• Nem Talált Eredményt

Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók körében"

Copied!
18
0
0

Teljes szövegt

(1)

7Ę]VpU=ROWiQ

'HEUHFHQL(J\HWHP

Intézményválasztási döntések DUpV]LGĘVKDOOJDWyNN|UpEHQ" 1

Jelen kutatásban a felsőoktatási felnőttoktatás legfontosabb aktoraival, a nem nappali tagozatos hallgatókkal foglalkozunk.

Azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok alapján választanak felsőoktatási intézményt az észak-alföldi régió két felsőoktatási intézményének (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola) részidős

képzéseire (levelező, esti és távoktatás) járó hallgatók.

A

NpUGpVD]pUWQDJ\RQL]JDOPDVpVDNWXiOLVPHUWPLQGRUV]iJRVV]LQWHQPLQGDNpW LQWp]PpQ\EHQDHVpYHNN|]HSpQpUWHHODUpV]LGĘVKDOOJDWyNV]iPDDWHWĘ- SRQWRWpVRQQDQWyONH]GYHKDHOWpUʁWHPEHQLVGHDSDGQLNH]GHWWDQHPQDSSD- OLVRNV]iPDeSSHQH]pUWIRNR]yGLND]LQWp]PpQ\HNN|]WLYHUVHQ\DUpV]LGĘVKDOOJDWy- NpUWpVHPLDWWQDJ\RQIRQWRVPHJLVPHUQLDKDOOJDWyNLQWp]PpQ\YiODV]WiVLG|QWpVHLW'H WpYHGQpQNKDD]WJRQGROQiQNKRJ\H]FVXSiQD]HJ\LNROGDODÄV]ROJiOWDWyROGDO´V]i- PiUDOpQ\HJHV$UpV]LGĘVNpS]pVEHQUpV]WYHYĘNV]iPiUDpSS~J\IRQWRVD]LQWp]PpQ\- YiODV]WiVLV]HPSRQWRNIHOWiUiVDXJ\DQLVD]HUHGPpQ\HNKR]]iMiUXOKDWQDNRO\DQIHOQĘWW- NpS]pVL SROLWLNiN pV J\DNRUODWRN NLIHMOHV]WpVpKH] DPHO\HN N|]YHWOHQ PyGRQ PLQG D KDOOJDWyN PLQG D] LQWp]PpQ\HN pUGHNHLW V]ROJiOMiN (EEHQ D NXWDWiVEDQ D]RQEDQ PL HOVĘVRUEDQ PpJVHP HUUH W|UHNV]QN $]W NtYiQMXN PHJYL]VJiOQL KRJ\ D NpW YL]VJiOW LQWp]PpQ\EHMiUyKDOOJDWyNLQWp]PpQ\YiODV]WiViWPLMHOOHP]LpVPLO\HQFVRSRUWMDLUDM]R- OyGQDNNLDKDOOJDWyNQDND]LQWp]PpQ\YiODV]WiVV]HPSRQWMiEyO

$]WIHOWpWHOH]]NKRJ\D]LQWp]PpQ\YiODV]WiVWDODSYHWĘHQD]LQWp]PpQ\NpS]pVLNtQi- ODWDD]RNWDWiVV]tQYRQDODpVDI|OUDM]LpVV]HPpO\HVN|]HOVpJEHIRO\iVROMDOHJLQNiEE

(]DNXWDWiVDpVN|]|WW)RUUD\5.DWDOLQpV.R]PD7DPiVYH]HWpVpYHO PHJYDOyVXOW/DNRVViJLWiUVDGDOPLLJpQ\HNDIHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiViEDQFtPĦ 27.$ NXWDWiV 7 V] NXWDWiV IRO\WDWiViQDN WHNLQWKHWĘ (EEHQ D WDQXOPiQ\EDQ HQQHNDNXWDWiVQDNFVDNHJ\V]HOHWpWNRQNUpWDQDIHOVĘRNWDWiVEDQWDQXOyIHOQĘWWHNLQWp]- PpQ\YiODV]WiVL G|QWpVHLW HOHPH]]N 0LHOĘWW D]RQEDQ HKKH] KR]]iNH]GHQpN pUGHPHV U|YLGHQiWWHNLQWHQLDWpPiEDQPHJMHOHQWOHJIRQWRVDEEKD]DLYL]VJiODWRNDW

$NXWDWiVHOĘ]PpQ\HL

$UpV]LGĘVKDOOJDWyNIHOVĘRNWDWiVEDQYDOyUpV]YpWHOpQHNWXGRPiQ\RVLJpQ\ĦYL]VJiODWiUD KD]iQNEDQV]iPRVNXWDWiVLUiQ\XOW$IHQWHPOtWHWW)RUUD\5.DWDOLQYH]HWpVpYHO pV N|]|WW/DNRVViJLWiUVDGDOPL LJpQ\HN D IHOQĘWWHN IHOVĘIRN~ WRYiEEWDQXOiViEDQ FtPPHO PHJYDOyVXOW 27.$ NXWDWiVKR] 7 V] NXWDWiV NDSFVROyGyDQ V]iPRV SXEOLNiFLyBalázsovits és KalocsainéBalázsovitsForray és Kozma Forray Kalocsainé Nagy OiWRWW QDSYLOiJRW (]HN D WDQXOPiQ\RN D]WDNpUGpVWYHWWpNJyUFVĘDOiKRJ\DIHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiViEDQPLO\HQ ODNRVViJLWiUVDGDOPLLJpQ\HNMHOHQQHNPHJ$YL]VJiODWRNIĘNpUGpVHD]YROWKRJ\PLpUW

(2)

WDQXOQDND]HPEHUHNDIHOVĘRNWDWiVEDQPLpUWYHV]QHNUpV]WIHOQĘWWNRUEDQIHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN iOWDO NtQiOW NpS]pVL SURJUDPRNEDQ$ NXWDWiV VRUiQ WHKiW D IHOQĘWWNpQW PXQNDPHOOHWWWDQXOyNPRWLYiFLyLWpVLJpQ\HLNIHOWiUiViWFpOR]WiNPHJ

(]HQ NXWDWiVRN PHOOHWW NpV]OWHN WRYiEEL MHOOHP]ĘHQ LQWp]PpQ\L V]LQWĦ YL]VJiODWRN

EnglerEngler és Fekete.LVSiOQpDEKóródiSzabó

LVDPHO\HNDIHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiViWYL]VJiOWiNYDODPLO\HQV]HP- SRQWEyO

$ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN NHUHWpEHQ IRO\y IHOQĘWWRNWDWiV YL]VJiODWiQDN MHOOHP]Ę IyNXV]SRQWMDLDIHOQĘWWNRULWRYiEEWDQXOiVEDQYDOyUpV]YpWHOpVD]D]WEHIRO\iVROyV]RFLR- NXOWXUiOLVpV GHPRJUi¿DLYiOWR]yNN|]|WWLNDSFVRODWRNIHOWiUiVDD WRYiEEWDQXOiVPRWL- YiFLyLQDN NXWDWiVD OiVGForray és Kozma Forray Engler Nagy Balázsovits és KalocsainéBalázsovitsSzabó.LVSiOQp DWDQXOiVLDNDGiO\RNIHOWiUiVDOiVGSzabóD]LQWp]PpQ\LOOHWYHDV]DNpV V]DNLUiQ\YiODV]WiVWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNOiVGForray és KozmaForray SzabóWRYiEEiD¿QDQV]tUR]iVpVDPHJWpUOpVNpUGpVHLOiVGEnglerKóró- di

$NXWDWiVRNMHOOHP]ĘPyGRQLQWHUGLV]FLSOLQiULVV]HPOpOHWUHPHJN|]HOtWpVUHW|UHNV]H- QHNForray és KozmaForrayDPLNRUDIHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQX- OiViWDQQDNDWiUVDGDORPQDNDGHPRJUi¿DLIRJODONR]WDWiVLLVNROi]RWWViJLIHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\KiOy]DWL VWE NHUHWHLEH iJ\D]YD YL]VJiOMiN DPHO\EHQ D IRO\DPDWRN ]DMODQDN (]]HO SiUKX]DPRVDQ PHJ¿J\HOKHWĘ D PXOWLGLV]FLSOLQDULWiVUD YDOy W|UHNYpV LJpQ\H LV EnglerKLV]HQPiVWXGRPiQ\iJDNWXGRPiQ\WHUOHWHNHOPpOHWLPRGHOOMHLWPHJ- N|]HOtWpVpWPyGV]HUWDQiWHUHGPpQ\HLWVWEDONDOPD]]iN

$IHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiViQDNSUREOHPDWLNiMiWDOHJNRPSOH[HEEHQNpWVpJWH- OHQOD)RUUD\5.DWDOLQYH]HWpVpYHOPHJYDOyVXOW27.$NXWDWiVQ\RPiQV]OHWHWW SXEOLNiFLyNMiUWiNN|UO(QQHNDNXWDWiVQDND]DOHJIĘEEpUGHPHKRJ\DIHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HNNHUHWHLQEHOOIRO\yIHOQĘWWNRULWDQXOiVWDQQDNDWiUVDGDOPLN|UQ\H]HWQHND NRQWH[WXViEDQYL]VJiOWDDPHO\EHQPHJMHOHQLNDODNRVViJIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiVDLUiQWL LJpQ\(]D]|VV]HWHWWVpJDEEDQLVPHJQ\LOYiQXOWKRJ\DSUREOpPiWDIHOVĘRNWDWiVNXWDWiV QHP]HWN|]LWUHQGMHLEHiJ\D]YDWiUJ\DOWDQRKDDIHOQĘWWIHOVĘRNWDWiVDQHPWUDGLFLRQiOLV KDOOJDWyN 7Ę]VpU D IHOQĘWW KDOOJDWyN QHP]HWN|]L V]DNLURGDOPiW QHP YL]VJiOWD (UpQ\HYROWYLV]RQWDNXWDWiVQDNDWiUVDGDORPVWDWLV]WLNDLHOHP]pVHNDONDOPD]iVDDPLD UHJLRQiOLVV]HPSRQWRNWpUQ\HUpVpQHNHQJHGHWWWHUHW$PpO\HEEWiUVDGDOPL|VV]HIJJp- VHNIHOWiUiViYDOH]DNXWDWiVHJ\HGOiOOyDPDJDQHPpEHQ8J\DQH]HOPRQGKDWyDNXWD- WiVKR]NDSFVROyGyYDODPHQQ\LWDQXOPiQ\UyO

0LQGHQH]HN D NXWDWiVRN UHQGNtYO KDV]QRVDN D UpV]LGĘV KDOOJDWyN YL]VJiODWD VRUiQ PLYHOUiYLOiJtWDQDNDOHKHWVpJHVYL]VJiODWLGLPHQ]LyNUDPXQtFLyNpQWV]ROJiOQDNDNXWD- WiVLNpUGpVHNPHJIRJDOPD]iViKR]pVpUGHNHVL]JDOPDVHUHGPpQ\HNHWWDUWRJDWQDN

Módszertani leírás

$]HPSLULNXVYL]VJiODWVRUiQGHFHPEHUpEHQRQOLQHNpUGĘtYHVYL]VJiODWRWYpJH]- WQN D 'HEUHFHQL (J\HWHPHQ pV D 1\tUHJ\Ki]L )ĘLVNROiQ OHYHOH]Ę HVWL pV WiYRNWDWiV WDJR]DWRVNpS]pVEHQWDQXOyUpV]LGĘVKDOOJDWyNNDO$PHJNpUGH]pVNLWHUMHGWPLQGHQpYIR- O\DPUDpVNpS]pVLV]LQWUH

$NXWDWiVEDQD'HEUHFHQL(J\HWHPHVHWpEHQD]DODSVRNDViJKDOOJDWyDNLNN|]O IĘ W|OW|WWH NL D NpUGĘtYHW 1 Q (] WHKiW V]i]DOpNRV YiODV]DGiVL DUiQ\WMHOHQW$1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNROiQpULQWHWWKDOOJDWyEyOIĘKDOOJDWyYiOD- V]ROWDNpUGpVHLQNUH1 Q H]SHGLJV]i]DOpNRVYiODV]DGiVLDUiQ\$NpW LQWp]PpQ\EHQ WHKiW |VV]HVHQ KDOOJDWy DGRWW YiODV]W D NpUGpVHNUH Q $]

(3)

,VNRODNXOW~UD±

DGDWRNWLV]WtWiViWN|YHWĘHQHJ\HVtWHWWNDNpWDGDWEi]LVWKRJ\|VV]HWXGMXNKDVRQOtWDQL D]HJ\HWHPUHpVDIĘLVNROiUDMiUyUpV]LGĘVKDOOJDWyNDW2

$ V]i]DOpN N|UOL YiODV]DGiVL DUiQ\ HJ\ LO\HQ NXWDWiVEDQ MyQDN WHNLQWKHWĘ iP D PLQWiED NHUOpV QHP WHOMHVHQ YpOHWOHQV]HUĦ tJ\ D PLQWiW QHP WHNLQWKHWMN NLHOpJtWĘHQ UHSUH]HQWDWtYQDN 8J\DQDNNRU D] HOOHQĘUL]KHWĘ DODSMHOOHP]ĘN PLQWiQ EHOOL HORV]OiVD QHP WpU HO LJD]iQ OpQ\HJHVHQ D] DODSVRNDViJRN HORV]OiViWyO tJ\ QpPL yYDWRVViJJDO XJ\DQGHD]pUWiOWDOiQRVtWKDWyDNDYL]VJiODWHUHGPpQ\HL

$PLQWDMHOOHP]ĘLUĘOU|YLGHQ

$'HEUHFHQL(J\HWHPpVD1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNRODUpV]LGĘVNpS]pVHLQWDQXOyNMHOOHP]ĘHQ QĘNޓV]i]DOpNpViWODJRVDQpYHVHN$YiODV]DGyNG|QWĘW|EEVpJH!V]i]DOpN PDJ\DUiOODPSROJiUViJ~pVFVDNQpKiQ\V]i]DOpNURPiQXNUiQV]ORYiNLOOHWYHQpPHW iOODPSROJiUViJ~$W|EEVpJPDJ\DUQHP]HWLVpJĦQHNYDOORWWDPDJiW$'HEUHFHQL(J\H- WHPUHMiUyNMHOOHP]ĘHQOHJQDJ\REEUpV]W+DMG~%LKDUPHJ\pEĘOLOOHWYHNLVHEEUpV]EHQ 6]DEROFV6]DWPiU%HUHJ PHJ\pEĘO %RUVRG$ED~M=HPSOpQ PHJ\pEĘO YDODPLQW 3HVW PHJ\pEĘO NHUOQHN NL XJ\DQDNNRU D] HJ\HWHP NpSHV D] RUV]iJ YDODPHQQ\L PHJ\pMp- EĘOLGHYRQ]DQLDKDOOJDWyNDW$1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNRODHVHWpEHQHUUĘOQLQFVV]yPLYHOD]

LQWp]PpQ\UHJLRQiOLVEHLVNROi]iVLN|U]HWWHOUHQGHONH]LN9DJ\LVDIĘLVNROiVRNW|EEVpJH D VDMiW PHJ\pEĘO 6]DEROFV6]DWPiU%HUHJ PHJ\pEĘO NHUO NL pV PHOOHWWH D N|UQ\H]Ę PHJ\pNEĘO %RUVRG$ED~M=HPSOpQ pV +DMG~%LKDU PHJ\H pUNH]QHN MHOOHP]ĘHQ D]

LQWp]PpQ\EH$UpV]LGĘVKDOOJDWyNFVDOiGLiOODSRWXNDWWHNLQWYHMHOOHP]ĘHQKi]DVViJEDQ YDJ\ SiUNDSFVRODWEDQ pOQHN XJ\DQDNNRU PLQGHQ YiODV]DGy HJ\HGOiOOy$ V]OĘN OHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJpQHNHOHP]pVpQpOD]WDSDV]WDOWXNKRJ\D]DQ\iNPDJD- VDEEDQ LVNROi]RWWDN PLQW D] DSiN$] LQWp]PpQ\HQNpQWL |VV]HKDVRQOtWiV SHGLJ DUUD PXWDWRWWUiKRJ\1\tUHJ\Ki]iQV]i]DOpNNDOPDJDVDEED]HOVĘJHQHUiFLyVpUWHOPLVp- JLHNDUiQ\DPLQW'HEUHFHQEHQ0HJiOODStWRWWXND]WLVKRJ\PLQGNpWV]OĘLVNRODLYpJ- ]HWWVpJHNLKDWDUUDKRJ\HOVĘYDJ\PiVRGLNGLSORPiMiWV]HU]LHDQHPQDSSDOLVKDOOJDWy

$YiODV]DGyNiQDNNHOOPtJiQDNQHPNHOOQ\HOYYL]VJiWWHQQLHMHOHQWNH]pVNRU FVDNPLQGHQKDOOJDWyQDNYROWQ\HOYYL]VJiMDDNpS]pVN|]EHQSHGLJFVDNNHYHVHEE PLQWV]i]DOpNWHWWQ\HOYYL]VJiW$Q\HOYLIHONpV]OWVpJV]HPSRQWMiEyOLVNLPXWDWKDWyN HOWpUpVHND]HJ\HWHPUHpVDIĘLVNROiUDMiUyNN|]|WWD]HJ\HWHPLVWiNQ\HOYLV]HPSRQWEyO LVMREEDQIHONpV]OWHNPLQWDIĘLVNROiUDMiUyN

$IHOVĘIRN~WDQXOPiQ\RNHOHP]pVpKH]D'HEUHFHQL(J\HWHPpVD1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNR- ODNDUDLQWDQXOyNDWV]DNPiNV]HULQWFVRSRUWRVtWRWWXNMRJWXGRPiQ\LHJpV]VpJWX- GRPiQ\LE|OFVpV]HWWXGRPiQ\LJD]GDViJWXGRPiQ\LPH]ĘJD]GDViJWXGRPi- Q\LPĦV]DNLLQIRUPDWLNDLWXGRPiQ\LSHGDJyJXVNpS]pVpVWHUPpV]HWWXGRPi- Q\L V]DNPiN 1\tUHJ\Ki]iUD QpJ\EĘO KiURP KDOOJDWy DODSNpS]pV PHJV]HU]pVH FpOMiEyO MHOHQWNH]LN D NpS]pVUH PtJ 'HEUHFHQEHQ H] FVDN PLQGHQ KDOOJDWyUyO PRQGKDWy HO

$ IĘLVNROiQ PHVWHUNpS]pVUH FVDN D YiODV]DGyN V]i]DOpND MiU PtJ 'HEUHFHQEHQ V]i]DOpND9DJ\LVDIĘLVNROiUDMHOOHP]ĘHQD]HOVĘGLSORPDPHJV]HU]pVHPLDWWpUNH]QHN D KDOOJDWyN$] HJ\HWHP HVHWpEHQ D] DODSNpS]pVUH MiUyN DUiQ\D DODFVRQ\DEE PLQW D IĘLVNROiQ YLV]RQW PDJDVDEE D PHVWHUNpS]pVUH MiUyN DUiQ\D$ 1\tUHJ\Ki]L )ĘLVNROiQ OHYHOH]ĘYDJ\HVWLWDJR]DWRQWDQXOyNV]i]DOpNDGLSORPiVPtJD'HEUHFHQL(J\HWHPUH MiUyNQiON|]HOV]i]DOpN(]QDJ\NO|QEVpJDNpWLQWp]PpQ\KDOOJDWyLN|]|WW9DJ\LV D'HEUHFHQL(J\HWHPUHMiUyNPLQGDV]OĘNPLQGDVDMiWLVNRODLYpJ]HWWVpJNHWWHNLQW- YHPDJDVDEEDQLVNROi]RWWDEEDNPLQWD1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNROiUDMiUyN(]DNO|QEVpJD NpW LQWp]PpQ\ KDOOJDWyL N|]W D PiVRGLN KDUPDGLN pV QHJ\HGLN GLSORPiVRN DUiQ\iQDN YL]VJiODWDNRULVOiWKDWyYiYiOLN5iDGiVXOD'HEUHFHQEHMiUyNQ\HOYLV]HPSRQWEyOLVIHO- NpV]OWHEEHND1\tUHJ\Ki]iUDMiUyWiUVDLNKR]NpSHVW$'HEUHFHQEHMiUyNiWODJRVDQ

(4)

PtJD1\tUHJ\Ki]iUDMiUyNpYHV]HUH]WHNGLSORPiWWHKiWD]HJ\HWHPLVWiNNRUiEEDQ YLVV]DOQHND]LVNRODSDGEDHJ\~MDEEYpJ]HWWVpJPHJV]HU]pVpUWPLQWDIĘLVNROiVRNeV KDYLVV]DWpUQHNDNNRUW|EELGĘWLVW|OWHQHNRWWPLYHOD'HEUHFHQEHMiUyNQiOPDJDVDEE D GLSORPiVRN LOOHWYH W|EEGLSORPiVRN DUiQ\D PLQW D 1\tUHJ\Ki]iQ WDQXOyN N|UpEHQ

$IHOVĘIRN~WDQXOPiQ\RNKDODV]WiVDYLV]RQW'HEUHFHQEHQKiURPV]RUJ\DNUDEEDQIRUGXO HOĘPLQW1\tUHJ\Ki]iQ(]YLV]RQWYDOyV]tQĦOHJDNpS]pVLLGĘYHOPXWDW|VV]HIJJpVW

Intézményválasztási döntések

$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNHWHJ\NpUGpVEĘOiOOyQpJ\IRN~VNiOiYDO PpUWN HJ\iOWDOiQQHP HJ\NLFVLW QDJ\UpV]W G|QWĘHQ$IHOVRUROiVRNYpJpQ DNLW|OWĘNHJ\WRYiEELRNRWLVPHJMHO|OKHWWHN$V]HPOpOHWHVVpJpVDWRYiEELHOHP]pVHN N|QQ\tWpVHpUGHNpEHQDYiODV]RNDWIRN~VNiOiUDYHWtWHWWNHJ\iOWDOiQQHP SRQW HJ\NLFVLW SRQWQHPWXGMD SRQWQDJ\UpV]W SRQWG|QWĘHQ SRQW

WiEOi]DW,QWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWRNIRN~VNiOiUDYHWtWYH LWWLQGtWDQDNRO\DQV]DNRWDPHO\HWWDQXOQLV]HUHWQpN

N|]HOYDQMyOPHJN|]HOtWKHWĘ

D]WKDOORWWDPKRJ\PDJDVV]tQYRQDO~DNpS]pV D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyNN|UpEHQLVHOLVPHUW HUUĘOD]LQWp]PpQ\UĘOWXGWDPDOHJW|EELQIRUPiFLyW MyND]HOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVpJHND]LWWHQLGLSORPiYDO

H]WDNpS]pVWPHJWXGRP¿]HWQL

EDUiWDLPWyOLVPHUĘVHLPWĘOVRNMyWKDOORWWDPUyOD

itt tanultam korábban

YDQGRNWRULNpS]pVD]iOWDODPWDQXOWWHUOHWHQ 22 D]LWWYpJ]HWWKDOOJDWyNDMiQORWWiN D]HJ\HWHPLIĘLVNRODLpOHWIRUPDYRQ]RWW D]LQWp]PpQ\UHNOiPWHYpNHQ\VpJpQHNKDWiViUD 12

munkatársaim ajánlották 11

V]OHLPWHVWYpUHLPLVHEEHQD]LQWp]PpQ\EHQYpJH]WHN

(]HN V]HULQW D KiURP OHJIRQWRVDEE LQWp]PpQ\YiODV]WiVL V]HPSRQW D] DGRWW LQWp]- PpQ\EHQ LQGXO RO\DQ V]DN DPHO\HQ WDQXOQL NtYiQQDN D KDOOJDWyN N|]HO YDQ YDJ\

MyOPHJN|]HOtWKHWĘDNpS]pVKHO\V]tQHYDODPLQWPDJDVV]tQYRQDO~QDNtWpOLNPHJD NpS]pVWWiEOi]DW(]D]RQEDQHOpJNHYHVHWiUXOHOD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVUyOH]pUWIDN- WRUHOHP]pVWYpJH]WQND]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWRNDWYL]VJiOyNpUGpVHNHQ(]HN DODSMiQQpJ\LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUWKR]WXQNOpWUHHOLVPHUWVpJDMiQOiV N|]HOVpJpVLPi]VIDNWRURNWiEOi]DW

$]HOLVPHUWVpJIDNWRUHOVĘVRUEDQDNpS]pVPDJDVV]tQYRQDOiUDXWDOpVDUUDKRJ\

D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyNN|UpEHQLVLVPHUWVpJJHOLOOHWYHHOLVPHUWVpJJHOUHQGHO- NH]LNWRYiEEiDUUDKRJ\D]HJ\HWHPLVWiNpVIĘLVNROiVRNV]HULQWNHGYH]ĘHNDYpJ- ]pVWN|YHWĘHOKHO\H]NHGpVLHVpO\HN$]LQWp]PpQ\iOWDONtQiOWNpS]pVLSURJUDPRN V]tQYRQDOiQDNLJHQQDJ\V]HUHSHYDQPDQDSViJOiVGDNO|QIpOHPXWDWyNDODSMiQ NpV]tWHWW KD]DL pV QHP]HWN|]L UDQJVRURNDW pV H] D V]HPSRQW UpV]H D KiURP OHJ- IRQWRVDEE LQWp]PpQ\YiODV]WiVL WpQ\H]ĘQHN$ NpS]pV PDJDV V]tQYRQDOiYDO IJJ

|VV]HDPHJV]HUH]KHWĘGLSORPDPXQNDHUĘSLDFLpUWpNHXJ\DQLVDUpV]LGĘVKDOOJDWyN N|UpEHQ QDJ\RQ V]iPtW D] KRJ\ D YpJ]HWWVpJ ELUWRNiEDQ PLO\HQ PXQNDHUĘSLDFL

(5)

,VNRODNXOW~UD±

SR]tFLyWWXGQDNPDJXNQDNPHJWHUHPWHQLH]pUWIRQWRVKRJ\DPXQNDDGyNKRJ\DQ YpOHNHGQHND'HEUHFHQL(J\HWHPHQpV1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNROiQPHJV]HU]HWWGLSOR- PiNUyO7RYiEEiIRQWRVV]HPSRQWD]LVKRJ\DKDOOJDWyNYpOHNHGpVHV]HULQWDNpW LQWp]PpQ\EHQV]HU]HWWIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJHNNHGYH]ĘHOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVpJHW WHUHPWHQHNOHJDOiEELVDKDOOJDWyNHJ\UpV]HHEEHQEt]LN

$]DMiQOiVIDNWRUHVHWpEHQíPLQWD]HOQHYH]pVEĘONLWĦQLNíD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVL V]HPSRQWRW D EDUiWRNWyO LVPHUĘV|NWĘO YpJ]HWW KDOOJDWyNWyO YDJ\ PXQNDWiUVDNWyO pUNH]HWWNHGYH]ĘYpOHPpQ\HNDMiQOiVRN|V]W|Q|]WpN%iUHOVĘKDOOiVUD~J\WĦQLN DMiQOiVDODSMiQIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\WpVNpS]pVLSURJUDPRWYiODV]WDQLQHPW~O HOHJiQVpVYDOyEDQD]HOLVPHUWVpJpVN|]HOVpJIDNWRUVNiODiWODJDPDJDVDEELVGH NRUiQWVHPOHQQHKHO\pQYDOyPHJIHOHGNH]QLHUUĘODV]HPSRQWUyO$]LQWp]PpQ\UĘO pVD]DGRWWV]DNUyOUHQGHONH]pVUHiOOyLQIRUPiOLVLQIRUPiFLyNQDNQDJ\REEDV]HUH- SHPLQWD]WJRQGROQiQN(]WLJD]ROMDKRJ\KDNLFVLYHOLVGHD]DMiQOiVIDNWRUVNiOD iWODJDSRQWPHJKDODGMDD]LPi]VIDNWRUVNiODiWODJiWSRQW9DJ\LVD]LQWp]- PpQ\YiODV]WiVVRUiQIRQWRVDEED]DPLWDEDUiWRNLVPHUĘV|NYDJ\pSSD]HJ\NRUL KDOOJDWyNHOPRQGDQDNPLQWD]DPLD]LQWp]PpQ\KLYDWDORVIyUXPDLQNRPPXQLNi- FLyVFVDWRUQiLQHOMXWDSRWHQFLiOLVKDOOJDWyNKR]

$N|]HOVpJIDNWRUHJ\UpV]WXWDODI|OGUDM]LN|]HOVpJUHDPHJN|]HOtWKHWĘVpJUHPiV- UpV]W D] LQIRUPiFLyN N|]HOVpJpUH UHQGHONH]pVUH iOOiViUD KDUPDGUpV]W SHGLJ V]H- PpO\HVN|]HOVpJHWD]LQWp]PpQ\KH]YDOyN|WĘGpVWLVNLIHMH]$NLLWWWDQXOWXJ\DQLV DQQDND]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWMDLN|]|WWYDOyV]tQĦOHJPHJMHOHQWDN|]HO- VpJIDNWRUPLQGKiURPHOHPH9DJ\LVD]LWWYpJ]HWWKDOOJDWyNI|OGUDM]LODJLVN|]HO iOOQDND]LQWp]PpQ\KH]PHUWHJ\UpV]WPDJDVDPHJ\HV]pNKHO\UĘOLOOHWYHDVDMiW pVDN|UQ\H]ĘPHJ\pNEĘONLNHUOĘKDOOJDWyNDUiQ\DPiVUpV]WKDYDODNLQHPLVD N|UQ\H]ĘPHJ\pNEĘOYDJ\UpJLyEyOpUNH]LN~J\WĦQLNNpSHVOHN]GHQLDI|OGUDM]L WiYROViJRNDWDNDGiO\RNDWKLV]HQD]HOĘ]ĘGLSORPiVNpS]pVHVRUiQLVPHJROGRWWD H]HNHWDNLYtYiVRNDW$]LWWYpJ]HWWHNPLYHOLVPHULND]LQWp]PpQ\HNHWDNDURNDW D]LQWp]HWHNHWYDOyV]tQĦOHJDKLYDWDORVpVQHPKLYDWDORVLQIRUPiFLyNKR]LVKDPD- UDEE MXWQDN HO KLV]HQ QHP WHOMHV HJpV]pEHQ ÄNtYOiOOyN´ +DUPDGUpV]W SHGLJ D]

LWW YpJ]HWW KDOOJDWyN YDOyV]tQĦOHJ D] LQWp]PpQ\HNKH] LV MREEDQN|WĘGQHN PLQW D PiVKRQQDQpUNH]ĘN$N|]HOVpJIDNWRUEDQWHKiWDWHUOHWLpVLQIRUPiFLyVN|]HOVpJ PHOOHWWQDJ\V]HUHSHYDQDV]HPpO\HVN|]HOVpJQHNDPLWWDOiQLQWp]PpQ\LN|WĘ- GpVQHNLVQHYH]KHWQN

$] LPi]V IDNWRUEDQ MHOOHP]ĘHQ NpW WpQ\H]Ę MiWV]LN N|]UH HJ\UpV]W D] HJ\HWHPL IĘLVNRODL pOHWIRUPD YRQ]iVD PiVUpV]W D] LQWp]PpQ\HN PDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJH

%iUKR]]iNHOOWHQQLKRJ\PLQGNpWWpQ\H]ĘQDJ\RQDODFVRQ\IDNWRUiWODJRWNDSRWW

$UpV]LGĘVKDOOJDWyNN|UpEHQYDOyV]tQĦOHJD]HJ\HWHPLpOHWIRUPDLQWp]PpQ\YiODV]- WiVUDpVIHOVĘIRN~WDQXOPiQ\RNIRO\WDWiViUD|V]W|Q]ĘV]HUHSpQHNFVDND¿DWDODEE ípYHVLOOHWYHDípYHVNRURV]WiO\HVHWpEHQOHKHWV]HUHSHEiUYDOyV]tQĦ- OHJHQQHNFVDNDODFVRQ\DPpUWpNHPLYHODUpV]LGĘVKDOOJDWyNN|]HOV]i]DOpND GROJR]LNDWDQXOPiQ\DLYDOSiUKX]DPRVDQ

WiEOi]DW$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRURNV]HUNH]HWH

IDNWRUelismertség IDNWRUV~O\ átlag

MyND]HOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVpJHND]LWWHQLGLSORPiYDO SRQW

D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyNN|UpEHQLVHOLVPHUW SRQW

D]WKDOORWWDPKRJ\PDJDVV]tQYRQDO~DNpS]pV SRQW

(6)

IDNWRUajánlás IDNWRUV~O\ átlag

munkatársaim ajánlották SRQW

LWWYpJ]HWWKDOOJDWyNDMiQORWWiN SRQW

EDUiWDLPWyOLVPHUĘVHLPWĘOVRNMyWKDOORWWDPUyOD SRQW

IDNWRUközelség IDNWRUV~O\ átlag

itt tanultam korábban SRQW

N|]HOYDQMyOPHJN|]HOtWKHWĘ SRQW

HUUĘOD]LQWp]PpQ\UĘOWXGWDPDOHJW|EELQIRUPiFLyW SRQW

IDNWRUimázs IDNWRUV~O\ átlag

D]LQWp]PpQ\UHNOiPWHYpNHQ\VpJpQHNKDWiViUD SRQW

D]HJ\HWHPLIĘLVNRODLpOHWIRUPDYRQ]RWW SRQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLIRN~VNiOiUDYHWtWYH

$]iEUDDLQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiODiWODJiUyOWiMpNR]WDW(]D]WMHOHQWLKRJ\

PDJDVDQ D OHJIRQWRVDEE LQWp]PpQ\YiODV]WiVL V]HPSRQW D] LQWp]PpQ\ HOLVPHUWVpJH SRQW$NpS]HOHWEHOLGRERJyPiVRGLNKHO\pUHDN|]HOVpJIDNWRUSRQWNHUOWPtJD EURQ]pUPHVKHO\UHD]DMiQOiVIDNWRUSRQW9pJOFVDNNLFVLYHOFV~V]RWWOHDGRERJy- UyOD]LPi]VIDNWRUSRQW9DJ\LVDUpV]LGĘVKDOOJDWyNV]iPiUDDOHJIRQWRVDEELQWp]- PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWD]HJ\HWHPIĘLVNRODHOLVPHUWVpJHDNpS]pVPDJDVV]tQYRQDOD DNHGYH]ĘHOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVpJHN0DMGFVDNH]WN|YHWLDI|OGUDM]LpVLQIRUPiFLyV pUWHOHPEHQYHWWN|]HOVpJLOOHWYHV]HPpO\HVN|WĘGpVD]LQWp]PpQ\KH]$]DMiQOiVRNQDN SLFLYHOQDJ\REEDV]HUHSHPLQWD]LQWp]PpQ\UĘONLDODNtWRWWNpSQHNpVPLQGNHWWĘEHIR- O\iVROMDDUpV]LGĘVKDOOJDWyNDWD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQ

(7)

,VNRODNXOW~UD±

0LQGH]pUW D NXWDWiV KLSRWp]LVpW PLV]HULQW D] LQWp]PpQ\YiODV]WiVW D NpS]pVL SURJUD- PRNV]tQYRQDODNHGYH]ĘPHJtWpOpVHpVDI|OGUDM]LpVV]HPpO\HVN|]HOVpJEHIRO\iVROMD OHJLQNiEEPHJHUĘVtWKHWMNPLYHODGDWDLQNH]WDOiWiPDV]WMiN

$N|YHWNH]ĘNEHQD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRURNN|]WLHJ\WWMiUiVRNDWLOOHWYHDIDN- WRUVNiOiNiWODJDLWHOHPH]]NW|EEIpOHV]HPSRQWDODSMiQ

$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRURNN|]WLNRUUHOiFLyNHOHP]pVH

$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRURNN|]|WWLNRUUHOiFLyNHOHP]pVHVRUiQD]HOLVPHUWVpJVNiOD pVDN|]HOVpJVNiODN|]|WWU V]LQWĦNRUUHOiFLyWILJ\HOKHWQNPHJ$]|VV]HIJJpV HUĘVHQ V]LJQLILNiQV S GH H] QHP MHOHQW IJJYpQ\V]HUĦHQ V]RURV NDSFVRODWRW 0iVV]DYDNNDOD]LQWp]PpQ\HOLVPHUWVpJHYDJ\LVD]KRJ\NHGYH]ĘHND]HOKHO\H]NHGpVL OHKHWĘVpJHNPDJDVV]tQYRQDO~DNpS]pVYDODPLQWD]LQWp]PpQ\LVPHUWLOOHWYHHOLVPHUW DPXQNDDGyNN|UpEHQNLKDWDN|]HOVpJIDNWRUUDYDJ\LVDUUDKRJ\DKDOOJDWyNV]iPiUD UHQGHONH]pVpUHiOOQDND]LQIRUPiFLyNDNpS]pVUĘON|]HOYDQDNpS]pVLOOHWYHDUUDKRJ\

LWWWDQXOWDNYpJH]WHNDKDOOJDWyN$NpWKDWiVN|OFV|Q|VHQKDWHJ\PiVUD$IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\YiODV]WiVWWHKiWHJ\WWHVHQEHIRO\iVROMDD]KRJ\HOLVPHUWOHJ\HQD]LQWp]PpQ\

YDODPLQWKRJ\N|]HOOHJ\HQDKDOOJDWyKR](]DN|]HOVpJHJ\UpV]WI|OGUDM]LpUWHOHPEHQ YHWW N|]HOVpJHW PiVUpV]W V]HPpO\HV N|]HOVpJHW N|WĘGpVW MHOHQW D] HJ\HWHPKH] LOOHWYH IĘLVNROiKR]

6]LQWpQU V]LQWĦNRUUHOiFLyWWDOiOWXQND]HOLVPHUWVpJLQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRU pVD]LPi]VIDNWRUN|]|WW(]HVHWEHQLVHUĘVHQV]LJQL¿NiQVD]|VV]HIJJpVS 0iVV]DYDNNDONLIHMH]YHD]HOLVPHUWVpJIDNWRUpVD]LPi]VIDNWRUN|OFV|Q|VHQKDWHJ\- PiVUD9DJ\LVD]LQWp]PpQ\PDJDVV]tQYRQDODLOOHWYHHOLVPHUWVpJH|VV]HIJJpVEHQiOO D]HJ\HWHPUĘOLOOHWĘOHJIĘLVNROiUyONLDODNtWRWWNpSSHOD]D]D]LQWp]PpQ\LPi]ViYDO,WW LVN|OFV|Q|VHQKDWHJ\PiVUDDNpWKDWiVYDJ\LVD]KRJ\PLO\HQD]LQWp]PpQ\HOLVPHUW- VpJHV]tQYRQDODPHJtWpOpVHSUHV]Wt]VH|VV]HIJJpVEHQiOOD]LQWp]PpQ\UĘONLDODNtWRWW LPi]]VDO pV H] D NpW KDWiV HJ\WWHVHQ KDW NL D UpV]LGĘV KDOOJDWyN LQWp]PpQ\YiODV]WiVL döntéseire.

$]DMiQOiVIDNWRUpVDN|]HOVpJIDNWRUN|]|WWV]LQWpQHJ\WWMiUiVWDSDV]WDOKDWyU DPHO\UiDGiVXOHUĘVHQV]LJQL¿NiQVS(]D]WMHOHQWLKRJ\D]DMiQOiVIDNWRUHOH- PHLPLQWDEDUiWRNLVPHUĘV|NNROOpJiNDMiQOiVDNLKDWDN|]HOVpJIDNWRUUDOYDJ\LVD]

LQWp]PpQ\D]RNWDWiVLKHO\V]tQI|OGUDM]LN|]HOVpJpUHLOOHWYHD]LQWp]PpQ\KH]YDOyN|WĘ- GpVUH(]HVHWEHQLVHJ\WWHVHQIHMWHQHNNLKDWiVWD]DMiQOiVpVDN|]HOVpJIDNWRURNYDJ\LV D]LQWp]PpQ\UĘOLOOHWYHD]DGRWWV]DNUyONDSRWWLQIRUPiFLyNpVD]LQWp]PpQ\N|]HOVpJH HJ\WWHVHQEHIRO\iVROMiNDUpV]LGĘVKDOOJDWyNDWDPLNRULQWp]PpQ\WYiODV]WDQDN

8J\DQHNNRUDU DNRUUHOiFLypUWpNHD]DMiQOiVpVD]LPi]VIDNWRUN|]|WWpVH]

DNDSFVRODWLVHUĘVHQV]LJQL¿NiQVSD]DMiQOiVIDNWRUNLKDWD]LPi]VIDNWRUUDpV HJ\WWHVHQIHMWHQHNNLKDWiVW9DJ\LVD]KRJ\D]LQWp]PpQ\WLOOHWYHDV]DNRWDMiQORWWiN D]LVPHUĘV|NEDUiWRNHJ\WWMiUD]HJ\HWHPLIĘLVNRODLpOHWIRUPDYRQ]iViYDO0iVV]D- YDNNDOD]HJ\HWHPQHNYDJ\DIĘLVNROiQDND]DMiQOiVD|VV]HIJJpVEHQiOOD]]DOKRJ\D]

LQWp]PpQ\UĘOPLO\HQDNLDODNtWRWWNpS7HKiWKDSpOGiXOD]HJ\HWHPHWEDUiWRNpVLVPH- UĘV|NDMiQOMiNPHUWLWWV]HUH]WHNGLSORPiWpVMyOpUH]WpNPDJXNDWD]RWWW|OW|WWLGĘDODWW DNNRU H] D] HJ\HWHPUĘO NLDODNtWRWW NpSUH LV NLKDW pV KD YDODNL D]RQ W|UL D IHMpW KRJ\

PHO\LNHJ\HWHPUHPHQMHQDNNRUH]DNpWWpQ\H]ĘHJ\WWHVHQIHMWNLKDWiVWDG|QWpVpUH

$]DMiQOiVIDNWRUpVD]HOLVPHUWVpJN|]|WWU V]LQWĦNRUUHOiFLyWPXWDWQDND]DGD- WRN(UUĘODNDSFVRODWUyOLVD]WWXGMXNKRJ\HUĘVHQV]LJQL¿NiQVS(]D]WMHOHQWL KRJ\D]LQWp]PpQ\YiODV]WiVEDQHJ\V]HUUHMiWV]LNN|]UHDEDUiWRNLVPHUĘV|NFVDOiGWD- JRNVWEDMiQOiVDYDODPLQWD]LQWp]PpQ\pVD]DGRWWV]DNPDJDVV]tQYRQDODD]HJ\HWHP IĘLVNRODPXQNDDGyNN|UpEHQYDOyHOLVPHUWVpJHpVYpJODMyHOKHO\H]NHGpVLOHKHWĘVp-

(8)

JHN(]DNpWKDWiVLVN|OFV|Q|VHQHUĘVtWLLOOHWYHJ\HQJtWLHJ\PiVW9DJ\LVKDD]LQWp]- PpQ\QHNNHGYH]ĘDPHJtWpOpVHpUWpNHVD]RWWPHJV]HU]HWWGLSORPDPDJDVV]tQYRQDO~D NpS]pVDNNRUH]NLKDWDUUDKRJ\DEDUiWRNLVPHUĘV|NYROWKDOOJDWyNKRJ\DQYpOHNHGQHN DUUyOYDODPLQWKRJ\DMiQOMiNHD]DGRWWLQWp]PpQ\WLOOHWYHDNRQNUpWV]DNRW

Intézményválasztási faktorskálák átlagai életkori FVRSRUWRNV]HULQWiEUD

$]pOHWNRULFVRSRUWRNV]HULQWLNRQWUDV]WD]DMiQOiVVNiOiQiODOHJHUĘVHEE) S PLQpO LGĘVHEE YDODNL DQQiO QDJ\REE PpUWpNĦ D] DMiQOiV IDNWRU V]HUHSH D] LQWp]PpQ\- YiODV]WiVEDQ$ípYHVHNIDNWRUVNiODiWODJDSRQWPtJD]pOHWNRUHPHONHGpVpYHO Q|YHNV]LNpVDípYHVpOHWNRULFVRSRUWQiOH]D]iWODJSRQW(QQHNDKiWWHUpEHQ YDOyV]tQĦOHJD]iOOKDWKRJ\DN|]pSpVLGĘVNRU~pOHWNRULFVRSRUWEDQNHYHVHEEDN|]YHW- OHQWXGiVD]LQWp]PpQ\UĘOtJ\D]WiQH]D]pOHWNRULFVRSRUWMREEDQWiPDV]NRGLNDUUDKRJ\

D]LVPHUĘVHLWĘOEDUiWDLWyOYROWKDOOJDWyNWyOPXQNDWiUVDNWyOPLWKDOORWWD]HJ\HWHPUĘO LOOHWYHDIĘLVNROiUyOYDODPLQWHJpV]HQNRQNUpWDQDV]DNRNUyO

$]HOLVPHUWVpJIDNWRUHVHWpEHQLVMHOHQWĘVD]pOHWNRULFVRSRUWRNV]HULQWLNO|QEVpJ ) S $V]iPRNQ\HOYpQNLIHMH]YHDípYHVHNIDNWRUVNiODiWODJDDOD- FVRQ\DEESRQWPLQWD]LGĘVHEEípYHVNRURV]WiO\RNiWODJDSRQW$UUyO YDQV]yKRJ\PLQpOLGĘVHEEYDODNLDQQiOIRQWRVDEEV]iPiUDD]LQWp]PpQ\HOLVPHUW- VpJHYDJ\LVD]KRJ\NLYiOypVPDJDVV]tQYRQDO~OHJ\HQDNpS]pVpUWpNHVOHJ\HQD]

RWW PHJV]HU]HWW GLSORPD 0iV V]DYDNNDO D N|]pSNRU~ pV LGĘVHEE UpV]LGĘV KDOOJDWyN V]iPiUD IRQWRVDEE D] KRJ\ D NpS]pV VRUiQ Q\HUW WXGiVVDO pV GLSORPiYDOHO OHKHVVHQ KHO\H]NHGQL YDJ\ HOĘQ\|VHEE PXQNDHUĘSLDFL SR]tFLyW OHKHVVHQ NLDODNtWDQL PLQW D]

HQQpO¿DWDODEEDNQiO

8J\DQtJ\MHOHQWĘVpOHWNRULFVRSRUWRNV]HULQWLHOWpUpVWPXWDWQDND]DGDWRNDN|]HOVpJ ) S pVD]LPi]VIDNWRUVNiOiN) S HVHWpEHQLV

(]DN|]HOVpJIDNWRUHVHWpEHQPHJOHSĘPyGRQD]WMHOHQWLKRJ\QHPDOHJLGĘVHEEHN KDQHP pSS HOOHQNH]ĘOHJ D OHJ¿DWDODEEDN V]iPiUD D OHJIRQWRVDEE SRQW D] LQWp]- PpQ\I|OGUDM]LN|]HOVpJHHOpUKHWĘVpJHLOOHWYHD]LQIRUPiFLyNN|QQ\ĦKR]]iIpUKHWĘVpJH (QQHNIHOWpWHOH]KHWĘHQD]OHKHWDPDJ\DUi]DWDKRJ\DípYHVHJ\HWHPLVWiNpVIĘLV- NROiVRNHJ\UpV]HPpJRWWKRQpOYDJ\DOEpUOHWEHQNROOpJLXPEDQpVIHOWpWHOH]KHWĘHQD N|]HOVpJIDNWRUQDNH]pUWYDQHNNRUDV]HUHSH$]YLV]RQWQHPPHJOHSĘKRJ\DpOHWNRUL FVRSRUWYDJ\LVDípYHVHNN|UpEHQYDQHQQHNDPiVRGLNOHJIRQWRVDEEV]HUHSH SRQW(]SHGLJLVPpWD]pOHWNRUUDOPDJ\DUi]KDWyYDJ\LVDN|]pSNRU~pVLGĘVHEEKDOOJD- WyNV]iPiUDVRNNDOIRQWRVDEEKRJ\D]HJ\HWHPN|]HOOHJ\HQPLQWDíSRQWpV ípYHVSRQWNRURV]WiO\RNV]iPiUD(QQHNDKiWWHUpEHQYDOyV]tQĦOHJD]K~]yGLN PHJKRJ\LO\HQpOHWNRUUDDYiODV]DGyNW|EEVpJHPiUWHUHPWHWWPDJiQDNEL]RQ\RVIRN~

HJ]LV]WHQFLiWH]pUWĘNVRNNDOIRQWRVDEEQDNWDUWMiND]WKRJ\N|]HOOHJ\HQKR]]iMXND]

HJ\HWHP eV H] D N|]HOVpJ QHP FVXSiQ WpUEHOL N|]HOVpJHW MHOHQW KDQHP LQWp]PpQ\KH]

YDOy N|WĘGpVW D] LQWp]PpQ\KH] YDOy N|]HOVpJHW LV9DJ\LV DNL PiU HJ\V]HU LWW V]HU]HWW GLSORPiWDQQDNIRQWRVDEEKRJ\XJ\DQtJ\WDQXOMRQPRVWLVPLQWD]RNQDNDNLNQHNH]

OHV]D]HOVĘGLSORPiMD$]WXJ\DQLVWXGMXNKRJ\D]pOHWNRUQ|YHNHGpVpYHOQ|YHNV]LND GLSORPiVKDOOJDWyNV]iPD&VDNHPOpNH]WHWĘNpQWDípYHVHNV]i]DOpNDGLSOR- PiVPtJDípYHVHNN|]HOV]i]DOpND

$]LPi]VIDNWRUHVHWpEHQDUUyOYDQV]yKRJ\YiUKDWyPyGRQDípYHVHNV]iPiUD DOHJIRQWRVDEED]LPi]VIDNWRUYDJ\LVD]HJ\HWHPLYDJ\IĘLVNRODLpOHWIRUPDĘNHWYRQ]- ]D OHJLQNiEE pV UiMXN KDW OHJLQNiEE SRQW D] LQWp]PpQ\HN PDUNHWLQJWHYpNHQ\VpJH LV9DJ\LV H] HVHWEHQ D]RNUD D ¿DWDO HJ\HWHPLVWiNUD IĘLVNROiVRNUD NHOO JRQGROQL DNLN SpOGiXOPHJV]HUH]WpND%$%6FYpJ]HWWVpJHWQDSSDOLWDJR]DWRQGHD]0$06FYDJ\

(9)

,VNRODNXOW~UD±

pSSD]~M%$%6FNpS]pVWPiUOHYHOH]ĘWDJR]DWRQMHOOHP]ĘHQPXQNDPHOOHWWYpJ]LN

$ípYHVHNN|UpEHQD]LPi]VIDNWRUQDNXJ\DQDNNRUIHOWĦQĘHQDODFVRQ\D]iWODJD SRQW'HLQQHQWĘONH]GYHQ|YHNV]LND]LPi]VIDNWRUVNiODiWODJDYDJ\LVDípYH- VHNQpOH]D]pUWpNPiUSRQWDípYHVHNFVRSRUWMiQiOSHGLJSRQW

Intézményválasztási faktorskálák átlagai J\HUPHNYiOODOiVV]HULQWiEUD

$ UpV]LGĘV KDOOJDWyN N|UpEHQ D J\HUPHNHVHN pV J\HUPHNNHO QHP UHQGHONH]ĘN N|]|WWL NO|QEVpJD]DMiQOiVLQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUQiODOHJHUĘVHEE) S(]D]W MHOHQWLKRJ\DJ\HUPHNHVUpV]LGĘVKDOOJDWyNV]iPiUDIRQWRVDEESRQWD]DMiQOiVD]

LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQPLQWDQHPJ\HUPHNHVHNQHNSRQW

$PiVLNLQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUDKRODJ\HUPHNHVHNpVQHPJ\HUPHNHVHNN|]|WW MHOHQWĘVDNO|QEVpJD]HOLVPHUWVpJIDNWRU) S J\HUPHNHVHNV]iPiUDIRQWR- VDEED]LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQD]HJ\HWHPYDJ\IĘLVNRODHOLVPHUWVpJHYDJ\LVDNpS- ]pVV]tQYRQDODpVDGLSORPDPXQNDHUĘSLDFLpUWpNHPLQWDJ\HUPHNNHOQHPUHQGHONH]ĘN körében.

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLQHPHNV]HULQWiEUD

$ QHPHN V]HULQWL NRQWUDV]W D] HOLVPHUWVpJ IDNWRUQiO pUW HO OHJPDJDVDEE pUWpNHW ) S (]D]WLJD]ROMDKRJ\DQĘNV]iPiUDIRQWRVDEESRQWDIHOVĘRNWDWiVLLQWp]- PpQ\HOLVPHUWVpJHPLQWDIpUILDNQDNSRQW

$ N|]HOVpJ pV D] LPi]V IDNWRU LQWp]PpQ\YiODV]WiVL HUHMpW PpUĘ VNiOiQ V]LQWpQ V]LJ- QL¿NiQVHOWpUpVW¿J\HOKHWQNPHJ) S PLQGNpWHVHWEHQ(]HNV]HULQWDQĘN V]iPiUDIRQWRVDEELQWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWDN|]HOVpJIDNWRUSRQWpVD]LPi]V IDNWRUSRQWPLQWDIpU¿DNV]iPiUDLOOHWYHSRQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLpOHWNRUV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

(10)

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLQHPHNV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLLQWp]PpQ\HNV]HULQWiEUD

$'HEUHFHQEHpV1\tUHJ\Ki]iUDMiUyUpV]LGĘVKDOOJDWyNN|]|WWLNO|QEVpJD]HOLVPHUWVpJ IDNWRUPHQWpQDOHJHUĘVHEEDOHJKDWiUR]RWWDEE) S(]D]WDPHJMyVROKD- Wy HUHGPpQ\W MHOHQWL KRJ\ D 'HEUHFHQL (J\HWHP UpV]LGĘV KDOOJDWyL VRNNDO IRQWRVDEE V]HUHSHW SRQW WXODMGRQtWDQDN D] LQWp]PpQ\ My KtUQHYpQHN HOLVPHUWVpJpQHN PLQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLJ\HUPHNYiOODOiVV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

(11)

,VNRODNXOW~UD±

D 1\tUHJ\Ki]iUD MiUyN SRQW (QQHN D PDJ\DUi]DWD Q\LOYiQ D] KRJ\ D 'HEUHFHQL (J\HWHPNXWDWyHOLWHJ\HWHPPtJD1\tUHJ\Ki]L)ĘLVNRODYLGpNLUHJLRQiOLVIHOVĘRNWDWiVL intézmény.

8J\DQtJ\NLWDSLQWKDWyD]HOWpUpVDNpWLQWp]PpQ\N|]|WWDN|]HOVpJpVD]LPi]VIDNWRU- VNiOiNiWODJDLW|VV]HKDVRQOtWYD,WWLVV]LJQL¿NiQVHOWpUpVWDSDV]WDOKDWy'HEUHFHQpV1\tU- HJ\Ki]D N|]|WW ) S PLQGNpW HVHWEHQ (] D]W MHOHQWL KRJ\ D 1\tUHJ\Ki]iQ WDQXOy UpV]LGĘVHN V]iPiUD IRQWRVDEE D] LQWp]PpQ\ N|]HOVpJH SRQW pV LPi]VD SRQWPLQWD'HEUHFHQEHMiUyNQiOLOOHWYHSRQW

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLV]DNPiNV]HULQWWiEOi]DW

$V]DNPiNV]HULQWLNRQWUDV]WPLQG|VV]HNpWLQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUN|UpEHQpU]p- NHOKHWĘD]DMiQOiV) S pVD]HOLVPHUWVpJ) S IDNWRURNHVHWpEHQ

$]DMiQOiVIDNWRUHVHWpEHQH]D]WMHOHQWLKRJ\OHJQDJ\REEPpUWpNEHQSHGDJyJXV SRQWJD]GDViJWXGRPiQ\LSRQWpVWHUPpV]HWWXGRPiQ\LSRQWSiO\iNDWYiODV]- WDQDNDKDOOJDWyNDMiQOiVDODSMiQ$NpS]pVHOLVPHUWVpJHMyV]tQYRQDODPLDWWOHJLQNiEE DMRJWXGRPiQ\RNDWSRQWDE|OFVpV]HWWXGRPiQ\RNDWSRQWpVDWHUPpV]HWWXGR- PiQ\RNDWSRQWYiODV]WMiNDKDOOJDWyN$]HOLVPHUWVpJIDNWRUPHJOHSĘPyGRQDOHJ- NHYpVEpDPĦV]DNLLQIRUPDWLNDLV]DNPiNSRQWHVHWpEHQIRQWRV

WiEOi]DW$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLV]DNPiNV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

elismertség ajánlás közelség imázs

MRJ 21

HJpV]VpJ

bölcsész 21

JD]GDViJ

PH]ĘJD]GDViJ 21

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLLQWp]PpQ\HNV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

(12)

elismertség ajánlás közelség imázs

PĦV]DNLLQIRUPDWLND

SHGDJyJXV

természet

Intézményválasztási faktorskálák átlagai D]DSDLVNRODLYpJ]HWWVpJHV]HULQWiEUD

$]DSDLVNRODLYpJ]HWWVpJHV]HULQWLNO|QEVpJOHJLQNiEED]DMiQOiVIDNWRUHVHWpEHQpU]p- NHOKHWĘ) S DQHPpUHWWVpJL]HWWDSiYDOUHQGHONH]ĘKDOOJDWyNN|UpEHQYDQD OHJQDJ\REEV]HUHSHSRQWD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQD]DMiQOiVQDN$]pUHWWVpJL- ]HWWpVGLSORPiVDSDLKiWWpUUHOUHQGHONH]ĘNN|UpEHQN|]HOD]RQRVPpUWpNĦSRQWD]

DMiQOiVIDNWRUV]HUHSH

+DVRQOyDQV]LJQL¿NiQVDNO|QEVpJDN|]HOVpJpVD]LPi]VLQWp]PpQ\YiODV]WiVLPRWL- YiFLy HUHMpW PpUĘ VNiOiQ ) S PLQGNpW HVHWEHQ$ N|]HOVpJ IDNWRU HVHWpEHQ H]D]WMHOHQWLKRJ\PLQpOLVNROi]RWWDEEDSDLKiWWHUĦYDODNLDQQiONLVHEEDMHOHQWĘVpJHD N|]HOVpJIDNWRUQDN$QHPpUHWWVpJL]HWWDSDLKiWWHUĦKDOOJDWyNQiOHQQHNDIDNWRUiWODJD SRQWPtJDGLSORPiVDSiYDOUHQGHONH]ĘNQpOPiUFVDNSRQW$]LPi]VIDNWRUHVHWpEHQ SHGLJDUUyOYDQV]yKRJ\PLQpOLQNiEENHYpVEpLVNROi]RWWDSDLKiWWpUUHOUHQGHONH]LND KDOOJDWyDQQiOQDJ\REEHQQHNDIDNWRUQDNDV]HUHSHD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQ9DJ\LV D]pUHWWVpJLYHOQHPUHQGHONH]ĘDSiNJ\HUPHNHLPDJDVDEEUDSRQWpUWpNHOLND]LQWp]- PpQ\LPi]ViWPLQWDGLSORPiVDSiNJ\HUPHNHLSRQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLD]DSDLVNRODLYpJ]HWWVpJHV]HULQW IRN~VNiOiUDYHWtWYH

(13)

,VNRODNXOW~UD±

Intézményválasztási faktorskálák átlagai D]DQ\DLVNRODLYpJ]HWWVpJHV]HULQWiEUD

$] DQ\D LVNRODL YpJ]HWWVpJH V]HPSRQWMiEyO PLQG|VV]H HJ\ IDNWRU D] DMiQOiV PHQWpQ WDOiOWXQN V]LJQLILNiQV HOWpUpVW D NO|QE|]Ę LVNRODL YpJ]HWWVpJĦ DQ\iNNDO UHQGHONH]Ę KDOOJDWyNN|UpEHQ) S 9DJ\LVD]DQ\iNHVHWpEHQLVLJD]D]DPLD]DSiNQiO KRJ\DOHJDODFVRQ\DEELVNRODLYpJ]HWWVpJĦDQ\iNJ\HUPHNHLpUWpNHOLNOHJPDJDVDEEUD SRQWDEDUiWRNLVPHUĘV|NFVDOiGWDJRNVWEDMiQOiViWDPLNRUIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\W YiODV]WDQDN(KKH]NpSHVWD]pUHWWVpJL]HWWSRQWpVGLSORPiVSRQWDQ\iYDOUHQ- GHONH]ĘKDOOJDWyNHQQHNDV]HPSRQWQDNPiUNLVHEEMHOHQWĘVpJHWWXODMGRQtWDQDN%iULWW IHOWĦQĘKRJ\DGLSORPiVRNDQ\DLKiWWHUĦHNSLFLYHOIRQWRVDEEQDNWDUWMiNH]WDV]HPSRQ- WRWPLQWD]pUHWWVpJL]HWWDQ\iYDOUHQGHONH]ĘN

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLD]DQ\DLVNRODLYpJ]HWWVpJHV]HULQW IRN~VNiOiUDYHWtWYH

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLDGLSORPiVRN QHPGLSORPiVRNV]HULQWiEUD

$GLSORPiVRNpVQHPGLSORPiVRNV]HULQWLNRQWUDV]WD]DMiQOiVIDNWRUQiODOHJHUĘWHOMHVHEE ) SHV]HULQWDGLSORPiVRNNHYpVEpSRQWDGQDND]DMiQOiVRNUDDNNRU DPLNRUIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\WpVNpS]pVLSURJUDPRWV]DNRWNHOOYiODV]WDQLPLQWDQHP GLSORPiVRNSRQW(QQHNKiWWHUpEHQYDOyV]tQĦOHJD]iOOKRJ\DGLSORPiVRNWXGDWR- VDEEDND]LQWp]PpQ\pVDV]DNPDYiODV]WiVVRUiQPLQWDGLSORPiYDOPpJQHPUHQGHO- NH]ĘN(]SHGLJYpOHPpQ\QNV]HULQWD]pUWYDQPHUWiWIRJyEEpVPpO\HEELVPHUHWHNNHO EtUQDNDIHOVĘRNWDWiVUyOPLQWD]HOĘ]HWHVWDSDV]WDODWRNNDOQHPUHQGHONH]ĘN

(PHOOHWWDN|]HOVpJpVD]LPi]VIDNWRURNLQWp]PpQ\YiODV]WiVLPRWLYiFLyVHUHMpWPpUĘ VNiOiQ LV QDJ\ NO|QEVpJHNUH OHWWQN ¿J\HOPHVHN D GLSORPiVRN pV QHP GLSORPiVRN DOPLQWiMiEDQ ) S PLQGNpW HVHWEHQ (] D N|]HOVpJ IDNWRU HVHWpEHQ DQQ\LW MHOHQWKRJ\DGLSORPiYDOPpJQHPUHQGHONH]ĘNV]iPiUDVRNNDOIRQWRVDEESRQWD]

(14)

LQWp]PpQ\ N|]HOVpJH HOpUKHWĘVpJH PLQW D GLSORPiVRNQDN SRQW$] LPi]V IDNWRU HVHWpEHQV]LQWpQDQHPGLSORPiVRNQDNIRQWRVDEESRQWD]HJ\HWHPIĘLVNRODLPi]VD PLQWDGLSORPiVRNV]iPiUDSRQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLGLSORPiVRNQHPGLSORPiVRNV]HULQW IRN~VNiOiUDYHWtWYH

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLDODS pVPHVWHUNpS]pVV]HULQWiEUD

$]DODSpVPHVWHUNpS]pVEHQIHOVĘIRN~WDQXOPiQ\RNDWIRO\WDWyUpV]LGĘVKDOOJDWyNN|]|WW HJ\HGO D] DMiQOiV LQWp]PpQ\YiODV]WiVL IDNWRU PHQWpQ WDOiOWXQN V]LJQLILNiQV HOWpUpVW DODSNpS]pV ) S PHVWHUNpS]pV ) S (]HN V]HULQW D] DODSNpS- ]pVEHQUpV]WYHYĘNQDJ\REEMHOHQWĘVpJHWSRQWWXODMGRQtWDQDNDEDUiWRNLVPHUĘV|N FVDOiGWDJRNPXQNDKHO\VWEDMiQOiViQDNDPLNRULQWp]PpQ\WpVV]DNRWYiODV]WDQDNPLQW DPHVWHUNpS]pVUHMiUyNSRQW(QQHNLVPpWOHKHWD]DPDJ\DUi]DWDKRJ\DPHVWHU- NpS]pVUH MiUyN PiU UHQGHONH]QHN YDODPLO\HQ GLSORPiYDO pV HPLDWW YDQ IHOVĘRNWDWiVL WDSDV]WDODWXN tJ\ DPLNRU LQWp]PpQ\YiODV]WiVUD NHUO VRU DNNRU WXGDWRVDEEDN KLV]HQ QDJ\REEHVpOO\HOIpUQHNKR]]iDQHPKLYDWDORVLQIRUPiFLyNKR]LVSpOGiXODNDSFVRODWL WĘNpMNQHN N|V]|QKHWĘHQ PLQW D] DODSNpS]pVEHQ WDQXOyN$] DODSNpS]pVEHQ WDQXOyN N|UpEHQ Q\LOYiQ DODFVRQ\DEE D PiU GLSORPiVRN DUiQ\D H]pUW IHOWpWHOH]KHWĘ KRJ\ D]

LQWp]PpQ\YiODV]WiVLG|QWpVNLVNHYpVEpWXGDWRVPLQWD]RNpDNLPiUNRUiEEDQGLSORPiW V]HUH]WHNDNiUD]DGRWWLQWp]PpQ\EHQDNiUPiVKRO

(15)

,VNRODNXOW~UD±

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLDODSpVPHVWHUNpS]pVV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLPXQNDYiOODOiVV]HULQWiEUD

$UpV]LGĘVKDOOJDWyNN|]|WWLNO|QEVpJDPXQNDYiOODOiVV]HPSRQWMiEyOFVDND]DMiQOiV IDNWRUQiO V]LJQLILNiQV ) S D WDQXOPiQ\DLNNDO SiUKX]DPRVDQ GROJR]y KDOO- JDWyNV]iPiUDIRQWRVDEESRQWD]LVPHUĘV|NEDUiWRNPXQNDWiUVDNVWEDMiQOiVDD]

LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQ(]DQHPGROJR]yNUDNLVHEEPpUWpNEHQMHOOHP]ĘSRQW

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLPXQNDYiOODOiVV]HULQWIRN~VNiOiUDYHWtWYH

(16)

,QWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLDPXQNDHUĘSLDFLKHO\]HW PHJtWpOpVHV]HULQWiEUD

$PXQNDHUĘSLDFLKHO\]HWPHJtWpOpVHV]HULQWLNRQWUDV]WD]HOLVPHUWVpJIDNWRUQiOYLV]RQ\- ODJPDJDVpUWpNHWNDSRWW) SPLQpONHGYH]ĘEEHQtWpOLPHJYDODNLDYpJ]pVW N|YHWĘPXQNDHUĘSLDFLKHO\]HWpWDQQiOIRQWRVDEEV]iPiUDD]RNWDWiVNLYiOyV]tQYRQDOD pVDGLSORPDPXQNDHUĘSLDFLpUWpNH

$PiVLNIDNWRUDKROD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLPRWLYiFLyNHUHMpWPpUĘVNiOiQMHOHQWĘVD NO|QEVpJD]DMiQOiVIDNWRU) S ,WWLVLJD]D]DPLD]HOLVPHUWVpJIDNWRUHVH- WpEHQPLQpOSR]LWtYDEEDQtWpOLPHJYDODNLDGLSORPDV]HU]pVWN|YHWĘPXQNDKHO\NHUHVpVL YDJ\ PXQNDKHO\L SR]tFLyHUĘVtWpVL OHKHWĘVpJHLW DQQiO IRQWRVDEE V]iPiUD D] HJ\HWHP YDJ\IĘLVNRODNLYiODV]WiVDVRUiQD]DMiQOiVV]HUHSH

iEUD$]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLDPXQNDHUĘSLDFLKHO\]HWPHJtWpOpVHV]HULQW IRN~VNiOiUDYHWtWYH

%HIRO\iVROMDHDNpS]pVKHO\HD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVW"

9pJODNpUGĘtYEHQD]WLVPHJYL]VJiOWXNKRJ\DNpS]pVKHO\HPLO\HQPpUWpNEHQEHIR- O\iVROMD D] HJ\HWHPLVWiNDW pV IĘLVNROiVRNDW D] LQWp]PpQ\YiODV]WiV VRUiQ (KKH] HJ\

QpJ\IRN~ VNiOiW DONDOPD]WXQN LJHQ QDJ\PpUWpNEHQ LJHQ GH QHP G|QWĘ PpU- WpNEHQ NLVPpUWpNEHQ HJ\iOWDOiQ QHP$ V]HPOpOHWHVVpJ pV D WRYiEEL HOHP]pVHN N|QQ\tWpVHpUGHNpEHQDYiODV]RNDWIRN~VNiOiUDYHWtWHWWNHJ\iOWDOiQQHP SRQW HJ\NLFVLW SRQWQHPWXGMD SRQWQDJ\UpV]W SRQWG|QWĘHQ SRQW$NpS- ]pVKHO\V]tQpQHND]LQWp]PpQ\YiODV]WiVEDQQDJ\RQIRQWRVV]HUHSHYDQPLYHODYiODV]- DGyNW|EEPLQWIHOH~J\YiODV]ROWKRJ\QDJ\V]HUHSHYDQDQQDNKRJ\KRYiNHOOyUiNUD MiUQL SRQW SRQW SRQW SRQW$] iWODJ pUWpNH (NpUGpVpVD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLPRWLYiFLyNN|]WLNRUUHOiFLyNHOHP]pVQpOD]DMiQOiV VNiODHVHWpEHQWDOiOWXQNU V]LQWĦHJ\WWMiUiVW$NRUUHOiFLyHUĘWHOMHVHQV]LJQLILNiQV SEiUH]QHPMHOHQWIJJYpQ\V]HUĦHQV]RURVNDSFVRODWRW

(17)

,VNRODNXOW~UD±

Összefoglalás

(EEHQDWDQXOPiQ\EDQDQQDNMiUWXQNXWiQDKRJ\PLO\HQV]HPSRQWRNDODSMiQYiODV]WD- QDNIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\WDUpV]LGĘVKDOOJDWyN(UHGPpQ\HLQNV]HULQWDKiURPOHJIRQ- WRVDEELQWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWDN|YHWNH]ĘD]LQWp]PpQ\LQGtWRO\DQV]DNRW DPHO\HQDKDOOJDWyNWDQXOQLV]HUHWQpQHND]LQWp]PpQ\N|]HOYDQD]HJ\HWHPLVWiN IĘLVNROiVRNODNyKHO\pKH]LOOHWYHMyOPHJN|]HOtWKHWĘDKDOOJDWyNPDJDVV]tQYRQDO~- QDN WDUWMiN D] RNWDWiV PLQĘVpJpW$ PpO\HEE PHJLVPHUpV pUGHNpEHQ IDNWRUHOHP]pVQHN YHWHWWNDOiD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLV]HPSRQWRNDWpVHQQHNHUHGPpQ\HNpQWQpJ\LQWp]- PpQ\YiODV]WiVL IDNWRUW D]RQRVtWRWWXQN HOLVPHUWVpJ DMiQOiV N|]HOVpJ pV LPi]VIDNWRURN

$] HOLVPHUWVpJ D]W MHOHQWL KRJ\ PDJDV V]tQYRQDO~ D NpS]pV NLYiOyDN D] HOKHO\H]- NHGpVL OHKHWĘVpJHN D] LWW V]HU]HWW GLSORPi- YDOLOOHWYHKRJ\D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyN N|UpEHQ LV HOLVPHUW$] DMiQOiV HVHWpEHQ DUUyO YDQ V]y KRJ\ D UpV]LGĘV KDOOJDWyN D]pUW YiODV]WRWWiN D] LQWp]PpQ\W PHUW D FVDOiGWDJRNEDUiWRNLVPHUĘV|NLWWYpJ]HWW KDOOJDWyN PXQNDWiUVDN VWE NHGYH]Ę YpOH- PpQQ\HO YROWDN D] HJ\HWHPUĘOLOOHWYHIĘLV- NROiUyO$ N|]HOVpJ IDNWRU MHOHQW HJ\UpV]W I|OGUDM]L N|]HOVpJHW PHJN|]HOtWKHWĘVpJHW PiVUpV]W V]HPpO\HV N|]HOVpJHW N|WĘGpVW D] LQWp]PpQ\KH] 9pJO D] LPi]V IDNWRU HJ\IHOĘO D] LQWp]PpQ\HN PDUNHWLQJ WHYp- NHQ\VpJpUHPiVIHOĘOD]HJ\HWHPLpOHWIRUPD vonzására utal.

$]HOHP]pVHNDUUDPXWDWWDNUiKRJ\DOHJ- HUĘVHEE LQWp]PpQ\YiODV]WiVL IDNWRU PDJD- VDQ D] LQWp]PpQ\ HOLVPHUWVpJH SUHV]Wt]VH pV PDMG FVDN H]W N|YHWLN RO\DQ V]HPSRQ- WRN PLQW D N|]HOVpJ D] DMiQOiV YDODPLQW D] LPi]V IDNWRURN (]pUW PHJHUĘVtWKHWMN D NXWDWiV KLSRWp]LVpW KLV]HQ YDOyEDQ D] V]i- PtW KRJ\ PLO\HQ PLQĘVpJĦ NpS]pVW Q\~MW D] LQWp]PpQ\ PLO\HQ D] HJ\HWHP IĘLVNROD HOLVPHUWVpJSUHV]Wt]VHpVPHJtWpOpVHHPHO- OHWWD]RQEDQDI|OGUDM]LpVV]HPpO\HVN|]HO- VpJQHN N|WĘGpVQHN LV IRQWRV D V]HUHSH$]

DMiQOiVQDNLOOHWYHLPi]VQDNFVDNNLVHEEDMHOHQWĘVpJHD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVVRUiQ (]W N|YHWĘHQ D] LQWp]PpQ\YiODV]WiVL IDNWRURN N|]|WW NRUUHOiFLyV]iPtWiVRNDW YpJH]- WQNPDMGD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLIDNWRUVNiOiNiWODJDLWW|EEIpOHV]HPSRQWtJ\D]pOHW- NRUDJ\HUPHNYiOODOiVDQHPD]LQWp]PpQ\DV]DNPiNDV]OĘNOHJPDJDVDEELVNRODL YpJ]HWWVpJHGLSORPiYDOUHQGHONH]pVDODSYDJ\PHVWHUNpS]pVPXQNDYiOODOiVpVDPXQ- NDHUĘSLDFLKHO\]HWPHJtWpOpVHV]HPSRQWMiEyOHOHPH]WN/HJYpJOD]WHOHPH]WNKRJ\D NpS]pVKHO\HEHIRO\iVROMDHD]LQWp]PpQ\YiODV]WiVLG|QWpVW$]WWDOiOWXNKRJ\DNpS]pV KHO\V]tQpQHNOpQ\HJHVDV]HUHSHPLYHODYiODV]DGyNW|EEPLQWIHOH~J\Q\LODWNR]RWW V]iPXNUDQDJ\RQIRQWRVKRJ\KROYDOyVXOPHJD]RNWDWiV

Az elemzések arra mutattak rá, hogy a legerősebb intézményvá-

lasztási faktor magasan az intézmény elismertsége, presztí-

zse, és majd csak ezt követik olyan szempontok, mint a közel-

ség, az ajánlás, valamint az imázs faktorok. Ezért megerősít-

hetjük a kutatás hipotézisét, hiszen valóban az számít, hogy

milyen minőségű képzést nyújt az intézmény, milyen az egye- tem, főiskola elismertség, presztí-

zse és megítélése, emellett azon- ban a földrajzi és személyes közelségnek, kötődésnek is fon-

tos a szerepe. Az ajánlásnak, illetve imázsnak csak kisebb a jelentősége az intézményválasz-

tás során.

(18)

Irodalomjegyzék

%DOi]VRYLWV 0yQLND pV .DORFVDLQp 6iQWD +DMQDOND .pS]pVL LJpQ\HN D 3pFVL7XGRPiQ\HJ\HWHP OHYHOH]ĘWDJR]DWRVKDOOJDWyLN|UpEHQEducatioV]

í L PHJWHNLQWpV KWWSZZZ HGXRQOLQHHXKXHGXFDWLRBUHV]OHWHVSKS"LG

%DOi]VRYLWV0yQLND)HOQĘWWHNDIHOVĘRNWDWiV- EDQ ,Q )RUUD\ 5 .DWDOLQ pV -XKiV] (ULND V]HUN 1RQIRUPiOLV±LQIRUPiOLV±DXWRQyPWDQXOiV'HEUH- FHQL(J\HWHP'HEUHFHQí

(QJOHUÈJQHVpV)HNHWHL,ORQD'yUD$PRWL- YiFLyVKDWiVRNDOHYHOH]ĘWDJR]DWKDOOJDWyLQDNWDQXOi- ViEDQ,Q%XGD$QGUiVpV.LVV(QGUHV]HUNInter- GLV]FLSOLQiULVSHGDJyJLDpVD]HUHGPpQ\HVVpJDNDGi- O\DL $] 9 .LVV ÈUSiG (POpNNRQIHUHQFLD HOĘDGiVDL 'HEUHFHQL (J\HWHP 1HYHOpVWXGRPiQ\RN ,QWp]HWH ± .LVVÈUSiG$UFKtYXP.|Q\YWiUD'HEUHFHQí (QJOHUÈJQHV.LVJ\HUPHNHVQĘNDIHOVĘRNWD- tásban.*RQGRODW%XGDSHVW

)RUUD\5.DWDOLQpV.R]PD7DPiV)HOQĘWWHN D IHOVĘRNWDWiVEDQ ,Q %tUy =VX]VDQQD +DQQD V]HUN$] LVNROD WpUEHQ LGĘEHQ ÒM 0DQGiWXP .LDGy%XGDSHVWí

)RUUD\ 5 .DWDOLQ /DNRVViJLWiUVDGDOPL LJp- Q\HNDIHOQĘWWHNIHOVĘIRN~WRYiEEWDQXOiViEDQ%XGD- SHVW L PHJWHNLQWpV KWWSUHDOPWDN KXB=-SGI

.DORFVDLQp 6iQWD +DMQDOND $ OLIHORQJ ± OHDUQLQJ QHPHN V]HULQWL MHOOHP]ĘL D 6]HQW ,VWYiQ (J\HWHPOHYHOH]ĘWDJR]DWRVKDOOJDWyLQDNN|UpEHQ,Q .DUORYLF]-iQRV7LERUV]HUN6SHFLiOLVNpUGpVHNpV

Qp]ĘSRQWRN D IHOVĘRNWDWiVEDQ Neveléstudományi (J\HVOHW%XGDSHVWí

.LVSiOQp+RUYiWK0iULD$IHOQĘWWHNWDQXOiVL MHOOHP]ĘL , 9L]VJiODW D IĘLVNRODL IHOQĘWWRNWDWiVEDQ WDQXOyNN|UpEHQÚj Pedagógiai SzemleV]

L PHJWHNLQWpV KWWSHSDRV]N KXWD.LVSDOQH )HOQRWWHNKWPO

.LVSiOQp+RUYiWK0iULD$IHOQĘWWHNWDQXOiVL MHOOHP]ĘL ,,Új Pedagógia Szemle RNWyEHU í L PHJWHNLQWpV KWWSZZZRILKX WXGDVWDUNLVSDOQHKRUYDWKPDULD

.yUyGL0iUWD1HPQDSSDOLWDJR]DWRVNpS]p- VHND'HEUHFHQL(J\HWHPHQEducatioV]í L PHJWHNLQWpV KWWSZZZHGXRQOLQH HXKXHGXFDWLRBUHV]OHWHVSKS"LG

1DJ\ eYD 7iUVDGDOPL LJpQ\HN D IHOQĘWWHN IHOVĘIRN~ WRYiEEWDQXOiViEDQ Educatio V]

í L PHJWHNLQWpV KWWSZZZ HGXRQOLQHHXKXHGXFDWLRBUHV]OHWHVSKS"LG 6]DEy (GLW )HOQĘWWHN D IHOVĘRNWDWiVEDQ A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar KiURPV]HUYH]HWLHJ\VpJpEHQWDQXOyOHYHOH]ĘVKDOOJD- WyNPRWLYiFLyMiQDNYpOHPpQ\pQHNWDQXOiVLV]RNiVDL- QDNIHOPpUpVH.p]LUDW'HEUHFHQL(J\HWHP$QGUDJy- JLDpV0ĦYHOĘGpVWXGRPiQ\RN7DQV]pN'HEUHFHQ 7Ę]VpU=ROWiQ$ÄQHPWUDGLFLRQiOLV´KDOOJDWy

$ QHP]HWN|]L V]DNLURGDORP WDQXOViJDL,VNRODNXOW~- ra22 V] í KWWSZZZLVNRODNXOWXUDKX LNXOWXUDIRO\RLUDWGRFXPHQWVSGI

-HJ\]HWHN

1 $NXWDWiVD](XUySDL8QLypV0DJ\DURUV]iJWiPR- JDWiViYDOD](XUySDL6]RFLiOLV$ODSWiUV¿QDQV]tUR]i- ViYDOD7È023$D]RQRVtWy V]iP~Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallga- WyLLOOHWYHNXWDWyLV]HPpO\LWiPRJDWiVWEL]WRVtWyUHQG-

V]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWHWpVHNRQYHUJHQFLDSURJ- ramFtPĦNLHPHOWSURMHNWNHUHWHLN|]|WWYDOyVXOWPHJ

2 $]6366DGDWRNWLV]WtWiViEDQpVHOHP]pVpEHQ0DUL- iQ %pOD SLDFNXWDWy Q\~MWRWW VHJtWVpJHW +R]]iMiUXOi- ViWpUWpNHVpV]UHYpWHOHLWH]~WRQN|V]|Q|P

$NXWDWiV D] (XUySDL 8QLy pV 0DJ\DURUV]iJ WiPR-S J\ J V]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWHWpVHNRQYHUJHQFLDSURJ- JDWiViYDO D] (XUySDL 6]RFLiOLV $ODS WiUV¿QDQV]tUR]i- J J S J

ramFtPĦ NLHPHOW SURMHNW NHUHWHL N|]|WW YDOyVXOW PHJ

J S S

ViYDO D 7È023$ D]RQRVtWy V]iP~Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallga-g g g WyLLOOHWYHNXWDWyLV]HPpO\LWiPRJDWiVWEL]WRVtWyUHQG-GG

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

$ IēRUYRVQē £OWDO£EDQ UHȵHNW£O D] HJ\HV YLV]RQ\ODWRNEDQ D Q«YV]µL PHJ V]µO¯W£VRN OHKHWēV«JHLUH «V PHJN«UGH]L D EHWHJHW KRJ\ KRJ\DQ V]µO¯WKDWMD (] D JHV]WXV RO\DQ

(]HQ DGDWRN DODSM£Q WHK£W D KLSRW«]LV PLV]HULQW D EHV]«OēN D] DQ\D

A megállapodás alapjául továbbra is az 1606-ban kötött Zsitva-torkolati béke V]ROJiOW DPHO\HW D] D]yWD N|W|WW V]HU]ĘGpVHNNHO HJ\WW PHJHUĘVtWHWWHN WRYiEEi néhány új

=DPR\VNL UpV]W YHWW D KDGMiUDW HUHGPpQ\HLQHN D SURSDJiOiViEDQ LV %iWKRUL KRJ\PHJQ\HUMHD]|VV]HOĘV]HMPMyLQGXODWiWDM|YĘpYUHWHUYH]HQGĘKDGMiUDWKR]. EHV]pGHW LQWp]HWW D QHPHVVpJKH]

)RQWRV KRJ\ D NXWDWiVXQNQDN QHP]HWN|]L NLWHNLQWpVW LV DGMXQN LOOHWYH HUHG PpQ\HLQNHWPHJIHOHOĘPyGRQQHP]HWN|]L|VV]HIJJpVUHQGV]HUEHQLVHOKHO\H]]N (KKH] LVPHUQQN NHOO D KDVRQOy

$ PHJHO] MHOOHJ& LQWp]NHGpVHNHW V]iPRV V]HUYH]HWL NRUOiW LV JiWROMD PLQW D IHMOHV]WpVUH DONDOPDWODQ LQIUDVWUXNW~UD YDJ\ D] HPEHUL WpQ\H]N PHO\HN N|]p WDUWR]LN D YiOWR]iVRNQDN

$ N|]OHNHGpV V]iOOtWiV NRUV]HU&VtWpVpYHO NDSFVRODWRV FpORN WHOMHVtWpVpKH] LV D WHUYH]HWW PDJiQIRUUiVRNMHOHQWLNDGRPLQiQVILQDQV]tUR]iVW$WHUOHWHQD]RQEDQDNRQFHQWUiFLyDQQ\LUD

)DUNDVY|OJ\L )ULJ\HVQp JRQGRODWDLW IRO\WDWWD9LQF]H -XGLW D 6HPPHOZHLV .LDGy IĘV]HU NHV]WĘMH9pOHPpQ\H V]HULQW LV HODYXOW PiU D]2UYRVL KHO\HVtUiVL V]yWiU pV