• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

3.Előadás témakörei

Vezetés-szervezés elméleti alapok;

A vezetési folyamat;

A szervezet felépítése, irányítási rendszerek;

A döntési folyamat;

(3)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Vezetés-szervezés elméleti alapok:

Vezető: aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyének céljainak szervezett módon történő megvalósítása érdekében;

A vezetés lényege:

A vezetés feladatcsoportjai: (irányítás)

1./ Feladat és szervezet vezetése - rendeltetésszerű működés;

2./ Emberek vezetése- szükségletek kielégítése- motiváció - kommunikáció;- koordinálás;

3./ Munkafolyamat vezetése- az erőforrások kombinálási gyakorlata Vezetés

Emberek Rendszer

Fejlesztése

(4)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Menedzser - vezető különbözőségei:

(menedzser –leader; menedzsment -leading)

A vezetés (leading) egy folyamat, amelyben a vezető befolyásolja vezetetteket a kívánt célok elérése érdekében

A menedzsment a vezetői feladatok ellátása más közreműködőkkel, illetve irányításuk révén a szervezet és az egyének céljainak elérése érdekében.

„A menedzserek jól csinálják a dolgukat, az igazi vezetők jó dolgokat csinálnak” (Warren Bennis és Burt Nauns)

Vezetőtípusok:

1./ Áldozat: egyaránt gyenge az elképzelésben és a megvalósításban;

2./ Álmodozó: igen jó elképzelő, de gyenge megvalósító;

3./ Végrehajtó: jó megvalósító, de gyenge elképzelő;

4./ Menedzser: egyaránt jó elképzelő és megvalósító

(5)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Vezetők és menedzserek a szervezetben:

A menedzsment és a vezetés nem szimultán fogalmak, a sokfajta átfedés ellenére sem. A kulcselem a vezetésben a vezető és beosztottja (i) közötti kapcsolat, amely azt jelenti, hogy a vezető elsődleges tevékenysége az emberi erőforrással való foglalkozás.

Vezetési szintek és vezetőtípusok:

A vezetés forrásai:

- anyagi erőforrások, (gépek, anyagok, készletek)

- emberi erőforrások, ( alkalmazottak, tulajdonosok, menedzserek)

- pénzügyi erőforrások,( szükséges erőforrások megszerzése, meglévők hatékony felhasználása)

- információs erőforrások; (szerzés, tárolás, feldolgozás, továbbítás)

Vezetési szintek:

Felső vezetés – stratégiai szint

(6)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Középvezetés – vezetői szint

Alsó szintű vezetés – operatív szint

Vezetői feladatok:

1. / A cél kitűzése – szervezeti céltól a napi feladatok céljáig;

2./ Vezetői irányítás- előírt munkaműveletek elvégeztetése;

3./ Problémamegoldás és döntéshozatal- felismerés, információgyűjtés, probléma meghatározása, időbeni döntés;

4./ Kommunikáció- ráérzés+ megfelelő közeg+ megfigyelőképesség;

5./ Képzés és tanácsadás- elsősorban szakmai, munkahelyi tanácsok- útmutatások, tanácsok a problémáknál- munkavégzés segítése;

6./ Változások és konfliktusok kezelés- időben felismerni a változás

szükségességét, elébe menni, a szervezet javára fordítani- konfliktusok a változás velejárói- kezelésük;

7./ Diplomácia készség- alku, kompromisszum, direkt-indirekt befolyásolás (lobbi;)

8./ Gazdálkodás az idővel- időtervezés, ütemezések, nemet mondás;

9./ Értékelés és jutalmazás- előléptetés, jutalmazások, visszacsatolás;

(7)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Formális és informális vezetés

Formális – kinevezett vezető a szervezet élén;

Informális – ha a szervezet mást fogad el vezetőként;

Közvetlen munkahelyi vezetés

1./ A munkahelyi vezető a menedzsment fontos része;( a vezetési lánc utolsó láncszeme)

2./ Első vonalbeli vezetőnek is nevezik, mivel közvetlen kapcsolatban áll a végrehajtókkal;

3./ Szerepe kettős egyensúlyozó: a szervezeti célok megvalósítása és a végrehajtás irányításával;

A munkahelyi vezető általában az első-második vonalba tartozó vezető, akinek alapvető funkciója, hogy a végrehajtásban részt vevőkkel együtt elérje a szervezet és a dolgozók célkitűzéseit;

Rengeteg elnevezés: főnővértől -irodavezetőig

(8)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Kapcsolatai: beosztottak, munkahelyi vezető társak, felettes vezetők, szakszervezet

Szükségeges képességek:

- szakmai jártasság;

- humán készségek (emberekkel való bánásmód);- empátia,

kommunikációs készég, motivációs készség, tolerancia és megértés,

„másság” elismerése- megértése;

- koncepcionális vezetési készség- feladatokat komplexitásában szemlélni (célmeghatározó képesség, koordinációs, ütemezési, ellenőrzési készség, stb.)

2-/ A vezetési folyamat

Vezetési funkciók: tervezés, szervezés, emberek irányítása, ellenőrzés

1./ Tervezés.

Középpontjában a jövő áll: mit akarunk elérni és hogyan. Eredményeként születnek meg a a szervezet céljai és az azok eléréshez vezető akciók:

(9)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Tervezési funkció.

Tervezési folyamat

Célok Akciók Erőforrások A terv végrehajtása

A teljesítés mérése

(10)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Sajátos hierachia: operatív tervek> középtávú tervek> stratégiai tervek;

Beszélhetünk:

-stratégiai és operatív (termelés, marketing, pénzügyi, fejlesztési munkaügy stb.) tervekről,

- minőségi és mennyiségi tervekről,

-hosszú, közép- és rövidtávú tervekről, stb.

Szervezés

A szervezés, mint vezetői funkció elsősorban a megfelelő szervezet kialakítását, illetve működtetését veszi célba.

Feladatai:

1./ folyamatok koordinálása;

2./ hatáskörgyakorlás;

3./ a munkakör meghatározása;

4./ munkamegosztás ( specializáció);

(11)

3. ELŐADÁS ANYAGA

5./ osztályba szervezés;

6./ szervezetfejlesztés, szabályozás;( részfeladatokra bontás, munkakör kialakítás, a szervezet működésének sztenderdizálása, írásos

dokumentálása = SZMSZ, munkaköri leírások, belső utasítások))

Az emberek irányítása

Feladatok:

- motiváció;

- kommunikáció;

- munkacsoportok vezetése;

- humánerőforrás menedzsment;

- szervezetfejlesztés és változásmenedzsment;

Ellenőrzés

A funkció azokat a területeket jelenti, ahol vezetőnek ellenőrzési feladati vannak:

(12)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Az ellenőrzési funkció tartalma:

Erőforrások – előzetes ellenőrzés – erőforrás ellenőrzés;

Feladatellátás – tevékenységellenőrzés – emberek vezetése;

Eredmények – visszacsatoló ellenőrzés – teljesítményértékelés, minőség- ellenőrzés;

Ellenőrzési rendszerek

Belső ellenőrzési rendszerek:

- belső kontrollrendszerek – olyan folyamatok, amelynek létrehozása működtetése az adott szervezeti egység vezetőinek feladata. (FEUVE)

- belső ellenőrzés (internal audit)

Új fogalmak: ellenőrzési nyomvonal – szervezeti kockázatkezelés - eljárásrend

(13)

3. ELŐADÁS ANYAGA

A döntési folyamat:

„Problémának nevezzük – a szó legáltalánosabb értelmében – azt a

helyzetet, amelyben bizonyos célt akarunk elérni, de a cél elérésének útja számunkra rejtve van” (Lénárt Ferenc)

A probléma megoldás

Lehetséges változatok: elérjük a célt –lemondunk a célról – módosítjuk a jelenlegi nem kívánatos állapotot!

A problémamegoldás folyamata:

1./ a probléma felismerése (azonosítása),

2./ a probléma elemzése,

3./ alternatívák felállítása, értékelési szempontok kiválasztása,

4./ az egyik alternatíva kiválasztása,

5./ kiválasztott alternatíva megvalósítása,

6./ visszacsatolás.

(14)

3. ELŐADÁS ANYAGA

A vezetői döntések típusai

A feladat jellegéből adódóan:

Programozott: ha a probléma megoldására létezik egy megoldó algoritmus, amely a megismétlődő problémamegoldás során mindig alkalmazható

(minőség-ellenőrzés –standardhoz viszonyít)

Nem programozott döntések: új problémahelyzet áll elő, szükség van vezetői intuícióra, sajátos fantáziára.

Időtartamuk szerint: hosszú, közép- és rövid távú döntések (stratégiai- taktikai)

A döntéshozatal módja szerint:

Egyéni és csoportos .

A döntéshozatal összetevői:

a./ racionális oldal

b./ személyes, érzelmi oldal

c./ kiegészítő döntéshozatal

(15)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Döntéshozatali folyamat:

1./ döntési helyzet felismerése;

2./ a döntés előkészítése; Az akaratképzés folyamata

3./ a döntési variánsok értékelése;

4./ döntés;

5./ utasítás a megvalósításra; Az akaratérvényesítés folyamata

6./ ellenőrzés; Az ellenőrzés folyamata

Vezetői döntéshozó típusok:

1./ „Laissez faier” (hadd menjen)- majd magától megoldódik a probléma;

2./ „Főnök”- képessége és hatalma tudatában dönt- alacsony fogadtatás, mert a dolgozók nem vesznek részt a döntés előkészítésben;

3./ „Szimpátia” vagy „Jófiú”- döntés előkészítésbe túl széleskörű bevonás, ezért sok a kompromisszum;

4./”Teamvezető” – szívesen hoz csoportban döntéseket- első az egyenlők között, magas színvonalú döntések, maga elfogadási hányad;

(16)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Csoportos döntéshozatal:

1./ Brainstorming típusú eljárások;

a./ brainstorming,

b./ 635-ös módszer- 6 fős csoport, 3 gondolatot 5-ször továbbfejleszt

c./ Philips 66 módszer- 6 fős csoport 6 perces beszélgetés

d./ Delphi módszer- kérdőíves, több fordulós

e./ Nominálcsoport- módszer

2./ Kauzális típusú eljárások;- okokat kereső eljárások, melyek az ok- okozati összefüggések szisztematikus keresésére irányulnak.

a./ funkcióelemzés módszere

b./ morfológiai módszer

c./ döntési táblázatok módszere

3./ a megoldáskeresés intenzitását fokozó egyéb eljárások;

4./ A gondolati képekkel segített csoport munkamódszere;

(17)

3. ELŐADÁS ANYAGA

Feladat: egy szervezeti egységben, adott munkakörben időről időre elvégzendő tevékenység;

Hatáskör: intézkedési jogosultság;

Felelősség: bizonyos tevékenységek elvégzésének, intézkedések meghozatalának kötelezettségét jelenti;

A három kategóriának összhangban kell lennie;

Hatáskör átruházás (delegálás)

(18)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Bevezetés a vezetéselmélet alapjaiba.

A vezetés lényege, funkciói, vezetői feladatok, vezetői típusok.

A vezetés folyamata: tervezés, szervezés, irányítás és ellenőrzés.

A szervezet működésének biztosítása, szervezetirányítás.

A döntési folyamat: problémamegoldás, döntéshozatal

(19)

3. Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések

Vizsgakérdések:

1./ Mi a vezetés fogalma, soroljon fel vezetői típusokat ! 2./ Mutassa be a vezetés folyamatát. Röviden ismertesse a folyamat tevékenységeit!

3./Mit jelent a programozott és nem programozott döntés

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek:

Megítélése szerint az információs irodák emberi erőforrás gazdálkodása megfelelő-e?

(20)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az információs irodák működésének alapelvei

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg!. A szervezet

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a szervezet,