViJ ILJ\HOHPEH YpWHOpUH NpWIpOH PHJN|]HOtWpVW MDYDVROXQN (OV NpQW V]HPLHPSLULNXV PyGV]HUQNHW PXWDWMXN EH DKRO D PROHNXOiN SRODUL]iOKDWyViJiW LPSOLFLW PyGRQ D W|UpVPXWDWy EHYH]HWpVpYHO YHVV]N ILJ\HOHPEH $] HOPpOHWHW NLWHUMHV]WHWWN HOHJ\HNUHLV

$ PROHNXOiULV SRODUL]iOKDWyViJ PROHNXOiULV V]LQWHQ LV EHpStWKHW D PRGHOOEH GH H]

PHJQHKH]tWL D SUREOpPD VWDWLV]WLNXV PHFKDQLNDL NH]HOpVW PHUW D] LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiV D WRYiEELDNEDQ PiU QHP DGGLWtY 3RODUL]iOKDWy IOXLGXPRN HVHWpQ D] ~Q UHQRUPiOWSHUWXUEiFLyHOPpOHWVHJtWVpJpYHOEHFVOMNPHJDUHODWtYSHUPLWWLYLWiVW

$ SRODUL]iOKDWy IOXLGXPRN V]LV]WHPDWLNXV 0RQWH &DUOR V]LPXOiFLyMD W|EE V]HPSRQWEyO LV pUGHNHVQHN tJpUNH]HWW (J\UpV]W D] RO\DQ HJ\V]HU PRGHOOHN PLQW D 3'+6 pV 3670 UHODWtY SHUPLWWLYLWiViQDN V]LV]WHPDWLNXV YL]VJiODWD PpJ QHP W|UWpQW PHJ PiVUpV]W D SRODUL]iOKDWy IOXLGXPRNUDNLIHMOHV]WHWWHOPpOHWQNHWLVWHV]WHOKHWMN

$ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV HOPpOHWL PHJN|]HOtWpVHL XWiQ IHOPHUOW D NpUGpV KRJ\ D] HJ\HV HOPpOHWHN NpSHVHNH UHSURGXNiOQL YDOyV DQ\DJRN NtVpUOHWLOHJ PHJKDWiUR]RWW UHODWtY SHUPLWWLYLWiVDLW

$VV]RFLDWtY pV QHP DVV]RFLDWtY L]RWUyS IRO\DGpNRN HVHWpQ D] HJ\HV HOPpOHWL PyGV]HUHN DODSMiQPHJKDWiUR]RWWUHODWtYSHUPLWWLYLWiVRNDWNtVpUOHWLDGDWRNNDOKDVRQOtWMXN|VV]H

(10)

0HJPXWDWMXN WRYiEEi KRJ\ D] iOWDOXQN EHYH]HWHWW V]HPLHPSLULNXV PyGV]HU VHJtWVpJpYHO EHFVOW UHODWtY SHUPLWWLYLWiVRN MyO N|]HOtWLN D NDUERQLOYHJ\OHWHN DSROiULV ROGyV]HUUHO DONRWRWW HOHJ\HLQHNNtVpUOHWL~WRQPHJKDWiUR]RWWUHODWtYSHUPLWWLYLWiVDLW

$ GROJR]DW HJ\ PiVLN FpONLW ]pVH D IRO\DGpNNULVWiO\RN DPHO\HNHW DQL]RWUyS IOXLGXPQDN WHNLQWKHWQN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN YL]VJiODWD NtVpUOHWL ~WRQ $ NtVpUOHWL PXQND D PHJIHOHO PyGV]HU pV HV]N|]|N NLYiODV]WiViYDO HVHWHQNpQW IHMOHV]WpVpYHO NH]G GLN

$] iOWDOXQN YL]VJiOQL NtYiQW IRO\DGpNNULVWiO\RN Ii]LViWPHQHWHL QDJ\ K PpUVpNOHWHQ MHOHQWNH]QHN tJ\ D] HOV GOHJHV FpOXQN RO\DQ PpUpVL HOMiUiV pV FHOOD NLIHMOHV]WpVH YROW DPHO\

DONDOPDV D X & IHOHWWL PpUpVHNUH LV 0XQNiQN VRUiQ QpKiQ\ DVV]RFLDWtY IRO\DGpNNULVWiO\

UHODWtYSHUPLWWLYLWiVDLWKDWiUR]WXNPHJ

$GROJR]DWRWD]HUHGPpQ\HNWp]LVV]HU |VV]HIRJODOiVD]iUMD

(11)

$]LQWHUPROHNXOiULVN|OFV|QKDWiVRN

$ VWDWLV]WLNXV PHFKDQLNDL PyGV]HUHN DONDOPD]iVD V]HPSRQWMiEyO HOHQJHGKHWHWOHQ D]

LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiVRN LVPHUHWH H]pUW D WRYiEELDNEDQ HUU O V]HUHWQpQN HJ\ U|YLG iWWHNLQWpVW DGQL (J\ WHUPRGLQDPLNDL UHQGV]HUW MHOOHP] NRQILJXUiFLyV PHQQ\LVpJHN PHJKDWiUR]iViKR] V]NVpJQN YDQ D] LQWHUPROHNXOiULV SRWHQFLiO LVPHUHWpUH (QQHN PHJKDWiUR]iVDD]RQEDQPHJOHKHW VHQQHKp]IHODGDW

$] LQWHUPROHNXOiULV SRWHQFLiORN V]iPtWiViUD W|EE PyGV]HU LV OpWH]LN D NpW OHJHOWHUMHGWHEEH]HNN|]O

.YDQWXPPHFKDQLNDL V]iPtWiVRNDW YpJH]QHN D] HJ\PiVKR] NpSHVW

UZ[Y Z Y

KHO\]HWEHQ OHY NO|QiOOy SiURN QDJ\ V]iP~ NRQILJXUiFLyMiUD pV D] HUHGPpQ\HNUH DQDOLWLNXV IJJYpQ\HNHWLOOHV]WHQHN(]D]RQEDQPHJOHKHW VHQV]iPROiVLJpQ\HVIHODGDW

*\DNRULEE pV HJ\V]HU EE D] HPSLULNXV PRGHOOSRWHQFLiORN DONDOPD]iVD (]HN D SRWHQFLiORN N|]HOtW IJJYpQ\HN PHO\HN D N|OFV|QKDWiVEDQ UpV]WYHY PROHNXOiNUD MHOOHP]

SDUDPpWHUHNHW WDUWDOPD]QDN $ SDUDPpWHUHNHW NtVpUOHWL DGDWRNKR] YDOy LOOHV]WpVVHO KDWiUR]]iN PHJ(]OHKHWVSHNWURV]NySLDLWUDQV]SRUWYDJ\Ii]LVHJ\HQV~O\LWXODMGRQViJRNUDYDOyLOOHV]WpV 0LQpO W|EE SDUDPpWHUW WDUWDOPD] HJ\ PRGHOO DQQiO SRQWRVDEEDQ OHtUKDWy D] DGRWW IOXLGXPYLVHONHGpVH$SDUDPpWHUHNV]iPiQDNQ|YHOpVpYHOD]RQEDQDV]iPtWiVLLG Q|YHNV]LN PHJ MHOHQW VHQ pV tJ\ D PRGHOOHN NH]HOKHW VpJH QDJ\PpUWpNEHQ OHFV|NNHQKHW (J\UH ERQ\ROXOWDEE PRGHOOSRWHQFLiORN DONDOPD]iViYDO N|]HOHEE MXWKDWXQN HJ\ DGRWW DQ\DJ OHtUiViKR] GH H] yKDWDWODQXO HJ\WW MiU D] iOWDOiQRVViJ EL]RQ\RV IRN~ HOYHV]WpVpYHO (J\

HJ\V]HU EE PRGHOOSRWHQFLiO D]D] NHYpV SDUDPpWHUW WDUWDOPD]y PDWHPDWLNDLODJ HJ\V]HU DODN~ GH IL]LNDL DODSRNRQ Q\XJYy SRWHQFLiO DONDOPDV OHKHW HJ\ DQ\DJFVRSRUW HJ\WWHV MHOOHP]pVUH

$] LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiVRNQDN D N|YHWNH] DODSYHW WtSXVDLW NO|QE|]WHWKHWMNPHJ>@

$ WDV]tWy N|OFV|QKDWiV RND D 3DXOLIpOH WLODOPL HOYEHQ NHUHVHQG $] DWRPRN pV PROHNXOiNHOHNWURQIHOK LQHNWpUEHOLiWIHGpVHWDV]tWiVWHUHGPpQ\H]

$SROiULV HOHNWURPRV GLSyOXVVDO QHP UHQGHONH] PROHNXOiN N|]|WW OpSQHN IHO D] ~Q GLV]SHU]LyV N|OFV|QKDWiVRN (]HN RO\DQ U|YLG KDWyWiYROViJ~ YRQ]y MHOOHJ N|OFV|QKDWiVRN DPHO\HN D] HOHNWURQIHOK N IOXNWXiFLyMD PLDWW NLDODNXOy SLOODQDWQ\L GLSyOXVRNN|]|WWLN|OFV|QKDWiVRNLG iWODJDNpQWiOOQDNHO

(J\ PROHNXOD DNiU DSROiULV DNiU SROiULV W|OWpVHORV]OiVD NOV WpU LOOHWYH HJ\ PiVLN PROHNXODPXOWLSyOXViQDNKDWiViUDWRU]XOKDWD]D]DPROHNXOiQGLSyOXVPRPHQWXPYDJ\

(12)

PDJDVDEE UHQG PXOWLSyOXV LQGXNiOyGKDW $] tJ\ NLDODNXOW LQGXNiOW PXOWLSyOXVRN UpV]YpWHOpYHO NLDODNXOy N|OFV|QKDWiVRNDW SRODUL]iFLyV YDJ\ LQGXNFLyV N|OFV|QKDWiVRNQDNQHYH]]N

$PHQQ\LEHQ D PROHNXOD DV]LPPHWULNXV W|OWpVHOUHQGH]pV DNNRU D PROHNXOiN N|]|WW N|]YHWOHQ HOHNWURV]WDWLNXV N|OFV|QKDWiVRN OpSQHN IHO $ PROHNXOiN W|OWpVHORV]OiViW D PXOWLSyOXVVRUIHMWpVVHOV]RNiVpUWHOPH]QL(V]HULQWIHOOpSKHWQHNW|OWpVHNN|]|WWLLRQRN HVHWpQ &RXORPE N|OFV|QKDWiVRN SHUPDQHQV GLSyOXVRN SROiURV PROHNXOiN HVHWpQ N|]|WWLN|OFV|QKDWiVRNYDODPLQWDPDJDVDEEUHQG PXOWLSyOXVN|OFV|QKDWiVRN

6SHFLILNXVN|OFV|QKDWiVRNHUHGPpQ\H]LND]DVV]RFLiFLyWpVDNRPSOH[NpS] GpVW(]HN D NpPLDL N|WpVHNQpO NLVHEE HQHUJLiM~ U|YLG pV N|]HSHV KDWyWiYROViJ~ ~Q PDUDGpN YHJ\pUWpN N|OFV|QKDWiVRN $ KLGURJpQKtG N|WpV pV D W|OWpViWYLWHOL N|OFV|QKDWiVRN D OHJMHOOHP] EESpOGiL

$] HJ\HV SRQWRN N|]|WW iWIHGpVHN YDQQDN DPHO\QHN D] DODSYHW RND D]

LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiVRN HOHNWURPiJQHVHV MHOOHJpEHQ NHUHVHQG 9L]VJiOMXN PHJ D]

HJ\HV LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiVRN KDWyWiYROViJiW $ WDV]tWiV N|]HOL KDWiV tJ\ D] HVHWHN W|EEVpJpEHQ QHP HJ\ WHOMHV PROHNXOiKR] N|W GLN KDQHP D PROHNXOiN HJ\HV UpV]HL N|]|WW pUWHOPH]KHW $WDV]tWyN|OFV|QKDWiVLHQHUJLDH[SRQHQFLiOLVDQFV|NNHQDWiYROViJJDO

.|]YHWOHQHOHNWURV]WDWLNXVN|OFV|QKDWiVRNH]HQDDVpVHVSRQWRNDWpUWMNHVHWpQ NpW PROHNXOD HOHNWURV]WDWLNXV N|OFV|QKDWiVDNRU D GLSyOXVGLSyOXV N|OFV|QKDWiV PHOOHWW GLSyOXVNYDGUXSyOXV NYDGUXSyOXVNYDGUXSyOXV pV HJ\pE PDJDVDEE UHQG N|OFV|QKDWiVRN LV V]HUHSHOQHN $] HJ\HV WDJRN NO|QE|] QDJ\ViJ~DN pV D WiYROViJ UHFLSURNiQDN NO|QE|]

KDWYiQ\DL V]HULQW FV|NNHQHN 3RQWW|OWpVHN SS HVHWpQ D &RXORPE W|UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D]

HQHUJLDDUHFLSURNWiYROViJJDOSHUPDQHQVGLSyOXVpVSRQWW|OWpVS'N|OFV|QKDWiVLHQHUJLiMDD UHFLSURN WiYROViJ QpJ\]HWpYHO FV|NNHQ $ GLSyOXVGLSyOXV '' N|OFV|QKDWiV N|E|VHQ D GLSyOXVNYDGUXSyOXV '4 N|OFV|QKDWiV QHJ\HGLN D NYDGUXSyOXVNYDGUXSyOXV 44 N|OFV|QKDWiVDWiYROViJ|W|GLNKDWYiQ\iQDNUHFLSURNDV]HULQWWDUW]pUXVKR]

\

]

^

_

| )

U

$ U

$ U

$ U

$ U

$ U

`7`

a `

a7a b a

bcb

dQefgDh[i

jlkjmgDenoDip[e

DKROD]$SDUDPpWHUIJJDPXOWLSyOXVRNQDJ\ViJiWyOpVDPROHNXOiNHJ\PiVKR]YLV]RQ\tWRWW N|OFV|Q|V KHO\]HWpW O YDODPLQW LQGXNiOW GLSyOXVRN N|OFV|QKDWiVD HVHWpQ D PROHNXOD

(13)

SRODUL]iOKDWyViJiWyO LV >@ 'LV]SHU]LyV N|OFV|QKDWiVRN HVHWpQ RO\DQ KDWYiQ\VRUW NDSXQN DPHO\EHQDUHFLSURNWiYROViJSiURVKDWYiQ\DLV]HUHSHOQHNpVD]HOV WDJDKDWRGLNKDWYiQ\

$]~QW|EEWHVWN|OFV|QKDWiVRND]D]NHWW QpOW|EEPROHNXODN|]|WWLHJ\LGHM KDWiVRN LV MHOHQW V V]HUHSHW NDSQDN $ N|OFV|QKDWiVL HQHUJLD D UHQGV]HUW DONRWy |VV]HV PROHNXOD N|OFV|QKDWiVDNpQW M|Q OpWUH (]W HOV N|]HOtWpVEHQ D PROHNXODSiURN N|]WL N|OFV|QKDWiVRN

|VV]HJpYHODGKDWMXNPHJ

¦)

| ) qr

s sr

(]W D N|]HOtWpVW SiURQNpQWL DGGLWLYLWiVQDN KtYMXN pV J\DNUDQ DONDOPD]]XN +iURP PROHNXOD N|]|WWRO\DQN|OFV|QKDWiVRNLVOpWUHM|KHWQHNDPHO\HNSiURQNpQWQHPDGGLWtYDN

wt wu tvu

wtvu

wtvu {) ) ) )

')

$WHOMHVHQHUJLDDSiUHQHUJLiNpVDPHJIHOHO W|EEOHWHN|VV]HJHNpQWtUKDWyIHO

¦ ')

¦ ')

¦) {

) x x x x x x y

z

{

| |{ z y

z

{

| |{ z

{

|

|{

z

6]LJRU~DQYpYHDSiURQNpQWLDGGLWLYLWiVHU VN|]HOtWpVDSiUSRWHQFLiORNSDUDPpWHUHLD]RQEDQ UpV]EHQ WDUWDOPD]]iN D PDJDVDEEUHQG N|OFV|QKDWiVRN MiUXOpNiW LV H]pUW H]HNHW D SiUSRWHQFLiORNDWVRNV]RUHIIHNWtYSiUSRWHQFLiORNQDNLVQHYH]]N

$ GLVV]HUWiFLyEDQ DONDOPD]RWW PRGHOOSRWHQFLiORN D] LURGDORPEDQ UHQGNtYO HOWHUMHGWHN PHJOHKHW VHQ HJ\V]HU HN pV NHYpV SDUDPpWHUW WDUWDOPD]QDN $ N|YHWNH] NEHQ iWWHNLQWpVWV]HUHWQpQNDGQLD]HJ\V]HU EESRWHQFLiOPRGHOOHNU O

$ PHUHYJ|PE +6 SRWHQFLiO HVHWpEHQ QLQFV YRQ]y N|OFV|QKDWiV D PROHNXOD PHUHY IDO~ GLQDPLNDL V]HPSRQWEyO D PROHNXOiN UXJDOPDVDQ WN|] V iWPpU M JRO\yNNpQW YLVHONHGQHN $] HJ\V]HU FHQWUiOLV SRWHQFLiORN QDJ\ VHJtWVpJHW Q\~MWDQDN D SHUWXUEiFLyHOPpOHWL V]iPtWiVRNQiO 0XQNiQN VRUiQ D PHUHYJ|PE SRWHQFLiOW J\DNUDQ DONDOPD]]XNUHIHUHQFLDUHQGV]HUNpQW$PHUHYJ|PESRWHQFLiOPDWHPDWLNDLDODNMDDN|YHWNH]

°¯

°

®

­

t f

)

V V U KD

U KD U

}'~

(14)

(J\ |VV]HWHWW PRGHOOSRWHQFLiO IHOpStWpVHNRU D SRWHQFLiO IHORV]WKDWy HJ\ YRQ]y pV HJ\

WDV]tWy|VV]HWHY UH$]iOWDOiQRV%XFNLQJKDPSRWHQFLiODODNMDDN|YHWNH]

Q€‚ƒ

„c…

† %H )

) ‡

DKRODYRQ]yWDJ J|PEV]LPPHWULNXVpVWDUWDOPD]]DDU|YLGWiY~GLV]SHU]LyVN|OFV|QKDWiVWLV

$WDV]tWyWDJRWHJ\H[SRQHQFLiOLVNLIHMH]pVVHOtUMDOH

+D D YRQ]y pV D WDV]tWy WDJRW KDWYiQ\IJJYpQQ\HO N|]HOtWMN D 0LHIpOH SRWHQFLiOKR]

MXWXQN

ˆ

‰

Š $U%U ‹‹

)

(]DSRWHQFLiOIRO\WRQRVDPROHNXOiNDWQHPWHNLQWLPHUHYW|U]V QHNpViOODQGyiWPpU M QHN tJ\ UHiOLVDEEDQ tUMD OH D]RN N|OFV|QKDWiViW $ WDV]tWy WDJ NLWHY MH NO|QE|]

PROHNXODSiURNQiO pV N|]|WW YiOWR]LN PtJ D YRQ]y WDJp DSROiULV PROHNXOiN HVHWpQ OHJW|EEV]|U

$ 0LHIpOH SRWHQFLiO HJ\ VSHFLiOLV HVHWH D /HQQDUG-RQHV /-SRWHQFLiO $NpWNLWHY NHGYH] YLV]RQ\D PLDWW N|QQ\HQ NH]HOKHW D /- SRWHQFLiO $ J\DNRUODWL DONDOPD]iVRN VRUiQD/-SRWHQFLiOWFpOV]HU EEDN|YHWNH] DODNEDQIHOtUQL

»

»

¼ º

«

«

¬ ª

¸

¹

¨ ·

© §

¸

¹

¨ ·

© ) §

Œ

[Ž

U U

U 



V

H V

DKROV pVH‘’ D SRWHQFLiO SDUDPpWHUHL $ GLSyOXVGLSyOXV N|OFV|QKDWiV D N|YHWNH] PyGRQ tUKDWyIHO

> @

“

”[•

•

”

•

”

•

•

”

”[•

U

–K–

Q Q Q Q Q

U Q

) P

DKRO U—[˜ D]U™š Uš U™ YHNWRU DEV]RO~W pUWpNHQ› D]LLN PROHNXOD GLSyOXViQDN LUiQ\iEDQ

YHWW HJ\VpJYHNWRU Q D] Uœ[ YHNWRU LUiQ\iEDQ YHWW HJ\VpJYHNWRU P SHGLJ D GLSyOXVPRPHQWXP +D D PHUHYJ|PE SRWHQFLiOW NLHJpV]tWMN D GLSyOXVGLSyOXV SRWHQFLiOODO D GLSROiULVPHUHYJ|PE'+6SRWHQFLiOWNDSMXN

(15)

ž7ž

Ÿ+ 

ž7Ÿ+  ) )

)

$PHQQ\LEHQ D /- SRWHQFLiOW HJpV]tWMN NL D GLSyOXVGLSyOXV N|OFV|QKDWiV SRWHQFLiOMiYDOD]~Q6WRFNPD\HU670SRWHQFLiOKR]MXWXQN

¡7¡

¢£

¤v¥¦ ) )

)

$] HGGLJ LVPHUWHWHWW PRGHOOSRWHQFLiORN N|]|V YRQiVD D SiURQNpQWL DGGLWLYLWiV 9L]VJiOMXNPRVWPHJDSRODUL]iOKDWyIOXLGXPRNHVHWpW7HNLQWVQNHJ\RO\DQUHQGV]HUWDPHO\

SRODUL]iOKDWy SRQWV]HU GLSyOXVRNDW WDUWDOPD] $ N|]|WWN OHY N|OFV|QKDWiV QHP DGGLWtY D]

LGLN PROHNXOD HOPR]JDWiViYDO DM pVN PROHNXOiN N|]|WW KDWy HQHUJLD V]LQWpQ YiOWR]LN (J\

LO\HQUHQGV]HUWHOMHVHQHUJLiMDKiURPUpV]UHRV]WKDWy

§

§ ¨©/ª

«>¬Q­l®

­l¬¯ ) )

)

)

$QHPHOHNWURV]WDWLNXVUHIHUHQFLDUHQGV]HUSRWHQFLiOMDOHKHW+6YDJ\ /-SRWHQFLiOD]

HOHNWURV]WDWLNXVHQHUJLDDSHUPDQHQVGLSyOXVRNN|OFV|QKDWiViQDN

¦

¦ ¦

) ±T² ° ² ± ± ±

±²

±

³>´Qµ[¶ · ·

¸ ··

¹

7 (

pVD]LQGXNFLyVHQHUJLiQDN

¦

¦ ¦

º

) »

»

»

»¼Q½

»¿¾

¾

»¾

»

»¼Q½

»¼Q½ À

Á À

Â

7 (

D]|VV]HJHNpQWDGKDWyPHJDKRO

Ä

ÃpV

ÅÆEÇ

Å D]LGLNPROHNXODSHUPDQHQVpVD]LQGXNiOW GLSyOXVPRPHQWXPDYDODPLQW

¦ÈOÉ

Ê Ê

ÉÊ

É Ë

Ë

7

(

(16)

D] LHGLN PROHNXOD KHO\pQ D SHUPDQHQV GLSyOXVRN iOWDO NHOWHWW HOHNWURPRV WpU DKRO D]

HOHNWURV]WDWLNXVWHQ]RUDN|YHWNH] PyGRQDGKDWyPHJ

¸

¸

¹

·

¨

¨

©

§

Ì

Í

ÎÏ ÎÏ

ÎÏ

ÎÏÎÏ

ÎÏ

U U

U U 7

G

DKROGÐÑ D.URQHFNHUV]LPEyOXP$]LHGLNPROHNXODKHO\pQD]LQGXNiOWGLSyOXVRNiOWDONHOWHWW

HOHNWURPRVWpU

¦ÒOÓ

Ô Ô

ÓÕ/Ö

ÓÔ

Ó

ÓÕ/Ö

7

(

$]LHGLN PROHNXOD LQGXNiOW GLSyOXVPRPHQWXPD D PROHNXOiUD KDWy WpUHU VVpJHN |VV]HJpYHO DUiQ\RV D] DUiQ\RVViJL WpQ\H] D SRODUL]iOKDWyViJ D DPHO\U O D GROJR]DWEDQ IHOWHVV]N KRJ\VNDOiULVPHQQ\LVpJYDJ\LVD]LQGXNiOWGLSyOXVPRPHQWXPDWpUHU VVpJLUiQ\iEDPXWDW

×Ø/Ù

× D

>

(Ú

×

(×Ø/Ù

×

@

$ IHQWL NpW HJ\HQOHW pV HJ\HQOHWHN HJ\ |QNRQ]LV]WHQV LWHUiFLyV HOMiUiVW DG

×Ø/Ù

× NLV]iPtWiViUD

7HNLQWVQNPRVWHJ\GLSROiULVPHUHYJ|PE'+6HOHJ\HWDKRONpWDpVEWtSXV~

PROHNXODN|]|WWLLQWHUPROHNXOiULVSRWHQFLiODIHQWLHNpUWHOPpEHQNpWUpV]UHRV]WKDWy

°¯

°

®

­

t f

) ÛcÜ

ÛcÜ

ÛcÜ

V V

ÝmÞ ÝmÞ

ÝmÞ

U KD

U KD U

ß+à

DPHUHYJ|PESRWHQFLiOpV

> @

á

âmã

ã

â

ã

â

ã

â

âmã

U U

ä7ä

Q Q Q Q Q

Q

)

å

æ

æå PP

(17)

D SRQWV]HU GLSyOXVGLSyOXV N|OFV|QKDWiVL SRWHQFLiO $] HJ\HQOHWEHQ

ç

è

è ç

V V

V DKRO Vé pV

ê

V D PHUHYJ|PEiWPpU N Pë pV P

ì

D PHJIHOHO GLSyOXVPRPHQWXPRN

(18)

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVpUWHOPH]pVH

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVIHQRPHQROyJLDLV]iUPD]WDWiVD

9DODPHO\U U W|OWpVHORV]OiVEyOV]iUPD]y(U HOHNWURPRVWpUHU VVpJD],0D[ZHOO HJ\HQOHWDODSMiQV]iUPD]WDWKDWy

U U

( SU

’

(] D] HJ\HQOHW YiNXXPEDQ pUYpQ\HV DKRO D] iOWDOXQN YL]VJiOW DQ\DJL UHQGV]HUEHQ MHOHQOHY |VV]HV W|OWpVW EHOHIRJODOMXN D U U W|OWpVHORV]OiVED $] HJ\HQOHW PHJROGiVD VRN UpV]HFVNpW WDUWDOPD]y UHQGV]HU HVHWpEHQ J\DNRUODWLODJ OHKHWHWOHQ GH QHP LV V]NVpJHV PHUW PLQNHW FVDN D QDJ\V]iP~ UHQGH]HWOHQ K PR]JiVW YpJ] PROHNXOiNWyO HUHG KDWiVRN iWODJD pUGHNHO

(] D]W MHOHQWL KRJ\ D PLQWiEDQ KDWy SLOODQDWQ\L HOHNWURPRV WpUHU VVpJHNHW NLiWODJROKDWMXNPLNURV]NRSLNXVDQQDJ\GHPDNURV]NRSLNXVDQNLFVL'9WpUIRJDWRNUD$'9

QHNDPROHNXOiNWpUIRJDWiKR]NpSHVWQDJ\QDNDWHOMHVPLQWDWpUIRJDWiKR]NpSHVWNLFVLQHNNHOO OHQQLH $] iWODJROiV VHJtWVpJpYHO HJ\ PDNURV]NRSLNXV GH PpJ PLQGLJ KHO\IJJ WpUHU VVpJKH]MXWXQNDPLWV]RNiV0D[ZHOOWpUQHNLVQHYH]QL(í >@

)RQWRV OHV]|JH]QL KRJ\ PDNURV]NRSLNXV WpUUH XJ\DQFVDN pUYpQ\HV PiJQHVHV WpU KLiQ\iEDQD,,,0D[ZHOOHJ\HQOHW

u

’ (î

.OV WpUKDWiViUDHJ\GLHOHNWULNXPSRODUL]iOyGLND]D]W|OWpVV]pWYiOiVM|QEHQQHOpWUH

$W|OWpVV]pWYiOiVPROHNXOiULVpUWHOPH]pVpU ODN|YHWNH] IHMH]HWEHQOHV]V]y)HQRPHQROyJLDL V]LQWHQ HO V]|U HO NHOO G|QWHQL PHO\ W|OWpVHNHW NH]HOQN H[SOLFLWHQ D U U W|OWpVHORV]OiVRQ EHOO H]HNHW V]RNiV V]DEDG W|OWpVHNQHN LV QHYH]QL pV PHO\HN D]RN DPHO\HN KDWiViW NLiWODJROMXNÈOWDOiEDQYDODPHO\GLHOHNWULNXPRWDONRWyVHPOHJHVPROHNXOiNRQEHOOLSDUFLiOLV W|OWpVHNWDUWR]QDND]XWyEELFVRSRUWED$NO|QE|] PROHNXOiNEDQHOWpU OHKHWDNpWIpOHW|OWpV

(19)

HORV]OiVD +D D PROHNXOiEDQ D SR]LWtY pV QHJDWtY W|OWpVHN W|PHJN|]pSSRQWMD HJ\EH HVLN DSROiULVPROHNXOiNUyOEHV]pOQN+DDNpWIpOHW|OWpVV~O\SRQWMDQHPHVLNHJ\EHDNNRUSROiULV PROHNXOiUyO YDQ V]y 3ROiULV PROHNXOiN HVHWpQ D] HJ\PiVWyO DGRWW WiYROViJUD OHY W|OWpVHN SHUPDQHQVGLSyOXVPRPHQWXPRWRNR]QDN

(]HQPROHNXOiNSRODUL]iOyGiVDUpYpQHJ\

3

’

ïUð/ñ

U

SRODUL]iFLyVW|OWpVHORV]OiVM|QOpWUHDKRO

9

3 0

DSRODUL]iFLyYHNWRUDDPLDWpUIRJDWHJ\VpJUHHV QHWWyGLSyOXVPRPHQWXPQDNIHOHOPHJ$], 0D[ZHOOHJ\HQOHWEHQDNpWIpOHW|OWpVWV]pWYiODV]WYDpV(KHO\pEHD0D[ZHOOWHUHWtUYDD N|YHWNH] NLIHMH]pVWNDSMXN

3

U

(ò ’

’ S U UïUð/ñ S U

%HYH]HWYHDGLHOHNWURPRVHOWROiVYHNWRUiW

3 (

' ó S

D],0D[ZHOOHJ\HQOHWPDNURV]NRSLNXVGLHOHNWULNXPRNEDQpUYpQ\HVDODNMiKR]MXWXQN

SU

’'

$ IHQWL HJ\HQOHW PHJROGiViKR] HJ\ UHOiFLyW NHOO WDOiOQXQN(ô pV3 N|]|WW 1HP W~OViJRVDQ HU VWHUHNHVHWpQIHOWpWHOH]KHWMNKRJ\DNDSFVRODWOLQHiULVD]D]

(20)

õ(

3 S H

DKROH D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV (] iOWDOiQRV HVHWEHQ HJ\ WHQ]RU D]D] D3 SRODUL]iFLy LUiQ\D QHP IHOWpWOHQO HJ\H]LN PHJ (ô LUiQ\iYDO ,]RWUyS GLHOHNWULNXP HVHWpQ D] H VNDOiULV PHQQ\LVpJ $ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV QDJ\ViJD D GLHOHNWULNXP SRODUL]iOKDWyViJiQDN PpUWpNpW O IJJpVD]DGRWWDQ\DJUDMHOOHP] MyOPHJKDWiUR]RWWDQ\DJLWXODMGRQViJ>@

(21)

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVPROHNXOiULVpUWHOPH]pVH

6]WDWLNXV GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJRNUyO DNNRU EHV]pOQN KD D GLHOHNWULNXP HJ\HQV~O\EDQ YDQ D Ui KDWy HOHNWURPRV HU WpUUHO )RO\DGpNRN HVHWpQ D] HJ\HQV~O\L iOODSRW HOpUpVpKH] UHQGNtYO U|YLG LG WDUWDP V]NVpJHV H]pUW D] DODFVRQ\ IUHNYHQFLiQ PHJKDWiUR]RWW GLHOHNWURPRVWXODMGRQViJRNUHQGV]HULQWPHJHJ\H]QHNDV]WDWLNXVWXODMGRQViJRNNDO

9L]VJiOMXNPHJHOV NpQWDGLHOHNWURPRVSRODUL]iFLyMHOHQVpJpW$SROiULV PROHNXOiEDQ NpW KDWiVEyO HUHG D SRODUL]iOKDWyViJ (OHNWURQSRODUL]iFLyUyO DNNRU EHV]pOQN KD D] DWRP LOOHWYH PROHNXOD HOHNWURQEXUND HOWROyGLN D] DWRPPDJKR] NpSHVW DQpONO KRJ\ D PROHNXOiQ EHOOD]DWRPPDJRNHJ\PiVKR]YLV]RQ\tWRWWKHO\]HWHPHJYiOWR]QD$WRPLSRODUL]iFLyHVHWpQ D NOV HOHNWURPRV WpU KDWiViUD D PROHNXOiQ EHOO PHJYiOWR]LN D] DWRPRN HJ\PiVKR]

YLV]RQ\tWRWW WiYROViJD (]W D NpW SRODUL]iFLyIDMWiW HJ\WWHVHQ HOWROyGiVL SRODUL]iFLyQDN QHYH]]N

3ROiULVPROHNXOiNHVHWpQHJ\KDUPDGLNKDWiVLVQ|YHOLD]DQ\DJSRODUL]iOKDWyViJiWD]

LUiQ\tWiVLSRODUL]iFLy+DDPROHNXODSHUPDQHQVGLSyOXVPRPHQWXPPDOUHQGHONH]LNDNNRUD]

HOHNWURPRV WpU D GLSyOXVRNUD LUiQ\tWy KDWiVW IHMW NL D NOV HOHNWURPRV WpU LJ\HNV]LN D GLSyOXVRNDWDWpULUiQ\iEDUHQGH]QL

7HNLQWVN iW D UHODWtY SHUPLWWLYLWiVUD YRQDWNR]y NODVV]LNXV HOPpOHWHNHW $] DSROiULV DQ\DJRN PROHNXOiL QHP UHQGHONH]QHN SHUPDQHQV GLSyOXVPRPHQWXPPDO (OHNWURPRV WpU KDWiViUD D]RQEDQ GLSyOXVPRPHQWXP LQGXNiOyGLN H]HNEHQ D PROHNXOiNEDQ LV $] LQGXNiOW GLSyOXVPRPHQWXPQDJ\ViJDNLVWpUHU VVpJHVHWpQDUiQ\RVDWpUHU VpJJHO+RPRJpQHU WpUEHQ OHY GLHOHNWULNXP EHOVHMpEHQ J|PE DODN~ UHJHW NpS]HOQN HO HQQHN N|]pSSRQWMiEDQ KHO\H]NHGLN HO D SRQWV]HU QHN WHNLQWKHW PROHNXOD $] UHJ HOpJ QDJ\ DKKR] KRJ\ D] W N|UOYHY GLHOHNWULNXPRW KRPRJpQQHN WHNLQWVN $] UHJ N|]pSSRQWMiEDQ OHY PROHNXOiUD KDWyORNiOLVWpUHU VVpJNpWNRPSRQHQVE OWHY GLN|VV]HD]HJ\LNNRPSRQHQVDGLHOHNWULNXPUD KDWy 0D[ZHOOWpU PtJ D PiVLN D J|PEIHOOHWHQ OHY SRODUL]iFLyV W|OWpVHN HU WHUH 7HKiW D PROHNXOiUDKDWyORNiOLVWpUHU VVpJ

3 (

) ö S

$]) HU WHUHW /RUHQW]IpOH EHOV WpUQHN LV QHYH]L D] LURGDORP >@ $ /RUHQW]IpOH EHOV WpU IHOKDV]QiOiViYDOD&ODXVLXV0RVRWWLHJ\HQOHWYH]HWKHW OH

(22)

D SU H

H

$&ODXVLXV0RVRWWLHJ\HQOHWDSROiULVJi]RNUDpVIRO\DGpNRNUDLVpUYpQ\HV

$] HOV RO\DQ HOPpOHW DPHO\ ILJ\HOHPEH YHV]L D PROHNXOiN SHUPDQHQV GLSyOXVPRPHQWXPiW pV H]iOWDO D] LUiQ\tWiVL SRODUL]iFLyW 'HE\HWyO HUHG >@ $] HOPpOHW IHOWpWHOH]LKRJ\DPROHNXOiNN|YHWLND%ROW]PDQQHORV]OiVWtJ\D'HE\HHJ\HQOHW

¸¸

¹

·

¨¨

©

§

N7

÷

D P SU H

H

$ 'HE\HHOPpOHW D /RUHQW]IpOH EHOV WpU IHOKDV]QiOiViYDO HOKDQ\DJROMD D PROHNXOiN N|]|WWL N|OFV|QKDWiVW H]pUW FVDN NLV Q\RPiV~ SROiURV Ji]RNUD pV SROiURV DQ\DJRN DSROiULV ROGyV]HUUHODONRWRWWKtJROGDWDLUDpUYpQ\HV

$ PROHNXOiN N|]|WWL N|OFV|QKDWiVRNDW D] 2QVDJHUHOPpOHW >@ PiU NpSHV NH]HOQL (]

D]HOPpOHWIHOWpWHOH]LKRJ\DPROHNXOiNN|YHWLND%ROW]PDQQHORV]OiVWWRYiEEiIHOWpWHOH]HJ\

RO\DQ UHJHW PHO\QHN N|]pSSRQWMiEDQ HJ\ SRQWV]HU GLSyOXV WDOiOKDWy $] HUHGHWL 2QVDJHU PRGHOO J|PE DODN~ UHJHW WpWHOH] IHO pV D] UHJEHQ YiNXXP YDQ $] UHJ N|]pSSRQWMiEDQ OHY SRQWV]HU GLSyOXVUD KDWy ORNiOLV HU WpU NpW UpV]E O WHY GLN |VV]H D] UHJWpUE O pV D UHDNWtYWpUE O

$] UHJWpU HU VVpJpW D NOV HOHNWURPRV WpUHU VVpJ pV D] UHJHW N|UOYHY H UHODWtY SHUPLWWLYLWiV~KRPRJpQQHNWHNLQWHWWGLHOHNWULNXPKDWiUR]]DPHJ$UHDNWtYWHUHWDSHUPDQHQV GLSyOXV KR]]D OpWUH D]iOWDO KRJ\ SRODUL]iOMD D] UHJHW N|UOYHY GLHOHNWULNXPRW $ GLSyOXV iOWDOSRODUL]iOWGLHOHNWULNXPYLVV]DKDWPDJiUDDGLSyOXVUD$UHDNWtYWpULUiQ\DPHJHJ\H]LND]

W OpWUHKR]y GLSyOXVPRPHQWXP LUiQ\iYDO pV HU VVpJH J\HQJH WHUHN HVHWpQ DUiQ\RV D GLSyOXVPRPHQWXPQDJ\ViJiYDO-REEDQN|]HOtWLDYDOyViJRWKDQHPJ|PEKDQHPHOOLSV]RLG DODN~UHJHWDONDOPD]XQN$]2QVDJHUHOPpOHWNLWHUMHV]WpVH6FKROWH>@QHYpKH]I ] GLN

0tJ2QVDJHUV]HULQWDUHDNWtYWpUQHPYiOWR]WDWMDPHJDV]DEDGD]D]N|UQ\H]HWQpONOL PROHNXOD GLSyOXVPRPHQWXPiQDN QDJ\ViJiW DGGLJ %|WWFKHU >@ V]HULQW D GLSyOXV HU WHUH GLSyOXVPRPHQWXPRWLQGXNiOPDJiEDQDGLSyOXVEDQ

$ GLHOHNWULNXPRN WXODMGRQViJDLW PROHNXOiULV PRGHOOHN DODSMiQ OHtUy HOPpOHWHN IXQGDPHQWiOLV HJ\HQOHWpQHN OHYH]HWpVHNRU >@ D HJ\HQOHWEHQ YiODVV]XN NpW UpV]UH D

(23)

SRODUL]iFLyW HOWROiVL pV LUiQ\tWiVL SRODUL]iFLyUD 0tJ D] HOWROiVL SRODUL]iFLyW D ORNiOLV WpUHU VVpJKDWiUR]]DPHJDGGLJD]LUiQ\tWiVLSRODUL]iFLyNLDODNtWiViEDQDORNiOLVWpUFVDND]RQ UpV]HMiWV]LNV]HUHSHWDPHO\QHPDSHUPDQHQVGLSyOXVPRPHQWXPWyOHUHGtJ\IHOtUKDWyKRJ\

¿

¾

½

¯

®

­

øù

N7 ( )

(ú

û

D P U S

H

%HOiWKDWy KRJ\ DSROiULV PROHNXOiN HVHWpQ D ORNiOLV WHUHW D /RUHQW]IpOH WpUUHO D]RQRVtWYD D &ODXVLXV0RVRWWL HJ\HQOHWHW NDSMXN YLVV]D PtJ D ORNiOLV pV D] LUiQ\tWy WHUHW D /RUHQW]IpOH WpUUHO KHO\HWWHVtWYH D 'HE\HHJ\HQOHWHW NDSKDWMXN PHJ *|PE DODN~ SROiURV PROHNXOiUDPHJKDWiUR]YDD]LUiQ\tWyWHUHWDHJ\HQOHWE OD]2QVDJHUHJ\HQOHWiOOHO

ü

ü ü

ü

ü

Q

Q Q

N7 H

H H

P SU

(24)

$UHODWtYSHUPLWWLYLWiVVWDWLV]WLNXVPHFKDQLNDLpUWHOPH]pVH

7HNLQWVQN HJ\ 9 WpUIRJDW~ 7 K PpUVpNOHW 1 UpV]HFVNpE O iOOy IOXLGXPRW $ UHQGV]HUHJ\HQV~O\LiOODSRWEDQYDQD]D]DWHUPRGLQDPLNDLPHQQ\LVpJHNLG EHQiOODQGypUWpN N|UO IOXNWXiOQDN $ GLQDPLNDL PHQQ\LVpJHN PDNURV]NySLNXV PpUKHW pUWpNHL VRNDViJ V]HULQWLiWODJROiVVDOV]iUPD]WDWKDWyDN$PLNRUHJ\UHQGV]HUWYL]VJiOXQN U|J]tWHQLNHOODQQDN WHUPRGLQDPLNDL KDWiUIHOWpWHOHLW YDJ\LV D UHQGV]HUW KDWiUROy IDODN WXODMGRQViJDLW .DQRQLNXV 197VRNDViJHVHWpQDPHUHYGLDWHUPpVLPSHUPHiELOLVIDOODOKDWiUROWUHQGV]HU7K PpUVpNOHW K WDUWiOO\DOpULQWNH]LN9L]VJiOMXNPHJH]WDNDQRQLNXVVRNDViJRWNOV WpUMHOHQOpWpEHQD]D]

