• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

1. Előadás témakörei

A helyi színtű TDM szervezetek szakmai feladatai az információs irodák létrejöttében;

Az információs irodák feladatai a kutatásban, az integrált turizmustervezésben, fejlesztésben;

Az információs irodák operatív feladatai;

Az információs irodák együttműködési szintjei;

Azt információs irodák és a helyi lakosság kapcsolata;

(3)

1. ELŐADÁS ANYAGA

A helyi színtű TDM szervezetek szakmai feladatai az információs irodák létrejöttében

A desztinációs munkaszervezetek létrehozatalának szükségessége;

A meglévő tourinform irodák és TDM- ek együttműködési lehetőségei és problémái;

A DMSZ -ek munkaszervezetének létrehozása - magas szintű szakmai munka biztosítása - több szinten, eltérő feltételekkel;

- a helyi, a mikrórégió és regionális TDM- ek munkaszervezetének működési feltételei;(személyi, tárgyi, műszaki technikai)

A desztinációs információs irodák szükségessége és feladatai:

1./a látogatók és a helyi lakosság magas szintű tájékoztatása,

2./ a kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok háttérbázisa,

3./ integrált marketingtevékenység ( koncepció, stratégia, tervezés, gyakorlat)

4./ események, rendezvények szervezése,

(4)

1. ELŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák feladatai a kutatásban, az integrált turizmustervezésben, fejlesztésben

A helyi szintű TDM- ek kutatási feladatai a magasabb szintű szervezetekkel közösen;

- a desztináció kutatás céljai, feladatai, kiterjedése;

- kutatási terv készítése;

- az információs irodák szerepe a kutatás előkészítésében, végrehajtásában és feldolgozásában;

- a desztináció kutatás eszközrendszere;

- a vonzerőleltár elkészítése, jelentősége;

- a kutatási eredmények közzététele;

- a kutatási eredmények felhasználása a desztinációs tervezésben (területfejlesztés, termékfejlesztés, marketing);

(5)

ELŐADÁS ANYAGA

Az információbázis speciális formája a vonzerőleltár:

A térség turisztikai vonzerejét leltárba veszi és pontozza, minősíti. Nagy merítéssel dolgozik, minden a látogatók számára fontos adottságot, lehetőséget felvesz. A vonzerőleltárt, ugyanúgy mint a más területeken használt leltárt kontrollálni, módosítani, karbantartani kell.

A vonzerők változhatnak, magasabb, vagy kisebb pontszámot kapnak.

A minősítés lehetővé teszi, hogy TDM megfogalmazza erősségeit, gyengeségeit, támasz a termékfejlesztésben, a prioritások

megfogalmazásában – stratégiai jelentőségű;

Lásd melléklet: vonzerő adatlapok.

(6)

ELŐADÁS ANYAGA

Több szintű TDM vonzerőleltár készítése, fenntartása:

- A TDM szervezetek információs adatbázisa: a település, a mikrórégió, régió közigazgatási, infrastrukturális, turisztikai információi;

- a desztinációs információs irodák feladata az információk gyűjtése, feldolgozása, tárolása, marketingeszközökben való megjelenítése;

- információnyújtás a működtető, a fenntartó, a társ TDM-ek, társirodák, a magasabb szintű turisztikai szervezetek (ha szerződése van), állami

(statisztikai hivatal), önkormányzati szervek számára, kutatási, fejlesztési, pályázatírói tevékenység céljára;

- információnyújtás a látogatók számára közvetett (levél, e-mail( illetve közvetlen módon (személyes (ügyfélszolgálat), telefonos;

- az információk gyűjtőkörének, mennyiségének, minőségének meghatározója a TDM szervezet;

- az információgyűjtés módszerei az iroda személyi, tárgyi és financiális feltételeinek függvénye;

(7)

1. ELŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák operatív feladatai

Az információs irodák biztosítják a turisztikai termékkel kapcsolatos szolgáltatáselemek mellett a turisták, látogatók számára nem

hagyományos, de fontos szolgáltatáselemeket (egészségügy, posta, közlekedés, bank);

- új szolgáltatók, létesítmények bevonásának segítése a TDM szervezetbe;

(tervezés, marketing, együttműködés)

Az információk gyűjtése- szintek szerint; (helyi, mikrórégió, régiós szinten) tartalmuk szerint (általános, tematikus, speciális ), módszere szerint (direkt, on-line,)

Az információk feldolgozása – virtuálisan, turisztikai informatika rendszerben, manuálisan;( kiadványok,)

Az információk közreadása, szolgáltatása (módja szerint: verbális, direkt, marketingkommunikáció, on-line);

(8)

1. ELŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák együttműködési szintjei:

- folyamatos szakmai munkakapcsolat a TDM szervezet vezetésével (tervezés, gazdálkodás, működés, pályázat, stb.);

- folyamatos együttműködés és koordináció a TDM tagokkal; (terv és akcióegyeztetés, beszámolók);

- együttműködés a helyi partnerszervezetekkel (környezetvédő, kulturális szervezetek) a turisztikai attrakciók, események tervezésében,

lebonyolításában;

- együttműködés a helyi hatóságokkal, társszervekkel kiemelten a turisták ügyeinek kezelésével kapcsolatban (rendőrség, polgármesteri hivatal, szállodák, turisztikai szervezetek, utazási irodák;

- együttműködés a sajtóval; ( a marketingkommunikáció, kiemelten a PR szerepe a régió- és településimázs alakításában, pozitív üzenetek, hírek)

(9)

1. ELŐADÁS ANYAGA

Azt információs irodák és a helyi lakosság kapcsolata:

Az információs irodák, mint a település kiemelt adatbankjai, a település-, régió értékeinek információhordozói;

A lakosság tájékoztatása az iroda létrehozásáról, szerepéről, fontosságáról, hasznosságáról; (a nyilvánosság eszközeinek igénybevétele- lakossági

fórumok, sajtó nyilvánossága: rádió -TV-írott sajtó- on-line);

Az információs iroda térbeli elhelyezése, központi szerepének hangsúlyozása;

A belső és külső PR jelentősége a lakosság megnyerésében; (iroda kialakítása, berendezés, személyzet, nyitva-tartás, portál, stb.)

Mit nyerhet a lakosság és mit az iroda a maga szintű együttműködésben?

- naprakész információk oda-vissza áramlása;

- turizmusbarát magatartás kialakítása és fenntartása;

- helyi identitás erősítése;

- imázsformálás.

(10)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A TDM különböző szintű szervezetei munkaszervezetekben végzik tevékenységüket;

A munkaszervezetek feladatainak megvalósítása érdekében szükség van iroda háttérre, ahol a DTM szakmai programjainak személyi, tárgyi és technikai feltételei biztosítottak;

Ennek érdekében a TDM információs irodát hoz létre, ahol a szakmai programját szakértő személyzettel, megfelelő tárgyi feltételek mellett megvalósíthatja;

A különböző színtű TDM szervezetek különböző színtű irodákban valósítják meg tevékenységüket;

Az információs irodák részt vesznek a TDM teljes szakmai programjának megvalósításában: kutatás, tervezés, termékfejlesztés, marketing,

információgyűjtés, feldolgozás, és mellette biztosítják a turisták, látogatók, valamint a lakosság turisztikai és egyéb fontos információkkal való ellátását;

(11)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az információs irodák több szinten működnek együtt a TDM szervezetekkel, a turisztikai vállalkozásokkal, hatóságokkal és partnerszervezetekkel;

Megkülönböztet figyelmet kap a lakossággal való kapcsolattartás és sajtóval való együttműködés;

(12)

Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések:

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek:

1./ Mondjon három feltételt, amely szükséges az iroda létrehozásához!

1./ Milyen szükséglet hívta életre a desztinációs információs irodákat?

2./ Milyen feladatok végrehajtásában vesz részt az iroda?

3./ Milyen együttműködési szintjei vannak az irodának?

4./ Miért fontos a lakossággal való jó együttműködés?

(13)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Az iroda fogalma és feladatai. Az iroda szervezet modelljei. Az irodai folyamatok és tevékenységek. Irodai környezet. Ergonómia,

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg!. A szervezet

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a szervezet,