• Nem Talált Eredményt

Karbantartási stratégiák működtetéséhez szükséges üzleti folyamatok

4. Karbantartási rendszerek és stratégiák

4.2 Karbantartási stratégiák működtetéséhez szükséges üzleti folyamatok

Annak érdekében, hogy az imént vázolt karbantartási stratégiákat, egy ellátási láncban létező vállalat képes legyen működtetni, ahhoz az alábbi, karbantartáshoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó folyamatokkal/képességekkel szükséges rendelkezni-e:

Karbantartási stratégia

Vajna Zoltán Karbantartási rendszerek és stratégiák

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

Karbantartási stratégia

A menedzsment felső szinten elkészíti a karbantartási stratégiáját, mely tartalmazza, hogy az adott berendezések besorolása milyen elvek mentén történik

és annak eredményeképp milyen karbantartási stratégiát kell alkalmazni.

A fejlett szervezetek tudatosan kiépített karbantartási mix-szel rendelkeznek.

A stratégia alkalmazásához rendelkeznek a szükséges módszertani útmutatóval.

Rendelkeznek a javító intézkedések meghozatalához szükséges módszertannal.

Beszerzési stratégia

A vállalat rendelkezik beszerzési stratégiával, melyben auditál, versenyeztet és visszaméri a vállalkozói

teljesítményeket. A negatív módon teljesítőkkel szemben szankciók vannak

megfogalmazva, mind rövid, mind hosszú távon.

A szervezet rendelkezik általános szerződési feltételekkel.

A szervezet rendelkezik potenciális és auditált beszállítói adatbázissal.

A szervezet rendelkezik szállítói értékelési rendszerrel, melynek

A szervezet végez piackutatási tevékenységet a karbantartási területtel összefüggő piacon, melynek eredményeivel bővítik a beszállítói adatbázist.

A lehetséges beszállítókat kvantitatív módszerekkel értékelik.

Pénzügyi terv A pénzügyi tervezésnek szerves része a karbantartási tevékenység pénzügyi

tervezése.

A karbantartás pénzügyi tervezése a rendszerek megbízhatóságának figyelembe vételével - 0 bázis elvét követve, vagy historikus alapokon történik (Dhillon, 2002).

A tény-, és a tervadatok összehasonlítását szakemberek végzik.

Az eltérések alapján a szervezet képes leszűrni a tanulságokat, mely visszahat az irányítási rendszerre.

HR stratégia

A HR fejlesztése stratégiai szinten történik. A karbantartók képzése tervezett és folyamatos, a különböző munkák elvégzése kompetenciákhoz van

kötve. A karbantartási tevékenység erőforrás szerint monitorozva van. Meg

vannak határozva a kulcskompetenciák és azok átadása tervezett és ellenőrzött

módon történik.

A karbantartási engedélyek kiadása során figyelnek arra, hogy a munkához megfelelő kompetenciákkal bíró személyek legyenek rendelve.

A szervezet rendelkezik a különböző munkakörök betöltéséhez szükséges kompetencia adatbázissal.

A dolgozók számára folyamatos képzések vannak előírva és végrehajtva.

Azonosítva vannak karbantartás szempontjából a stratégiai jelentőséggel bíró munkakörök, amelynek rendelkezésre állását vezetői szinten ellenőrzik.

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

Információ- menedzsment

A folyamat működtetése során a szervezet leképezte a karbantartás

Műszaki adatok egységes tárolása.

Integrált rendszerek, egyszeri adatbevitellel (Papp L. , 2000) (Küzdy, 2001) (Farkasné, 2003).

Szerződéskezelés

A különböző feladatokra történő szerződéskötések auditált és a központi

rendszerben szereplő vállalkozókkal történnek. A szerződések minimálisan

tartalmazzák a műszaki tartalmat, a kötelességeket, a díjazásokat, a határidőket és a felelősségi köröket (Illés,

Cselényi, & Németh, 2005). A szerződéseknek továbbá része a HR

elvárás, a munkaetika és a jogi környezet.

Csak minősített beszállító nyújthat szolgáltatást vagy szállíthat be anyagot vagy eszközt karbantartási területen.

A szerződésben explicit definiálva vannak a szolgáltatást nyújtóval szembeni HR kompetenciákkal kapcsolatos elvárások.

A szerződésben a feladatok mellett kötbéres határidők szerepelnek, melyeket keretszerződés esetén a lehívás tartalmaz.

A keretszerződött partnerek kompetenciáit egy központi adatbázisban szerepeltetik.

Kapacitás- menedzsment

A vállalat rendelkezik egy központi erőforrás adatbázissal, mely kiterjed az

eszközökre és a HR területre is. A tervezés során ezeket az adatokat alkalmazzák. A kapacitásmenedzsment

tervek eredménye visszaköszön a beszerzési tervekben is.

A karbantartást tervezők képesek megmondani, hogy adott időszakban a szervezet milyen erőforrásokkal, készletekkel rendelkezik (humán, termelés és eszköz).

A karbantartási terület szerepet kap a beruházási döntések kapcsán (Vermes, 2011).

A beszerzés a kapacitásmenedzsment területtől kapja az információt a beszerzésekhez.

Az erőforrásokat ellenőrzik és felkészítik a munkavégzésre.

Vajna Zoltán Karbantartási rendszerek és stratégiák

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

Tervezési alapok

A vállalat rendelkezik azzal a háttér dokumentációs renddel, amely ahhoz

szükséges, hogy egy operatív munka során a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, és a karbantartási

munka tervezését kellő mértékben támogatni tudják.

A technológiai rendszerek átfogó dokumentációval rendelkeznek, melyekben megtalálhatóak a rendszer műszaki paraméterei.

A részletes dokumentációban szerepelnek a rendszerek kritikus pontjai, vagyis, hogy mik az alsó határértékek, ameddig a rendszer képes ellátni a feladatát.

A karbantartás tervezésekor a mérnökök figyelembe veszik a terv, a trend és a tény értékeket a rendszer szempontjából kritikus elemeknél és ezek alapján döntenek a karbantartásról.

A dokumentációkat egy helyen, verzióval kezelik.

Konfiguráció-menedzsment

A karbantartás előkészítése során lehetőség szerint olyan eszközöket és

anyagokat szereznek be, amelyek megfelelnek az adott berendezés

konfigurációs adatbázisában foglaltaknak. A konfiguráció menedzsment célja a fizikai konfiguráció, a tervezési alapok és a rendelkezésre állódokumentációk közti

egyensúlynak a megteremtése (EPRI, 2017).

Módszertannal rendelkeznek a konfigurációs elemek tervezésére, gyártására, karbantartására és a gyár tervezési alapjainak aznapra készen tartására.

A rendszerekbe csak jóváhagyott konfigurációs elem kerülhet be (IAEA, 2010)

Szabályozva van a konfigurációs elemek frissítésének folyamata.

Interfészek kialakítása a többi vállalati folyamattal. A teljesség igénye nélkül ilyenek például a minőség-ellenőrzés, műszaki üzemet kiveszik a termelésből, majd visszaindítják. Ezek a tervek képezik a

karbantartás részletes ütemezését.

Az előkészületi munkák során elkészül a leállási munkaprogram és a visszaindulási munkaprogram.

A leállási terveknek része a rendszerelemek közti összefüggés és feltételrendszer bemutatása.

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

Karbantartás ütemezése, határidők, szkóp

Ebben a folyamatban határozzuk meg, hogy a karbantartási projektnek melyek a

határai és az eredménynek milyen követelménynek kell megfelelni. Pribojszki-Németh, & Kovács, 2016). Az

előkészítési munka során a karbantartás részletes ütemezése megtörténik, az adott

feladatokat WBS szintre bontják, attól függően, hogy mikor, milyen szintű ütemezésről beszélünk. A különböző pontoknak meg vannak határozva az összefüggései és a szükséges erőforrásai

is.

Meghatározzák a karbantartási projekt terjedelmét.

A karbantartási tevékenység követelményeit.

Az ütemezés során meghatároznak részfeladatokat is és ütemezik őket.

A feladatok közti összefüggések meg vannak jelenítve.

Az adott feladatokhoz rendelve vannak erőforrások, felelősök (Szabó, 2019).

Engedélyeztetési folyamatok

A vállalat rendelkezik azokkal a folyamatokkal, amelyek során az előzetes tervek jóváhagyása megtörténik.

A jóváhagyás nem csak az ütemtervezésre, hanem a pénzügyi tervekre, konfigurációkra is vonatkozik.

A karbantartási tervek vezetői szinten vannak jóváhagyva gazdasági és műszaki szempontból.

Minőség-menedzsment tervezése

A munka elkezdéséhez a végrehajtók specifikus minőségterveket készítenek,

vagy munkaprogramok alapján dolgoznak. A munkaprogram tartalmazza, hogy mit, mikor, mi alapján,

milyen kritérium szerint és kinek kell ellenőrizni. A tervben megtalálhatók a

javítási és elfogadási folyamatok is.

A szervezetben az adott karbantartási tevékenységekhez minőségmenedzsment terveket készítenek.

A minőségmenedzsment tervezése során meghatározzák, hogy a karbantartási munkákat ki, mikor, mit és milyen szempontrendszer alapján veszi át.

A mérés módszertana ismert a karbantartást végzők számára.

A terv tartalmazza, hogy a tipikus hibákat milyen módszertan alapján és hányszor lehetséges javítani.

Vajna Zoltán Karbantartási rendszerek és stratégiák

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

Terjedelem-, és minőség-menedzsment

A folyamat végrehajtása során a megbízott személyzet folyamatosan ellenőrzi, hogy a tervekben szereplő

tevékenységek a technológiai utasításoknak megfelelő terjedelemben

és minőségben készülnek el.

Rendelkeznek részletes tevékenység listával, melyben meg vannak határozva az átvételi pontok, feltételek.

Terjedelem változás esetén a változás bekerül az előkészítési fázisban elkészült tervekbe.

A megvalósulás folyamata és eredménye dokumentálva van.

Kontrolling

A kontrolling folyamat célja, hogy a karbantartás irányítás számára folyamatos információt szolgáltasson,

hogy szükség esetén be lehessen avatkozni a folyamatba és a szükséges

korrekciókat végre lehessen hajtani.

Ellenőrzik, hogy a felmerült költségek kontírozása a megfelelő költséghelyre történik.

Eltérés esetén megtörténik az eszkaláció.

Változáskezelés

A változáskezelési folyamat azt a célt szolgálja, hogy a tervektől való eltéréseket kezeljék. A munka során

változásként kezelik azokat az eltéréseket, amelyek befolyásolják a

tevékenység költségtervét, szakmai tartalmát, a határidőt vagy az elvégzett

munka minőségét.

A szervezet rendelkezik egy karbantartást irányító bizottsággal, akik a tervektől való eltéréseket kezelik, engedélyezik.

A tervezettől való eltérés kezelési folyamatot dokumentálják.

Visszaindulási program támogatása/

végrehajtása

A karbantartó személyzet a visszaindulás során támogatja az üzemeltetést, rendelkezésre áll és szükség esetén beavatkozik. A folyamatba tartoznak

azok a tevékenységek, amelyek a karbantartási tevékenység átvételére irányulnak. Az ide tartozó tevékenységek

a tervezési nézőpontban kerültek

Tesztelési programok végrehajtása (EPRI, 2004).

Karbantartás helyreállítási tervek végrehajtása (INPO, 2010).

Konfiguráció frissítése

A folyamatba azok a tevékenységek tartoznak bele, amelyek azt szolgálják,

hogy a karbantartás során keletkezett dokumentációk bekerüljenek a központi

konfigurációs adatbázisba. A folyamat elsődleges célja a műszaki dokumentumok naprakészen tartása.

Felelősségek, szerepek azonosítása, szabályozása (igénylő, felelős, jóváhagyó).

Követelmények és a konfigurációs elemek változásmenedzsmentje.

Konfigurációs elemek státuszának kezelése (EPRI, 2017).

Teljesítések ellenőrzése

A tevékenység azt a célt szolgálja, hogy a személyzet ellenőrzi a tervezési nézőpontban definiált kritériumok teljesülését, a munka során a változások

megfelelő módon történő kezelését. A folyamatnak része az is, hogy ellenőrzik,

hogy a tervek milyen pontossággal

Átadási dokumentációk ellenőrzése a minőségellenőrzési terveknek megfelelően.

Munkaterületek visszavételének ellenőrzése.

Teljesítések jóváhagyása.

Folyamat

megnevezése Rövid leírás Fontosabb kompetenciák

teljesültek, milyen tanulságokat lehet a projektből levonni.

Monitorozás

A tevékenység során a kritikusnak ítélt berendezések műszaki paraméterei rendszeresen monitorozva vannak, a mérések eredménye pedig elemezve.

A berendezések műszaki paramétereit egy egységes központi

A berendezések teljes élettartama visszakereshető egy központi

A szervezet rendelkezik azzal a képességgel, hogy bizonyos események

hatására proaktív módon beavatkozzon és biztosítsa a folyamatos üzletmenetet.

A trendek alapján a karbantartás irányítási rendszer vagy a személyzet képes karbantartási tevékenységet generálni.

A proaktív tevékenység elvégzéséhez biztosított a szükséges, dedikált erőforrás.

A szervezet rendelkezik a nem tervezett karbantartások elvégzésére technológiai munkautasításokkal.

Ellenőrző körök működtetése

Az üzem normál működése alatt a különböző érintett szakterületek bejárják és ellenőrzik a berendezések működését,

szükség esetén intézkednek.

2. táblázat: Karbantartási stratégiák végrehajtásához kapcsolódó folyamatok (saját szerkesztés)