A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Page 117-141)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság 2006. negyedik negyedévben kiadott törlést tartalmazó határozatai

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-329-1/2006 Hivatkozási szám: 2747/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)BORSZÉKI ÉKSZER BT.-t (székhelye: 2013 Pomáz, Hegyalja út 5., Cégbírósági Bejegyzés száma:

13-06-025255, adószáma: 24598187-2-13 telephelye: 2011 Budakalász, Budai út 13.) kérelmére a nemesfémtárgyak ké-szítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl ve-zetett nyilvántartásból2006. október 27.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2747számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

2011 Budakalász, Budai út 13.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. október 24.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: A cég jogutódlás folytán átalakult. A jogutód cég neve: Borszéki Ékszer Kft. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérel-mezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. október 27.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-600-1/2006 Hivatkozási szám: 4099/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)DUO-ORO ÉKSZERKERESKEDELMI BT-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 70., Cégbí-rósági Bejegyzés száma: 07-06-011452, adószáma: 20955562-2-07 telephelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.) ké-relmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. december 04.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4099számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. november 30.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: a cég a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos te-vékenységét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36.§-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-394-2/2006 Hivatkozási szám: 4468/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)ILLÉS HENRIETTAegyéni vállalkozót (székhelye: 9022 Gyõr, Újvilág u. 1., vállalkozói igazolvány száma: EV-737811, adószáma: 63284720-2-28 telephelye: 9022 Gyõr, Újvilág u. 1.) kérelmére a nemesfémtárgyak ké-szítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl ve-zetett nyilvántartásból2006. december 19.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4468számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

9022 Gyõr, Újvilág u. 1.

I N D O K O L Á S

A Hivatal Nemesfém Ellenõrzési Osztálya ellenõrzése során megállapította, hogy vállalkozó a nyilvántartásban szereplõ 9022 Gyõr, Újvilág u. 1. sz. alatt nem található. Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 41255-3/2006 sz. leve-lében tájékoztatta a Hivatalt, hogy Illés Henrietta egyéni vállalkozó a fenti címre kiadott mûködési engedélyt 2006.10.06-án visszaadta. Mivel vállalkozó a Hivatalnál új telephelyet nem jelentett be, a továbbiakban már nem felel meg a 15/1989. (IX. 7.) KeM rendeletben foglalt feltételeknek, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006.

december 19.napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. december 19.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-212-1/2006 Hivatkozási szám: 4601/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)KERTÉSZ ÁGNES SZILVIAegyéni vállalkozót (székhelye: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi u. 2., vál-lalkozói igazolvány száma: EV-748481, adószáma: 63525261-1-33 telephelye: 2730 Albertirsa, gróf Széchenyi u. 2.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalko-zó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. október 09.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4601számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

2730 Albertirsa, gróf Széchenyi u. 2.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. október 09.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: az ügyfél bejelentette, hogy egyéni vállalko-zását megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellé-kelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. október 09.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-576-1/2006 Hivatkozási szám: 5382/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)KISS KRISZTIÁN TIBORegyéni vállalkozót (székhelye: 1161 Budapest, Petõfi u. 49., vállalkozói iga-zolvány száma: EV-564205, adószáma: 64676762-1-42 telephelye: 1161 Budapest, Petõfi u. 49.) kérelmére a nemes-fémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szer-vezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. december 07.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR5382számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1161 Budapest, Petõfi u. 49.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. november 28.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: egyéni vállalkozását megszüntette, vállalko-zói igazolványát a Budapest Fõváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Okmányirodáján 2006.10.16-án leadta. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igaz-gatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. december 07.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-194-2/2006 Hivatkozási szám: 5366/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)LAUBERNÉ VIDA SZILVIAegyéni vállalkozót (székhelye: 1037 Budapest, Tarhos u. 73., vállalkozói igazolvány száma: EV-450011, adószáma: 64595315-1-41 telephelye: 1037 Budapest, Tarhos u. 73.) kérelmére a ne-mesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból 2006. október 05.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR5366számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1037 Budapest, Tarhos u. 73.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. október 03.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: egyéni vállalkozását megszüntette, vállalko-zói igazolványát 2006.08.30. nappal az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján le-adta. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazga-tási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. október 05.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-199-1/2006 Hivatkozási szám: 1823/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)MIRAGE BT-t (székhelye: 1073 Budapest, Kertész u. 39, Cégbírósági Bejegyzés száma: 01-06-115395, adószáma: 28248475-2-42 telephelye: 1073 Budapest, Kertész u. 39.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyár-tásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántar-tásból2006. október 02.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR1823számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1073 Budapest, Kertész u. 39.

I N D O K O L Á S

A Hivatal a(z) Budapest VII. kerületi Önkormányzat bejelentése alapján megállapítja, hogy a cég az üzletkörét élelmi-szer-kiskereskedelmi tevékenységre módosította, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. október 02.

napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. október 02.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-358-2/2006 Hivatkozási szám: 4763/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)PÁNTYA ATTILAegyéni vállalkozót (székhelye: 5000 Szolnok, Városmajor u. 48. fszt. 1., vállalkozói igazolvány száma: EV-940063, adószáma: 63774252-1-36 telephelye: 5000 Szolnok, Városmajor u. 48. fszt. 1.) kérel-mére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gaz-dálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. november 02.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egy-idejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4763számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

5000 Szolnok, Városmajor u. 48. fszt. 1.

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. október 30.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékeny-ségét, illetve egyéni vállalkozását megszüntette, a vállalkozói igazolványát a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján 2006.09.20-án leadta. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bo-csátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. november 02.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-399-3/2006 Hivatkozási szám: 4813/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)PETRICS ISTVÁNNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 7632 Pécs, Egressy u.22., vállalkozói igazolvány száma: EV-966450, adószáma: 43063660-2-22 telephelye: 7621 Pécs, Bajcsy- Zs. u.11. 81. sz. Árkád üzletház) kérelmé-re a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdál-kodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. december 04.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4813számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

7621 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11. 81. sz. Árkád üzletház

I N D O K O L Á S

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. november 03.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyil-vántartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: egyéni vállalkozói formában a tevékenysé-gét megszüntette, átalakult Petrics Istvánné Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Céggé. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését iga-zoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. december 04.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Iktatószám: NEHITI-NENYÜO-648- /2006 Hivatkozási szám: 4375/2006 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdéséneka)pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71–73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

H A T Á R O Z A T O T hozza:

A Hivatal a(z)PLATINIUM-MIX KFT.-t (székhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság út 19. IX. 57., Cégbírósági Bejegyzés száma: 13-09-091919, adószáma: 12882870-2-13 telephelye: 1184 Budapest, Thököly út 2. alagsor A/4.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó

A Hivatal a(z)PLATINIUM-MIX KFT.-t (székhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság út 19. IX. 57., Cégbírósági Bejegyzés száma: 13-09-091919, adószáma: 12882870-2-13 telephelye: 1184 Budapest, Thököly út 2. alagsor A/4.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Page 117-141)

Related documents