• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
19
0
0

Teljes szövegt

(1)

SZOCIÁLPOLITIKA

(2)

SZOCIÁLPOLITIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

SZOCIÁLPOLITIKA

Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

I. Alapelvek (1–3. előadás, Nyilas)

II. A szociális kockázatok kezelése (4–9. előadás, Nyilas) III. Szociálpolitika és közgazdaságtan (10–13. előadás, Gál)

2010. június

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék

(5)

A szociális biztonság korszakai I.

A kollektív kockázatkezelés előtt

5. hét

Nyilas Mihály

(6)

I. Periodizáció

Alapkérdések

Kik? (szolgáltatók) Kiknek? (ellátottak)

Hogyan? (ellátások, elvek)

Szolgáltatók: állam, (piac)gazdaság, civil szféra Szakaszolás az állam szerepe alapján

Állami szociálpolitika előtti időszak (1601 Anglia, Poor Law)

Állami szociálpolitika első korszaka (19. szd. utolsó harmadáig) Állami szociálpolitika második szakasza (jóléti állam)

A szolgáltatók szerepe az egyes szakaszokban; fejlődési

trendek

(7)

1. Állami szociálpolitika előtti korszak

A szociális gondoskodás megjelenési formái a törzsi társadalmakban

létjog reciprocitással

egyén alárendelődik a közösség fennmaradásának

Szociális gondoskodás az ókori birodalmakban

részvétlenség elesettekkel szemben redisztribúció (folyómenti birodalmak)

háború szerepe (sebesültek, özvegyek, árvák)

hatalmi szempontok (szegények kordában tartása, politikai támogatás, veteranus-ügy)

transzfer és természetbeni ellátás is (közfürdők, gyógyítás,

színház)

(8)

A középkori szegénygondozás jellemzői

Zsidó és keresztény vallás erkölcskódexe

segítés és felebaráti szeretet parancsai; személytelen segítés;

önkéntes redisztribúció

A szegénység mint természetes állapot Szolgáltatók:

állam származékos szerepe (özvegyek/árvák; halottak eltemetése) totális intézmények

földesúr–jobbágy, reciprocitás; öreg cselédek, betegek)

lokális közösségek és vérségi kötelékek

reciprocitás, tartási kötelezettség

önsegély megjelenése (céhek)

totális szervezet (szociális funkció is: társládák, legények ládája, betegek helyettesítése, temettetés, özvegyek segítése)

(9)

Szegények és normasértők segítésére hivatott intézmény: az egyház

Az egyházi szegénygondozás jellemzői

elvek (érdemes-érdemtelen, pauper, tartási kötelezettség, megfelelő magaviselet)

szervezeti formák (pater pauperum, szegénykataszter, szemérmes szegények, püspöki-diakóniai szervezet) nyílt és zárt gondoskodás (4. szd.-tól; alamizsnálkodás, vándorok vendégfogadója, ispotály → szegényház,

lelencház, árvaház, kórház; zálogház

finanszírozás (vagyon negyedelése)

(10)

A városi hatósági szegénygondozás.

A koldus/csavargó probléma és kezelése

Járványok, háborúk

Közösségből kiszakadtak kezelése

Városok dilemmája: beengedjék-e őket Távolság, képesség, alázatosság

Városi szegénystatutumok (koldulás szabályozása;

izolálás/büntetés és gondoskodás)

(11)

2. Az állami szociálpolitika első szakasza

Az állami beavatkozás szükségességének okai A szegénygondozás új formái, büntető/nevelő és gondoskodó funkció elválása. A nyílt és zárt szegénygondozás elvei, eszközei és intézményei

Helyi közösségek + feudális kötelezettségek gyengülése Háborúk, járványok

Laicizálódás, reformáció (egyház gondoskodó kapacitása gyengül)

Korai kapitalizálódás (gondoskodás hozzáigazítása a tőkés munkaerőpiac feltételeihez)

Büntetés

Megbélyegzés Kényszermunka

Illetőség (kié a szegény? probléma: vándorlás)

Gályarabság, börtön, kivégzés

(12)

Az angol „zárt” szegénygondozó modell kialakulása és fejlődése

Korai kísérletek a 16. szd.-ban a szegényügy szabályozására (III. Edward, VIII. Henrik)

Az 1601-es szegénytörvény

szervezetrendszer és finanszírozás; koldus-probléma lokalizálása; korábbi érdemes-érdemtelen kategorizálás törvénybe foglalása

A speenhamlandi rendszer Az 1834-es szegénytörvény

Szervezeti racionalizálás; dologház-rendszer általánossá (test-house, work- house); zárt gondozás elvei, célja és szerkezete

A kevésbé választhatóság elve (less eligibility principle)

„The situation of the individual relieved should not be made really or apperently so eligible as the situation of the independent labourer of the lowest class.”

„A támogatott egyén helyzetét sem valóságosan, sem látszat szerint nem lehet oly kívánatossá tenni, mint amilyen a legalsóbb osztály független munkásának helyzete."

