• Nem Talált Eredményt

A KGST 25 éve és a szocialista országok statisztikusainak együttműködése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A KGST 25 éve és a szocialista országok statisztikusainak együttműködése"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

A KGST 25 ÉVE ÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOK STATISZTIKUSAINAK EGYUTTMUKODÉSE

N. NIKOLAEV

A szocialista országok népei ebben az évben ünneplik a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa létrehozásának 25. évfordulóját. Ez az esemény nagy érdeklő—

dést vált ki az egész világon. Mindenekelőtt azért. mert sikerült megtalálni a nem- zetközi gazdasági szervezetnek azt az optimális struktúráját, amely a kis és nagy országok számára egyaránt lehetővé teszi, hogy egységes gazdasági komplexum keretében hatékonyan együttműködjenek.

Ma már senki sem vonhatja kétségbe, hogy a KGST-nek a gazdasági együtt- működés megoldása terén szerzett tapasztalatai nemzetközi jelentőségűek. Éppen a KGST tevékenysége tette lehetővé. hogy Kelet—Európa a világ legdinamikusabban fejlődő területévé változott.

A KGST-tagországok nemzeti jövedelme az 1950. évihez képest ó-szorosára, az ipari termelés volumene pedig 8.4-szeresére növekedett. Ugyanezen idő alatt a fejlett tőkés országokban az ipari termelés mindössze 3—szorosára nőtt. Jelenleg a világ területének 18 százalékát és népességének 10 százalékát kitevő KGST-tag- országok a világ ipari termeléséből 33 százalékkal részesednek.

Ezen eredmények elérésében jelentős szerepet töltött be a szocialista országok statisztikusainak együttműködése, a KGST Statisztikai Állandó Bizottságának tevé—

kenysége is.

A statisztika. mutatott rá Lenin, a társadalom megismerésének leghatalma- sabb eszköze. A szocialista együttműködés vonatkozásában feltárja a szocialista országok népeinek gazdag alkotó tevékenységét, a szocializmus és a kommuniz—

mus építésében elért sikereiket. A statisztika lehetővé teszi, hogy értékeljük az eredményeket, és a jövőbe tekintsünk. A statisztika érvei a számok. melyek az életet mozgásban ábrázolják, lehetővé teszik a Visszapillantást és az előrelátást is.

Nem meglepő, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa a statisztika területén folytatott együttműködésnek nagy jelentőséget tulajdonít. Mindez már a

nemzetközi gazdasági szervezet fennállásának első napjaiban megkezdődött.

Kezdetben az együttműködés fő módszere az országok statisztikai szakértőinek munkacsoport-értekezletei voltak. A munkacsoportok statisztikai módszertani doku- mentumokat dolgoztak -ki. így 1952—ben előkészítették ..A KGST-tagországok külke- reskedelmére vonatkozó operatív nyilvántartás vezetésének alaptételeit". A KGST- tagországokban először egységesítették a külkereskedelmi műveletek nyilvántartá-

sának elveit. Ez az adott körülmények között feltétlenül szükséges volt, mivel a

Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsába tartozó államok egymás közti'kereske—

delme gyorsan növekedett.

1;—

(2)

268 N. NlKOLAEV

Az együttműködés fejlődésében nagy szerepet játszottak a KGST-tagorszá—

gok központi statisztikai hivatalai vezetőinek értekezletei. Ezeken az értekezlete- ken megvitatták az országok statisztikájának időszerű fejlesztési kérdéseit, értékel—

ték a közös munkát. beszámolókat hallgattak meg a KGST—ben elfogadott statisz- tikai ajánlások gyakorlati bevezetéséről. együttműködési terveket irányoztak elő.

A legnagyobb és legmunkaigényesebb statisztikai munka, amelynek rendki- vül nagy politikai és népgazdasági jelentősége van, a népszámlálás. Nem meg- lepő ezért. hogy a KGST—tagországok központi statisztikai hivatalai vezetőinek 1956—ban megtartott első értekezlete a népszámlálás végrehajtásának kérdéseit vitatta meg. Az értekezleten ajánlásokat fogadtak el. amelyek a KGST-tagorszá—

gokban a következő években lefolytatott népszámlálások programjának és szerve—

zési terveinek alapját képezték.

Az 19óO-as évek elején a KGST-tagországok gazdasági együttműködésében lényeges változások következtek be. A nemzetközi szocialista munkamegosztás tervszerű fejlesztésének és a szocialista országok termelési erőfeszítéseinek az eddi—

ginél szorosabb egyesítéséhez a fő eszköz a nemzeti népgazdasági tervek koor—

dinációja lett.

A koordináció megkövetelte, hogy a terv- és a statisztikai mutatók kidolgozá- sánál egységes alapelvek érvényesüljenek. összehasonlíthatók legyenek az orszá- gok és a KGST szervei munkájában, valamint a gazdasági és műszaki—tudomá- nyos együttműködésben alkalmazott mutatók. E feladat teljesítéséhez speciális szervre volt szükség. Ezt létre is hozták: 1962—ben a KGST XVl. ülésszaka határo- zatának megfelelően létrehozták a KGST Statisztikai Állandó Bizottságát. Célja.

a KGST-országok közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének. a közöttük folyó gazdasági és műszaki—tudományos együttműködés szervezésének. népgazdasági

.l.'

A Bizottság fő feladata, hogy ajánlásokat dolgozzon ki a Tanács tagországai számára az országokban vezetett statisztikai nyilvántartások egységesítésére. a statisztikai szervezet és módszertan továbbfejlesztésére. a statisztikai munka és a közgazdasági elemzés színvonalának emelésére. A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának feladatai közé tartozik. többek között, a statisztikai mutatószám- rendszer egységesítése és annak a tervmutatók rendszerével való egyeztetése, a mértékegységek, a nómenklatúrák. az osztályozás egységesítése. Az Állandó Bi—

zottság a Tanács szerveinek munkájához szükséges összehasonlító statisztikai tájékoztatók kidolgozásával is foglalkozik.

Létrehozása óta a KGST Statisztikai Állandó Bizottsága mintegy 70 ajánlást dolgozott ki és fogadott el. Alapvető, az egész népgazdaságot átfogó dokumen- tumnak tekinthető a KGST-tagországok népgazdasági ágazatainak osztályozása, mely a népgazdaságban végzett valamennyi tevékenységet két alapvető szférára osztja: a termelő és a nem termelő szférára.

A népgazdaság osztályozásával szorosan összefügg az ipari és mezőgazda- sági termékek egységes nómenklatúrája. valamint az egységes külkereskedelmi árunómenklatúra. Az előbbit a termelés és a fogyasztás minél részletesebb ösz—

szehasonlitásának biztosítása érdekében dolgozták ki. Mintegy 1500 tételből áll.

Az utóbbi rendeltetése a KGST-tagországok külkereskedelmének szolgálata.

A külkereskedelmi nyilvántartásoknál és a tervezésnél alkalmazzák. Körülbelül nyolcezer mutatót tartalmaz.

A statisztika, amikor a KGST-tagországok gazdaságában és együttműködésük fejlődésében végbemenő folyamatokat kutatja, egyben jellemzi azok kölcsönös törvényszerű kapcsolatát is. Ez megköveteli a gazdaság. valamint a gazdasági és

(3)

A KGST 25 ÉVE 269

tudományos—műszaki együttműködés fejlődési folyamatát tükröző statisztikai mu- tatók egymás közti összhangbahozatalát, az egységes mutatószám-rendszer létre—

hozását. Ezt a követelményt elégíti ki a KGST—tagországok népgazdasági fejlődé- sének színvonalát és ütemét jellemző főbb mutatószámok rendszere. Ebbe a rend—

szerbe tartozik a népgazdaság fejlődésének. egyes ágazatainak, továbbá a la- kosság életszínvonalának jellemzésére szolgáló főbb mutatóknak. a mutatók szá—

mítási módszereinek, csoportosításuknak és osztályozásuknak meghatározása.

A KGST-tagországok népgazdasági fejlődésének színvonalát és ütemét jel—

lemző főbb mutatószámok rendszerének alkalmazása lehetővé tette, hogy a népgazdasági tervek koordinációjához, valamint a KGST-tagországok népgazda- sági struktúrájának, arányainak és fejlődési ütemének elemzéséhez összehason- lító statisztikai adatokhoz jussunk.

Az együttműködés során megvalósított általános gazdasági jellegű módszer- tani munkák fontos részét képezte a népgazdasági ténymérlegek összeállítására vonatkozó alaptételek egységesítése. A KGST Statisztikai Állandó Bizottsága a gazdasági táblázatok és mutatószámok olyan rendszerét dolgozta ki, amely álta- lánosított formában hivatott konkrétan jellemezni az újratermelés eredményeit.

A technikai haladás mérésére a KGST Statisztikai Állandó Bizottsága kidol—

gozta az új technikára vonatkozó statisztika egységes módszertani alapjait. Ez a dokumentum felöleli a műszaki haladás legfontosabb statisztikai mutatóit és (:

kiszámításukra vonatkozó egységes irányelveket.

A nemzetközi szocialista munkamegosztás feltételezi a termelés államközi sza- kosításának és kooperációjának fejlődését. Ennek különösen a gépipar területén van nagy jelentősége. A KGST Statisztikai Állandó Bizottsága kidolgozta a KGST- tagországok gépiparában folytatott nemzetközi szakosítás és kooperáció színvo—

nalának és hatékonyságának jellemzésére szolgáló alapvető mutatószámok rend—

szerét. Ez a mutatószám-rendszer lehetővé teszi, hogy információt nyerjünk a sza—

kosított termékek számáról. termelésük volumenéről, növekedési üteméről, a sza—

kosított termékek külkereskedelmi forgalmáról. Jelenleg ezt a mutatószám-rend- szert más iparágakra is kiterjesztik.

Mindez csak kis része a KGST Statisztikai Állandó Bizottsága által végzett. a statisztikai mutatók egységesítésére irányuló munkáknak. de ez is meggyőzően ta- núsítja e tevékenység méreteit. A statisztikai mutatók egységesítésére és számítási módszereikre vonatkozó dokumentumokat az országok széles körben alkalmazzák a nemzeti állami statisztikák tökéletesítése és fejlesztése érdekében.l

A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának tájékoztató kiadványait az állami intézmények. a Tanács szervei, a tudományos kutató intézmények, a sajtó, a rádió és a televízió széles körben felhasználják. E kiadványok bő forrásai (: KGST—tag—

országok lakosságáról, iparáról, mezőgazdaságáról, bel- és külkereskedelméről, közlekedéséről. tudományáról, valamint kultúrájáról és egészségügyéről szóló isme—

reteknek.

A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának funkciói közé tartozik a KGST—

tagországok statisztikájával és nyilvántartásával kapcsolatos számítási munkák gé—

pesítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Az ezen a területen folyó együttmű- ködés felöleli a statisztikai adatok gépi feldolgozását és a gazdasági információk gépi feldolgozásának tervezését. az elsődleges dokumentáció előkészítését és az információk automatikus kiszámítását, az elektronikus számítógépek hatékony ki-

1 Részletesebben lásd: dr, Csehák István: A KGST Statisztikai Állandó Bizottsága keretében folyó sta- tisztikai munka (Statisztikai Szemle. 1973. évi 4. sz. 383—391. old.), valamint Fóti Istvánné: Kétéves (: KGST Statisztikai Állandó Bizottsága (Statisztikai Szemle. 1964. évi 11. sz. 1089—1097. old.) c. cikkét.

(4)

270 N. NIKOIAEV

használásának meghatározására szolgáló módszereket. valamint a számftóközpan- tok és gépi adatfeldolgozó állomások hálózatának létrehozását.

A KGST Statisztikai Állandó Bizottsága számos nemzetközi statisztikai szerve- zettel tevékeny kapcsolatot hozott létre: az ENSZ Statisztikai Bizottságával. az Európai Statisztikusok Értekezletével, az ILO és az UNESCO statisztikusaival.

Napjainkban a szocialista gazdasági_ integráció komplex programja azt a feladatot tűzi a statisztika elé, hogy határozza meg a programban szereplő integrá- ciós intézkedések hatékonyságát, a komplex programban szereplő feladatok végre—

hajtásának statisztikai számbavételét, a komplex programban előirányzott felada—

tok közgazdasági elemzését.

A szocialista gazdasági integráció komplex programja a statisztika elé az alábbi konkrét feladatokat tűzte: .,A KGST—tagállamok a kölcsönös statisztikai tájé—

koztatás során egyeztetik a statisztikai mutatók kidolgozásának alapvető módszer- tani elveit, valamint a mutatók összehasonlíthatóságát" ?

E feladatokból kiindulva a KGST Statisztikai Állandó Bizottsága 1973- ban folytatta a statisztikai módszertan és a különböző népgazdasági ágak fejlődésére vonatkozó mutatók, osztályozások és nómenklatúrák egységesítésére irányuló munkákat, valamint az országoknak és a Tanács szerveinek összehasonlítható ada—

tokkal való ellátását.

Folytatódik a KGST—tagországok népgazdasági fejlődésére vonatkozó legfonto—

sabb értékmutatók összehasonlítása területén végzett munka: kidolgozták e mu-

tatók összehasonlításának módszertanát. Kidolgozták a vaskohászat területén folyó

nemzetközi szakosítás és kooperáció színvonalára vonatkozó mutatókat, úgyszintén kidolgozták és a Bizottság jóvá is hagyta számos iparág (fa- és fafeldolgozó ipar.

textil—, cipőipar stb.) termékeinek termelésére és fogyasztására vonatkozó mutató- számok rendszerét.

A szocialista gazdasági integráció feladatainak teljesítése nem lehetséges a KGST-tagországok gazdasági helyzetének elemzése. a népgazdaság színvonalának és fejlődési ütemének pontos és világos bemutatása, a termelési ágak közötti ará—

nyok és összehasonlítások elvégzése nélkül. Ehhez kimerítő, megbízható és össze- hasonlító statisztikai adatokra van szükség.

E feladatokat szolgálta és a továbbiakban is szolgálni fogja a KGST——tagarszá- goknak a statisztika területén folytatott együttműködése.

PE3lOME

l'lo cnyuaio 25 ronosumnu cosnauun Cose'ra 3K0H0Muuecxoü B3aHMOnOMOLIJM amop nonbrromuaaet ,aemensuocns, saaauu n nocmmeum FioCToaHHoű KOMHCCMM CBB no cra- Tucmne.

COprnHHl—leCTBo c-ramcmnoa couuanucmuecmx crpau Hauanom, Henocpencmenno nocne coanauun opraHoa C3B. CHauana Ha coaemam—mx paőouux rpynn npouaaogunacs paapaöoma oőuwx metanonoruuecxwx aonpocoa u eAHHbIX npuHuwnos yueTa. Hammer?—

U.IHM war-om : paaam-uu cotpynnwuecma gamma, aaceaaHus pyxoaonm'eneü u.eHrpaanbix c'ra'mcmuecmx opraHoa C'rpaH-uneuoa CBB. 3necs oőcymAam—mb aK'ryaanbre sonpocm pasau'run cramcmm, nnanu corpynuwuecrsa, npeACTaanm—rce. AOKnaAbI. Ha cocronsmemcn B 1956 rogy nepaoM saceAaHm pyxoaoAl—l'reneü őbmu sanomeHbi ocnoam nporpaMMbs % op- raHuaauuu nepenuceü HaceneHus ;; crpaHax-unenax CBB.

B át)-ue rom,! paasnme memnyuaponnoro paanenenm prga " cornacoaaHue Hapon—

Hoxoanücmenubrx nnaHOB notpeőoaanu pa3p660TKH ent—moi CHCTeMbI cramcmuecxux no-

? Az együttműködés további elmélyítését és tökéletesítését, valamint a KGST—tagállamok szocialista gazdasági integrációjának fejlesztését célzó komplex program 4. fejezet 35. pont (Lásd: 25 éves a KGST.

Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1974.105 olel.)

(5)

A KGST 25 EVE 271

Kasareneü " oőecneuenna ux conocraaumocm. BbanJ'iHeHHe ami aanauu oőecne-maaer nOCTOHHHaR KOMHCCHSI CBB no crarncmke, coaAam—ian a coosercrauu c anHSinIM a 1962 roAy nocraKHoaneHueM XY1 ceccuu CBB. C Tex nap KoMnccmi paspaőorana " npm—mna oxono 70 peKOMei-inauuü. BbiAaiouteecn SHBHeHMe umeior Knaccmpuxaum HapoAHoxoanücr- BeHHbIX orpacneürcrpaK—unenoa CEB, emma; HomeHKnaTypa npOMhiLUneHl—iblx " ceanKoxo- aaücraeHHbix nponym'oa,a Taioke eni—man anemneroprosan Toaapnan HomeHKnarypa. Paapa—

őorka CHCTEMH nonasareneü, xapaxrepuayioumx TeMnbi pasamun HöpOAHblx xoanűcm crpaH-unenoa C3B, oőecne—msaer conocraBuMbie .nem-me Ann ananuaa ctpynryp, coorHo—

mer—mű " TeMnoa pazar—ima 3KOHOMMK arux crpaH.

Tiocronm—ian KoMnccmt CBB no cramcmke paapaőorana OCHOBHble l'lpHHUMl'lbl omo—

cmeano cocraanei—mn memorpacneaux őanchoa, namepemm rexunuecmro nporpecca "

onpeAeneHi—m ypoar—m memAyHapoAHoű cneuuanwaaum " Koonepauun a mammon-pon—

renbnoű npomsrmnenuocm crpaH-yuacmwu.

KOMHCCHSI abinycnaer pan ny6nwxaunü " nonnepmuaaer KOHTBKTH c MHOFHMM memny- HapOAHblMH cramcmuecxuMi—i oprauusaummu.

K uucny ee cpymcuuü o'rHocmcs-i paapaőoma npennomer—mü omocmenbno mamuHHoü oőpaőonm crarucmuecxux AaHHle, nnanupoaai—me " KoopAHHaui—m cem BbIHHCnHTeanbix ueHrpoa " cranuuü no oőpaőome AaHHle.

l'locrosmnasi KoMuccun no cramcmne csoeü AeHTeanOCTbI'O BHOCHT anauurenbnuü BKnap, B ocyutecrsnenue 3K0H0MmeCKoü HHTerpaui—m couuanucruuecmx crpaH.

SUMMARY

On the occasion of 25 years anniversary of the establishment of the Council for Mutual Economic Aid the author summarizes the activity, tasks of the Statistical Permanent Commit—

tee of CMEA as well as the results of the work done so far.

The co—operation of experts in statistics of the socialist countries began just after estab- lishing CMEA. First general methodological guestions and principles of uniform accounting were elaborated on working group meetings. The meetings of the heads of central statistical organs of the member states constituted the further stages of development of co—operation.

Here current issues of developing statistics, plans of co—operation, reports were discussed.

Foundations of the programme and organization of censuses carried out in CMEA countries were also laid on the first meeting of the heads, held in 1956. *

The increasing international divisiOn of labour in the 1960ies and co'ordination of the national plans reguired the elaboration of a uniform statistical indicator system and com—

parobility. This is performed by the Statistical Permanent Committee established in accord—

ance with the decision of the ióth Session of CMEA in 1962. Since that time the Committee elaborated and accepted some 70 recommendations. The branch classification of nationai economies of the member states, uniform nomenclature of industrial and agricultural prod—

ucts, and the uniform product nomenclature for foreign trade are of fundamental impor- tance. The elaboration of the system of main indicators characterizing the growth rate of economies of the member states provides comparable data for analysing the structure; pro—

portions. and growth rate of the national economies. *

The Statistical Permanent Committee elaborated uniform principles and methodology for the input-output balances, measuring technical progress and the level of international specialization and co—operation achieved in machine industry of the member states.

lt carries out considerable publishing activity and maintains relations with many inter—

national statistical organizations.

Elaborating recommendations for mechanical processing of statistical data, planning the system 'of computer centres and data processing bases as well as co'ordinating' their activities also belong to its tasks. _

The Statistical Permanent Committee with its work contributes greatly to the realization , of the socialist economic integration.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Mongólia belépése a KGST—be, a KGST Statisztikai Állandó Bizottság létreho- zása és Mongólia részvétele a Bizottság munkájában új szakaszt jelent a Mongol

A szovjet statisztika példáját szem előtt tartva szervezhette meg Magyarország a szocialista gazdálkodáshoz szükséges statisztika alapjait, az egységes statisztikai

tatók vizsgálatával, és többek között ez a második olyan nemzetközi összehasonlítás, amely a KGST Statisztikai Állandó Bizottság keretein belül önállóan kerül

Az ipari termelés emelkedése 1970 és 1976 között - hasonlóan a nemzeti jöve- delem termeléséhez — dinamikusabb volt Lengyelországban, mint Magyarországon.. (Az

Tanulmányomban a KGST Statisztikai Állandó Bizottság munkatervében sze- replő nagyszámú feladat közül ezúttal csupán (: társadalomstatisztikai mutatók rendszerének

A termelő beruházásoknak több mint a felét mindkét országban az ipar fejlesz- tésére fordították. Az ipari beruházások aránya Lengyelországban a második ötéves

A KGST Statisztikai Állandó Bizottsága elé a létrehozásakor kitűzött főfeladatok a következők voltak: a KGST—tagországok sokoldalú statisztikai

A három évtized alatt a KGST-országok együttes nemzeti jövedelme több mint kilenc- szeresére emelkedett.A növekedéssel egyide- jűleg az országok között kiegyenlítődési