• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
144
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M Jogszabályok

2006: CV. tv. A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról . . . . 3 2006: CXXVI. tv. A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köz-

társaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlo- vák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Tér- ségrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl . . . . 4 2006: CXXXIV. tv. A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról . . . . 4 247/2006. (XII. 5.) Korm. r. A mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló

182/1997.(X. 17.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 6 255/2006. (XII. 8.) Korm. r. A 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl . . . . 7 260/2006. (XII. 20.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról . . . . 16 261/2006. (XII. 20.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek mó-

dosításáról . . . . 21 262/2006. (XII. 20.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vo-

natkozó részletes szabályokról . . . . 23 266/2006. (XII. 20.) Korm. r. A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

módosításáról. . . . 24 267/2006. (XII. 20.) Korm. r. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról . . . . 26 269/2006. (XII. 20.) Korm. r. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggõ egyes rendeletek módosítá-

sáról . . . . 28 271/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megálla-

podás kihirdetésérõl . . . . 31 272/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a gazdasági együttmûkö-

dési megállapodás kihirdetésérõl . . . . 34 277/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról . . . . 38 281/2006. (XII. 23.) Korm. r. A 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociá-

lis Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendsze- rek kialakításáról . . . . 40 283/2006. (XII. 23.) Korm. r. A tudomány- és innováció-politikával összefüggõ egyes jogszabályok módosításáról . . . . 65 285/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997.

(I. 22.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 68

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 23 436 Ft

Ára: 1260 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

(2)

293/2006. (XII. 23.) Korm. r. A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. ren-

delet módosításáról . . . . 68

300/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 69

353/2006. (XII. 23.) Korm. r. A gáz- és távhõszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl . . . . 69

355/2006. (XII. 27.) Korm. r. A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról . . . . 71

8/2006. (XII. 23.) ME r. A kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl . . . . 81

84/2006. (XII. 14.) GKM r. Az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004. (V. 18.) GKM rendelet módosításáról . . . . 81

87/2006. (XII. 26.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rende- letek módosításáról . . . . 82

91/2006. (XII. 26.) GKM r. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége igazolásának részletes szabá- lyairól. . . . 86

94/2006. (XII. 27.) GKM r. A Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság közremûködõ szervezetként való kijelölésével kapcsolatban szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról . . . . 90

18/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM e. r. A Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl . . . . 92

19/2006. (XII. 28.) MeHVM–GKM–KvVM e. r. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közre- mûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról . . . . 92

Kormányhatározatok 1120/2006. (XII. 8.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjainak elfogadásáról . . . . 93

1122/2006. (XII. 13.) Korm. h. A kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintû képviselõirõl . . . . 93

1123/2006. (XII. 15.) Korm. h. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormány- zati koordinációról . . . . 94

1130/2006. (XII. 25.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. januárban megindítandó támogatási konstrukciókról . . . . 104

Miniszteri utasítások 35/2006. GKM utasítás az egyes fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló 2/2006. (IHK 2.) IHM utasítás módosításáról . . . . 104

1/2007. (I. 17.) GKM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról . . . . 105

2/2007. (I. 17.) GKM utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról . . . . 105

Minisztériumi közlemények A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye a hadiipari technológia-korszerûsítõ beruházások támogatására kiírt pályá- zat elbírálásáról (HTK-6 kódszám) . . . . 106

35/2006. szabályzat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál végzett lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokról . . . . 106

Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl . . . . 108

Egyéb közlemény Ózd Kistérség Többcélú Társulása pályázata intézményvezetõi beosztás megbízással történõ betöltésére . . . . 109

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója Tájékoztató éves jelentési kötelezettségek teljesítéséhez a kábítószerek tiltott gyártásához is használt anyagokkal (kábítószer-pre- kurzorokkal) tevékenységet végzõk részére . . . . 110

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság 2006. harmadik negyedévben kiadott törlést tartalmazó határozatai . . . . 121

(3)

Jogszabályok

2006. évi CV.

törvény

a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról*

1. §A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 1. §-a helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya a természetes és jogi személy- nek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság- nak – ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás magyar- országi fióktelepét is – (a továbbiakban együtt: vállalko- zás) reklámozóként, reklámszolgáltatóként vagy reklám közzétevõként végzett gazdasági reklámtevékenységére, valamint a szponzorálásra terjed ki.”

2. §A Grtv. 2. §-a a következõx)ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„x) Szponzorálás:minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá – rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének ösztönzése.”

3. §A Grtv. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé- szül ki:

„(5) Nem nyújtható szponzorálás dohányárura vonatko- zóan olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatás- sal rendelkezik.”

4. §A Grtv. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé- szül ki:

„(4) A 13. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértéséért a szponzorálást nyújtó és a szponzorálást el- fogadó vállalkozás egyaránt felelõs.”

5. §A Grtv. 16. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé- szül ki:

„(7) A tiltott szponzorálás miatti reklámfelügyeleti eljá- rást ügyfélként kezdeményezni jogosultak az egészségvé- delemmel összefüggõ feladatokat ellátó közigazgatási szervek és a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi szervezetek is.”

6. §(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyúj- tott szponzorálásra kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti

a) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 15. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint 16. §-ának (3) bekezdése, továbbá

b) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXVII.

törvény 8. §-a.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Grtv. 14. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdé- sében” szövegrész helyébe a „(3)–(4) bekezdésben” szö- veg,

b) a Grtv. 15. §-a (1) bekezdésében a „(2) bekezdés- ben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg, az

„a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezé- sek” szövegrész helyébe az „a gazdasági reklámtevékeny- ségre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendel- kezések” szöveg, az „e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat” szövegrész helyébe az „e rendelkezések meg- sértése miatti eljárásokat (a továbbiakban együtt: reklám- felügyeleti eljárás)” szöveg,

c) a Grtv. 16. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a

„gazdasági reklámtevékenységre” szövegrész helyébe a

„gazdasági reklámtevékenységre vagy a tiltott szponzorá- lásra” szöveg,

d) a Grtv. 16. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában a

„reklám közzétételét” szövegrész helyébe a „reklám köz- zétételét, illetve a tiltott szponzorálást megvalósító ren- dezvény vagy tevékenység befejeztét” szöveg,

e) a Grtv. 17. §-ának (2) bekezdésében a „15. § (2) be- kezdése” szövegrész helyébe a „15. § (3) bekezdése” szö- veg,

f) a Grtv. 18. §-ának (1) bekezdésében a „reklám jog- sértõ voltát” szövegrész helyébe a „reklám jogsértõ voltát vagy a tiltott szponzorálást (a továbbiakban együtt: jogsér- tés)” szöveg lép.

7. §Ez a törvény a tagállamok dohánytermékek reklá- mozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendele- ti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésérõl szóló, 2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és taná- csi irányelv 2. cikkec)pontjának, 5. cikke (1) bekezdésé- nek és 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 27-i ülésnapján fo- gadta el.

(4)

2006. évi CXXVI.

törvény

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak,

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak,

a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak

és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl szóló

Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl*

(A Megállapodások nemzetközi jogilag 2005. december 6-án hatályba léptek.)

1. §Az Országgyûlés e törvénnyel kihirdeti a Cseh Köz- társaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársa- ságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Len- gyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlo- vák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl szóló Megállapodást (a továbbiakban: EGT kibõvítési megállapodás). Az EGT kibõvítési megállapo- dás hiteles magyar nyelvû szövegét a törvény I. melléklete tartalmazza.

2. §Az Országgyûlés e törvénnyel kihirdeti az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodást (a továbbiak- ban: EGT-megállapodás). Az EGT-megállapodás hiteles magyar nyelvû szövegét a törvény II. melléklete tartal- mazza.

3. §E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály- ba.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXXXIV.

törvény

a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról*

1. § A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény (a továbbiakban: Szatv.) 4. § (4) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A meghatározott céllal juttatott vagy feltételhez kö- tött befizetések, adományok elfogadásáról a miniszter dönt.”

2. §Az Szatv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztetõ Fórum (a továbbiakban: Egyeztetõ Fórum) elvi iránymuta- tása és ajánlásai alapján végzi. Az Egyeztetõ Fórum elnö- ke a miniszterelnök, tagjait a miniszterelnök kéri fel a köz- ponti államigazgatási szervek állami vezetõi és vezetõi megbízatású köztisztviselõi, illetve a szomszédos álla- mokban élõ magyar közösségek választott vezetõi, képvi- selõi közül. Az Egyeztetõ Fórum évente legalább egy alka- lommal ülésezik.

(2) Az Egyeztetõ Fórum térségenként és közösségen- ként ajánlásokat fogalmaz meg az Alapból nyújtható tá- mogatások céljaira és prioritásaira.”

3. §Az Szatv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A Kollégiumok az Alap támogatási célok alap- ján megszervezett szakmai döntéshozó testületei. A Kollé- giumok döntései a miniszter jóváhagyásával válnak érvé- nyessé.

(2) A hét-, kilenc- vagy tizenegytagú Kollégiumokat – a támogatási célokra figyelemmel – a miniszter hozza létre és szünteti meg. A Kollégiumok tagjait, valamint a tagok közül a Kollégium elnökét a miniszter nevezi ki.

(3) A Kollégiumok a tevékenységüket az Egyeztetõ Fó- rum ajánlásai és a támogatási célok figyelembevételével, a szakmai szempontok érvényre juttatásával végzik, munká- juk során az Egyeztetõ Fórum, illetve az Alap kezelõ szer- vezete részérõl nem utasíthatóak.

(4) A Kollégiumok tagjainak megbízatása négy évre szól.

(5) Nem lehet a Kollégium tagja

a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselõje;

b) az Egyeztetõ Fórum tagja vagy annak közeli hozzá- tartozója;

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

A törvény mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi 159. számának II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az elõfizetõknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím:

1394 Budapest 62, Pf. 357).

(5)

c) az Alap kezelõ szervezetének vezetõje, továbbá az a személy, aki a kezelõ szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

d) az Alapból támogatásban részesülõ természetes sze- mély, illetve támogatott szervezet képviselõje.”

4. §Az Szatv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A Kollégium tagjának megbízatása megszûnik a) a megbízatás idõtartamának lejártával,

b) ha az összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétõl 30 napon belül nem szünteti meg,

c) ha megbízatását 90 napon túl nem képes ellátni, d) a megbízatásról történõ lemondással,

e) halálával,

f) az adott Kollégium megszûnésével.

(2) A Kollégium elnökének megbízatása megszûnik a) kollégiumi tagságának megszûnésével,

b) e megbízatásáról történõ lemondásával.

(3) A Kollégium elnöke és tagja a megbízatásáról a mi- niszterhez intézett írásbeli bejelentéssel mondhat le. A le- mondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szük- séges.”

5. §Az Szatv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításá- val, felhasználásának ellenõrzésével és nyilvántartásával összefüggõ, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54/A. §-a szerinti feladatokat a Kor- mány által kijelölt kezelõ szervezet látja el.

(2) A kezelõ szervezet vezetõje, illetve a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem lehet

a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselõje;

b) az Egyeztetõ Fórum tagja vagy annak közeli hozzá- tartozója;

c) a Kollégium elnöke, tagja, illetve azok közeli hozzá- tartozója;

d) az Alapból támogatásban részesülõ természetes sze- mély, illetve támogatott szervezet képviselõje.”

6. §Az Szatv. 12. § (3) bekezdésc)pontja helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés új d)ponttal egészül ki:

[(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„c)az Alappal való rendelkezésre, az Egyeztetõ Fórum és a Kollégiumok feladataira és mûködésére, az Alap keze- lõ szervezetének mûködésére és felügyeletére, valamint az Alapból nyújtott támogatások nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá

d) az Alapból az Alap mûködésére fordítható kiadások mértékét”

[rendeletben határozza meg.]

7. §(1) A határon túli magyarságot érintõ gazdaságfej- lesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítá- sát és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának össze- hangolását e törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen a Mi- niszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedésével mûködõ Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörû Rész- vénytársaság végzi.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy – az ál- lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának rendelkezései szerint – biztosítsa a Miniszterel- nöki Hivatal számára a többségi tulajdonosi részesedés megszerzését a 100%-ban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

tulajdonában lévõ, magyarországi vállalkozások határon túli beruházását, vállalatalapítását, vállalatfelvásárlását elõsegítõ Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörû Részvénytársaságban (székhelye: 1065 Budapest, Nagy- mezõ u. 46–48.).

8. §A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007.

évi költségvetési törvényben a határon túli magyarok tá- mogatására meghatározott fejezeti kezelésû elõirányza- tokból az Alap javára átcsoportosítson.

9. §Az Szatv. alapján 2005-ben létrehozott Tanács és Kollégiumok elnökeinek és tagjainak megbízatása e tör- vény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik. A Kollé- giumok új elnökét és tagjait – e törvény 3. §-ában, vala- mint 5. §-ában foglalt módosításokra is figyelemmel – a törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül kell kine- vezni.

10. §(1) E törvény a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szatv.

1. § (2) bekezdésa)pontjában a „Szerbia és Montenegró- ban” szövegrész helyébe a „Szerbia Köztársaságban” szö- veg, 4. § (1) bekezdésében az „a külügyminiszter” helyébe az „a nemzetpolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, a 8. §-ában az „A Tanács és a” szövegrész helyébe az „Az Egyeztetõ Fórum és a” szövegrész, a 10. § (4) bekezdésé- ben az „a Tanács (Kollégiumok)” szövegrész helyébe az

„az Egyeztetõ Fórum, valamint a Kollégiumok” szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az „A Tanács” szövegrész helyébe az „Az Egyeztetõ Fórum” szöveg, az „általában nyilváno- sak” szövegrész helyébe a „nyilvánosak, az Egyeztetõ Fó- rum és a Kollégium zárt ülés tartását is elhatározhatja”, 11. § (2) bekezdésében az „a Tanács” szövegrészek helyé- be az „az Egyeztetõ Fórum” szöveg lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szatv.

3. §d)pontja, 4. § (6) bekezdésének második mondata, a 12. § (2) bekezdése, valamint (4)–(5) bekezdése, a Szülõ- föld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2005. évi XVI. törvény 2. § (3) bekezdése és 4–6. §-a hatályát veszti.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

(6)

A Kormány 247/2006. (XII. 5.) Korm.

rendelete

a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló

182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot- mány 35. §-a (1) bekezdéséneka)pontjában megállapított feladatkörében eljárva a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiak- ban: R.) módosításáról a következõket rendeli el:

1. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[(1) A kijelölési kérelemhez csatolni kell]

„d)a kijelölõ által külön jogszabályban meghatározott, a kijelölést kérõ 3–4. § szerinti megfelelõsége igazolásá- hoz szükséges egyéb dokumentumokat.”

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Tanúsítási tevékenységgel nem foglalkozó vizsgáló vagy ellenõrzõ szervezet – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – akkor jelölhetõ ki, ha kijelölt tanúsító szervezettel érvényes együttmûködési megállapodással rendelkezik. A megállapodás megszûnését követõen a kijelölés tárgyát képezõ tevékenység nem folytatható tovább.

(2) A kérelmezõ szervezetnek tanúsító szervezettel kötött együttmûködési megállapodása nem feltétele a kije- lölésnek, ha a kérelem által érintett szakterületre vonat- kozó jogszabály szerinti tevékenység használatban lévõ mûszaki termék megfelelõségének idõszakos vagy eseti ellenõrzésére irányul.

(3) Amennyiben jogszabály a megfelelõség-értékelési eljárásban kijelölt szervezet közremûködését írja elõ, az adott kijelölési szakterületen vizsgálati és ellenõrzési tevé- kenységre akkreditált, de ki nem jelölt szervezet sem jogo- sult arra, hogy a termék jogszabálynak való megfelelõ- ségét igazoló dokumentumot állítson ki.”

3. §

Az R. 6/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6/A. § (1) Abban az esetben, ha a kérelem olyan szak- területre vonatkozik, amely a Bizottság és a tagállamok felé bejelentési kötelezettséget elõíró európai közösségi irányelvnek megfelelést biztosító jogszabály hatálya alá

tartozik, a kijelölõ a kijelölést követõen a szervezetet a Bizottság által mûködtetett elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül bejelenti a Bizott- ságnak és a tagállamoknak.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a) a cég nevét, székhelyét,

b) a cég elérhetõségét (telefon, telefax, e-mail, honlap- cím, kapcsolattartó személy neve, elérhetõsége),

c) hivatkozást a bejelentés alapját képezõ közösségi irányelvre,

d) a kijelölés érvényességi idejét (ha az határozott idejû), e) a közösségi irányelv szerinti termékcsoportokat, f) a megfelelõség-értékelési eljárásokat, illetve modu- lokat,

g) a vonatkozó közösségi irányelv megfelelõség-érté- keléssel kapcsolatos rendelkezéseire való hivatkozást,

h) azt, hogy a kérelmezett tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása milyen szabványok vagy más elõ- írások alapján történt,

i) azt, hogy ki folytatta le a felkészültség értékelésére vonatkozó eljárást,

j) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet tel- jesíti a közösségi irányelvben a kérelmezett szakterületre meghatározott követelményeket.

(3) Az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rend- szerben való bejelentésnek a Bizottság illetékes szervezete részérõl érkezõ visszaigazolását követõen a kijelölõ érte- síti a kérelmezõt a kijelölés és a bejelentés megtörténtérõl.

A kijelölt szervezet ezt követõen kezdheti meg a vizsgáló, ellenõrzõ, illetve tanúsító tevékenységet.

(4) A kijelölõ felelõs az általa bejelentett szervezetek vonatkozó közösségi szabályozásban meghatározott köve- telményeknek való megfelelõségéért.

(5) A bejelentési kötelezettséggel nem érintett szakterü- let esetében a kijelölt szervezet a kijelölést követõen kezd- heti meg a vizsgáló, ellenõrzõ, illetve tanúsító tevékeny- séget.”

4. §

Az R. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8/A. § Bejelentett szervezet esetében a kijelölés meg- szûnése a bejelentés visszavonását vonja maga után. Errõl a kijelölõ az elektronikus bejelentési (NANDO-INPUT) rendszeren keresztül értesíti a Bizottságot és a tagálla- mokat.”

5. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § Felhatalmazást kap a kijelölõ, hogy a kijelölés részletes szabályait rendeletben szabályozza.”

(7)

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha- tályba, egyidejûleg hatályát veszti a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet mó- dosításáról rendelkezõ 138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a és 8. §-a.

(2) E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell a folya- matban lévõ kijelölési kérelmekre.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péters. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány 255/2006. (XII. 8.) Korm.

rendelete

a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások

felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl

A rendelet hatálya 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013-as programo- zási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap- ból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: alapok) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (a továbbiakban: NFT) keretében társfinanszírozott támo- gatások hazai lebonyolításában részt vevõ természetes személyekre, jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre.

Értelmezõ rendelkezések 2. §

(1) A rendelet alkalmazásában

a) akcióterv:az operatív program vagy egyes prioritás- tengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre szóló részletes programozási és végrehajtási dokumentum;

b) audit bizottság:az alapokból származó támogatások lebonyolításában (belsõ kontroll rendszerek hatékony és eredményes mûködtetésében, a pénzügyi-számviteli be- számolási kötelezettségek teljesítésében) érintett szerve-

zetek vezetését a szabályszerû és szabályozott szervezeti mûködés nyomon követésében támogató testület;

c) bíráló bizottság:a projekt javaslatok támogatására vagy elutasítására az értékelés alapján döntési javaslatot tevõ testület;

d) egyfordulós pályázat:pályázatos projekt kiválasztá- si eljárás, amelynek során kizárólag részletes projekt ja- vaslat kerül benyújtásra;

e) egységes monitoring információs rendszer (a továb- biakban: EMIR): az Európai Unió alapjaiból nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott egy- séges ügyviteli számítógépes rendszer, amely kizárólago- san jogosult a programok monitoring adatainak gyûjtésére és rendszerezésére;

f) Fejlesztéspolitikai Irányító Testület:a fejlesztéspoli- tika megvalósításával összefüggõ egyes szervezeti kérdé- sekrõl szóló 1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozatban meghatározott, a fejlesztéspolitika területén hozandó kor- mányzati döntések megalapozott elõkészítéséért felelõs javaslattevõ, véleményezõ, döntés-elõkészítõ, koordináló testület;

g) kétfordulós pályázat:pályázatos projekt kiválasztási eljárás, amelynek során elõször elõzetes projekt javaslat, majd – amennyiben az alapján indokolt a projekt javaslat részletes kidolgozása – részletes projekt javaslat kerül be- nyújtásra;

h) kiemelt projekt:a Kormány által egyedileg, pályáz- tatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv ne- vesítve tartalmaz;

i) komplex program:több ágazatot érintõ és több ope- ratív program keretében megvalósítandó, egymással szo- ros kapcsolatban álló projektek együttese;

j) központi harmonizációs egység:az államháztartásért felelõs miniszter által az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer központi harmonizációjára, szabályo- zásának elõkészítésére és koordinációjára, valamint fej- lesztésére kijelölt szervezeti egység;

k) miniszter: az operatív program vagy prioritásten- gely, kivételes esetben a prioritástengely egy része által le- fedett szakmai területért felelõs miniszter (a technikai se- gítségnyújtás operatív program esetében a fejlesztéspoliti- káért felelõs miniszter);

l) Nemzeti Fejlesztési Tanács: a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról szóló 1064/2006. (VI. 29.) Korm.

