A magyar földbirtokosok jelzálogilag bekebelezett terheinek összeírása és az öszeírás ideiglenes eredményei az 1928 június hó 30-i állapot szerint

10  Download (0)

Full text

(1)

11. szám. —— 1158 ——

dans les vittes manicipates on a báti ;; peine plus de maisons gue dans le 110 trimestre de 1928. Dans tes villes ri conseil organisé situées autour de Ba—

dapest, oii dans le trimestre précédent on con—

straisit plató! de petites habitations familiates, on bátissait des maisons de rapport, et la construction y a pris un paíssant élan.

*

A lakóházópítés a mult esztemlőben tapasztalt ütemben halad előre.

Fellűnöbl) jelenségek ezúttal 51 HI. negyed la- kástermelési eredményeinél sem mutatkoznak. A vidéki kislakásos családi házak építése dominált ebben az ('w'negyedben és különösen :) rendezetl'ta-

nácsú városok mutatnak haladást az építkezés terén.

A thj. városoknál általában, eltekintve a lakó—

laázaknál mutatkozó csekély töblettöl, úgy a laká—

sok, mint a lakószobák számában csökkenés ta—

pasztalható. A Budapestet környező rt. városok—

ban, melyek hatalmas lendülettel fejlődtek, a na—

gyobb bérházszerű építkezések jutottak túlsúlyba, ellentétben a mult negyedévvel, amikor a kisebb családi házaknak jutott nagyobb szerep.

Lakásnagyság szerint a közölt arányszámok azt mutatják, hogy az 1 szobás lakások építése az egész vonalon előnyomult. Országos átlagban az 1 szobás lakások aránya 47'5%-ról 53'8%—ra ugrott az összes lakások számához viszonyítva.

A magyar földbirtokosok jelzálogilag bekebelezett terheinek össze- írása és az összeírás ideiglenes eredményei az 1928 június hó 30-i

állapot szerint.

Llenguéte sur les charges hypothécaires des propriétés rurales de Hongrie et ses résultats prooz'soires saioant la situation aa 30 jam 1928.

Résumé. Le 29 iénrier dernier, F()ffice hongrois de statistigae a fait recenscr les charges Iiypothéeaires grevant les proprié- tés rurales. Ifopération (( été eafécutée par les lmreazm: de la conservation des hypn- thegues gai ont établi an bulletin statistigue poar chague charge inscrite. En méme temps, tes mairies ont recensé les proprie'tés rnrales de plus de 50 arpents cadastraax;

ainsi, en rassemblant les résultats des deux opérations, on a pu étabtir les hgpothegaes ínscrites suivant les catégories de conte- nance (tes propriétés.

Dorénavant, les changements de l'efíec- tif des propriétés rurales et les hgpothegaes les grevant seront régaliérement relevés pour mettre en évidence, par catégories de contenance (le propriétés_ les (tettes hypn—

thécaires inscrites.

La plapart des données recaeilties au cours de Pengaéte oa relatives aux change- ments sarvenas jusgalau 30 join dernier étant parvenues avant la jin de novembre a F()ffice de statistigae, celui-ci était a méme (Pétablir provisoirement le montant (les charges hgpothécaires inserites jasglfau 30 jain. (Les chiffres ne íaisaicnt défaat gae

pour 5 ?) (les rharges inscrites; celles—ci ont

été calealées diaprés la charge des endroits limitrophes),

D'apres les résultats provisoíres, le mon- tant des hypothegues grevant les proprié—

tés rurales peut étre évalué (; 972 m i l—

Iions de pengős. Mais paisgue les amortissements niont pas été déduits de ce chi/Tre, gae les dettes tiypothécaires a court terme payabtes ordinairement apres la ren—

trée de la récolte y sont également compri—

ses et gue Penguéte portait aussi sur les arrérages de prix d'achat, diimpóts, de droits, ainsi gae sur les rentes, les charges successorales, les frais de procés et diexécu- tion et sur les assarances de crédits Wayan!

pas épuise' le montant de cadre, on ne doit pas en prendre en consideration guiune partie et llon niaura une idée complete gue torsgnc les dormécs seront déponillées en détail.En comparant [e chi/irc ei-rtessas avec les données antérieures et les chiffres ana- logaes. relatifs ;: 1928. (ll/illemagne, on peut établir (1111) [es proprie—

tés rllrales hongroises ne sont

pas trop enrlcttécs; (: cet égard

elles ne sont gaere dans des

conditions inférieures a cel—

les (t'avant1905 et la situation

(2)

11. szám.

en est trois fois plus favo-

rable gue celle des propriétés rurales thllemagne.

An point de vue de la valeur, la plupart ( 48'1% ) des charges hypothécaires sont li- bellées en pengős; viennent ensuite les em- prunts exprimés en devises e'trangéres (26'9% ) et les charges hypothe'caires en couronnes—papier (20'2%) (tableau 2 et gra- phigue I).*De ces chiffres,on peut conclure gu,environ les deux

tiers des charges provienne-

nentdestroisdernieresannées.

