• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
17
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

20. Előadás témakörei

A TDM információs irodák minőségirányítása

A minőség fogalma és értelmezése;

Minőség a szolgáltatásban;

A TQM, mint minőségmenedzsment rendszer;

Célok, elvek, elemek;

A TQM szemléletű működés várható eredményei a szervezetben;

(3)

20. ELŐADÁS ANYAGA

Miért fontos az információs irodák szerveztében a minőségbiztosítás és minőségirányítási szemlélet kialakítása?

Mi a minőség? (Az ISO szabványértelmezésében)

„Egy tevékenység vagy folyamat; termék; szervezet; rendszer vagy személy ezek bármely kombinációja azon jellemzőinek összessége, amelyek

befolyásolják a képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. – A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzőinek összessége a követelményeket”

Nem egyszerűen a jellemzők összessége, hanem a követelmények, igények és elvárások teljesítésének mértéke!

A minőségre vonatkozó alapértelmezések:

- megfelelés a követelményeknek, specifikációnak, szerződésnek;

- felhasználói alkalmasság;

- felhasználói elégedettség;

- megfelelő ár-teljesítmény viszony;

- felhasználói ráfordítások (költség, erőfeszítés), megtérülése;

(4)

20. ELŐADÁS ANYAGA

Minőségelemek:

- termék – szabványosság, használhatóság, biztonság, ár, stb.

- szolgáltatás – hozzáférés, tájékoztatás, kommunikáció, a szolgáltató kompetenciája, udvariassága, megbízhatósága, stb.

- személyek – felkészültség, igényesség, felelősség, megbízhatóság, megfelelés a saját elvárásnak, csoport elvárásnak, szervezet elvárásnak;

- szervezetek – vevő (partner) központúság, törvényesség, hatékonyság társadalmi felelősség;

A szervezet minőségét a benn dolgozó emberek, csoportok és a vezetős minősége alakítja ki!

A minőségre vonatkozó igények, követelmények megfogalmazói:

- vevők, fogyasztók, „érdekelt felek”;

- törvények, jogszabályok, hatósági előírások, szabványok;

- gyártók, szolgáltatók belső előírásai, szerződések;

(5)

20. ELŐADÁS ANYAGA

Minőség a szolgáltatásban

Servqual lista - azon szempontok listája, amelyek leginkább meghatározzák a szolgáltatás minőségét;

- megbízhatóság – az ígéret és a teljesítmény egysége; (az ügyfél azt kapja, amit ígértek neki);

- hozzáértés – a személyzet rendelkezik a a megfelelő jártassággal és tudással;

- fogékonyság, reagálási készség – szolgálatkészség, hajlandóság az ügyfél kívánságainak figyelembe vételére;

- hozzáférés – megközelíthetőség, alkalmas hely, időpont, kevés várakozási idő, elérhetőség, könnyű kapcsolatteremtés;

- udvariasság – megfontoltság, szívélyesség, előzékenység a kapcsolatokban;

- kommunikáció – az ügyfél által elérhető nyelvezet, az ügyfél meghallgatása;

(6)

20. ELŐADÁS ANYAGA

- bizalomgerjesztés – odafigyelés az ügyfélre, érdekeire. A szolgáltató „jó híre”. A szolgáltatásnak megfelelő ár;

- biztonság – fizikai biztonság, titoktartás, korrekt ügyintézés;

- az ügyfél megértése – meghallgatás, egyéni figyelem, empátia, személyre szabott szolgáltatások;

- kézzelfoghatóság – egyértelmű bizonyítékok a szolgáltatás minőségi működésére (eszközök, berendezések állapota, személyzet megjelenése, stb.)

Minőségügyi tevékenységek:

1./ Minőség ellenőrzés:

– kisiparos ellenőrzés (önellenőrzés);

– művezetői ellenőrzés – munkamegosztáson alapuló rendszerben a legtapasztaltabb szakember;

– önállósult (felügyeleti) ellenőrzés – függetlenített, képzett minőségi ellenőrök;

(7)

20. ELŐADÁS ANYAGA

2./ Minőségszabályozás:

- mindenre kiterjed, gyártás közben minőségellenőrzési pontok, értékelés, visszacsatolás a folyamatba; (mintavételi eljárások, statisztikai módszerek)

3./ Minőségügyi rendszerek:

- a szervezeten belül alrendszerré fejlődik a minőségbiztosítás;

- a szervezet minden részlegére kiterjed;

- cél: a rendszer felépítésével és működtetésével összehangolt szabályozottság megteremtése és a működési optimum elérése;

(minőséginformatikai háttér, jogszabályok szabványok)

4./ TQM, teljes körű minőségirányítás:

- vezetési filozófia és gyakorlat. Felülről, vezetői szintről indul, átfogja az egész szervezet működését. Nemcsak a folyamatokra és a részlegekre terjed ki, hanem a szervezet egész működésére, az irányításra és az erőforrásokra is. A hangsúlyt a vevői elégedettségre és a szervezeti működés folyamatos fejlesztésére helyezi.

(8)

20. ELŐADÁS ANYAGA

A minőséget létre kell hozni, fenn kell tartani és ahhoz, hogy a szolgáltatás megfelelhessen a változó követelményeknek, igényeknek gondoskodni kell a minőségfejlesztés képességéről!

A TQM modell elvei:

Vevőközpontúság:

- kik a vevők, és mire vevők?- vevőazonosítás;

- a vevők kimondott és látens igényeinek megismerése, és elégedettségük mérése;

- a vevői elvárások megértése;

Folyamatjavítás:

- a (elsősorban belső) folyamatok javítása, fejlesztése a változó elvárásokra;

- melyek a folyamatok, mennyire jók, milyen a teljesítményük- definiálni a problémát;

A folyamatjavítás lépései:

(9)

20. ELŐADÁS ANYAGA

- a probléma definiálása;

- a folyamat azonosítása és dokumentálása;

- a teljesítmény mérése;

- miértek megértése;

- új megoldások kifejlesztése és kipróbálása;

- a megoldások gyakorlatba ültetése és értékelése;

Teljes elkötelezettség: - A szervezet minden tagjának erőfeszítéseit integrálja;

A vezetői feladatok a szervezeten belül:

- küldetés megfogalmazása; - miért létezünk?

- látomás, jövőkép kialakítása;- mivé akarunk válni?

- értékek meghatározása; - miben hiszünk?

- üzletpolitika; - milyen munkát várunk el, és mi módon?

(10)

20. ELŐADÁS ANYAGA

- célok, célkitűzések – milyen hosszú és rövid távú eredményeket szeretnénk elérni?

- módszertan;- hogyan valósítjuk meg céljainkat?

Az igazodás kiépítése – valamennyi dolgozónak ismernie kell a fentieket – erősíteni kell az elkötelezettséget;

A teljesítőképesség feltételeinek biztosítása – az alkalmazottaknak rendelkezniük kell a szükséges tudással, képességgel, készséggel, kompetenciával;

A kölcsönös bizalom légkörének megteremtése – a dolgozók és vezetők bízhatnak egymásban;

Vezető feladatok a szervezeten kívül: - a beszállítókkal kapcsolatban:

- a minőségorientált beszállítók kiválasztása, minőségük elismerése;

- a szervezet működési filozófiájának, küldetésének, stb. megismertetése a partnerrel;

- hosszabb távra, kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatok kialakítása;

- a legfontosabbak bevonása a termékfejlesztés folyamatába;

(11)

20. ELŐADÁS ANYAGA

Az elvek érvényesítését támogató elemek:

Vezetői szerep: irányítás a TQM elveinek, eszközeinek, nyelvezetének alkalmazásával, a modell elveit, gyakorlatát alkalmazó munkatársak elismerése;

Oktatás, képzés:

-belső oktatás-képzés minden alkalomra kiterjedően;

- külső oktatás – képzések;

Kiegészítő struktúrák:

- külső-belső szakemberek, tanácsadók igénybe vétele;

Kommunikáció:

- csatornák és eszközök kialakítása (belső PR eszközei)

Jutalmazás és elismerés:

- irányadás és üzenetközvetítés a szervezet számára;

Mérés:

- elengedhetetlen, tények, adatok módszeres gyűjtése, döntések alapja;

(12)

20. ELŐADÁS ANYAGA

A TQM szemléletű működés várható eredményei:

Szervezeten belül kimutatható (munkatársak által értékelt) eredmények:

- átlátható irányítási elvek és döntéshozatal;

- tényszerű és konstruktív kommunikáció erősödése;

- a problémák eredetének és természetének való megértése és nem tüneti kezelése;

- a szakmai folyamatok hatékonyságának növekedése;

- a munkatársak által nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése;

A szervezet környezetében kimutatható eredmények:

- a vevői (fogyasztói) elégedettség növekedése;

- a fenntartók számára áttekinthető és meggyőző pénzforrások felhasználása;

- nagyobb lehetőség a szponzorálások és pályázati támogatások elnyerésére;

(13)

20. ELŐADÁS ANYAGA

- elismerés a szakmai partnerek és a helyi társadalom részéről, jobb pozíció és elismertség a piacon;

- hatékony együttműködés a minőség javítása terén az összes érdekelt féllel;

Társadalmi szintű eredmények:

- minőségkultúra kialakítása az szervezetben és a szolgáltatások felhasználóiban;

- jelentős lépés a TDM-ek és munkaszervezeteik nagyobb társadalmi elismertsége felé;

- a hazai turisztikai rendszerirányítás és szervezés nemzetközi elismertségének javulása;

A TQM tehát egy hatékony irányítási szemléletet takaró gyűjtőfogalom.

Lényege az érintettek változó elvárásainak való megfelelést célzó folyamatos fejlesztés, amelyben részt vesz a szervezet valamennyi munkatársa. Egy olyan működési modell, amely nyitott minden – a jól

,meghatározott célok hatékony elérését segítő – módszer és technika iránt.

(14)

20. ELŐADÁS ANYAGA

A TQM alkalmazásának eredményeként javul a szervezeti kommunikáció és a légkör, növekszik a szervezet hatékonysága. Kialakul a folyamatos fejlesztés készsége, melynek köszönhetően nő a szervezet vonzereje, piaci elismertsége, tekintélye;

A fentiek ismeretében fontos feladat és elérendő cél a TDM információs irodák szervezetének TQM szemléletű irányítása;

1./ - a TDM szervezetek vezetőinek minőségirányítás, minőségmenedzsment képzése;

2./ - általános működési elvek és a turisztikai szervezet elveinek összehangolása;

3./ - a tanult ismeretek birtokában minőségirányítási rendszer kialakítása (célok, elvek, elemek)

- minőségirányított szervezetek működtetése;

(15)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az előadás az információ irodák minőségirányítási szemléletének fontosságát emeli ki.

A minőség fogalma, alapértelmezései, elemei;

A minőségre vonatkozó igények megfogalmazói;

Minőség a szolgáltatásban: (Servqual lista) a szolgáltatásminőség 10 szempontja;

A TQM modell céljai, elvei, elemei;

Vezetői feladatok a TQM modell működtetésében;

A TQM modell várható eredményessége a TDM szervezetekben;

(16)

Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések

Vizsgakérdések:

1./ Mi a minőség?

2./ Milyen elemei vannak a minőségnek?

3./ Milyen vezetői feladatok vannak a TQM modellben?

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek:

Milyen eredményeket lehet elérni a TQM modell alkalmazásával az információs irodákban?

(17)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 dokumentum: Az információ megjelenési formája a dokumentum: olyan önálló szellemi termék, független információegység, melynek célja az információ közlése, a

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg!. A szervezet

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül