• Nem Talált Eredményt

Ingatlantulajdonosok és bérlők a dualizmuskori Egerben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Ingatlantulajdonosok és bérlők a dualizmuskori Egerben"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

%ൾඋൾർඓ$ඇංඍൺ

,QJDWODQWXODMGRQRVRNpVEpUOĘN DGXDOL]PXVNRUL(JHUEHQ

$ GROJR]DWRP D V]i]DGIRUGXOy N|UQ\pNL HJUL LQJDWODQRN WXODMGR QRVDLQDN pV EpUOĘLQHN YL]VJiODWiYDO IRJODONR]LN LOOHWYH D NO|QE|]Ę QHJ\HGHNEHQ HOKHO\H]NHGĘKi]DNDGRWWViJDLWODNiVPLQĘVpJpWLJ\HNV]HPEHPXWDWQL$WpPiPD PLNURW|UWpQHWLNXWDWiVRNN|UpEHVRUROKDWyPHO\QHNOHJIĘEEVDMiWRVViJDDYiURVLWiU VDGDORPpVWpUV]HUNH]HWHN|VV]HIJJpVHLQHNYiURVLVDMiWRVViJRNPLQGHQQDSLpOHW NXWDWiVD$MHOHQOHJLGROJR]DWRPFVXSiQHJ\V]ĦNPHWV]HWHD]HGGLJLNXWDWyPXQ kámnak.

$IHOKDV]QiOWIRUUiVRNN|]|WWMHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]RWWD](JUL.|U]HWL)|OGKLYD WDOEDQWDOiOKDWyHVNDWDV]WHULWpUNpSpVD]H]HNKH]NDSFVROyGyWXODMGRQODSRN

$WXODMGRQODSRNYL]VJiODWiYDOYiOWOHKHWVpJHVVpDEHOYiURVLWHUOHWLQJDWODQYLV]R Q\DLQDN LOOHWYH H]HN WXODMGRQMRJL YiOWR]iViQDN IHOWpUNpSH]pVH$ PHJYL]VJiOW LQJDWODQW|UWpQHWHWĘOHJpV]HQLJWDUW$NXWDWiVPiVLNIĘV]iODDYiURVL DGyWPDJiEDIRJODOyDVDGyMHJ\]pNDPHO\HWDWXODMGRQODSRNRQV]HUHSOĘLQ JDWODQWXODMGRQRVRNNDOYHWHWWHP|VV]H$]$GyIĘN|Q\YIHOWQWHWWHD]DGRWWV]HPpO\

LQJDWODQKR]YDOyYLV]RQ\iWD]D]Ki]WXODMGRQRVYROWD]LOOHWĘYDJ\FVXSiQEpUHOWHD]

DGRWWLQJDWODQW(]iOWDONLPXWDWKDWyDWXODMGRQRVEpUOĘYLV]RQ\UHQGV]HUDEHOYiURV WHUOHWpQNLMHO|OYHHJ\LGĘPHWV]HWHWEDQ

$KDUPDGLNPHJKDWiUR]yIRUUiVHJ\EHQHONpV]tWHWW+i]DGy|VV]HtUiVDPHO\

MHOHQWĘVHQNO|QE|]LND]HJ\pEYiURVLDGy|VV]HtUiVWyOKLV]HQHEEHQFVXSiQD]LQ JDWODQWXODMGRQRVRNQHYHLV]HUHSHOQHNLOOHWYHD]DGRWWKi]KR]WDUWR]yWXODMGRQRVW PHJLOOHWĘKi]EpUM|YHGHOHPpYHV|VV]HJH$IRUUiVWRYiEEiIHOWQWHWLD]LQJDWODQEDQ WDOiOKDWyV]REiNNRQ\KiNSDGOiVRNSLQFpNV]iPiWKi]KR]WDUWR]yEROWKHO\LVpJ NRFVPDNiYpKi]LKHO\LVpJHNHW1

$ IRUUiVRN IHOGROJR]iViKR] PLNURW|UWpQHWL HOHP]pVpKH] D 0LFURVRIW $FFHVV DGDWEi]LVNH]HOĘSURJUDPRWKDV]QiOWDPIHODPHO\HWpYHIHMOHV]WHNpVEĘYtWHND NLJ\ĦMW|WWDGDWRNNDODVWDWLV]WLNDLHOHP]pVHNHWSHGLJD]6366SURJUDPVHJtWVpJpYHO végeztem el.

10DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiU+HYHV0HJ\HL/HYpOWiUD9WRYiEELDNEDQ01/+0/

(2)

,QJDWODQWXODMGRQRVRNpVEpUOĘN

$]DVEHOYiURVUDYRQDWNR]y$Gy|VV]HtUiVNLNXWDWiVDOHKHWĘVpJHWQ\~MWRWWD]

DGy]ySROJiURNM|YHGHOPLYLV]RQ\DLQDNYL]VJiODWiUDpVFVRSRUWRVtWiViUD$IRUUiVD EHOYiURVEDQDGy]yV]HPpO\WpVV]HUYH]HWHWUHJLV]WUiOW$ODNRVViJIHQQPDUDGy rpV]pWDQHPDGyN|WHOHVHNYDJ\pYHQDOXOLJ\HUPHNDGWiNKLV]HQH]MHOHQWHWWH D]DGyN|WHOHVNRUW2$]$GyIĘN|Q\YEHQV]HUHSOĘPDJiQV]HPpO\HNKH]UHQGHOWDGy DODSMiQFVRSRUWRWDODNtWRWWDPNL$FVRSRUWRNNLDODNtWiViEDQPHJKDWiUR]yHOYYROW D]KRJ\D]LOOHWĘPHQQ\LWDGy]RWWDKi]DNODNUpV]HLQHNV]iPDXWiQEHQD]

pUVHNVpJHOUHQGHOWHDYiURVUDYRQDWNR]yDGy]iVPHQHWpQHN|VV]HJ]pVpWH]iOWDONp V]OWHOHJ\SiUODSEyOiOOy|VV]HIRJODOyPXQNDÄÈOWDOiQRVV]DEiO\RND]iOODPLDGyN NLYHWpVpUHQp]YHD]HJULIĘNiSWDODQLXUDGDOPDWpUGHNOĘOHJ´FtPPHO$NO|QE|]Ę ODNUpV]HNPHJDGy]WDWiViWDN|YHWNH]ĘNEHQN|]|OWWiEOi]DWWDOV]HPOpOWHWWH+DQJRQ\L 6iQGRU(JHUDOV]iPYHYĘMHEHQ

