• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
24
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

10. Előadás témakörei

Az információs irodák kommunikációs gyakorlata I.

A kommunikációs mix elemei és használatuk az információs irodai gyakorlatban;

A kommunikáció fajtái;

Reklám fogalma;

Reklámhordozók;

Reklámeszközök:

- Nyomtatott reklámok - audió -vizuális reklámok, - közterületi reklámok

(3)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák kommunikációja a kommunikációs mix elemek ismeretében, azok felhasználásával, folyamatos tevékenység.

Céljait a TDM szervezet határozza meg és az iroda valósítja meg kommunikációs terv keretében

A kommunikációs terv része a marketingtervnek, a tervben megfogalmazott konkrét akciókhoz tartozó operatív tevékenység;

A kommunikációs mix elemei:

a reklám

a PR

Sales Promotion

Personal Selling

A marketingkommunikáció hatékonysága minden esetben függ az iroda személyi, pénzügyi és technikai feltételeitől.

(4)

10.ELŐADÁS ANYAGA

A kommunikáció fajtái

Személyes:

Kétirányú, közvetlen, két személy között zajló folyamat, a leghatékonyabb kommunikációs forma, jellegzetessége a szerepcsere lehetősége.

Eszközei: vita, párbeszéd, interjú, előadás, levelezés

Csoport:

Több ember felé irányuló, közvetlen folyamat, a befogadó pozíciójában egy meghatározható, homogén, viszonylag zártkörű csoport áll. Eszközei:

rendezvények, nyomtatványok, zártterületi tájékoztatók.

Tömegkommunikáció:

• A befogadó közeg nagy létszámú, heterogén.

• A kibocsátó általában valamilyen intézmény / szervezet / vállalat.

• Célja a tájékoztatás, a közvélemény befolyásolása, a tudatformálás.

(5)

10. ELŐADÁS ANYAGA

• Az információ kibocsátója térben és/vagy időben távol van a befogadótól.

• A visszacsatolás a minimumra csökken, vagy nincs.

• A kibocsátó bizonytalansága: eljutott-e, a dekódolás a szándékok szerint történt-e, motiválta-e a befogadót stb.

Eszközei: nyomtatott médiák, könyvek, film, rádió, televízió, kiállítások és vásárok, Internet.

A kommunikáció résztvevői:

Kibocsátók, küldők, források: Célcsoportok, befogadók

egyének közösségek

szervezetek szervezetek

közösségek egyének

(6)

10. ELŐADÁS ANYAGA

A kommunikáció legfontosabb jellemzői:

Tudati jelenség, amely nagyban függ a környezet fejlettségi szintjétől.

Fajtái

• közvetlen (ha nincs közvetítő közeg) vagy közvetett (pl.

tömegkommunikációs eszközök igénybevételével)

• bemutató jellegű vagy visszacsatolt

• személyes vagy személytelen

• egylépcsős vagy két (esetleg több) lépcsős

• verbális vagy nem verbális

• személyes, csoport vagy tömegkommunikáció

Marketingkommunikációs eszközök:

(7)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Marketingkommunikációs azoknak a piacbefolyásoló eszközöknek a gyűjtőneve, melyek alkalmazása során a fogyasztó befolyásolása nem a termék vagy az ár révén történik, hanem a kommunikációs csatornákon keresztül, a kommunikációs eszközök felhasználásával

A marketingkommunikáció eszközei a gyakorlatban

Reklám (az árura irányul)

PR (a fogyasztóra irányul)

Sales Promotion, külön előnyök felkínálása

Personal Selling (személyes meggyőzés)

Az egyes ösztönző formák keveredésének jelensége a gyakorlatban

A marketing célterület és a célszemélyek kiválasztása

a koncentrikus körök elmélete

belső kommunikáció

a riport módszere

(8)

10. ELŐADÁS ANYAGA

A marketing irányultság szerinti differenciálódása belső marketing kommunikáció

külső marketing kommunikáció

 A marketing kommunikációs csatornák

meghatározása

adekvát hozzárendelése a közvetítendő üzenethez

A marketingmix elemeinek gyakorlati alkalmazása

Product: az eladandó termék, ez esetben a desztináció

Place: a disztribúció, az elosztás helye

Price: központi kérdés (mi mennyi?)!

Az ár kérdésének vizsgálata

Az ingyenesség kérdése

Fizetős szolgáltatások kérdése

- teljes ingyenesség, közszolgálatiság,

- non-profit megoldások

- az addicionalitás elve a költségviselésben.

(9)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Riport:

a hírérték és számítása

kimutatott megtakarítások

statisztikai elemzések

a forgalom és bevételi adatok változásának idősorai, turisták és

látogatók száma, vendégéjszakák, idegenforgalmi adó összege, stb.

Médiamunka:

kapcsolatépítés

média-adatbázis, referencialista

a reciprok altruizmus módszere a médiamunkában

passzív és pro-aktív médiamunka

sajtófigyelés, cikkgyűjtemény, archívum

(10)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Kommunikációs mix elemei:

A reklám olyan nem személyes, tömegszerű, azonosítható, egyirányú folyamat, melynek célja a kiválasztott célcsoport befolyásolása.

Funkciója a befolyásolás, emlékeztetés, megerősítés

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg.

A szervezet belső kapcsolatrendszerén (belső PR) a munkatársakat, közvetlen hozzátartozóikat, tulajdonosokat, tanácsadókat, képviselőket értjük, míg a külső PR a partnerekre, fogyasztókra, szállítókra, pénzintézetekre, stb.

irányul

A PR lényege a szervezeti image megfelelő módon történő kiépítése, tudatosítása a környezetben.

(11)

10. EŐADÁS ANYAGA

A Sales Promotion (eladásösztönzés) azon piacbefolyásoló eszközök összessége, melyek közvetlenül ösztönzik a fogyasztót, vagy a

viszonteladót vásárlásra. Olyan külön értéket kínál fel a vevőnek, ami képes megadni az indító lökést a vásárláshoz. A SP akciók révén jelentős forgalomnövekedés érhető el, hatásuk közvetlenül, gyorsan érvényesül. Jól mérhető. Ilyen módszerek a nyereményakció, ajándék, jutalom,

árengedmény, stb. A viszonteladók ösztönzésére szolgáló módszerek:

állandó kapcsolattartás, prospektusok, előadások, stb.

A Personal Selling( személyes eladás) azaz a személyes meggyőzés abból áll, hogy a cég képviselője közvetlen kapcsolat révén kísérli meg kedvező döntésre bírni a fogyasztót, felhasználót. Előnye, hogy a kiváltott reakciókra gyorsan, rugalmasan lehet reagálni. Eszközigénye alacsony, eredménye azonnal realizálódik. a fogyasztóról primer információk nyerhetők. Hátránya, hogy drága, időigényes. Hatékony alkalmazásához jól képzett

szakembergárda szükséges.

(12)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Reklámeszköz  a reklámgondolat rögzítése  az üzenet kifejezésének módja

Reklámhordozó  a reklámeszköz megjelenítése

Reklámhordozók:

Médium (média) - A reklámüzenet hordozója, megjelenítője, működtetője, a reklámeszközök (film, spot, szöveg) közléseinek továbbítója, eljuttatója a célközönségnek. Általában tömegtájékoztatási eszközök.

Hatósugár (elérés)

Térítés

1. Nyomtatott reklámhordozók

• Napi- és heti- és havilapok, magazinok, szaklapok

• Hirdetési újságok

• Könyvek

• Postán küldött reklámok (DM)

(13)

10. ELŐADÁS ANYAGA

2. Audio -vizuális reklámhordozók: Rádió, Mozi, video, TV,

3./ közterületi reklámhordozók (plakát, tábla, jármű, oszlop),

4./ egyéb reklámhordozók, (zárttéri, telefon, CD,),

5. Elektronikus reklámhordozók (on-line, internet)

Reklámeszközök: A reklámüzenet kifejezési módja, közvetítő eszköze.

Ideális esetben a kiválasztott reklámhordozó az összes reklámeszközt valamennyi, a gondolat szempontjából érdekelt fogyasztóhoz (csak azokhoz!) eljuttatja.

Élőszó, beszéd, sajtóhirdetés, reklám-nyomtatványok (körlevél,

reklámlevél, prospektus, árjegyzék), plakát, reklámtábla, rádió-reklám (spotok), reklámfilm, reklámdia, reklámajándékok, kirakatreklám,

csomagolás (védjegy, KÁF, Magyar Termék…)

(14)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Reklámeszközök csoportosítása:

Az üzenet eljuttatásának módja szerint:

• Közvetlen (DM, prospektus, élőszó, reklámajándék)

• Közvetett (plakát, sajtóreklám, TV-reklám)

Az üzenet érzékelhetősége alapján:

• Vizuális (nyomtatványok, plakát, film...)

• Auditív (rádió-reklám, magnószalag, lemez, élőszó..)

• Audiovizuális (reklámfilm, TV-reklám)

• Egyéb (kóstoló, termékbemutatók, illatminták…)

Irányíthatóság (terület, célcsoport) szerint: - ne legyen nagy a reklám szórása

• Irányítható (egyes nyomtatványok, sajtótermékek, DM...) – közvetlen reklámeszköz

• Részben irányítható (helyi rádió- és TV-reklám, film...)

(15)

10. ELŐADÁS ANYAGA

• Nehezen, vagy nem irányítható (TV, plakát – bizonyos utak mentén - , kirakat…)

A reklámhatás helye és körzete alapján:

• Közterületi reklámok (plakát, kirakat, fényreklám…)

• Belső reklámeszközök (cégér, kirakat, belső TV, bekészítések)

• Külső reklámeszközök (plakát, szórólap…)

Felhasználhatóság alapján: - önmagában elégséges e a reklámozásra?

• Alap eszközök: önmagában alkalmas (sajtótermékek, plakát, rádió, DM...) – bárki bármikor megnézheti

• Kiegészítő eszközök: alapeszközzel együtt (reklámajándékok, multimédiás eszközök)

A reklámgondolat terjesztésében betöltött feladat szerint:

• Teljes (plakát, sajtóhirdetés, TV-reklám…)

• Részleges (cégjelzéses levélpapír, névjegy, csomagolás…) – emlékeztetésre tökéletes, tájékoztatásra nem

(16)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Reklámhordozók és eszközök kiválasztása

Kinek?  Célközönség, hatókör – szegmentálható a valami alapján, mikor és milyen gyakran kell reklámozni

Mit?  Reklámüzenet -

Mikor?  Időzítés, gyakoriság

Mennyiért?  Költségek - behatárol

Milyen hatást várunk el?  Hatás – megfelelő hatás volt e, elértem e a célt?

Sajtóhirdetés

Hatásos sajtó-reklám:

Ragadja meg az olvasó figyelmét, érjük el, hogy elolvassa! (ígéret, előny, képanyag)

A reklámüzenet legyen jól értelmezhető, jól olvasható, nyelvtanilag helyes, tömör megfogalmazású! (stílus, nyelvezet, tipográfia, szlogen, korrektúra)

Biztassuk az olvasót cselekvésre, legyen egyértelmű az elérhetőség/hozzáférhetőség

(17)

10. ELŐADÁS ANYAGA

Reklámlevél (DM)

A reklámlevél írásának alapelvei

Ragadja meg az olvasó figyelmét, érjük el, hogy elolvassa! (személyre szóló ígéret, előny)

Legyen személyre-szabott! (megszólítás, pontos címlista)

Legyen gördülékeny, jól érthető és értelmezhető, jól olvasható, ne legyen túl hosszú! (stílus, tagolás, nyelvezet, tipográfia)

Biztassuk az olvasót cselekvésre, legyen könnyen megválaszolható!

(elérhetőségek, válaszboríték, kupon, nyitott kérdések)

Aláírás!

TV reklám:

TV hirdetések csoportosítása

(18)

10. ELŐADÁS ANYAGA

A reklám típusa szerint

reklámblokk műsor – előre meghirdetett időben

spot műsor

egyedi adás – cég reklámfilmjét adják le

reklámajánlat

képújság, teletext

Technika szerint

élethelyzeteket mutat be

terméket mutat be – naturfilm

rajzfilmek, animációs filmek pl. Redbull

Hatásos televíziós-reklám

üzenetünk ne legyen tünékeny (maximális hatás az elejétől végéig, emlékezés)

(19)

10. ELŐADÁS ANYAGA

audiovizuális hatás (kép és hang, felirat és szöveg összhangja)

képernyő mérete kicsi (képek, betűk, színek, sok vágás-helyszínváltás)

használjuk ki a programkörnyezetet (célközönség, reklám célja)

reklám-dömping (figyelemfelkeltés, egyediség, erőteljes érzelmi hatás, humor, reklám-szereplők, hatásszünet)

Rádióreklámok:

Rádióreklámok csoportosítása

Műfaj

közlemény – általában minden effekt nélkül beolvasnak valamit

zenés monológ vagy dialóg, gyakori a párbeszéd, esetleg vers

reklámriport

Hirdetés forma szerint – hová helyezzük el?

blokkműsor – előre meghirdetett

(20)

10. ELŐADÁS ANYAGA

sportműsorban jelenik meg, pl. a meccs szünetében reklám

szponzorált műsorok

reklámhír – szórakoztatás.

Közterületi reklám:

Plakátok típusai:

normál plakát A2-es (2Xa3)

gigantposzter 12m2

extra plakát – vagy nagyon nagy vagy nagyon kicsi

molinók – épületekre felhúzott poszterek

Termékelhelyezés

Célja: valamilyen termék vagy szolgáltatás kreatív módon történő beépítése a reklámhordozóba úgy, hogy az ne tűnjön direkt reklámnak – a tudatalattira hat egy filmbe is elhelyezhetnek reklámot, pl. mit iszik a főszereplő,

milyen órája van, stb.

Eladás-helyi reklám

(21)

10. ELŐADÁS ANYAGA

 Funkciói:

 Tájékoztatás

 - információs táblák kihelyezése

 Befolyásolás

 - plusz szolgáltatásokat is vegyen igénybe

 - tudja a vendég, hogy miből választhat és ezt mondják is el neki

 Szükségletteremtés

 - szunnyadó szükség felszínre hozása

 Ízlésformálás.

(22)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az információs irodák kommunikációs tevékenysége a feladatok rendszerében;

A kommunikáció fajtái.

A marketingkommunikáció a gyakorlatban (célközönség, célterület, irányultság szerinti differenciálódás, kommunikációs eszközök, ár)

Marketingkommunikációs mix elemei a gyakorlatban

Reklámeszközök és hordozók

Reklám típusa I.:

-nyomtatott,

- DM

-audió- vizuális,

- közterületi reklámok

(23)

Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések

Vizsgakérdések:

1./ Mi a marketingkommunikáció?

2./ Mi a reklámeszköz és a reklámhordozó közötti különbség?

3./ Csoportosítsa a reklámeszközöket!

4./ Sorolja fel a DM írásának alapelveit!

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek:

Milyen reklámeszközöket alkalmaznak az információs irodák a szakvásárokon?

(24)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az információs irodák kommunikációs gyakorlata II.

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 dokumentum: Az információ megjelenési formája a dokumentum: olyan önálló szellemi termék, független információegység, melynek célja az információ közlése, a

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a szervezet,