(13)

A nyílt szegénygondozó modell Az elberfeldi rendszer

Szociális gondoskodás Magyarországon a kiegyezésig

Hasonlóság és eltérés Nyugat-Európához képest

(14)

Új fejlemények a 19. század első felében

Állam

Gyári törvények

Munkaerő védelme: gyermekmunka, női munka, munkaidő hossza, munkafeltételek, stb.

Közegészségügy

Csatornázás, szegények egészségügyi ellátása Közoktatás kezdetei

Munkáltató

„Vállalati szociálpolitika”; cél: jobb munkaerő, munka-tőke béke (Robert Owen, New Lanark)

Civil társadalom

Munkás önsegítő egyletek, társpénztárak

Filantróp jóléti szervezetek és ellátások (óvoda, árvaház; szociális munka kezdetei)

(15)

II. A gazdaság változó helye a szükségletkielégítésben (Polányi Károly)

Polányi Károly kategóriái 1.

Szükségletkielégítési módok (integrációs sémák)

Termelés – elosztás – fogyasztás kapcsolódása Önellátás (oikosz)

Reciprocitás Redisztribúció

Piac (szabályozott – önszabályozó

Fontos: redisztribúció és piac

(16)

Polányi Károly kategóriái 2.

Beágyazott – nem beágyazott gazdaság Számolás – számítás

Formális – szubsztantív gazdaság

Szubsztantív: cél a szükségletkielégítés (ember és természet anyagcseréje);

egyéni és közösségi; pl. „igazságos ár”, „igazságos bér” koncepció

Formális: cél a haszonmaximalizálás; racionális gazdasági tevékenység; input- output; individuális alap; csak fizetőképes keresletben megjelenő szükséglet kielégítése

Elemzés kiindulópontja: „homo oeconomicus” kép bírálata

„Az ember természeténél fogva gazdaságilag motivált, nyereségre orientált,

gazdasági értelemben racionálisan cselekvő” ↔ archaikus társadalmak gyakorlata (haszonelvűség szempontjából fölösleges – „értelmetlen” – elemek)

A gazdaság nem öncél!

(17)

3.1. Beágyazott gazdaság

Gazdasági tevékenység nem elkülönült (önállósodott)

Vö. szántás/betakarítás; medveünnep stb.

„termelés”, vallásos-mítikus elemek, közösség erősítése stb.

Számolás igen, számítás nem

Az egyéni érdek alárendelődik a közösségi érdeknek pl. néma kereskedelem; céhek

Munka szerepe

„Természetes létezési mód” (nem eszköz és nem kényszer); „munkaidő” és

„szabadidő” nem válik el

Hiányzik az egyéni nélkülözés réme (↔ piacgazdaság)

Szubsztantív jelleg

(18)

3.2. Alárendelt gazdaság

Gazdasági jellegű intézmények a feudalizmusban

Totális intézmények” – szubsztantív jelleg (majorság, parasztgazdaság, céhek)

A gazdasági racionalitás kezdeti formái (nagykereskedelem, pénzügyek)

Hanza Szövetség, Velence; kis hitelek (uzsora, zálogház) és nagy hitelek

Gazdasági érdek megjelenési formái

szerzés igen, de nincs tőkésítés

A munka jellege

Kényszer és eszköz: megélhetést biztosító gazdasági eszköz (vö. magyar „munka” szó)

„Beágyazott” jellege megszűnik → választás: munka-nem munka; egyén nem feltétlenül egy természetes közösség része

Gazdaság kezdődő önállósodása

Tisztán gazdasági jellegű szervezetek; egyéni létbizonytalanság, ill. nyereségvágy; munka szerepe átalakul

De: gazdasági tevékenység alárendelődik a vallásos értékrendnek; formális (hatékonyságra törekvés) jelleg alárendelten

Szubsztantív jelleg gyengülése → szükségletkielégítést biztosító korrekciós mechanizmus kell

(19)

3.3. Diadalmas gazdaság

Áruviszonyok általánossá válnak

Gazdasági, piaci kényszer (de: dologház, sztrájktilalom) Termelők közötti verseny → profitnövelés fő céllá válik

Ráfordítás/kibocsátás viszony optimalizálása = gazdasági cél beszűkül

(fizetőképes kereslet kell) + gazdaságilag nem mérhető erőforrások pazarlása Számolás → számítás

Verseny, piac behatolása mindenhova; potenciálisan minden áruvá Reciprocitás → piac: kölcsönösségen alapuló szolgálatok fizetővé

Gazdaság fejlődését gátló társadalmi-ideológiai korlátok lebontása Formális – szubsztantív jelleg közötti ellentmondás

(vö. munkaerő pazarlása) → rugalmas korrekció Piac és állami szociálpolitika: eltérő működési logika

„A nagy átalakulás” : Polányi az önszabályozó piac létrejöttének okairól és következményeiről

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

• Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. • They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

eredmény (–1.0) a nem kompenzált rugalmassággal összevetve erős skálahatásra utal. Munka, tőke, anyag, energia: jellemzően helyettesítők. Képzetlen munka –

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy