• Nem Talált Eredményt

Példák a hatékonysági kritériumok figyelembevételére Magyarországon

III. A fúziók kezelésének menedzselése az Európai Unióban és Magyarországon

III.1. Jogi szabályozás

III.1.7. Versenyjog és hatékonyság

III.1.7.3. Példák a hatékonysági kritériumok figyelembevételére Magyarországon

célzott hatékonyságok megvalósítását.

A felek számára a fı elınyök a következıkben összegezhetık: (1) az ügyfélkör egyesítése;

(2) méretgazdaságossági elıny mind a termelésben, mind az értékesítésben; (3) az új vállalkozásnak lesz a legversenyképesebb költségszerkezete; és (4) a legfejlettebb elosztó hálózata és vásárlóbázisa; (5) az új vállalkozás a koncentráció után sokkal szélesebb áruskálát lesz képes ajánlani, mint az ügylet elıtt, vagy mint bármelyik versenytársa.

E helyütt megemlíthetı még meg a Veba/Degussa208 koncentráció, amely szintén jónéhány versenyellenes problémát jelentett. Ennek ellenére a Bizottság minimális feltételekkel engedélyezte az ügyletet, implicite a koncentráció nyilvánvaló és jelentıs produktív hatékonysági tartalma miatt.

III.1.7.3. Példák a hatékonysági kritériumok figyelembevételére Magyarországon

A Versenytanács elvi állásfoglalásai szerint az összefonódás elınyeként csak olyan körülmény vehetı figyelembe,

1. amely a végsı fogyasztók (vevıi erıfölény esetén a szállítók) számára is kedvezı változást jelent;

2. más módon nem lenne elérhetı;

3. megvalósítására az összefonódás engedélyezés esetén kialakuló piaci helyzet objektíve nagyobb esélyt kínál.209 A Versenyhivatal e követelményt esetjogában pontosította. Akkor kínál az összefonódást követıen kialakuló piaci helyzet objektíve nagyobb esélyt a tervezett elınyök megvalósítására, ha

• a feleknek a tervezett elınyök megvalósítása nemcsak szándékában, hanem érdekében is áll, és

• a piaci körülmények kényszerítik azok megvalósítására.210

Az elınyöket a feleknek tehát megfelelıen bizonyítani kell. A Versenyhivatal álláspontja, hogy inkább megtilt egy koncentrációt, ha nem látja kellıen bizonyítottnak a hatékonyságokat,211 még akkor is, ha tisztában van azzal, hogy a koncentrációnak lehetnek hatékonysági hatásai. 212

208 Case IV/M 942 (December 3, 1997), O.J July 17, 1998, L 201., A hatékonyságokról l. az 51. és 53. pontokat

209 Versenytanács elvi állásfoglalásai 67., Vfé. 1999/4. E kritériumok már a Versenyhivatal korábbi esetjogában is rögzítésre kerültek (például VJ-107/1998, az 58.pontban).

210 VJ-152/1999, az 52. pontbann, Vfé. 2000/5

211 A jogszabályban és a GVH gyakorlatában láthatóan nincs határozott törekvés arra, hogy különbséget tegyenek a különbözı – statikus, dinamikus, allokációs, termelési vagy innovatív – hatékonyság-felfogások között.

212 „A GVH olyan esetekben, amikor a mérlegelés során nehézséget okoz, hogy a hatékonyságra gyakorolt pozitív hatások lehetségesek ugyan de bizonytalanok, a versenykorlátozással szemben foglal állást. Másként

Egy kábeltelevíziós fúzió kapcsán megállapította a Versenytanács, hogy a MATÁV-csoport által ígért korszerősítési elınyök nem csak ígéretszerőek, mivel azok megvalósulását valószínősítik a médiatörvényben megfogalmazott korszerősítési követelmények, illetve a pályázati feltételek.213 A MATÁV Rt. és a JÁSZTEL Rt. tervezett összefonódása kapcsán a felek elınyként hivatkoztak a gazdaságosabb mőködésbıl fakadó alacsonyabb árakra, és a szolgáltatás javuló színvonalára. A GVH ezeket a hivatkozásokat azonban csak ígéretnek tudta tekinteni, és nem az objektív gazdasági folyamatokból következı valós elınynek. Ezért a felek által állított elınyöket nem is vette tekintetbe.214

Az összefonódások hatásait vizsgálva a következı hatékonysági kritériumokat vette figyelembe a GVH néhány eset példáján:

1. Szervezeti struktúra korszerősödése.

A Diósgyıri Nemesacél Mővek Kft.-be 1992-ben több vállalkozás beolvadt. A felek az összefonódás céljaként hivatkoztak arra, hogy az jelentıs mértékben egyszerősíti az irányítási stratégiát, ami a mőködési költségek csökkentését eredményezi. A Versenyhivatal az engedélyezés indokolásában kiemelte, hogy a gazdasági ésszerőség az egy szervezeti egységben lévı mőködést indokolttá teszi, ami javítja a DNM által gyártott termékek piacképességét, ebbıl pedig a felhasználóknál jelentkeznek elınyök.215

2. A gyártás szakosítása, ami költségmegtakarítással járhat

Egy tejipari koncentrációnál a Versenytanács rögzítette, hogyz összeolvadással némiképp nı a koncentráció, de a szakosodás révén a hatékonyság is, így a Versenytanács engedélyezte a fúziót.216

3. Mőszaki fejlesztések (K+F)

A LINDE Gáz Mo. Rt. fúziós ügyében a Versenyhivatal kimondta, hogy megtakarítások származnak az egységes mőszaki, környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai fejlesztésbıl, amelyek a felhasználók számára számottevı anyagi elınyöket biztosítanak, s ezzel közvetetten a fogyasztók érdekeit is kedvezıen befolyásolják.217

4. A beszerzési és értékesítési rendszer hatékonyabb kialakítása

megfogalmazva, a hivatal inkább vállalja annak kockázatát, hogy a hatékonysági elınyök a beavatkozás nyomán esetleg elvesznek (bár a verseny korlátozása révén megvalósulhattak volna), mint annak kockázatát, hogy a verseny korlátozása esetleg a hatékonysági elınyök bekövetkezése nélkül valósul meg. Ennek hátterében az a megfontolás áll, hogy a verseny korlátozásához többnyire jól definiálható egyéni és rövid távú érdekek főzıdnek míg a verseny melletti érdekek általánosabbak, kevésbé konkretizálhatók és hosszabb távúak, ezért a hivatal feladata nem csupán a különbözı érdekek közötti mérlegelés, hanem a versenyhez főzıdı közérdek képviselete is.” Részlet a „Gazdasági Versenyhivatal által követett versenypolitikai elvek” címő dokumentum tervezetbıl

213 VJ-219/1999, az 51. pontban, Vfé. 2000/7

214 VJ-107/1998, Vfé 1998/12

215 VJ-58/1992, Vfé. 1992/4-5

216 VJ-122/1998

217 VJ-110/1992, Vfé.1992/12

5. A termékek és szolgáltatások minıségének javulása

A szolgáltatások minıségének javulása, a szakszerő hibaelhárítás, a mősorválaszték növekedése, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (más szóval az alkalmazott technológia és az ügyfélkezelés területén elért fejlıdés) olyan elınyök voltak, amelyek döntı mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Versenyhivatal engedélyezze azt, hogy Marcali Város Önkormányzat kábeltelevíziós hálózata a MATÁVkábelTV Kft. részévé váljon.218 Ugyanezen típusú elınyöket a Versenyhivatal több kábeltelevíziós összefonódás esetében is tekintetbe vette.219

6. Méretgazdaságosság

Az összefonódással járó méretgazdaságossági elınyök fontosságát ismerte el a Versenytanács a Deutsche Telekom AG egyik irányításszerzésének kapcsán, amikor feltételekkel engedélyezte az összefonódást. A méretgazdaságosságból a szolgáltatások mind minıségi, mind mennyiségi fejlesztése várható volt.220

7. Versenykorlátozó megállapodás

A GVH gyakorlatában kialakította, hogy ezeket a megállapodásokat az összefonódás engedélyezési eljárás keretében értékelni lehessen, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a kartmegfelelnek-ell-mmegfelelnek-entmegfelelnek-esítési kritériumoknak.221 A mentesítés kritériuma az, hogy a versenykorlátozó megállapodás hozzájárul-e:

• a termelés vagy forgalmazás ésszerőbb megszervezéséhez,

• a mőszaki vagy a gazdasági fejlıdés elımozdításához,

• a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség (a hatékonyság) javulásához.222 Ezen kritériumok figyelembevételével a GVH figyelembe veszi a hatékonysági érveket a versenykorlátozó megállapodások mentesítése során. Példák:

A Bábolna Takarmányipari Kft. és az Alföldi Gabonaipari Rt. Takarmány Üzletágának összefonódása ügyében a Versenytanács megállapította, hogy az ahhoz kapcsolódó versenykorlátozó megállapodás a relatív állandó költségek csökkentése következtében javítja a versenyképességet.223

A Metsa-Serla Oyj-nak a Cofinec-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások feletti irányításszerzése kapcsán megállapította a Versenytanács, hogy az irányítást szerzı vállalkozás segítségével végrehajtandó beruházások, a nagyobb fokú specializáció, a gyártásszervezési

218 VJ-178/1999, a 7. pontban

219 VJ-152/1999, 54.pont, Vfé. 2000/5; VJ-212/1999, Vfé. 2000/7; VJ-71/2000, a 49. pontban, Vfé. 2000/9

220 VJ-176/1999, a 25. pontban, Vfé. 2000/4

221 A kartell-mentesítési kritériumokat a Tpvt. 17.§ (1) tartalmazza.

222 Tpvt. 17.§ (1) a)

223 VJ-121/1999, a 19. pontban, Vfé. 1999/12

tapasztalatok és gyártási szakértelem átvétele a költségek csökkentését eredményezik, ami a versenyképesség javulásához vezet.224

A GE Lighting Tungsram Rt.-nek a MEDICOR Röntgen Rt. feletti irányításszerzésének kapcsán állapította meg a Versenytanács, hogy az irányítást szerzı vállalkozás segítségével végrehajtandó beruházások a termelés ésszerőbb megszervezése révén a költségek csökkentését eredményezik, amely hozzájárul a versenyképesség javulásához.225