• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
88
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

Jogszabályok

2007: LVI. tv. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról . . . . 523

108/2007. (V. 9.) Korm. r. A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 524

109/2007. (V. 15.) Korm. r. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl . . . . 531

112/2007. (V. 24.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról. . . . 552

128/2007. (VI. 8.) Korm. r. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélye- zés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 552

133/2007. (VI. 13.) Korm. r. Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékeny- ségek végzésének feltételeirõl . . . . 553

51/2007. (V. 17.) GKM r. A gázüzemû munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításá- nak, a belsõ égésû motorral üzemelõ munkagép gázüzemûre történõ utólagos átalakításának mûszaki-biztonsági követelményeirõl 575 52/2007. (V. 17.) GKM–OKM e. r. Az audiovizuális mûsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának mûszaki, minõségi és egyéb követelményeirõl . . . . 578

53/2007. (V. 17.) GKM r. A Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról . . . . 580

55/2007. (V. 31.) GKM r. A számhordozási központi referencia adatbázisról . . . . 582

56/2007. (VI. 1.) GKM r. Egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról . . . . 586

57/2007. (VI. 8.) GKM r. A villamos energia átállási költség megállapításáról . . . . 589

Kormányhatározatok, miniszterelnöki határozat 1030/2007. (V. 9.) Korm. h. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok módosításával összefüggõ kormányzati feladatokról . . . . 590

1032/2007. (V. 15.) Korm. h. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR) folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó felada- tokról . . . . 590

38/2007. (V. 31.) ME h. Egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl és kine- vezésérõl . . . . 591

Miniszteri utasítások 17/2007. (MK 63.) GKM utasítás A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (az érdekeltek közvetlenül megkapták; a Szabályzat elolvasható a GKM honlapján) . . . . 592

18/2007. (V. 25.) GKM utasítás a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet költségvetési intézmény átszervezésével összefüggõ lét- számcsökkentés elrendelésérõl szóló 13/2007. (IV. 27.) GKM utasítás módosításáról . . . . 592

19/2007. (V. 25.) GKM utasítás a Budai MÁV Kórház költségvetési intézmény átszervezésével összefüggõ létszámcsökkentés el- rendelésérõl szóló 14/2007. (IV. 27.) GKM utasítás módosításáról . . . . 593

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 23 436 Ft

Ára: 1260 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Miniszteri határozat

A gazdasági és közlekedési miniszter határozata . . . . 593 Minisztériumi közlemény

GKM közlemény a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részlete szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GKM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételérõl . . . . 594

Minisztériumi pályázat

Pályázati felhívás az „Ipari Park” cím (Kódszám: IPC–2007) elnyerésére . . . . 603

(3)

Jogszabályok

2007. évi LVI.

törvény

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról*

1. §(1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. tör- vény (a továbbiakban: GET) 3. §-ának 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(3. § E törvény alkalmazásában:)

„21. Földgázipari vállalkozás:az e törvény szerinti en- gedélyköteles tevékenységet folytató gazdálkodó szerve- zet [Polgári Törvénykönyv 685. § c)pont]. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezé- sére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai léte- sítésére, az idegen ingatlan használatára és a mûszaki-biz- tonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekinteté- ben földgázipari vállalkozásnak minõsül. Földgázipari vállalkozásnak minõsül továbbá az e törvény 9. §-ának (10) bekezdésében meghatározott esetben az egyablakos kapacitásértékesítési tevékenységet végzõ külföldi szék- helyû vállalkozás.”

(2) A GET 3. §-a a következõ 52. és 53. pontokkal egé- szül ki:

„52. Egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóveze- ték:Magyarország és egy vagy több más ország területét érintõ olyan szállítóvezeték, amelynek egy vagy több or- szágot érintõ szakaszára vonatkozóan egyetlen ügylettel lehet kapacitást lekötni. Ezen vezeték nem minõsül célve- zetéknek, illetve elosztóvezetéknek, és magyarországi szakasza nem része a hazai együttmûködõ földgázrend- szernek, de az ahhoz való kapcsolódása biztosított.

53. Egyablakos kapacitásértékesítõ: az a földgázipari vállalkozás, amely az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték kapacitásait értékesíti.”

2. §A GET 7. §-a a következõk)ponttal egészül ki:

(7. § Engedélyköteles tevékenységek a következõk:)

„k)egyablakos kapacitásértékesítés.”

3. §(1) A GET 9. § (1) bekezdése a következõl)ponttal egészül ki:

[9. § (1) A mûködési engedély fajtái:]

„l)egyablakos kapacitásértékesítõi”

(mûködési engedély.)

(2) A GET 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(3) A határozatlan idõre szóló engedély megadásának feltétele – a (10) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az is, hogy a földgázipari vállalkozás rendelkezzék a tevé- kenység végzéséhez szükséges eszközök (szállító-, elosz- tóvezetékek, illetve tárolók) és azok berendezéseinek

többségi tulajdonával. Ha a földgázipari vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszkö- zök és azok berendezéseinek többségi tulajdonával, az en- gedély csak határozott idõre, legfeljebb 2008. december 31-ig adható.”

(3) A GET 9. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Egyablakos kapacitásértékesítési tevékenységet az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyarországi szakaszán külföldi székhelyû vállalkozás is végezhet, amennyiben a külföldi vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar Köztársaság közötti nemzet- közi szerzõdés ezt biztosítja. Az egyablakos kapacitásérté- kesítõi mûködési engedély megadásának nem feltétele, hogy az engedélyes az egyablakos nemzetközi szállítóve- zeték magyarországi szakaszának tulajdonosa vagy üze- meltetõje és karbantartója legyen.”

4. §A GET 20/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren- delkezés lép:

„20/A. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztezõ szállítóvezetéket, il- letve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kí- ván létrehozni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruk- túra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan megha- tározott ideig a földgázrendszerben alkalmazott díjmegál- lapítási szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbe- ni mentességet (a továbbiakban: mentesség) abban az eset- ben, ha:

a) az új infrastruktúra a gázellátásban kialakuló ver- senyt és a gázellátás biztonságát növeli;

b) az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos kocká- zatok olyan mértékûek, hogy a beruházás meg sem való- sulna, ha a mentességben a vállalkozás nem részesülne;

c) az új infrastruktúra tulajdonosa olyan jogi személy, amely nem rendelkezik azon hálózatok mûködtetésére vo- natkozó engedéllyel, amelyhez az új infrastruktúra kap- csolódik;

d) az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében tör- ténik;

e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre, illetve a földgázrendszer hatékony mûködésé- re, vagy annak a rendszernek a hatékony mûködésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik.”

5. § A GET 30. §-a a következõ (11)–(12) bekezdések- kel egészül ki:

„(11) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállító- vezeték magyarországi szakaszán igazolt fogyasztói igény nélkül is lehet szabad kapacitást lekötni. A lekötött, de fel nem használt kapacitás értékesítésének szabályaira az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a földgázszállító- hálózatokhoz való hozzáférés feltételeirõl szóló 1775/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) elõírásai vonatkoznak.

(12) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóve- zeték magyarországi szakaszának tulajdonosa a magyaror-

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. május 21-i ülésnapján fogadta el.

(4)

szági vezetékszakasz kapacitását kizárólag az egyablakos kapacitásértékesítõ részére adott miniszteri felmentésben foglaltaknak megfelelõen adhatja el. Amennyiben az egy- ablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték magyar- országi szakaszának tulajdonosa a földgázszállítási mûkö- dési engedély megszerzését követõen a magyarországi ve- zetékszakasz kapacitásának egészét vagy egy részét az egyablakos kapacitásértékesítõnek adja el, erre a kapaci- tásra nem vonatkoznak az (1) bekezdésben, valamint a 48. § (1) bekezdésa)pontjában foglalt rendelkezések.”

6. §Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha- tályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkal- mazni kell.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 108/2007. (V. 9.) Korm.

rendelete

a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló

50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések ha- tályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendel- kezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap- ján, valamint a 14. § vonatkozásában a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének g)pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 26. §-ában foglalt rendelkezésre,

– az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyifegy- verek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezménnyel,

– az 1970. évi 12. törvényerejû rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyûlésének XXII.

ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szer- zõdéssel,

– az 1975. évi 11. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin fegyverek kifejlesztésé- nek, elõállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegy- verek megsemmisítésérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfo- gadott egyezménnyel összhangban

a következõket rendeli el:

1. §

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külke- reskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004.

(III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyé- be a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a kettõs felhasználású termékek és technológiák ki- vitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakí- tásáról szóló, 2000. június 22-i, 1334/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1334/2000/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékek és tech- nológiák transzferje, és az Európai Unió területén kívülre irányuló exportja;

b) az 1334/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékeknek és technológiáknak az Európai Unión kívüli országokból a Magyar Köztársaság területére történõ behozatala, továbbá bármely egyéb ter- mék vagy technológia behozatala, amennyiben az expor- táló ország illetékes hatósága az export jóváhagyásának feltételeként a magyar állam hivatalos garanciavállalását (Nemzetközi Importigazolás) igényli;

c) a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1997. évi CIV. tör- vénnyel kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmá- ról, valamint megsemmisítésérõl szóló, Párizsban, 1993.

január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyez- mény) 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anya- goknak az Európai Unió területén kívülre irányuló ex- portja és az Európai Unión kívüli országokból történõ be- hozatala;

d) az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területére vagy annak területérõl történõ transzferje.”

2. §

(1) Az R. 2. §-ah)pontjánakha)alpontja helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában h) Behozatal:]

„ha) olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Közösség vámterületén kívüli területrõl a Közös- ségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/1992/EGK ta- nácsi rendelet (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 4. Cikkének (8) bekezdésében meghatározott „nem közös- ségi árut” hoznak be a Magyar Köztársaság területére, ide- értve a vámszabad területre, illetve a tranzitterületre törté- nõ behozatalt is;”

(2) Az R. 2. §-ánakp)pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„p) Transzfer: az 1334/2000/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású, valamint

(5)

az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó termé- keknek a Közösség Vámterületén belüli átadása.”

3. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki az I. Rész elõtt:

„3/A. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az folytathatja, akit a Hivatal nyilvántartásba vett.

(2) A nyilvántartásba vételi kérelméhez a kérelmezõnek be kell nyújtania

a) az adószámát (adóazonosító jelet);

b) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. §-ában meghatározott VPID számát;

c) az ügyfelet hitelesen azonosító iratot vagy annak hi- teles másolatát (cégkivonat, alapító okirat, személyazono- sító igazolvány);

d) az ügyfél részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító irat (aláírási cím- példány, személyazonosító igazolvány) másolatát;

e) jogi személy esetében a Hivatallal való kapcsolattar- tásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát iga- zoló iratot;

f) a jogi személy – vezetõje által jóváhagyott – „Belsõ Ellenõrzési Program”-ját.

(3) A (2) bekezdésf)pontjában említett Belsõ Ellenõr- zési Program:

a) rendelkezik az e rendelet hatálya alá esõ tevékeny- ségre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kiala- kításáról;

b) szabályozza az e rendelet hatálya alá esõ tevékeny- ségben részt vevõ személyek feladatkörét és felelõsségét;

c) szabályozza az 1334/2000/EK rendelet, valamint e rendelet elõírásainak vállalaton (intézményen) belüli be- tartatását;

d) intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsér- tés következményeinek felszámolásáról.

(4) A Hivatal ellenõrzi, hogy a Belsõ Ellenõrzési Prog- ram a (3) bekezdésben foglaltaknak eleget tesz-e.

(5) Ha az ügyfél a (2)–(3) bekezdésekben foglaltaknak eleget tett, és a Hivatal megállapítja, hogy a Belsõ Ellenõr- zési Program a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel, a Hivatal az ügyfelet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás- ba vett ügyfél a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.

(6) A 4. § (1) bekezdésc)ésd)pontjaiban foglalt általá- nos engedélyek alapján folytatott és a 4. § (6) bekezdésé- ben, valamint a 14. §-ban meghatározott tevékenységek végzéséhez elegendõ a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása.”

4. §

(1) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésa)ésb)pontja szerinti exportenge- délyek iránti kérelmet az 1334/2000/EK tanácsi rendelet III.a mellékletében közzétett közösségi formanyomtatvá- nyon kell a Hivatalhoz benyújtani. A formanyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni, és azt az exportõr cégjegy- zésre jogosult képviselõjének kell aláírnia. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Hivatal a kérelem beér- kezésétõl számított nyolc napon belül – megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ fi- gyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel. A kérelem- ben szereplõ adatban bekövetkezett változásról a kérelmezõ haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt. A kérelemben, vala- mint az ahhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat és információ valódiságáért a kérelmezõ a felelõs.”

(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti exportengedélyek alapján lebonyolított kivitel okmányait az exportõrnek – a székhe- lyén – annak a naptári évnek a végétõl számított öt évig kell megõriznie, amelyben az ügyletek lebonyolítása meg- történt.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területérõl törté- nõ transzferje, valamint az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt országokba történõ exportja esetén a lebonyolítást végzõ természetes vagy jogi sze- mély köteles a terméknek vagy technológiának a Magyar Köztársaság területérõl történõ kiszállítását követõen 10 napon belül az e rendelet 4. számú mellékletében sze- replõ Nemzetközi Transzfer Nyilatkozaton a Hivatalnak jelentést tenni.”

5. §

Az R. 5. §-a (3) bekezdésénekc)pontja helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

[A kérelemhez csatolni kell a Végfelhasználói Nyilatko- zatot (a továbbiakban: Nyilatkozat). A Nyilatkozatnak tar- talmaznia kell:]

„c)a termék felhasználásának egyértelmû meghatározá- sát és pontos rendeltetési helyét;”

6. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(1) Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású termékek és technológiák exportjához a kettõs felhasználású termékek típusaira vagy kategóriáira szóló, egy exportõrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra érvényes Globál Exportengedély adható ki.”

(6)

7. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren- delkezés lép:

„(1) Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt – a IV. melléklet II. részében részletezettek kivé- telével – kettõs felhasználású termékek és technológiák exportjához, illetve Közösségen belüli transzferjéhez, va- lamint a természetes személyek határátlépésével járó, a Közösség területén kívülre történõ technológiaátadáshoz Nemzeti Általános Exportengedély adható ki.”

8. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal az engedélyeket a külügyminiszter és – az ügy tárgyától függõen – az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka, az Orszá- gos Atomenergia Hivatal fõigazgatója és az illetékes nem- zetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóinak hozzájárulása esetén adja ki.

A külügyminisztert külön indokolási kötelezettség nem terheli, amennyiben a kül- és biztonságpolitikáért való fe- lelõssége körében, az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 8. Cikke c) bekezdésében foglalt megfontolások alapján tagadja meg hozzájárulását az engedély kiadásához.”

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 4. § (1) bekezdéséneka)ésb)pontja szerinti en- gedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, az érvényes engedé- lyeket visszavonja vagy felfüggeszti, amennyiben:

a) az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 8. Cikke szerinti feltételek nem teljesülnek;

b) a Hivatal tudomást szerez arról, hogy az exportõr vagy az üzleti partnere a kettõs felhasználású termékekre és technológiákra vonatkozó jogszabályokat vagy nemzet- közi elõírásokat megsértik, ezekkel ellentétes tevékenysé- get folytatnak;

c) az exportõr az engedélyhez kapcsolódó bármely fel- tételt nem teljesíti vagy valótlan adatokat közöl;

d) a Magyar Köztársaságnak a nemzetközi non-prolife- rációs rezsimekben és egyéb nemzetközi megállapodások- ban vállalt kötelezettségei teljesítését, illetve nemzetbiz- tonsági érdekeit sérti vagy veszélyezteti;

e) a kérelmezõ a Hivatal által jóváhagyott belsõ export- ellenõrzési rendszerét a jogszabályban, illetve az enge- délyben meghatározott feltételektõl eltérõen mûködteti.”

9. §

Az R. II. Részének címe helyébe a következõ cím lép:

„A KETTÕS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK, TECHNOLÓGIÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGOKBÓL MAGYARORSZÁGRA

TÖRTÉNÕ BEHOZATALA

ÉS NYÚJTÁSA, VALAMINT EURÓPAI UNIÓN BELÜLI TRANSZFERJE”

10. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) Az Európai Közösség vámterületén kívülrõl a 3. számú mellékleta)részében szereplõ Nemzetközi Im- portigazolással hozhatók be a Magyar Köztársaság terüle- tére azok az 1. §-ban említett termékek, technológiák és szolgáltatások:

a) amelyek esetében a származási ország hatósága igényli annak kiállítását, vagy

b) amelyek az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartoznak.

(2) Nemzetközi Importigazolás szükséges

a) a kettõs felhasználású termékeknek és technológiák- nak az e rendelet 2. §-ánakh)pontja szerinti behozatalá- hoz;

b) a kettõs felhasználású termékekkel és technológiák- kal folytatott bróker tevékenységhez;

c) a technológia, szoftver, mûszaki adat e-mailen, elektronikus adathordozón, faxon vagy egyéb elektroni- kus úton történõ behozatalához.”

11. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § Az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tar- tozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területére történõ transzferje esetén az ügyfél köteles a terméknek vagy technológiának a Magyar Köztársaság területére tör- ténõ beszállítását követõen 10 napon belül az e rendelet 4. számú mellékletében szereplõ Nemzetközi Transzfer Nyilatkozaton a Hivatalnak jelentést tenni.”

12. §

(1) Az R. 19. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Határozatát a Hivatal az ügy tárgyától függõen a kül- ügyminiszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka, az Országos Atom- energia Hivatal fõigazgatója és az illetékes nemzetbizton-

(7)

sági szolgálatok fõigazgatóinak hozzájárulása esetén adja ki.”

(2) Az R. 19. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Igazolás kiadását a Hivatal megtagadja, illetve a ki- adott Igazolást visszavonja, ha”

13. §

Az R. 21. §-ának (1) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

„A kérelem elbírálásához szükséges irat a kérelmezõ nyilatkozatával nem pótolható.”

14. §

Az R. 22. §-a az alábbi (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Aki az e rendeletben meghatározott kettõs felhasz- nálású termékek és technológiák külkereskedelmi forgal- mát, ideértve annak transzferjét is, illetõleg mûszaki segít- ség nyújtását vagy igénybevételét nem az engedélyben foglaltak szerint végzi, illetve a külön jogszabályban vagy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, öt- százezer forinttól tízmillió forintig terjedõ bírsággal sújt- ható.

(5) A (4) bekezdés szerinti bírság megállapítására a Hi- vatal vagy a Vám- és Pénzügyõrség jogosult.

(6) A (4) bekezdés szerinti bírság megfizetése kész- pénzben, készpénz-átutalási megbízással vagy meghatáro- zott számlaszámra történõ befizetéssel, átutalással történ- het, amely a kirovó hatóság bevételét képezi.”

15. §

Az R. 22. §-a után az R. a következõ III. Résszel (22/A. §-sal) egészül ki:

„III. Rész

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK HATÁRÁTLÉPÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ TECHNOLÓGIAÁTADÁS 22/A. § Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket a ter- mészetes személyek határátlépésével megvalósuló techno- lógiaátadásra is alkalmazni kell.”

16. §

Az R. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok vég- rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1334/2000/EK rendelete (2000. június 22.) a kettõs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról;

b) a Tanács 2000/401/KKBP együttes fellépése (2000.

június 22.) bizonyos katonai végfelhasználásokkal kap- csolatos mûszaki támogatás ellenõrzésérõl.”

17. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet1. számú mellékletelép, továbbá az R. az e rendelet2. számú mellék- leteszerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép ha- tályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megindított ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt alkalmazott ûr- lapok e rendelet hatálybalépésétõl számított 90 napig fel- használhatók.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 4. §-ának (3) és (4) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése és 16. §-ának (2) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) az R. 6. §-ának (5) bekezdésében, 7. §-ának (4) be- kezdésében, 8. §-ának (4) bekezdésében, valamint 18. §-ának (2) bekezdésében az „az Irodának” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,

b) az R. 19. §-ának (1) bekezdésében az „az Irodánál”

szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg,

c) az R. 21. §-ának (1) bekezdésében az „az Irodával”

szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,

d) az R. 2. §-ának b)–e) és p) pontjában, 3. §-ának (3) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében, a 10. §-át megelõzõ alcímben, 10. §-ában, 11. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 12. §-a (3) bekezdéséneka)pontjában, a 2. számú mellékletében az „1334/2000/EK rendelet” szövegrész helyébe az

„1334/2000/EK tanácsi rendelet” szöveg lép.

19. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá- sához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1334/2000/EK rendelete (2000. június 22.) a kettõs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról;

b) a Tanács 2000/401/KKBP együttes fellépése (2000.

június 22.) bizonyos katonai végfelhasználásokkal kap- csolatos mûszaki támogatás ellenõrzésérõl.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

(8)

1. számú melléklet a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez [3. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez]

A) A Nemzetközi Importigazolás mintája

HIVATALI HASZNÁLATRA (kitöltés után)! FOR OFFICIAL USE (after completion)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

REPUBLIC OF HUNGARY

HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE NEMZETKÖZI IMPORTIGAZOLÁS

(Kettõs felhasználású termékek behozatalához) INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE

(For the import of dual-use goods) Igazolás száma (Certificate Number):

1. Magyar importõr adószáma (Tax Number):

VPID szám (Customs Identification Number):

Név (Name):

Cím (Address) – utca, házszám (Street, number):

Helység, ország (City, country):

Irányítószám (Postal Code):

2. Exportõr (Exporter):

Név (Name):

Cím (Address) – utca, házszám (Street, number):

Helység, ország (City, country):

Irányítószám (Postal Code):

3. A TERMÉK LEÍRÁSA

(Description of Goods)

ELLENÕRZÉSI J. SZÁM (Control List Number)

VÁMTARIFA SZÁM (CN Code)

MENNYISÉG (Quantity)

ÖSSZÉRTÉK (Value):

4. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére fenntartott hely (Reserved for the Authority).

Igazolás: Igazoljuk, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a vonatkozó jogszabályokban foglalt felhatalmazás alapján hatósági felügyeletet gyakorol a fenti termékek behozatala és felhasználása felett.

(Certification: This is to certify that the Hungarian Trade Licensing Office supervises the import and the use of the above products.

A copy of this certification is placed in the official files.)

... ...

dátum (Date) pecsét (Stamp) az illetékes ügyintézõ

(Designated export control official) Ezen igazolás érvényét veszti, ha a kibocsátást követõ hat hónapon belül nem mutatják be az illetékes külföldi hatóságnál.

(This document ceases to be valid unless presented to the competent foreign authorities within six months from its date of issue.)

(9)

B) A Végsõ címzetti és Vásárlói Nyilatkozat mintája HIVATALI HASZNÁLATRA (kitöltés után)!

VÉGSÕ CÍMZETTI ÉS VÁSÁRLÓI NYILATKOZAT IMPORT ESETÉN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

A Hivatal tölti ki!

Igazolás száma:

1. Végsõ címzett adószáma:

Név:

Cím (utca, házszám):

Helység, ország:

Irányítószám:

Ügyintézõ neve:

Telefonszáma:

Cégjegyzék száma:

2. Exportõr:

Név:

Cím (utca, házszám):

Helység, ország:

Irányítószám:

Ügyintézõ neve:

Telefonszáma:

Cégjegyzék száma:

3. A TERMÉK LEÍRÁSA ELLENÕRZÉSI JEGYZÉK

SZÁM

VÁMTARIFA SZÁM

ÖSSZÉRTÉK:

4. AZ 1. PONTBAN MEGNEVEZETT VÉGSÕ CÍMZETT RÉSZLETES NYILATKOZATA A TERMÉK FELHASZNÁLÁ- SÁRÓL:

5. KIEGÉSZÍTÕ INFORMÁCIÓK (Minden egyéb tényezõ, ami figyelembe veendõ az exportengedély-kérelem elbírálásánál.):

6. A VÉGSÕ CÍMZETT VAGY VÁSÁRLÓ IGAZOLÁSA (Ezt a pontot kell aláírnia az 1. pontban meghatározott végsõ címzett- nek és a vásárlónak, ha ez utóbbi nem azonos a végsõ címzettel. Amennyiben a végsõ címzett nem ismert, ezt a pontot a vásárló- nak kell aláírnia.)

Igazoljuk, hogy minden feltüntetett adat a legjobb tudásunk szerint pontos és igaz, és nem ismerünk semmilyen, velük ellentétes más információt. Azonnal kiegészítõ nyilatkozatot küldünk a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, amennyiben bár- milyen ténybeli vagy tervezett változás merül fel a nyilatkozatban rögzítettekhez képest annak elkészítése után. Vállaljuk, hogy a 4. pontban leírt termék(ek) nem kerülnek reexportra, újraértékesítésre vagy eladásra (1) egyetlen olyan országba sem, ahová az export nem engedélyezett, vagy (2) egyetlen olyan személynek sem, amennyiben joggal feltételezhetõ, hogy a terméke(ke)t köz- vetve vagy közvetlenül a fenti nyilatkozattal vagy vonatkozó jogszabállyal ellentétesen birtokolnák.

VÉGSÕ CÍMZETT VÁSÁRLÓ

... ...

(a végsõ címzett vagy képviselõjének aláírása) (a vásárló vagy képviselõjének aláírása)

... ...

dátum (Date): dátum (Date):

(10)

C) A Szállítási Tanúsítvány mintája

HIVATALI HASZNÁLATRA (kitöltés után)! FOR OFFICIAL USE (After completion)

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

REPUBLIC OF HUNGARY

HUNGARIAN TRADE LICENSING OFFICE

SZÁLLÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY

(Kettõs felhasználású termékek behozatalához) DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

(For the import of dual-use goods) 1. Exportõr (Exporter):

Név (Name):

Cím (Address) – utca, házszám (Street, number):

Helység, ország (City, country):

Irányítószám (Postal Code):

2. A hatóság tölti ki (For official use)!

Jelen Szállítási Tanúsítvány az alábbiakban felsorolt és az alábbi sz. Nemzetközi Importigazolásban szereplõ termékek- re vonatkozik:

(This certification applies to the commodities described be- low, shown on IIC No. below):

3. Beérkezés helye (Arrived at):

4. A magyar importõr adószáma:

Név (Name):

Cím (Address) – utca, házszám (Street, number):

Helység, ország (City, country):

Irányítószám (Postal Code):

5. Beérkezés dátuma (Date of arrival):

6. Szállítóeszköz neve, szállítási bizonylatszámok

(Name of carrier, numbers on bills of lading, airway bills, etc.):

7. A TERMÉK LEÍRÁSA

(Description of Goods)

ELLENÕRZÉSI JEGYZÉK SZÁM

(Control List Number)

VÁMTARIFA SZÁM (CN Code)

ÖSSZÉRTÉK (Value):

8. A vámhatóság tölti ki!

(To be completed by Customs)

Körzetszám:

(Region No.)

pecsét (stamp)

Tanúsítvány: Tanúsítjuk, hogy a fenti termékeket a Magyar Köztársaság jogszabályainak megfelelõen leszállították.

Certification: It is hereby certified that the goods specified above have been delivered in compliance with the laws in force of the Republic of Hungary.

...

dátum (Date)

...

aláírás (Signature)

(11)

A Kormány 109/2007. (V. 15.) Korm.

rendelete

az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Eht. 1. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az Alkotmány 35. § (1) bekezdésb)pontjában foglalt feladatkörében el- járva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR):

A Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június 19-én aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve 44. cikkeiben meghatározott követelményeket kielégítõ digitális, nyalábolt (trönkölt), zárt célú rádióhálózat, amely biztosítja az e rendelet szerinti felhasználók rádió távközlési igényeinek kielégítését.

2. Szolgáltató:

A Magyar Állammal kötött szerzõdés alapján az EDR szolgáltatást nyújtó szervezet.

3. VPN:

Virtuális magánhálózat (Virtual Private Network).

Használatával a kapcsolódó felek külön titkosítás nélkül azt megközelítõ biztonsággal kommunikálhatnak, mint a fizikailag elkülönült hálózatokon.

A VPN az EDR egységes infrastruktúráján a rendszer ál- tal biztosított szolgáltatás hozzáférési lehetõséggel mûkö- dõ, a felhasználó szempontjából önálló, zárt rádióhálózat- ként viselkedõ virtuális, országos kiterjedésû hálózat, amely a rendszer által biztosított hierarchia legfelsõ szintjérõl szer- vezõdik. Egy VPN-en belül a technológia által megengedett módon többszintû hierarchia létrehozása biztosított.

4. VPN Központi Menedzser Szervezet:

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, fel- adatairól és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: KEKKH rendelet) 14. §b)pont- jában megállapított feladat megvalósítása körében eljárva kialakítja és nyilvántartja a VPN gazda szervezeteket.

5. VPN gazda szervezet:

Egy vagy több, a felhasználói körbe tartozó szervezet részére virtuális magánhálózat (VPN) menedzselési szol- gáltatást nyújtó szervezet.

2. számú melléklet a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez

NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZAT

NEMZETKÖZITRANSZFER NYILATKOZAT

Ügyfél neve: VPID száma: Ügyintézõ adatai:

Transzfer idõpontja:

Tételek leírása:

Név: TJTSZ szám: CAS szám: Mennyiség/T:

Származási ország: Címzett ország:

Végsõ Címzettek felsorolása:

Címzett neve: Termék CAS száma: Termék mennyisége:

(12)

6. Felhasználó:

A rendelet1. számú mellékletébenfelsorolt szervezetek.

2. §

(1) Az EDR a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter mint hálózatgazda (a továbbiakban: Hálózatgazda) fel- ügyelete alatt áll.

(2) A Felhasználók saját alrendszereik önálló irányítása mellett elkülönülten, illetve szükség esetén együttmûköd- ve, a VPN Központi Menedzser Szervezet közremûködé- sével veszik igénybe az EDR szolgáltatásait.

3. §

(1) Az EDR rendszer mûködtetése, felügyelete és egysé- ges használata érdekében e rendelet2. számú mellékletetar- talmazza az üzemeltetési biztonsági, erõforrás-gazdálkodá- si és rádióforgalmazási területek minimális követelményeit tartalmazó szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

(2) A VPN Központi Menedzser Szervezet, a VPN gaz- da szervezetek és a Felhasználók az EDR eszközök hasz- nálatbavételének, valamint a virtuális magánhálózatok üzemeltetésének és használatának szabályait a Szabályzat- ban meghatározott tartalom alapján belsõ rendelkezésben, utasításban (a továbbiakban: Utasítás) szabályozzák.

(3) A VPN Központi Menedzser Szervezet, a VPN gaz- da szervezetek és a Felhasználók az EDR használatának megkezdését követõ 90 napon belül kötelesek az Utasítá- suk tervezetét – annak aláírását megelõzõen – jóváhagyás- ra a Hálózatgazdának benyújtani. Ha a benyújtott tervezet a Szabályzat követelményeinek megfelel, a Hálózatgazda a benyújtástól számított 30 napon belül az Utasítást jóvá- hagyja. Amennyiben az Utasítás a Szabályzatban foglal- taknak nem felel meg, a Hálózatgazda a jóváhagyást eluta- sítja, és felhívja az érintett benyújtó szervezetet, hogy az elutasításról való értesítéstõl számított 90 napon belül nyújtsa be az indokolásban jelzett szempontok alapján át- dolgozott Utasítás tervezetét.

(4) A jóváhagyott Utasítás egy példányát a VPN Köz- ponti Menedzser Szervezet részére is meg kell küldeni, aki azokat letéteményesként tárolja.

4. § (1) A Hálózatgazda

a) a Felhasználók felügyeletét ellátó miniszterekkel egyetértésben meghatározza a Felhasználók VPN gazda szervezeteit;

b) megköti az EDR mûködtetéséhez, fejlesztéséhez és naprakészségéhez szükséges szerzõdéseket;

c) ellátja a VPN erõforrás-gazdálkodási feladatokat, megvizsgálja és elbírálja a Felhasználók virtuális magán- hálózatainak erõforrás igényeit, és meghozza az ezzel kap- csolatos döntéseket;

d) kapcsolatot tart a védelmi igazgatás szervezetével;

e) rendkívüli intézkedéseket igénylõ esetekben, minõ- sített idõszakban koordinálja a Szolgáltató és a Felhasz- nálók együttmûködését, az elektronikus hírközlés veszély- helyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszeré- rõl, az államigazgatási szervek feladatairól, mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló külön jogszabályban fog- laltak szerint;

f) fogadja a rádióterminálokban és az EDR szolgálta- tásban rendelkezésre álló kriptográfiai szolgáltatások meghatározott terjedelmû alkalmazására irányuló bejelen- téseket, majd továbbítja az illetékes szerv részére;

g) gondoskodik az EDR továbbfejlesztéséhez szüksé- ges feltételrendszer kidolgozásáról;

h) megállapodásokat köt a külön törvényekben megha- tározott szervek részére történõ adatszolgáltatás megvaló- sításhoz szükséges eljárási rend rögzítése érdekében, to- vábbá gondoskodik azok végrehajtásának ellenõrzésérõl.

(2) A Felhasználókat a tulajdonukban, illetve kezelé- sükben vagy használatukban álló, a Szolgáltató által az EDR szolgáltatás nyújtásához igénybe vett ingatlan és inf- rastruktúra használatának biztosítására szerzõdéskötési kötelezettség terheli.

(3) A Felhasználók mobil csoportkommunikációs táv- közlésüket – a honvédelemért felelõs miniszter által fel- ügyelt tábori (katonai) rádió-távközlõ rendszerek kivételé- vel – csak az EDR hálózati infrastruktúráján keresztül folytathatják.

(4) A Felhasználók az EDR-tõl eltérõ, más zártcélú háló- zatként üzemeltetett mozgószolgálati rádió-távközlési alkal- mazásokat kizárólag a Hálózatgazda engedélyével használ- hatnak, amennyiben az EDR használata az adott szolgálat el- látása követelményeinek megfelelõen nem lehetséges.

(5) A Hálózatgazdát az EDR-rel kapcsolatos tevékeny- ségének ellátásában a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos szervezetirányítási jogkörérõl szóló 7/2006. (XII. 20.) ME rendelet alapján az informatikáért felelõs kormánybiztos tevékenységirányítása alá tartozó szervezetek vezetõi segítik.

(6) A VPN Központi Menedzser Szervezet a Szolgáltató- val való együttmûködésben gondoskodik a KEKKH rende- let 14. §b),d),e)ési)pontjaiban foglaltak végrehajtásáról.

(7) A VPN gazda szervezet felel az EDR felhasználói igénybevételét biztosító szolgáltatói keretszerzõdések megkötéséért.

5. §

Az EDR-rel kapcsolatos kérdések Felhasználók közötti koordinálását a Hálózatgazda tanácsadó szervezeteként mûködõ EDR Felhasználói Fórum látja el. Tagjai a VPN Központi Menedzser Szervezet, a VPN gazdák, a Felhasz- nálók és az azokat felügyelõ miniszterek által kijelölt kép- viselõk, vezetõjét a Hálózatgazda bízza meg. A Fórum szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. Az ülést a napirend megküldésével a Fórum vezetõje hívja össze.

(13)

6. §

(1) A KEKKH rendelet 14. §-a az alábbi új i)ponttal egészül ki:

„i)ellátja az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR) rendszeres informatikai, információ-technológiai és biztonsági felülvizsgálatát.”

(2) A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.

(III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ új, (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2) be- kezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„(2) Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer vo- natkozásában e rendelet elõírásait az egységes digitális rá- dió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm.

rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer vonat- kozásában e rendelet 3., 8., 9. és 22. §-át, valamint 2–5. mellékletét nem kell alkalmazni.”

7. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. §-ának (3) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Azon VPN gazdák és Felhasználók esetében, ame- lyek e rendelet hatálybalépésekor már használják az EDR-t, a rendelet 3. § (3) bekezdése rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Utasítás tervezetét e rendelet hatálybalépésétõl számított 90 napon belül kell a Hálózatgazdának benyújtani.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet

a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez

E rendelet alkalmazásában Felhasználó szervezet 1. a Miniszterelnöki Hivatal,

2. az Információs Hivatal, 3. a Nemzetbiztonsági Hivatal, 4. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 5. a Honvédelmi Minisztérium, 6. a Magyar Honvédség, 7. a Katonai Felderítõ Hivatal, 8. a Katonai Biztonsági Hivatal,

9. a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala, 10. a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei és titkárai,

11. a minisztériumok, kormányhivatalok védelemszer- vezéssel foglalkozó szervezeti egységei,

12. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 13. a Rendõrség,

14. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 15. az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 16. a tûzoltóságok,

17. a Határõrség,

18. az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, 19. az Egészségügyi Minisztérium,

20. az Országos Mentõszolgálat,

21. a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, 22. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 23. a Kormány kizárólagos rádiótávközlõ rendszerei üzemben tartásáért felelõs állami szervek,

24. az EDR kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetek.

2. számú melléklet a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez

Az EDR használati szabályzata 1. A jogok, kötelezettségek, felelõsségek

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

Felhasználó Felkérés esetén a Hálózatgazda szabályzati vagy szabályzat-módosítási koncepciójának, vagy a szabályzattervezeteinek a véleménye- zése.

EDR alkalmazási, rádióforgalmi és biztonsági szabályzat kialakítása az adott felhasználó szer- vezetre.

Jelen szabályzat alapján a felhasználó szerve- zetre és a végfelhasználókra részletes szabályo- zás létrehozása, bevezetése belsõ utasítás formájában, majd rendszeres felülvizsgálata.

Az adott felhasználó szervezetre (VPN-re), az EDR szolgáltatási szerzõdésben rögzített „EDR hálózatkapacitás, forgalomirányítás, illetve for- galom átterhelési terve” fejezetben rögzített paraméterekre tekintettel a VPN belüli erõforrás felhasználási terv meghatározása.

Az EDR szerzõdésben és a hálózatgazda által kiadott esetleges módosításokkal összhangban a rádióforgalmi erõforrás felhasználások szabá- lyozása, tervkészítés. A tervnek megszabott erõ- forrás korlátokon belül kell maradnia (egyéni, hívás, csoporthívás, beszédtartási idõ stb.).

(14)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

VPN-ek közötti együttmûködés kezdeménye- zése a Hálózatgazda útján a VPN központi menedzsment funkciónál.

Együttmûködésre vonatkozó megállapodások kialakítása a VPN-ek rendszeres és ad hoc jel- legû együttmûködésének kialakítására, a köz- ponti VPN menedzsment funkció bevonásával.

EDR szolgáltatás igénylése, tájékoztatás kérése. Önálló VPN (virtuális magánhálózat, „virtual private network”) létesítésének, esetleges mó- dosításának vagy megszüntetésének kezdemé- nyezése.

Szolgáltatások változtatásának igénylése. Igényelt szolgáltatások vagy módosításuk szak- szerû specifikálása.

Részvétel az igényelt szolgáltatás, illetve módo- sítás vagy megszüntetés kivitelezési egyezte- tésein.

Az üzemeltetõvel folytatott egyeztetések alap- ján ütemtervek kidolgozása.

Együttmûködés az EDR szolgáltatóval az igény megvalósításának tervezésében és végrehajtásá- ban.

Saját intézményi forgalmi adatok megtekintése. A kezdeményezés Hálózatgazdával történõ egyeztetése.

Elutasított igény esetén a felülvizsgálat kérése.

EDR-rel kapcsolatos hiba elhárításának igény- lése.

Az EDR mûködésével kapcsolatos észlelt prob- léma bejelentése, a probléma leírása.

Tájékozódás a hibaelhárítás menetérõl, a hibael- hárítás határidejérõl.

EDR szolgáltatás iránti igény megszüntetésének kezdeményezése.

Az EDR szolgáltatás-fejlesztési javaslat benyúj- tása.

Idõben történõ tájékozódás a karbantartás okoz- ta várható szolgáltatási szint csökkenésrõl.

Karbantartásra vonatkozó tájékoztatás fogadása, felkészülés a karbantartási idõszakra.

EDR szolgáltatás iránti kapacitás-igény módosí- tásának kezdeményezése.

EDR virtuális magánhálózat erõforrásainak csökkentésre kijelölt felhasználóként, felülvizs- gálat kezdeményezése a Hálózatgazdánál.

Hálózatgazda Kriptográfiai képességekkel ellátott rádiótermi- nál alkalmazásának engedélyezésére kérelem fogadása.

A kérelem továbbítása az illetékes szervnek.

Az EDR szolgáltatás rendeltetésének megfelelõ mûködésének biztosítása.

Döntés az EDR szolgáltatáshoz vonatkozó csat- lakozási igényrõl.

Csatlakozási (VPN létrehozása, módosítása), szolgáltatás változtatási felhasználói igények jogi, mûszaki megvalósíthatóságának vizsgá- lata.

EDR szolgáltatásra vonatkozó változtatási igény elbírálása.

Mûszaki-gazdasági tanulmány kidolgoztatása elsõsorban az EDR szolgáltatóval, szükség sze- rint független tanácsadóval a változtatásról, mó- dosításról, továbbfejlesztésrõl.

(15)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

Pénzügyi, mûszaki egyeztetés az EDR szolgál- tatóval.

Egyeztetés a szükséges feladatok végrehajtá- sáról.

Szükség szerint a szerzõdést és a szolgáltatási díjat érintõ módosítások kialakítása és a szüksé- ges lépések megtételének kezdeményezése.

A felhasználó tájékoztatása az igény teljesítésé- nek a lehetõségeirõl, technikai paraméterekrõl.

Az EDR szolgáltató bevonása az egyeztetése- ken való részvételre, bonyolult technikai kérdések felmerülése esetén.

Szolgáltatás-fejlesztési feladatok kezdeménye- zése.

Mûszaki-gazdasági tanulmány kidolgoztatása a szolgáltatás módosítása, fejlesztése, továbbfej- lesztése esetén, elsõsorban az EDR szolgáltató- val, szükség szerint független tanácsadóval.

Az EDR infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz kapcsolódó, jogszabályokból, felhasználói, üze- meltetõi javaslatokból adódó fejlesztések kezde- ményezése.

A feltételek megléte esetén:

Az EDR szolgáltatóval a kivitelezés tervezését célzó egyeztetések megkezdése. Kiviteli tervek véleményezése, jóváhagyása vagy módosításuk kezdeményezése. Szükség szerint „Együttmû- ködési Megállapodás” megkötése, módosítása a felhasználóval.

Tájékozódás a hibákról, azok elhárításáról, a megoldásra váró hibákról, esetenként és havi összesítõ jelentés alapján.

A hibaelhárítási tevékenység folyamatos figye- lemmel kísérése (nyomon követése, „moni- toring”), a vonatkozó jelentések vizsgálata.

Kritikus erõforrásokat érintõ hiba esetén a nor- mál mûködésétõl való eltérés kezelése.

Kritikus erõforrásokat érintõ hiba esetén a nor- mál mûködésétõl való eltérés kezelése.

Koncepcionális hiba esetén a várható probléma megelõzésére vonatkozó EDR fejlesztés kezde- ményezése.

Koncepcionális hiba esetén a probléma megelõ- zésére vonatkozó EDR fejlesztés kezdeménye- zése, végrehajtása.

Az EDR auditálásának, csatlakozásának kezde- ményezése.

A rendelkezésre álló EDR erõforrások, rádió-távközlési kapacitás gazdaságos és haté- kony elosztásának biztosítása, figyelembe véve az EDR mindenkori üzembiztonságát (erõfor- rás-gazdálkodás).

Erõforrás-gazdálkodási feladatok keretében döntés a felszabaduló erõforrások kezelésérõl.

A Schengeni egyezménybõl származó, a magyar illetékes Szervezetek rádió-távközlési infra- struktúráját érintõ, az EDR szolgáltató felelõs- ségi körébe tartozó feladatok meghatározása, a megszabott feladatok teljesülésének követése.

A meglévõ szabályozást módosító koncepciók kialakítása vagy új, még nem szabályozott terü- letek szabályozási tervének elkészítése.

Szabályozás-módosítás koncepciójának kidol- gozása, és annak véleményeztetése az üzemelte- tõvel és a felhasználókkal.

EDR szolgáltatási szerzõdés módosítása.

Az EDR szolgáltatói jelentések elfogadása, el- utasítása.

EDR szolgáltatási teljesítés igazolása.

EDR szolgáltatói számla ellenjegyzése.

(16)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

A EDR erõforrás-kapacitás bõvítését biztosító szolgáltatás-fejlesztési feladatok kezdeménye- zése.

A fejlesztési irányok kijelölése, fejlesztési fel- adatok megfogalmazása.

A szolgáltatás-fejlesztés megvalósítása esetén Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése.

Teljesítés igazolása.

Karbantartás elhalasztása. Döntés a tervszerû vagy rendkívüli karbantartás idõpontjairól.

Az EDR szolgáltatói jelentések vizsgálata, dön- tés elfogadásukról. Teljesítési igazolás kiállí- tása.

A tájékoztatási terv kialakítása és megvalósítás a felhasználók felé.

Az EDR felhasználók, VPN gazdák és a VPN Központi Menedzser Szervezet közötti koordi- náció és együttmûködés támogatása.

A központi VPN menedzsment funkciónál a jó- váhagyott és elfogadott együttmûködési megál- lapodások mûszaki, szervezési következményei végrehajtásának és betartásának ellenõrzése.

Kriptográfiai képességekkel ellátott rádiótermi- nál alkalmazásának engedélyezésére kérelem befogadása.

Engedélyezési igény elfogadása. Az egyéb érin- tett és illetékes szervezetek tájékoztatása.

VPN Központi Menedzser Szervezet

Az EDR rendszerben létezõ VPN-ek kialakítá- sa, módosítása.

A VPN-ek módosítására vonatkozó szabályzat és eljárásrend kialakítása.

A biztonsági szabályzat létrehozása, a jogosult- ságok kezelése rendjének kialakítása.

Virtuális privát hálózati (VPN) erõforrások ki- osztása, a VPN-ek elkülönítésének (független- ségének) biztosítása.

Felhasználó oldali minõsített idõszaki tervek kidolgozása.

Az EDR információvédelmi rendszerének fel- használó oldali felügyelete (rejtjelkulcs gyártás, kulcsmenedzsment stb.).

A VPN-ek feletti rendszergazdai jogosultságok- kal rendelkezõ személyek, kiképzése, felkészí- tése, a személyes azonosításhoz (autentikáció) és a rendszerbeli tevékenységhez szükséges jo- gosultságok igazolásához (autorizáció) szüksé- ges eszközökkel történõ ellátás.

Együttmûködés koordinálása a VPN gazdák között

Az EDR koordinált használata érdekében az együttmûködés fenntartása a VPN gazdák kö- zött.

Az együttmûködési megállapodások és a köz- ponti VP menedzsment funkció felügyelete. A megállapodások megfelelõségének ellenõrzése.

Az EDR erõforrás felhasználásának felügyelete. A felhasználók, VPN gazdák, által készített sza- bályzatokban elõírt erõforrás felhasználás ter- vek megfelelõségének ellenõrzése az EDR szolgáltatási szerzõdésben rögzített (,,EDR há- lózat kapacitás, forgalomirányítás, illetve forga- lom átterhelési terve”) erõforrás felhasználási korlátokra tekintettel. Eltérés esetén a szükséges intézkedések meghozatala.

(17)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

EDR Audit Az EDR szolgáltatónál az EDR audit kezdemé-

nyezése, (auditor cég kiválasztásának, megbízá- sának kezdeményezése), majd ezt követõen visszajelzés az audit eredményérõl a hálózat- gazdának, az EDR szolgáltatónál végrehajtott auditról, amelynek monitorozását, felügyeletét és nyomon követését a Megrendelõ oldali kap- csolattartó végzi.

VPN gazda szervezet

A VPN gazda szervezet Utasítást készít a VPN szintû EDR szolgáltatások, használatának, alkalmazásának, beállításának, jogosultságok engedélyezésének és kibocsátásának vonatko- zásában.

Az adott VPN-re vonatkozó, felhasználó oldali minõsített idõszaki tervek kidolgozása.

A saját VPN szolgáltatásainak beállítása, módo- sítása.

Az adott VPN-hez tartozó felhasználó szerveze- tek és végfelhasználók számára a hierarchikus diszpécser rendszer létrehozása és szükség sze- rinti módosítása az adott szervezet szolgálati te- vékenységének igényéhez igazodva.

Együttmûködés kialakítása és szükség szerinti napi, illetve közvetlen és azonnali koordináció kialakítása más VPN rendszergazdákkal, rend- szergazda szervezetekkel.

Együttmûködés a VPN Központi Menedzser Szervezettel, valamint a konkrét feladatok vég- rehajtásában érintett VPN rendszergazdákkal.

A PSTN/PABX hívásokra, adatforgalmazásra, a VPN szinten az egyéni hívások (full-duplex, fél-duplex) hívásokra vonatkozó szabályozásra.

A hívás fogadási, kezdeményezési jogok a más társ VPN-ekre vonatkozóan.

Az állandó jellegû forgalmi csoportok paramé- tereinek meghatározása, VPN szinten beállítása, és a rádióterminálokba a beprogramozásukhoz szükséges elõkészítés.

A rádiós végkészülékek közvetlen módban tör- ténõ mûködéséhez szükséges jogosultságainak és paramétereinek a VPN-ek szintjén való be- programozhatóságának elõkészítése és biztosí- tása.

A VPN-en belüli, önálló forgalmi csoport struk- túra kialakítása. A csoport struktúra kialakításá- nak, módosításának, beállításainak

szabályozása.

Az egymástól független VPN-ekhez tartozó cso- portok és rádióterminálok a VPN menedzser(ek) közremûködésével össze- és szétkapcsolhatósá- gának elõkészítése és szabályozása a saját VPN-re vonatkozóan.

(18)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

EDR szolgáltató A hálózat sérülésének kockázata esetén a meg- elõzés minden lehetséges eszközzel.

Szakmai tanácsadás a felhasználók számára.

Fejlesztési javaslatok megfogalmazása a háló- zatgazda számára.

A meglévõ szabályozás módosításának vagy új, még nem szabályozott terület szabályozásának kezdeményezése.

Számla benyújtása az elfogadott havi jelentések alapján.

A felhasználóval, igénylõvel való technikai egyeztetés – a hálózatgazda utasítására.

Részvétel a kivitelezés részletes tervezésében és a tervezéssel kapcsolatos egyeztetésben – a há- lózatgazda utasítására.

Felhasználói ütemtervek véleményezése.

Kiviteli tervek átadása véleményezésre és jóvá- hagyásra a hálózatgazdának.

Az EDR szolgáltató hatáskörébe tartozó kivite- lezési feladatok végrehajtása.

A hálózatgazda által kiadott feladatok ellátása közben felmerülõ, az EDR biztonságos mûkö- dését veszélyeztetõ tényezõk jelentése a háló- zatgazdának.

Kiegészítõ szolgáltatások mûszaki megvalósít- hatóságának véleményezése a hálózatgazda uta- sítására.

A megvalósítás keretében a felhasználóval foly- tatott mûszaki-technikai egyeztetések, a szolgál- tatás változtatásához kapcsolódó

infrastruktúra-bõvítési és eszközkonfigurálási feladatok lebonyolítása.

Hibabejelentések fogadásáért és a hibaelhárítás kezdeményezéséért felelõs Ügyfélszolgálat (Help Desk) felállítása és mûködtetése.

Felhasználótól, hálózatgazdától érkezett hibabe- jelentések fogadása, dokumentálása, illetve a saját maga által észlelt hibák dokumentálása.

Hibajegyek kiállítása.

Hálózatgazda tájékoztatása a hibákról, eseti és havi összesítõ jelentés készítése és eljuttatása a hálózatgazdához.

Az EDR közvetett érintettjei (ráhordó hálózati szolgáltatók stb.) által felügyelt rendszerek, há- lózatok mûködésében bekövetkezett, EDR szol- gáltató által észlelt hiba esetén hibajegy

kiállítása, hibajelentés küldése az érintett szol- gáltató felé.

Hiba elhárításának megkezdése az üzemeltetõi szerzõdésben meghatározott idõn belül.

Hibabejelentõ tájékoztatása a hiba elhárításának várható határidejérõl, a hibajavítás folyamatá- ról, illetve a felhasználó, esetleg a hálózatgazda szükséges közremûködésérõl.

Felhasználó által elhárítható hiba esetén egyez- tetés a felhasználóval a hiba elhárításáról, szak- mai irányítás.

(19)

Alany Jogok Feladatok, felelõsségek

Hibaelhárítás, problémamegoldás folyamatának követése, hibajegy vezetése, lezárása.

Felhasználók és hálózatgazda tájékoztatása a hiba elhárításáról.

Az EDR adatforgalmának mérése.

Havi jelentés és – szükség esetén – „Erõfor- rás-kapacitás Módosítási Javaslat” készítése, megküldése a hálózatgazda részére.

Hálózati beállítások módosítása a szolgáltatás módosítás esetén.

Szükség esetén a megszüntetést követõ változ- tatásokra való felkészülés tervezése.

A megszüntetés technikai lebonyolítása a fel- használóva1 együttmûködésben.

EDR Megrendelõ oldali kapcsolat- tartó (Hálózat- gazda, illetve az általa kijelölt szervezet)

Szabályozási vagy szabályozás módosítási kon- cepció kialakításában, vagy tervezet kidolgozás- ban részvétel vagy véleményezés.

Fejlesztés lebonyolítása – saját hatáskörben tör- ténõ fejlesztés esetén.

A kivitelezés szakmai követése és mûszaki át- vétele – külsõ fejlesztés esetén.

Rendelkezésre állás a fejlesztések technikai egyeztetése céljából, a hálózatgazda felkérésére.

A tervezett karbantartási idõpontok kialakítása.

A hálózatgazda és a felhasználók tájékoztatása az EDR szolgáltatási szerzõdésben meghatáro- zott idõszakon kívül esõ tervezett és rendkívüli karbantartási feladatokról.

Karbantartási feladatok végrehajtása, dokumen- tálása.

ER szolgáltatói jelentések összeállítása és meg- küldése a hálózatgazdának.

A tájékoztatási terv megvalósításában való köz- remûködés a hálózatgazda utasítása szerint.

2. Híradási, rádióforgalmi szabályok

A jelen szabályzat alapján készített belsõ utasítás alkalmazására kötelezett szervezet (a továbbiakban: Szervezet) – „Virtuális Magánhálózat” rádió-távközlési infrastruktúra szolgáltatása (Virtual Private Network, a továbbiakban:

VPN) adta lehetõségek figyelembevételével – saját hatáskörben tervezi és szervezi a forgalmi csoportok kialakítását, az eszközök telepítését és beépítését, az ellátási körébe tartozó felhasználók ellátását és felkészítését, valamint végzi a rendelkezésére álló eszközök programozását, üzemeltetését.

A Szervezet a saját VPN-en belüli rádióforgalmi szervezeti struktúrájának kialakítására, a rádióterminálok szerve- zetek közötti elosztására és a hívószámok kiosztására szabályozást alakít ki:

1. Az VPN belüli rádióforgalmazási szervezeti struktúrát a Szervezet illetékes vezetõje határozza meg.

2. A Szervezet illetékes vezetõje határozza meg a Szervezeten belül a felhasználó szervezeti egységeket, az általuk használható diszpécserek és rádióterminálok darabszámait.

3. A Szervezet illetékes vezetõje határozza meg a saját VPN számkiosztását, végzi annak változtatását és módosí- tását, valamint engedélyezi a tartalék számmezõk felhasználását.

4. A szervezeti struktúra változtatására a teljes jogú, a csökkentett és a rádiós diszpécserek tekintetében a Szervezet illetékes vezetõje jogosult.

5. A Szervezet az EDR-t érintõ szervezeti struktúráját érintõ változásokról tájékoztatja a Hálózatgazdát.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz- adási idõ 15 perc).. A

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt

1023/2007. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági

d) mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések von- tatására vagy szállítására használt jármûvek... megjegyzés:

(IX. A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített

(IV. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 11.) kérelmére a nemesfém