JAVASLAT ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 39-69)

A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 19/2007. (II. 12.) GKM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése: ...

Az elismerés adományozására javasolt neve: ...

Születési helye: ...

Születési ideje (év, hó, nap): ...

Anyja neve: ...

Iskolai végzettsége: ...

Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): ...

Munkaköre, illetve beosztása: ...

Köztisztviselõ esetén besorolása: ...

Lakcíme: ...

Értesítési telefonszáma:...

A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): ...

A kitüntetés átadásának javasolt idõpontja: ...

A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb): ...

A javaslat indoklása (3-5 mondatban)*: ...

...

...

...

Dátum: 200...

Javaslattevõ neve: ...

Javaslattevõ munkahelye: ...

Javaslattevõ aláírása: ...

A gazdasági és közlekedési miniszter 20/2007. (II. 12.) GKM

rendelete

a földgáz és a villamos energia elosztói, valamint közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján,

külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET.) 56. §-a (2) bekezdésénekp) pont-jában, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

törvény (a továbbiakban: VET.) 5. §-ának m)pontjában, valamint 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakg)pontjában meghatározott feladatkörömben el-járva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a fogyasztók igénye alapján végzen-dõ azon szolgáltatásokra terjed ki, amelyekért a fogyasztó-nak az engedélyes vagy megbízottja (a továbbiakban: en-gedélyes) külön díjat számíthat fel.

2. §

(1) Az e rendeletben használt fogalmak tekintetében – a (2) bekezdésben foglalt kiegészítéssel – a GET. 3. §-ának, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.

(VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának, a VET. 3. §-ának, va-lamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002.

(VIII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának a meghatározásai irányadóak.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) feszültségmentesítés:a közcélú villamos hálózat egy szakaszának, a csatlakozó berendezésnek vagy a fogyasz-tói berendezésnek a feszültség alatt lévõ hálózatról történõ leválasztása;

b) kikapcsolás:a fogyasztó kizárása a szolgáltatásból.

3. §

(1) Az engedélyes által meghatározott külön díj a fo-gyasztótól a következõ, fogyasztó által megrendelt szol-gáltatásokért kérhetõ:

a) az engedélyes kezelésében lévõ hálózaton (beleértve a fogyasztásmérõ berendezést) történõ munkavégzés;

b) számlamásolat-készítés naptári évenként a második alkalomtól kezdõdõen, valamint az üzletszabályzat (vagy részei) másolása;

c) terv-felülvizsgálat naptári évenként a második alka-lomtól kezdõdõen;

d) rendkívüli leolvasás, ha arra nem a mérõberendezés hibája, vagy rendkívüli árváltozás miatt kerül sor;

e) fogyasztásmérõ le- és felszerelése háztartási földgáz fogyasztó általi vételezésének szüneteltetése esetén;

f) a fogyasztói vezetéken vagy berendezésben észlelt gáz-szivárgás feltárása és külön megrendelt megszüntetése;

g) elõre fizetõs fogyasztásmérõ készülék felszerelése, valamint hagyományos mérõkészülék elõre fizetõs készü-lékre történõ cseréje;

h) kikapcsolás utáni visszakapcsolás.

(2) Az (1) bekezdésg)pontjában meghatározott készü-lékcsere esetén külön díjat az engedélyes a készülékek nyilvántartott értékének különbözete után állapíthat meg.

(3) Nem kérhetõ a fogyasztótól külön díj

a) a szolgáltatóváltással kapcsolatban nyújtott szolgál-tatásokért, valamint

b) az (1) bekezdésg)pontjában meghatározott szolgál-tatásokért a szociális földgáz- és villamosenergia-ellátás-ban részesülõ fogyasztótól.

4. §

A 3. §-ban meghatározott szolgáltatások díjáról (annak módosításáról) és a díjfizetés rendjérõl az engedélyesek kötelesek a fogyasztókat írásban tájékoztatni, továbbá a díjszabást és a díjfizetés rendjét a fogyasztók számára az ügyfélszolgálataikon és az internetes honlapjukon is elér-hetõvé tenni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-tályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 21/2007. (II. 14.) GKM

rendelete

a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló

19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi minisz-terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyete-mes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez

nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. mellékletében szerep-lõ XV. Fejezet Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 25. cím Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 18. alcím Infor-matikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok, 19. jogcímcsoport szociális támogatás (a továb-biakban: támogatás) célja a szociálisan rászorult elõfize-tõk egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igény-bevételébõl eredõ elõfizetõi díj fizetési kötelezettségének e rendeletben meghatározott mértékû átvállalása e rende-letben szabályozottak szerint.”

(2) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A szolgáltató az elõfizetõinek a kibocsátott számlával együtt évente legkésõbb február hónapban köteles megküldeni az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványt (az egyetemes szolgáltató rovatban a saját neve és székhelye feltüntetésével, az elõfizetõi mag rovatban a saját egyetemes szolgáltatási díjcso-magja elnevezésével), valamint a támogatás igénybevé-telére vonatkozó, a miniszter által elõzetesen jóváha-gyott tartalmú tájékoztatást. A nyomtatványt és tájékoz-tatót olyan határidõben kell az elõfizetõk számára meg-küldeni, hogy legkevesebb 15 nap álljon az elõfizetõk rendelkezésére a kérelmek benyújtására.”

(3) Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:

„(4) A támogatás iránti kérelmeket minden év február 28-áig kell benyújtani a szolgáltatóhoz.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-ba, és egyidejûleg az R.

a) 3. §-ának (1) bekezdésében az „az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM)” szöveg-rész helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM)”,

b) 3. §-ának (3) bekezdésében az „az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM)” szöveg-rész helyébe az „a GKM”,

c) 3. §-ának (4) bekezdésében az „Az informatikai és hírközlési miniszter” szövegrész helyébe az „A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,

d) 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (6) bekezdé-sében, valamint 8. §-ának (1)–(3) bekezdésében az „az IHM” szövegrész helyébe az „a GKM”,

e) 5. §-ának (2) bekezdésében az „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium” szövegrész helyébe az „A Gaz-dasági és Közlekedési Minisztérium”

szöveg lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyete-mes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet módosításáról szóló 1/2006. (II. 28.) IHM rendelet 1. §-a.

(3) 2007. év vonatkozásában az elõfizetõk a támogatás iránti kérelmeket 2007. március 10-éig nyújthatják be. Ez a rendelkezés nem érinti az R. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidõket.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 23/2007. (II. 23.) GKM

rendelete

az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános

telefonhálózatra vonatkozó mûszaki követelményekrõl

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdéséneka) pont-jában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Eht. 145. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a gazda-sági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaki)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az Eht. 188. §-ának 87. pontjában meghatározott nyilvános telefonhálózatra (a továbbiakban: telefonháló-zat),

b) az Eht. 188. §-ának 86. pontjában meghatározott nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatást nyújtó elektroni-kus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: telefonszol-gáltató),

c) a 112-es egységes európai segélyhívószámon elér-hetõ segélyhívó szolgálatra, és

d) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiak-ban: NHH).

Értelmezõ rendelkezések 2. §

E rendelet alkalmazásában

a) 112-es segélyhívó szolgálat: az Eht. 188. §-ának 99. pontja szerinti egységes európai segélyhívások foga-dására a területileg illetékes segélyszolgálati állomások által fenntartott szolgálat;

b) 112-es segélyszolgálati állomás:jogszabály rendel-kezése, illetve megállapodás alapján mûködõ területileg illetékes szervezeti egység, amely a telefonhálózaton – az illetékességi területérõl kezdeményezett hívással – a 112-es segélyhívó számmal elérhetõ;

c) elsõdleges illetékességi terület:a 112-es segélyszol-gálati állomás mûködésének az a – legalább egy megyét, illetve elkülönülten legalább Budapestet magában fog-laló – földrajzi területe, amelyen ez a 112-es segélyszolgá-lati állomás az elsõ helyi felelõs a 112-es hívószámra irá-nyuló segélyhívások kiszolgálásáért;

d) másodlagos illetékességi terület:az a földrajzi terü-let, amelyrõl a 112-es segélyszolgálati állomás abban az esetben szolgál ki segélyhívásokat, ha az elsõdleges illeté-kességû 112-es segélyszolgálati állomás nem érhetõ el;

e) fizikai telefonszám: a 112-es segélyszolgálati állo-más vonatkozásában az az egyedi telefonszám, amelyre az illetékességi területén kezdeményezett, 112-es hívószám-ra irányuló segélyhívások továbbíthatók;

f) üzenethálózat: olyan, a nyilvánosan hozzáférhetõ internethálózaton a 112-es segélyhívó szolgálat által kialakított virtuális magánhálózat, amelyen a telefonszol-gáltató az e hálózathoz kapcsolódó elektronikus hírközlõ eszközeivel a 112-es segélyszolgálati állomás számára azonnali üzenetet küldhet;

g) kapcsolatos cím:a 112-es segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az üzenethálózati cím, amelyre a 112-es segélyszolgálati állomás fizikai telefonszámára irányított segélyhívásra vonatkozó helymeghatározási adatok továbbítandók.

A segélyhívások kezelésének szabályai 3. §

(1) A 112-es segélyszolgálati állomásnak rendelkeznie kell

a) a telefonhálózathoz való olyan – egyedi fizikai tele-fonszámmal címezhetõ – hozzáféréssel, amely alkalmas több telefonhívás egyidejû fogadására, továbbá

b) az üzenethálózathoz való – egyedi kapcsolatos cím-mel címezhetõ – hozzáféréssel.

(2) A telefonszolgáltatóknak a telefonhálózat felügye-letük alá tartozó mûszaki eszközeit olyan mûszaki képes-ségekkel kell ellátniuk, és azoknak az egymás közötti, ille-tõleg az üzenethálózattal való együttmûködését akként

kell biztosítaniuk, hogy a telefonhálózat – elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével – alkalmas legyen

a) a 112-es hívószámra kezdeményezett segélyhívás-nak a hozzárendelhetõ területileg elsõdlegesen illetékes 112-es segélyszolgálati állomás, illetõleg annak elérhetet-lensége esetén a területileg másodlagosan illetékes 112-es segélyszolgálati állomás fizikai telefonszámára történõ továbbítására, továbbá

b) az e rendeletmellékletébenmeghatározott formátu-mú, az üzenethálózaton elküldött azonnali üzenet révén a segélyt hívó fél hívószámának és helymeghatározási adatának aza)pont szerint kapcsolt segélyszolgálati állo-más kapcsolatos címére való automatikus továbbítására.

(3) 112-es segélyhívás esetén a telefonhálózatban ren-delkezésre álló legpontosabb helymeghatározási módszer alkalmazásával kell megállapítani a (2) bekezdésb)pontja szerinti helymeghatározási adatot.

(4) A telefonszolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatot azonnali üzenet formájában továbbítja a segélyszolgálati állomás részére.

Átmeneti és záró rendelkezések 4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-vel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2008. december 1-jén lép hatályba.

(3) A szolgáltatók a rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül megállapodnak egymás között e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a megvalósítás módjára vonatkozó mûszaki, biztonsági és gazdasági feltételekrõl. A megállapodás létrejöttének érdekében a telefonszolgáltatók közötti tárgyalásokat, ezt követõen a telefonszolgáltatóknak a telefonhálózat mûszaki felkészítésében való együttmûködését az NHH koordinálja.

(4) A 112-es segélyhívó szolgálat kérésére a telefon-szolgáltató telefonon bocsátja a 112-es segélyhívó szolgá-lat rendelkezésére az Eht. 145. §-ának (2) bekezdésében megjelölt adatokat. Az adatkérési jogosultság ellenõriz-hetõsége céljából a 112-es segélyszolgálati állomásnak az adatkérést a telefonszolgáltatókkal elõzetesen egyeztetett fizikai hívószámú telefonkészülékrõl kell kezdeményez-nie, ellenkezõ esetben a telefonszolgáltató köteles meg-tagadni a telefonos adatkérés teljesítését.

(5) A (4) bekezdés 2008. december 1-jén hatályát veszti.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

a 23/2007. (II. 23.) GKM rendelethez

A 3. § (2) bekezdésénekb)pontja szerinti üzenet felépí-tése a következõ:

Az elhatároló kód minden esetben a „*” (csillag) karak-ter.

A hívószámot nemzetközi számformátumban kell meg-adni:

+ országkód belföldi szám

Amennyiben a segélyhívást kezdeményezõ fél hívószá-ma – SIM kártya nélkül eszközölt hívás következtében – nem azonosítható, abban az esetben a fenti formátum mindhárom mezejében egy-egy „ ” (helyköz) karaktert kell megjeleníteni.

A formátumkód értéke a helymeghatározási adat tartal-mát és fortartal-mátutartal-mát határozza meg a következõk szerint:

a) Ha a formátumkód értéke 1, abban az esetben a hely-meghatározási adat lakcímet tartalmaz alfanumerikus karakterekbõl képzett szövegmezõ formájában. A szöveg-mezõ elsõ 4 karaktere a lakcímhez tartozó postai irányító-szám, amelynek kitöltése kötelezõ. A szövegmezõ „*”

(csillag) karaktert nem tartalmazhat.

b) Ha a formátumkód értéke 2, abban az esetben a hely-meghatározási adat egy földrajzi pont földrajzi hosszúsági és szélességi koordinátáit határozza meg azok fok-, perc-és másodperc adataival. A fok- perc-és perc adatot kétjegyû egész számmal, a másodperc adatot egy tizedes pontos-ságú, háromjegyû valós számmal kell megadni a követ-kezõ formátumban:

aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f

c) Ha a formátumkód értéke 3, abban az esetben a hely-meghatározási adat kör alakú földrajzi cellát határoz meg a kör névleges középpontjának földrajzi hosszúsági és szélességi koordinátáival, valamint névleges sugarával.

A koordináták megadása megegyezik a b) pontbelivel, a sugarat kilométer mértékegységben kifejezve, egy tize-des pontosságú, háromjegyû valós számmal kell megadni:

aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f-gg,g

d) Ha a formátumkód értéke 4, abban az esetben a hely-meghatározási adat poligon alakú földrajzi cellát határoz meg csúcsainak földrajzi koordinátáival. A koordináták megadása megegyezik ab)pontbelivel:

aa1:bb1:cc,c1-dd1:ee1:ff,f1;aa2:bb2:cc,c2-dd2:ee2:ff,f2; ...;

aan:bbn:cc,cn-ddn:een:ff,fn

A b)–d) pont szerinti földrajzi koordinátákat a World Geodetic System 1984 (WGS–84) rendszernek megfele-lõen kell meghatározni.

A gazdasági és közlekedési miniszter 24/2007. (II. 23.) GKM

rendelete

az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási

díjairól és megfizetésének módjáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (4) bekezdésénekb)pontjában és az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i)pontjában meghatározott feladatkörömben – az adópoli-tikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed – az antennák, antenna-tartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó mûtárgyak, továbbá a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédel-mi és katonai célú építmények kivételével – az elektroni-kus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegû építmé-nyek és egyéb mûtárgyak (a továbbiakban együtt: elektro-nikus hírközlési építmények) létesítésére (elvi engedé-lyeztetésére, építésére, használatbavételére, fennmaradá-sára) és bontására.

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban:

NHH) építésügyi hatósági eljárásaiért e rendelet mellék-letében meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. §

(1) A díjat az ügyfél elõre, a kérelem benyújtását meg-elõzõen köteles megfizetni, az NHH Magyar Államkincs-tárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú elõ-irányzat-felhasználási keretszámlájára. A fizetés megtör-téntét bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban: befizetési bizonylat) a kérelem benyújtásakor kell igazolni. A befizetési bizony-laton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

(2) A díj az NHH bevétele. A befizetett díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az NHH számlát állít ki.

A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztar-tás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezett-ségeinek sajátosságairól szóló jogszabályok elõírásait kell alkalmazni.

(3) Egy kérelemben elõterjesztett több, díjfizetésre kötelezett eljárás esetén a fizetési kötelezettség eljáráson-ként áll fenn.

(4) Az NHH túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, harminc napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befize-tést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérel-mezõ a mellékletben meghatározott mértéket meghaladó összegû díjat fizetett.

3. §

(1) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsõ fokú eljárás díjával.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. §-ának (4) bekezdésében, 28. §-ának (2)–(3) bekez-désében, 31. §-ának (1)–(2) bekezdésében és (4)–(7) be-kezdésében, 32. §-ában, 82. §-ában, 87. §-ában, 88. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követõen kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a postai és távközlési hatósági eljárásokkal kap-csolatos díjakról szóló 8/1991. (III. 14.) KHVM rendelet, valamint az azt módosító 12/1991. (VI. 15.) KHVM rende-let és 10/1993. (IV. 9.) KHVM renderende-let.

5. §

Ez a rendelet az elektronikus hírközlõ hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezésérõl szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12–13. cikké-nek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet

a 24/2007. (II. 23.) GKM rendelethez Elektronikus hírközlési építmények

engedélyezési díjának mértéke

a) Elvi építési engedély iránti eljárás díja: 20 000 Ft.

b) Építési engedély iránti eljárás díja:

A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tize-desre kerekített értéke) alapján számítandó a következõ módon:

0 km–2,99 km között: 30 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,

3,00 km–9,99 km között: 90 000 Ft, és ezen felül ará-nyosan a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 20 000 Ft/km,

10 km felett: 230 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 600 000 Ft.

c) Használatbavételi engedély iránti eljárás díja:

A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tize-desre kerekített értéke) alapján számítandó a következõ módon:

0 km–2,99 km között: 16 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,

3,00 km–9,99 km között: 48 000 Ft, és ezen felül ará-nyosan a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 10 000 Ft/km,

10 km felett: 118 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 6000 Ft/km, de legfeljebb 300 000 Ft.

d) Fennmaradási engedély iránti eljárás díja:

A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tize-desre kerekített értéke) alapján számítandó a következõ módon:

0 km–2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,

3,00 km–9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül ará-nyosan a 3 és 9,99 km közé esõ rész után 25 000 Ft/km,

10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de legfeljebb 800 000 Ft.

e) Másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft.

f) A módosítás, a meghosszabbítás és a bontás iránti eljárás díjmentes, ezen eljárások illetékkötelesek.

A gazdasági és közlekedési miniszter 25/2007. (II. 28.) GKM

rendelete

a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások körérõl és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeirõl

A kereskedelemrõl szóló 2005. CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésénekb)pontjában foglalt felhatalmazás alap-ján – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és ha-táskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakd)pontjában foglalt feladatkörben eljárva – a kö-vetkezõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a nemesfémbõl készült ékszer-, tárgy-, díszmûáru-kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. §c) pont], külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeire (a továbbiakban együtt: kereskedõ) terjed ki.

2. §

(1) A kereskedõ az 1. §-ban meghatározott kereskedel-mi tevékenységet akkor folytathat, ha a kereskedõt és üzle-tét a nyilvántartásba vételére jogosult szerv e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartásba vette.

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hi-vatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes területi szerve, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

3. §

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez eredeti pél-dányban vagy hitelesített másolatban csatolni kell

a) az üzletre vonatkozó – külön jogszabály szerint ki-adott – mûködési engedélyt;

b) a kereskedõ, illetve vezetõ tisztségviselõje büntetlen elõéletét igazoló, a kérelem benyújtását legfeljebb 3 hó-nappal megelõzõen kelt, eredeti hatósági erkölcsi bizo-nyítványt;

c) a köztartozást nyilvántartó adóhatóságnak és vám-hatóságnak a kérelem benyújtását legfeljebb 3 hónappal megelõzõen kelt igazolását arról, hogy a kereskedõnek nincs az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása;

d) gazdasági társaság esetén közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt;

e) a nyilvántartásba vétel iránti eljárásra külön jog-szabályban megállapított eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

4. §

(1) A Hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelem be-érkezésétõl számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi a kereskedõt és üzletét, ha a kereskedõ a kérelméhez a 3. §-ban felsorolt iratokat, az ott meghatározott tartalom-mal, hiánytalanul csatolta.

(2) A nyilvántartás a következõ adatokat tartalmazza:

a) a nyilvántartásba vétel idõpontját, b) a nyilvántartás sorszámát, c) a kereskedõ nevét,

d) a kereskedõ elérhetõségi címét,

e) a nyilvántartásba vett üzlet nevét és címét,

e) a nyilvántartásba vett üzlet nevét és címét,

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 39-69)