• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
36
0
0

Teljes szövegt

(1)

SZOCIÁLPOLITIKA

(2)

SZOCIÁLPOLITIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

SZOCIÁLPOLITIKA

Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály

I. Alapelvek (1–3. előadás, Nyilas)

II. A szociális kockázatok kezelése (4–9. előadás, Nyilas) III. Szociálpolitika és közgazdaságtan (10–13. előadás, Gál)

2010. június

ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék

(5)

Szociálpolitikai technikák és alapelvek

3. hét

Nyilas Mihály

(6)

1. Alapelvek és technikák értelmezése

Szociálpolitikai elmélet és gyakorlat műveléséhez szükséges szakmai szempontrendszer (szakmai kritériumrendszer)

Szociálpolitika: sok alakító tényező Szociálpolitika = beavatkozás

Vizsgálni: beavatkozás célja, hatékonysága, hatása, következményei Döntés előkészítése, magalapozása, eljárásmódja

Pl. döntéshozó: adott szociális probléma leghatékonyabb kezelése hogyan?

(pénz; haszonélvezők)

Szociálpolitikai lehetőségek és korlátok ↓

Szociálpolitika művelésekor (beavatkozás tervezésekor) használt

(technikai) szempontrendszer

(7)

II. 1. A felelősség (kompetencia) kérdése

Kinek a felelőssége az adott szociális probléma kezelése?

pl. egyén (öngondoskodás), család, társadalom

Társadalmi felelősség esetén Központi, vagy helyi szinten?

Mi a beavatkozás oka?

Például:

Szociális dezorganizáció, devianciák elkerülése (enyhítése) Morális, humanitárius megfontolások

Legitimáció

Gazdasági hatékonyság segítése („beruházás a humán tőkébe”) Népesedéspolitikai megfontolások

Szegénység enyhítése

Társadalmi kohézió erősítése

Felelősség (egyén, család, társadalom között) megosztható

Egyéni és társadalmi érdek: tudatosítani, hogy mindig van alternatíva

„jóléti függőség” elkerülése

Ellátást kapó erőforrásainak mozgósítása, önsegítés segítése (pl. képzés, átképzés)

(8)

Szegénységi arány – társadalmi juttatások (korcsoportonként)

(forrás: KSH Laekeni indikátorok, 2007)

19.1 12.2

6.3 12.6

45

29

11

29.3

49.4 41.1

88

49.4

0 25 50 75 100

0-15 16-64 65- összesen

társadalmi juttatásokkal

társadalmi juttatások nélkül (de a nyugdíj figyelembevételével)

társadalmi juttatások nélkül

(9)

II.2. Mi a cél: abszolút vagy relatív biztonság

Meddig segítsen a társadalom? (minimális szociális biztonság, vagy magasabb szintű ellátás?)

Abszolút és relatív biztonság értelmezése

Abszolút (minimális) biztonság: a társadalom minden tagja számára garantált fogyasztási szint

Nem csak jövedelem (lehet még: lakás, munka, kultúra, eü., érdekérvényesítés stb.) Társadalmi válasz: szociális segélyezés

Relatív biztonság: szociális szükséghelyzetben (pl. szociális kockázat

bekövetkeztekor) az egyén/család korábbi életszínvonalának teljes vagy részleges biztosítása.

Társadalmi válasz: társadalombiztosítás (kényszertakarékosság)

Abszolút biztonság garantálása társadalmi felelősség, relatív biztonság jórészt egyéni felelősség

Néha konfliktus a két szempont érvényesítésében

Pl. nyugdíjemeléskor: alacsony nyugdíjas (abszolút biztonság), vagy magasabb nyugdíjat kapó (relatív biztonság) érdeke érvényesüljön?

(10)

Abszolút biztonság

Pl. nyugdíjminimum a nyugdíjrendszerben

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0

2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500

Nyugdíjminimumok 1991-2007

Oszlop B

év

(11)

A minimálbér és a nyugdíjminimum viszonya

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

1990 1991

1992 1993

1994 1995

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009 Minimálbér (Ft) Nyugdíjminimum (Ft)

(12)

Segély-típusú szociális támogatások a GDP százalékában, 2005

2.226

1.831 1.817

1.233 1.18 1.128 1.033 1.005

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Szlovénia Gögorszá g Ausztria Lengyelorsz ág Olaszorszá g Magyarorsz ág Belgium Csehország

%

Segély-típusú szociális támogatások a GDP százalékában

(13)

II.3. Mikor? Prevenció és korrekció

Megelőzés, probléma okainak megszüntetése ↔ „kezelés”, utólagos korrekció/kompenzálás

Prevenció

Régi vágy (vö. szocializmus: korrektív szociálpolitika mint önálló alrendszer kiiktatása

← „a rendszer minden intézkedése szociálpolitika”)

Humánusabb, hosszabb távon gazdaságosabb (pl. korrigálhatatlan folyamatok megelőzése, pl.

tartós munkanélküliség → devianciák)

Társadalmi válasz: főleg foglalkoztatáspolitika, egészségügyi prevenció (+ környezetvédelem, oktatás, lakásügy stb.; segítség az egyén erőforrásainak mozgósításához).

Szociálpolitikai rendszerek dominánsan korrektívek, mert

„tűzoltó funkció”

bizonyos kockázatok bekövetkezte elkerülhetetlen (pl. öregség) rövid távon nagyobb beruházási igény

ellentétes lehet a piaci logikával (pl. védett foglalkoztatás)

Egyéni prevenció

(pl. tanulás, egészséges életmód)

Szociálpolitika: korrektív, társadalompolitika: preventív

(14)

II.4. Hogyan? Integráció és szegregáció

Adott környezetbe beillesztő, vagy elkülönülő Szegregáció

Spontán (pl. települési szegregáció → kertváros (suburb), ill. slum Tudatos

„zavaró” jelenségek elrejtése (börtön, elmeotthon, menekülttábor)

„jó szándékú” szegregáció: „védett közösségek” (pl. cigány osztályok Mo.-on settlement

duális ellátórendszerek

Integráció

cigánytelepek felszámolása (de: kényszerintegráció → feszültségek)

„vegyes” osztályok

Integráció „jó”, szegregáció „rossz”?

makrotársadalmi szinten általában igen de

erősen szegregált társadalmak is életképesek lehetnek

egyéni „privacy” igény (→ probléma nem az önkéntes, hanem a kényszerű szegregálással)

sokszor nehéz döntés (segíthet: tényleges választási lehetőség felkínálása; mi az ellátott érdeke)

(15)

II.5. Ki dönt: normativitás és diszkrecionalitás

Ki dönt a támogatás odaítéléséről (döntési jogkör kérdése) Normatív

Jogilag szabályozott: eljárás; támogatás feltételei és mértéke

„A juttatás jár, ha valaki megfelel a törvényben előírt feltételeknek.” (és viszont: ha nem felel meg, akkor nem jár). Nincs mérlegelési jog. A jogalkotó dönt.

Diszkrecionális

Támogatás megítélése a közösség képviselőjének (pl. szociális ügyintéző) kompetenciája.

Mérlegelési jogkör van. „A juttatás adható.” → Elvben mindenki kaphat és mindenki kizárható.

A jogalkalmazó dönt.

Különbség: jogbiztonság, kalkulálhatóság (kiszámíthatóság) Előnyök és hátrányok

Normatív ellátás

ellátó: alacsonyabb adminisztrációs költség, de: nehezebben kalkulálható

ellátott: kalkulálhatóbb, jogbiztonság (fellebbezés), de: a „küszöbök” problémája

Diszkrecionális ellátás

ellátó: kalkulálhatóbb, de: munkaigényesebb

ellátott: személyes autonómia csorbulása, személyi függés veszélye, „workfare”

de: méltányossági esetek

(16)

II.6. Ki választ: normativitás és interpretativitás

Ki választja meg a támogatás formáját (pénz, termék, szolgáltatás) a juttatást kapó (pénz)

az ellátást adó (természetbeni ellátás: termék vagy szolgáltatás) köztes megoldás („cimkézett pénz”, utalvány, voucher)

a technika alkalmazásának oka (technikai lebonyolítás; felhasználás kontrollja) a technika alkalmazásának problémái

Miért nem mindig pénz (= felhasználó legnagyobb döntési szabadsága)?

nem az ellátó szándékai szerint használják fel

alapvető (életesélyeket meghatározó) szükségletek kielégítését (pl. oktatás, orvosi ellátás) mindenkinek biztosítani kell, fizetőképességtől függetlenül

(ezek egyén + társadalom számára is fontosak)

duális rendszerek kialakulásának veszélye (szegényeknek – tehetősebbeknek) Szolgáltatás formájának megválasztása

otthon – intézményben (pl. gyermek- és idősgondozásban)

(ellátott és környezete érdeke; szakszerűség; finanszírozási igény) pl. ápolási díj, házigondozás, gyorsan elérhető orvosi ellátás stb.

Tényleges választási lehetőséget!

(17)

II.7. Kinek és mennyit: univerzalitás és szelektivitás

Univerzális: mindenkinek, aki rendelkezik az adott szükséglettel

pl. családi pótlék, öregségi alapnyugdíj, ingyenes eü. ellátás

általában egyösszegű, ill. ugyanolyan színvonalon jár mindenkinek

mellette: technikai egyszerűség, alacsony adminisztrációs költség, prevenció, társadalmi integráció, hatásosság

ellene: nagy költségigény, pazarló („az is kap, aki nem szorul rá”), jóléti függés és társ.-i parazitizmus veszélye, munka-ellen ösztönző lehet, alacsony hatékonyság

Szelektív: valamilyen szelekciós szempont alapján csak a népesség egy része

(egyén felelős önmagáért → társ.-i beavatkozás csak szélső esetben)

sok szelekciós szempont (életkor, nem, családi állapot, eü. állapot, szociális rászorultság, előzetes munkaviszony megléte, „érdemesség” stb.)

jogosultak

juttatás mennyiségének/minőségének szelektálása célzás („targeting” – egyéni és csoportos → means-test) szelekció fajtái

implicit (nem szándékolt, rejtett) szelekció (pl. információhiány, stigma) explicit szelekció (jogalkotó világosan közli az elveket)

(18)

mellette: (mindig) szűkös erőforrások koncentrálása a leginkább rászorulókra, hatékony

ellene: stigma, alacsony hatásosság (igénybevételi arány - take up rate), önkényes döntések lehetősége, szegénységi csapda, fekete gazdaság, duális rendszerek, társadalmilag megosztó stb.

Szelektálás = tudatos megkülönböztetés

Hangsúlyos megkülönböztetés = diszkrimináció

negatív (hátrányos megkülönböztetés)

pozitív (előnyös megkülönböztetés; USA: „affirmative action”) társadalmi hátrány leküzdése többletjuttatásokkal

hátránya: alapvető jogot sért (bánásmód egyenlősége); egyúttal negatív diszkrimináció; stigmatizáló hatás; a diszkriminált csoportok reakciója

(19)

Juttatási típusok

univerzális és normatív

feltétel nélkül jár mindenkinek

szelektív és normatív

jogszabályi feltételek megléte esetén jár az adott csoport tagjainak

szelektív és diszkrecionális

méltánylást igénylő helyzetekben adható

Kísérlet a két elv összeegyeztetésére

„szelektíven elvenni” (minden jövedelemre kiterjedő progresszív adózás)

„univerzálisan adni” (mindenkinek ellátás)

(20)

Jövedelemtől független és jövedelemhez kötött, ellátások a gyerekes családokat célzó támogatások között, 2004

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ausztria Norvégia Finnország Írország Franciaország Magyarország

jövedelemtől független means-tested

(21)

Szociális ellátásokhoz való hozzájutás alapja és a hozzájutáshoz való jog típusai

Jog típusa→

Hozzájutás alapja

Szegény-jog Vásárolt jog (járulékfizetés)

Állampolgári (rezidensi) jog

Diszkrecionális szelektivitás

(anyagi rászorultság)

+

Normatív szelektivitás

(anyagi rászorultság)

+

Adófizetés

+

Kötelező (nem szabad

szerződéses) munka

+

Munkaviszony

+

Univerzalitás (demograntok, ill.

társadalmi alapjövedelem)

+

(22)

II.8. Mennyit: kevésbé választhatóság (less eligibility)

Két elv: abszolút biztonság + munkaösztönzés

(aki képes rá, munkavállalás révén elégítse ki a szükségleteit)

szociális támogatás (mennyisége, minősége) csak addig nőhet, míg fennmarad a munkaösztönzés

Ha nem érvényesül a kevésbé választhatóság elve

csökken a munkaerő-kínálat

nagy finanszírozási igény (→ negatív hatás a gazdaságra) állandósul a függő helyzet („jóléti függés”)

azok számára is vonzó lehet az ellátás, akik a piacon is meg tudnak élni (→

kiszorítják a rosszabb helyzetűeket)

Nem alkalmazható az elv, ha nincs reális választás munka és ellátás között

pl. gyerekek, idősek, fogyatékosok

Negatív hatás is lehet

pl. lenyomhatja a bérszínvonalat

(23)

II.10. A segítő körök szempontja: szubszidiaritás

„Subsidiarius” = (ki)segítő, támogató

Probléma kezelése a keletkezéséhez legközelebb

egyén ellátása családi felelősség

ha nem elég: egymás utáni „gondoskodási körök” (szintek) szerint

egyén → család → civil szerveződések → helyi állam → központi állam döntések: ahol megvan az információ; érintettek és érdekeltek

önállóság, autonómia, központtól (állam) való függetlenség

sok variáció (pl. központi finanszírozás – helyi/civil szolgáltatás)

Eredete: Rerum novarum 1891

Főleg az ún. konzervatív típusú jóléti rendszerekben fontos elv

Az Európai Unió szubszidiaritás felfogása

(24)

II.11. Hol: otthon vagy intézményben (településen)

Alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének kritériumai

térbeli elérhetőség (megvan-e a szolgáltatás – bolt, posta, iskola, orvos stb.) a településen; ha nem → csökken a hozzájutás esélye (kell: fejlett közlekedés, jó telekommunikáció, alacsony útiköltség stb.)

időbeli elérhetőség (meghatározott időn belül elérhető legyen) szociális elérhetőség (pl. jövedelemhiány ne befolyásolja)

DE: gazdaságossági megfontolások! (pl. Szociális Törvény rendelkezései)

Otthon – intézményben

szempontok: ellátott/család/környezet érdeke; szakszerűség hol biztosítható (mennyire fontos); hol hatékonyabb (olcsóbb)

trend: „intézménytelenítés”; alternatíva felkínálása

pl. idősgondozás (szociális otthon – házigondozás, ápolási díj) gyermekgondozás (gyes, gyed, gyet – bölcsőde, óvoda)

(25)

II.12. Meddig: határozott vagy határozatlan ideig

Fontos: pénzbe kerül; függelmi állapot kialakulása ↓

szociális ellátás általában határozott ideig, vagy valamilyen feltétel bekövetkeztéig (pl. táppénz, mn. támogatás)

határozatlan ideig: kiváltó feltétel feltehetően nem változik (pl. öregségi nyugdíj)

kettő kombinálása: a kiváltó ok időszakonkénti felülvizsgálata (pl. rokkantsági nyugdíj, segélyezés)

Rendszeres vagy rendkívüli támogatás

pl. krízissegély – rendszeres szociális támogatás

(26)

II.13. A támogatás értékének megőrzése – indexálás

Transzferjövedelmek értékmegőrzése politikai döntéssel

Egyszeri kompenzálás

(pl. alapvető javak hirtelen nagyarányú áremelkedésekor)

Indexálás

Reálérték (vásárlóérték) megőrzése az árindex (infláció) követésével Relatív érték megőrzése a bérekhez viszonyítva

Az indexálás technikai kérdései

Indexálás alapja

Aktív és passzív lakosság jövedelmének együttmozgása: bérindex

A fogyasztás reálértékének biztosítása: fogyasztói árindex alkalmazása (általános vagy speciális, vö. pl. nyugdíjasok)

Indexálás mértéke (teljes és részleges indexálás) Indexálás gyakorisága (ált. csak évente egyszer) Indexálás biztonsága (alap, mérték, gyakoriság)

Kiszámítható, automatikus (törvényben rögzített, pl. nyugdíj) Eseti (költségvetési, politikai szempontok miatt, pl. családi pótlék)

(27)

Az öregségi nyugdíjminimum értékének alakulása (bázis:1991)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

év

Ft

Nyugdíjminimum Reálminimum

(28)

A családi pótlék alakulása 1990–2000 (2 szülő + 2 gyermek)

1990 2000

Folyó áron 4160 Ft 9400 Ft

Reálértéken 100% 36%

Nettó kereset

százalékában 41% 17,6%

(29)

A családi pótlék összege (2 szülő + 2 gyermek) a nettó havi átlagkereset százalékában 1990–2000

41 39.7

36.1 35.3

28.2

25.1

21.3 22 20.8

18.8 17.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

%

nák%

(30)

Svájci indexálás

1997-es nyugdíjreform rendelkezése: 50%-ban a várható inflációt, 50%-ban a várható nominális keresetnövekedést veszi alapul az év eleji nyugdíjemeléskor. (Előtte a nyugdíjak értékét egyszeri kompenzációval tartották szinten.)

2002 2003 2004 2005 2006

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

104,00%

105,00%

106,00%

107,00%

108,00%

109,00%

110,00%

111,00%

112,00%

Index-értékek saját jogú nyugdíjak esetében

Nyugdíj Infláció Bérindex

év

(31)

II. 14. Hatásosság és hatékonyság

Hatásosság: jogosultak mekkora hányadát éri el az ellátás (take-up rate, igénybevételi arány)

Okok: pl. téves nyilvántartás, információhiány, stigma

Hatékonyság: befektetett források megtérülése (költség/haszon, ráfordítás/eredmény)

Szociális ellátás → mérés nehéz (nem csak pénzben mérhető költségek, ill. hasznok)

Szűk értelemben: pénzben mérhető költségek és hasznok (veszteségek) figyelembe vétele

Mibe kerül az ellátás – csak a jogosultak veszik-e igénybe

Makro- és mikrohatékonyság

(32)

Hatásosság Hatékonyság

Mutató igénybevevő/jogosult költség/haszon

Hiba nem minden jogosult kap nem jogosult is kap

A szociális

rendszer „lyukas” szociális háló rossz célzás

Eredmény kielégítetlen szükségletek források pazarlása

(33)

III. A jóléti pluralizmus

III.1. Jelentése

A jóléti ellátások termelésében /szolgáltatásában részt vevő alrendszerek és szereplők vegyessége

Alrendszerek

Állam, piac, civil társadalom

Szereplők

Informális szereplők (család, barátok, szomszédság) Voluntáris (önkéntes, formális) szerveződések

Piacok

Helyi hatóságok Központi állam

Részvétel

Rendszer tervezésében, formálásában; döntéshozatalban; finanszírozásban;

működtetésben; ellenőrzésben

(34)

III. 2. A jóléti pluralizmus változásai

A szociálpolitika mindig plurális volt

Tendencia: központi állam térnyerése a többi szereplő rovására 1970-es évektől: jóléti pluralizmus elméletek megjelenése

Állami (közösségi) kudarcok → állam visszavonulása Hangsúly a pluralizmuson + szubszidiaritási elv terjedése Szereplők

Régi informális szereplők (pl. család) felélesztése Új szereplők (non-profit szektor)

Régi szereplő erősítése (piac: privatizálás, dereguláció) Központi állam új szerepben (pl. jóléti jogok biztosítása) Helyi közigazgatás (főleg ellátás, részleges finanszírozás) Új plurális működési formák (pl. kvázi piacok, opting out)

(35)

III. 3. Finanszírozás és ellátás kombinációi

Közfinanszírozás – közellátás (pl. állami iskola)

Közfinanszírozás – magánellátás (pl. kiszerződések)

Magánfinanszírozás – közellátás (pl. magán ágy közkórházban) Magánfinanszírozás – magán ellátás (pl. magán kórház)

Köz/magánfinanszírozás – közellátás (pl. tandíj állami egyetemen) Köz/magánfinanszírozás – magán ellátás (pl. állami norma

magániskolában)

(36)

III. 4. A pluralizmus („pluralizálódás”) előnyei és hátrányai

Előnyök

könnyíti az állam financiális terheit

növeli az állampolgárok rendszerformáló szerepét szabadabb választás, individualizmus erősödése rugalmasság, újítás, verseny állami szektorral polgárok önmagukra támaszkodása

Hátrányok

jogok és garanciák vagy nincsenek (pl. egy alapítvány döntése nem fellebbezhető), vagy nehezen érvényesíthetők (eltartási kötelezettség)

a közösségi kontroll és felelősségre vonás, nyíltság ellenőrzésének nehézsége a szolgáltatás nem lehet mindenütt

család túlterhelése, nők visszaszorítása hagyományos szerepbe láthatatlan jóléti állam

piaci kudarcok

ha nagy a magántőke ill. piac szerepe, kettős rendszerek alakulnak ki – dezintegrál

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

• Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. • They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

eredmény (–1.0) a nem kompenzált rugalmassággal összevetve erős skálahatásra utal. Munka, tőke, anyag, energia: jellemzően helyettesítők. Képzetlen munka –

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy