• Nem Talált Eredményt

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Copied!
24
0
0

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M Jogszabály

52/2007. (III. 26.) Korm. r. A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl 434 Kormányhatározatok

1023/2007. (IV. 5.) Korm. h. A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról . . . . 435

1025/2007. (IV. 11.) Korm. h. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági ener- giamegtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat együttes meghirdetésérõl szóló 1015/2007. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról . . . . 435

Miniszteri utasítások 9/2007. (III. 22.) GKM utasítás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények befizetési köte- lezettségeirõl . . . . 436

10/2007. (III. 22.) GKM utasítás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények részére a gaz- dasági és közlekedési miniszter által elõírt befizetési kötelezettségeirõl . . . . 437

11/2007. (III. 30.) GKM utasítás a Budai MÁV Kórház költségvetési intézmény átszervezésével összefüggõ létszámcsökkentés el- rendelésérõl . . . . 437

Minisztériumi közlemények Az „Ipari Park” cím odaítélésérõl . . . . 438

Fejlesztési támogatás odaítélésérõl . . . . 438

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatói Tájékoztató a Bundesagentur für Arbeit átszervezésérõl . . . . 439

Tájékoztató a nyomástartó berendezések mûszaki-biztonsági szabályzatának közzétételérõl . . . . 439

Tájékoztató a kivárási idõ megszüntetésérõl a vállalkozási szerzõdéses munkavállalók kiküldetése esetén . . . . 440

Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szolgálati titokköri jegyzékérõl . . . . 440

Egyéb közlemények Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának közleményei . . . . 442

Minisztériumi pályázat Pályázati felhívás a háziorvosi mûködtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítõ kamattámoga- tásra (Kódszám: KKC-2007-O) . . . . 445

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 23 436 Ft

Ára: 1260 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Jogszabály

A Kormány 52/2007. (III. 26.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. §-ánaka)pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren- deli el:

1. §

(1) Az érintett gazdálkodó szervezetek e rendelet alapján a 2007. gazdasági évre a központi költségvetésbõl (XV.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 27. cím- szám, 1. alcímszám, 1. és 2. jogcímcsoportszám, valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. címszám, 2. alcím- szám, 1. jogcímcsoportszám) legfeljebb a (2)–(4) bekezdé- sekben meghatározott összegû egyedi termelési támogatá- sokat, illetve költségtérítéseket igényelhetik. A források igénybevételének feltétele, hogy az azt igénybe vevõ gaz- dálkodó szervezet eleget tegyen az elõzõ havi társadalom- biztosítási befizetési kötelezettségének.

(2) Bányászati támogatások:

Millió forintban 2007. év

a) bányabezárásra 1000,0

b) mecseki uránbányászok baleseti járadé- kainak és egyéb kártérítési kötelezett-

ségeinek átvállalására 220,0

(3) Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat mûködtetéséhez:

Millió forintban 2007. év

a) Költségtérítés a Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV) személy-

szállítási közszolgáltatásaihoz 88 412,5 b) Költségtérítés a Gyõr-Sopron-Ebenfurti

Vasút Zrt. (a továbbiakban: GYSEV)

személyszállítási közszolgáltatásaihoz 3 900,0 c) Költségtérítés a MÁV által mûködtetett

vasúti pályahálózathoz 9 500,0

d) Költségtérítés a GYSEV által mûködte-

tett vasúti pályahálózathoz 500,0

(4) Egyszeri költségtérítés Budapest Fõváros Önkormányzata részére a BKV–HÉV

személyszállítási közszolgáltatásához 587,5 2. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésa)pont esetében a költségvetési elõirányzat a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társa-

ság (a továbbiakban: Kht.) által a szénbányászati szerke- zetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkezõ egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú meddõ szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erõmû integrációs szerzõdések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek – vagyonértékesítésbõl nem fedezett részét finanszírozza. A támogatás folyósítására havi üte- mezéssel, a Kht. által a Gazdasági és Közlekedési Minisz- tériumnak (a továbbiakban: GKM) tárgyhó 20-áig meg- küldött likviditási terv alapján kerül sor. A likviditási terv- ben a Kht. kötelezettségének teljesítésénél pénzügyi for- rásként elõször az adott idõszakban a vagyonértékesítés- bõl származó bevételt kell elõirányozni. A GKM az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) felé a támogatás folyósításáról a Kht. kezdeményezése alapján intézkedik. A támogatás jogcímenkénti felhaszná- lásáról a Kht. havonta – a tárgyhót követõ hónapban – tájé- koztatást ad a GKM-nek.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett bal- eseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket a központi költségvetés havonta utólag – az APEH-en keresztül – megtéríti a GKM által benyújtott elszámolás alapján.

(3) Az 1. § (3) bekezdéséneka)ésb)pontja esetében a MÁV és a GYSEV a személyszállítási közszolgáltatá- saihoz nyújtott költségtérítést (ideértve az országos mú- zeumok, az Országház, valamint a Terror Háza Múzeum iskolai csoportos, díjmentes vasúti igénybevételével történõ látogatásából adódó bevételkiesés ellentételezé- sét) az APEH részére megküldött, a (4) bekezdésben meghatározott pénzforgalmi tervben szereplõ havi rész- letekben a tárgyhó elsõ munkanapjától igényelheti, amelyeket részére az APEH a tárgyhó 15-éig folyósít.

Ha a vasúttársaság a személyszállítási közszolgáltatása- ihoz nyújtott költségtérítés tárgyhavi részletét tárgyhó 12-éig nem igényli, akkor az APEH a tárgyhavi részletet az igénylés benyújtásának napját követõ 5 munkanapon belül folyósítja részére.

(4) A MÁV és a GYSEV köteles – a várható gazdasági folyamatokon alapuló – pénzforgalmi tervet készíteni, és azt a GKM részére megküldeni. A vasúttársaságok sze- mélyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítés havi folyósítási ütemezését a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter által együttesen jóváhagyott pénzforgalmi terv tartalmazza. A pénzforgal- mi terv a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter együttes jóváhagyásával módosítható.

A MÁV és a GYSEV köteles a GKM részére minden nap- tári negyedévet megelõzõ hónap 20-áig pénzforgalmi jelentést és elõrejelzést benyújtani, amelyben bemutatja a megelõzõ idõszak tényleges pénzforgalma és a jóváha-

(3)

gyott pénzforgalmi terv közötti eltérések okait. A pénzfor- galmi jelentés és elõrejelzés alapján a gazdasági és közle- kedési miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen dönthet a pénzforgalmi terv módosításáról.

(5) Az 1. § (3) bekezdésénekc)ésd)pontja esetében a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez a MÁV és a GYSEV részére nyújtott költségtérítés havonként egyenlõ részle- tekben vehetõ igénybe, amelyet a MÁV és a GYSEV a tárgyhó elsõ napjától igényelhet, és amelyet az APEH az igénylést követõ 15 napon belül folyósít.

3. §

A támogatások, illetve a költségtérítések folyósítása az 1. § (2) bekezdéséneka)pontja, az 1. § (3) bekezdésének a), b), c)ésd)pontja, valamint (4) bekezdése esetében az APEH 10032000-01905049 Egyedi támogatás folyósítási számláról, az 1. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a 10032000-01905135 Egyéb vállalati támogatás folyósí- tási számláról történik az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján. Az 1. § (2) bekezdése esetében a szükséges igazolások csatolása alapján történõ támogatás folyósítására, ellenõrzésére az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti folyósítási és ellen- õrzési szabályok irányadók.

4. §

Az 1. § (4) bekezdése esetében a GKM és Budapest Fõváros Önkormányzata támogatási szerzõdést köt.

A költségtérítés folyósításáról a GKM az APEH felé az e szerzõdésben foglalt ütemezés alapján intézkedik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2008. március 31-én hatályát veszti. Egyidejûleg hatá- lyát veszti a gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 293/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

Kormányhatározatok

A Kormány 1023/2007. (IV. 5.) Korm.

határozata

a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról

A Kormány – annak érdekében, hogy erõsítse Magyar- ország tudáson és a tudás hasznosításán alapuló verseny- képességét –

1. elfogadta a Kormány középtávú tudomány-, techno- lógia- és innováció-politikai stratégiáját (a továbbiakban:

TTI stratégia), és azt e határozat amellékletekéntközzé te- szi;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a TTI straté- gia alapján készítsenek részletes intézkedési tervet, amely tartalmazza a határidõk és a költségvetés meghatározását, továbbá az egyes feladatok felelõseinek megnevezését. Az intézkedési terv, illetõleg az abban szereplõ programok a költségvetési finanszírozás tekintetében nem léphetik túl a konvergencia-programban meghatározott kereteket. Az intézkedési tervet a Kormányhoz történõ benyújtás elõtt a Versenyképességi Kerekasztal elõzetesen vitassa meg.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter oktatási és kulturális miniszter

az államreform elõkészítõ munkának operatív irányításáért felelõs kormánybiztos

Felkért közremûködõ: a Magyar Tudományos Akadé- mia elnöke

Határidõ:a TTI stratégia Kormány általi elfogadását követõ 90 nap

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1025/2007. (IV. 11.) Korm.

határozata

a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági

energiamegtakarítás és a megújuló

energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat együttes meghirdetésérõl szóló

1015/2007. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról 1. A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiata- karékossági Hitelprogram és a Lakossági energiamegtaka- rítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés

(4)

címû pályázat együttes meghirdetésérõl szóló 1015/2007.

(III. 20.) Korm. határozat 2. pontjának utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. úgy dönt, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Részvény- társaság (a továbbiakban: MFB Rt.) 2007–2013 között legalább 100 milliárd forint fejlesztési hitelforrás bizto- sítása mellett 2007-ben 16 milliárd forint keretösszeggel hirdesse meg a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramot.]

„A hitelprogram keretében alkalmazható kamat mértéke a lakásszövetkezetek és a társasház tulajdonosainak kö- zössége esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év, míg természetes személyek esetében 12 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év;”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

Miniszteri utasítások

A gazdasági és közlekedési miniszter 9/2007. (III. 22.) GKM

utasítása

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények befizetési

kötelezettségeirõl 1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szó- ló 2006. évi CXXVII. törvény 11. §-ának (3) bekezdése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által fel- ügyelt, saját bevételbõl gazdálkodó költségvetési intézmé- nyek az alábbi ütemezésben kötelesek a központi költség- vetésbe történõ befizetéseket teljesíteni a GKM fejezeti befizetési számla keretszámlára (10032000-00510004- 60000006; Kiadási KTK 132, Bevételi KTK 620).

a) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása ÁHT: 39024

2007. április 20-ig 123 000 ezer forintot, 2007. július 20-ig 123 000 ezer forintot, 2007. október 20-ig 123 000 ezer forintot, 2007. december 10-ig 121 000 ezer forintot Összesen: 490 000 ezer forintot

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ÁHT: 226176

2007. április 20-ig 135 000 ezer forintot, 2007. július 20-ig 190 000 ezer forintot,

2007. október 20-ig 650 000 ezer forintot, 2007. december 10-ig 690 300 ezer forintot Összesen: 1 665 300 ezer forintot

c) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ÁHT: 38764

2007. április 20-ig 72 000 ezer forintot, 2007. július 20-ig 72 000 ezer forintot, 2007. október 20-ig 72 000 ezer forintot, 2007. december 10-ig 48 100 ezer forintot Összesen: 264 100 ezer forintot

d) a Nemzeti Közlekedési Hatóság ÁHT: 275378

2007. április 20-ig 1 000 000 ezer forintot, 2007. július 20-ig 2 000 000 ezer forintot, 2007. október 20-ig 2 100 000 ezer forintot, 2007. december 10-ig 2 264 100 ezer forintot Összesen: 7 364 100 ezer forintot

e) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (UKIG) ÁHT: 36177

2007. április 20-ig 33 800 ezer forintot, 2007. július 20-ig 33 900 ezer forintot, 2007. október 20-ig 33 900 ezer forintot, 2007. december 10-ig 33 900 ezer forintot Összesen: 135 500 ezer forintot

(2) Az érintett intézmények a befizetési kötelezettség telje- sítésérõl a Magyar Államkincstár által küldött visszaiga- zolás másolatát, a kézhezvételt követõ 5 napon belül köte- lesek megküldeni a Költségvetési Fõosztály részére. Az át- utalási bizonylat „Megjegyzés” rovatában kötelezõ fel- tüntetni továbbá a teljesített befizetés jogcímét az alábbiak szerint:

„Befizetési kötelezettség a 2007. évi költségvetésérõl szó- ló 2006. évi CXXVII. törvény szerint.”

2. §

(1) Ez az utasítás 2007. március 26-án lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével hatályát veszti a Gazda- sági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költség- vetési intézmények befizetési kötelezettségeirõl szóló 7/2006. (III. 23.) GKM utasítás.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

(5)

A gazdasági és közlekedési miniszter 10/2007. (III. 22.) GKM

utasítása

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények részére a gazdasági és közlekedési miniszter által elõírt

befizetési kötelezettségeirõl 1. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör- vény 92. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által fel- ügyelt, kizárólag saját bevételbõl gazdálkodó költségveté- si szervek részére a következõ befizetési kötelezettségeket írom elõ:

a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ÁHT: 226176

2007. március 31-ig 20 000 ezer forintot, 2007. május 31-ig 10 000 ezer forintot, 2007. június 30-ig 10 000 ezer forintot, 2007. július 31-ig 10 000 ezer forintot, 2007. szeptember 30-ig 10 000 ezer forintot, 2007. október 31-ig 90 000 ezer forintot, 2007. november 30-ig 93 800 ezer forintot, Összesen: 243 800 ezer forintot

b) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ÁHT: 38764

2007. március 28-ig 35 000 ezer forintot, 2007. április 30-ig 29 400 ezer forintot, 2007. július 31-ig 35 000 ezer forintot, Összesen: 99 400 ezer forintot

c) a Nemzeti Közlekedési Hatóság ÁHT: 253401

2007. március 31-ig 60 000 ezer forintot, 2007. április 30-ig 20 000 ezer forintot, 2007. május 31-ig 70 000 ezer forintot, 2007. június 30-ig 80 000 ezer forintot, 2007. július 31-ig 70 000 ezer forintot, 2007. augusztus 31-ig 100 000 ezer forintot, 2007. szeptember 30-ig 150 000 ezer forintot, 2007. október 31-ig 150 000 ezer forintot, 2007. november 30-ig 233 700 ezer forintot Összesen: 933 700 ezer forintot

köteles a GKM fejezet elõre nem tervezett kiadások (ÁHT:

226747) fejezeti kezelésû elõirányzat számlára (10032000-01220139-50000005; KiadásiKTK 172, Bevé- teli KTK 332)átadni.

(2) Az érintett intézmények a befizetési kötelezettség telje- sítésérõl a Magyar Államkincstár által küldött visszaiga-

zolás másolatát, a kézhezvételt követõ 5 napon belül köte- lesek megküldeni a Költségvetési Fõosztály részére. Az át- utalási bizonylat „Megjegyzés” rovatában kötelezõ feltün- tetni továbbá, a teljesített befizetés jogcímét az alábbiak szerint:

„Befizetési kötelezettség a GKM elõírása szerint.”

(3) A befizetések a fejezetnél év közben jelentkezõ olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgálnak, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor.

2. §

Felhatalmazom a gazdasági informatikai és humánpoliti- kai szakállamtitkárt, hogy az utasítás végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

3. §

Ez az utasítás 2007. március 26-án lép hatályba.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 11/2007. (III. 30.) GKM utasítása a Budai MÁV Kórház költségvetési intézmény

átszervezésével összefüggõ létszámcsökkentés elrendelésérõl

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006.

évi CXXXII. törvényben, továbbá az Állami Egészség- ügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló kormányhatározatban foglaltakra figyelemmel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésénekb)pontja alap- ján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A Budai MÁV Kórháznál a jelen utasítás hatálybalépésé- nek napján – a feladatok változásából adódó átszervezésre figyelemmel – az érvényes, engedélyezett létszámot 307 fõben állapítom meg.

2. §

(1) Az 1. §-ban foglaltak alapján a Budai MÁV Kórháznál létszámcsökkentést rendelek el, amellyel kapcsolatos

(6)

munkáltatói intézkedéseket a jelen utasítás hatálybalépé- sét követõen haladéktalanul meg kell kezdeni.

(2) A Budai MÁV Kórháznak az Állami Egészségügyi Központ szakmai struktúrájába való beillesztésével össze- függésben, az ezzel együtt járó feladatváltozásból adódó átszervezés következtében várható további létszámcsök- kentésre is figyelemmel elrendelem, hogy az (1) bekezdés- ben elrendelt létszámcsökkentés során a Budai MÁV Kór- ház a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok szerint járjon el.

3. §

A létszámcsökkentést a közalkalmazotti jogviszonyra vo- natkozó jogszabályi elõírások alapján kell végrehajtani.

4. §

Ez az utasítás 2007. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Minisztériumi közlemények

A gazdasági és közlekedési miniszter k ö z l e m é n y e

az „Ipari Park” cím odaítélésérõl

Az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szol- gáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet szerint 2006-ban meghirdetett pályázat eredményeként az „Ipari Park” cím viselésére jogosult par- kok, illetve pályázók:

1. Balkányi Ipari Park

Elsõ Balkányi Fejlesztési Kht.

2. Bábolnai Ipari Park

ALLAND IPF Ipari Park Fejlesztési Kft.

3. Bonyhádi Ipari Park

Bonyhád Város Fejlesztéséért Kht.

4. East Gate Business Park (Fót)

EAST GATE BUSINESS PARK Ingatlanfejlesztõ Kft.

5. Európa Center Üzleti és Logisztikai Ipari Park (Buda- pest, IV. kerület)

WIS Befektetési és Kereskedelmi Zrt.

6. FlyBalaton Ipari Park (Sármellék-Zalavár)

Cape Clear Aviation Repülõtér Üzemeltetõ és Fejlesz- tõ Kft.

7. GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park Gima Szolnok Ipari Park Kft.

8. Kiskunfélegyházi Ipari Park (Kiskunfélegyháza) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 9. Körösladányi Ipari Park (Körösladány)

Körösladányi Ipari Park Szolgáltató Kft.

10. Kõszegi Ipari és Innovációs Park (Kõszeg) Kõszeg Város Önkormányzata

11. Zalaegerszegi Déli Ipari Park

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Közlemény

fejlesztési támogatás odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdésb)pontja, vala- mint a kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: Samsung Electronics Magyar Zrt.

A támogatási program megvalósítási helye: Jászfényszaru A támogatás célja: elektronikaikapacitás-bõvítés

A támogatás összege: 3 600 millió forint

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szakállamtitkárság

(7)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató

a Bundesagentur für Arbeit átszervezésérõl

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az alábbi tájékoztatást kapta a Bundesagentur für Arbeit nürnbergi központjától.

A vállalkozási szerzõdéses eljárások lefolytatásának hatásköre 2007. április 1-jével a Munkaközvetítés Központi Hi- vatalához (Zentralstelle der Arbeitsvermittlung - ZAV) kerül (Bonn, 53123). A ZAV a Bundesagentur für Arbeit egyik hatósága/szerve, s a székhelye Bonn, 53123, Villemomber Straße 76. A jövõben ez a hatóság fog a vállalkozási szerzõdé- ses eljárások szervezésében és adminisztratív lebonyolításában hatáskörrel bírni. A ZAV területi szervei (székhelyei) Duisburgban, Frankfurt am Mainban és Stuttgartban találhatóak.

A Bundesagentur für Arbeit átszervezése folytán szükségessé vált szervezeti intézkedések következtében megszûnt a Regionális Igazgatóságok / Regionaldirektion (korábban Tartományi Munkaügyi Hivatalok / Landesarbeitsamt) és a Munkaügyi Ügynökségek eddigi hatásköre. A Regionális Igazgatóság és a Munkaügyi Ügynökség eddigi feladatait és hatásköreit decentralizált területi szervek fogják össze.

A vállalkozási szerzõdéses eljárásokban érintett vállalkozások számára az átszervezés nem jelent változást. Az ismert területi szervek Duisburgban, Frankfurt am Mainban és Stuttgartban továbbra is megmaradnak. Ugyanígy a kapcsolat- tartók, a telefon- és faxszámok, akárcsak az ügynökségek címei változatlanok maradnak. Ezenfelül a vállalkozásokat in- formációs lapok és útmutatók fogják tájékoztatni.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság

Tájékoztató

a nyomástartó berendezések mûszaki-biztonsági szabályzatának közzétételérõl

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója elõkészítette, majd ezt követõen a nyomástartó és töltõ- létesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján létrehozott Nyomástartó Mûszaki Szakbizottságon (a továbbiakban:

Szakbizottság) egyeztette a nyomástartó berendezések mûszaki-biztonsági szabályzatát (a továbbiakban: NyMbSz).

A Szakbizottság, továbbá az Energetikai Berendezést Gyártók Szövetsége, a Gépipari Tudományos Egyesület, a Ma- gyar Bányászati és Földtani Hivatal, a Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat, a Magyar Kereskedelmi En- gedélyezési Hivatal, a Magyar PB Gázipari Egyesület, a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövet- ség, a Magyar Vegyipari Szövetség bevont szakértõi által végzett munkának köszönhetõen a NyMbSz a tudomány, tech- nika mai állásának megfelelõ korszerû és részletes irányadó elõírásokat, mûszaki megoldásokat tartalmaz.

A nyomástartó berendezés létesítésének, áthelyezésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, ja- vításának, megszüntetésének (felhagyásának) mûszaki-biztonsági feltételeire, az idõszakos és rendkívüli ellenõrzések mûszaki-biztonsági elõfeltételeire és módjára vonatkozóan a NyMbSz elõírásai az irányadóak.

A NyMbSz nem kötelezõ Szabályzat. A Szabályzat elõírásai a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendeletben elõírt kötelezett- ségeknek való megfelelõsség vélelmét jelentik (hasonlóan, mint az új megközelítésû irányelvekben a nem kötelezõ érvé- nyû szabvány alkalmazása), eltérni lehet tõle, ha az üzemeltetõ bizonyítja, hogy az elérhetõ biztonsági szintet más mó- don biztosítani tudja.

Ennek alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója javasolta a NyMbSz-nek az R. 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti közzétételét, amelyet teljesítettünk.

(8)

A NyMbSz elérhetõ a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján, az mkeh.gov.hu/muszaki/nemze- ti/nyomastarto címen.

A NyMbSz elõírásaival kapcsolatos szakmai észrevételeket a Szakbizottság titkárságának címére (MKEH Nyomás- tartó Mûszaki Szakbizottság Titkársága 1124 Budapest Németvölgyi út 37–39.) lehet megküldeni. A 2007. október 1-jé- ig beérkezõ javaslatokat a Szakbizottság kiértékeli, az indokolt módosításokat elfogadja és javaslatot tesz annak közzé- tételére.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Üzleti Környezet Fejlesztése Fõosztály

Tájékoztató

a kivárási idõ megszüntetésérõl a vállalkozási szerzõdéses munkavállalók kiküldetése esetén

Az illetékes német munkaügyi hatóságtól kapott tájékoztatás szerint 2007. március 1-jétõl hatályát vesztette a külföldi munkavállalók foglalkoztatási tilalma alóli kivételeket szabályozó rendelet azon rendelkezése, mely szerint Németor- szágba újonnan érkezõ vállalkozási szerzõdéses munkavállaló részére új munkavállalási engedély csak akkor adható, ha a Németországból történõ kiutazása és az újbóli beutazása közötti idõszak nem rövidebb, mint amennyi a részére koráb- ban kiadott munkavállalási engedély érvényességi ideje volt, az ún. várakozási vagy türelmi idõ.

A szabályozás megszüntetése ugyanakkor nem érinti a szociális hatósági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben foglalt és a kikülde- tésre vonatkozóan figyelembe veendõ idõbeni korlátozást. A kiküldetés társadalombiztosítási jogi szempontokból törté- nõ elismerése az illetékes magyar társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tartozik.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság

Tájékoztató

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szolgálati titokköri jegyzékérõl

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szolgálati titokkörét – figyelemmel a törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – a következõk szerint állapítom meg:

1. A nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos, illetve velük folytatott tárgyalások esetén a jelentések, jegyzõkönyvek adatai, amelyeket a felek kölcsönösen titkossá minõsítenek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje a felek által kölcsönösen meghatározott ideig, de maxi- mum 10 évig.

2. Az EU intézményeivel (bizottság, munkabizottság stb.) való együttmûködés során keletkezett tárgyalási anyagok, jelentések, iránymutatások és jegyzõkönyvek adatai a közösségi szabályozással összhangban, amelyet a felek kölcsönö- sen titkossá minõsítettek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje a felek által kölcsönösen meghatározott ideig, de maxi- mum 10 évig.

3. Kiemelt jelentõségû nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági szakterületek, illetve haditechnikai eszközök kutatás-fej- lesztésére vonatkozó szerzõdések és dokumentumok adatai, amennyiben államtitokká nem minõsülnek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

(9)

4. A nemzetközi együttmûködés során más országok hadiiparát irányító illetékes szervezetekkel kötött olyan együtt- mûködési megállapodások és tervek adatai, elõterjesztések adatai, jelentések adatai, amelyet a felek kölcsönösen szolgá- lati titokká minõsítenek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje a felek által kölcsönösen meghatározott ideig, de maxi- mum 20 évig.

5. A haditechnikai termékek külkereskedelmi forgalmazásával összefüggõ adatok amennyiben nem minõsülnek ál- lamtitoknak.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

6. A haditechnikai eszközök gyártásával, a haditechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdálkodói adatok (mint az ágazati összesítések részadatai), amennyiben államtitoknak nem minõsülnek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

7. A Hadiipari Szakmai Bizottság és a Haditechnikai Ipari Bizottság tevékenységével összefüggõ, az államtitok köré- be nem tartozó dokumentumok adatai.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

8. A Haditechnikai Külkereskedelmi Tárcaközi Bizottság és a Haditechnikai Külkereskedelmi Bizottság tevékenysé- gével összefüggõ, az államtitok körébe nem tartozó dokumentumok adatai.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

9. A haditechnikai eszközök gyártásával, ipari javításával kapcsolatos termelési, értékesítési, beruházási gazdálkodói adatok (mint az ágazati összesítések részadatai), a haditechnikai termelõképességre és az ezzel kapcsolatos beruházások- ra, a hadiipari export-import összetételére és irányultságára, a haditechnikai eszközök hazai elosztására vonatkozó rész- adatok, amennyiben államtitoknak nem minõsülnek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

10. A haditechnikai eszközök gyártásának, a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével, az engedélyesek ellenõrzésével összefüggõ adatok (mint az összesítések részadatai), amennyiben államtitoknak nem minõ- sülnek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

11. A kettõs rendeltetésû termékek exportellenõrzésével összefüggõ, a haditechnikai szakterületet érintõ adatok, amennyiben nem minõsülnek államtitoknak.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

12. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás során keletkezett dokumentumok adatai amennyiben államtitoknak nem minõsülnek.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 20 év.

13. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság vagyonvédelmi tervdokumentáció adatai, és biztonságtechnikai rendszerének kódjai (mester kód, telepítõ kód, felhasználói kód, mechanikus kód).

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

14. Az 1999–2005 közötti, valamint a 2006. január 1-jétõl érvényes egységes sorozatú magyar fémjelek tervrajzainak adatai.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

15. Bécsi Konvenció közös ellenõrzési jel (CCM) részletes tervdokumnetációja.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

(10)

Egyéb közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 1/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Szolnok B-67 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szolnoki Víz- és Csatornamûvek Koncessziós Zrt. (5000 Szolnok, Víz- mû u. 1.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Szolnok B-67 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megne- vezés használatát engedélyezte (26/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 2/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Fertõrákos K-28 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.) által fenntartott és üzemeltetett Fertõrákos K-28 OKK számúkút vizét elismert ásványvízzé minõ- sítõ 148/Gyf/1991. számú határozatot visszavonja (618-5/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 3/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Debrecen B-2376 OKK számú kút elismert ásványvíz törzskönyvének megújításáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó KFT (4034 Debrecen, Biczó Ist- ván kert 66.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mû- ködõDebrecen B-2376 OKK számúkút vizének belsõ (palackozási célú) felhasználásban –„Lilla” elnevezés- sel – a természetes ásványvízmegnevezés használatát továbbra is engedélyezte (202/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 4/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a mátraderecskei Széndioxid Szárazfürdõ és Gyógyászati Központ számára gyógygázfürdõ

megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mátraderecske Köz- ség Önkormányzata (3246 Mátraderecske, Hõsök tere 12.) fenntartásában és a Mofetta 2003. KFT (3246 Mátrade- recske, Hõsök tere 12.) üzemeltetésében mûködõ Széndioxid Szárazfürdõ és Gyógyászati Központ számára –„Mátra- derecskei Széndioxid Gyógygázfürdõ”elnevezéssel – a 16. A nemesfém ellenõrzés lefolytatásához készült negyedéves terv.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje a negyedév lejártát követõ 1 év. A szolgálati titokká mi- nõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

17. Az MKEH ellenõrzési szabályzata a kábítószer-prekurzorokkal végzett egyes tevékenységek helyszíni ellenõrzésének eljárási rendjérõl és általános szabályairól.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

18. Azon adatok, amelyekbõl alapos indokkal a kábítószer-prekurzoroknak illegális célú eltérítésére, felhasználására lehet következtetni, amennyiben az adatok nem minõsülnek államtitoknak.

A szolgálati titokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 10 év.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(11)

gyógygázfürdõintézmény megnevezés használatát enge- délyezte (640/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjábólor- szágoskategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 5/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a Barcsi Termálközpont számára gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Barcs Vá- ros Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóság (7570 Barcs, Széchenyi út 48.) fenntartásában lévõ és üzemeltetésében mûködõ Barcsi Termálközpont szá- mára – „Barcsi Gyógyfürdõ és Rekreációs Központ”

elnevezéssel – agyógyfürdõintézmény megnevezés hasz- nálatát engedélyezte (497/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzetikategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 6/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Hajdúsámson K-79 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aqua-Plastech KFT (4251 Hajdúsámson, Diósvár dûlõ 23/A.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Hajdúsámson K-79 OKK számúkút vizének belsõ,palackozásicélú felhasz- nálásban –„Fõnix”elnevezéssel – atermészetes ásvány- vízmegnevezés használatát engedélyezte (27/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 7/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Lakitelek K-54 OKK számú kút elismert ásványvíz törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az S&V ’91 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (6000 Kecskemét, Szé- chenyi krt. 25.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mû- ködõLakitelek K-54 OKK számúkút vizének belsõ,pa- lackozásicélú felhasználásban –„Kun-Aqua”elnevezés- sel – atermészetes ásványvízmegnevezés használatát to- vábbra is engedélyezte (71/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 8/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Bicske K-43 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Vivien Ásvány- víz és Üdítõital Zrt. (2060 Bicske, Külterület 0650/34.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Bicske K-43 OKK számú kút vizének belsõ, palackozásicélú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (29-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 9/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Moha K-5 OKK számú kút elismert ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mohai 1374 Ásványvízkitermelõ és Kereskedelmi KFT. (8042 Moha, Ágnes Forrás 026/1) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõMoha K-5 OKK számú kút vizénekbelsõ(pa- lackozási célú) felhasználásban –„Mohai 1374” elneve-

(12)

zéssel - a természetes ásványvízmegnevezés használatát továbbra is engedélyezte (634/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 10/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a hajdúszoboszlói gyógyiszap törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a HungarospaHajdú- szoboszlói Gyógyfürdõ és Turisztikai Zrt.(4200 Hajdú- szoboszló, Szent István park 1–3.) engedélyes által kitermelt iszap gyógyászati felhasználásánál – „Hajdúszoboszlói gyógyiszap” elnevezéssel – a gyógyiszap megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (12-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 11/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló számára gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe- lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hunguest Hotels Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.) fenntartásában lévõ és a Hunguest Hotels Zrt. Hotel Béke (4200 Hajdú- szoboszló, Mátyás király sétány 10.) üzemeltetésében mûködõ Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló számára - „Hunguest Hotel Béke Gyógyszálló és Gyógyfürdõ”

elnevezéssel – agyógyfürdõintézmény megnevezés hasz- nálatát engedélyezte (63-1/Gyf/2007.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országoskategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 12/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a hévízi Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló számára gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe- lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hunguest Hotels Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.) fenntartásában lévõ és a Hunguest Hotels Zrt. Hotel Helios (8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91.) üzemeltetésében mûködõ Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló számára – „Hunguest Hotel Helios Gyógyszálló és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedé- lyezte (78-1/Gyf/2007.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országoskategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának 13/2007. (EüK. 8.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Esztergom B-5 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy- helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) fenntartásában álló és az Esztergomi Fürdõ Zrt. (2500 Esz- tergom, Táncsics Mihály u. 5.) üzemeltetésében mûködõ Esztergom B-5 OKK számúkút vizénekkülsõ(fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés haszná- latát engedélyezte(648-6/Gyf/2006.).

(13)

Minisztériumi pályázat

Pályázati felhívás

a háziorvosi mûködtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását

segítõ kamattámogatásra (Kódszám: KKC-2007-O)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a háziorvosi mûködtetési jog megvásárlását vagy az egész- ségügyi közszolgáltatás nyújtását segítõ kamattámogatásra a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból.

I. A pályázat célja

A pályázat célja az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésének támogatásával az egészségügyi reform és a humánszolgáltatást végzõ kisvállalkozások fejlõdésének elõmozdítása.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 10–15 db.

IV. Pályázók köre

Pályázhatnak a magyarországi székhelyû

– háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) tevékenységet folytató, ÁNTSZ-enge- déllyel rendelkezõ magánszemélyek,

– gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelõsségû társaság, részvénytársaság, közös vál- lalat),

– szövetkezetek, – egyéni vállalkozók,

amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint kis- vagy kö- zépvállalkozásnak minõsülnek. (A kis- és középvállalkozások meghatározását a Pályázati Formanyomtatvány III./4.

„KKV Nyilatkozat” adatlapja ismerteti részletesen.)

V. A támogatás formája

A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ kamattámogatás).

VI. A támogatás mértéke

A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás maximális mértéke:

az 1. évben 70%, a 2. évben 60%, a 3. évben 50%, a 4. évben 40%, az 5. évben 40%, a mindenkori jegybanki alapkamat

%-ában kifejezve.

(14)

A támogatás folyósítása a hitelintézetnek a kölcsönszerzõdés szerint ténylegesen megfizetett kamat alapján, utólag törté- nik, a hitel futamideje alatt, de legfeljebb a hitel folyósításának megkezdésétõl számított 5 évig.

VII. Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére

– aki, vagy amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;

– aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendsze- reibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fize- tési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– aki vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban elõírt, rendezett mun- kaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;

– akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló alapján saját tõkéje negatív volt;

– aki vagy amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásá- nak idõpontjában nem per- és igénymentes, illetõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a rendeletben elõírt üze- meltetési kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatla- non kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizo- nyító erejû magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó váz- rajz pályázati dokumentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tu- lajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne;

– akirõl vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befo- lyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

– aki vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA-bevallás alapján meghatározott nettó árbevéte- lének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11–05.02) teszi ki;

– aki vagy amely ezen pályázat (KKC-2007-O) keretében már részesült támogatásban. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-a alapján partner- vagy kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minõsülnek.);

– akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elõírásoknak nem felel meg;

– aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;

– akinek vagy amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény- és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz.

A támogatást a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A beruházás megkezdé- sének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

VIII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek a)Támogatható tevékenységek:

– háziorvosi mûködtetési jog vásárlása és/vagy,

– az alapellátási (háziorvosi) tevékenységhez szükséges gép, mûszer, egyéb berendezés beszerzése és/vagy,

– az alapellátási (háziorvosi) mûködéshez szükséges, önkormányzati tulajdonú, vagy egyéb tulajdonú ingatlan vásárlása, építése (beleértve felújítást, átalakítást, illetve bõvítést is) rendelõ kialakítása céljából.

b)Elszámolható költségek:

– háziorvosi mûködési jog vásárlása és/vagy,

– az alapellátási tevékenységhez szükséges gép, mûszer, egyéb berendezés beszerzése és/vagy, – ingatlanvásárlás, építés, felújítás, átalakítás, bõvítés megvalósítása,

– vissza nem igényelhetõ áfa.

c)Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

– A kamattámogatás kizárólag aza)pontban meghatározott fejlesztésekhez felvett hitel után adható.

– A támogatásban részesített fejlesztés kizárólag orvosi, gazdasági tevékenységet szolgálhat.

(15)

– A háziorvosi mûködési jogvásárlásához igénybe vehetõ támogatásra a háziorvosok csak magánszemélyként jogosul- tak, mivel az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény szerint a mûködtetési jog személyhez kapcsolódó vagyoni értékû jog, a megvásárlásának költségei nem szerepeltethetõk a vállalkozás költségei között.

– Az alapellátási (háziorvosi) mûködéshez szükséges gépek, mûszerek, egyéb berendezések beszerzésének, valamint in- gatlan vásárlása és építése esetében pályázhatnak:

• a háziorvosok mint ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ magánszemélyek, valamint

• a háziorvosok belföldi székhelyû egészségügyi vállalkozásai (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és köz- hasznú társaságok), továbbá

• a közhasznú társasággá alakult egészségügyi szolgáltatók.

– Az alapellátási (háziorvosi) tevékenység körében a gépek, mûszerek, eszközök vásárlásához igénybe vehetõ kamattá- mogatás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben felsorolt gépeken, mûszereken, egyéb berendezéseken túl a praxis gyakorlásához szakmailag szükséges gépek, mûszerek, egyéb berendezések, valamint a szakmai mûködéshez szükséges távoli hálózati hozzáfé- résre alkalmas személyi számítógép és a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak után vehetõ igénybe. A támogatás jármûbeszerzésre nem fordítható.

– Az alapellátási (háziorvosi) mûködéshez szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához, valamint rendelõ építéséhez akkor nyújtható támogatás, ha:

• az önkormányzat írásban hozzájárul a vásárláshoz, építéshez, az új rendelõ kialakításához,

• az önkormányzat írásban nyilatkozik arról, hogy a mûködtetési joggal rendelkezõt területi alapellátási kötelezett- séggel háziorvosként kívánja foglalkoztatni a megvásárolt vagy megépített orvosi rendelõben,

• a pályázó írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant legalább 15 évig a támogatás céljának megfelelõen, háziorvosi rendelõ céljára hasznosítja.

– Az alapellátási (háziorvosi) mûködéshez szükséges nem önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához, valamint ren- delõ építéséhez akkor nyújtható támogatás, ha:

• az önkormányzat írásban igazolja, hogy tulajdonában levõ ingatlant vásárlás céljára nem tud felajánlani,

• az önkormányzat írásban hozzájárul a vásárláshoz, építéshez, az új rendelõ kialakításához,

• az önkormányzat írásban nyilatkozik arról, hogy a mûködtetési joggal rendelkezõt területi alapellátási kötelezett- séggel háziorvosként kívánja foglalkoztatni a megvásárolt vagy megépített orvosi rendelõben,

• a pályázó írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant legalább 15 évig a támogatás céljának megfelelõen, háziorvosi rendelõ céljára hasznosítja.

– A támogatás csak forinthitelhez nyújtható az alábbi feltételekkel:

• a hiteltörlesztés türelmi ideje legfeljebb 2 év,

• a bruttó kamat a támogatás idõszakában nem haladhatja meg

– BUBOR alapú, változó kamatozás esetén a háromhavi BUBOR +4 százalékpontos mértéket,

– jegybanki alapkamathoz kötött, változó kamatozás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat +4 százalékpontos mértéket,

– fix kamatozás esetén a pályázat benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat + 4 százalékpontos mértéket.

– A támogatható hitel maximális összege:

a)mûködtetési jog vásárlása esetén a kamattámogatás legfeljebb 5 millió Ft hitel kamataihoz nyújtható,

b)az alapellátás (háziorvosi) területén gép, mûszer, egyéb berendezés, távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép és a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak vásárlása esetén a kamattámogatás legfeljebb összesen 50 millió Ft hitel kamataihoz nyújtható,

c)az alapellátás (háziorvosi) területén rendelõ vagy rendelõ céljára történõ ingatlan vásárlása, felújítása, átalakítása, bõvítése, illetve új rendelõ építése esetén a kamattámogatás legfeljebb 50 millió Ft hitel kamataihoz nyújtható.

– A beszerezni kívánt gépek meg kell, hogy feleljenek a vonatkozó európai irányelvek, illetve az azokat harmonizáló ma- gyar rendeletek követelményeinek.

– A projektnek a megkezdéstõl számított két éven belül meg kell valósulnia.

– A pályázó vállalja, hogy a létrehozott projektet 5 évig az eredeti célkitûzéseknek megfelelõen mûködteti, rendelõ céljá- ra történt ingatlan vásárlása, építése esetén 15 évig.

– A pályázat kiírója a megtérülési idõvel kapcsolatban nem támaszt minimális elvárást.

A projekt megvalósításához nyújtott 5 millió Ft feletti támogatás esetén a szerzõdéskötésnek feltétele, hogy a pályázó biztosítékkal rendelkezzen.

(16)

IX. Projektkiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltétel- nek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

X. A projektkiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A Minisztérium a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Bizottságot hoz létre. A Bizottság a pályázati felhívás fel- tételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bizottság javaslata alapján a miniszter által meghatalmazott személy dönt:

– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról, – a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy

– a pályázat elutasításáról.

XI. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartal- mában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat kell fizetnie, amelynek összege az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 1 000 Ft. A pályázati díjat a Pályázati Útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint elektronikus formában 1 darab compact disc (CD) lemezen zárt borítékban, ajánlott küldeményként, a következõ címre kell beküldeni:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ ZRt.

Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat Kódszám: KKC-2007-O

1539 Budapest, Postafiók 684.

A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.gov.hu) letölthetõ.

A pályázatokkal kapcsolatban a következõ kék számon kérhetõ felvilágosítás: 06 40 200 617

A pályázatok benyújtása 2007. május 2-tõl 2007. október 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folya- matos.

A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meghatározott határ- idõt követõen benyújtott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.

Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes elõirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelõen, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és pél- dányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújta- ni, amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû támogatási igény esetén az ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartal- mazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

***A letöltött word és excel adatlapok és formanyomtatványok kitöltésekor ügyelni kell arra, hogy a kitöltött adatlap, il- letve formanyomtatvány formátuma, külalakja megfeleljen a .pdf dokumentumokban található formátummal, külalak- kal.

(17)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt, melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor- lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin- tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.

A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki, hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün- tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.

A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé- nyének megvalósulásával összefüggésben.

A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí- rák és a bíróságok tekintélye megóvását.

A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku- sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára3381 forintáfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:

318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél- szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

---

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára:3381 forintáfával) ... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...

Címe (város, irányítószám): ...

Utca, házszám: ...

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be- lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ... ...

cégszerû aláírás

(18)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ- tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.

és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:

kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

---

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ... példányban, és kérem, juttas- sák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...

Címe (város, irányítószám): ... ...

Utca, házszám: ...

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez- vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ... ...

cégszerû aláírás

(19)

A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette a

LEX-ICON § 5.0

kiadványát, amely a

Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteményét

tartalmazza.

A „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”a –LEX-ICON 1.0(Önkormány- zati Jogszabályok Gyûjteménye), aLEX-ICON 2.0(Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), va- lamint aLEX-ICON 3.0 és 4.0(Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye I–II.) korábbi kiadványok nyomdokain ha- ladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az országos és helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó hatályos jogszabályokat.A kötet négy részbõl és függelékbõl áll.

Azelsõ részbenaz Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény téma szerinti rendelkezéseit, az orszá- gos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a területszervezési eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a választójogi törvénynek az adott témában történõ végrehajtására kiadott 34/2002. (XII. 23.) BM rendeletét és a 29/2000. (X. 27.) BM rendeletét közöljük. Amásodik részaz Országos Választási Bizottságnak a témakörrel összefüggésben a Ma- gyar Közlönyben 1998–2006 között közzétett állásfoglalásait, a harmadik rész az Alkotmánybíróság által 1990–2006 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja közre, az országos, illetve helyi népszavazás, népi kezdeményezés szerinti bontásban. Anegyedik résza Legfelsõbb Bíróság eseti döntéseit tartalmazza. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép- szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A kiadvány nem csak a tanulmányaikat folytató egyetemi és fõiskolai hallgatók, hanem a választási bizottságok tagjai (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási Bizottság), és a választási irodák munkatársainak igényeit is kielégíti. A tematikusan rendezett jogszabálygyûjte- mény segítséget nyújthat a választópolgárok és a társadalmi szervezetek népszavazásban, népi kezdeménye- zésben történõ részvételéhez, a bírósági jogalkalmazáshoz, a közvetlen demokráciát megtestesítõ intézmény- rendszer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek elmélyítéséhez.

A kiadvány 584 oldal terjedelmû.

Ára: 4221 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönycentru- mában [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275], valamint a kiadó Jogi Könyvesboltjában is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem aLEX-ICON § 5.0 „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”

címû kiadványt (ára:4221 Ft áfával) ... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...

Címe (város, irányítószám): ...

Utca, házszám: ...

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre átutaljuk.

Keltezés: ………

………

cégszerû aláírás

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válasz- adási idõ 15 perc).. A

Gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, vala- mint ezek meghatalmazott képviselõje, aki vagy amely –

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek szerint az átviteli hálózat üze- mét nem befolyásoló elosztó hálózathoz

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl. A

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továb- biakban: miniszter) irányítása alatt

d) mentõ jármûvek, lõszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések von- tatására vagy szállítására használt jármûvek... megjegyzés:

(IX. A távhõ- és villamosenergia-termelõi engedélyekkel rendelkezõ engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági távhõ-szolgáltatási célra értékesített

(IV. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 11.) kérelmére a nemesfém