• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
160
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

Jogszabályok

2007: CXVI. tv. A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények módosításá- ról. . . . 1003 253/2007. (X. 3.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl . . . . 1006 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szük-

séges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 1009 270/2007. (X. 18.) Korm. r. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításá-

ról . . . . 1011 272/2007. (X. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmû-

ködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl . . . . 1013 273/2007. (X. 19.) Korm. r. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról . . . 1016 278/2007. (X. 20.) Korm. r. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól . . 1087 285/2007. (X. 29.) Korm. r. A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges

intézkedésekrõl . . . . 1089 289/2007. (X. 31.) Korm. r. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról . . . . 1096 26/2007. (X. 5.) ÖTM–GKM e. r. A Közlekedés Operatív Program valamennyi prioritása, valamint a Közép-Magyarországi Opera-

tív Program 2. prioritásának 2.2. intézkedése végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl . . . . 1109 84/2007. (X. 20.) GKM r. A védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és fel-

készülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról . . . . 1109 85/2007. (X. 21.) GKM r. A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló

57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról . . . . 1111 30/2007. (X. 25.) ÖTM–GKM–KvVM e. r. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról . . . . 1112 86/2007. (X. 31.) GKM r. A földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szak-

mai képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról . . . . 1113 Kormányhatározat

1079/2007. (X. 10.) Korm. h. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról . . . . 1117

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 23 436 Ft

Ára: 1260 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

F E L H Í V Á S !

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

(2)

Minisztériumi közlemények

1/2007. (GK.12.) GKM közlemény a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rende- let szerint kijelölt szervezet közzétételérõl . . . . 1117 2/2007. (GK.12.) GKM közlemény a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének

részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rende- let szerint kijelölt szervezet okiratmellékletében bekövetkezett változásról . . . . 1128 2007. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok eredményének közzététele . . . . 1151

Egyéb közlemény

Pályázati felhívás a Magyar Innovációs Szövetség 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyén való részvé- telre . . . . 1154

(3)

Jogszabályok

2007. évi CXVI.

törvény

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények

módosításáról*

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság gazdasági éle- tét jelentõsen befolyásoló energetikai társaságoknak a nemzetgazdaság mûködésében és a közellátás biztosításá- ban betöltött meghatározó szerepére tekintettel az Európai Unió jogszabályainak való megfelelést biztosító, objektív, átlátható és az egyenlõ bánásmód követelményeinek meg- felelõ szabályozás kialakítása érdekében a következõ tör- vényt alkotja:

1. §(1) E törvény alkalmazásában

a) az ország közellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû gazdasági társaság (a továbbiak- ban: stratégiai jelentõségû gazdasági társaság):az ország energiaellátásának, illetve az ország vízellátásának bizton- sága szempontjából stratégiai jelentõségû gazdasági társa- ság;

b) az ország energiaellátásának biztonsága szempont- jából stratégiai jelentõségû gazdasági társaság: vala- mennyi,

ba) az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon ér- tékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továb- biakban: Priv. tv.) 2007. január 1-jén hatályos mellékleté- ben megjelölt és e törvény hatálybalépésekor villamos- energia-ipari vagy földgázipari engedélyes tevékenységet végzõ gazdasági társaság,

bb) a Priv. tv. 2007. január 1-jén hatályos mellékleté- ben megjelölt gazdasági társaság e törvény hatályba- lépésekor földgáz- vagy villamosenergia-kereskedelmi, közüzemi nagykereskedelmi, elosztói, illetve földgázszál- lítási engedélyes tevékenységet végzõ belföldi székhellyel rendelkezõ leányvállalata vagy aba)alpontban meghatá- rozott gazdasági társaságban többségi befolyással rendel- kezõ gazdasági társaság elosztói engedélyes tevékenysé- get végzõ leányvállalata, valamint

bc) a ba)–bb)alpontokban meghatározott társaságnak az alapvetõ eszközeit birtokló belföldi székhellyel rendel- kezõ leányvállalata, illetve

bd) aba)–bc) alpontokban meghatározott társaságnak vagy belföldi székhellyel rendelkezõ leányvállalatának a villamosenergia-ipari vagy földgázipari engedélyköteles tevékenységet végzõ, alapvetõ eszközöket birtokló jog- utódja, valamint

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. október 8-i ülésnapján fogadta el.

be) a ba)–bd) alpontokban meghatározott társaságok többségi befolyással rendelkezõ jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság belföldi szék- hellyel rendelkezõ tulajdonosa [Ptk. 685/B. §], illetve bel- földi székhellyel rendelkezõ jogutódja;

c) az ország vízellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû gazdasági társaság:valamennyi,

ca) a Priv. tv. 2007. január 1-jén hatályos mellékleté- ben meghatározott és e törvény hatálybalépésekor a vízi- közmûvekkel a külön törvényben meghatározott közüze- mi tevékenységet végzõ gazdasági társaság,

cb) aca)alpontban meghatározott társaságnak az alap- vetõ eszközeit birtokló belföldi székhellyel rendelkezõ leányvállalata, valamint

cc) a ca)–cc) alpontban meghatározott társaságnak vagy belföldi székhellyel rendelkezõ leányvállalatának a víziközmûvekkel a külön törvényben meghatározott köz- üzemi tevékenységet végzõ, alapvetõ eszközöket birtokló jogutódja;

d) alapvetõ eszköz: amennyiben jogszabály, illetve jogszabály alapján kiadott mûködési engedély másképpen nem rendelkezik, a stratégiai jelentõségû gazdasági társa- ság alaptevékenysége folytatását biztosító alapvetõ eszkö- zeinek és vagyoni értékû jogainak köre.

(2) A stratégiai jelentõségû gazdasági társaság alapvetõ eszközeinek átruházásához a társaság legfõbb szervének jóváhagyó határozata szükséges, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvi- telrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata stratégiai jelentõségû gazdasági társaság.

(3) A stratégiai jelentõségû gazdasági társaságban nyil- vános vételi ajánlat útján történõ befolyásszerzés esetén a nyilvános vételi ajánlat mellékletét képezõ mûködési ter- vet az ajánlattevõ legfõbb szervének is – az ajánlatnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez történõ be- nyújtását megelõzõen – jóvá kell hagynia.

(4) A stratégiai jelentõségû gazdasági társaság igazga- tósági és felügyelõbizottsági tagjainak visszahívásáról szóló határozatot a társaság legfõbb szervének három- negyedes többséggel kell meghoznia, kivéve, ha a straté- giai jelentõségû gazdasági társaság legfõbb szerve a társa- ság igazgatósági és felügyelõbizottsági tagjait öt évnél hosszabb határozott idõre vagy határozatlan idõre válasz- totta meg, vagy a társaság alapszabálya másként rendel- kezik.

2. §(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel- lel – a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 3. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba.

(3) A stratégiai jelentõségû gazdasági társaság legfõbb szerve e törvény hatálybalépését követõen jogosult hatá- rozni arról, hogy az igazgatósági és felügyelõbizottsági ta- gok visszahívására vonatkozó határozat elfogadásához az

(4)

1. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõ szavazattöbbség- gel kerüljön sor.

(4) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek (a továbbiakban: Tpt.) – e törvény 5. §-ával módosított – 76/A. §-a (4) bekezdésének, 76/B. §-a (6) bekezdésének rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele- téhez e törvény hatálybalépését követõen benyújtott nyil- vános vételi ajánlatra kell alkalmazni. A Pénzügyi Szerve- zetek Állami Felügyeletéhez e törvény hatálybalépését megelõzõen jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történõ benyújtásakor hatályos elõírásokat kell alkal- mazni.

(5) A Magyar Energia Hivatal az ország energiaellátásá- nak biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû gaz- dasági társaság igazgatóságának és felügyelõbizottságá- nak egy-egy tagját, illetve igazgatótanácsának egy tagját elsõ alkalommal az e törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül jelöli. Az állam tulajdonában lévõ vállalko- zói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. tör- vény 8/A. §-a alkalmazásával a Magyar Energia Hivatal által e törvény hatálybalépését megelõzõen jelölt személyt az e bekezdés szerint elsõ alkalommal jelölt személynek kell tekinteni.

(6) A Magyar Energia Hivatal által elsõ alkalommal je- lölt személyt az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû gazdasági társaság legfõbb szerve köteles a jelölést követõ elsõ ülésén az igazgatóság vagy a felügyelõbizottság, illetve az igazgató- tanács tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.

3. §(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

törvény (a továbbiakban: VET) 160. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megfelelõ szakmai képesítéssel, gyakorlattal ren- delkezõ, Hivatal által jelölt személy jogosult részt venni az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempont- jából stratégiai jelentõségû, külön törvényben meghatáro- zott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasá- gi társaság mûködésének ellenõrzésében.”

(2) A VET 160. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A határozatképesség, illetve külön törvényben megha- tározott létszám számításánál e személyt figyelmen kívül kell hagyni.”

(3) A VET 160. §-a a következõ új (4)–(6) bekezdéssel egészül ki, amellyel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

„(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a napirend megküldésével az igazgatóság, az igazgató- tanács, illetve a felügyelõbizottság üléseire meg kell hívni.

(5) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a tár- saságban képviseleti joggal nem rendelkezik. Köteles a társaság üzleti titkait megõrizni azzal, hogy tevékenységé- rõl és a testületi üléseken a közellátás biztonságát érintõ kérdésekben képviselt álláspontjáról köteles a Hivatalt rendszeresen tájékoztatni, valamint tevékenységét a kije- lölés visszavonásáig ellátni. Az igazgatóság, az igazgató- tanács, illetve a felügyelõbizottság ülésein tett nyilatkoza- tai nem tekinthetõek a Hivatal álláspontjának.

(6) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy köte- les az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelõ- bizottság felé írásban – indokai egyidejû kifejtése mellett – jelezni, amennyiben az igazgatóság, a felügyelõbizottság, illetve az igazgatótanács javaslata, illetve döntése állás- pontja szerint villamosenergia-ipari jogszabályba ütköz- het, vagy egyébként sértheti az ország energiapolitikájá- nak alapelveit. A (2) bekezdés alapján megválasztott sze- mély a társasági szervek döntéseiért felelõsséggel nem tar- tozik.”

4. §(1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. tör- vény (a továbbiakban: GET) 4/A. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A határozatképesség, illetve külön törvényben megha- tározott létszám számításánál e személyt figyelmen kívül kell hagyni.”

(2) A GET 4/A. §-a a következõ új (4)–(6) bekezdéssel egészül ki, amellyel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

„(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a napirend megküldésével az igazgatóság, az igazgató- tanács, illetve a felügyelõbizottság üléseire meg kell hívni.

(5) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a tár- saságban képviseleti joggal nem rendelkezik. Köteles a társaság üzleti titkait megõrizni azzal, hogy tevékenységé- rõl és a testületi üléseken a közellátás biztonságát érintõ kérdésekben képviselt álláspontjáról köteles a Hivatalt rendszeresen tájékoztatni, valamint tevékenységét a kije- lölés visszavonásáig ellátni. Az igazgatóság, az igazgató- tanács, illetve a felügyelõbizottság ülésein tett nyilatkoza- tai nem tekinthetõek a Hivatal álláspontjának.

(6) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy kö- teles az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a fel- ügyelõbizottság felé írásban – indokai egyidejû kifejté- se mellett – jelezni, amennyiben az igazgatóság, a fel- ügyelõbizottság, illetve az igazgatótanács javaslata, il- letve döntése álláspontja szerint földgáz-ipari jogsza- bályba ütközhet, vagy egyébként sértheti az ország energiapolitikájának alapelveit. A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a társasági szervek döntéseiért felelõsséggel nem tartozik.”

(5)

5. §(1) A Tpt. 73/A. §-a (1) bekezdésének helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a céltársaság alapszabálya ezt elõírja, a céltársa- ság igazgatósága, igazgatótanácsa, illetve felügyelõbizott- sága (a továbbiakban: igazgatóság) a vételi ajánlat kézhez- vételének idõpontjától vagy – ha errõl a kézhezvételt meg- elõzõen az igazgatóság már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel szándékáról történõ tudomásszerzés idõpont- jától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló idõszakon be- lül nem hozhat – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irá- nyuló eljárás megzavarására (így nem határozhat az alap- tõke felemelésérõl vagy a társaság saját részvényeinek megszerzésérõl stb.).”

(2) A Tpt. 73/A. §-a (3) bekezdésének helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(3) Nem minõsül az (1) bekezdés szerinti alapszabályi tilalom megsértésének, ha a céltársaság igazgatósága a vé- teli ajánlat megtételét, illetõleg az arra vonatkozó tudo- másszerzést követõen a gazdasági társaságokról szóló tör- vény szabályai szerint összehívott közgyûlésen elfogadott határozata alapján, a határozatban nevesített esetekben és módon jár el.”

(3) A Tpt. 76/A. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egé- szül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglaltak nem alkalmaz- hatóak, ha a céltársaságban a magyar államnak elsõbbségi részvénye van.”

(4) A Tpt. 76/B. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé- szül ki:

„(6) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak nem alkalmaz- hatóak, ha a céltársaságban a magyar államnak elsõbbségi részvénye van.”

(5) A Tpt. 79. §-a (1) bekezdése a jelenlegi rendelkezé- seket követõen egy új mondattal egészül ki:

„Az ajánlattevõ, az ajánlattevõ befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás, valamint a vele összehangoltan eljá- ró személyek, illetve bármelyikük megbízásából harmadik személy újabb önkéntes vételi ajánlatot az önkéntes vételi ajánlat lezárásától számított hat hónapon belül nem tehet.”

6. § (1) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 299. §-a (1) bekezdése a jelenlegi rendelkezéseket követõen a következõ mondattal egészül ki:

„A társaság alapszabálya az alapszabályban meghatáro- zott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását maximá- ló szabályt is elõírhat.”

(2) A Gt. 337. §-a a következõg)ponttal egészül ki:

[E törvény – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljá- rásról és a végelszámolásról szóló törvénnyel együtt a kö- vetkezõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„g)az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK irányelve a 77/91/EGK irányelvnek a nyil-

vánosan mûködõ részvénytársaságok alapítása, valamint tõkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történõ mó- dosításáról (1. cikk 4. bekezdés)”

7. §A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiak- ban: Ctv.) 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a csoportosított cégadatok valamely jogi sze- mély, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minõ- ségére, képviseleti jogosultságára, vagy természetes sze- mély tekintetében arra vonatkoznak, hogy mely cégeknél lát el vezetõ tisztséget vagy felügyelõbizottsági tagságot, ez a céginformáció a 15. § (1) bekezdése alkalmazásával ismerhetõ meg. Ha e céginformációt természetes személy- re vonatkozóan kérik, az adatszolgáltatás tényét a cégin- formációs szolgálat köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás idõpontjáról, a kért adatokról – ha törvény másként nem rendelkezik – az adatszolgáltatás idõpontjától számított öt évig tájékoztathassa. Amennyiben a csoportosított cégada- tok valamely természetes személy cégtulajdonosi (tagsági, részvényesi) minõségére vonatkoznak, ez a céginformáció – a (4) bekezdés alkalmazásával – akkor teljesíthetõ, ha az bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más köz- igazgatási szerv, bírósági végrehajtó, felszámoló vagy nemperes eljárást lefolytató közjegyzõ külön törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve más in- formációkérõnek a törvényben biztosított jogai gyakorlá- sához vagy törvényes érdekei védelmében szükséges. Tör- vényes jogcím hiányában az információkérõnek az érintet- tek hozzájárulását igazolnia kell.”

8. §(1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a) a GET 4/A. §-ának (1) bekezdésében „A Magyar Energia Hivatal által jelölt személy” szövegrész helyébe

„A megfelelõ szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelke- zõ, Magyar Energia Hivatal által jelölt személy” szöveg lép,

b) a Ctv. 14. §-ának (4) bekezdésében „A céginformá- ciós szolgálat a (2)–(3) bekezdésben” szövegrész helyébe

„A céginformációs szolgálat a (3) bekezdésben” szöveg- rész lép,

c) a Tpt. 73/A. §-a (2) bekezdésében „Az (1) bekezdés- ben foglalt tilalom” szövegrész helyébe „Az (1) bekezdés szerinti alapszabályi tilalom” szövegrész lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a Gt. 223. §-ának (2) bekezdése, 295. §-ának (2) be- kezdése, 299. §-ának (2) bekezdése, 302. §-ának a) és b)pontja, 305. §-ának (1) bekezdése, valamint 335. §-ának (2) bekezdése,

(6)

b) a Ctv. 15. § (1) bekezdésének utolsó két mondata, c) az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény jogintézményének megszüntetésérõl és egyes tör- vényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról szóló 2007. évi XXVI. törvény 7. §-a.

(3) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról (2., 9., 11., 12. cikk), a törvény 5. §-a,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK irányelve a 77/91/EGK irányelvnek a nyil- vánosan mûködõ részvénytársaságok alapítása, valamint tõkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történõ mó- dosításáról (1. cikk 4. bekezdés), a törvény 8. § (2) bekez- désa)pontja.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 253/2007. (X. 3.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás

kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

,,Megállapodás

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági

együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerzõdõ Felek”,

– azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közöt- ti hosszú távú kapcsolatokat,

– azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tra- dicionális gazdasági kapcsolataikat,

– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûsza- ki és technológiai együttmûködésüket,

– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek erõsítése a további együttmûködéshez elõnyös feltételeket és megfelelõ alapot teremt,

– figyelembe véve a Szerzõdõ Felek érdekeltségét az EUROMED együttmûködés terén,

a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerzõdõ Felek hatályban lévõ törvényeik keretein belül és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhang- ban a gazdasági fejlõdés minden fontos területén elõsegí- tik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés bõví- tését és diverzifikálását.

2. Cikk

Figyelembe véve gazdasági, tudományos és technikai kapcsolatuk jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerzõ- dõ Felek egyetértenek abban, hogy többek között a követ- kezõ területeken kedvezõek a feltételek a hosszú távú együttmûködésre:

– mezõgazdaság, – olaj- és gázipar, – ipar,

– környezetvédelem,

– villamossági és energiaszektor, – hírközlés és informatika, – idegenforgalom,

– vízgazdálkodás, – lakásépítés és építõipar,

– felsõoktatás és tudományos kutatás, – egészségügy,

– közigazgatási fejlesztés, – közlekedés és

– egyéb, a Szerzõdõ Felek által megállapított területek.

3. Cikk

A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ esz- közökkel szélesítsék és mélyítsék el együttmûködésüket:

– elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az együtt- mûködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intéz- mények, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és ka- marák, a regionális és helyi szervek között, ösztönözve a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági informá-

(7)

ciók cseréjét, valamint képviselõik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásait;

– információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és elõsegítik az üzleti szereplõk részvételét a fejlesztési pro- jektekben;

– szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévõk szélesítését, elõsegí- tik mind az egyének, mind a vállalkozások közötti látoga- tásokat, találkozókat és más kapcsolatfelvételeket;

– ösztönzik a beruházási tevékenységet, a vegyes válla- latok alapítását, és cégképviseletek és fiókvállalatok léte- sítését;

– üzleti információkat cserélnek, ösztönzik a vásáro- kon és kiállításokon történõ részvételt és az üzleti esemé- nyek, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

– elõsegítik a kis- és középvállalkozások erõteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

– konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértõi szolgáltatások nyújtásával elõsegítik az együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken;

– ösztönzik pénzintézeteiket és bankszektorukat a szo- rosabb kapcsolatok kialakítására és együttmûködésük erõ- sítésére;

– elõsegítik a régiók közötti és a nemzetközi szintû együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás megkötésével egy „Vegyes Bizottságot” hoznak létre, amelynek összehí- vása a Szerzõdõ Felek kérésére történik, felváltva Magyar- országon és Egyiptomban. A Bizottságot a Magyar Köz- társaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma és az Egyiptomi Arab Köztársaság Nemzetközi Együttmûkö- dési Minisztériuma vezeti.

A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba:

– a kétoldalú kapcsolatok alakulásának megvitatása;

– új lehetõségek feltárása a jövõbeli gazdasági, tudo- mányos és mûszaki együttmûködés további fejlesztéséhez;

– javaslatok kidolgozása a gazdasági együttmûködés feltételeinek javítására a két ország vállalatai között;

– javaslatok tétele a jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozóan.

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás végrehajtásá- val, illetve értelmezésével kapcsolatos véleményeltérése- ket a Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Köz- társaság európai uniós tagságából fakadó és arra tekintettel

alkalmazandó kötelezettségeit. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem idézhetõk vagy értel- mezhetõk – sem részben, sem egészben – úgy, hogy ér- vénytelenítsék, módosítsák vagy más módon befolyásol- ják a Magyar Köztársaságnak az Európai Uniót létrehozó Szerzõdésekben, valamint az Európai Unió elsõdleges és másodlagos joganyagában foglalt kötelezettségeit, sem a Szerzõdõ Feleknek azon kötelezettségeit, amelyeket az Egyiptomi Arab Köztársaság és az Európai Unió által Luxembourgban, 2001. június 25-én aláírt Euro-Mediter- rán Társulási Megállapodás és az Euro-Mediterrán Társu- lási Megállapodásnak egyfelõl az Európai Unió és Tagál- lamai, másfelõl az Egyiptomi Arab Köztársaság által alá- írt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár- saság csatlakozásáról szóló, Brüsszelben 2004. december 20-án aláírt jegyzõkönyve szabályoz.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a két ország szükséges jogi eljá- rásának befejezését jelzõ jegyzékváltás napján lép hatály- ba és hároméves idõszakra marad érvényben, ezután to- vábbi egy-egy éves periódusokkal automatikusan meg- hosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerzõdõ Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról hat hónappal a lejá- rat elõtt a másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti.

A megszüntetés az értesítést követõ hat hónappal lép ér- vénybe.

A jelen Megállapodás hatálybalépésével az 1996. már- cius 26-án Kairóban aláírt, a Magyar Köztársaság Kormá- nya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági, Tudományos és Technikai Együttmûködési Megállapodás hatályát veszíti.

Kelt és aláírásra került Budapesten, 2007. szeptember 20-án, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyel- ven, és mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérõ értelme- zés esetén az angol szöveg a mérvadó.

Agreement

on Economic Co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Government

of the Arab Republic of Egypt

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

(8)

– Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

– Willing to develop and intensify their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

– Convinced that, deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

– Taking into consideration the interest of the Contracting Parties in the participation the EUROMED co-operation,

have agreed as follows:

Article 1

Within the framework of their respective legislation, while observing and fully conforming to their international obligations, the Contracting Parties shall promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current status and perspectives of their economic, scientific and technical co-operation, agreed that favourable conditions for long-term co-operation exist in the following areas:

– Agriculture, – Oil and Gas, – Industry, – Environment,

– Electricity and Energy,

– Telecommunications and Information Technology, – Tourism,

– Water management, – Housing and Construction,

– Higher Education and Scientific Research, – Healthcare,

– Administrative Development, – Transport, and

– Other fields agreed upon between the Contracting Parties.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

– Promoting links and strengthening co-operation between their respective economic policy-makers,

government agencies, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, and visits of their representatives and other economic and technical delegations,

– Facilitating the participation of business operators in development projects, and exchanging information on development priorities,

– Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between business communities of the two countries, encouraging visits, meetings and other interactions between both individuals and enterprises,

– Encouraging investment activities, the establishment of joint ventures and company representations and branch offices,

– Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting stronger involvement of small and medium-size private sector enterprises in bilateral economic relations,

– Encouraging co-operation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

– Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts with each other and strengthen their co-operation respectively,

– Promotion of inter-regional co-operation and co-operation on the international level in issues of mutual interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint Commission” shall be established that shall be convened upon request of the Contracting Parties alternately in Hungary and Egypt. This commission shall be headed by the Ministry of Economy and Transport of the Republic of Hungary and the Ministry of International Cooperation of the Arab Republic of Egypt.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

– Discussing the development of bilateral relations, – Identifying the potentials development of future economic, scientific and technical co-operation,

– Drawing up suggestions for the improvement of terms of co-operation between enterprises of both countries,

– Making proposals for the application of this Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties on the implementation or interpretation of this Agreement are to be settled within the framework of the Joint Commission.

(9)

Article 5

This Agreement shall in no way prejudice to the obligations of the Republic of Hungary as a member state of the European Union, and is subject to those obligations.

Consequently the provisions of this Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union, or the obligations of the Contracting Parties under the Euro- Mediterranean Association Agreement between the Arab Republic of Egypt and the European Communities signed in Luxembourg on June 25, 2001 and the Protocol to the Euro- Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union signed in Brussels on December 20, 2004.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of exchanging notes indicating the completion of the required legal procedures of both countries and shall be in force for a period of three years. Thereafter it shall be extended for successive one year periods unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it six months prior to its expiry.

The termination will be effective six months after the date of the notification.

By entry into force of this Agreement, the Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Arab Republic of Egypt, signed in Cairo, on March 26, 1996 shall cease to be in force.

Done at Budapest, on the 20thof September 2007, in two originals in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation the English text shall prevail.

For the Government For the Government of Republic of Hungary of the Arab Republic of Egypt”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki- vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 6. cikkében meg- határozott idõpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba- lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések- rõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 264/2007. (X. 10.) Korm.

rendelete

az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához

szükséges szabályokról szóló

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (2) bekezdésében foglalt fel- hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésé- nek b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következõ új d)ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„d) idõtartam meghosszabbítása iránti kérelem:a kö- zösségi rendelet alapján a tanúsítvány idõtartamának meg- hosszabbítására irányuló kérelem.”

2. §

A Korm. rendelet 2. §-a a következõe)ponttal egészül ki, és egyidejûleg aze)–g)pontok jelölésef)–h)pontokra változik:

(A Magyar Szabadalmi Hivatal hatáskörébe a tanúsít- ványokkal kapcsolatos következõ ügyek tartoznak:)

„e)a tanúsítvány idõtartamának meghosszabbítása és a meghosszabbítás megvonása;”

3. §

A Korm. rendelet 3. §-ának (10) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

(10)

„Ha a bejelentõ a hiánypótlási felhívásra a kitûzött ha- táridõn belül nem válaszol, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.”

4. §

A Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a tanúsítványról, il- letve a bejelentés elutasításáról vagy visszavontnak tekin- tésérõl a közösségi rendelet 11. cikke szerint hivatalos lap- jában hatósági tájékoztatást közöl.”

5. §

A Korm. rendelet a következõ alcímmel és 4/A–4/B. §-okkal egészül ki:

„A tanúsítvány idõtartamának meghosszabbítása 4/A. § (1) Az idõtartam meghosszabbítása iránti kérel- met a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) Az idõtartam meghosszabbítása iránti kérelemre kü- lön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kére- lem benyújtásától számított két hónapon belül; a kérelem díjának megfizetésére a 3. § (5) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az idõtartam meg- hosszabbítása iránti kérelem benyújtásának tényérõl hiva- talos lapjában a közösségi rendelet 9. cikkében meghatáro- zott módon közöl hatósági tájékoztatást.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal megvizsgálja, hogy az idõtartam meghosszabbítása iránti kérelem megfelel-e a közösségi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(5) Ha az idõtartam meghosszabbítása iránti kérelem nem felel meg a (4) bekezdés alapján vizsgált feltételek- nek, a kérelmezõt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypót- lás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a vizsgált kö- vetelményeket. Ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásra a kitûzött határidõn belül nem válaszol, a kérelmet vissza- vontnak kell tekinteni.

4/B. § (1) Ha az idõtartam meghosszabbítása iránti kére- lem megfelel a közösségi rendeletben, az Szt.-ben és az e rendeletben elõírt követelményeknek, a Magyar Szaba- dalmi Hivatal a tanúsítvány idõtartamát a közösségi rende- let 13. cikkének (3) bekezdése szerint meghosszabbítja.

(2) Ha az idõtartam meghosszabbítása iránti kérelmet a bejelentéssel egyidejûleg, illetve a tanúsítvány megadása iránt folyamatban lévõ eljárásban nyújtották be, a Magyar Szabadalmi Hivatal a kérelemrõl a tanúsítvány megadása tárgyában hozott – eljárást befejezõ – döntésében dönt.

(3) A már megadott tanúsítvány idõtartamának meg- hosszabbítására irányuló eljárást a tanúsítvány megszûné- sének, illetve érvénytelenségének megállapítására irányu-

ló eljárás jogerõs befejezésig fel kell függeszteni. Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal megállapítja a tanúsítvány megszûnését, illetve érvénytelenségét, az idõtartam meg- hosszabbítása iránti kérelmet visszavontnak kell tekinteni;

ellenkezõ esetben a tanúsítvány idõtartamának meg- hosszabbítására irányuló eljárást folytatni kell.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az idõtartam meg- hosszabbításáról, illetve a kérelem elutasításáról vagy visszavontnak tekintésérõl a közösségi rendelet 11. cikke szerint hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást közöl.

(5) Az idõtartam meghosszabbítását be kell jegyezni a tanúsítványlajstromba.”

6. §

A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelke- zés lép:

„5. § (1) Az Szt. eltérõ rendelkezése hiányában a Ma- gyar Szabadalmi Hivatal csak megváltoztatási kérelem alapján és csak annak a bírósághoz történõ továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a következõ kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – döntését:

a) a tanúsítvány megadása és idõtartamának meg- hosszabbítása;

b) a tanúsítvány megszûnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése;

c) a tanúsítvány érvénytelenségének megállapítása;

d) a nemleges megállapítás;

e) a tanúsítvány idõtartama meghosszabbításának meg- vonása.

(2) Az (1) bekezdésc)pontjában – feltéve, hogy az eljárás a 9. § (4) bekezdése alapján folyt –, valamintd)ése)pontjá- ban említett kérdésekben hozott – az eljárást befejezõ – dön- tését – az Szt. eltérõ rendelkezése hiányában – a Magyar Sza- badalmi Hivatal megváltoztatási kérelem alapján is csak ak- kor módosíthatja vagy vonhatja vissza, ha megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a felek a döntés módosítását vagy visszavonását egybehangzóan kérik.

(3) A tanúsítvány megadására, illetve idõtartamának meghosszabbítására irányuló eljárásra egyebekben a Ma- gyar Szabadalmi Hivatalnak a szabadalmi ügyekben való eljárására vonatkozó általános szabályokat (Szt. VII. feje- zet) kell megfelelõen alkalmazni, a következõ eltérésekkel:

a) a közösségi rendelet 7. cikkében megszabott határ- idõk elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye;

b) az Szt.-nek a nyilvánosságra vonatkozó szabályait (53. §) a bejelentés benyújtásának napjától alkalmazni kell;

c) a tanúsítványokkal kapcsolatos ügyek elektronikus úton nem intézhetõk.”

7. §

A Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésénekh)pontja he- lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tanúsítványlajstromban fel kell tüntetni különösen)

(11)

„h) a tanúsítvány idõtartamát, idõtartamának meg- hosszabbítását, illetve a meghosszabbítás megvoná- sát;”

8. §

A Korm. rendelet a következõ alcímmel és 8/A. §-sal egészül ki:

„Az idõtartam meghosszabbításának megvonása 8/A. § (1) Az idõtartam meghosszabbításának megvo- nása esetén a tanúsítvány idõtartama a közösségi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott ideig tart.

(2) Az idõtartam meghosszabbításának megvonására irányuló kérelmet elutasító jogerõs határozat kizárja, hogy azonos ténybeli alapon, ugyanazon tanúsítványra vonat- kozóan az idõtartam meghosszabbításának megvonása iránt bárki újabb eljárást indítson.

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal az idõtartam meg- hosszabbításának megvonásáról – a közösségi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint – hivatalos lapjában ha- tósági tájékoztatást közöl.”

9. §

(1) A Korm. rendelet 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal háromtagú tanács- ban jár el a tárgyaláson és hoz határozatot a tanúsítvány ér- vénytelenségének megállapítására, illetve az idõtartam meghosszabbításának megvonására irányuló eljárásban, kivéve, ha az eljárás a (3) bekezdésben megjelölt jogcímek valamelyike alapján indult.”

(2) A Korm. rendelet 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5)–(7) bekezdések számozása (6)–(8) bekezdésekre változik:

„(5) Ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a már megadott tanúsítvány idõtartamát a közösségi rendelet és a 4/A–4/B. §-ok alapján meghosszabbította, a tanúsítvány érvénytelenségét, illetve megszûnését megállapító határo- zatban egyidejûleg rendelkezni kell a tanúsítvány idõtarta- mának meghosszabbításáról rendelkezõ határozat hatá- lyon kívül helyezésérõl.”

(3) A Korm. rendelet 9. §-ának – a (2) bekezdés értelmé- ben (6) bekezdésre változó számozású – (5) bekezdése he- lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására és a tanúsítvány idõtartama meghosszabbításának megvo- nására irányuló eljárásra egyebekben az Szt.

80–81/A. §-ait kell megfelelõen alkalmazni.”

Záró rendelkezések 10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik na- pon lép hatályba; rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat veszítik az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet mó- dosításáról szóló 221/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1–3. §-ai.

(3) E rendelet 1–9. §-ai, valamint a (2) bekezdés a ren- delet hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik.

11. §

E rendelet megállapítja a gyermekgyógyászati felhasz- nálásra szánt gyógyszerkészítményekrõl, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosí- tásáról szóló, 2006. december 12-i 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. és 52. cikkének végre- hajtásához szükséges rendelkezéseket.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péters. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány 270/2007. (X. 18.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

módosításáról

Az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b)pontjában foglalt feladatkörében, a Kutatási és Technológiai Innová- ciós Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. §b)pontjá- ban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõ- ket rendeli el:

1. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Tanács a kutatás-fejlesztés és az innováció terü- letén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továb- biakban: Minisztérium) és a Nemzeti Kutatási és Techno- lógiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mellett mûködõ, stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület.”

(12)

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(1) A Tanács feladata a gazdaság modernizációjának, mindenekelõtt a tudományos és mûszaki fejlõdésnek, az innovációnak elõsegítése, valamint a gazdaság nemzetkö- zi versenyképességének javításában való közremûködés.”

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tanács – a Közösségi Támogatási Keret, vala- mint az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív prog- ramjai forrásainak felhasználása érdekében az Európai Unió által társfinanszírozott intézkedések kivételé- vel – egyetértési jogot gyakorol az Alap

a) felhasználási terve tekintetében, beleértve a pályáza- ton kívül nyújtott egyedi támogatások odaítélésének a szempontjait;

b) támogatási céljai, pályázati stratégiája, továbbá a dön- téshozatal szakmapolitikai irányelvei és a pályázati eredmé- nyek értékelési szempontjainak meghatározása tekintetében;

c) pénzeszközeibõl nyújtott pénzügyi támogatások fi- nanszírozási és döntéshozatali rendjének tekintetében.”

(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Tanács elõzetesen véleményezi a Közösségi Tá- mogatási Keret, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai forrásainak felhasználása érde- kében az Alapból támogatott és az Európai Unió által kuta- tás-fejlesztési és innovációs céllal társfinanszírozott intéz- kedéseket, különösen a támogatási célok, a vonatkozó ak- ciótervek és a pályázati stratégiák tekintetében.”

4. §

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(1) A Tanács tizenöt tagú szakmai testület. A tagok közül 6 fõ a Kormányt képviseli, 9 fõ a gazdasági és a tudományos életet képviselõ nem kormányzati szakember. A Tanács tag- jait és közülük a testület elnökét – a Hivatal elnöke vélemé- nyének meghallgatását követõen – a miniszter elõterjesztése alapján a miniszterelnök bízza meg három évre. A megbízás egy ízben, legfeljebb 2 évre meghosszabbítható.”

5. §

(1) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének d)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tanács elnöke nem lehet]

„d) a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, illetve a Magyar Rektori Konferencia elnöke;”

(2) Az R. 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A Tanács tagja nem vehet részt az Alapból finanszí- rozott támogatási igényeket elbíráló szakmai bizottságok munkájában, a projektjavaslatoknak a támogatási igény el- bírálását megelõzõ szakmai bírálatában. A Tanács tagja to- vábbá nem láthat el az egyes, az Alapból támogatott pályá- zatok, pályázati rendszerek és programok utólagos értéke- lésére irányuló szakértõi tevékenységet.”

6. §

Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(3) A tagságra alkalmatlannak kell tekinteni azt a sze- mélyt, aki egy éven belül a tanácsülések több mint 50%-án nem vesz részt.”

7. §

(1) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 8 tag jelen van. Jelenlétnek számít az ülés ideje alatti telefonos, te- lekonferencia vagy videokonferencia általi részvétel is. A tagság személyre szóló, át nem ruházható. A Tanács üléseirõl hangfelvétel és 8 napon belül részletes jegyzõkönyv készül.”

(2) Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Véleményezési jog gyakorlása esetében a jelenlé- tükben akadályoztatott tagok szavazhatnak levélben, tele- faxon vagy elektronikus levelezõrendszeren keresztül. Az írásbeli szavazás részletes szabályait a Tanács ügyrendje tartalmazza.”

8. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(1) A Tanács feladatainak ellátását és munkájának szervezését a Hivatal szervezeti egységeként mûködõ Tit- kárság segíti. A Titkárság szakmai felügyeletét a Hivatal és a Tanács elnöke együtt látja el.”

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha- tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 5. §-a (3) bekezdésénekc)pontja.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

(13)

A Kormány 272/2007. (X. 19.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról

és kihirdetésérõl 1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kor- mánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló megál- lapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályá- nak elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:

„Agreement

between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Singapore

on economic co-operation

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Singapore, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

– Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

– With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

– With the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

– Within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations

have agreed as follows:

Article 1

The main objective of this Agreement is to promote and develop bilateral economic co-operation.

The Contracting Parties shall, within the framework of their respective legislation in force, make every effort to develop and strengthen economic co-operation, on a basis as broad as possible, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, in particular in the following areas:

– Agriculture and food processing industry, – Energy,

– Electrical and electronic equipment, – Chemical and petrochemical industry, – Infrastructure development,

– Water management and forestry industry,

– Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry,

– Tourism,

– Information Technology and Communications, – Transport,

– Science and technology,

– Co-operation in the markets of third countries.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

– Promoting links and strengthening the co-operation between the government institutions, public and private sector organizations through the exchange of economic and business information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

– Exchanging information on development priorities and encouraging the business circles of both countries to participate in development projects,

– Encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting the stronger participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations,

(14)

– Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their co-operation respectively,

– Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices,

– Co-operation at the international level on economic issues of mutual interest.

Article 4

The Contracting Parties designate respectively the Singapore Ministry of Trade and Industry and the Hungarian Ministry of Economy and Transport, or any other agencies so designated by their respective Governments, as the contact points to promote and facilitate economic co-operation under this Agreement.

The contact points will work with their respective relevant agencies in the implementation of this Agreement.

Article 5

Co-operation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and without prejudice to the fulfillment of the obligation by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements in which they are party to.

Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect those obligations, including the obligations of the Republic of Hungary deriving from the Treaties on which the European Union is based.

Article 6

Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved without unreasonable delay, by friendly consultations and negotiations.

Either Contracting Party may request in writing, amendments to this Agreement. Any amendments agreed to between the Contracting Parties shall come into force thirty (30) days after the Contracting Parties have notified each other of the completion of their respective constitutional and/or legal procedures which may be necessary for giving effect to such amendments.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the date of exchanging notes indicating the completion of the constitutional and/or legal procedures of both countries.

The Agreement shall be valid for a period of five (5) years, and shall be automatically renewed for successive periods of the same duration. Either Party may terminate this Agreement by giving at least six (6) months’ notice in writing through diplomatic channels to the other Party of its intention to terminate this Agreement, or may notify the other Party through diplomatic channels that it does not wish to renew this Agreement, not less than six months prior to the date of renewal.

Done and signed in Budapest, on 9th of October 2007, in two originals in the English language.

For the Government of For the Government of the Republic of Hungary the Republic of Singapore

Megállapodás

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köz- társaság Kormánya, a továbbiakban a „Szerzõdõ Felek”,

– azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú kapcsolatokat,

– azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tra- dicionális gazdasági kapcsolataikat,

– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján fejlesszék, és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûsza- ki és technológiai együttmûködésüket,

– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek erõsítése a további együttmûködéshez elõnyös feltételeket és megfelelõ alapot teremt,

– a két ország hatályos jogrendjének keretei között, és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban, a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás elsõdleges célja a kétoldalú gazda- sági együttmûködés elõsegítése és fejlesztése.

A Szerzõdõ Felek – hatályos jogrendjük keretein belül – mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehetõ leg- szélesebb alapokra helyezve fejlesszék és erõsítsék a gaz- dasági együttmûködést minden olyan területen, amely köl- csönös érdekeiket és elõnyeiket szolgálja.

(15)

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy különösen a következõ területeken kedve- zõek a feltételek a hosszú távú együttmûködésre:

– mezõgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar, – energetika,

– elektromos és elektronikai berendezések, – vegyipar és petrolkémiai ipar,

– infrastruktúrafejlesztés, – víz- és erdõgazdálkodás,

– egészségügy, orvostechnológia, gyógyászati és gyógyszeripar,

– turizmus,

– informatika és távközlés, – közlekedés,

– tudomány és technológia,

– harmadik országok piacain való együttmûködés.

3. Cikk

A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a megfelelõ eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttmûködésü- ket, úgymint:

– a kapcsolatok építésének elõsegítése és az együttmû- ködés erõsítése a kormányzati intézmények, az állami és a magánszektor szervezetei között a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági és üzleti információk cseréje, vala- mint képviselõik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásai révén,

– információcsere a fejlesztési prioritásokról és a két ország üzleti köreinek ösztönzése a fejlesztési projektek- ben való részvételre,

– a vásárokon és kiállításokon történõ részvétel bátorí- tása, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése,

– kis- és középvállalkozásaik erõteljesebb részvételé- nek ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

– pénzügyi intézményeik és bankszektoruk bátorítása a szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttmûködésük erõsítésére,

– a beruházási tevékenység, vegyes vállalatok alapítá- sának, képviseletek és fiókvállalatok létesítésének ösztön- zése,

– nemzetközi szinten a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági kérdésekben való együttmûködés.

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás szerinti gazda- sági együttmûködés elõsegítésére és ösztönzésére a szin- gapúri Kereskedelmi és Ipari Minisztériumot és a magyar

Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, illetve a kor- mányaik által e célra kijelölt más szervezeteket jelölik meg kapcsolattartóként.

A kapcsolattartók a jelen Megállapodás végrehajtása során a megfelelõ illetékes szervezeteikkel együtt végzik munkájukat.

5. Cikk

A jelen Megállapodás szerinti együttmûködést a Szer- zõdõ Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban hajtják végre, a Szerzõdõ Felek által kötött más kétoldalú, regio- nális vagy többoldalú megállapodásból eredõ kötelezettsé- gek teljesítésének sérelme nélkül.

Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezé- sei nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, hogy azok érvénytelenítik, vagy másképpen befolyásolják ezeket a kötelezettségeket, beleértve a Magyar Köztársaságnak az Európai Uniót létrehozó szerzõdésekbõl eredõ köte- lezettségeit.

6. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést in- dokolatlan késedelem nélkül, békés konzultáció és tárgya- lás útján rendeznek.

Jelen Megállapodás módosítását bármely Szerzõdõ Fél kérheti írásban. A Szerzõdõ Felek megegyezése szerinti módosítások harminc (30) nappal azt követõen lépnek ha- tályba, hogy a Szerzõdõ Felek értesítették egymást az ilyen módosítások hatálybalépéséhez szükséges alkotmá- nyos és/vagy jogi eljárások befejezõdésérõl.

7. Cikk

Jelen Megállapodás a két ország alkotmányos és/vagy jogi eljárásainak elvégzését igazoló jegyzékváltás napján lép hatályba. A Megállapodás öt (5) évig marad hatályban, ezután további, ezzel megegyezõ idõtartamra automatiku- san meghosszabbításra kerül. Jelen Megállapodást bárme- lyik Szerzõdõ Fél felmondhatja, ha a másik Felet hat (6) hónappal elõtte diplomáciai úton írásban értesíti a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról, vagy a meghosszabbítás esedékessége elõtt legkésõbb hat hónap- pal diplomáciai úton értesíti a másik Felet azon szándéká- ról, hogy nem kívánja a Megállapodást meghosszabbítani.

Kelt és aláírásra került Budapesten, 2007. október 9. napján, két eredeti példányban, angol nyelven.

A Magyar Köztársaság A Szingapúri Köztársaság Kormánya részérõl Kormánya részérõl”

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl. A

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt

1023/2007. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági

d) mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések von- tatására vagy szállítására használt jármûvek... megjegyzés:

(IX. A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített

(IV. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 11.) kérelmére a nemesfém