• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
22
0
0

Teljes szövegt

(1)

SZOCIÁLPOLITIKA

(2)

SZOCIÁLPOLITIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

SZOCIÁLPOLITIKA

Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

I. Alapelvek (1–3. előadás, Nyilas)

II. A szociális kockázatok kezelése (4–9. előadás, Nyilas) III. Szociálpolitika és közgazdaságtan (10–13. előadás, Gál)

2010. június

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék

(5)

Jóléti állam tipológiák

7. hét

Nyilas Mihály

(6)

I. Komparatív jóléti állam kutatások

Az 1960-as évekig

Konvergencia elméletek

„Iparosodás logikája” tézis; politikai faktor szerepe háttérben

Az 1970-es évektől

Jóléti állam „válsága”

Más értelmezések

Irreverzibilitás (Göran Therborn) Érettség (Hugh Heclo)

Jóléti pluralizmus (Martin Rein, Lee Rainwater)

Hatalmi erőforrás (G. Esping-Andersen, Walter Korpi)

Kérdés: nem a jóléti állam léte, hanem: milyen típusú jóléti állam

(7)

Módszertani problémák

Pontos tudományos módszer és kidolgozott elméletek hiánya

Főleg: ellátórendszerek kialakulása + közkiadások összevetése tartalom (funkció, jelleg) + hatás terén kevés eredmény

Csak részrendszerek összevetése (főleg transzferrendszerek) adóügyi, vállalati, magán jóléti kiadások nem

Egységes, összehasonlítható adatbázisok kellenek OECD, EU, LIS

(MISSOC, WHO, ILO stb.)

(8)

II. Történelmi alapú tipológiák

1. Transzferrendszerek ( eltérő fejlődése alapján)

1/a Beveridge (atlanti, angolszász)

1/b Bismarck (német, porosz, kontinentális)

Jogosultsági elv (állampolgárság – vásárolt jog) Finanszírozás (költségvetés – járulék)

Juttatás jellege (egyösszegű – fizetésarányos)

Elérendő cél (abszolút biztonság – relatív biztonság) Igazgatás (állami – korporatív)

Előtörténet (szegénysegélyezés – önkéntes segélyegyletek)

2. Szolgáltatórendszerek eltérő fejlődése alapján

„Északi” és „Déli” modell

P. Flora tipológiája

(9)

III. Szinkron megközelítések

Kvantitatív fogalmak/mutatók alapján

H. Wilensky kísérlete

Jóléti állam definícióból levezetve

Gazdasági fejlettség, GDP/fő, demográfiai szerkezet meghatározó Mutató: jóléti redisztribúció mértéke

„Ideológia vége” és konvergencia-elmélet hatása Sikertelen, „egydimenziós” tipologizálási kísérlet

De: ideológiai változás ellenére nincs változás a közkiadások nagyságában

(10)

Kvalitatív tipológiák

Richard Titmuss

Reziduális; Ipari teljesítmény; Intézményes-redisztributív Kritikák

legtöbb j. á.-ban mindhárom;

inkább a j. á. történelmi fejlődési szakaszai;

hiányzik az adóügyi és vállalati jólét ellátások elemzése

(11)

Gösta Esping-Andersen

(The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990)

Kiindulópont: „egydimenziós” megközelítés bírálata A jóléti állam újradefiniálása szükséges

Eszmei mag: T. Marshall szociális jog elmélete szociális jogok → dekommodifikáció

dekommodifikációs szintek a jóléti állam fejlődése során Stratifikációs elmélet

Jóléti állam: osztálypolitizálás eszköze; társ.-i viszonyok aktív alakítása (vö. szegénysegélyezés, TB bevezetése)

Osztálykoalíciós elmélet ipari mo. – középosztály

osztályszervezettség, baloldal ereje; történelmi örökség Fő szolgáltatók közötti feladatmegosztás

Állam, piac, család

(12)

Nyugdíj, táppénz, munkanélküli ellátások; 18 ország

„Összegzett dekommodifikációs hatás”

7 mutató: pl. juttatási rendszerek hozzáférhetősége, kiterjedése, redisztributív hatása

magán – állami szükséglet-kielégítés aránya egyes csoportok eltérő juttatásai

dekommodifikációs pontszám

alacsony, közepes, magas dekommodifikáció

(13)

Rezsim típus jellege

3 faktor korrelál erősen a szociális ellátórendszer teljesítményével:

Baloldali kormányzati befolyás mértéke

Konzervatív katolicizmus választói támogatása Abszolutisztikus történelmi tradíciók erőssége ↓

liberális, konzervatív, szocialista (szd) rezsim

Korreláció dekommodifikációs szint és rezsim típus között?

(14)

A jóléti állam „ideáltipikus” modelljei

Liberális (pl. USA)

Konzervatív (pl. NSZK)

Szocialista (szd) (pl. Svédország)

Különbözőség okai:

osztályszervezettség jellege; osztálykoalíciók;

intézményesülés történelmi öröksége („path dependency”)

Legelterjedtebb tipológia

De kritikák is (csak néhány transzferrendszer alapján → részleges; pontos megfelelés nincs; familializmus stb.)

3 modell, vagy 4?

F. Castles (Ausztrália, Új-Zéland) Kersbergen (Hollandia)

M. Ferrera (Dél-Európa)

(15)

IV. A jóléti államok tipológiáinak áttekintése

Jóléti állam-típusok és jellemzőik

Indikátorok/dimenziók

Esping-Andersen (1990)

1. Liberális: A

dekommodifikáció alacsony szintje; jóléti szolgáltatások piaci differenciáltsága 2. Konzervatív: A

dekommodifikáció mérsékelt;

a szociális juttatások főleg az előzetes befizetésektől és a státusztól függnek

3. Szociáldemokrata: A dekommodifikáció magas foka; a juttatások

uneverzálisak, a juttatási egyenlőség magas fokú

Dekommodifikáció Rétegződés

(16)

Jóléti állam-típusok és jellemzőik Indikátorok/dimenziók Leibfried

(1992)

1. Angolszász (reziduális):

Jövedelemtranszferekre való jogosultság; a jóléti állam mint utolsó segítség, és a piaci

munkavállalás erős ösztönzője 2. Bismarcki (intézményes):

Szociális biztonsághoz való jog;

a jóléti állam elsősorban kompenzáló, és csak végső esetben munkáltató

3. Skandináv (modern): Munkához való jog mindenki számára;

univerzalizmus; a jóléti állam elsősorban munkát biztosít, és csak végső esetben kompenzáló 4. Latin peremországok

(kezdetleges): A munkához és jóléti ellátáshoz való jog a

deklaráció szintjén; a jóléti állam félig intézményesesült ígéret

Szegénység,

társadalombiztosítás és szegénypolitika

(17)

Jóléti állam-típusok és jellemzőik Indikátorok/dimenziók

Castles és

Mitchell (1993)

1. Liberális: Alacsony szociális kiadások, a szociálpolitikában nincsenek

kiegyenlítő eszközök

2. Konzervatív: Magas szociális kiadások, de kevés kiegyenlítő eszköz a

szociálpolitikában

3. Nem-jobboldali hegemónia: Magas szociális kiadások és a kiegyenlítő eszközök magas szintje a

szociálpolitikában

4. Radikális: Az adózatlan ill. transzferek nélküli jövedelmek egyenlősége

(kiegyenlítő eszközök alkalmazása a szociálpolitikában), de alacsony szociális kiadások

Jóléti kiadások Juttatási egyenlőség Adók

(18)

Jóléti állam-típusok és jellemzőik Indikátorok/dimenziók Siaroff (1994) 1. Protestáns liberális: Minimális családi

ellátások, de a nők viszonylag egyenlő helyzetben vannak a munkaerő-piacon; a családi juttatásokat az anyának fizetik ki, de a juttatások alacsony szintűek

2. Fejlett kereszténydemokrata: A nők

számára nincsenek hatékony ösztönzők a munkavállalásra; az otthon maradás erősen támogatott

3. Protestáns szociáldemokrata: Valódi választási lehetőség a nők számára munka és jóléti szolgáltatások között; a családi juttatások magasak, és mindig az anyának fizetik ki őket; protestantizmus fontossága

4. Megkésett nőmobilizálás:

A protestantizmus hiánya; a családi

juttatásokat rendszerint az apának fizetik;

az általános női választójog viszonylag új

Családi juttatások fontossága

A nők

munkavállalásának fontossága

Nőknek kifizetett családi juttatások köre

(19)

Jóléti állam-típusok és jellemzőik Indikátorok/dimenziók

Ferrera (1996)

1. Angolszász: Meglehetősen magas jóléti állami lefedettség;

szociális támogatás egyéni elbírálás szerint; vegyes finanszírozási rendszer; nagyfokúan integrált szervezeti struktúra, melyet teljesen az államigazgatás működtet 2. Bismarcki: szoros kapcsolat a munkahelyi pozíció

(és/vagy családi állapot) és a szociális jogosultság között;

a juttatások a jövedelemmel arányosak; finanszírozás járulékokból; meglehetősen jelentős szociális segélyek; a biztosításokat főleg a szakszervezetek és munkáltatói szervezetek felügyelik

3. Skandináv: A szociális védelem állampolgári jog;

univerzális lefedettség; viszonylag bőkezű rögzített juttatások különböző szociális kockázatok esetében; a finanszírozás főleg költségvetési bevételekből történik;

erős szervezeti integráció

4. Déli: Munkahelyi pozícióhoz kötött jövedelemgaranciák töredékes rendszere; bőkezű juttatások, de a minimális szociális védőháló nincs kialakítva; az egészségügyi ellátás állampolgári jog; partikularizmus a

készpénzjuttatásokban és a finanszírozásban; a

finanszírozás járulékokkal és költségvetési bevételekből történik

Hozzáférési szabályok (jogosultság)

Juttatási formulák

Finanszírozási szabályozás Szervezeti-irányítási

rendszerek

(20)

Jóléti állam-típusok és jellemzőik Indikátorok/dimenziók Korpi és Palme (1998) 1. Alapvető biztonság: A jogosultság

állampolgársághoz vagy

járulékfizetéshez kötött; egyösszegű juttatás elve

2. Korporatív: A jogosultságok foglalkoztatási kategóriához és

munkaerő-piaci részvételhez kötöttek;

keresetarányos juttatás elve

3. Átfogó: A jogosultság állampolgársághoz és munkaerő-piaci részvételhez kötött;

egyösszegű és keresetarányos juttatás elve

4. Célzott: Jogosultság a bizonyított

rászorultság alapján; minimális juttatás elvének alkalmazása

5. Önkéntes, államilag támogatott:

Jogosultság tagsági viszony vagy

járulékfizetés alapján; egyösszegű vagy keresetarányos juttatás elve

Jogosultsági alap Juttatási elv

Társadalombiztosítási program feletti

ellenőrzés

(21)

V. Magyarország helye a jóléti tipológiákban?

Problémák

Kialakulatlan („libikóka”) KKE nem egységes

Alkalmazhatók-e a nyugati minták? (vö. WB, IMF is) 1989 előtt jóléti állam-e?

Kísérletek a tipizálásra

Ferge Zsuzsa: liberális és konzervatív Bod Deacon: liberális

Lelkes Orsolya: „nem-modell”

Alfredo Cerami: útfüggőség

(22)

Jóléti rezsim „számlák”

(a látszólagos és tényleges szociális kiadások a GDP százalékában, 2001)

Svédország Dánia NSZK Hollandia USA

Bruttó állami szociális

kiadás

35 34 31 24 16

Nettó állami szociális kiadás

28 26 28 20 17

Nettó magán szociális kiadás

3 1 3 5 11

Összes nettó szociális kiadás

31 27 31 25 28

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

• Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. • They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

eredmény (–1.0) a nem kompenzált rugalmassággal összevetve erős skálahatásra utal. Munka, tőke, anyag, energia: jellemzően helyettesítők. Képzetlen munka –

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy