• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
32
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

Jogszabályok

6/2008. (III. 7.) GKM r. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások általános szabályairól . . . . 266 7/2008. (III. 12.) GKM r. A mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról . . 279

Kormányhatározat

1015/2008. (III. 12.) Korm. h. A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeirõl . . . . 279 Miniszteri utasítások

9/2008. (II. 25.) GKM utasítás az egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl . . . . 280 10/2008. (II. 25.) GKM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról . . . . 280 11/2008. (II. 25.) GKM utasítás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásának szabályairól . . . . 280 12/2008. (III. 12.) GKM utasítás az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projekt elõkészítéséért felelõs miniszteri biztos kinevezé-

sérõl és feladatairól szóló 3/2008. (III. 12.) GKM utasítás hatályon kívül helyezésérõl . . . . 280 13/2008. (III. 14.) GKM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról . . . . 280

Minisztériumi közlemények

Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl . . . . 280 Bejegyzett szervezet közzététele . . . . 280 Pályázati felhívás a 2007. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére . . . . 281

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szerve- zetekrõl . . . . 282

Egyéb közlemények

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázata az innnováció társadalmasítására (INNOSTARS-08) . . . . 291 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága közleményei . . . . 292

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 26 964 Ft Egy példány ára: 1575 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter 6/2008. (III. 7.) GKM

rendelete

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások

általános szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren- delem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Mi- nisztérium (a továbbiakban: GKM) fejezetéhez tartozó, a központi költségvetésben meghatározott elõirányzatok közül

a) az Energiafelhasználási hatékonyság javítása, b) a Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelõ- irányzat,

c) a Kis- és középvállalkozói célelõirányzat,

d) a Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének tá- mogatása,

e) a Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat, és

f) az Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia- gazdálkodási feladatok

elõirányzatokból (a továbbiakban együtt: elõirányza- tok) finanszírozott állami támogatások felhasználásának szabályrendszerére terjed ki.

(2) Az 1. § (1) bekezdésa)–d)pontjában szereplõ elõ- irányzatok költségvetési törvényben meghatározott célok- nak megfelelõ felhasználására vonatkozó részletes szabá- lyokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes tá- mogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályo- zásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban:

R1.) tartalmazza.

(3) A Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat felhaszná- lásánál a külgazdaság fejlesztési célelõirányzat felhaszná- lásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl és ellenõrzésérõl

szóló 120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet elõírásait is figyelembe kell venni.

(4) Az Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia- gazdálkodási feladatok elõirányzat felhasználásánál az in- formatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodá- si célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabá- lyairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) elõírásait is figyelembe kell venni.

(5) Az elõirányzatok felhasználására, kezelésére, mû- ködtetésére és ellenõrzésére, továbbá a jelen rendelet alap- ján meghirdetett pályázatokra az e rendeletben nem szabá- lyozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekez- dése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.

(IV. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) fog- laltak az irányadók.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK 2. §

E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás:az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés) 87. cikk (1) be- kezdése szerinti támogatás és a Rendelet 1. § 5. pontja sze- rinti csekély összegû (de minimis) támogatás;

2. beruházás megkezdésének napja:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési naplóval igazolva), olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés alapján a kivitelezõ nyilatkozatában a munkála- tok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap,

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartal- mazó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés, anyag, termék megrendelése,

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor, ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a meg- valósításra megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének napja,

d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterü- letre (építés és gép) kiterjedõen valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek meg- felelõ tevékenységek kezdési idõpontjai közül a legkoráb- bi idõpont,

e) az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok meg- rendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás elõzõekben meghatározott megkezdésének;

3. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken leg-

(3)

alább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg. Ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen be- ruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalkozás által egy hároméves idõszakon belül kivitele- zett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapí- tásakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatat- lan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni, a gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyok- tól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének idõpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyeknek – a Rendelet szerinti – egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés idõpontjakor érvényes árak és ár- folyam alkalmazandó;

4. referencia ráta:a támogatástartalom és az elszámol- ható költség jelenértékének kiszámításához használt muta- tószám, amelyet az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalma- zására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke határoz meg;

5. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatásnak nem minõ- sülõ forrás;

6. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a je- lenértéken számított elszámolható költség hányadosa, szá- zalékos formában kifejezve;

7. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak a Rendelet 2. számú mellék- letében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

8. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen:

KKV):a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támo- gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiak- ban: KKV-tv.) 3–5. §-a szerinti vállalkozás;

9. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez köz- vetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és a felvá- sárló kedvezményezett nem kapcsolt vállalkozása a léte- sítmény tulajdonosának;

10. mezõgazdasági termék:

a) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt termé- kek, kivéve a halászati és akvakultúratermékek piacá- nak közös szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

104/2000/EK rendelet) alkalmazási körébe tartozó halá- szati és akvakultúratermékeket,

b) a 4502, a 4503, 4505 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek),

c) a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelmérõl szóló 1987. július 2-i 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyet- tesítõ termékek;

11. induló beruházás:tárgyi eszközbe vagy immateriá- lis javakba történõ beruházás, amely új létesítmény felállí- tásával, meglévõ létesítmény bõvítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történõ diverzifikáció- jával, egy meglévõ létesítmény teljes termelési folyamatá- nak alapvetõ megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy lé- tesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került – vagy ha nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az eszközö- ket egy független beruházó veszi meg;

12. szinten tartást szolgáló eszköz:az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, im- materiális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõ- állított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezné;

13. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás:a nehéz helyzet- ben lévõ vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátala- kításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. ok- tóber 1-jei 2004/C 244/02. számú bizottsági közlemény szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozás;

14. általános képzés:az EK Szerzõdés 87. és 88. cikké- nek a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (a továb- biakban: 68/2001/EK rendelet) 2. cikke)pontjában meg- határozott képzés;

15. speciális képzés: a 68/2001/EK rendelet 2. cikk d)pontjában meghatározott képzés;

16. hátrányos helyzetû munkavállaló:a képzési támo- gatások vonatkozásában a 68/2001/EK rendelet 2. cikk g)pontjában meghatározott munkavállaló;

17. szén:az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bi- zottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû, köze- pes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba sorolt szén;

18. közösségi szabvány: olyan kötelezõ közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elõ elérendõ szinteket, illetve a közösségi jog által megszabott köteles- ségként megköveteli, hogy a nem túlzottan költséges elér- hetõ legjobb technikát alkalmazzák;

19. kutatási szervezet:olyan szervezet, amelynek jog- állásától és finanszírozási módjától függetlenül elsõdleges célja alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, köz- zététel vagy technológiaátadás útján, azzal, hogy minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményei ter- jesztésébe vagy oktatásba fektet. Azok a vállalkozások, amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek prefe- renciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz vagy az általa elért kutatási eredményekhez;

20. innovációs klaszterek: független vállalkozások – innovatív induló vállalkozások, kis-, közepes és nagyvál- lalkozások, valamint kutatási szervezetek – csoportosulá- sai, amelyek egy adott ágazatban és régióban mûködnek, és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az inten-

(4)

zív együttmûködésnek, az eszközök megosztásának, a tu- dás és a szakértelem cseréjének elõmozdításán keresztül, hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozá- sok közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és in- formációterjesztéshez;

21. harmadik feles finanszírozás: olyan konstrukció, amely esetben a vállalkozás, intézmény vagy egyéb szer- vezet (a továbbiakban együtt: megrendelõ) energiatakaré- kossági beruházását a támogatás kedvezményezettjeként egy külsõ vállalkozás (Energy Service Company – ESCO) tervezi, finanszírozza és hajtja végre. A beruházás költsé- gét a megrendelõ az energetikai rekonstrukció elõtti és utá- ni energiaszámlák közti különbségbõl fizeti az ESCO cég- nek;

22. alapkutatás: elsõdlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhetõ tényekre vonatkozó tudományos isme- retek bõvítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerezõ vagy elméleti munka, amely lehet

a) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bõvíté- sére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen tár- sadalmi vagy gazdasági haszon elérése, az eredmények gyakorlati problémák megoldására történõ alkalmazása,

b) célzott alapkutatás:a tudományos ismeretek bõvíté- sére irányuló olyan kutatás, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövõbeli problémák megoldására alapul szolgál;

23. alkalmazott kutatás:új ismeret szerzésére elsõdle- gesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett ere- deti vizsgálat;

24. kísérleti fejlesztés:a kutatásból vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létezõ tudásra támaszkodó te- vékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárá- sok, rendszerek, szolgáltatások létrehozása vagy a már meglévõk lényeges továbbfejlesztése;

25. technológiai innováció: minden olyan tudomá- nyos, mûszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jelle- gû tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történõ befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint mûszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet;

26. eljárási innováció:új vagy jelentõs mértékben javí- tott termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása, ide- értve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverek- ben eszközölt jelentõs változtatásokat is;

27. szervezési innováció:új szervezési módszer alkal- mazása a vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi szervezetében vagy külsõ kapcsolataiban, azzal, hogy az ezen területeken eszközölt olyan változtatások, amelyek a vállalkozáson belül már alkalmazott szervezési módszere- ken alapulnak, a vezetési stratégia megváltoztatása, a fúzi- ók és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszünte- tése, az egyszerû tõkepótlás vagy tõkenövelés, a kizárólag az értékesítési árak megváltoztatásához köthetõ változá- sok, az egyedi igényekhez igazítás, a rendes szezonális és egyéb ciklikus változások, az új vagy jelentõsen tovább-

fejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem nem minõ- sül innovációnak;

28. kutatás-fejlesztés-innováció (a továbbiakban:

K+F+I):magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást, a kísérleti fejlesztést, a technológiai innovációt, az eljárási innovációt és a szervezési innovációt;

29. kapcsolt vállalkozás:a KKV-tv. 4. § (3)–(6) bekez- dése szerinti kapcsolt vállalkozás.

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS CÉLJAI

3. §

Az Áht. rendelkezéseivel összhangban a GKM minden- kori intézményi stratégiájának megvalósítását célzó támo- gatási programok általános céljai a következõk:

a) piac- és befektetésbarát üzleti környezet megterem- tése, amely a piaci korlátok lebontásával élénkíti a ver- senyt, ösztönzi az innováción és tudásalapú gazdaságon nyugvó növekedést, valamint segíti a vállalkozások külpi- aci megjelenését,

b) tisztességes és egyenjogú piaci feltételek kialakítása a hazai vállalkozások számára a hazai és nemzetközi ver- senyben való sikeres részvétel érdekében,

c) versenyképes piaci információkhoz, finanszírozási forrásokhoz, új technológiákhoz való hozzáférés elõsegí- tése a vállalati humánerõforrás és vállalati menedzsment minõségének javítására, a tudástranszfer serkentésére, az e-gazdaság elõnyeinek kiaknázására,

d) a vállalkozások humán erõforrásainak, információs kultúrájának fejlesztése, az infokommunikációs eszközök és alkalmazások felhasználásának ösztönzése, az azokhoz való hozzáférés elõsegítése,

e) a hazai vállalkozások nemzetközi kereskedelmi kap- csolatainak és exporttevékenységének ösztönzése, a hazai vállalkozások export-kapacitásainak bõvítése, export- készültségének erõsítése,

f) az energiatakarékosság elõsegítése, valamint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások fel- használásának növelése,

g) a KKV-k versenyképességének, esélyegyenlõségé- nek, termelési, értékesítési, beszerzési együttmûködésé- nek, beszállítói lehetõségeinek, valamint az információs gazdaságba való bekapcsolódásának elõsegítése.

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGCÍMEI

4. §

(1) Az elõirányzatok a következõ jogcímeken használ- hatók fel:

(5)

1. vállalati beruházások támogatása, kiemelten techno- lógiai korszerûsítés ösztönzése,

2. vállalkozói inkubátorházak létesítésének és fejlesz- tésének elõsegítése, szolgáltatásaik igénybevételének tá- mogatása,

3. munkahelyteremtõ, vállalkozásfejlesztõ beruházá- sok támogatása – a területfejlesztés kedvezményezett tér- ségeit meghatározó, mindenkor hatályban lévõ jogszabály szerint – a településfejlesztés szempontjából leghátrányo- sabb helyzetû kistérségekben,

4. a vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése, 5. tõzsdei bevezetés ösztönzése,

6. mûködõtõke-befektetések ösztönzése,

7. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hoz- záférésének megkönnyítése pénzügyi eszközök kínálata révén,

8. kockázatitõke-befektetés nyújtása KKV-k részére, 9. vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szel- lem erõsítése,

10. vállalati humánerõforrás-fejlesztés, -képzés, 11. a vállalkozások vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítá- sa és elterjesztése, piaci tanácsadási szolgáltatások igény- bevételének támogatása,

12. a KKV-k innovációs képességének fejlesztése, 13. piaci információhoz való hozzáférés elõsegítése, 14. a KKV-k fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezése lebonyolítása, az ezeken való részvétel támogatása,

15. az Európai Közösség és egyéb nemzetközi szerve- zetek programjaiban való magyar részvétel és tagdíj társ- finanszírozása,

16. korszerû vállalatirányítási, minõségi, környezeti és egyéb hazai és közösségi szabványok, tanúsítványok be- vezetésének támogatása,

17. az országos és helyi piaci zavarok megelõzése, mérséklése és megszüntetése, piaci megfigyelési rendszer mûködtetése,

18. egyes régiók, ipari területek környezetvédelmi re- habilitációja,

19. logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, 20. innovációs hídképzõ-intézmények létrehozása, szolgáltatásainak fejlesztése,

21. KKV-k részére iparjogvédelmi jogok megszerzésé- hez és megújításához nyújtott támogatás és tanácsadás,

22. találmányok piaci bevezetésének ösztönzése, 23. az innováció társadalmi elismertségének támoga- tása, innovációs díjakhoz való hozzájárulás,

24. az elektronikus kereskedelem és az elektronikus aláírás használata széles körû elterjesztésének serkentése, 25. szélessávú hálózati infrastruktúrához való hozzáfé- rés elõsegítése,

26. infokommunikációs technológiaalapú megoldások és infokommunikációs szolgáltatások elterjedésének ösz- tönzése,

27. a digitális írástudás széles körû elterjesztése, digitá- lis tartalom fejlesztése, az információs társadalomról le- szakadó csoportok esélyeinek javítása,

28. a nyilvánosság számára hozzáférhetõ informatikai szolgáltatások elterjesztése,

29. nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának digitá- lis megõrzése, közösségeik bekapcsolása az információs társadalomba, illetve az informatikai esélyek egyenlõségé- nek biztosítása,

30. környezetvédelmi szempontú technológiaváltás, a hazai környezetvédelmi ipar termelésének és szolgáltatá- sának növelése,

31. energiamegtakarítást, alternatív és megújuló ener- gia felhasználását célzó beruházások és fejlesztések támo- gatása,

32. a távhõellátás primer oldali korszerûsítésének tá- mogatása,

33. megújuló energiaforrások felhasználásának támo- gatása,

34. energiatakarékossági szemlélet kialakításának tá- mogatása,

35. energiatakarékos közlekedésszervezés megvalósí- tásának a támogatása,

36. vállalkozói alapon megvalósuló „harmadik feles”

energiamegtakarítási konstrukciók támogatása, 37. veszteségfeltáró vizsgálatok támogatása.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatok az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken túl jogsza- bályban vagy a Kormány határozatában meghatározott egyes gazdaságstratégiai és egyéb célok végrehajtása ér- dekében is felhasználhatók a Magyar Köztársaság nemzet- közi kötelezettségeivel, az állami támogatásokra vonat- kozó közösségi szabályokkal és az Áht. elõírásaival össz- hangban.

A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETÕK (KEDVEZMÉNYEZETTEK) KÖRE

5. §

A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támoga- tás – a konstrukció tartalmától függõen – a Magyarorszá- gon székhellyel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyi- ségû vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, külföldi szék- helyû vállalkozások magyarországi fióktelepei, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkeze- tek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák részére nyújtható.

(6)

A TÁMOGATÁSOK FORMÁI 6. §

(1) Az elõirányzatok terhére az e rendeletben meghatá- rozott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogala- nyok részére nyújtható:

a) mûködési támogatásnak nem minõsülõ visszafizeté- si kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:

vissza nem térítendõ támogatás),

b) a támogatási szerzõdésben meghatározott visszafi- zetési vagy megfizetési kötelezettség melletti nem végle- ges juttatás vagy szolgáltatás (a továbbiakban: visszatérí- tendõ támogatás),

c) vissza nem térítendõ kamattámogatás, d) faktoringdíj-támogatás,

e) lízingdíj-támogatás, f) garanciadíj-támogatás,

g) részesedés szerzése kockázati tõkealapban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási for- mák egy kedvezményezett tekintetében együttesen és egy idõben is alkalmazhatók.

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK 7. §

A 4. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ típu- sú támogatás nyújtható:

a) regionális beruházási támogatás – amelyre a Szerzõ- dés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási tá- mogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve e rendelet 1–14. §-ában, valamint 22–25. §-ában foglaltak az irány- adók – nyújtható a 4. § (1) bekezdés 1–4., 19–20. pontjá- ban – a 20. pontban az innovációs hídképzõ-intézmények szolgáltatásainak fejlesztése kivételével –, 25–26. pontjá- ban, valamint 30–32. pontjában megjelölt jogcímek alap- ján;

b) kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvál- lalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmoz- dítását célzó állami támogatásokról szóló 2006. augusz- tus 18-i 2006/C 194/02. számú közösségi iránymutatás szerint a 4. § (1) bekezdés 8. pontjában megjelölt jogcím alapján, ha ezt a támogatási programot az Európai Bizott- ság az EK-Szerzõdés 88. cikk (3) bekezdésében meghatá- rozott eljárásban engedélyezte. A kockázati tõkejuttatás feltételeit, a tõkenyújtással foglalkozó alap vagy befekte- tési eszköz mûködési szabályait – ezen támogatási kategó- ria alkalmazása esetén – a gazdasági és közlekedési mi- niszter (a továbbiakban: miniszter) külön szabályozza;

c) képzési célú támogatás – amelyre a 68/2001/EK ren- deletben foglalt rendelkezések, illetve e rendelet 1–7. §-a, 15. §-a, valamint a 22–25. §-a az irányadó – nyújtható a

4. § (1) bekezdés 9–12., valamint a 27. pontjában megje- lölt jogcímek alapján;

d) KKV támogatásnak minõsül – amelyre az EK-Szer- zõdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 70/2001/EK rendelet) rendelkezéseit, il- letve e rendelet 1–7. §-át, 16. §-át, valamint 22–25. §-át kell alkalmazni – a 4. § (1) bekezdés 11., 12., 14., 21., 24., 26. és 28. pontjában megjelölt jogcímek alapján nyújtott támogatás;

e) iparjogvédelmi jog támogatása nyújtható – a kutatás- hoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támoga- tásokról szóló 2006. december 30-i 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály (a továbbiakban: 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály) 5.3 pontjában, illetve e rendelet 1–7. §-ában, 17. §-ában, a 18. § (1)–(6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, valamint 22–25. §-ában foglaltaknak megfelelõen – a 4. § (1) bekez- dés 21. pontjában megjelölt jogcím alapján;

f) innovációs tanácsadó és innovációs támogató szol- gáltatásokhoz támogatás nyújtható – a 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály 5.6 pontjában fog- laltaknak, illetve e rendelet 1–7. §-ának, 17. §-ának, 18. § (7) bekezdésének, 19. § (2) bekezdésének, 20. § (1) bekez- désének, valamint 22–25. §-ának megfelelõen – a 4. § (1) bekezdés 20. és 22. pontjában megjelölt jogcímek alap- ján;

g) innovációs klasztereknek támogatás nyújtható – a 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály 5.8 pontjá- ban foglaltaknak, illetve e rendelet 1–7. §-ának, 17. §-ának, 18. § (8)–(11) bekezdésének, 19. § (3)–(4) be- kezdésének, 20. § (2)–(6) bekezdésének, valamint 22–25. §-ának megfelelõen – a 4. § (1) bekezdés 20. pont- jában megjelölt jogcím alapján;

h) csekély összegû támogatás – a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazá- sáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet), foglaltak, illetve e rendelet 1–7. §-a, valamint 21–25. §-a alapján nyújtható – a 4. § (1) bekezdés 1–37. pontjában megjelölt jogcímek alapján.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A támogatás feltétele és célja 8. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási támogatás induló beruházáshoz nyújtható.

(2) E rendelet alapján regionális beruházási támogatás csak akkor ítélhetõ oda, ha a kedvezményezett még a beru- házás megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét be-

(7)

nyújtja, és a támogatási programot kezelõ szervezet írás- ban megerõsíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képezõ – projekt elvben megfelel az e rendeletben megha- tározott jogosultsági feltételeknek.

(3) A regionális beruházási támogatások átláthatóságá- nak növelése céljából e rendelet regionális beruházási tá- mogatásokra vonatkozó rendelkezéseit a GKM honlapján is közzé kell tenni.

A támogatás mértéke

9. §

(1) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendel- kezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási for- rásból származó összes támogatás intenzitása nem halad- hatja meg a (2)–(5) bekezdésben meghatározott mértéke- ket. A támogatás összege a tárgyi vagy immateriális beru- házási költségek alapján kiszámított támogatásnak a bér- költségek alapján kiszámított támogatással történõ kombi- nálása esetén sem haladhatja meg a régió számára megálla- pított felsõ határból eredõ legkedvezõbb összeget.

(2) A maximális támogatási intenzitás a Rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti érték.

(3) A támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatá- rozott mértéknek,

a) ha a pályázó a pályázat benyújtásakor kisvállalko- zásnak minõsül – szállítási ágazat és nagyberuházás kivé- telével – 20 százalékponttal,

b) ha a pályázó a pályázat benyújtásakor középvállal- kozásnak minõsül – szállítási ágazat és nagyberuházás ki- vételével – 10 százalékponttal

növelt értéke.

(4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak meg- felelõ forintösszegig,

b) 50 százaléka, a jelenértéken 50 és 100 millió euró- nak megfelelõ forintösszeg közötti részre,

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ forintösszeg feletti részre.

(5) Ha egy vállalkozás a KKV-kba történõ kockázati tõ- kebefektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján mentesített, állami támogatásnak minõsülõ kockázati tõkejuttatásban része- sül, a tõkejuttatástól számított három éven belül – a nyúj- tott tõke összegéig – az adott vállalkozásnak e rendelet alapján megítélt beruházási támogatás intenzitását 20 szá- zalékkal csökkenteni kell.

A regionális beruházási támogatás igénybevételének alapvetõ feltételei

10. §

(1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvá- sárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezmé- nyezett az elszámolható költségek legalább 25 százalékát saját forrásból biztosítja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a kedvezményezett KKV.

(4) Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve KKV által vá- sárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(5) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett a beruházást annak teljes befejezé- sétõl (üzembe helyezés idõpontjától) számított legalább öt évig, KKV-k esetén legalább három évig fenntartja az érintett régióban (kötelezõ üzemeltetési idõszak).

(6) A támogatás immateriális eszközre akkor vehetõ igénybe, ha azt a kedvezményezett piaci feltételek mellett harmadik féltõl vásárolta. Az eszköz kizárólag a regionális beruházási támogatásban részesülõ létesítményben hasz- nálható fel, azt a kedvezményezett eszközei közé kell so- rolni, valamint annak legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt a regionális támogatásban részesülõ létesít- ményben kell maradnia.

(7) Az (5) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régió- ban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem, illetve felsze- relés cseréjét követõ fenntartási idõszakban a kedvezmé- nyezett az üzem vagy a felszerelés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(8) A 4. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támoga- tás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett azokat az újonnan létesített munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható bérköltséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, a beruházás befejezésétõl számított három éven belül létrehozza, és azokat legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban fenntartsa.

(9) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az újonnan létesített munkahelyek száma a kedvezményezett- nél közvetlenül, teljes munkaidõben alkalmazott szemé- lyek számának nettó növekedése a pályázat benyújtását megelõzõ 12 hónap átlagához képest. Az újonnan létreho-

(8)

zott munkakörök számának megállapításakor a részmun- kaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munka- idõben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(10) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pá- lyázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyítóerejû magánokiratba fog- lalt használatbavételi megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati doku- mentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulaj- doni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a be- ruházás (fejlesztés) helyszíne.

(11) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig ki- zárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meg- határozott céloknak megfelelõen hasznosíthatók. Az elõ- irányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulaj- donába kerül – az Ámr. 89. § (1) bekezdésében meghatáro- zott feltételek mellett idegeníthetõ el, adható bérbe vagy terhelhetõ meg. Ha az elidegenítéshez a támogatási dön- tést hozó személy hozzájárult, a támogatási döntés kedvez- ményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésé- nek kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támoga- tási döntés kedvezményezettje köteles az elidegenített vagy bérbe adott tárgyi eszköz értékére esõ támogatás idõ- arányos, értékcsökkenéssel korrigált, az elidegenítés idõ- pontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

11. § Nem nyújtható támogatás

a) e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez, kivéve ha a kedvezményezett KKV és a 70/2001/EK rendeletben vagy ennek helyébe lépõ közösségi jogi aktusban foglaltak szerint részesül ál- lami támogatásban,

b) a hajóépítõ ipari fejlesztéshez, c) a szénipar fejlesztéséhez,

d) e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) a 104/2000/EK rendelet szerinti halászati és akva- kultúra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldol- gozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

f) a szállítási ágazatban gördülõeszköz vásárlásához, g) mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez, elõállításához,

h) azon projektekhez, amelyek esetében elszámolható költségek a regionális beruházási támogatásokra vonatko- zó rendelkezéseknek a 8. § (3) bekezdése szerinti közzété- telét megelõzõen merültek fel.

A támogatott beruházás elszámolható költségei 12. §

(1) A támogatás iránti kérelemnek a támogatási progra- mot kezelõ szervezet által történõ írásos visszaigazolását követõen a következõ költségek számolhatók el:

a) a beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. § és 51. §-a sze- rinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor, ac) immateriális javak közül a találmány, a szabada- lom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-a és 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig;

vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkozta- tott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámol- ható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1) bekezdésa)ésb)pontjában meghatározott el- számolható költségek részletes felsorolását a pályázati do- kumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az el- számolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatá- rozottaknál szûkebben is meghatározhatja.

(3) KKV-k esetében a beruházással kapcsolatos elõké- szítõ tanulmányok és tanácsadás költségeit figyelembe le- het venni a felmerülõ valós kiadások 50 százalékáig terje- dõ támogatási intenzitással.

13. §

(1) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kap- csolt vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szoká- sos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.

(2) A földterület és az épületek kivételével az eszközök bérletével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figye- lembe venni, ha az zártvégû pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a bérleti idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható idõpontját köve- tõen a bérleti jogviszony hatályának nagyvállalatok eseté- ben még legalább öt évig, KKV-k esetében pedig legalább három évig kell fennállnia.

14. §

Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

(9)

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami vagy önkor- mányzati támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked- vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa- ságtól szerzett be,

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördü- lõeszközök) bekerülési értéke,

e) a támogatási programot kezelõ szervezet által a 8. § (2) bekezdése alapján kiadott írásos megerõsítést tartalma- zó okirat kelte elõtt felmerült költség, ráfordítás,

f) személygépkocsi bekerülési értéke,

g) a 12. § (1) bekezdésa)pontac)alpontja szerinti im- materiális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezménye- zett nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítmény- ben használja,

h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz- nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, vala- mint a földterület, telek bekerülési értékét.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

15. §

(1) Képzési támogatást általános és speciális képzéshez lehet nyújtani.

(2) E rendelet alapján képzési támogatás a kedvezmé- nyezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzésé- hez nyújtható.

(3) Elszámolható költségek:

a) az oktatók költségei,

b) az oktatók és a képzésben részt vevõk utazási költ- ségei,

c) egyéb folyó költségek (például anyagköltség, ellát- mány költsége, bérleti díj),

d) eszközök és berendezések amortizációja, amely ki- zárólag a képzési projekt céljaira történõ felhasználás so- rán következik be,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgál- tatások költségei,

f) a képzésben részt vevõk személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyezõ mértékig azzal, hogy a képzésben részt vevõk személyes költségei vonatkozásában csak a képzés- ben ténylegesen eltöltött idõ vehetõ számításba, az ebbõl termelésben eltöltött idõ vagy az annak megfelelõ idõtar- tam levonása után.

(4) Az elszámolható költségek felmerülését áttekinthe- tõen, tételesen részletezve, megfelelõ dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendel- kezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási for-

rásból származó támogatás intenzitása nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésekben meghatározott mértékeket.

(6) A maximális támogatási intenzitás a) általános képzéshez:

aa) KKV-k esetében 70 százalék,

ab) nagyvállalkozások esetében 50 százalék;

b) speciális képzéshez:

ba) KKV-k esetében 35 százalék,

bb) nagyvállalkozások esetében 25 százalék.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo- gatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetõk a hátrá- nyos helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo- gatási intenzitások a Pest megyében és Budapesten mûkö- dõ kedvezményezettek esetében 5 százalékponttal, a Pest megyén és Budapesten kívül mûködõ kedvezményezettek esetében 10 százalékponttal növelhetõk.

A KKV-TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

16. §

(1) E rendelet alapján tanácsadásra, vásáron és kiállítá- son való részvételre támogatás KKV-k részére nyújtható.

(2) A külsõ tanácsadók által nyújtott szolgáltatások ese- tében a bruttó támogatás nem haladhatja meg az ilyen szol- gáltatások költségének az 50 százalékát. Az érintett szol- gáltatás nem lehet folyamatos vagy visszatérõ tevékeny- ség, nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, úgymint folyamatos adótanácsadás, rendsze- res jogi szolgáltatás vagy hirdetés.

(3) E rendelet alapján a KKV-k részére kizárólag az adott kiállításon, vásáron való legelsõ megjelenéshez nyújtható támogatás.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tevékenység te- kintetében elszámolható költség kizárólag a kiállító helyi- ség bérletének, kialakításának és mûködtetésének a költsé- ge lehet.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott tevékenységre nyújtható maximális támogatási intenzitás az elszámolha- tó költségek maximum 50 százaléka.

A K+F+I TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A támogatás általános feltételei 17. §

(1) A 4. § (1) bekezdés 20–22. pontjában meghatározott jogcímeken nyújtott támogatásoknak ösztönzõ hatást kell

(10)

kifejteniük oly módon, hogy a támogatások eredménye- ként a K+F+I tevékenységek köre a támogatott vállalkozás esetében növekedjék.

(2) A támogatást nyújtó a támogatás odaítélése/támoga- tási döntés meghozatala elõtt elõzetesen megvizsgálja, hogy a támogatás eredményeként a kedvezményezett a K+F+I tevékenységeit valóban bõvíti-e. A támogatást nyújtó az ösztönzõ hatás megállapítása érdekében össze- hasonlító elemzést készít a támogatással és a támogatás nélkül megvalósuló helyzetrõl. Támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az bizonyíthatóan növeli legalább a következõ mutatók egyikét:

a) a projekt méretét – ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F+I tevékenységekben részt vevõ személyek számát,

b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projektered- ményeket,

c) a projekt idõtartamát, a végrehajtás ütemét,

d) a kedvezményezett által a K+F+I-re fordított teljes összeget.

(3) Nem szükséges a (2) bekezdésben meghatározott mutatók teljesülésének bizonyítása, ha a támogatás

a) KKV-k részére nyújtott iparjogvédelmi támogatás- nak minõsül,

b) innovációs tanácsadó és innovációs támogató szol- gáltatásokhoz nyújtott támogatásnak minõsül.

(4) E rendelet alapján K+F+I támogatás csak akkor ítél- hetõ oda, ha a kedvezményezett még a támogatni kért pro- jekthez kapcsolódó tevékenységek bármelyikének meg- kezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(5) A támogatott projektek ösztönzõ hatását illetõen összesített éves jelentés készül, melyhez a kedvezménye- zettek kötelesek folyamatosan, a pályázati dokumentáció- ban meghatározott módon, illetve egyedi esetekben a tá- mogató kérésének megfelelõen – figyelemmel az (1)–(2) bekezdésben foglaltakra is – adatot szolgáltatni.

(6) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendelet K+F+I támogatásokra vonatkozó elõírásai a GKM honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási programot nem lehet a közzétételt megelõzõen elindítani.

A támogatás mértéke 18. §

(1) A KKV-k iparjogvédelmi támogatással kapcsolat- ban felmerülõ költségeihez nyújtott támogatás esetén a tá- mogatási intenzitás nem haladhatja meg a (2)–(5) bekez- désekben meghatározott mértéket, azzal, hogy ahhoz azt a támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely az érintett szabadalom vagy iparjogvédelmi oltalom tárgyá- hoz elsõként vezetõ kutatási tevékenységhez tartozik.

(2) A maximális támogatási intenzitás a) alapkutatásnál 100 százalék, b) alkalmazott kutatásnál 50 százalék, c) kísérleti fejlesztésnél 25 százalék.

(3) Alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés eseté- ben, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minõsül, a maximális támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott érték 20 száza- lékponttal,

b) középvállalkozásnak minõsül, a maximális támoga- tási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott érték 10 százalékponttal

növelt mértéke.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott intenzitá- sok alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés esetében 80 százalékos támogatás intenzitásig további 15 százalék- ponttal növelhetõk, ha

a) a projekt legalább két egymástól független vállalko- zás tényleges együttmûködésével valósul meg, és egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségei- nek több mint 70 százalékát viselnie, valamint a projekt legalább egy KKV-val való együttmûködéssel jár együtt vagy határokon átnyúló, azaz a kutatás-fejlesztési tevé- kenységet legalább két különbözõ tagállamban folytatják, b) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg, a kutatási szer- vezet az elszámolható költségek legalább 10 százalékát vi- seli, valamint a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, ha azok a szervezet ál- tal végzett kutatásból származnak.

(5) Alkalmazott kutatás esetében a (2) és (3) bekezdés- ben meghatározott intenzitások 80 százalékos támogatás intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetõk, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, azokat tudományos és mûszaki szaklapokban teszik közzé vagy szabadon hoz- záférhetõ adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz) vagy nyílt és sza- bad forráskódú szoftvereken keresztül.

(6) A (4) bekezdésb)pontjában és az (5) bekezdésben foglaltak tekintetében az alvállalkozásba adás nem minõ- sül tényleges együttmûködésnek.

(7) Az innovációs tanácsadó és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatások esetében a támo- gatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ fo- rintösszeget kedvezményezettenként, bármely hároméves idõszakban. Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás mértéke nem ha- ladhatja meg az elszámolható költségek 75 százalékát.

(8) Innovációs klasztereknek nyújtott beruházási támo- gatás esetében a következõ maximális támogatási intenzi- tások engedélyezhetõk:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50 százalék,

(11)

b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40 százalék,

c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30 százalék,

d) Budapesten és Pest megyében 15 százalék.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott támogatási inten- zitások kisvállalkozások támogatása esetében 20 százalék- ponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

(10) A klaszterek élénkítésének mûködési támogatása esetében a támogatási intenzitás 100 százalékos lehet az elsõ évben degresszív támogatás esetén azzal, hogy az ötö- dik év végére nullára kell csökkennie. Nem degresszív tá- mogatás esetén a támogatás legfeljebb 5 éves idõtartamra nyújtható, és az intenzitás nem haladhatja meg az elszá- molható költségek 50 százalékát.

(11) Megfelelõen indokolt esetben és a bejelentõ tagál- lam által rendelkezésére bocsátott meggyõzõ bizonyítékok alapján a klaszterek élénkítésének céljából mûködési tá- mogatás hosszabb – 10 évet meg nem haladó – idõtartamra is nyújtható.

Elszámolható költségek 19. §

(1) A KKV-k iparjogvédelmi támogatásával kapcsolat- ban felmerülõ költségekhez nyújtott támogatás esetén az elszámolható költségek a következõk:

a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által történõ megadását megelõzõen felmerülõ valamennyi költség, ideértve a bejelentés elõkészítésével, benyújtásá- val és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom meg- szerzése iránti eljárásban felmerülõ költségeket,

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalom megszerzésével vagy hatályosításával kapcsolatban az a)pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ má- sik iparjogvédelmi hatóság elõtti eljárásban merülnek fel,

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a fel- szólalási eljárás során az oltalomképességi feltételek fenn- állásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének védelme kapcsán felmerülõ költségek, akkor is, ha ezek a költségek az oltalom megadását követõen merültek fel.

(2) Innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az inno- vációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ese- tében az elszámolható költségek a következõk:

a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében a vezetési tanácsadás, a technológiai segítségnyújtás, a technológiaátadási szolgáltatások, a képzés, a szellemi tu- lajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedel- mével, valamint a licencia-megállapodásokkal kapcsolat- ban nyújtott tanácsadás, továbbá a hazai és közösségi

szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanács- adás költségei,

b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében az iroda bérleti díjával, az adatbankokkal, a mûszaki könyvtárakkal, a piackutatással, a laboratóriumhasználat- tal, a minõség-ellenõrzéssel, a tanúsítással kapcsolatos szolgáltatásokkal, valamint a minõséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.

(3) Az innovációs klasztereknek beruházási támogatás azok létrehozásához, bõvítéséhez és élénkítéséhez nyújt- ható. Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási tá- mogatás esetében a támogatás terhére a földterületre, az épületre, a gépekre és a felszerelésekre vonatkozó beruhá- zással kapcsolatos költségek számolhatók el.

(4) Az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési támogatása esetében az elszámolható költségek azok a munkaerõ- és igazgatási költségek, amelyek a következõ tevékenységekhez kapcsolódnak:

a) a klaszterek marketingje, amelynek célja, hogy a klaszterben új vállalkozások is vegyenek részt,

b) a klaszter nyílt hozzáférésû eszközeinek kezelése, c) oktatási programok, workshopok és konferenciák szervezése azzal a céllal, hogy a klaszter tagjai megosszák egymással ismereteiket, hálózatot építsenek.

A támogatás igénybevételének további szabályai 20. §

(1) Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az in- novációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetében a következõ feltételeknek kell teljesülniük:

a) e támogatás kizárólag KKV-knak nyújtható, b) a kedvezményezetteknek a támogatást a szolgáltatá- sok piaci áron – ha a szolgáltató nonprofit szervezet, akkor az összköltséget és egy ésszerû haszonrést tükrözõ áron – történõ megvásárlására kell fordítaniuk.

(2) Innovációs klaszternek nyújtott beruházási támoga- tásban és innovációs klaszter élénkítésének mûködési tá- mogatásában kizárólag az innovációs klasztert mûködtetõ jogalany részesülhet.

(3) A klasztert mûködtetõ jogalany felel a klaszter léte- sítményeinek, eszközeinek és tevékenységeinek kezelé- séért azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekin- tetében.

(4) A klaszter létesítményeihez, eszközeihez és tevé- kenységeihez való hozzáférés nem korlátozható, továbbá ezek használatáért és a klaszter tevékenységeiben való részvételért kiszabott díjaknak tükrözniük kell a költsé- geket.

(5) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási tá- mogatás vagy az innovációs klaszterek élénkítésének mû- ködési támogatása esetében a kedvezményezettnek a tá- mogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg elemzést kell

(12)

benyújtania a klaszter technológiai szakosodásáról, a léte- zõ regionális lehetõségekrõl, a meglévõ kutatási kapacitá- sáról, a hasonló célú klaszterek Európai Közösségen belüli jelenlétérõl, valamint a klaszterben folytatott tevékenysé- gek potenciális piaci volumenérõl.

(6) Innovációs klaszternek nyújtott beruházási támoga- tásban kutatóközpontok, képzõ intézmények, nyílt hozzá- férésû kutatási infrastruktúrák (laboratóriumok, tesztelési létesítmények), szélessávú hálózati infrastruktúrák része- sülhetnek.

A CSEKÉLY ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

21. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte- le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo- gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Mindenegyes új, csekély összegû támogatás odaíté- lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban vagy útmutató- ban, illetve a támogatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifeje- zetten utalnia kell az 1998/2006/EK rendeletre, hivatkoz- va annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kife- jezve.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

22. § Nem nyújtható támogatás

a) azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötele- zõ határozata van érvényben,

b) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek, és a nehéz helyzetben lévõ vállalkozá- sok megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott ál- lami támogatásokról szóló 2004. október 1-jei 2004/C 244/02. számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak,

c) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõ- csatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból jut- tatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, kivé- ve a vis maior esetét,

d) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfize- tést engedélyezett,

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatott projekt keretében végzett tevékenység folyta- tásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendel- kezik,

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tõkéje a jegyzett tõke jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent,

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjá- ban nem per- és igénymentes, kivéve ha a pályázó az igény jogosultja, vagy bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõ- dés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvaló- suló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a külön rendeletben elõírt üzemeltetési kötelezettség ide- jére,

h) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában meg- határozott általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen feltételek fennállását nem vagy nem a külön jogszabály- ban meghatározott módon igazolják.

23. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá- tól számított tíz évig megõrizni.

24. §

(1) Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – füg- getlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, orszá- gos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásra vo- natkozó irányadó közösségi szabályban vagy az Európai Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában megjelölt támogatási intenzitást.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati felhí- vásban vagy útmutatóban az Sztv. elõírásainak megfele- lõen is meg kell határozni.

(13)

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki- vétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdés 8. és 20–22. pontja, 7. § b)ése)–g)pontja, valamint 17–20. §-a hatálybalépésérõl – az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghoza- talát követõen – a miniszter külön rendeletben rendel- kezik.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve- tõen kiírt pályázatokra és egyéb, az elõirányzatok terhére nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(4) E rendelet alapján támogatási döntést csekély össze- gû és regionális beruházási támogatások, valamint a K+F+I keretszabály hatálya alá tartozó támogatások tekin- tetében 2013. december 31-ig lehet hozni.

(5) E rendelet alapján támogatási döntést KKV és kép- zési támogatás tekintetében 2008. június 30-áig lehet hoz- ni.

(6) Hatályát veszti:

a) az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelen- tése célelõirányzatból történõ támogatásáról szóló 9/2003.

(II. 28.) GKM rendelet,

b) az R1. 1. § (1) bekezdésében az „a Kis- és középvál- lalkozói célelõirányzat,” szövegrész, 2. §-a, 3. § (2) bekez- désb)pontja, 3. § (3)–(4) bekezdése, 4–5/A. §-a, 9. §-a, 17–20. §-a, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõ- irányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 11/2001. (IV. 19.) GM rende- let 5. §-a, 6. § (2) bekezdése, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 15/2002.

(IX. 14.) GKM rendelet 1–2. §-a, 9–10. §-a, 12. § (3) be- kezdése, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõ- irányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 23/2002. (XI. 26.) GKM ren- delet, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirány- zatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet 1–2. §-a, 10. §-a, 11. § (3) bekezdése, a Gazdasági Minisz- térium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 23/2005. (IV. 19.) GKM rendelet, a Gazdasági Miniszté- rium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 22/2006. (IV. 19.) GKM rendelet, a Gazdasági Minisztéri- um vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 77/2006.

(XI. 13.) GKM rendelet,

c) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes tá- mogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rendelet 16. §-t megelõzõ alcíme, 16–33. §-a, 34. § (3) bekezdése,

d) az R2. 3–4/A. §-a, 10–11. §-a, az informatikai, táv- közlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirány- zat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet, az informatikai, távköz- lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet, az informatikai, távköz- lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet, az informatikai, távköz- lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló 5/2005. (IV. 5.) IHM rendelet.

(7) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti a 25. § (6) bekezdése. E bekezdés hatályát veszti e rendelet hatálybalépését követõ második napon.

(8) E rendelet

a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.

október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302.

2006. 11. 1. 29–40. o.),

b) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a kis- és közép- vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizott- sági rendelet (HL L 10. 2001. 1. 13. 33–42. o.),

c) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támo- gatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10. 2001. 1. 13.

20–29. o.),

d) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támo- gatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.

12. 28. 5–10. o.),

e) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokról szóló 2006. december 30-i, 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály (HL C 323 2006.

12. 30. 1–26. o.), valamint

f) a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázati- tõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támoga- tásokról szóló 2006. augusztus 18-i 2006/C 194/02. számú közösségi iránymutatás (HL C 194/2. 2006. 08. 18. 2–21.

o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Kákosy Csabas. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

(14)

1. számú melléklet a 6/2008. (III. 7.) GKM rendelethez

Az acélipar meghatározása

Termék Kombinált nómenklatúra kód

Nyersvas 7201

Ferroötvözetek 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Vasércbõl közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb

7203

Vas és nem ötvözött acél 7206

Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött acélból

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Síkhengerelt termékek vasból vagy nem ötvözött acélból

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91 Melegen hengerelt rúd vasból vagy nem

ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Egyéb rúd vasból és nem ötvözött acélból 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10 Szögvas, idomvas és egyéb szelvény vasból

vagy nem ötvözött acélból

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Rozsdamentes acél 7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20 Síkhengerelt termék rozsdamentes acélból 7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22,

7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Rúd rozsdamentes acélból 7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30 Síkhengerelt termék más ötvözött acélból 7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40,

7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Rúd más ötvözött acélból 7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Vas szádpalló 7301 10 00

Sín és sínaljzat (keresztkengyel) 7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Varrat nélküli csõ, csõvezeték és üreges profil 7303, 7304 Hegesztett csõ vasból vagy acélból, amely

külsõ átmérõje meghaladja a 406,4 mm-t

7305

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl. A

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt

1023/2007. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági

d) mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések von- tatására vagy szállítására használt jármûvek... megjegyzés:

(IX. A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített

(IV. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 11.) kérelmére a nemesfém