Osztály /DNUpV] .LYHWHWWDGy

H]VWIRULQW

I. 1 1

II. 2 3

III. 3

,9 10

9

9, 22

9,, 30

9,,,

,;

; pVHQQpOW|EE WiEOi]DW$ODNUpV]HNXWiQ¿]HWHWWDGy|VV]HJ

$WiEOi]DWDODNRVViJQpJ\QHJ\HGV]HULQWLPHJRV]OiViWPXWDWMDEHIJJHWOHQO DWWyOKRJ\D]LOOHWĘWXODMGRQRVYROWYDJ\EpUOĘ$WiEOi]DWEDQN|]|OWDGDWRNDODSMiQ D PiVRGLN QHJ\HG EL]RQ\XOW D OHJQpSHVHEEQHN D ODNRVViJ iQDN MHOHQWHWWH D WHUOHWDODNyKHO\pWPDMGH]WN|YHWLD]HOVĘDQHJ\HGLNpVDKDUPDGLN QHJ\HG

2pYL;;,;W|UYpQ\FLNNDNHUHVHWDGyUyOKWWSHYKXLQGH[SKS"D SDUDP OHW|O WpVLGHMH

(3)

1HJ\HG $GyNDWHJyULD

gVV]HVHQ

1. 42 17 14

24% 31% 27%

2. 10

21% 47% 41% 30%

3. 170 41 11 3 0 270

20% 0% 21%

4. 42 7 0 277

27% 13% 11% 0% 22%

gVV]HV 202 234 122 24 WiEOi]DW$]DGy]yODNRVViJHORV]OiVDDQpJ\QHJ\HGHQEHOO

A viURVEDQpOĘOHJNLVHEEDGyW¿]HWĘHOVĘpVPiVRGLNDGyNDWHJyULDWHKiWDOHJO NHYHVHEEM|YHGHOHPPHOUHQGHONH]ĘSROJiURNN|]OV]HPpO\QHNiOOWDWXODMGR QiEDQLQJDWODQODNyKHO\HDQHJ\HGHNN|]|WWLHORV]OiVW¿J\HOHPEHYpYHDKDUPDGLN pV QHJ\HGLN QHJ\HGUH ORNDOL]iOKDWy /iVG WiEOi]DW 0HJYL]VJiOYDPLQGH]WDPDJDVDEESUHV]Wt]VĦPiVRGLNQHJ\HGEHQLOOHWYHD]HOVĘ QHJ\HGEHQ+D¿J\HOHPEHYHVV]ND]XWFiNV]HULQWLHORV]OiVWDV]yEDQIRUJy FVRSRUW OHJQDJ\REE V]iPEDQ D %iUiQ\ 6HUYLWD 0iULD *|U|J pV D %pUF XWFiEDQ KHO\H]NHGLNHO0LQGHQNpSSKDQJV~O\R]QLNHOOKRJ\PDJDDWpQ\PLV]HULQWHEEH D NDWHJyULiED WDUWR]y V]HPpO\HN HJ\ UpV]H LQJDWODQWXODMGRQRV YROW QHP EtU QDJ\

MHOHQWĘVpJJHOKLV]HQD]HPOtWHWWKi]DNDODSWHUOHWHV]REDV]iPDPHVV]HHOPDUDGW SpOGiXODPiVRGLNQHJ\HGEHOLIĘXWFiW6]pFKHQ\LMHOOHP]ĘODNiVRNPLQĘVpJpWĘO

$KDVRQOyM|YHGHOHPLYLV]RQ\RNN|]|WWpOĘVDMiWWXODMGRQQDOQHPUHQGHONH]ĘV]H mélyek XJ\DQDNNRUEpUOĘNpQWDPiVRGLNQHJ\HGEHQpVD]HOVĘQHJ\HGEHQ .RYiFV-iQRV/HQNH\-iQRV/HMWĘXWFDpOWHN

$N|YHWNH]ĘDGy]iVLFVRSRUWEDKDUPDGLNpVQHJ\HGLNDGyNDWHJyULDWDUWR]yV]H PpO\HNN|]|WWPiUpOHVHEEDYROWDQHJ\HGHNN|]|WWLHORV]WiV$FVRSRUWEDWDUWR]y V]HPpO\HNODNyKHO\HOHJLQNiEEDOHJQDJ\REESUHV]Wt]]VHOEtUyPiVRGLNQHJ\HGUH pVD]HOVĘQHJ\HGUHORNDOL]iOKDWyDW|EELEHQHOHQ\pV]ĘD]

DUiQ\XNKDUPDGLNQHJ\HGEHQDQHJ\HGLNEHQSHGLJQDNiOOW WXODMGRQiEDQLQJDWODQW

(4)

gVV]HVHQ QHJ\HG 27 27 10

40% 17% 32% 20% 23%

QHJ\HG 4 10

2% 24%

QHJ\HG 34 7 3 0

47% 30% 0%

QHJ\HG 32 30 12 7 0

34% 14% 14% 0% 24%

gVV]HVHQ

WiEOi]DWA belvárosi lakosság ingatlanbirtoklási aránya

$FVRSRUWKR]WDUWR]yV]HPpO\HNHWEpUOĘNpQWLVOHJQDJ\REEV]iPEDQDPiVRGLN QHJ\HGEHQWDOiOMXNPHJDEHOYiURVEDQDYiURVW|EELWHUOHWpQV]iPXN HKKH]NpSHVWHOHQ\pV]ĘHOVĘQHJ\HGKDUPDGLNQHJ\HGLN /iVGWiEOi]DW

1HJ\HG $GyNDWHJyULD

gVV]HVHQ

1. 20 10 3

27% 23% 20% 27%

2. 122 41 42 1 230

31% 47%

3.

74 7 4 0 0

11% 0% 0%

4. 12 4 0 0 127

23% 22% 11% 0% 0% 21%

gVV]HV 37 10 4

WiEOi]DW%pUOĘNDUiQ\DDQHJ\HGHNHQEHOODGyNDWHJyULiQEHOOL százalékos eloszlással

)RJODONR]iVV]HULQWLFVRSRUWRVtWiVDODSMiQQDJ\V]iPEDQWĦQQHNIHODV]yEDQIRU Jy DGyNDWHJyULiKR] WDUWR]y V]HPpO\HN N|]|WW D NHUHVNHGĘN DUDQ\PĦYHVHN EĘU UĘI|VE~]DNDODSNHUHVNHGĘNpVDYiOODONR]yNNiYp]yWXODMGRQRVRNV]HV]GL YDWiUXVV]yGDV]DSSDQSRUFHOiQÄJ\iURVRN´0HJWDOiOKDWyDNN|]|WWNWRYiEEiD NO|QE|]ĘWiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNLJD]JDWyViJiQDN.DV]LQy(JUL&OXE>ÒM.DV]L Qy@3ROJiUL/|YpV]WiUVXODW(JUL'DON|UgQNpQWHV7Ħ]ROWy±pVPHQWĘHJ\OHW.H UHV]WpQ\,SDURVN|U.DWROLNXV/HJpQ\HJ\OHWQHNpVD]J\YpGLNDPDUiQDNDWDJMDL azaz az értelmiségi réteg.

$]DGRWWNDWHJyULiEDWDUWR]yV]HPpO\HNN|]OSpOGDNpQWHPOtWKHWMNNL'U(UODFK 6iQGRUpV+DUPRV*L]HOOiWDNLNQHND6]HQW-iQRVXWFDV]iPDODWWLpSOHWiOOWD

(5)

101

WXODMGRQiEDQ$]LQJDWODQWEHQYiViUROWiNPHJ*RPERVL0yU|]YHJ\pWĘO koronáért.3$]LQJDWODQKR]ERUKi]DVSLQFHWDUWR]RWWD.DFVDSDUWRQ$SDUiGLV]OH WpVĦ~MWXODMGRQRVIRQWRVV]HUHSHWW|OW|WWEHDYiURVpOHWpEHQKLV]HQDPHOOHWWKRJ\

.DV]LQyN|Q\YWiUEL]RWWViJLWDJYROWD]J\YpGLNDPDUiQiOWLWNiULpVYiODV]WPiQ\L WDJViJRWLVEHW|OW|WWHEHQ+HYHVYiUPHJ\HDOJ\pV]HOHWWLOOHWYHWDJMDD+HYHV YiUPHJ\H1pSEDQN5WLJD]JDWyViJLWDQiFViQDN4

$6]HQW-iQRV~WV]iP%DOND\%pODpVIHOHVpJH.LUiO\+HUPLQDWXODMGRQiWNp SH]WHpVN|]|WW$Ki]DWIHOHUpV]EHQNRURQipUWYiViUROWiNPHJ

%DOND\WĘOLJD.HUHV]WpQ\,SDURV.|ULJD]JDWyMDLOOHWYHWDJMDD.DV]LQy QDNpVD'DON|UQHN

6]LQWpQ HEEHQ D] DGy]iVL FVRSRUWEDQ ¿J\HOKHWĘ PHJ D WXODMGRQRVRN LQJDWODQ KDOPR]iVDLV,QJDWODQKDOPR]iVEDQNLHPHOKHWĘD6FKZDUF]FVDOiGDNLNQHNKiURP LQJDWODQYROWDWXODMGRQiEDQPLQGHJ\LND6]pFKHQ\L7pV-yNDLXWFiEDQ6FKZDUF]

6iQGRU iV N|]|WW D] (JUL ÒMViJ V]HUNHV]WĘMH D YiURVIHMOHV]WĘ HJ\OHW pVD.DV]LQyWDJMDYROWhJ\YpGLNDPDUDLWDJViJDXWiQEHQ+HYHVYiUPHJ\H WLV]WHOHWEHOL IʁJ\pV]pYp YiODV]WRWWiN10 .iQLW] *\XOD J\YpGL NDPDUD YiODV]WPi Q\LWDJMiQDNPLQGNpWKi]DDIĘXWFiQiOOW11+iP/DMRVDNLD]RV,SDUWHVWOHWL MHJ\]ĘN|Q\YEHQKHQWHVPHVWHUNpQWV]HUHSHOV]LQWpQKiURPLQJDWODQQDOUHQGHONH]HWW D6]pFKHQ\L127iUNiQ\L%pODXWFiEDQ13pVD6tSN|]EHQHOVĘQHJ\HG14.|]pOHWL V]HUHSOpVpWWHNLQWYHD.HUHV]WpQ\,SDURVN|UDOHOQ|NHLOOHWYHD'DON|UWDJMDYROW

$NRUDEHOLDGPLQLV]WUiFLyiOWDOYH]HWHWW$GyIĘN|Q\YEHQV]HUHSOĘOHJW|EEDGyW

¿]HWĘV]HPpO\HN|W|GLNpVKDWRGLNDGyNDWHJyULDIĘOHJDPiVRGLNpV NLVHEEPpUWpNEHQD]HOVĘQHJ\HGEHQYROWPHJWDOiOKDWyPLQWLQJDWODQ WXODMGRQRVW|EELQHJ\HGHGEHQDUiQ\XNpVHOHQ\pV]Ę/DNyKHO\LHOKHO\H]

NHGpVNHWYL]VJiOYDiOWDOiQRVMHOHQVpJNpQW¿J\HOKHWĘPHJD]LVKRJ\HJ\V]ĦNHEE

3WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLDVKHO\UDM]LV]iP(JUL.|U]HWL)|OGKLYDWDOWRYiEELDNEDQ (.+

4.LVV3pWHU+DWV]i]QpJ\HQ(JHUP~OWMiEyOLJ(JHUWRYiEELDNEDQ.LVV

WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+

Kiss, 2007. 22.

7WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLDVKHO\UDM]LV]iP(.+

WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLDVKHO\UDM]LV]iP(.+YDODPLQWD]WHOHNN|Q\YLEHWpW V]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+

%DUQD%pOD(JHUVDMWyW|UWpQHWH6]DNGROJR]DW6]HJHG

10.LVV

11WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+YDODPLQWD]WHOHNN|Q\YLEHWpW V]iPUpJLDVKHO\UDM]LV]iP(.+

12WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+

13WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+

14WHOHNN|Q\YLEHWpWV]iPUpJLHVKHO\UDM]LV]iP(.+

Kiss, 2007. 101.

(6)

WHUOHWUHNRQFHQWUiOyGWDN$OHJLQNiEESUHIHUiOWXWFiNN|]|WWV]HUHSHOWD6]pFKHQ\L XWFDHOVĘIHOHD6]HQW-iQRV-yNDLXWFD.RVVXWKXWFDeUVHNXWFDpVD=DOiUXWFD

$]XWFiNRQEHOOLVN|]HOKHO\H]NHGWHNDKi]DNHJ\NpWODNyKi]NLYpWHOpYHOHJ\PiV V]RPV]pGViJiEDQYDJ\HJ\PiVWyONLVWiYROViJEDQiOOWDND]LQJDWODQMDLN)RJODONR ]iVXNDWWHNLQWYHDFVRSRUWWDJMDLOHJJ\DNUDEEDQD]pUWHOPLVpJLHN±RUYRVJ\YpG

±YROWDNUDMWXNNtYOYDJ\RQRVLSDURVRNEĘUNHUHVNHGĘOLV]WV]HV]iUXVHJ\Ki]LDN pVWĘNHSpQ]HVHNROYDGWDNN|]pMN

$OHJW|EEDGyW¿]HWĘNN|]ODEpUOĘNDUiQ\DFVXSiQYROWpVĘNLVNL]iUyODJD]

HOVĘpVPiVRGLNQHJ\HGEHQpOWHN0DM]LN9LNWRUDOLVSiQSpOGiXOFVXSiQFVDNEpUHOWHD 6]pFKHQ\LXWFDLKi]DWLQJDWODQQHPiOODELUWRNiEDQKLV]HQWDUQDPpUDLV]iUPD]iV~

I|OGGHOpVLQJDWODQQDOLVRWWUHQGHONH]HWW.iQLW]/LSyWDNLMHOHQWĘVV]HUHSHWW|OW|WW EHDYiURVpOHWpEHQD]HOVĘQHJ\HGEHQKi]DWEpUHOW.iQLW]PpJEHQDODStWRWWD PHJD]LJPĦN|GĘNHPpQ\tWĘJ\iUiW(PHOOHWWIĦV]HUNHUHVNHGpVHYROWD]HJUL SLDFRQLOOHWYHNRPRO\pUGHNHOWVpJHLDERUNHUHVNHGpVEHQWĘOD]VLGyHOHPLLV NRODLVNRODV]pNLWDJMDWRYiEEiW|EEpYHQNHUHV]WOD]VLGyKLWN|]VpJHOQ|NHYROW

%pUKi]DNPHJMHOHQpVH

$V]i]DGIRUGXOyWPHJHOĘ]ĘNpWpYWL]HGEHQRUV]iJV]HUWHQDJ\SUREOpPiWMHOHQWHWW DIHOJ\RUVXOyQpSHVVpJQ|YHNHGpVpVD]H]]HOHJ\WWMiUyODNEpUHNpVWHOHNiUDNHPHO NHGpVH$YL]VJiOWNRUV]DNEDQ(JHUEHOYiURViEDQDODNRVViJV]iPQHPQ|YHNHGHWW V]iPRWWHYĘHQDMHOHQVpJLQNiEEDKyVW\iNRQYROWPHJ¿J\HOKHWĘ17 Ennek ellenére az RUV]iJRVMHOHQVpJQHNPHJIHOHOĘHQPpJLVPHJMHOHQWHND]HPHOHWHV]iUWXGYDURVIJ JĘIRO\RVyVEpUKi]DNPHO\HNHWDW|PE|NOHJpUWpNHVHEEWHONHLQDVDUNRNRQSUyEiO WiNpStWHQLKDHUUHOHKHWĘVpJQ\tOW(JHUEHQDNODVV]LNXVpUWHOHPEHQYHWWEpUKi]DNDW FVXSiQDPiVRGLNQHJ\HGEHQD]~J\QHYH]HWWV]ĦNHEEEHOYiURVWHUOHWpQ6]pFKHQ\L XWFDHOVĘIHOHD6]HQW-iQRV-yNDLXWFD>UpJL&XNRUXWFD@.RVVXWKXWFD>UpJL.iSWD ODQ@eUVHNXWFD>UpJL.RVVXWK@pVD=DOiUXWFD>UpJL3LDF@WDOiOKDWXQNRWWLVFVXSiQ KiUPDWQpJ\HW

$YiURVWiYRODEELSRQWMDLQLQNiEEQDJ\DODSWHUOHWĦYDJ\DQQiOW|EEV]R EiV FVDOiGL Ki]DNDW DGWDN NL EpUOHPpQ\EH (QQHN D MHOHQVpJQHN YDOyV]tQĦVtWKHWĘ RNDD]YROWKRJ\D]DGRWWNRUEDQDYiURVEDQQHPYROW¿]HWĘNpSHVYiOODONR]yUpWHJ LOOHWYHKiWUiOWDWyWpQ\H]ĘYROWD]LVKRJ\DV]i]DGUDDEHOYiURVPiUHJ\NLDOD NXOWXWFDV]HUNH]HWWHOUHQGHONH]ĘV]DEiO\RVUHQGH]HWWYiURVPDJRWPXWDW(J\

Kiss, 2007. 123.

17HVQpSV]iPOiOiVDGDWDLV]HULQWDEHOYiURVEDQHPEHUODNRWWD]|VV]ODNRVViJSHGLJ IĘYROW$]pYLDGDWRNDODSMiQDSROJiULODNRVViJV]iPDIĘYROW

$WXODMGRQODSRNVRNHVHWEHQDEpUKi]DNDWPiUWiUVDVKi]NpQWWQWHWWpNIHOH]HND]RQEDQYDOyV]tQĦOHJ FVDNXWyODJRVEHMHJ\]pVHNOHKHWQHNKLV]HQDIRJDORPMRJLpUWHOHPEHQFVDNEHQNHUOWEHYH]H tésre.

(7)

103

DV+D]DHO+XJyVHUYLWDV]HU]HWHVIpOHWpUNpSDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\D V]i]DGUDPiUNLDODNXOWDYiURVV]HUNH]HWHpVDWHONHNDSUy]yGiVDVHPPHQWYpJEH

$EHOYiURVW~OQ\RPyUpV]pQSHGLJW|EEpNHYpVEpPHJHJ\H]LND]LQJDWODQRNQDJ\Vi JDpVLUiQ\DKD|VV]HYHWMND]HPOtWHWWWpUNpSHWDV]i]DGLYiOWR]DWWDO

Lakás mobilitás

$EpUOĘNODNiVPRELOLWiViUDYRQDWNR]yYL]VJiODWPDPiUWHUPpV]HWHVHQQHKp]YiO ODONR]iVKLV]HQPLQWD]DOiEELSpOGiNLVPXWDWQLIRJMiNDEpUOĘNODNyKHO\YiOWR]WD WiVDLJHQJ\DNRULMHOHQVpJYROW9L]VJiODWRPNLLQGXOySRQWMDNpQWDQQDNDEHOYiURVL Ki]QDND]HVHWpWYiODV]WRWWDPDPHO\EHQD]DGRWWpYEHQ±EDQ±NHWWĘYDJ\DQ QiOW|EEEpUOĘWMHJ\H]WHNIHO(]WN|YHWĘHQiWWHNLQWHWWHPHJ\KpWpYHVLGĘV]DNRWD]W YL]VJiOYDKRJ\PHQQ\LUHYROWLQWHQ]tYMHOHQVpJDEpUOĘNODNKHO\YiOWR]WDWiVD20

$6]pFKHQ\LXWFD~MKi]V]iPOiVGPHOOpNOHWHJ\LNHYROWDOHJW|EEV]REiYDO UHQGHONH]ĘpSOHWHNQHN$Ki]EDQ|VV]HVHQKHO\LVpJ±V]REDNRQ\KDEROW KHO\LVpJSDGOiVSLQFHNDPUD±YROW21A bérleményeket, a szobák méreteit, bérleti GtMDLWVDMQRVQHPHPOtWLDIRUUiV$]HOVĘWXODMGRQRVRNUyONHYpVLQIRUPiFLyYDOUHQ GHONH]HP$]pSOHWHWEDQYiViUROWiNPHJIRULQWpUW7XODMGRQRVDLN|]|WW V]HPpO\±GU+DUWO6iQGRUYDODPLQWWHVWYpUHLpVYHMHL±V]HUHSHOW$]DV pYEHQDKi]ODNyLN|]|WWWDOiOXQNtUQRNRWEiGRJRVWV]yGDpVSRUFHOiQJ\iURVW VtUNĘiUXVWNiYpVWFVDSRVWWRYiEEiHJ\NiO\KDUDNWiURVW.pWpYHQEHOODODNyNFVR SRUWMDWHOMHVHJpV]pEHQNLFVHUpOĘG|WWpVDN|YHWNH]ĘpYHNEHQIRO\DPDWRVDQpUNH]HWW HJ\NpW~MDEEV]HPpO\D]LQJDWODQED$YL]VJiOWpYHNEHQDOHJKRVV]DEEEpUOHWQpJ\

évig tartott.

(J\N|]HOpEHQOpYĘ0DF]N\9DOpUXWFDOiVGPHOOpNOHW|VV]HVHQKHO\LVpJ JHOHEEĘOV]REDUHQGHONH]ĘpSOHWQHNN|]HO|WpYHQNHUHV]WOQHPYROWEpUOĘMH KDWRGLNpYEHQDIRUUiVIHOMHJ\]pVHV]HULQWHJ\Ki]LWXODMGRQEDNHUO22

.|YHWNH]ĘSpOGiPPDODUUDV]HUHWQpNUiPXWDWQLKRJ\DEpUOĘNNRUiQWVHPFVX SiQDV]REiNDWEpUHOWpNNLKDQHPM|YHGHOPLYLV]RQ\DLNQDNPHJIHOHOĘHQJ\DNUDQ FVXSiQHJ\NRQ\KiWYDJ\pSSHQDSDGOiVWeSSHQH]pUWpUGHNHVQ\RPRQN|YHWQLHJ\

=DOiUXWFDLLQJDWODQOiVGPHOOpNOHWW|UWpQHWpW$]DGRWWLQJDWODQQDNDQDJ\M|YHGH OHPPHOUHQGHONH]ĘV]HV]iUXV)LVFKHU'iYLGYROWDWXODMGRQRVD$Ki]EDQ|VV]HVHQ KHO\LVpJYROWV]REiUyOEROWKHO\LVpJUĘONRQ\KiUyOSDGOiVUyOUDNWiUUyO

.RYiFV%pOD$JULD5HFXSHUDWD$W|U|NWĘOYLVV]DIRJODOW(JHU~MMipStWpVpQHNHOVĘpYHL,Q$+HYHV 0HJ\HL/HYpOWiUIRUUiVNLDGYiQ\DLV](JHU

20 *\iQL *iERU$] XWFD pV D V]DORQ$ WiUVDGDOPL WpUKDV]QiODW %XGDSHVWHQ %XGDSHVW

2101/+0/9

2201/+0/9

(8)

YDQWXGRPiVRP23$]HOVĘKiURPpYEHQDWXODMGRQRVQDNFVXSiQNpWEpUOĘMHDNDGW WyOD]RQEDQIRNR]DWRVDQQ|YHNHGHWWDEpUOĘNV]iPDEDQPDMGDN|

YHWNH]ĘpYEHQPiUEpUOĘMHYROWD]LQJDWODQQDN

ÈOWDOiQRVViJEDQD]RQEDQQHPH]YROWDMHOOHP]Ę$PHJYL]VJiOWKpWpYVRUiQNpW pYHQEHOODKHO\EHQPDUDGWEpUOĘNN|]pOHJDOiEENpW~MODNypUNH]HWWDIRO\DPD WRVDQKHO\EHQPDUDGyNDUiQ\DQDJ\RQDODFVRQ\YROWÈOWDOiQRVtWDQLWHUPpV]HWHVHQ QHPV]DEDGGHD]WNLMHOHQWKHWMNKRJ\DEpUOĘNQHPMHOHQWKHWWHNEL]WRVM|YHGHOHP IRUUiVWDWXODMGRQRVRNV]iPiUDKLV]HQV]iPRVKi]W|EEpYHQNHUHV]WOUHVHQiOOW

%iUDEpUKi]DND]RUV]iJW|EELUpV]pQIĘOHJDIĘYiURVEDQDKDV]RQV]HU]pVIRQWRV WiUJ\DLYROWDN(JHUHVHWpEHQH]QHPYROWMHOOHP]Ę24

,QJDWODQPLQĘVpJ

$]HGGLJPHJMHOHQWPXQNiNEDQD]HJULpSOHWHNpStWpVW|UWpQHWpUĘOFVHNpO\LQIRU PiFLyiOODUHQGHONH]pVQNUH$YiURVVDOIRJODNR]ypSOHWW|UWpQHWQHNV]LQWHHJ\HG

OLIRUUiVDPLQGHQKLiQ\RVViJDHOOHQpUHD+HYHVPHJ\HLPĦHPOpNLWRSRJUi¿DH]

D]RQEDQNL]iUyODJDPĦHPOpNHNUHNRUOiWR]yGLN$YiURVpStWpVW|UWpQHWpEHQD]HOVĘ MHOHQWĘVDPDLQDSLJKDWyYiOWR]iVDV]i]DGDVDVpYHLEHQW|UWpQWDPLNRU DN|]pSNRULDODSRNUD~MEDURNNpSOHWHNpSOWHN$V]i]DGIRO\DPiQQDJ\

V]iPEDQVHPPLVOWHNPHJEDURNNpSOHWHNLOOHWYHKHO\N|QPiVVWtOXV~pSOHWHNHW HPHOWHN(QQHNHOOHQpUHD]RQEDQDEHOYiURVEDQWDOiOKDWypSOHWHNPHJKDWiUR]yMHO OHJpWPDLVDEDURNNVWtOXVDGMD$]~MRQQDQHPHOWpSOHWHNOHJLQNiEEDODSWHUOHWN EHQWpUWHNHOHJ\PiVWyOKLV]HQpOHVV]LQWNO|QEVpJHNUĘOQHPEHV]pOKHWQNOHJMHO OHP]ĘEEHND]HJ\ULWNiEEHVHWEHQNpWHPHOHWHVLQJDWODQRN

$]HJULODNiVNXOW~UDEHPXWDWiVDODNiVOHOWiUDNKDJ\DWpNLLUDWRNIHOGROJR]iVD(JHU HVHWpEHQIHOHWWpEEQHKp]YiOODONR]iVKLV]HQDUHQGHONH]pVQNUHiOOyDGDWRNLJHQFVDN V]HJpQ\HVHNPLYHODOHJDODSYHWĘEELUDWRNDWODNiVOHOWiUDNDWKDJ\DWpNLLOOHWYHJ\iP HOMiUiVLLUDWRNDWHUĘVHQNLVHOHMWH]WpN5HQGV]HUH]HWWLUDWRNQHPPDUDGWDNIHQQ(]pUW D]LQJDWODQRNPLQĘVpJpUHFVXSiQD]DODSWHUOHWEĘOD+i]DGy|VV]HtUiVEDQV]HUHSOĘ V]REDV]iPEyOpVD]H]pUW¿]HWHWWDGyEyOOHKHWN|YHWNH]WHWpVHNHWOHYRQQL+D|V]

V]HKDVRQOtWMXNDQpJ\QHJ\HGHWDNNRUMHOHQWĘVNO|QEVpJHNUDM]ROyGQDNNL(QQHN EHPXWDWiViUDYpJH]WHPHJ\VWDWLV]WLNDLHOHP]pVWPHO\QHNVHJtWVpJpYHODNO|QE|]Ę HOHPHN±QHJ\HGEHOLHOKHO\H]NHGpVODNiVPpUHWEpUOHWLGtMKi]EpUM|YHGHOHP±YL]V

2301/+0/9

24+DQiN3pWHU3ROJiURVRGiVpVXUEDQL]iFLy%pFVpV%XGDSHVWYiURVIHMOĘGpVHDV]i]DGEDQ,Q

%XGDSHVWL1HJ\HG9,pYIV]KWWSHSDRV]NKXKWPO OHW|OWpV LGHMH

'HUFVpQ\L 'H]VĘ +HYHV PHJ\H PĦHPOpNHL ,, 0DJ\DURUV]iJ PĦHPOpNL WRSRJUi¿iMD %XGDSHVW 1DJ\-y]VHI(JHUW|UWpQHWH%XGDSHVW

(9)

JiOKDWy(OVĘOpSpVNpQWV]HUHWQpPIHOYi]ROQLD]HJ\HVQHJ\HGHNEHQPHJ¿J\HOKHWĘ V]REDV]iPRNEyO DGyGy MHOHQWĘV NO|QEVpJHNHW$ Ki]DN SRQWRV DODSWHUOHWH QHP PLQGHQHVHWEHQiOOUHQGHONH]pVHPUHtJ\DUUDDV]REiNV]iPDHQJHGN|YHWNH]WHWQL

$V]REiNV]iPiQDNHORV]OiViWDN|YHWNH]ĘWiEOi]DWV]HPOpOWHWL .LDGRWW

szobaszám

ÈWODJ NLDGRWW szobaszám

.|]pSVĘ

LQWHUYDOOXPD 6]pOVĘpUWpNHN 0LQLPXP 0D[LPXP 0LQLPXP 0D[LPXP

QHJ\HG 2 13

QHJ\HG 10,14 3 24

QHJ\HG 4,13 1

QHJ\HG 21 1

gVV]HVHQ 1 24

WiEOi]DW$NLDGRWWV]REDV]iPRNHORV]OiVDQHJ\HGHQNpQW

$ PHJYL]VJiOW QHJ\HGHNEHQ OHJQDJ\REE DODSWHUOHWWHO H]iOWDO OHJW|EE V]RED V]iPPDOUHQGHONH]ĘKi]DNDPiVRGLNQHJ\HGEHQYROWDNMHOHQV]iPRWWHYĘHQ$MH OHQVpJWDOiQPHJOHSĘKLV]HQH]HQDWHUOHWiOOWDNpSOHWHNOHJNRUiEEDQPDMGH]D WHUOHWEL]RQ\XOWLGĘYHOV]ĦN|VQHN$]pStWNH]pVHNN|YHWNH]WpEHQD]RQEDQYDOyV]t QĦOHJH]HNHWDKi]DNDWERQWRWWiNOHpVpStWHWWHNDKHO\N|QQDJ\REEDODSWHUOHWĦ pSOHWHNHW$PiVRGLNQHJ\HGPLQGHQWHNLQWHWpEHQHOWpUpVWPXWDWDYiURVW|EELWHU

OHWHLKH]NpSHVW(OVĘVRUEDQDYL]VJiOWKi]N|]|WWLWWWDOiOMXNDOHJNLXJUyEEV]pOVĘ pUWpNHNHWDV]REiNV]iPiWLOOHWĘHQ7HKiWLWWWDOiOKDWyDOHJW|EEV]REiYDOV]RED UHQGHONH]ĘKi]H]WN|YHWLV]pOVĘpUWpNHNYL]VJiODWiEDQDKDUPDGLNV]RED D]HOVĘpVQHJ\HGLNQHJ\HG$PiVRGLNQHJ\HGiWODJRVV]REDV]iPDDPL V]LQWpQPHVV]HPHJKDODGMDD]|VV]HVQHJ\HGEHQiWODJRVDQHOĘIRUGXOyV]REDV]iPRW

$W|EELQHJ\HG±iWODJRVV]REDV]iPRWYL]VJiOYD±MHOHQWĘVPpUWpNEHQQHPNO|Q E|]QHNHJ\PiVWyO$PiVRGLNQHJ\HGHWN|YHWLD]HOVĘV]REDDKDUPDGLNV]RED YpJODQHJ\HGLNQHJ\HGV]RED

$OHJV]HUpQ\HEEODNiVN|UOPpQ\HNN|]|WWWHKiWDKDUPDGLNpVQHJ\HGLNQHJ\HG ODNyLpOWHN(]HNEHQDQHJ\HGHNEHQPiUPpUVpNOĘG|WWDPiVLNNpWQHJ\HGEHQWDSDV]

WDOWQDJ\DUiQ\~HOWpUpVD]LQJDWODQRNN|]|WW$+i]DGy|VV]HtUiVDODSMiQHOPRQGKDWy KRJ\H]HNEHQDQHJ\HGHNEHQIRUGXOQDNHOĘDOHJJ\DNUDEEDQD]HJ\V]REiVpSOHWHN

$WXODMGRQRVRNQDNJ\DNUDQPpJH]HNHWLVEpUEHNHOOHWWDGQLXNpVUiNpQ\V]HUOWHN DUUDKRJ\pOHWWHUNHWHJ\±NpWEpUOĘYHOPHJRVV]iN.LXJUyNO|QEVpJNpQWWDSDV]

WDOMXNKRJ\pSSDKDUPDGLNQHJ\HGEHQWDOiOKDWXQNHJ\V]REiYDOUHQGHONH]ĘKi ]DWD]RQEDQHUUĘODKi]UyOMHOHQOHJQLQFVHQHNDGDWDLP

$V]REiNV]iPDD]RQEDQQHPYRQMDPDJDXWiQpUWHOHPV]HUĦHQDOHJW|EEEpUEH DGRWWV]REiNV]iPiW$QHJ\HGHNN|]|WWHJ\HGOLWWQHPWDOiOXQNNLXJUyNO|QEVp JHNHWD]pUWpNHNN|]|WW0LQGHQQHJ\HGEHQQDJ\YROWDEpUEHDGRWWV]REiNDUiQ\D

(10)

$]HOVĘQHJ\HGEHQiWODJRVDQDPiVRGLNQHJ\HGEHQDKDUPDGLNQHJ\HG EHQYpJODQHJ\HGLNQHJ\HGEHQEDQDGWiNNLDV]REiNDWDPHO\QHP IHOWpWOHQOMHOHQWHWWHD]WKRJ\PLQGHQV]REiQDNNO|QEpUOĘMHYROW

.LDGRWW szoba

ÈWODJ M|YHGHOHP

.|]pSVĘ

LQWHUYDOOXP 6]pOVĘpUWpN 0LQLPXP 0D[LPXP 0LQLPXP 0D[LPXP QHJ\HG 10 1210 QHJ\HG 437,12

QHJ\HG 10

QHJ\HG 21 30,21 12 210 gVV]HVHQ 310,37 10

WiEOi]DW+i]EpUM|YHGHOHP

$]HVVWDWLV]WLNDDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\WXODMGRQRVRNDEpUEHDGRWW V]REiNpUWiWODJRVDQpVH]VWIRULQWKi]EpUWNDSWDNDV]ĦNHEEEHOYiURVLWHU

OHWHNHQ$OHJQDJ\REEEpUOHWLGtMMDOHEEĘON|YHWNH]ĘHQOHJPDJDVDEESUHV]Wt]]VHO UHQGHONH]ĘKi]DNLVHJ\V]ĦNEHOYiURVLViYEDQNRQFHQWUiOyGQDN-yNDL6]HQW-iQRV pV.RVVXWKXWFiEDQOpYĘLQJDWODQRNpUWNDSWiNDWXODMGRQRVOHJMHOHQWĘVHEE|VV]HJHW

$WXODMGRQRVRNDKDUPDGLNQHJ\HGEHQiWODJRVDQH]VWNRURQDEHYpWHOUHWHWWHN V]HUWD]LQJDWODQMDLNEpUEHDGiViYDOLOOHWYHDQHJ\HGLNQHJ\HGEHQXJ\DQH]D]pUWpN H]VWNRURQDYROWXJ\DQDNNRU¿J\HOHPEHNHOOYHQQLD]WDWpQ\WLVKRJ\HEEHQD QHJ\HGEHQYROWDOHJNHYHVHEEUHQGHONH]pVUHiOOyEpUHOKHWĘV]RED

Összegzés

Egerben a tiUVDGDOPLFVRSRUWRNODNyKHO\LHOKHO\H]NHGpVHDWXODMGRQRVEpUOĘYLQ V]RQ\UHQGV]HUWHNLQWHWpEHQHJ\iOWDOiQQHPDQQ\LUDWLSLNXVPLQWDKRJ\D]WIHOWpWH OH]QpQN.RQNUpWWpQ\H]ĘNDODSMiQ|VV]HWHYĘG|WW±YLV]RQ\ODJD]RQRVM|YHGHOHPIRU UiVDGy|VV]HJFVRSRUWRNQ\RPRQN|YHWpVpYHOpV]UHYHKHWĘKRJ\V]ĦNHQHOKDWiUROW NRQNUpW HOLW QHJ\HGHN QHP UDM]ROyGQDN NL D YiURVRQ EHOO$ OHJLQNiEE SUHIHUiOW WHUOHWDYiURVEDQ±DKRODEpUKi]NpQWEpUEHDGRWWKi]NpQWIXQNFLRQiOypSOHWHNLV HOKHO\H]NHGWHN±D6]pFKHQ\LXWFDHOVĘIHOHD6]HQW-iQRVD=DOiUD.RVVXWKpVD 'REyXWFDYROW(EEHQYDOyV]tQĦOHJN|]UHMiWV]RWWD]DWpQ\LVKRJ\DEHOYiURVRQEH OOLWWWDOiONR]KDWXQNDOHJQDJ\REEDODSWHUOHWĦOHJW|EEV]REiYDOUHQGHONH]ĘEpUOĘN IRJDGiViUDDONDOPDVDNKi]DNNDO$]HJULEpUKi]DNEDQpOĘODNyN|]|VVpJWiUVDGDOPL

|VV]HWpWHOHYLV]RQ\ODJYHJ\HVQHNPRQGKDWy$EpUKi]DNHOHQ\pV]ĘDUiQ\DLVPX WDWMDKRJ\DYiURVDNRUEDQQHPWDUWR]RWWDQpSV]HUĦOHWHOHSHGpVLKHO\HNN|]pD]

HPEHUHNLQNiEED]LSDURVRGRWWDEEMREEPHJpOKHWpVLOHKHWĘVpJHNHWEL]WRVtWyIĘYiURV YDJ\NOI|OGIHOpYHWWpND]LUiQ\W-HOHQWĘVNO|QEVpJHNHWFVXSiQDWXODMGRQELUWRN OiVWHNLQWHWpEHQWDSDV]WDOKDWXQN$OHJNLVHEEM|YHGHOHPPHOUHQGHONH]ĘV]HPpO\H

(11)

107

NHWWXODMGRQRVNpQWLQNiEEDV]ĦNHEEEHOYiURVLQHJ\HGWĘOWiYRODEEHVĘKDUPDGLNpV QHJ\HGEHQWDOiOMXNXJ\DQDNNRUH]D]DUiQ\DOHJW|EEHWDGy]ySROJiURNHVHWpEHQD 6]pFKHQ\LpVUiPHUĘOHJHVXWFiNUDNRQFHQWUiOyGLN

Melléklet

6]pFKHQ\LXWFDEpUKi]

(12)

0DF]N\9DOpU

=DOiUXWFDLLQJDWODQ

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

QDJ\PpUYĦ V]yUW VXJiU]iVW HUHGPpQ\H]]HQHN (QQHN N|YHWNH]PpQ\H D] KRJ\ D JHULQF mellkasi sza NDV]iQ QDJ\ NO|QEVpJHN YDQQDN D NO|QE|]Ę LUiQ\~

XQLYHU]XPEDQ EiUPHO\ tJ\ D] HOVĘ pOĘ OpWH]Ę LV pOHWWHOHQ Op WH]ĘNEĘO NHOHWNH]LN QHP D VHPPLEĘO pV PLQGHQ pOĘ OpWH]Ę WHVWH LV pOHWWHOHQ OpWH]ĘNEĘO pSO IHO YDODPLQW EiUPHO\

$] HOLVPHUWVpJ D]W MHOHQWL KRJ\ PDJDV V]tQYRQDO~ D NpS]pV NLYiOyDN D] HOKHO\H]- NHGpVL OHKHWĘVpJHN D] LWW V]HU]HWW GLSORPi- YDOLOOHWYHKRJ\D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyN N|UpEHQ LV

N¸UQ\«NLKHO\HNV]HUHSH«VMHOHQWēV«JHMµYDOQDJ\REEOHKHWHWWD]RWW«OWODNRVRN V]£P£UD$V]£PRNEµOU£Q«]«VUHPLQGHQSRQWRVDEEV]£P¯WJDW£VRNQ«ON¾OLV NLGHU¾O KRJ\ D Y¯]UDM]L

$N|UQ\H]HWYpGHOPLVWUDWpJLDPHJKDWiUR]iVDNRU YLVV]D NHOO WpUQL D NLLQGXOySRQWKR] D YiOODODWLN|UQ\H]HWKH]pVD]RNKR]D]DODSYHW HUIRUUiVRNKR]PHO\HND]iOWDOiQRVVWUDWpJLiWLV PHJKDWiUR]WiN

HV]N|]|NNHODOHKHW OHJNLVHEEN|OWVpJHNPHOOHWWpUMNHO$HVpYHNyWDHJ\UHQDJ\REE ILJ\HOPHW NDSQDN D N|UQ\H]HWYpGHOHPEHQ D N|]JD]GDViJL V]DEiO\R]yHV]N|]|N ± N|]WN D V]HQQ\H]pVL DGyN

$ PHJHO] MHOOHJ& LQWp]NHGpVHNHW V]iPRV V]HUYH]HWL NRUOiW LV JiWROMD PLQW D IHMOHV]WpVUH DONDOPDWODQ LQIUDVWUXNW~UD YDJ\ D] HPEHUL WpQ\H]N PHO\HN N|]p WDUWR]LN D YiOWR]iVRNQDN

$N|UQ\H]HWLMHOHQWpVNLDGiVDPiU|QPDJiEDQLVSR]LWtYDQpUWpNHOKHW KLV]HQDYiOODODWH]]HO Q\LW D Q\LOYiQRVViJ pV D WiUVDGDOPL FVRSRUWRN LUiQ\iED $ MHOHQWpVHNQHN D]RQEDQ VRNNDO QDJ\REE