D UHQGV]HUQN HJ\197( VRNDViJ $ NRQILJXUiFLyV iOODSRW|VV]HJ D N|YHWNH] PyGRQ DGKDWy PHJ

> @

þ ý

þ

þ

þ

þWÿ =

1 8

G G 1

4

:

³

:

H[S

U E 0(

DKRO:DWHOMHVWpUV]|JOLQHiULVPROHNXOiNHVHWpQS QHPOLQHiULVPROHNXOiNUD

S = D

NRQILJXUiFLyV LQWHJUiO8D SRWHQFLiOLV HQHUJLD pV(D NOV WpU .OV WpU KLiQ\iEDQ D IHQWL HJ\HQOHW D]197 VRNDViJ NRQILJXUiFLyV iOODSRW|VV]HJpW DGMD YLVV]D +D HJ\9 WpUIRJDW~7 K PpUVpNOHW 1 UpV]HFVNpE O iOOy UHQGV]HUUH NOV WHUHW NDSFVROXQN DNNRU D WpU LQWHQ]tY SDUDPpWHUQHNWHNLQWKHW pVHKKH]DWHOMHVGLSyOXVPRPHQWXPWDUWR]LNPLQWNRQMXJiOWH[WHQ]tY WXODMGRQViJ 9DODPHO\% NRQILJXUiFLyV IL]LNDL PHQQ\LVpJ VRNDViJiWODJD197( VRNDViJRQ D N|YHWNH] NpSSHQDGKDWyPHJ

> @

> @

³

³

0(

U

0(

U

8 G

G

8

% G

% G

E Z

E Z

H[S

H[S

$ NRQILJXUiFLyV PHQQ\LVpJHNHQ RO\DQ IL]LNDL PHQQ\LVpJHNHW pUWQN DPHO\HN FVDN D

NRQILJXUiFLyV NRRUGLQiWiNWyO IJJHQHN D]D] 8 8

U Z

0 0

U Z

pV

%

% U Z

7HNLQWVNPRVWDUHODWtYSHUPLWWLYLWiVVWDWLV]WLNXVPHFKDQLNDLpUWHOPH]pVpW$UHODWtY SHUPLWWLYLWiVPHJDGKDWyDNOV HOHNWURPRVWpUKDWiViUDDGRWWOLQHiULVGLHOHNWURPRVYiODV]

DODSMiQ$HJ\HQOHWDODSMiQ

(25)

(

0 9 H S

DKRO 0 KHO\HWW DQQDN 0 VRNDViJiWODJiW tUWXN $ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV PDNURV]NRSLNXV iOODQGyIJJHWOHQDKDWiUIHOWpWHOHNW O(]]HOV]HPEHQD0D[ZHOOIpOHEHOV WpU( pVDWHOMHV GLSyOXVPRPHQWXP 0 D KDWiUIHOWpWHOHN IJJYpQ\H +DWiUIHOWpWHOHNHQ MHOHQ HVHWEHQ D

PLQWDDODNMiWpVDPLQWiWN|UOYHY N|]HJWXODMGRQViJDLWpUWMN$NOV WpUDYpJWHOHQEHQYHWW HOHNWURPRVWpUpVDPLQWDKDWiUIHOOHWpQOHY SRODUL]iFLyVW|OWpVHNHOHNWURPRVWHUpQHN|VV]HJH

$ (OV NpQW WpWHOH]]N IHO KRJ\ D] HOOLSV]RLG DODN~ PLQWiW YiNXXP YHV]L N|UO +D D NOV WpU(LUiQ\DPHJHJ\H]LND]HOOLSV]RLGI WHQJHO\pQHNLUiQ\iYDODNNRUDGLHOHNWULNXP EHOVHMpEHQDWpUHU VVpJ

(

(

O H

DKROODGHSRODUL]iFLyVIDNWRU>@9pJWHOHQOHOQ\~MWRWWHOOLSV]RLGHVHWpQO D]D]

(

(

(]W D] HVHWHW IRJMXN DONDOPD]QL D GLHOHNWURPRV iOODQGy ~Q V]DEDGHQHUJLD ~WRQ NHUHV]WOL WiUJ\DOiVDNRU*|PEDODN~PLQWDHVHWpQDGHSRODUL]iFLyVIDNWRUO tJ\D0D[ZHOOIpOH EHOV WpU

( (

H

% 0iVRGLNNpQWWHNLQWVQNHJ\H UHODWtYSHUPLWWLYLWiV~KRPRJpQL]RWUySGLHOHNWULNXPRW pV EHQQH HJ\H UHODWtY SHUPLWWLYLWiV~ J|PE|W $ NOV pV D EHOV WpU N|]|WWL NDSFVRODWRW D

N|YHWNH] HJ\HQOHWKDWiUR]]DPHJ

H H H

(

(

$]( pUWpNpWEHtUYDDHJ\HQOHWEHD]~QSRODUL]iFLyVHJ\HQOHWKH]MXWXQN

(26)

( 9

!

! S 0

H H

H

H

$WHOMHVGLSyOXVPRPHQWXPiWODJiWDHJ\HQOHWVHJtWVpJpYHOKDWiUR]KDWMXNPHJ%KHO\pEH 0HWtUYD

> @

> @

*

³

³ *

G 8

G 8

"#%$&

0(

0(

0 0

E E H[S

H[S

$IHQWLNLIHMH]pVW( N|UOVRUEDIHMWYH>@D]WNDSMXNKRJ\

'

(

'

'

(

(

¸¸

¹

·

¨¨

©

§

w w

¸

¸

¹

·

¨¨

©

§

w w

)

)

( (

(

( * *

+-,.

*

0 0

0

0

$VRUIHMWpVPiVRGIRN~WDJMiQiOPHJiOOYD 0 /012 (UHDN|YHWNH] NLIHMH]pVDGyGLN

3

4

43

3

4

0 0

0

0 E E

(

56%78

DKRODLQGH[DPHJIHOHO iWODJ( WpUHU VVpJQpOYHWWpUWpNpWMHOHQWL.LKDV]QiOWXNKRJ\D UHQGV]HUL]RWUyS 0 9 D]D]DWHOMHVGLSyOXVPRPHQWXPNOV WpUKLiQ\iEDQ]pUXV.OV

HOHNWURPRVWpUKLiQ\iEDQDGLHOHNWURPRViOODQGyD]~QIOXNWXiFLyVIRUPXOiEyOV]iPtWKDWy>

@

:

;<

;<

\J 9

=

SE 0

H H

H

H

DKRO

>

SE P

1 9

\

DGLSyOXVHU VVpJIJJYpQ\pV

(27)

?

?

P 1

0

J@

D.LUNZRRGIpOHJIDNWRU>@

$HJ\HQOHWDODSMiQKDHAB DNNRUDKRVV]~WiY~NRUUHNFLyNDWHOKDQ\DJROMXN

$PLQWDLO\HQHVHWEHQYiNXXPEDQYDQpVD]HJ\HQOHWHJ\&ODXVLXV0RVRWWLWtSXV~HJ\HQOHWWp HJ\V]HU V|GLN > @ +D D PLQWiW N|UOYHY GLHOHNWULNXP PHJHJ\H]LN D PLQWiYDO D]D]

H

HCD DNNRU D UHQGV]HU YpJWHOHQ pV D .LUNZRRGHJ\HQOHWHW >@ NDSMXN D IOXNWXiFLyV HJ\HQOHWE O +DUPDGLN HVHWEHQ HEF f H] D] ~Q YH]HW KDWiUIHOWpWHO 0RQWH &DUOR

V]LPXOiFLyN HVHWpQ H]W FpOV]HU DONDOPD]QL >@ $ GLHOHNWURPRV iOODQGyUD D N|YHWNH] W NDSMXN

G\J

H

(28)

(OPpOHWLPHJN|]HOtWpVHN

,URGDOPLHO ]PpQ\HN

+D PLNURV]NRSLNXV V]LQWHQ NtYiQMXN WDQXOPiQ\R]QL D IRO\DGpNRN UHODWtY SHUPLWWLYLWiViW RO\DQ PROHNXOiULV PRGHOOUH YDQ V]NVpJQN DPHO\ NpSHV pUWHOPH]QL D GLSROiULV UpV]HFVNpN N|]|WW KDWy LQWHUPROHNXOiULV N|OFV|QKDWiVW $GRWW PROHNXOiN HVHWpQ OHKHW VpJ YDQ NLILQRPXOW pV PHJOHKHW VHQ ERQ\ROXOW PRGHOOHN IHOiOOtWiViUD D] HOPpOHWL N|]HOtWpVHN PHOOHWW D V]iPtWyJpSHV V]LPXOiFLyN LV PHJIHOHO HV]N|]W EL]WRVtWDQDN D PRGHOOHN WDQXOPiQ\R]iViKR]

(J\ ERQ\ROXOWDEE PRGHOO DONDOPD]iVD YDOyV DQ\DJRNUD PiU W|EE PROHNXOiULV SDUDPpWHUW LJpQ\HO

+D D PROHNXOiN HJ\ WHOMHV FVRSRUWMiW V]HUHWQpQN YL]VJiOQL HOV NpQW D GLSROiULV PROHNXOiNDW DNNRU D GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJRN OHtUiViUD HJ\ HJ\V]HU PRGHOOW FpOV]HU DONDOPD]QL (]pUW D GLSROiULV PROHNXOiN YL]VJiODWiUD D GLSROiULV PHUHYJ|PE SRWHQFLiOW YiODV]WRWWXN DPHO\ D] HJ\LN OHJHJ\V]HU EE GLSROiULV PRGHOOSRWHQFLiO 0iVLN HO Q\H KRJ\

DODSYHW VWDWLV]WLNXV PHFKDQLNDL PyGV]HUHNNHO WDQXOPiQ\R]KDWy $ GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJRNDW PiU D] iWODJRV J|PEL N|]HOtWpVVHO 0HDQ 6SKHULFDO $SSUR[LPDWLRQ 06$

>@D]5+1&5HIHUHQFH+\SHUQHWWHG&KDLQ>@pVV U VpJIXQNFLRQiOHOPpOHWHNNHO')7

>@ LV YL]VJiOWiN ,VPHUHWHLQN V]HULQW FVDN QpKiQ\ SXEOLNiFLy IRJODONR]LN YDOyV DQ\DJRN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN PROHNXOiULV DODSRNRQ Q\XJYy HOPpOHWL PyGV]HUHNNHO YDOy EHFVOpVpYHO *ROGPDQ >@ D PiVRGUHQG SHUWXUEiFLyHOPpOHWHW DONDOPD]WD 6WRFNPD\HU IOXLGXP HVHWpQ D GLHOHNWURPRV iOODQGy PHJKDWiUR]iViUD pV D V]LPXOiFLyNNDO |VV]HYHWYH HOIRJDGKDWy HJ\H]pVW WDOiOW *ROGPDQ pV -RVOLQ ERQ\ROXOWDEE SRWHQFLiORNUD LV NLWHUMHV]WHWWH

*ROGPDQNRUiEELHOPpOHWHW>@0yGV]HUNHWYt]PRGHOOHNUHLVDONDOPD]WiNpVHUHGPpQ\HLNHW V]LPXOiFLyVDGDWRNNDOKDVRQOtWRWWiN|VV]H>@

(J\ PiVLN N|]OHPpQ\EHQ >@ QDJ\ K PpUVpNOHW pV QDJ\ Q\RPiV~ Yt] UHODWtY SHUPLWWLYLWiViW SXEOLNiOWiN pV My HJ\H]pVW WDOiOWDN D] HEEHQ D WDUWRPiQ\EDQ PHJOHKHW VHQ KLiQ\RVNtVpUOHWLDGDWRNNDO

$ PDJDVDEE UHQG PRPHQWXPRN ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO *ROGPDQ pV -RVOLQ >@

|VV]HKDVRQOtWRWWD D +KtG N|WpVVHO UHQGHONH] pV D GLSROiULV DSURWLNXV PROHNXOiN DONRWWD IRO\DGpNRN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLW (OPpOHWN DODSMiQ DUUD D PHJiOODStWiVUD MXWRWWDN KRJ\D]iOWDOXNYL]VJiOW+KtGN|WpVVHOUHQGHONH] PROHNXOiULVIRO\DGpNRNQDJ\REEV]WDWLNXV GLHOHNWURPRViOODQGyWPXWDWQDNPLQWDGLSROiULVDSURWLNXVIRO\DGpNRN

(29)

)RO\DGpNHOHJ\HN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN LVPHUHWH LV VRN V]HPSRQWEyO OpQ\HJHV (OHJ\HN UHODWtY SHUPLWWLYLWiViQDN NtVpUOHWL PHJKDWiUR]iVD XJ\DQRO\DQ HJ\V]HU PLQW D WLV]WD DQ\DJRNp *\DNUDQ KDV]QiOMiN D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV PpUW pUWpNpW D] HOHJ\HN

|VV]HWpWHOpQHN PHJKDWiUR]iViUD LV $] HOHJ\HNEHQ IHOOpS DVV]RFLiFLyV IRO\DPDWRN V]LQWpQ N|YHWKHW HN GLHOHNWURPRV PpUpVHNNHO >@ .OV HOHNWURPRV WpU DONDOPD]iViYDO PHJYDOyVtWRWW V]HSDUiFLyV IRO\DPDWRN >@ GHV]WLOOiFLy H[WUDNFLy WHUYH]pVpKH] D] HOHJ\HN UHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNLVPHUHWHV]LQWpQV]NVpJHV

$ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV PHJDGKDWy D NOV HOHNWURPRV WpU KDWiViUD DGRWW OLQHiULV GLHOHNWURPRV YiODV] DODSMiQ (] D PyGV]HU D SRODUL]iFLy pV D GLHOHNWULNXP EHOVHMpEHQ OHY HOHNWURPRV WpUHU VVpJ N|]|WWL |VV]HIJJpVHQ DODSV]LN HJ\HQOHW .LV V U VpJ SROiURV Ji]RNHVHWpQD/DQJHYLQIJJYpQ\VHJtWVpJpYHOPHJDGKDWyDSRODUL]iFLy>@

( ( 3

N7 N7

/

H

U P PU P ¸#

¹

¨ ·

©

§

$SRODUL]iFLyH]HQVRUIHMWpVpWpVD0D[ZHOOWHUHWILJ\HOHPEHYpYHD'HE\HHJ\HQOHWKH]>@

MXWXQN

\

H

H

'LSROiULVPHUHYJ|PEIOXLGXPHVHWpUH-HSVHQ>@pV5XVKEURRN>@PHJPXWDWWDKRJ\

DVRUIHMWpVN|YHWNH] HJ]DNWWDJMD

I

\ \

H

H

(EE ODIRUPXOiEyODUHODWtYSHUPLWWLYLWiVWD]DOiEELVRUUDOIHMH]KHWMNNL

J

I

\ \ \

H

0HJMHJ\H]]N KRJ\ :HUWKHLP >@ 06$ HOPpOHWpQHN\V]HULQWL VRUIHMWpVH V]LQWpQ D HJ\HQOHWHW HUHGPpQ\H]L $] 2QVDJHU >@ pV 9DQ 9OHFN >@ HOPpOHWHN FVDN D VRUIHMWpV PiVRGUHQG WDJMiLJPHJIHOHO HN

(30)

1HPSRODUL]iOKDWyGLSROiULVIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNV]iPtWiVDD .LUNZRRGHJ\HQOHWDODSMiQ.LUNZRRGIDNWRU~W

$ GROJR]DW ~M WXGRPiQ\RV HUHGPpQ\HLQHN LVPHUWHWpVH HO WW V]NVpJpW pUH]WN NO|Q IHMH]HWHNEHQ |VV]HIRJODOQL D GLVV]HUWiFLy NLLQGXOiVL DODSMiW NpSH] LURGDOPL PHJIRQWROiVRNDW

$pVIHMH]HWHNHUU OQ\~MWDQDNiWWHNLQWpVW

$ UHODWtY SHUPLWWLYLWiV V]iPtWiViKR] D .LUNZRRGHJ\HQOHWHW >@ DONDOPD]WXN J|PE DODN~PLQWiWIHOWpWHOH]YHHJ\HQOHWH HKL HVHWEHQ

M

\J

H H H

(VHWQNEHQ D PLQWiW N|UOYHY GLHOHNWULNXP PHJHJ\H]LN D PLQWiYDO tJ\ D YpJHV pV YpJWHOHQ UHQGV]HUUH YRQDWNR]y .LUNZRRGIDNWRU HJ\PiVVDO HNYLYDOHQV $ .LUNZRRGIDNWRUW

>@ D UHQGV]HU WHOMHV 0 GLSyOXVPRPHQWXPiQDN IOXNWXiFLyMiEyO NDSKDWMXN PHJ HJ\HQOHW

¦ ' ¦

¦ ¦

N

N

NON

P

Q

P

Q Q P

R P

Q QR

S

M 1 1

J

T

TVU

UWU

T

T

Q Q

Q Q 0

DKRO QX D]LGLN GLSyOXV LUiQ\iED PXWDWy HJ\VpJYHNWRU D] LM U|YLGtWpV

UZ ZUY Y

UH YRQDWNR]LN 'LM Q\Q[ pV VRNDViJ V]HULQWL iWODJROiVW MHOHQW $ VRNDViJiWODJRW D

SiUNRUUHOiFLyVIJJYpQ\VHJtWVpJpYHONLIHMH]YHD.LUNZRRGIDNWRUDN|YHWNH] PyGRQDGKDWy PHJ

]_^

`

a

J GU

Jb U

³

'

DKRO d c RULHQWiFLyV]HULQWLiWODJROiVWMHOHQW$HJ\HQOHWMREEROGDOiQDNNLV]iPtWiViWD

*XEELQV3RSOH6WHOOIpOH SHUWXUEiFLyHOPpOHW DODSMiQ YpJH]WN >@ $ *XEELQV3RSOH6WHOO

(31)

SHUWXUEiFLyHOPpOHW D] LQWHUPROHNXOiULV SRWHQFLiOW HJ\ UHIHUHQFLD pV HJ\ SHUWXUEiFLyV WDJUD RV]WMD)egf YDJ\)hi DUHIHUHQFLDSRWHQFLiOpV)j-j DSHUWXUEiFLyVWDJ$'+6YDJ\670

UHQGV]HU SiUNRUUHOiFLyV IJJYpQ\pQHN IHOtUiVDNRU D %DUNHU pV +HQGHUVRQ >@ iOWDO MDYDVROW SHUWXUEiFLyVVRUIHMWpVWDONDOPD]WXN

l

k

m l

l

n

U G J

J J

J

opo opo

opo

³

) )

)

qU

E

E

DKROJr

pVJs

D UHIHUHQFLDUHQGV]HU NpW pV KiURPUpV]HFVNH NRUUHOiFLyV IJJYpQ\HL

$ KiURPUpV]HFVNH HORV]OiVIJJYpQ\W D .LUNZRRGIpOH V]XSHUSR]tFLyV N|]HOtWpVVHO YHWWN ILJ\HOHPEH

t t t

t JJJ

J

(] D N|]HOtWpV QDJ\ V U VpJHNHQ KLEiNKR] YH]HW GH :DQJ pV PXQNDWiUVDL PHJPXWDWWiN KRJ\ D SHUWXUEiFLyV LQWHJUiORN V]iPtWiViQiO My N|]HOtWpVQHN V]iPtW >@ $ NRQILJXUiFLyV V]DEDGHQHUJLD SHUWXUEiFLyV VRUiQDN IHOtUiVDNRU ) )x )w )v )u

FVDN D]RQ WDJRN ILJ\HOHPEH YpWHOH V]NVpJHV DPHO\HN GLSyOXVGLSyOXV SRWHQFLiO HVHWpQ ]pUXVWyO NO|QE|]QHN $ SHUWXUEiFLyV LQWHJUiORNUyO D IHMH]HW Q\~MW E YHEE iWWHNLQWpVW

$J

SiUNRUUHOiFLyV IJJYpQ\W D HJ\HQOHWEH KHO\HWWHVtWYH NLKDV]QiOYD D ' pV' IJJYpQ\HNRUWRJRQDOLWiViWtUKDWMXNKRJ\

|

z_{ y

{

{

}

~U U G G J

J E U

³

)€p€ )€p€ ' ‚ ‚ ‚

$V]|JV]HULQWLiWODJROiVHOYpJ]pVHXWiQD.LUNZRRGIDNWRUDN|YHWNH] DODNEDQiOOHO

ƒ

ƒ

S

„

…†…

‡

\ ,

J

(32)

$],‰†‰ ˆ NRQYRO~FLyVLQWHJUiODN|YHWNH] PyGRQDGKDWyPHJ

Š Š Ž

Š ‹ ŠŒ‹

ŠŒ‹

‹ ‹

Š

Š

FRV

U J GU GU GU

U U ,

³

‘

S T

DKROT’ D] KiURPV]|J DV FV~FVRQ OHY EHOV V]|JH $] ,‰†‰ ˆ LQWHJUiO J“

RQ NHUHV]WO IJJ D UHGXNiOW V U VpJW O pV D UHGXNiOW K PpUVpNOHWW O '+6 IOXLGXP HVHWpQ D]

LQWHJUiO FVDN

”

U WyO IJJ 670 IOXLGXPQiO D]RQEDQ D K PpUVpNOHWW O LV IJJ $ SHUWXUEiFLyHOPpOHW VHJtWVpJpYHO NLIHMH]HWW J• IDNWRUW HJ\HQOHW D HJ\HQOHWEH KHO\HWWHVtWYHD.LUNZRRGHJ\HQOHW

¸

¹

¨ ·

©

§

–—

—

H S H

H ,˜†˜

\

\

$ .LUNZRRGHJ\HQOHWE O V]iPtWRWW UHODWtY SHUPLWWLYLWiV pUWpNHN '+6IOXLGXP HVHWpQ QHP PXWDWQDN My HJ\H]pVW D V]LPXOiFLyV DGDWRNNDO H]pUW 7DQL pV PXQNDWiUVDL >@

VRUEDIHMWHWWpNH \ WpVDN|YHWNH] NLIHMH]pVWNDSWiN

™

š

™

¸

¹

¨ ·

©

§

›

S H

,œœ

\

\

\

\

0HJPXWDWWiN KRJ\ D IHQWL VRUIHMWpVE O V]iUPD]y DGDWRN MREE HJ\H]pVW PXWDWQDN D V]LPXOiFLyVDGDWRNNDOPLQWPDJiEyOD.LUNZRRGHJ\HQOHWE OV]iUPD]yHUHGPpQ\HN

9DOyMiEDQ 7DQL pV PXQNDWiUVDL >@ D HV HJ\HQOHWHW D &ODXVLXV0RVVRWWLHJ\HQOHW VRUIHMWpVpE O NDSWiN DKRO D PLQWiW YiNXXP YHV]L N|UO pV QHP D HV .LUNZRRG HJ\HQOHWE O DKRO D PLQWiW |QPDJD YHV]L N|UO D]D] D UHQGV]HU YpJWHOHQQHN WHNLQWKHW 0LQGD]RQiOWDO PLQGNpW PyGV]HUUHO D HJ\HQOHW iOO HO (] HJ\EHQ D]W LV MHOHQWL KRJ\ D IHQWLHJ\HQOHWiOWDOiQRVpUYpQ\ pVIJJHWOHQDKDWiUIHOWpWHOHNW O

(33)

-HSVHQ >@ pV 5XVKEURRNH >@ PXQNiL DODSMiQ *ROGPDQ >@ YDOyEDQ PHJPXWDWWD KRJ\H VRUIHMWpVpEHQ D] HOV KiURP WDJ W O D]



\ WDJLJ HJ]DNW YDODPLQW KRJ\ D PiVRGUHQG SHUWXUEiFLyHOPpOHW KHO\HVHQ DGMD YLVV]D D NpWWHVWKR]]iMiUXOiVRNDW NLV V U VpJHVHWpQ

ž

\ WDJ

(]]HOV]HPEHQDKRJ\D]DHJ\HQOHWE OLVOiWV]LNDJŸ FVDND]HOV QHPWULYLiOLVWDJ D]\ WDJHVHWpQHJ]DNWNLVV U VpJHQ(QQHNDOiWV]yODJRVHOOHQWPRQGiVQDNDPHJpUWpVpKH]

D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV pV D .LUNZRRGIpOH JŸ IDNWRU IL]LNDL VDMiWRVViJDLW NHOO WLV]Wi]QL $]

HOV HVHWEHQ D SROiURV IOXLGXP HOHNWURPRV WpU KDWiViUD DGRWW YiODV]iW PpUMN 0LYHO HOHNWURPRV YiODV]W HJ\HWOHQ UpV]HFVNH LV DG H]pUW D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV D] HJ\UpV]HFVNH HORV]OiVEyOV]iUPD]LNHQQpOIRJYDDW|EEUpV]HFVNHMiUXOpNRNFVDNDVRUIHMWpVPDJDVDEEUHQG WDJMDLEDQ MHOHQQHN PHJ (]]HO V]HPEHQ D JŸ IDNWRU LOOHWYH DQQDN W O YDOy HOWpUpVH

|QPDJiEDQLVW|EEWHVWNRUUHOiFLyWMHOHQW

$ IHQW OHtUW pUYHN PDJ\DUi]DWRW DGKDWQDN DUUD KRJ\ PLpUW DG D HJ\HQOHW MREE HUHGPpQ\W D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV PHJKDWiUR]iVDNRU PLQW D HJ\HQOHW $ HJ\HQOHW DODSMiQ V]iPtWRWW UHODWtY SHUPLWWLYLWiV pUWpNHN QDJ\RQ pU]pNHQ\HN D .LUNZRRGIDNWRU QDJ\ViJiUD PtJ D]H VRUIHMWpVH QHP W~OViJRVDQ pU]pNHQ\ D JŸ IDNWRU LQJDGR]iVDLUD PLYHO KDWiVD FVDN D KDUPDGUHQG WDJQiO MHOHQWNH]LN $ HPOtWHWW EL]RQ\WDODQViJRN MHOHQW VVp YiOQDN V U DODFVRQ\ K PpUVpNOHW IRO\DGpNRN HVHWpQ PLYHO D PiVRGUHQG SHUWXUEiFLyHOPpOHW iOWDO HOKDQ\DJROWKiURPpVW|EEWHVWKR]]iMiUXOiVRNV]HUHSHPHJQ

(] D] RND DQQDN KRJ\ D PDJDVDEE UHQG HOPpOHWHN PLQW SpOGiXO D] 5+1& >@ MREE HUHGPpQ\HNHW DGQDN D V]|J V]HULQWL HORV]OiVUD PLQW D PiVRGUHQG SHUWXUEiFLyHOPpOHW GH QLQFVNO|Q|VHEEHO Q\ND]HV]iPtWiVDVRUiQ

(34)

1HPSRODUL]iOKDWyGLSROiULVIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDNV]iPtWiVD V]DEDGHQHUJLDDODSMiQ6]DEDGHQHUJLD~W

$ V]DEDGHQHUJLD ~W D UHODWtY SHUPLWWLYLWiVW D NOV HOHNWURPRV WpU KDWiViUD DGRWW GLHOHNWURPRVYiODV]DODSMiQDGMDPHJ$SRODUL]iFLyDN|YHWNH] PyGRQV]iPtWKDWyNL

 

¡

¢(

( ) 9 3

£

£

¸

¹

¨ ·

©

§ w

w

DKRO ) ( D] HOHNWURPRV WpUHU VVpJW O IJJ V]DEDGHQHUJLD $ pV HJ\HQOHWHNE O OiWKDWy KRJ\ D UHODWtY SHUPLWWLYLWiV NLV]iPtWiViKR] D V]DEDGHQHUJLiW NOV WpU MHOHQOpWpEHQ

(

) NHOO PHJKDWiUR]QXQN (EEHQ D] HVHWEHQ D] DONDOPD]RWW PRGHOO D '+6IOXLGXP NOV WpUEHQ tJ\ D GLSyOXVGLSyOXV SiUSRWHQFLiOW NL NHOO HJpV]tWHQQN D WpUUHO YDOy N|OFV|QKDWiVW NLIHMH] WDJRNNDO

(

( ¥ ( ¤ ( ) P FRV- P FRV-

)

DKRO-¦ D § pV(YHNWRURNiOWDOEH]iUWV]|J

.DOLNPDQRY >@ HJ\ DOJHEUDL SHUWXUEiFLyHOPpOHWL PyGV]HUW MDYDVROW D V]DEDGHQHUJLD

(

) NLIHMH]pVpQHN PHJKDWiUR]iViUD 6]DODL >@ pV PXQNDWiUVDL NRUULJiOWiN .DOLNPDQRY HJ\HQOHWpQHNKLEiMiWpVNRUUHNWPyGV]HUWDGWDNDKiURPWHVWLQWHJUiORNNLV]iPtWiViUDYDODPLQW EHEL]RQ\tWRWWiN KRJ\ PHJIHOHO NRUUHNFLyNNDO D] HOPpOHW NLV V U VpJ KDWiUHVHWEHQ HJ]DNW D]D] D HJ\HQOHWHW NDSMXN PtJ QDJ\ V U VpJ HVHWpQ D 7DQL pV PXQNDWiUVDL >@ iOWDO NDSRWW|VV]HIJJpVWDGMDYLVV]D

9pJWHOHQO KRVV]~ HOOLSV]RLG DODN~ PLQWD OiVG pV HJ\HQOHWHNHW DONDOPD]iViYDO D GHSRODUL]iFLy HONHUOKHW D] LQWHJUiORN NLV]iPtWiVD HJ\V]HU EE PLQW V]IpULNXV PLQWD HVHWpQ 6]DODL pV PXQNDWiUVDL >@ HJ\ PiVRGUHQG SHUWXUEiFLyV NLIHMH]pVW DGWDN PHJ D '+6 IOXLGXP V]DEDGHQHUJLiMiUD NOV HOHNWURPRV WpU MHOHQOpWpEHQ >@

)HOKDV]QiOYDDSiUNRUUHOiFLyVIJJYpQ\%DUNHU+HQGHUVRQIpOHSHUWXUEiFLyVVRUIHMWpVpW>@D N|YHWNH] NLIHMH]pVWNDSMXNDV]DEDGHQHUJLiUD

(35)

»

¼ º

«

¬ ª

¸

¹

¨ ·

©

§

¨

©

ª

©

©

S S

«†«

¬®­%¯

\ ,

\

\ 9(

( ) (

)

$HJ\HQOHWE ODHJ\HQOHWDODSMiQDSRODUL]iFLy

(

3 ¸¸

¹

·

¨¨

©

§

¸

¹

¨ ·

©

§

°

² ±

±

S S

,³³

\

\

\

D SRODUL]iFLyEyO SHGLJ D V]WDWLNXV UHODWtY SHUPLWWLYLWiV V]iPtWKDWy NL %HOiWKDWy KRJ\ D HJ\HQOHW VHJtWVpJpYHO PHJKDWiUR]RWW UHODWtY SHUPLWWLYLWiV PHJHJ\H]LN 7DQL pV PXQNDWiUVDL

>@ HUHGPpQ\pYHO HJ\HQOHW (] D]W MHOHQWL KRJ\ D SHUWXUEiFLyHOPpOHW VHJtWVpJpYHO PHJKDWiUR]RWWHpUWpNHIJJHWOHQDPLQWDDODNMiWyOLVDPLD]WLVMHO]LKRJ\DHJ\HQOHW YDOyEDQDUHODWtYSHUPLWWLYLWiVHJ\iOWDOiQRVNLIHMH]pVH

(36)

6]HPLHPSLULNXVPyGV]HUSRODUL]iOKDWyIOXLGXPRNUHODWtYSHUPLWWLYLWiViQDN V]iPtWiViUD

(GGLJ D PROHNXOiN SRODUL]iOKDWyViJiW D QHP YHWWN ILJ\HOHPEH $ SRODUL]iOKDWyViJ PROHNXOiULVV]LQWHQEHpStWKHW DPRGHOOEHPpJKR]]iSRODUL]iOKDWyGLSROiULVSRWHQFLiOPRGHOO DONDOPD]iViYDOSpOGiXODSRODUL]iOKDWy'+6YDJ\670SRWHQFLiOVHJtWVpJpYHO(OV NpQWHJ\

HJ\V]HU HPSLULNXV N|]HOtWpVW MDYDVROXQN D W|UpVPXWDWy DONDOPD]iViYDO 7HNLQWVN D .LUNZRRG)U|KOLFKHJ\HQOHWHW>@

´\J

Q

Q Q

µ

µ µ

µ

H

H

H

DKRO Q D EHOV W|UpVPXWDWy $ EHOV W|UpVPXWDWy WDUWDOPD]]D PLQG D] DWRPL PLQG D]

HOHNWURQSRODUL]iOKDWyViJRW $ NtVpUOHWL DONDOPD]iVRN VRUiQ D EHOV W|UpVPXWDWy KHO\HWW D N|QQ\HQ PpUKHW Q W|UpVPXWDWyW KDV]QiOMiN DPHO\ D QiWULXP 'YRQDOiQDN PHJIHOHO KXOOiPKRVV]RQ PpUW W|UpVPXWDWy pUWpN $] Q DONDOPD]iVD HVHWpQ D] DWRPL SRODUL]iFLyW DPHO\DD]HOHNWURQSRODUL]iFLyQDN>@HOKDQ\DJROMiN

1HP V]DEDG D]RQEDQ HOIHOHGNH]QL DUUyO KRJ\ H] D N|]HOtWpV FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ KDV]QiOKDWy KD PRGHOOQNHW YDOyV DQ\DJRNUD NtYiQMXN DONDOPD]QL $ HJ\HQOHW MREE ROGDOiQ D .LUNZRRGIDNWRUW HJ\ QHP SRODUL]iOKDWy PRGHOO D '+6SRWHQFLiO VHJtWVpJpYHO KDWiUR]WXN PHJ HJ\HQOHW PtJ D] HJ\HQOHW EDO ROGDOD HJ\ SRODUL]iOKDWy PROHNXOiQDN IHOHOPHJ1\LOYiQYDOyDQH]HJ\N|]HOtWpV(QQHNHOOHQpUHIHOWpWHOH]]NKRJ\D'+6PRGHOO VHJtWVpJpYHO V]iPtWRWW .LUNZRRGIDNWRU MyO N|]HOtWL D SRODUL]iOKDWy '+6PRGHOOUH NDSKDWy

·J pUWpNpW

$KRJ\D]WPiUHPOtWHWWND.LUNZRRGHJ\HQOHWVRUIHMWpVpE OV]iUPD]yHUHGPpQ\HNMREE HJ\H]pVW PXWDWQDN D V]LPXOiFLyV DGDWRNNDO PLQW PDJD D .LUNZRRGHJ\HQOHW (QQHN DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWMNKRJ\D.LUNZRRG)U|KOLFKHJ\HQOHWVRUIHMWpVHV]LQWpQMREEHUHGPpQ\HNHWDG PLQW PDJD D .LUNZRRG)U|KOLFKHJ\HQOHW $ 7DQL pV PXQNDWiUVDL >@ iOWDO LV MDYDVROW VRUIHMWpVWHOYpJH]YHD.LUNZRRG)U|KOLFKHJ\HQOHWUHD]WNDSMXNKRJ\

(37)

¸

¹

º ¹

º

º

º

º º

º

º º

¸

º ¹

º

º

º º

º

º

º

\ Q

Q , Q

Q Q Q

\ Q

Q

\ Q Q

Q Q Q

\

»†»

»

»

¼ º

«

«

¬ ª

¼

S H

/iWKDWy KRJ\ Q HVHWpQ D HJ\HQOHW D HJ\HQOHWHW DGMD YLVV]D (]]HO D PyGV]HUUHO YDJ\LV D W|UpVPXWDWy EHYH]HWpVpYHO ILJ\HOHPEH YHWWN D PROHNXOiN SRODUL]iOKDWyViJiWLV

(]W D] HJ\HQOHWHW YDODPLQW HQQHN HOHJ\HNUH NLWHUMHV]WHWW YiOWR]DWiW PHO\HW D N|YHWNH] NEHQ LVPHUWHWQN DONDOPD]]XN YDOyV DQ\DJRN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN WDQXOPiQ\R]iViUD>,,,@$]|VV]HKDVRQOtWiVHUHGPpQ\HLWD]IHMH]HWEHQPXWDWMXNEH

(38)

$SHUWXUEiFLyHOPpOHWNLWHUMHV]WpVHHOHJ\HNUH

$ SHUWXUEiFLyHOPpOHW NLWHUMHV]WpVH HOHJ\HNUH iOWDOiEDQ YDODPLO\HQ NHYHUpVL V]DEiO\

DONDOPD]iViYDO YpJH]KHW HO >@ 7HNLQWVN D '+6PROHNXOiN HJ\ PNRPSRQHQV HOHJ\pW DKRO D] LQWHUPROHNXOiULV SRWHQFLiO D] D pV E UpV]HFVNpN N|]|WW D PiU LVPHUW HJ\HQOHWWHO DGKDWy PHJ pV HJ\HQOHW )HOWpWHOH]]N KRJ\ D] HOHJ\ HJ\ RO\DQ WLV]WD '+6IOXLGXPQDN IHOHO PHJ DPHO\QHN V U VpJH D] HOHJ\ V U VpJpYHO HJ\H]LN PHJ GLSyOXVPRPHQWXPiUDSHGLJWHOMHVOKRJ\

½

¾

½ ¿

¿ ¿

P P ¦À

Á

 [

DKRO

Ã

[ D]D NRPSRQHQVPyOW|UWMH9H]HVVNEHD]HOHJ\.LUNZRRGIDNWRUiW>@

¦Ä

Å Æ Ç

ȆÈ

É [[,

\

J Ê

Ë Ì

Ì

Ì

Í

Î Í

Î

Í

Î

P P P S

U

DKROD]HOHJ\GLSyOXVHU VVpJIJJYpQ\H

Ï

UE SPÐ

\

DUHGXNiOWWHOMHVV U VpJHWSHGLJDN|YHWNH] PyGRQV]iPtWMXN

¦Ñ

Ñ

Ñ

V U

U

Ò

[

DKROVÓ D]D LNNRPSRQHQVPHUHYJ|PEiWPpU MH(]HNNHODPyGRVtWiVRNNDOD]HOHJ\UHODWtY SHUPLWWLYLWiVD D WLV]WD IOXLGXPRNNDO DQDOyJ PyGRQ V]iPtWKDWy D YDJ\

HJ\HQOHWDODSMiQ

(39)

5HQRUPiOWSHUWXUEiFLyHOPpOHW

$ SRODUL]iOKDWy GLSROiULV IOXLGXPRN WXODMGRQViJDLQDN YL]VJiODWD D] LURGDOPDW iWWHNLQWYH PHVV]H HOPDUDG D QHPSRODUL]iOKDWy PROHNXOiN YLVHONHGpVpQHN WDQXOPiQ\R]iVD P|J|WW (] QDJ\PpUWpNEHQ N|V]|QKHW DQQDN D WpQ\QHN KRJ\ D SRODUL]iOKDWy GLSROiULV LQWHUPROHNXOiULV SRWHQFLiO QHP DGGLWtY (] D SUREOpPD QDJ\EDQ PHJQHKH]tWL D SRODUL]iOKDWy PROHNXOiNDW WDUWDOPD]y UHQGV]HU VWDWLV]WLNXV PHFKDQLNDL NH]HOpVpW $ OHJW|EE HOPpOHW LQNiEE HONHUOLDVRNWHVWN|OFV|QKDWiVRNNH]HOpVpE ODGyGyQHKp]VpJHNHW$SRODUL]iOKDWyIOXLGXPRW RO\DQUHQGV]HUNpQWNH]HOLDPHO\EHQDSiURQNpQWLDGGLWtYN|OFV|QKDWiVWD]HIIHNWtYSHUPDQHQV GLSyOXVPRPHQWXP DONDOPD]iViYDO EL]WRVtWMD (]W D N|]HOtWpVW DONDOPD]]D D :HUWKHLPIpOH UHQRUPiOW SHUWXUEiFLyHOPpOHW 537 >@ YDODPLQW HQQHN GLSROiULVNYDGUXSROiULV IOXLGXPUD pV HOHJ\HNUH NLWHUMHV]WHWW YiOWR]DWD >@ pV &DUQH\ pV 3DWH\ iOWDO DONDOPD]RWW

|QNRQ]LV]WHQV 0) N|]HOtWpV >@ (]HNQpO D N|]HOtWpVHNQpO RO\DQ HOPpOHW V]NVpJHV DPHO\

NpSHV NLV]iPtWDQL D] HIIHNWtY SiUSRWHQFLiO iOWDO PHJKDWiUR]RWW UHQGV]HU WXODMGRQViJDLW (]

OHKHW D] /+1& YDJ\ 4+1& HOPpOHW > @ YDJ\ D *XEELQV 6WHOO pV PXQNDWiUVDLN iOWDO EHYH]HWHWWWHUPRGLQDPLNDLSHUWXUEiFLyHOPpOHW>@

.ULHEHO pV :LQNHOPDQQ V]LV]WHPDWLNXV WDQXOPiQ\W N|]|OW DPHO\EHQ D SRODUL]iOKDWy 6WRFNPD\HU >@ pV D SRODUL]iOKDWy NpWFHQWUXP~ /HQQDUG-RQHV IOXLGXPRN WHUPRGLQDPLNDL WXODMGRQViJDLW YL]VJiOWiN >@ $] HPOtWHWW V]HU] N PROHNXODGLQDPLNDL V]LPXOiFLyV HUHGPpQ\HLNHW :HUWKHLP UHQRUPiOW SHUWXUEiFLyHOPpOHWpE O >@ V]iUPD]y DGDWRNNDO KDVRQOtWRWWiN|VV]HpVMyHJ\H]pVWWDOiOWDN(]HNDODSMiQIHOWpWHOH]WNKRJ\D]537PHJIHOHO HV]N|]W EL]WRVtW D SRODUL]iOKDWy IOXLGXPRN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN WDQXOPiQ\R]iViUD DEEDQ D] HVHWEHQ KD D GLSyOXVPRPHQWXP YDJ\ D SRODUL]iOKDWyViJ QHP W~OViJRVDQ QDJ\

/HJMREE WXGiVXQN V]HULQW SRODUL]iOKDWy IOXLGXPRN GLHOHNWURPRV WXODMGRQViJDLQDN V]LV]WHPDWLNXVYL]VJiODWDPpJKLiQ\]LND]LURGDORPEyO

$ UHQRUPiOW HIIHNWtY GLSyOXVPRPHQWXP P D PROHNXOD SHUPDQHQV

GLSyOXVPRPHQWXPiQDN

PÔ

pV D] LQGXNiOW GLSyOXVPRPHQWXPQDN DPHO\HW D PROHNXOiNUD KDWy iWODJRV WpU ( HUHGPpQ\H] D] |VV]HJHNpQW GHILQLiOKDWy 6NDOiULV SRODUL]iOKDWyViJUD V]RUtWNR]YDD]HIIHNWtYGLSyOXVPRPHQWXPDN|YHWNH] PyGRQDGKDWyPHJ

( D P

P Õ

Figure

Updating...

References

Related subjects :