határozatban meghatározott, a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását nyomon követõ, az NFT-ben rögzített cé- lok teljesülését és az EU fejlesztési irányelvek érvényesü- lését és összhangját értékelõ, javaslattevõ testület;

m) II. Nemzeti Fejlesztési Terv: a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Re- gionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kí- vül helyezésérõl (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet)

(8)

1083/2006/EK rendeletben foglalt nemzeti stratégia refe- renciakeret fogalma szerint értendõ megnevezés;

n) projekt:

na) egy önálló fejlesztés, vagy

nb) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál vagy az akciótervben meghatározott ettõl eltérõ összegnél nem nagyobb összköltségû fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy

nc) hasonló célú fejlesztések megvalósítását célzó hi- tel, tõke vagy garancia eszköz;

o) projektgazda:minden projekt esetében

oa) egy önálló fejlesztés megvalósítója, konzorcium esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiak- ban: NFÜ), illetve a közremûködõ szervezettel való kap- csolattartásra kijelölt, vagy

ob) egy támogatási alap kezelõje, vagy

oc) egy hitel, tõke vagy garancia eszköz lebonyolítója;

p) támogatási konstrukció:egy pályázati kiírás, illetve egy vagy több hasonló céllal megvalósuló kiemelt projekt, illetve nagyprojekt;

q) támogatási szerzõdés:az NFÜ vagy a közremûködõ szervezet és a kedvezményezett között létrejött szerzõdés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználá- sának részletes szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmak az 1083/2006/EK rendeletben foglaltak szerint értelme- zendõk.

INTÉZMÉNYRENDSZER A Kormány feladata

3. § A Kormány az NFT tekintetében:

a) dönt az NFT és az operatív programok tartalmára és azok módosítására vonatkozóan az Európai Bizottság szá- mára benyújtandó javaslatokról;

b) elfogadja az NFT keretében megvalósítandó – az 1083/2006/EK rendelet 39. cikke szerinti – nagyprojek- tekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyúj- tandó javaslatokat;

c) jóváhagyja az akcióterveket és azok módosításait, a nagyprojekt, illetve kiemelt projekt javaslatokat;

d) jóváhagyja az operatív programban, illetve akció- tervben nem nevesített, 5 milliárd forintot meghaladó tá- mogatásra javasolt – valamint a miniszter és az NFÜ egyetértésének hiányában az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû – projekt javaslatokat;

e) rendszeresen értékeli az NFT megvalósításának elõ- rehaladását.

A Nemzeti Fejlesztési Tanács feladata 4. §

A Nemzeti Fejlesztési Tanács az NFT tervezésére és végrehajtására vonatkozóan értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, az NFT-ben rögzített célok teljesü- lését, az EU fejlesztési irányelvek érvényesülését és össz- hangját, javaslatot tehet a Kormány részére fejlesztési ter- vek módosítására.

A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület feladata 5. §

A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület az NFT tervezé- sére és végrehajtására vonatkozóan javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Kormány számára a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénz- ügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek- rõl, az operatív programokról, a támogatások felhasználá- sához szükséges intézményrendszer kialakításáról, vala- mint e témakörben indokolt szabályozásról. Ennek köré- ben különösen

a) megtárgyalja – a kormányülést megelõzõen – a fej- lesztéspolitikai tárgyú, illetve fejlesztési elõterjesztéseket;

b) összehangolja az NFT, a Nemzeti Akció Program, a Fenntartható Fejlõdés és a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Terv stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatokat;

c) véleményezi az operatív programokat;

d) véleményezi az akciótervek, pályázatok elkészítésé- nek, kiemelt projektek azonosításának és elõkészítésének módszertanát és a fejlesztéspolitikai célokkal való össz- hangját;

e) véleményezi az akcióterveket;

f) véleményezi a pályázatok tartalmát és a pályázatok mechanizmusát;

g) véleményezi a komplex programokat, a kiemelt pro- jekteket és a nagyprojekteket;

h) nyomon követi az operatív programok, akciótervek megvalósulását, ennek eredményeként kezdeményezheti a monitoring bizottságoknál az operatív programok módosí- tását;

i) véleményezi a közremûködõ szervezetek kialakítá- sának, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyo- mon követi tevékenységüket, e szervezetek mûködésérõl rendszeresen beszámolót, tájékoztatót kérhet.

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladata 6. §

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter feladata külö- nösen a következõ:

a) irányítja az NFÜ-t;

(9)

b) a miniszterek véleményét is bemutató elõterjesztést nyújt be a Kormány részére az NFT-rõl, az operatív prog- ramokról, az akciótervekrõl, a nagyprojektekrõl, a kiemelt projektekrõl, az operatív programban, illetve akciótervben nem nevesített, 5 milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt – valamint a miniszter és az NFÜ egyetértésének hiányában az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû – projekt javaslatokról;

c) felülvizsgálja panasszal kapcsolatban az NFÜ által hozott döntést.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatai 7. §

(1) Az NFÜ feladata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség- rõl szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának b)–h)pontjával összhangban az NFT tervezésének, prog- ramozásának, értékelésének és megvalósításának össze- hangolása, az operatív programok tervezésének, progra- mozásának és megvalósításának koordinációja.

(2) Az NFÜ-nek az NFT tervezésével és programozásá- val, valamint értékelésével kapcsolatos feladatai:

a) az NFT és az operatív programok tervezésének koor- dinációja;

b) az operatív programokra és azok módosítására vo- natkozó – a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõter- jesztés elkészítése a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület és a Kormány részére;

c) a Kormány által jóváhagyott NFT, operatív progra- mok és nagyprojektek, valamint azok módosításának be- nyújtása az Európai Bizottsághoz;

d) az akciótervek elkészítéséhez módszertan kialakí- tása;

e) a komplex programok tervezése és értékelése;

f) az NFT megvalósulásával kapcsolatos értékelõ mun- ka koordinációja, NFT szintû értékelések és elemzések ké- szítése;

g) stratégiai vizsgálat lefolytatása legkésõbb 2009 és 2012 végéig az összes operatív program tekintetében, a vizsgálatról készített jelentés benyújtása az Európai Bi- zottság részére;

h) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, egyéb hazai, illetve külföldi tá- mogatás, valamint a hazai ágazati, regionális és városi fej- lesztéspolitikákkal való összhang biztosítása.

(3) Az NFÜ-nek az NFT megvalósításával kapcsolatos feladatai:

a) az NFT megvalósításának folyamatos nyomon köve- tése;

b) beszámolók készítése a Kormány részére az NFT megvalósításában történt elõrehaladásról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról;

c) az NFT egészét vagy több operatív programot együt- tesen érintõ kérdésekben kapcsolattartás az Európai Bi- zottsággal, és a Magyar Köztársaság érdekeinek képvise- lete;

d) a közremûködõ szervezetek elõminõsítése szem- pontrendszerének kialakítása, az elõminõsítés lebonyolí- tása;

e) az NFT és az operatív programok irányítási és ellen- õrzési rendszer leírásainak kidolgozása, folyamatos ak- tualizálása és megküldése az Európai Bizottság részére;

f) a közremûködõ szervezetek támogatások felhaszná- lásával kapcsolatos belsõ eljárásrendjeinek kialakításához mûködési kézikönyv minta kidolgozása;

g) az EMIR folyamatos továbbfejlesztése, mûködte- tése;

h) az NFT megvalósítására vonatkozó egységes kom- munikációs stratégia kidolgozása és módosítása, az 1083/2006/EK rendelet 69. cikke szerinti tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;

i) egységes, minden operatív programot lefedõ NFT pályázati ügyfélszolgálat kialakítása és mûködtetése;

j) forrás biztosítása az operatív programok fejezeti ke- zelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláin, illetve a lebonyolítási számlákon;

k) a jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredõ összegek visszautalása az igazoló hatóság vonatko- zó bankszámláira;

l) a komplex programok megvalósításának koordiná- ciója, nyomon követése.

(4) Az NFÜ-nek az operatív programok megvalósításá- val kapcsolatos irányító hatósági feladatai különösen:

a) az operatív programok, akciótervek és kapcsolódó dokumentumok kidolgozásának koordinálása, az akcióter- vekre vonatkozó – a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztés elkészítése a Fejlesztéspolitikai Irányító Tes- tület, illetve a Kormány részére;

b) javaslattétel az operatív program módosítására, bele- értve a pénzügyi tábla prioritástengelyek közti módosí- tását;

c) az operatív program szakmai elõrehaladásának nyo- mon követése és felügyelete, különös tekintettel az indiká- torok teljesülésére, valamint a monitoring folyamat ered- ménye alapján szükségessé vált program szintû beavatko- zások megtétele;

d) kezdeményezés és közremûködés az operatív prog- ramot érintõ értékelési tevékenységben;

e) a monitoring bizottság mûködtetése, ügyrendjének kidolgozása, titkársági feladatainak ellátása;

f) az operatív program végrehajtásáról éves jelentés ké- szítése, a jelentés elõterjesztése a monitoring bizottságnak, majd megküldése az Európai Bizottságnak minden év jú- nius 30-ig;

g) az operatív program szakmai végrehajtása tekinteté- ben kapcsolattartás az Európai Bizottság illetékes fõigaz- gatóságával;

(10)

h) javaslattétel a Kormány számára a kiemelt projektek azonosítására, a miniszter és a regionális fejlesztési tanács véleményének kikérésével és bemutatásával;

i) a pályázati kiírások és támogatási szerzõdés minták, valamint az ezen mintáktól eltérõ egyedi támogatási szer- zõdések jóváhagyása;

j) a közremûködõ szervezet tevékenységérõl szóló éves munkaterv véleményezése és jóváhagyása;

k) a program irányítási és ellenõrzési rendszerének ki- alakítása;

l) a projekt kiválasztást elõkészítõ bíráló bizottságok felállítása, ügyrendjének kidolgozása és elnöki feladatai- nak ellátása, vagy ennek delegálása a közremûködõ szer- vezetre;

m) az operatív programban, illetve akciótervben nem nevesített, a bíráló bizottság által 5 milliárd forintot meg- haladó támogatásra javasolt projekt javaslatokról szóló – a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztések el- készítése a Kormány részére;

n) az operatív programban, illetve akciótervben nem nevesített, a bíráló bizottság által 1 milliárd forintot meg- haladó, 5 milliárd forintot nem meghaladó támogatásra ja- vasolt projekt javaslatok jóváhagyása, illetve a miniszter és az NFÜ egyetértésének hiányában az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt javaslatokról szóló – a miniszter(ek) véleményét is bemutató – elõterjesztések elkészítése a Kormány részére;

o) az értékelés alapján a 2 milliárd forintot nem megha- ladó támogatásra javasolt projekt javaslatok jóváhagyása, vagy – meghatározott összeghatár alatt és feltételek sze- rint – ennek delegálása a közremûködõ szervezetre;

p) elszámolás az igazoló hatóság felé.

(5) Az NFÜ-nek a közremûködõ szervezetekkel kap- csolatos feladatai:

a) javaslattétel a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter- nek a közremûködõ szervezet kiválasztására;

b) a közremûködõ szervezettel szerzõdés megkötése, a közremûködõ szervezet szolgáltatásaiért teljesítményala- pú finanszírozás biztosítása; a szerzõdés a tulajdonosi és irányítási jogokat gyakorló miniszter jóváhagyásával lép hatályba;

c) a közremûködõ szervezet támogatások felhasználá- sával kapcsolatos belsõ eljárásrendjének jóváhagyása;

d) az operatív program megvalósításának részleteit szabályozó utasítások kidolgozása és kiadása;

e) a közremûködõ szervezet operatív programmal kap- csolatos tevékenységének támogatáspolitikai felügyelete, ellenõrzése és értékelése;

f) rendszerszintû szabálytalanság felmerülése esetén a közremûködõ szervezet által végzett és a szabálytalanság- gal érintett tevékenységek felfüggesztése, illetve szükség szerint egyéb korrekciós intézkedések megtétele.

(6) Az NFÜ belsõ szabályzataiban – az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében meghatározott felelõsségnek meg- felelõen – meghatározza az irányító hatóságok részletes feladat- és hatáskörét.

(7) A regionális operatív programok, valamint a több ré- gió együttmûködésére alapozott komplex programok ter- vezésének koordinációját az NFÜ az önkormányzati és te- rületfejlesztési miniszterrel együtt látja el.

A miniszterek feladatai 8. §

(1) A miniszter feladata a szakmai felelõsségébe tartozó operatív program vagy prioritástengely és akcióterv szak- mai kidolgozásában való részvétel, ennek során a Kor- mány szakpolitikájának érvényesítése.

(2) A miniszternek az operatív program vagy prioritás- tengely és akcióterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos feladata különösen

a) tag delegálása a monitoring bizottságba;

b) javaslattétel az operatív program vagy prioritásten- gely, kivételes esetben a prioritástengely egy része tartal- mára, valamint módosításának kezdeményezése a közre- mûködõ szervezetek bevonásával; a javaslat megküldése az NFÜ számára;

c) javaslattétel az akcióterv tartalmára, valamint módo- sításának kezdeményezése a közremûködõ szervezetek bevonásával; a javaslat megküldése az NFÜ számára.

Amennyiben egy operatív program prioritástengelyeiért több miniszter felelõs, az érintett prioritástengelyekért fe- lelõs miniszter és az operatív program forrásainak legna- gyobb részéért felelõs miniszter közösen tesz javaslatot;

d) javaslattétel az NFÜ-nek kiemelt projektek, illetve nagyprojektek azonosítására, a más szervezetek által java- solt kiemelt projektek, illetve nagyprojektek véleménye- zése a közremûködõ szervezet bevonásával;

e) részvétel a pályázati kiírások kidolgozásában;

f) tag delegálása a bíráló bizottságokba;

g) az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt javaslatok tekintetében szakmai állásfoglalás ki- alakítása, valamint az ezen alapuló értékelés megküldése az NFÜ számára;

h) javaslattétel az NFÜ-nek a közremûködõ szerveze- tek kiválasztására, amennyiben a tulajdonosi és irányítási jogokat gyakorolja, az NFÜ és a közremûködõ szervezet között kötött szerzõdés jóváhagyása;

i) a kizárólag hazai forrásból finanszírozott támogatá- sok és a részben vagy egészben európai uniós forrásokból finanszírozott támogatások összehangolása, az átfedések kiküszöbölése.

9. §

(1) A regionális operatív programok, valamint a több ré- gió együttmûködésére alapozott komplex programok ese- tében a 7. §-ban meghatározott feladatok elvégzéséért, az ezzel kapcsolatos tervezési és megvalósítási feladatok koordinációjáért az önkormányzati és területfejlesztési miniszter felelõs.

(11)

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter e feladatok ellátása során az érintett regionális fejlesztési tanácsokkal, valamint – más miniszterek szakmai felelõs- ségébe tartozó prioritástengely esetében – az érintett mi- niszterekkel egyeztetve jár el.

(3) Az érintett regionális fejlesztési tanácsokat, vala- mint – más miniszterek szakmai felelõsségébe tartozó prioritástengely esetében – az érintett minisztereket külön is megilleti a 7. § (2) bekezdésa),f),g), valaminth)pontjai szerinti jog.

A közremûködõ szervezetek 10. §

(1) Az NFT végrehajtásában közremûködõ szervezet- ként részt vehet

a) közvetlenül vagy közvetetten többségi állami tulaj- donban lévõ szervezet;

b) költségvetési szerv;

c) közalapítvány;

d) gazdasági társaság.

(2) Közremûködõ szervezet csak olyan szervezet lehet, amely az NFÜ által lebonyolított elõminõsítési eljáráson megfelel.

(3) A közremûködõ szervezet kijelölésérõl – a minisz- terrel történt konzultációt követõen – az NFÜ javaslatot készít a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszternek.

(4) Ha a közremûködõ szervezet kijelöléséhez a közbe- szerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továb- biakban: Kbt.) alapján nem kell közbeszerzési eljárást le- folytatni, a szervezet kijelölésérõl a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter – ha a közremûködõ szervezet felett a tu- lajdonosi és irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben, az érintett miniszterrel együttes – rendeletben intézkedik.

(5) Ha a közremûködõ szervezet feladatát nem megfele- lõen látja el, az NFÜ javaslatára a fejlesztéspolitikáért fe- lelõs miniszter a kijelölést visszavonhatja az államháztar- tásért felelõs miniszterrel egyetértésben, és helyére – a mi- niszterrel történt konzultációt követõen – új közremûködõ szervezetet jelölhet ki.

(6) Ha a közremûködõ szervezet kijelöléséhez a Kbt.

alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eljárást az NFÜ folytatja le az érintett miniszter(ek) bevonásával.

Az NFÜ a közbeszerzési bíráló bizottságba meghívja az érintett miniszter(ek) képviselõjét. A kijelölés visszavoná- sának, új közremûködõ szervezet kijelölésének lehetõsé- gérõl az NFÜ és a közremûködõ szervezet között kötött szerzõdés rendelkezik.

11. §

(1) A közremûködõ szervezet feladatai különösen a kö- vetkezõk:

a) részvétel az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része kidolgozásá- ban, illetve módosításában;

b) részvétel az akcióterv kidolgozásában, illetve módo- sításában;

c) az NFÜ által meghatározott követelmények szerint éves munkaterv készítése, a munkaterv jóváhagyásra tör- ténõ megküldése az NFÜ-nek;

d) az akcióterv alapján az NFÜ koordinációja és fel- ügyelete mellett és a minisztérium bevonásával a pályázati kiírás és támogatási szerzõdés minta tervezetének elkészí- tése; a tervezetek elõzetes megküldése jóváhagyásra az NFÜ-nek;

e) a projekt javaslatok befogadása, értékelése, az 1 mil- liárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt javas- latok megküldése a miniszternek értékelésre;

f) a bíráló bizottságok titkársági feladatainak ellátása;

g) a támogatási szerzõdések, szükség szerinti biztosíté- ki szerzõdések megkötése és módosítása, az NFÜ által jó- váhagyott támogatási szerzõdés mintától eltérõ egyedi tá- mogatási szerzõdés-tervezetek elõzetes megküldése jóvá- hagyásra az NFÜ-nek;

h) a projektek megvalósítása elõrehaladásának nyo- mon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, folyamatba épített ellenõrzések (dokumentumalapú ellen- õrzések és kockázatelemezésre alapozott helyszíni ellen- õrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos fel- adatok ellátása, szabálytalanságkezelési rendszer kialakí- tása és mûködtetése;

i) ellenõrzési nyomvonal készítése és folyamatos ak- tualizálása;

j) az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának bizto- sítása;

k) beszámolók készítése és megküldése a miniszter és az NFÜ részére az akcióterv és az éves munkaterv meg- valósításában történt elõrehaladásról és a szükséges intéz- kedésekre vonatkozó javaslatokról.

(2) Amennyiben adott támogatási konstrukció megvaló- sításába közremûködõ szervezet nem kerül bevonásra, az (1) bekezdésd)–k)pontjai szerinti feladatokat az NFÜ lát- ja el.

12. §

(1) A közremûködõ szervezetnek az NFT megvalósítá- sához kapcsolódó szolgáltatásait az NFÜ az elvégzett tel- jesítmény alapján finanszírozza.

(2) Amennyiben a közremûködõ szervezet többségi ál- lami tulajdonú szervezet vagy költségvetési szerv, a veze- tõ kinevezését, illetve felmentését a közremûködõ szerve- zetet felügyelõ vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló mi- niszter, illetve a kinevezésre jogosult személy az NFÜ egyetértésével kezdeményezi. Az éves munkatervben

(12)

meghatározott teljesítménycéloktól való jelentõs eltérés, késedelmes vagy szabálytalan teljesítés esetén, az indoko- lás megjelölésével az NFÜ indítványozhatja a közremûkö- dõ szervezet vezetõjének felmentését a közremûködõ szer- vezetet felügyelõ vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló mi- niszternél, illetve a kinevezésre jogosult személynél.

(3) A közremûködõ szervezet az NFT megvalósításával kapcsolatos feladatainak ellátásához alvállalkozót kizáró- lag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen, és az NFÜ egyetértésével vonhat be. A közremûködõ szervezet felelõs az alvállalkozók teljesítéséért.

Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai 13. §

(1) Az államháztartásért felelõs miniszter feladata az alapokból származó támogatások ellenõrzésének szabá- lyozása, harmonizációja, koordinációja, valamint az ellen- õrzési hatósági és igazoló hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter feladatai az alapokból származó támogatások ellenõrzésének szabá- lyozása, harmonizációja, koordinációja terén, melyeket a központi harmonizációs egységen keresztül lát el:

a) az alapokból származó támogatások ellenõrzésére és a belsõ kontrollokra vonatkozó hazai jogszabályok és módszertanok elõkészítése, kidolgozása és folyamatos to- vábbfejlesztése;

b) részvétel az ellenõrzési vonatkozású közösségi jog- szabályok és módszertani útmutatók kialakításában, to- vábbfejlesztésében, a magyar álláspont képviseletében;

c) annak biztosítása, hogy az ellenõrzéseket a megfele- lõ nemzetközi ellenõrzési standardok és harmonizált mód- szertan szerint végezzék;

d) az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (2) bekezdésé- nek megfelelõen az irányítási és ellenõrzési rendszerek felállításáról szóló – az ellenõrzési hatóság által elkészí- tett – értékelés („akkreditáció”) kritériumrendszerének vé- leményezése;

e) az audit bizottság létrehozása és mûködtetése;

f) a nemzeti ellenõrzési stratégiában foglalt ellenõrzé- sek és az alapokból származó támogatások lebonyolításá- ban, ellenõrzésében érintett szervezetek által az alapokból származó támogatások vonatkozásában végzett egyéb el- lenõrzések áttekintése, harmonizálása révén az ellenõrzési erõforrások átfedésektõl mentes, hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása;

g) részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke sze- rinti egyeztetéseken;

h) részvétel az Európai Bizottság által végzett ellenõr- zésekre adandó tagállami válaszok kialakításában, a szük- séges tárgyalások lefolytatásában;

i) minõségértékelés keretében a folyamatba épített el- lenõrzéseket, valamint a rendszer- és mintavételes ellenõr- zéseket végzõ szervezetek vonatkozásában a jogszabá- lyok, módszertani útmutatók, nemzetközi ellenõrzési stan- dardok alkalmazásának és végrehajtásának figyelemmel kísérése, vizsgálata;

j) beszámoló készítése a Kormány számára az uniós tá- mogatások ellenõrzésének helyzetérõl.

(3) Az ellenõrzési hatóság az alábbi feladatokat látja el az Európai Bizottság és az államháztartásért felelõs mi- niszter iránymutatásai, valamint a nemzetközileg elfoga- dott standardok alapján:

a) az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (2) bekezdésé- nek megfelelõen az irányítási és ellenõrzési rendszerek ér- tékelése kritériumrendszerének kidolgozása, az értékelés lefolytatása, az értékelésrõl szóló jelentés és vélemény el- készítése;

b) a nemzeti ellenõrzési stratégia elkészítése;

c) rendszerellenõrzések elvégzése;

d) mûveletek mintavételes ellenõrzésének elvégzése;

e) ellenõrzés végzése az Európai Bizottság felkérése alapján;

f) az ellenõrzési jelentések megállapításai, javaslatai hasznosulásának, az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése;

g) az Európai Bizottság felé az éves beszámolási köte- lezettségek (éves ellenõrzési jelentések és vélemények) teljesítése;

h) a részleges zárónyilatkozat és az azt megalapozó el- lenõrzési jelentés elkészítése;

i) a zárónyilatkozat és az azt megalapozó ellenõrzési je- lentés elkészítése;

j) részvétel az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerin- ti egyeztetéseken;

k) részvétel az Európai Bizottság által végzett ellenõr- zésekre adandó tagállami válaszok kialakításában, a szük- séges tárgyalások lefolytatásában.

(4) Az igazoló hatóság az alábbi feladatokat látja el:

a) az alapokból származó támogatások folyósítása ér- dekében az operatív programra vonatkozó átutalás igény- lés dokumentáció összeállítása, a költségnyilatkozatok számszaki pontosságának és megbízhatóságának, vala- mint a költségek alátámasztottságának ellenõrzésére irá- nyuló eljárások uniós és hazai jogszabályoknak való meg- felelõségének igazolása, és az igazolt átutalás igénylés do- kumentáció benyújtása az Európai Bizottsághoz;

b) a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdeké- ben az ellenõrzési hatóság vagy annak hatáskörében elvég- zett valamennyi ellenõrzés eredményeinek figyelembe- vétele;

c) a költségek megfelelõségének ellenõrzése érdeké- ben saját hatáskörében kockázatelemzésen alapuló minta- vétel alapján tényfeltáró vizsgálat és tényfeltáró látogatás elvégzése a pénzügyi lebonyolításban részt vevõ szerveze- teknél;

(13)

d) az NFÜ által közölt kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következõ évre vonatkozó kifizetési elõre- jelzések összeállítása és benyújtása az Európai Bizottság- hoz;

e) az alapokból származó támogatások fogadása az Európai Bizottságtól;

f) az alapokból származó támogatások átutalása az NFÜ vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználá- si keretszámlájára;

g) az igazoló hatóság pénzügyi és számviteli nyilván- tartásainak vezetése, ennek keretében az alapokból szár- mazó támogatás részben vagy egészben történõ törlése kö- vetkeztében visszafizetendõ, valamint visszavont össze- gek nyilvántartása;

h) az adminisztratív hibák, valamint az operatív prog- ram megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók vég- rehajtása, a visszafizetett alapokból származó támogatá- sok Európai Bizottság felé történõ elszámolása.

Monitoring bizottságok 14. §

(1) Az operatív programok végrehajtását monitoring bi- zottságok követik nyomon.

(2) A monitoring bizottság elnöke a Fejlesztéspolitikai Irányító Testületnek az adott programért felelõs tagja.

(3) A monitoring bizottság tagjainak száma legfeljebb 35 fõ. A monitoring bizottságba tagot delegál az irányító hatóság, valamint az irányító hatóság felkérése alapján:

a) az érintett miniszterek, b) a közremûködõ szervezetek,

c) az államháztartásért felelõs miniszter, d) az érintett regionális fejlesztési tanácsok,

e) az önkormányzati szövetségek közösen jelölt egy képviselõje,

f) legalább egy környezetvédelmi civil szervezet, g) a romákat, a fogyatékossággal élõ embereket és a nõk és férfiak esélyegyenlõségét képviselõ legalább egy-egy civil szervezet,

h) az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala,

i) szakmai szervezetek.

(4) A tagok legalább felét a (3) bekezdésd)–i)pontjai szerinti nem kormányzati szervezetek delegálják.

(5) A monitoring bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet

a) az Európai Bizottság és – amennyiben az adott ope- ratív program finanszírozásához hozzájárul – az Európai Beruházási Bank, valamint az Európai Beruházási Alap képviselõje;

b) az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap felhasználásáért felelõs szer- vezet képviselõje;

c) az igazoló hatóság, az ellenõrzési hatóság és a köz- ponti harmonizációs egység képviselõje.

(6) A monitoring bizottság

a) ellátja az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkében meg- határozott feladatokat,

b) megtárgyalja az akciótervet.

(7) A monitoring bizottság határozatai meghozatalakor konszenzusra törekszik. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincs lehetõség, a tagok többsé- gének támogatása szükséges a határozat meghozatalához.

Szavazategyenlõség esetén az elnök dönt.

(8) Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikka)pontja szerin- ti projekt kiválasztási szempontok meghatározásakor biz- tosítani kell, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztás- ra, amelyek

a) megvalósulása hozzájárul az operatív program társa- dalmi-gazdasági céljaihoz;

b) egyértelmû, mérhetõ és elérhetõ célokkal rendelkez- nek;

c) költséghatékonyak;

d) pénzügyileg és szervezetileg fenntarthatók;

e) hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlõség érvényesítéséhez;

f) megvalósulásának feltételei biztosítottak.

A programozással kapcsolatos rendelkezések 15. §

(1) A támogatási konstrukciókat és az azokhoz kapcso- lódó információkat az egy operatív programra, vagy – ha a különbözõ prioritástengelyekért különbözõ miniszterek, illetve regionális fejlesztési tanácsok felelõsek – egy vagy több prioritástengelyre vonatkozóan készülõ akcióterv ha- tározza meg.

(2) Az akcióterv tartalmazza

a) az operatív program, illetve prioritástengely megva- lósításának bemutatását, ütemezését és indikatív forrásfel- osztását a teljes programozási idõszakra;

b) a támogatási konstrukciók bemutatását legalább 2 évre.

(3) Az akciótervben szereplõ támogatási konstrukciókat részletes indoklással kell alátámasztani.

(4) Az akcióterv az EU támogatással megvalósuló konstrukciók mellett tartalmazhatja a központi költségve- tési támogatással megvalósuló konstrukciókat is.

(5) Az akcióterv készítéshez az NFÜ módszertani útmu- tatást ad.

(14)

(6) Az akcióterv tartalmára az NFÜ módszertani útmu- tatása és koordinációja mellett a miniszter javaslatot tesz, a közremûködõ szervezetek bevonásával; a javaslatot a mi- niszter az NFÜ számára megküldi.

(7) Az akciótervre vonatkozóan az NFÜ a Kormány szá- mára elõterjesztést készít.

(8) Az akciótervet a Kormány hagyja jóvá.

(9) Az akciótervet az NFÜ a jóváhagyást követõen elhe- lyezi saját honlapján, továbbá közzététel céljából megkül- di a kormányzati internetes portál fenntartójának.

(10) A támogatási konstrukciókat az NFÜ az akcióterv jóváhagyását követõ 2 éven belül értékeli és felülvizsgálja.

Az akciótervben meg kell határozni az értékelés és felül- vizsgálat módját, illeszkedve az NFT értékelési tervéhez.

16. §

(1) Az akciótervben az operatív program, illetve priori- tástengely megvalósításának bemutatása tartalmazza

a) a támogatási konstrukciók felsorolását;

b) az egyes támogatási konstrukciók tervezett kötele- zettségvállalásának éves ütemezését.

(2) Az akciótervben a támogatási konstrukció részletes bemutatása tartalmazza:

a) a támogatás indokoltságát és célját;

b) a támogatható tevékenységeket;

c) a támogatásra jogosultak körét;

d) a támogatásra rendelkezésre álló forrás mértékét;

e) a támogatás formáját (vissza nem térítendõ támoga- tás, hitel, tõke, garancia);

f) a számszerûsített célokat (indikátorokat);

g) a projekt kiválasztás eljárását (nagyprojekt, kiemelt projekt, kétfordulós pályázat, egyfordulós pályázat) és szempontjait;

h) amennyiben a támogatási konstrukció nagyprojek- tek, illetve kiemelt projektek megvalósítását támogatja, a megvalósítandó nagyprojektek, illetve kiemelt projektek indikatív listáját.

(3) A projekt kiválasztás minden támogatási konstruk- ció esetében a következõ eljárások egyike szerint történ- het:

a) nagyprojekt;

b) kiemelt projekt;

c) kétfordulós pályázat;

d) egyfordulós pályázat.

(4) Az eljárások alkalmazásának együttes feltételei:

a) nagyprojekt esetén:

aa) a projekt összköltsége meghaladja az 50 millió – a környezetvédelem területén a 25 millió – eurót,

ab) a projekt mûszaki-gazdasági szempontból nem bontható önálló részekre,

ac) a projektet az operatív program vagy – amennyiben a projekt megvalósítására az operatív program tervezését követõen születik javaslat – az akcióterv tartalmazza;

b) kiemelt projekt esetén:

ba) a projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévõ szervezet, önkormányzat, önkormányza- ti társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház,

bb) a projektet az akcióterv tartalmazza;

c) kétfordulós pályázat esetén:

ca) a projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévõ szervezet, önkormányzat, önkormányza- ti társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház, cb) a támogatási konstrukció keretében adott évben tá- mogatandó projektek várható száma nem több mint 25,

cc) az egyes projektek támogatási igénye meghaladja a 250 millió forintot,

cd) a projektek fejlesztéséhez a közremûködõ szerve- zet – a projekt javaslat kidolgozására nem kiterjedõ – in- gyenes szakmai iránymutatást ad,

ce) a projekt kiválasztás idõigénye nem veszélyezteti a program határidõk szerinti megvalósítását;

d) egyfordulós pályázat: nem állnak fenn a nagypro- jekt, a kiemelt projekt vagy a kétfordulós pályázat felté- telei.

(5) Az NFÜ elõterjesztése alapján a Kormány a (4) be- kezdésba), illetveca)–cc)pontjaiban meghatározott alkal- mazási feltételektõl indokolt esetben eltérhet, az eltérést az akciótervben megjeleníti.

17. §

(1) Kiemelt projektnek, illetve nagyprojektnek az ak- ciótervben történõ elõzetes nevesítésére javaslatot tehet

a) az érintett miniszter,

b) az érintett regionális fejlesztési tanács, c) az NFÜ.

(2) A nevesítésre javaslatot tevõ szervezet, illetve testü- let elõzetesen meggyõzõdik róla, hogy a javasolt kiemelt projekt, illetve nagyprojekt

a) megvalósulása hozzájárul az operatív program társa- dalmi-gazdasági céljaihoz;

b) egyértelmû, mérhetõ és elérhetõ célokkal rendel- kezik;

c) költséghatékony;

d) megfelelõen elõkészített, így gyors megvalósítá- sának feltételei biztosítottak.

(3) Az NFÜ értesítést küld az érintett miniszternek és re- gionális fejlesztési tanácsoknak, akik az értesítés kézhez- vételétõl számított 30 napon belül véleményt küldenek azokról a javasolt kiemelt projektekrõl, illetve nagypro- jektrõl, amelyek elõzetes nevesítésére nem maguk tettek javaslatot.

(4) Az NFÜ a kapott véleményeket, valamint a javasolt kiemelt projektek, illetve nagyprojektek – a (2) bekezdés-

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények 84–86

Az információhoz való hozzáférés tekintetében az átvi- teli rendszerirányítási és az elosztó hálózati engedélyes köteles biztosítani, hogy a villamosenergia-ipari

§ (1) bekezdésében meghatározott sorrendben megelõzi a SIS-t alkalmazó külföldi állam által korábban elhelyezett figyelmeztetõ jelzést, akkor a SIRENE Iroda a magyar

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz- adási idõ 15 perc).. A

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl. A

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt