• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
144
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

Jogszabályok

15/2007. (II. 13.) Korm. r. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006.

(X. 27.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 291 26/2007. (II. 28.) Korm. r. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának enge-

délyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 291 30/2007. (II. 28.) Korm. r. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználá-

sáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 321 37/2007. (III. 7.) Korm. r. A villamos energia határon keresztül történõ szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII. 23.)

Korm. rendelet módosításáról . . . . 322 44/2007. (III. 14.) Korm. r. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 322 6/2007. (II. 6.) MeHVM–GKM e. r. A Közép-magyarországi operatív program I. „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-

orientált fejlesztése” prioritása – a „helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés kivételével – végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl . . . . 323 19/2007. (II. 12.) GKM r. A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekrõl . . . . 324 20/2007. (II. 12.) GKM r. A földgáz és a villamos energia elosztói, valamint közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik

által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról . . . . 328 21/2007. (II. 14.) GKM r. A szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételé-

hez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról . . . . 328 23/2007. (II. 23.) GKM r. Az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefon-

hálózatra vonatkozó mûszaki követelményekrõl . . . . 329 24/2007. (II. 23.) GKM r. Az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási

díjairól és megfizetésének módjáról . . . . 331 25/2007. (II. 28.) GKM r. A nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások körérõl és az ezekre vonatkozó kereskedelmi te-

vékenység gyakorlásának feltételeirõl . . . . 332 27/2007. (III. 2.) GKM r. A földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról . . . . 334 28/2007. (III. 7.) GKM r. Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl . . . . 337 29/2007. (III. 9.) GKM r. A felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról

szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról . . . . 339 30/2007. (III. 13.) GKM r. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékének megállapításáról . . . . 339 31/2007. (III. 13.) GKM r. A belföldi menetrend szerinti személyszállítás ingyenes út után járó fogyasztói árkiegészítés megállapítá-

sáról . . . . 340 32/2007. (III. 19.) GKM r. A haditechnikai termékek jelölésérõl, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásá-

ról . . . . 344 33/2007. (III. 19.) GKM r. Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló 58/2006.(VIII. 11.) GKM

rendelet módosításáról . . . . 357 8001/2007. (MK 30.) GKM A nyári idõszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról . . . . 357

Kormányhatározatok

1009/2007. (III. 7.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Programjainak elõzetes akcióterveirõl és elsõ körben indítandó támogatási konstrukcióiról . . . . 357

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 23 436 Ft

Ára: 1260 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Miniszteri utasítások

7/2007. (II. 27.) GKM utasítás a kincstári vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó engedélyezési eljárás rendjérõl szóló 11/2006.

(V. 16.) GKM utasítás módosításáról . . . . 358 8/2007. (III. 10.) GKM utasítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásának szabályairól . . . . 372

Minisztériumi közlemény

GKM közlemény a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szer- vezet közzétételérõl . . . . 387 – PAJZS ’94 Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . 387 – KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. . . . 388

Egyéb közlemények

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség Alapszabályának módosítása . . . . 389 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának közleményei . . . . 390 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szerve-

zetekrõl . . . . 393

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság 2006. negyedik negyedévben kiadott törlést tartalmazó határozatai . . . . 405

Minisztériumi pályázat

Pályázati felhívás a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruhá- zások támogatására . . . . 422

(3)

Jogszabályok

A Kormány 15/2007. (II. 13.) Korm.

rendelete

a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-ánakg)pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren- deli el:

1. §

(1) A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl szóló 212/2006.

(X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a)pontja a következõaf)alponttal egészül ki:

[1. § E rendelet alkalmazásában a) közszférában foglalkoztatott:]

„af) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo- nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiak- ban: Iasz.) hatálya alá tartozó igazságügyi alkalmazott;”

(2) Az R. 1. §-ánake)pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„e) egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja értelmében ekként minõsülõ személy;”

2. §

(1) Az R. 3. §-a (1) bekezdésénekd)ése)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés kiegészül a kö- vetkezõf)ponttal:

[(1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszo- nya megszûnését követõ egy éven belül és abban az eset- ben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya meg- szûnését közvetlenül megelõzõen megszakítás nélkül leg- alább egy évig – pályakezdõk esetén legalább hat hóna- pig – a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére 2006. jú- lius 1. és 2008. december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint]

„d)a Hszt. 56. §-a (1) bekezdéséneka)–b)ésd)pontja, illetve (2) bekezdésénekc)pontja,

e) a Hjt. 59. §-a (1) bekezdésének a)–b)és d)pontja, vagy

f) az Iasz. 22. § (1) bekezdésc)pontja”

[alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszûné- séig nem minõsül nyugdíjasnak.]

(2) Az R. 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) A kedvezményes hitel iránti kérelemhez – a (3) be- kezdésben foglalt okiratokon túlmenõen – eredetiben vagy hiteles másolatban be kell nyújtani]

„c)egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt, illetve tevékenységtõl függõen a tevékenység folytatásá- hoz, gyakorlásához szükséges igazolványt, engedélyt vagy kamarai tagságot igazoló dokumentumot.”

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minõsül. A támogatás kategóriája: „D. Csekély összegû támogatás”. A hitelt kizárólag a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály- ba, egyidejûleg az R. 1. §-ánakb)pontjában az „aa)–ae)”

szövegrész helyébe az „aa)–af)” szöveg lép.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 26/2007. (II. 28.) Korm.

rendelete

haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések ha- tályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendel- kezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap- ján a következõket rendeli el:

1. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélye- zésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiak- ban: R.) 1. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelke- zés lép:

(4)

[E rendelet alkalmazásában:]

„6. haditechnikai eszköz:az e rendelet 1. mellékletében felsorolt termék (eszköz) és annak hatástalanított változata akkor, ha az alkalmas kiképzési, oktatási vagy egyéb ha- sonló célra;”

2. §

(1) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése a következõ e) és f)ponttal egészül ki:

[(2) A cég részére a Magyar Kereskedelmi Engedélye- zési Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) az engedélye szükséges]

„e)az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyet- len, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. jú- nius 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

1236/2005/EK tanácsi rendelet) III. mellékletében megha- tározott árukkal végzett transzfer tevékenységhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély, forgalmi engedély és tranzit enge- dély,

f) az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott áruk kiképzési, oktatási vagy egyéb ha- sonló célra alkalmas hatástalanított változataival végzett kiviteli, behozatali és transzfer tevékenységhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély, forgalmi engedély és tranzit enge- dély.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre válto- zik:

„(3) Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. melléklete szerint engedélyköteles termékek, valamint azok (2) be- kezdésf)pontja szerinti hatástalanított változatai tekinte- tében az engedélyezési eljárásra, valamint az ellenõrzésre és a jogorvoslatokra e rendelet elõírásait kell alkalmazni.”

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A HKTB tagjai:

a) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által ki- jelölt személy, továbbá

b) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, c) a Honvédelmi Minisztérium,

d) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, e) a Külügyminisztérium

kijelölt szakállamtitkárai.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása (4)–(6) bekez- désre változik:

„(3) A HKTB ülésein állandó meghívottként részt vesz a 4. §-ban meghatározott Haditechnikai Külkereskedelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnöke.”

4. §

(1) Az R. 4. §-ának címe helyébe a következõ cím lép:

„Haditechnikai Külkereskedelmi Bizottság”

(2) Az R. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Bizottság független, javaslattevõ tárcaközi szer- vezet, amely jogosult a Hivatalhoz benyújtott, e rendelet- ben meghatározott engedélyezési eljárás hatálya alá tarto- zó külkereskedelmi tevékenységi, tárgyalási és forgalmi engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos szakértõi vélemé- nyek kialakítására.

(2) A Bizottság tagjai:

a) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, b) a gazdasági és közlekedési miniszter, c) a honvédelmi miniszter,

d) az igazságügyi és rendészeti miniszter, e) a külügyminiszter,

f) a pénzügyminiszter által kijelölt személyek.”

5. §

(1) Az R. 5. §-a (1) bekezdésénekb)ésc)pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és e bekezdés a követ- kezõd)ponttal egészül ki:

[(1) Nem engedélyezhetõ haditechnikai eszköz kivitele, tranzitja és szolgáltatás nyújtása]

„b) olyan országokba, amelyekkel szemben az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió Tanácsa vagy az Eu- rópai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet haditechni- kai termékek szállításának, haditechnikai szolgáltatások nyújtásának vagy ehhez kapcsolódó képzésnek a tilalmát rendelte el,

c) abban az esetben, ha az ügylet ellentétes az Európai Unió Tanácsa által 1998. június 8-án elfogadott, a fegyver- exportra vonatkozó Magatartási Kódex vonatkozó köve- telményeivel. A Magatartási Kódex vonatkozó részeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza,

d) olyan országokba, illetve olyan szervezetek, vala- mint olyan magánszemélyek részére, ahova vagy akiknek a terrorizmus elleni nemzetközi és uniós fellépés rendelke- zései alapján tilos haditechnikai eszközt szállítani, vagy azzal kapcsolatos szolgáltatást nyújtani.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) be- kezdésre változik:

„(3) Nem engedélyezhetõ haditechnikai eszköz és szol- gáltatás behozatala olyan országból, amellyel szemben az

(5)

ENSZ Biztonsági Tanácsa, vagy az Európai Unió Tanácsa, vagy az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet által kiadott fegyverkereskedelmi tilalom van érvényben.”

6. §

Az R. 12. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. melléklete sze- rint engedélyköteles termékek tekintetében az engedélye- zési eljárás során az 1236/2005/EK tanácsi rendelet V. melléklete szerinti formanyomtatványt kell használni.”

7. §

Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A vámhivatalok a teljes mértékben kihasznált vagy lejárt tranzitengedélyt kötelesek bevonni és haladéktalanul visszaküldeni a Hivatalnak. A cégek a fel nem használt en- gedélyeket kötelesek visszaküldeni a Hivatalnak. A cégek a felhasznált vagy lejárt engedélyek eredeti példányairól készített, hitelesített fénymásolati példányt kötelesek kül- deni a Hivatalnak.”

8. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Nem szükséges engedély, ha haditechnikai eszközt az Országgyûlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapat- mozgás, továbbá hatályos nemzetközi szerzõdésben kife- jezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállíta- nak át a Magyar Köztársaság határán.”

9. §

Az R. 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiba irá- nyuló kiszállítás vagy kivitel esetén a vevõ beviteli enge- délye, Igazolása vagy Nyilatkozata közül, ezen dokumen- tumok egyikének benyújtása is elégséges lehet az engedé- lyezési eljárás megindításához.”

10. §

Az R. a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § (1) Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/468/KKBP együttes fellépése a fegy- verkereskedelem ellenõrzésérõl;

b) az Európai Unió közös katonai listája (2006/C 66/01);

c) az Európai Unió 1998. június 8-i fegyverkivitelre vonatkozó Magatartási Kódexe.”

11. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet1.és2. mellékle- telép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatály- ba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megindított ügyekben kell alkalmazni.

13. §

(1) Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehaj- tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/468/KKBP együttes fellépése a fegy- verkereskedelem ellenõrzésérõl;

b) az Európai Unió közös katonai listája (2006/C 66/01);

c) az Európai Unió 1998. június 8-i fegyverkivitelre vonatkozó Magatartási Kódexe.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

(6)

1. melléklet a 26/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez [1. melléklet a 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelethez]

A haditechnikai export-import forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke

Általános megjegyzések:

1. A jelen jegyzékben szereplõ „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendé- szeti fogalomkört is tartalmazza.

2. Az „idézõjelben” lévõ kifejezések definíciók. Fogalommeghatározásuk a listának „A listában szereplõ kifejezések fogalommeghatározása” címû mellékletében található.

3. A vegyi anyagok névvel, illetõleg CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletû vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktõl és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára.

A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különbözõ CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különbözõ CAS-számuk lehet.

4. Lásd még a „kettõs felhasználású termékek és technológiák” export ellenõrzésére az EU Tanácsa által 2000. június 22-én elfogadott 1334/2000/EK rendeletet is.

5. Lásd még „az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy bün- tetés során alkalmazható áruk kereskedelmérõl” szóló, az EU Tanácsa által 2005. június 27-én elfogadott 1236/2005/EK rendeletet is.

6. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerûen a magyar nyelvû termékmeghatározás alá esõ termék is engedélyköteles.

I. fejezet

Sima csövû fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következõk szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett rész- egységek (ML1.1fejezet):

a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák:

Megjegyzés:Az ML1. fejezeta)pontja szerint nem engedélykötelesek a következõk:

1. az 1938 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;

2. az eredetileg 1890 elõtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai;

3. az 1890 elõtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai;

b) sima csövû fegyverek, a következõk szerint:

1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövû fegyverek;

2. más sima csövû fegyverek, a következõk szerint:

a) teljesen automata típusok;

b) félautomata és pumpás mûködtetésû típusok;

c) hüvely nélküli lõszerrel mûködõ fegyverek;

d) a fentia),b)ésc)pontban engedélyezés alá vont fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatla- kozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és lángrejtõk.

1. megjegyzés:Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a sport és vadászati célra használt sima csövû fegyve- rek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kizárólag katonai célra tervezve vagy automata tüzelési módúak.

2. megjegyzés:Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a kizárólag vaktöltényhez tervezett tûzfegyverek és amelyek nem képesek kilõni semmilyen engedélyezés alá vont lõszert.

3. megjegyzés:Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek azok a fegyverek, amelyek nem központi gyújtású (va- gyis peremgyújtású) lõszert használnak és nem teljesen automata tüzelési rendszerûek.

(7)

4. megjegyzés:Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a legfeljebb négyszeres nagyítású, elektronikus képfel- dolgozás nélküli optikai fegyver célzókészülékek, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljá- ból tervezték vagy alakítottak át.

II. fejezet

20 mm és ennél nagyobb kaliberû sima csövû fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tûzvetõk és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következõk szerint (ML2. fejezet):

a) ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetõk, páncéltörõ (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetõk, katonai lángszórók, hátrasiklás nélküli lõfegyverek, és az ezekhez tartozó lángrejtõ eszközök;

Megjegyzés:Az ML2. fejezeta)pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más kü- lönlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezeta)pontja alapján engedélyezés alá vont berende- zések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak.

b) katonai füst, gáz és pirotechnikai vetõk vagy generátorok;

Megjegyzés:Az ML2. fejezetb)pontja alapján nem engedélyköteles a jelzõpisztoly.

c) fegyver célzókészülékek.

III. fejezet

Lõszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következõk szerint (ML3. fejezet):

a) az ML1., ML2. vagy ML12. fejezet alapján engedélyezés alá vont fegyverek és fegyverzetek lõszerei;

b) az ML3. fejezeta)pontja alapján engedélyköteles, kifejezetten lõszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.

1. megjegyzés:A kifejezetten e célra tervezett alkatrészek felölelik az alábbiakat:

a) fém- vagy mûanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, golyó csészék, hüvelycsatlakozók, forgó heve- derek és lõszerek fém alkatrészei;

b) biztosító és robbantó eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantóvezetékek csatlakozói;

c) egyszeri mûködésû, nagy teljesítményû tápegységek;

d) éghetõ töltényhüvelyek;

e) lõszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésû lövedékek.

2. megjegyzés:Az ML3. fejezeta)pontja szerint nem engedélyköteles az a lõszer, amely lövedék nélkül kerül lepere- mezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lõporkamrás vaklõszer.

3. megjegyzés:Az ML3. fejezet szerint nem engedélyköteles az a lõszer, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek:

a) jelzés;

b) madárriasztás; vagy

c) olajkút gázfáklya begyújtása.

1 ML: Munition List/Common Military List = Haditechnikai Jegyzék, a Wassenaar-i Megállapodás és az Európai Unió közös katonai listájának egyes fejeze- teire alkalmazott jelölés. Az Európai Unió közös katonai listája (az Európai Unió fegyverkivitelrõl szóló magatartási kódexe által szabályozott eszközök (2006/C 66/01).

(8)

IV. fejezet

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanóeszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következõ felsorolás szerint, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és ki- fejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML4. fejezet):

NB.: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját.

a) Bombák, torpedók, gránátok, füstgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök és romboló készletek, pirotechnikai eszközök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzõit szimulálják).

Megjegyzés:Az ML4. fejezeta)pontja magában foglal:

1. füstgránátokat, gyújtóbombákat, gyújtólövedékeket és robbanóeszközöket;

2. rakétahajtómû fúvókákat és visszatérõ szerkezetek orrkúpjait.

b) Kifejezetten az ML4. fejezeta)pontjában engedélyezés alá vont tételek alábbi mûveleteire tervezett berendezések:

azok kezelése, ellenõrzése, mûködtetése, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátása, indítása, lerakása, élesítése, fel- szedése, hatástalanítása, zavarása, robbantása vagy érzékelése.

Megjegyzés:Az ML4. fejezetb)pontja magában foglal:

1. mobil gáz-cseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak a folyékony alakban történõ elõállí- tására alkalmas;

2. úszóképes villamosvezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.

Mûszaki megjegyzés:

1. Azon kézi készülékek, amelyeket kizárólag fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböz- tetni az aknákat más fém tárgyaktól, nem tekinthetõk olyan különlegesen tervezett eszközöknek, amelyek az ML4. fejezeta)pontja szerint engedélyezés alá vont termékek kimutatására szolgálnak.

2. A gyalogság elleni aknák vonatkozásában az Oslóban, 1997. szeptember 18-án elfogadott Egyezmény szerint kell eljárni. Lásd még az 1998. évi X. törvényt.

V. fejezet

Tûzvezetõ és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenõrzõ, illesztõ és ellentevékenység berendezései a következõk szerint, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML5. fejezet):

a) fegyver irányzékok, bombavetõ számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és fegyverzet tûzvezetõ rendszerek;

b) cél-felderítõ, -megjelölõ, távolságmérõ, megfigyelõ vagy rávezetõ rendszerek; felderítés, adatelemzés, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;

c) az ML5. fejezeta)ésb)pontja alapján engedélyezés alá vont eszközök elleni ellentevékenység eszközei;

d) az ML5. fejezeta)ésb)pontja alapján engedélyezés alá vont eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez haszná- latos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet

Szárazföldi jármûvek és részegységeik, a következõk szerint (ML6. fejezet):

NB.: Az irányítás és navigáció eszközeinek tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját.

a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi jármûvek és részegységeik;

Mûszaki megjegyzés:Az ML6. fejezeta)pontja alkalmazásában a szárazföldi jármûvek kifejezés magában foglal- ja a pótkocsikat is.

b) összkerék meghajtású, terepjáró képességgel rendelkezõ jármûvek, amelyeket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985.

szeptember, vagy a megfelelõ nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal gyártottak vagy láttak el.

NB.: Lásd még az ML13. fejezeta)pontját.

1. megjegyzés:Az ML6. fejezeta)pontja magában foglalja az alábbiakat:

a) harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott jármûvek, valamint fegyverek elhelyezésére szolgáló elõ-beépíté- sekkel, vagy aknalerakó, vagy az ML4. fejezet szerint engedélyezés alá vont lõszerek indítására szolgáló esz- közökkel ellátott katonai jármûvek;

b) páncélozott jármûvek;

c) kétéltû és úszó (mély vízen is átkelõ) jármûvek;

d) mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések von- tatására vagy szállítására használt jármûvek.

(9)

2. megjegyzés:Az ML6. fejezeta)pontja szerint engedélyköteles szárazföldi jármû kifejezetten katonai használatra történõ átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek vagy kilyukasztva is futóképes;

b) kerékköpeny légnyomásszabályozó rendszer, amelyet a mozgó jármû belsejébõl lehet mûködtetni;

c) az alapvetõ fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy jármûkabin);

d) különleges megerõsítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;

e) világítás elsötétítés esetére.

3. megjegyzés:Az ML6. fejezet nem vonja engedélyezés alá az olyan polgári gépkocsikat vagy teherautókat, amelye- ket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el.

VII. fejezet

Vegyi vagy biológiai mérgezõ anyagok, „tömegoszlató anyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevõk és anyagok a következõk szerint (ML7. fejezet):

a) katonai felhasználásra alkalmas biológiai és radioaktív anyagok, amelyek képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni;

b) vegyi harcanyagok (CW), beleértve:

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izo- propil)-fluorfoszfonátok, úgy mint:

Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107–44–8); és Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96–64–0);

b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgy mint:

Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77–81–6);

c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S–2-dialkil (metil, etil, n-pro- pil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelõ alkilált és protonált sók, úgy mint:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782–69–9);

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:

a) kénmustárok, úgy mint:

1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625–76–5);

2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505–60–2);

3. bisz(2-klóretiltio) metán (CAS 63869–13–6);

4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563–36–8);

5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905–10–2);

6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868–92–7);

7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868–94–8);

8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918–90–1);

9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918–89–8);

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgy mint:

1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541–25–3);

2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334–70–1);

3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334–69–8);

c) nitrogénmustárok, úgy mint:

1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538–07–8);

2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51–75–2);

3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555–77–1);

3. cselekvõképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgy mint:

a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581–06–2);

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgy mint:

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);

b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (Agent Orange);

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következõk szerint:

(10)

1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676–99–3);

2. o-alkil (amelyben a H egyenlõ vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelelõ alkilált és protonált sók, úgy mint: QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etilmetilfoszfonit (CAS 57856–11–8);

3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445–76–7);

4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040–57–5);

d) ,,tömegoszlató anyagok”, aktív összetevõkbõl álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:

1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798–79–8);

2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698–41–1);

3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532–27–4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257–07–8);

5. 10-klór–5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578–94–9);

6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299–64–9);

1. megjegyzés:Az ML7. fejezetd)pontja nem vonja engedélykötelezettség alá azokat a tömegoszlató anyagokat, amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál.

2. megjegyzés:Az ML7. fejezetd)pontja nem vonja engedélykötelezettség alá az élelmiszertermelési és gyógyá- szati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevõkbõl álló vegyi anyagokat és azok kombinációit.

3. megjegyzés:Lásd még a XXV. fejezetet.

e) a következõkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére szolgáló, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított berendezések:

1. az ML7. fejezeta),b)vagyd)pontjai szerint engedélyezett anyagok; vagy

2. az ML7. fejezetc)pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok;

f) védõ és semlegesítõ berendezések, azok kifejezetten ilyen célra tervezett részegységei, és különleges össze- tételû vegyi keverékek a következõk szerint:

1. kifejezetten az ML7. fejezeta),b)vagyd)pontjai szerint felsorolt anyagok elleni védelem céljából tervezett, vagy katonai célra átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

2. kifejezetten az ML7. fejezeta)vagyb)pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítését szolgáló, katonai célra tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei;

3. kifejezetten az ML7. fejezeta)vagyb)pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesí- tésére kifejlesztett/elõállított vegyi keverékek;

Megjegyzés:Az ML7. fejezetf)pontjának 1. alpontja magában foglalja a következõket:

a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szûrésre tervezett vagy átalakított légkondicionáló berendezések;

b) védõruházat.

NB.: A polgári gázálarcok, védõ- és fertõtlenítõ felszerelésekrõl további részletek a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában találhatók.

g) az ML7. fejezeta),b)vagyd)pontja szerint engedélyezésre kerülõ anyagok felderítésére vagy azonosítására szol- gáló, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

Megjegyzés:Az ML7. fejezetg)pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérõ doziméterekre.

NB.: Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.

h) a kifejezetten az ML7. fejezetb)pont alatt engedélyezésre kerülõ vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azono- sítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek elõállításához használt specifikus sejtkultúrák;

i) vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai rendszerei a következõk szerint:

1. a kifejezetten az ML7. fejezetb)pontja alatt engedélyezésre kerülõ vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett „biokatalizátorok”, amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek létre;

2. biológiai rendszerek az alábbiak szerint: „vivõvektorok”, az ML7. fejezeti)pontjának 1. alpontja szerint en- gedélyköteles „biokatalizátorok” elõállításához szükséges specifikus genetikai információt hordozó sejtkul- túrák vagy vírusok;

1. megjegyzés:Az ML7. fejezetb)ésd)pontjai nem vonják engedélykötelezettség alá a következõket:

a) Cianogén-klorid (CAS 506–77–4);

b) Hidrogén-cianid (CAS 74–90–8);

c) Klór (CAS 7782–50–5);

d) Karbonil klorid (foszgén) (CAS 75–44–5);

e) Difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503–38–8);

(11)

f) törölve;

g) Xylyl bromide, ortho: (CAS 89–92–9), meta: (CAS 620–13–3), para: (CAS 104–81–4);

h) Benzil-bromid (CAS 100–39–0);

i) Benzil-jodid (CAS 620–05–3);

j) Brómaceton (CAS 598–31–2);

k) Cianogén-bromid (CAS 506–68–3);

l) Bróm metil-etil-keton (CAS 816–40–0);

m) Klóraceton (CAS 78–95–5);

n) Etil-jódacetát (CAS 623–48–3);

o) Jódaceton (CAS 3019–04–3);

p) Klórpikrin (CAS 76–06–2).

2. megjegyzés:Az ML7. fejezeth)pontjában ési)pontjának 2. alpontjában felsorolt sejtkultúrák és biológiai rend- szerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonják engedélyezés alá a polgári célt szolgáló sejteket vagy biológiai rendszereket, amelyeket például a mezõgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állat- gyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. fejezet

,,Energiahordozó anyagok”, és kapcsolódó összetevõk, a következõk szerint (ML8. fejezet):

NB.:

1. Lásd még a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.

2. Csak olyan robbanóanyag forgalmazására adható ki engedély, amely megfelel a plasztikus robbanóanyagok meg- jelölésérõl, azok felderítése céljáról a Montrealban 1991. március 1-jén elfogadott Egyezmény feltételeinek.

Technikai megjegyzések:

1. Ezen pont alapján engedélyköteles a két vagy több összetevõbõl álló keverék, ha közülük legalább az egyik az ML8. fejezetben szerepel.

2. Az ML8. fejezetben szereplõ bármely anyag engedélyköteles még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra szol- gál (pl. a TAGN fõképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert).

a) ,,robbanóanyagok” és azok keverékei:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096–78–1);

2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412–28–9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907–74–1);

4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285–90–4); CL-20 klatrátjai [lásd még VIII.

fejezetg) ,,Prekurzorok” 3. és 4. alpontjait];

5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247–32–4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7);

7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630–08–6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486–77–6);

10. DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenil vagy dipikramid) (CAS 17215–44–0);

11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510–04–8);

12. furazanok a következõk szerint:

a) DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b) DAAZF (diaminoazofurazan) (CAS 78644–90–3);

13. HMX és változatai az alábbiak szerint:

a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranit- ro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691–41–0);

b) HMX difluoroaminált analógjai;

c) K–55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto- biciklikus HMX) (CAS 130256–72–3);

14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850–71–9);

15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062–22–0);

16. Imidazolok, a következõk szerint:

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];

b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213–49–0);

(12)

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];

e) PTIA (1-pikril–2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];

18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932–64–9);

19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;

20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082–89–2);

21. RDX és változatai:

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro- 1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121–82–4);

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029–35–1);

22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000–16–2);

23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058–38–6) [lásd még a VIII. fejezetg) ,,Prekurzorok” 7. alpontját];

24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];

25. Tetrazolok a következõk szerint:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];

26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479–45–8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877–16–6) [lásd még a VIII. fejezetg)„Pre- kurzorok” 6. alpontját];

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645–24–4) [lásd még a VIII. fejezetg) ,,Prekurzorok” 2. alpontját];

29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510–03–7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176–04–9);

31. Triazinok a következõk szerint:

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899–80–0);

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400–13–4);

32. Triazolok a következõk szerint:

a) 5-azido-2-nitrotriazol;

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614–08–0);

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d) BDNTA ([bisz-dinitrotriazol]amin);

e) DBT (3,3Õ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003–46–4);

f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890–46–9);

g) NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS 75393–84–9);

h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];

i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243–36–1);

33. az ML8. fejezeta)pontja alatt fel nem sorolt bármilyen robbanóanyag, amelynek detonációs sebessége ma- ximális sûrûségénél meghaladja a 8 700 m/s értéket, vagy amelynek detonációs nyomása meghaladja a 34 Gpa (340 kbar) értéket;

34. az ML8. fejezeta)pontja alatt fel nem sorolt más szerves robbanó anyagok, amelyek detonációs nyomása eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, és amelyek 523 K (250 °C) vagy magasabb hõmérséklet- nél 5 percnyi vagy hosszabb idõtartamig stabilak maradnak;

b) ,,hajtóanyagok”:

1. az ENSZ „UN 1.1.”2osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impul- zusa (szabványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémezett, vagy több mint 270 másod- perc az alumíniumozott kompozíciók esetében;

2. az ENSZ „UN 1.3.”3osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impul- zusa (szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fé- mes kompozíciók, és 266 másodperc a fémes kompozíciók esetében;

2 Lásd a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987. (IV. 3.) rendelet módosításait, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi al- kalmazásáról szóló 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet módosításait.

3 Lásd a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987. (IV. 3.) rendelet módosításait, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi al- kalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításait.

(13)

3. ,,hajtóanyagok”, amelyek erõállandója nagyobb, mint 1 200 Kj/kg;

4. ,,hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hõmérsékleten;

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (–40 °C) hõmérsékleten az 5%-ot meghaladja;

6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezeta)pontja alatt felsorolt összetevõt tartalmaz;

c) ,,pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevõik a következõk szerint és azok keverékei:

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülõgép-üzemanyagok;

2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784–21–6);

3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702–41–9); pentaboránok (CAS 19624–22–7 és 18433–84–6) és azok származékai;

4. hidrazin és származékai, a következõk szerint [lásd még az ML8. fejezetd)pontjának (oxidáló hidrazin szár- mazékok) 8. és 9. alpontját]:

a) hidrazin (CAS 302–01–2) 70% és magasabb koncentrációban;

b) monometil hidrazin (CAS 60–34–4);

c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540–73–8);

d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57–14–7);

5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerûek, atomizáltak, szferoidok, pikke- lyesek vagy õröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikébõl:

a) fémek és azok keverékei a következõk szerint:

1. berillium (CAS 7440–41–7) 60µm-nél kisebb részecskemérettel;

2. vaspor (CAS 7439–89–6) 3µm vagy kisebb részecskemérettel vas-oxidból hidrogénnel végzett reduk- ciós gyártással elõállítva;

b) keverékek, amelyek az alábbi összetevõket tartalmazzák:

1. cirkónium (CAS 7440–67–7), magnézium (CAS 7439–95–4) vagy ezek ötvözetei 60µm-nél kisebb részecskemérettel;

2. bór (CAS 7440–42–8) vagy bór-karbid (CAS 12069–32–8) üzemanyagok 85%-os vagy magasabb tisztasággal és 60µm-nél kisebb részecskemérettel.

6. ,,sûrítõket” tartalmazó katonai anyagok kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történõ felhasz- náláshoz összeállított szénhidrogén üzemanyagokhoz, úgy mint fém sztearátok vagy palmátok (pl. octal (CAS 637–12–7)), valamint M1, M2, és M3 sûrítõk;

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejû üzemanyag adalékokkal;

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429–90–5) 60µm vagy kisebb részecskemérettel, legalább 99%-os alu- mínium tartalmú anyagból;

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztochiometriai egyenértéke n= 0.65–1.68.

1. megjegyzés:Az ML8. fejezetc)pontjának 1. alpontjában felsorolt engedélyköteles repülõgép-üzemanyagok végtermékek, nem összetevõk.

2. megjegyzés:Az ML8. fejezetc)pontjának 4.a)alpontjában felsorolt, kifejezetten korrózió ellenõrzésre szol- gáló hidrazin keverékek nem engedélykötelesek.

3. megjegyzés:Az ML8. fejezetc)pontjának 5. alpontjában felsorolt fémeket vagy ötvözeteket tartalmazó rob- banóanyagok és üzemanyagok engedélykötelesek függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumí- niumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.

4. megjegyzés:Az ML8. fejezetc)pontjának 5.b)2. alpontjában felsorolt bór-10-zel dúsított bór és bórkarbid (20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem engedélyköteles.

d) oxidánsok és azok keverékei a következõk szerint:

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456–78–6);

2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790–98–9);

3. fluorgáznak a következõkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:

a) egyéb halogének;

b) oxigén;

c) nitrogén;

1. megjegyzés:Az ML8. fejezetd)pontjának 3. alpontja nem teszi engedélykötelessé a klór-trifluoridot.

Lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C238. pontját.

2. megjegyzés:Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem teszi engedélykötelessé a gázállapotú nitrogén- trifluoridot.

(14)

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246–06–7);

5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465–08–2);

6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588–62–2);

7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773–28–8);

8. hidrazin nitrát (CAS 37836–27–4);

9. hidrazin perklorát (CAS 27978–54–7);

10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007–58–7) összeállítva, vagy azt tartalmazva;

Megjegyzés:ML8. fejezetd)pontjának 10. alpontja szerint a nem gátolt vörösfüstös salétromsav nem engedélykö- teles.

e) kötõanyagok, lágyítók, monomerek, polimerek a következõk szerint:

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683–29–7) [lásd még az ML8. fejezetg)pont- jának (Prekurzorok) 1. alpontját];

2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607–20–4) [lásd még az ML8. fejezetg)pontjá- nak (Prekurzorok) 1. alpontját];

3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108–69–0);

4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917–61–3);

5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659–60–5) [lásd még az ML8. fejezetg)pontjának (Prekurzorok) 8. al- pontját];

6. nitro-, azido-, nitrát-, nitraza- vagy difluoroamino csoportokat tartalmazó, kifejezetten katonai felhasználás- ra kifejlesztett energetikai monomerek, lágyítók és polimerek;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;

8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003–79–1);

9. FPF–1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376–90–9);

10. FPF–3 (polyi2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178–24–9) és annak származékai;

12. HTPB (hidroxil végzõdésû polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlõ vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlõ vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hõmérsékleten (CAS 69102–90–5);

13. alacsony (kevesebb, mint 10,000) molekulasúlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhid- rin); poli(epiklórhidrindiol) és triol;

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096–47–8, 85068–73–1, 82486–83–7, 82486–82–6 és 85954–06–9);

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814–48–8);

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-Nitratometil–3-metiloxetane)]

(CAS 84051–81–0);

17. Polinitro-orto-karbonátok;

18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] (CAS 53159–39–0).

f) Adalékanyagok a következõk szerint:

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320–94–9);

2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409–41–5);

3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS 9003–18–3);

4. ferrocén származékok a következõk szerint:

a) butacén (CAS 125856–62–4);

b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206–42–1);

c) ferrocén-karboxilsavak;

d) n-butil-ferrocén (CAS 31904–29–7);

e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke;

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936–32–7);

6. ólom-citrát (CAS 14450–60–3);

7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411–07–4);

8. ólom-malát (CAS 19136–34–6);

9. ólom-szalicilát (CAS 15748–73–9);

10. ólom-sztanát (CAS 12036–31–6);

(15)

11. MAPO [trisz-1-(2-metil)aziridinil foszfin-oxid] (CAS 57–39–6) BOBBA8 [bisz(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropánoxi) propilamin-foszfin-oxid], és egyéb MAPO származékok;

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068–72–0);

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100–15–2);

14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406–61–9);

15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következõk szerint:

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850–22–2) szintén ismert mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438–25–0); vagy LICA 12 (CAS 103850–22–2);

b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538;

c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;

16. policián-difluor-aminoetilénoxid;

17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-trimezamid), izocianur- savas vagy trimetiládos gerincstrukturával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítõkkel az aziridin gyûrûben;

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75–55–8);

19. nagyfinomságú vas-oxid (Fe2O3) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;

20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412–45–3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;

21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412–46–4); glicidollal cianoetilénezett po- liaminok és azok sói;

22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603–33–8).

g) ,,prekurzorok” a következõk szerint:

NB.: Az ML8. fejezet g) pontja szerinti „Energiahordozó anyagok” minõségben engedélykötelesek az alábbi anyagokból készült termékek:

1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173–26–0) [lásd még az ML8. fejezete)pontjának 1. és 2. alpont- ját];

2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735–38–8) [lásd még az ML8. fejezeta)pontjának 28. alpontját];

3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782–15–6) [lásd még az ML8. fejezeta)pont 4. al- pontját];

4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. fejezet a)pontjának 4. alpontját];

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378–98–7) [lásd még az ML8. fejezet a)pontjának 13. alpontját];

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409–42–7) [lásd még az ML8. fejezet a)pontjának 27. alpontját];

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108–70–3) [lásd még az ML8. fejezeta)pontjának 23. alpontját];

8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068–00–6) [lásd még az ML8. fejezet e)pontjának 5. al- pontját].

5. megjegyzés:Robbanótöltethez és eszközökhöz lásd az ML4. fejezetet.

6. megjegyzés:Az ML8. fejezet szerint nem engedélykötelesek az alábbiak, kivéve, ha elegyet alkotnak, vagy ke- verve vannak ennek az ML8. fejezeta)pontjában említett energiahordozó anyagokkal, vagy az ML8. fejezet c)pontjában említett fémporokkal:

a) ammónium-pikrát;

b) fekete lõpor;

c) hexanitrodifenilamin;

d) difluór-amin;

e) nitrokeményítõ;

f) káliumnitrát;

g) tetranitronaftalin;

h) trinitroanisol;

i) trinitronaftalin;

j) trinitroxilén;

k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon;

l) dioktil-malát;

m) etil-hexil-akrilát;

n) tri-etil-alumínium (TEA), trimetilalumínium (TMA), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;

(16)

o) nitrocellulóz;

p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin)(NG);

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT);

r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN);

s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN);

t) ólomazid, normál és lúgos ólomstifnát és primer robbanóanyagok és élesítõ elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;

u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN);

v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav);

w) dietil-difenil karbamid; dimetil-difenil karbamid; metil-etil-difenil karbamid (centralitok);

x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid);

y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid);

z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid);

aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA);

bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA);

cc) 2,2-dinitro-propanol;

dd) nitroguanidin [lásd a kettõs felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének C011.

d)alpontját].

IX. fejezet

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vízi harci jármûvek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei a következõk szerint (ML9. fejezet):

NB.: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját.

a) hadihajó és kifejezetten támadó vagy védekezõ tevékenységre tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alat- ti) vízi jármû, tekintet nélkül arra, hogy átalakították-e polgári használatra, függetlenül a jelenlegi mûszaki álla- potától vagy üzemeltetési feltételeitõl, és attól, hogy rendelkezik-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy pán- célzattal, valamint az ilyen vízi jármûvek úszótestei vagy azok részei;

b) motorok a következõk szerint:

1. dízelmotorok:

a) legalább 1,12 MW (1500 LE) kimenõ teljesítmény; és b) legalább 700/perc fordulatszám;

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett, az alábbi jellemzõk mindegyikével rendelkezõ elektro- mos motorok:

a) több mint 0,75 MW (1000 LE) kimenõ teljesítmény;

b) gyors irányváltás képessége;

c) folyadékhûtés; és d) teljesen zárt kivitel;

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb kimenõ teljesítményû antimág- neses dízelmotorok, amelyek nem mágneses összetevõi meghaladják a teljes tömeg 75%-át;

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelõ eszközök és azok vezérlõberendezései;

d) tengeralattjáró- és torpedóhálók;

e) törölve;

f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten kí- vüli berendezésekkel a kölcsönös együttmûködésre;

Megjegyzés:Az ML9. fejezetf)pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntar- tani a szükséges jellemzõket 100 méternél nagyobb merülési mélységben; továbbá kifejezetten „lézer fény” átvite- lére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat a mélységtõl függetlenül. Nem tartoznak ide a nor- mál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolói.

g) alacsony zajszintû csapágyak gáz- vagy mágneses felfüggesztéssel, aktív jel- és vibráció elnyomás-vezérlés, és azok a berendezések, amelyek kifejezetten katonai felhasználásra tervezett csapágyakat foglalnak magukba.

(17)

X. fejezet

Repülõgép, levegõnél könnyebb légi jármû, személyzet nélküli légi jármû, repülõgép-hajtómû (motor) és repülõ- gép-részegység, hozzátartozó berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következõk szerint (ML10. fejezet):

NB.: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját.

a) harci repülõgép és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek;

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb repülõgép, levegõnél könnyebb légi jármû, többek között a katonai felderítõ, csata, katonai kiképzõ, szállító és légi deszant, vagy katonai berendezést ledo- bó, logisztikai támogató repülõgép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli légi jármûvek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következõk szerint:

1. személyzet nélküli légi jármûvek (UAV), többek között távirányítással vezetett légi jármûvek (RPV), prog- ramozható légi jármûvek, és a levegõnél könnyebb légi jármûvek;

2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök;

3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések;

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülõgép hajtómûvek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag-utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az ML10. feje- zet a) vagyb) pontja alapján engedélyezés alá vont repülõgéphez való használatra, vagy az ML10. fejezet d)pontja alapján engedélyköteles légi-hajtómûvekhez terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegysé- gek;

f) nyomás alatti üzemanyag-feltöltõk, nyomás alatti üzemanyag-utántöltõ berendezések, kifejezetten hadmûveleti területeken végrehajtandó mûveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifeje- zetten az ML10. fejezeta)vagyb)pontja alapján engedély alá vont repülõgéphez való használatra, vagy az ML10. fejezetd)pontja alapján engedély alá vont repülõgép hajtómûvekhez terveztek;

g) túlnyomásos légzõkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák repülõgépen való használatra, antigravi- tációs ruhák, katonai védõ sisakok és védõ álarcok, repülõgépen vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén átalakítók, katapultok és töltet által mûködésbe hozható eszközök a személyzet repülõgépbõl vészhelyzetben történõ kimentésére;

h) harcoló személyzet által használt ejtõernyõk és kapcsolódó berendezések, valamint teher ledobására vagy repü- lõgép lassítására használatos eszközök, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következõk szerint:

1. ejtõernyõk:

a) felderítõk pontos célba juttatásához;

b) légideszantosok ledobásához;

2. teher-ejtõernyõk;

3. siklóernyõk, kihúzó ernyõk, fékezõ ernyõk a ledobott testek stabilizálásához és irányításához (pl. visszatérõ kapszulák, katapultülések, bombák);

4. fékezõ ernyõk katapultülés rendszerekhez, a mentõernyõk mûködésbe hozatala és belobbanása sorrendjé- nek szabályozására;

5. mentõernyõk irányított rakétákhoz, pilóta nélküli repülõgépekhez vagy ûrjármûvekhez;

6. megközelítõ és/vagy célba juttató, továbbá leszállás-lassító ejtõernyõk;

7. más katonai ejtõernyõk;

8. kifejezetten nagy magasságból történõ ejtõernyõs ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, különleges si- sakok, légzõkészülékek, navigációs berendezések);

i) az ejtõernyõvel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berendezést is.

1. megjegyzés:Az ML10. fejezetb)pontja alapján nem kerülnek engedélyezésre a kimondottan katonai célra ter- vezett repülõgépek vagy a repülõgép azon változatai, amelyek:

a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átala- kított berendezéssel vagy tartozékkal; és

b) valamely, a Wassenaari Megállapodásban részes tagország polgári légügyi hatósága által polgári használat- ra, lajstromozásra kerültek.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

(2) Az üzemeltetõ megtesz minden szükséges intézke- dést, amely megakadályozza vagy csökkenti a bányászati hulladék kezelése következtében a környezetre és az

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások általános szabályairól.

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: mûszaki

A szolgáltató felfüggeszti az ügyleti megbízás teljesítését, ha az ügyleti megbízással kapcsolatban pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény

d) eredetigazolás: adott naptári évben megújuló ener- giaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia azon mennyiségét

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények 84–86

Az információhoz való hozzáférés tekintetében az átvi- teli rendszerirányítási és az elosztó hálózati engedélyes köteles biztosítani, hogy a villamosenergia-ipari

§ (1) bekezdésében meghatározott sorrendben megelõzi a SIS-t alkalmazó külföldi állam által korábban elhelyezett figyelmeztetõ jelzést, akkor a SIRENE Iroda a magyar

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz- adási idõ 15 perc).. A

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl. A

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt

1023/2007. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági

(IX. A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített

(IV. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 11.) kérelmére a nemesfém

Each Contracting State shall appoint one or more assay offices which shall be the only bodies authorized in its territory to carry out the control of articles of precious

3) Amennyiben vis maior, (illetve egyik félnek sem felróható lehetetlenülés) bekövetkezése miatt a Projekt csak szerzõ- dés módosításával valósítható meg,

a) bejelentett szervezet: e rendeletet kiadó miniszter ál- tal külön jogszabály alapján, e rendelet hatálya alá tartozó készülék megfelelõségének értékelésére kijelölt,

Elõterjesztés egyes pénzügyi tárgyú törvények módosí- tásáról (benne a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele- térõl szóló 1999. törvény módosítása, a

és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. 5.) GKM rendelet módosításáról. A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl szóló, többször módosított 110/2004. b)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).