La répartition par comitats des hypo—

thégues inscrites ne montrant aucune régu—

[arífé (tableau 3 et graphigue II), on ne peut dire guten parlant tres en général gue clest la Transda—

nubie, région d culture inten- sive, gui est le moins endette'e et gue les charges relative—

ment les plus grandes grevent les propriéte's des comitats situés le plus au Nord, pays a faible sol et guelgue peu ar- riéré au point de vue de la cul—

tureintensive. ,

En metlant en regard les charges hypo- thécaires de la valeur présumée des pro- priéte's rurales (tableau ll, graphigue III), on voit gue pour la moycnne de la Hon- grie, elles représentent 8'2% de celle-ld.

Bien gue des pour-cents calculés ainsi par co- mitats ne se de'gage pas de conclusion nette, toutefois, sur la base des moyen nes.

des trois parties du pays, on peut dire, en parlant tres en général, gae par rapportaleur valeur, etest dans la Transda—

nubie gue les proprie'tés rura—

les sont le moins endettées

(6'7%) et le plus (11'5 et 14'4%)

dans les comitats situe's le

plus au Nord.

Enfin, si lton essaye de calculer la charge hypothécaire annuelle des propriéte's rura—

les, elle peut, en comptant environ 11%

d'amortissement, étre évaluée ("1 107 mil—

Iions de pengős par an; e .7c ;) r i m a nt cette somme en froment, Ita-

mortissement en nécessité an—

nuellement environ 30 kilos de

froment par arpent cadastral.

*

A Magyar Gazdaszövetségnek, a Föld- mívelésűgyi Minisztérium által is támoga- tott kérelmére a m. kir. kormány folyó év

1159 —— 1928

elején megbízta a Központi Statisztikai Hi- vatalt a földbirtokok jelzálogilag bekebe- lezett terheinek alapvető —— vagyis az ősz- szes fennálló terhekre kiterjedő —— össze- írásával, ennek az összeírásnak folyamatos kiegészítésével, valamint az adatgyűjtések befejeztével a jelzálogos terhekre vonat- kozó adatoknak földbirtok-nagyságcsopor—

tok szerint való részletes feldolgozásával.

E megbízatás alapján a Statisztikai Hivatal 1927/28. évi munkatervét a törvényes for- mák között kiegészítette, majd az így kiegé—

szített munkaterv alapján a bekebelezett terhek, valamint az 50 kat. holdnál na—

gyobb földbirtokok alapvető összeírását a folyó évi február hó 29-i állapot szerint l'oganatosította, s intézkedett arról is, hogy a folyó évi március hó 1—től bekebelezett és törölt terhek, valamint az 50 kat. holdnál nagyobb földbirtokok tulajdonjogi válto—

zásai állandóan nyilvántartassanak és az e célból kiállított statisztikai lapok negyed- évenkint utólag a Statisztikai Hivatalnak megküldessenek.

A bekebelezett terheknek, valamint a folyamatos adatgyüjtés során a törölt ter- heknek összeírásával a telekkönyvi hatósá—, gok, míg az 50 kat. holdnál nagyobb föld- birtokokra vonatkozó adatgyűjtéssel, vala- mint a földbirtokok állományában előfor- duló tulajdonjogi változások bejelentésével községekben az előljáróságok, városokban a polgármesteri hivatalok bizattak meg.

Az alapvető összeírás alkalmával a te- lekkönyvi hatóságok egyéni statisztikai la- pon, 11. n, statisztikai teherlapon tartoztak a főjelzálog gyanánt bekebelezett vagy elő—

jegyzett terheket földbirtokosonkint beje- lenteni. E statisztikai teherlapokon fel kel—

lett tüntetni a telekkönyvi tulajdonos nevét, a telekkönyvi bejegyzés lényegét, a teher pénzegységét és összegét, továbbá az érke- zés számát és keltét, az okirat keltét és jog—

címét, a kamatlábat, a törlesztési részletek

számát és azok esedékességének határide- jét, a késedelmi kamatot, a perköltségeket s a hitelező pontos megnevezését. Ezzel az adatgyűjtéssel párhuzamosan a községi előljáróságok (polgármesteri hivatalok) minden 50 kat. holdnál nagyobb földbir- tokról, vagy minden olyan földbirtokról, amely egy másik földbirtokkal együtt leg-

alább 50 kat. hold közös tulajdont alkot,

számlálólapot tartoztak kiállítani. Ez a számlálólap a tulajdonos nevét, állandó la—

kóhelyét, honosságát, anyanyelvét, hitfele—

kezetét, ingatlanának kiterjedését és annak

(3)

l l. Szám. __

kataszteri tiszta jövedelmét tudakolta, s ku- tatta még egyúttal azt is, hogy a számláló- lapon kimutatott ingatlan milyen számú te—

lekkönyvi betétben, vagy telekjegyzőkönyv—

ben van telekkönyvezve, s hogy a tulajdo—

nosnak van-e más községben is birtoka.

A március hó l-ével megindított folya- matos összeírás során a telekkönyvi ható- ságok az új terhekről az alapvető összeírás alkalmával használt statisztikai teherlapok—

kal azonos teherlapokat, míg a megszűnő terhekről olyan statisztikai lapokat tartoz- nak kiállítani, amelyekből a törlendő te- hernek a már régebben bejelentett teherrel való azoníossága megállapítható. Épp így a községi előljáróságok (polgármesteri hi- vatalok) is hasonló módon kétféle statiszti—

kai lapon jelentik a régi és az új tulajdo- nosra, esetleg tulajdonosokra vonatkozó adatokat.

Az alapvető összeírás befejeztével a Sta—

tisztikai Hivatalra elsősorban az a feladat várt, hogy a földbirtokokra és a földbirto—

kok terheire vonatkozó kétféle statisztikai lapot párosítsa, majd pedig, hogy az így párosított statisztikai lapokat földbirtok—

magyságcsoportok szerint részletesen feldol- gozza.

A folyamatos összeírás során pedig az a feladat hárul a Statisztikai Hivatalra, hogy a megszűnő terheket és földbirtoko- kat törölje, továbbá, hogy az új földbirto—

kokat besorozza, az új teherlapokat a föld- birtokoknak már régebben beérkezett sta—

tisztikai lapjaival párosítsa, végül, hogy e munkálatok befejeztével a bekebelezett ter- heket az alapvető összeírási anyag feldolgo—

zásának részletezése szerint földbirtok—

nagyságcsoportonkint nyilvántartsa.

A Statisztikai Hivatal számításai sze—

rint, amennyiben az alapvető összeírás a ki—

tűzött határidőre végrehajtható lett volna, ma már az alapvető feldolgozásnak is ké—

szen kellene lenni. Az összeírás során fel—

merült nagy nehézségek miatt azonban a részletes feldolgozás csak most kezdődhe—

tik meg. A telekkönyvi hatóságok ugyanis, bár az adatgyűjtéssel szemben a legna- gyobb megértést tanusították, nagy hátra- lékaik miatt az összeírást a kitűzött határ- időre végrehajtani nem tudták. A Statisz- tikai Hivatal a munkálatok gyorsítása ér- dekében két nagy könnyítést is engedélye—

zett. Megengedte ugyanis, hogy a budapesti főldbirtokokra bekebelezett összes terhek—

ről és általában mindenütt az 500 ezer pa- piroskoronánál kisebb terhekről a teherla-

1160 —

pok kiállítása mellőztessék. A budapesti föld—*

birtokokra bekebelezett terhek összeírásá- nak mellőzése azért engedélyeztetett, mert a székesfővárosi efféle bekebelezett terhek száma és értéke rendkívül csekély, s e ter—

heknek kiválasztása a házakra nyújtott tö—

meges bekebelezések közül a telekkönyvi hatóságoknak az elérhető csekély ered- ményhez képest aránytalanul nagy és fe—

lesleges munkát okozott volna. Az 500 ezer papiroskoronánál kisebb terhekrölxpedig a teherlapok kiállításának mellőzését a Sta- tisztikai Hivatal azért engedte meg, mert az efféle terhek száma rendkívül sokra,, együttes értékük ellenben rendkívül cse—, kélyre becsülhető és így azok összeírása az elérhető kis eredményhez képest szintén aránytalanul nagyon szaporította volna a telekkönyvi hatóságok munkáját. De még e könnyítések is csupán azt eredményezték, hogy az alapvető, valamint a június hó x30-ig bekebelezett új és törölt régi ter—

hekre vonatkozó anyag, a beérkezéssel pár- huzamos felülvizsgálattal együtt, csakno—

vember hó folyamán lett annyira teljessé, hogy annak részletes feldolgozása megkez- dődhetik.

Az összeírás anyagának e késedelmes beérkezése folytán a Statisztikai Hivatal közérdekből és az érdekeltek tájékoztatása céljából is szükségesnek találta, hogy a be- érkezett anyag, mielőtt részletes munkába vétetnék, legalább akként dólgoztassék fel, hogy a feldolgozás eredményei alapján a—

földbirtokokra bekebelezett terhek teljes, valamint fizetési eszközök és törvényható—

ságok szerint részletezett összege megálla—

pítható és közzétehető legyen.

Az alábbiak ennek az előzetes feldolgo—

zásnak eredményeit ismertetik. Az er'edmé—_

nyek ismertetése előtt azonban meg kell még jegyezni, hogy az összeírás anyaga, amely a folyó évi június hó 30—i állapot szerint közel félmillió tehertételnek statiszw tikai lapjait tartalmazza, még mindig nem teljes. Egy telekkönyvi hatóság még egyál- talában nem, 21 pedig csak részben küldte be az anyagot, úgyhogy Budapesttel együtt még ma is 249 község (város) anyaga hiányzik, illetőleg még ma is mintegy 730 ezer kat. hold mívelés alatt álló területnek terheiről nincs adat. Tekintettel azonban arra, hogy e hiány a községek száma sze- rint mindössze 72, a mívelés alatt álló

terület alapján pedig csak 4'8%—os, in- dokoltnak látszott e hiányoktól eltekin- teni, illetőleg az anyag megközelítő telje w sége érdekében a járásonkint mutatkozó

(4)

ll, szám ——— 1161 1928

hiányokat a jz'irásonkin't már számbavett terhek és mívelés alatt álló terület alapján aránylagosan pótolni. lgy tehát e kiegészí- tés folytán az alábbiakban ismertetendő előzetes (ideiglenes) adatok a valóságot n'iindenesetre mégis megközelítik, s azok az 1928. évi június hó 30—i állapot sze- rint (1 magyar földbirtokok jelzálogilag be- kebelezett teljes terhét mutatják.

Az előzetes l'eldolgozz'is eredményei sze- rint a ti,")ldbirtokokra jelzálogilag bekebele—

zett terhek teljes összege 972 millió pengőre tehető. iz adat jelentőségének megítélése- kor azonban mindenesetre figyelembe veendő, hogy ez az összeg a bekebelezett terheknek nem a folyó évi június hó 30-án fennálló tényleges álladékát mutatja, hanem a bekebelezéseknek teljes összegét tünteti fel, a nélkül, hogy abból a bekebelezés idö- pontjától számított időközi törlesztések le—

vonattak volna. Továbbá tekintetbe veendő az a körülmény is, hogy azok a rövidle—

járatú bekebelezett terhek, amelyek rend—

szerint a termés betakarítása után esedéke-

sek, a terheknek június 30-i összegében

szintén bennl'oglaltatnak. S épp így figye—

lembe kell venni azt is, hogy az összeírás a földbirtoknak mindennemű bekebelezett terhére kiterjedt, s így a betáblázott terhek között e szerint olyan bekebelezések is szerepelnek, amelyek nem kölcsönökből

erednek, hanem vételín'hz'itralékok, örökö—

södési terhek, adó— és illetékhátralékok, végrehajtási és perköltségek, teljes keret—

összeg erejéig ki nem használt hitelbiztosí—

tások, járulékok stb. bekebelezése által

származnak. Abban az esetben tehát, ha a

földbirtokok összes "agy hosszúlejáratú kölcsönökből eredő terheinek tényleges álla- dékáról 'an szó, egyelőre, a kimutatott teherösszegnek csupán kisebb egy nagyobb mértékben csökkentett hányada vehető figyelembe. Teljesen részletes s minden te- kintetben tájékoztató adatokkal majd csak a részletes feldolgozás fog szolgálni.

A bekebelezett terheknek e globális összege azonban, ha az a multra vonatkozó adatokkal, s a külföld államai közül a ren—

delkezésre álló 1928. évi azonos időpontra ivonatkozó németorszz'igi adatokkal össze—

hasonlittatik, mégis teljes tájékoztatást nyujt a magyar földbirtokok eladósodott—

ságának nagyságáról.

A rendelkezésre álló magyar adatok sze—

rint: a 100 kat. holdnál nagyobb földbirto—

kok bekebelezett terheinek 1005. évi ösz—

szege az akkor vr'sgrehaj'tott hasonló össze—

irás eredményei alapján 1.408 millió arany- korona volt, amely összegből a pénzintézeti

kölcsönök összege 1.404 millió aranykoro—

nát tett. Ugyanabban az évben a magyar és a lX/lagyarországon tiókkal rendelkező pénzintézetek jelentései alapján az összes l'öldbirtokokat terhelő kölcsönök összege 1.607 millió a'anykoronára rugott, s ez ala- pon az 1905. évi összeírás előbb felsorolt eredményei arányában a bekebelezett ter- hek teljes összege mintegy 7%-kal többre, vagyis 1.715 millió aranykoronára tehető.

A Magyarország mai területére bekebelezett terhek pedig a 'z'irintégyénkint kiszámított teriiletvesztés arányának figyelembevétele- vel 831 millió aranykoronz'n'z, azaz 064 millió pengőre becsülhetők. 1913-ban a ma- gyar és a Magyarországon fiókkal rendel- kező pénzintézetek jelentései alapján a be- kebelezett pénzintézeti kölcsönök összege az ország mai területére átszámítva 1.180 millió aranykoronát, s az összes bekebele—

zett terhek H— 7%) 1.203 millió arany- koronát, azaz 1.405 millió pengőt tettek.

S ha mindkét esztendei teherösszeghez még hozzászámítta'tnak azok a kölcsönök is,

amelyek a magyar l'öldbirtokra kiill'öldi, de Magyarorszz'igon fiókkal nem rendelkező hitelintézetek által l'olyósíttattak, aligha té-

vedünk, ha a Magyarország mai területére eső összes bekebelezett terheket 1905—ben legalább 1000 millió, 1913—ban pedig leg- alább 1500 millió pengöre becsüljük. S ha figyelembe vesszük még azt is, hogy je- lenleg sokkal több rövidlejt'irati'i váltóköl—

esönt kebeleznek be, mint a multban, ami—

kor az ily kölcsönöket inkább személyi hi- telként tolyósítottz'ik, (( Magyarország mai tcrl'iletén jelenleg bekebelezett terhek teljes összege az 1913. évi "tehernek valamivel [öbb mint felét, vagy talán csak (( felét al—

kotja, s még az 1905. teherhez képest is legalább 20%—k(11 kevesebb.

Németországnak 1928 június 30—i hasonló adatai szerint (L.: VVochenbericht des lnstitnts l'iir Konjunktnrl'orsehung, 1028. évi 28. számában ,,an Kreditbela- stnng der Landwirtsehaftu) a hitelintézeti bekebelezések összege 5.773 millió márkát tett. De ha a mezőgazdaság teljes eladóso- dottságáról van szó, ez az összeg a felérté—

kelési törvény alapján mintegy 28 milliárd márkával, s egyéb jogcímen is mintegy 1'6 milliárd márkával többre, vagyis leg—

alább 10 milliárd márkára becsülhető. Meg- jegyezzük, hogy ebben az összegben a já—

radékbanknak 2 milliárdra rúgó kölesönei

81

(5)

1 l . szám. —— 1162

1923

l. A földbirtokokra jelzálogilag bekebelezett ter- hek Magyarorszag mai területén az 1905. év óta

és Németországban az 1928. évben.

Charges hypothéeaircs des propriéíés rurales dans le territoire actuel de la Hongrie (dnpm's 1.905) et en

Allernagne (en 1928).

H —' , .a ' '

!; s css—W Ngx? ?

ɧ§ ?:Ésí 33951: §

;! ÉN*— "583 'Omwmwt:

01433 Igen—— Éeve§§§

rue—w Nem Ececew

axg'NA 0— N bow-**:MV

, 'EB§Ée*)E§l.§efP—EEOE§R Orszag ; m ed: gázb*e'É'a—nö ' tbe

May: szalag-z e—thxáe

ranez: "A ket sz—nre

Paz/S ),8373: ,3eeaafeáeáae

millió millió LI

_ pengő kat.. hold pengó

_en mil/ions en million;

§ de pengőt Ai'wrp. md pangas

, A )

... m— I

es 6.2

E § ; 1905—ben 1.000 128 78

§? "e 3 en 1905 .

efem

5.5 33 1913—ban 1.500 128 _ IIT

*; ÉS ** % en 1913. '

—- w'ü

5 33 § s ÉENÉ 1928 ban 972 128 76

__ ,,

§ 03 en 1923 .

millió

, . márka

Nemetorszagban m m,) márka

1928—ban , lions de ) marks

En Allemagne ! ?"!!ka

en 1928 ! 10.000 44-3 ) 226

1) A mezőgazdaságilag megmivelt terület a pénz- ügyminisztérinmnak— az 1910—es évek elején közzétett w kataszteri kiadványai alapján állapittatott meg.

1) La super/ide cultivée a été calcule'e d'aprés les publications de cadastre édítées au début de la période IMO—1920 par le Ministers des Finances.

2. A földbirtokokra jelzálogilag bekebelezett terhek fizetési eszközök szerint.

Char/es hypolhe'coires grevant les propriéie's rurales, mivan! les moyens de payemeni.

nem is szerepelnek, mert azok csupán ka- mattal terhelik a mezőgazdaságot.

Ha mindezeket a telieriisszegeket a mező—

gazdaságilag megmívelt területre (szántó—

l'öld, kert, ról, legelő) vonatkoztatjuk, még abban az esetben is, ha a számítások az összehasonlítás szempontjából a legpesszi—

misztikusnbbak, vagyis ha Magyarország mai Összes terhéből a rövidlejáratú hitelek

le nem vonatnak, s Németországnál csak 10 milliárd márka teher számíttatik, az ered—

mények szerint (L. az 1. sz. táblázatot) a magyar földbirtokoknalc túlzott eladósodá—

sáról ma még beszélni nem lehet, az ország a földbirtokok eladósodása szempontjából ma még úgyszólván ott áll, ahol 1905 előtt volt, a német viszonyokhoz képest pedig háromszorta kedvezőbb helyzetben van.

A földbirtokokra bekebelezett terheket a telekkönyvezett fizetési eszközök szerint vizsgálva (L. a 2. sz. táblázatot és az I. sz.

grafikont) legnagyobb a pengőben bekebe—

lezett terhek értéke, amely 48'1%-kal úgy—

szólván fele az összes tehernek. Utána a papiroskoronás terhek (20'2% ), majd a dol—

lárban adott (18'9) és az angol fontban bekebelezett (6'1%) terhek következnek.

A másféle pénznemben és az aranykoroná- ban bekebelezett terhek értéke (4'3%) éppúgy csekély, mint a terményekben vagy termékekben bekebelezett terheknek ér—

téke (2-4%).

A bekebelezett terhek összege A bekebelezett terhek pengő- Montam dea charges hypothe'c. ben kifejezett értékének o/o—os Fizetési eszköz _, —Y——————————M————— megoszlása, fizetési eszközök atelekkonyvben feltüntetett : szerint Répartitmn, m 0/0,

3103/6118 de puyem'nt fizetési eszközben _ dans le pengőben et par moyens de payement,

moyen de payement indíguée ' en pengős de la valeur en pengős des ,,___.VW, _ "_ 7 ) gggs'le registrejiebien-fond; ! charges hypothe'c. inscriles.

Pengő.. .. .. .. .. .. .. 467,960.858 ? 467,960.858 481

1000 papiroskorona — 1000 couron- ;

nes-papie-r .. . . .. .. .. .. 2.450,291.324 ; 196,023.307 202

1000 takarékkorona —— 1000 couron- í

nesd'épargne 2,361.665 - 188033 00

Aranykorona —— Courmmesor 19,950.758 23,142,878 2 4

Dollár . 32315299 ' 183,874.058 18'9

Angol font Livre anglaise 2,l22.731 59,118.061 6'1

Svájci frank Franc suisse 2,956.691 3252 861 03

Cseh korona —— Cour-erme fchégue 23,962.560 4,063.192 04

Egyéb pénznem értéke pengöben —- Valeur des autres espéces de mon-

mzz'e en pengó's .. .. . 1 11,18*1'.982 1-2

Búza, xne'termá7sa) Frommt (g) "(01.044 _ 22237114 23?

Rozs (méter-mazsa) Sezgle (g.) 23.403 : 680876 01

Egyéb termény vagy termék értéke pengőben —— Valeur des autres pro-

duits agric. en pengős .. .. .. .. ) 598482 ) 0'1

Osszes bekebelezett teher: —— Total )

des charges hypothe'c. inscrites .. .. § 972,335.097

)

(6)

11. szám. — 1163 — 1928

. LA FÖLDBIRTOKOKRA JELZÁLOGHAG BEKEBE- LEZETT TERHEK FIZETESI ESZKOZOK SZERINT.

Hypolhéoues grevanr les proprielés Fonetéressuivant les moyens de paiement.

L É

pangó dollár

pengns dal/ars

%. .alluiiiiiiil

Raplroskct—ona angol font

Cal/ran/ierpsp/er

%

aranyu orom mara/me — űl'

l/V/"ES angt

egyéb pénznem

alj/res Espéves de manna/g

termények-prodwl:

MS! 511928 KI

A bekebelezett terhek lizetósi eszközök szerint való megoszlásának azért van ez alkalommal különös jelentősége, mert e meg()szlásból arra lehet következtetni, hogy a terheknek tekintélyes hányada legfeljebb az utolsó 3 év alatt keletkezett. A dollár, angol font és általában a küllőldi valutára szóló kölcsönök nagyi(')l)l)ik része ebbőlaz időszakból származik s míg! a pengőben kifejezett terheknek egy kis hányada pen—

gőre valorizált regi köleminökból áll, addig ezeknek túlnyomó része is az utolsó 3 év alatt keletkezett. Mindezek [igy elembevéte—

lével nagyon valószínű, hogy a terheknek mintegy kétharmada az utolsó 3 évből szár—

mazik. S amennyire nem látszik aggályós—

nak a megterlwlésnek előbb

taszteri holdankinti bekebelezett terhek nagysága háromféle számítás szerint álla- píttatott meg, és pedig az összes mívelés alatt álló (összes terület a földadó alá nem eső terület nélkül) és a szántóföldterület alapján (L. a 3. sz. táblázatot és a mívele's alatt álló területhez viszonyított megterhe- lés're vonatkozólag a II. sz. grafikont).

Az így kiszámított adatok közül a vá—

r0si törvényhatóságokra vonatkozó teher—

adatok általában, de különösen a Dunántúl lényegesen kiemelkednek. Ennek oka ki-

zárólag az, hogy a városokban a bekebele—

zett terhek között számtalan olyan szét nem választható teher van, amely a teljes ingat—

lanra, tehát nemcsak a i'öldbirtokra, ha—

nem a városban lévő kis területet foglaló, de értékes házakra együttesen adatott, s amely terhek különösen a kisebb területű városokban nagy súllyal nehezednek az ösz- szes, de főként a megmívelt és szántóföld—

területre.

Ha a vármegyék adatai, vagyis ha a

nyert számoszlopok, a városi teheradatok mellőzésével vétetnek vizsgálat alá és azok a termőföld minőségére, vagy a termelés belterjességére vady pedig a közép és nagy—

birtokok elterjedésére vonatkozó adatokkal állíttatnak szembe, a terhek elterjedésében következetes szabályszerűség egyáltalán nem mutatkozik, s az adatok alapján nagy általánosságban csak azt lehet megállapí—

tani, hogy a legkevesebb teher a dunántúli

kimutatott nagysága, épp—

annyira komoly figyelmet érdemel az az ütem, amely—

Iyel a magyar földbirtokok a legutolsó évek folyamán eladósodtak.

A terheknek törvényha—

tóságok szerint való meg- osztását véve vizsgálat alá, az abszolút számok a tor- ve'nyhatóságok különböző nagysága miatt nem irány—

adók. Irányadók csupán

azok az átlagok lehetnek,

amelyek a terhek nagysá- gát törvényhatóságok sze—

rint, katasztrális holdakra

számítva mutatják. A ka— MStSLJSZB.

II. A FÖLDBIRTOKOKRA JELZÁLOEILAG BEKEBELEZEW lERHEK A MIVELÉS ALATT ÁLLÓ TERÚLETHEZ VISZONYITVA.

'Hyporhécues grevanr lesnropriétés Functérosmr rapporta la supert'lcie cultivée

:?

A bekebelezett lehet) kar. holdankinr (a mívete's alan álló terület alapján számítva) Hypo/háeue MMM/eper app. cad (tölgy/és sur la base (ie/a superf'oiaca/I/Vée) ,

_

PENGÖ 31--ww—5057—aasr 75 753595-9599— 705

81*

(7)

3. A földbirtokokra jelzálogílag bekebelezett terhek, törvényhatóságok szerint.

Répartiiion, par comitats et villes munícipales, des charges hypothe'caires grevant les proprie'tés rarales.

A A Charge hypothéc. par arp. cad,

Az mívelés alatt A bekebelezett calaulée d'aprés

összes álló szántóföld terhek összege Az összes A mlvele'gs Aszámdfö

Tewitoire Superfícies Terres pengőben le alatt álló lessuperfzc , Comitats et oillcs total cultivées labourables Montant territoire lessuperfíc. de terres [

m . l 1) , def: char es total cultíoe'es labour.

unzczpa es "***—__— hypothec. "f"—**"—

terület kiterjedés kat. holdban iuscrítes, terüáínámgjgngZb—ÉÉL3á gegek hol en arpe s, vad. en pangas pengőben _ m pengős

Törvényhatóság

!. Dunántúli Dombosvidék.

T: ansdanubie.

Baranya vm. .. .. .. .. .. 685823 649769 404091 24,819.110

Pecs tiv.. .. .. .. .. .. 12.286 11.226 2.692] 3,428.558 Fejér vm. .. . . .. .. 696 525 657265 462566 47,034.971 Székesfehérvár tjv. .. . 20.838 19.473 13.366 2,026.537 Györ Moson és Pozsony vm. 408221 380217 261383 17,729.230

Györ, tjv .. .. 9.464 7.462 4091 838898

Komárom és Esztergom vm. . 844.210 323.729 189.447 14.987.510 Somogy vm. .. .. .. .. .. l1,163.326 1,065.559 628.593 32,779_241 Sopron vm .. .. .. .. .. 310798 290092 192271 12,740.228 Sopron tjv .. .. .. .. .. ' 22.516 20.819 5980 2,426.735 Tolna vm. .. .. .. .. .. .. _ 616286 580800 403641 33,299.735 Vas vm. .. .. .. .. .. .. ; 574839 546973 339781 44,836.196 Veszprém vm... .. .. .. .. 688799 641522, 370307 30,60ll,589 Zala vm. .. .. .. .. .. .. 844190 766534 338881 36,977.14O

I. Együtt: — Totalh: 6,398.121 5,961.440 3_617,0905 304,524.178'

". Alföld. Grande plaine.

Bács—Bodrog vm. .. .. .. .. 290340 276684 202419 22,842.897

Baja tjv... .. .. .. .. .. 15.052 14.006 11.034 957.329

Békés vm .. .. .. .. .. 639657 599991 502879 63,198.942 Bihar vm .. . 481491 457718 332437 25 054487 Csanád Arad és Torontál vm 848060 328689 294844' 31,925,637 Csonfrrád vm .. . . .. 327.569 301.338 220 208 21,688.018 Hódmezővásárhely tjv . . 132258 , 124 890 105763 8,396 809 Szeged tjv. .. .. .. .. .. 141775 131350 75.341 3,602.286 Hajdu vm. .. .. .. .. .. .. 414625 394137 254899 14,985.360 Debrecen tjv. .. .. 166 284 158 983 81.630 12,252.437 Jász-Nagykun- Szolnok vm. .. 913 877 855.893 687 .058 55334 070 [Pest-Pilis Solt Kiskun- vm .. 2,090.341 1,941.391 1,137 592 178,046.143

Budapest sz'főv... .. .. .. _ 33.755 21.847 8.667 2) Kecskemét tjv. ,. .. .. 163237 154134 84.403 21,770 006 Szabolcs és Ung vm... .. .. 795694 753 257 602.780 53,677.291 ' 823th és Beleg vm. " 373 829 351.810 ' 273167 14 346566 11. Együttz- —— Total: 7327844 6,866.248 4,875.041 528,578.228

Ill. Északi Dombosvídék.

Nord.

Abaúj- Torna vm. . . 289290 276 275 144 283 24,113.602 Borsod, Gömör és Kishont vm. 67 6.948 645313 3227 90 24,137.740 Miskolc tjv'n _ . . . . . 9.284 7.921 4.616 439952 Heves vm. . . . . . . . . 652 130 619 558 344.935 33,233.477 Nógrád és Hont vm. . . . . . . 493578 469117 244462 38.211.860 Zemplén vm . . . . . . . . . . 306.768 283. 858 158.171 24,096.060 III. Együtt: Total: 2,427.998 2,301.542 1,219.257 139,232.691

Magyarorszá összesen: ——

ongrie entiere:

16,153.96815,129.230 9111398

972335097

_

) Vm. : comitat. tjv. : ville manicipale.

*) A budapesti iöldb'irtokokra bekebelezett terhek összeírása mellőztetett, mert a székesfővárosi

efféle bekebelezett terhek száma és értéke rendkívül csekély, s e terheknek kiválasztása a házakra nyuj- tott tömeges bekebelezések közül a telekkönyvi hatóságoknak az elérhető csekély eredményhez képest:

aránytalanul nagy és felesleges munkát okozott volna. —— Le nombre et la valeur des charges hypethée;

grev'ant les proprtétés rurales de Budapest sont st minimes gu'ellcs n 'ont pas été recensées: Lope'ratwn atomi!—

t'nflige' aux conServateurs des hr/pothegues une besogne trap grande et disproportionnéc au résultat

(8)

11. szám. % 1165 —— 1928 dombosvidéken, vagyis ott terheli a föld—

birtokot, ahol a belterjes gazdálkodás legin—

kább elterjedt; viszont bármelyik számítási mód szerint is a legnagyobb terhel: azok- ban (( legészakibb törvénylmtóságokban la—

lálhatók, ahol sok a gyenge talajú föld és ahol a gazdálkodás beltez'jessége is hátra- maradott. Ismételten hangsúlyozni kell azonban, hogy mindez csak nagy általános—

ságban mondható, mert vannak olyan vár- megyék is, ahol azzal szemben, hogy a termőföld talalja az ország legjobb talaj.—ii közé tartozik és a gazdálkodás iránya is túlnyomórészt belterjesnek mondható, a kat. holdankinti bekebelezett teher mégis nagyon tekintélyes. Ilyenek elsősorban:

Békés, Csanád, Arad és Torontál, valamint Bács-Bodrog vármegye.

A földbirtokok megterhelésének nagy- saga, a földbirtokok területére vonatkozta- tott átlagokkal szemben még jellegzeteseb- ben doml'nn'itható ki akkor, ha a földbirto- kok megterhelése a földbirtokok értékének százalékában fejeztetik ki. (L. a 4. sz. tál)—

lazatot és a III. sz. grafikont.)

Jelenleg a földbirtokok értékére vonat—

kozólag nem áll oly adat rendelkezésre, amelynek alapján a földbirtokok értéke konkréten mesgállapitható lenne. A földbir—

tokok jelenlegi éitéke azonban az Will évi adatok alapján megközelítőleg mégis

vélelmezheti'í. Az 1913. évben ugyanis a Földmívelésiigyi Minisztérium a szántó—

földek árát összei atta s az (összeírás erednn'myeit ,,lf öld—

árak ésfi')ldhaszonbérek Ma—

gyarországon az 1913. év Végénu című kiadványiban járások szerint közzé is tette. Ezekből az adatok—

ból kiindulva, s ha feltéte-

leztetik az, hogy a katasz—

teri tiszta jövedelem meg- állapításakor minden míve—

lési ág tiszta jövedelmének nwghatározasa azonos elvek alapján történt, akkor fel- tételezhető egyúttal az is.

hogy ahanyszorosa a szán—

tóföld értéke a szántóföld

kataszteri tiszta jövedelnu')- §

nek, a többi mívelési ágnak Max—1925-

értéke is annyiszorosa a megfelelő míve—

lési ag kataszteri tiszta jövedelmének. Ez alapon már a mívelés alatt álló terület 1913.

évi kat. holdankinti átlagos értéke is meg—

állapítható. S ha ezzel az értékkel szembe- állíttatik a mívelés alatt álló terület katasz- teri holdankinti bekebelezett terhe, meg- határozható egyúttal az is hogy (1 bekebe—

lezett teher (1 földbirtokok értékének hány százaléka. A mai viszonyokat tekintve, s

mellőzve a szélsőséges kilengéseket, vagyis azt, hogy míg egyes vidékeken a mai föld—

árak az aranyparitásos árt sok esetben lé—

nyegesen meghaladják, addig másutt a földár az aranyparitúsos árhoz képest ló- nyegesen alacsonyabb maradt, aligha tör—

ténik té'edés ha a mívelés alatt álló terület kat. holdankinti jelenlegi erteke annyi pen- góre vélelmeztetik, mint ahány aranyko—

róna annak értéke az 1913. évben volt. E számítások szerint orszagos átlagban a föld—

birtokok kat. holdankinti ára ma 785 pen—

gőre tehető. Legnagyobb az alföldi földek atlagos értéke, mert ott a mívelés alatt álló területnek több mint 7()%- szanti'n'öld, utana a dunántúli földek sorakoznak, ahol a szz'lntóföld aránya közel (3()%-os, Végül pedig az északi dombosvidék földjei követ—

keznek, ahol a szántóföld alig 50%—át al—

kotja a mívelés alatt álló területnek.

Az így remlelkezésre álló kétféle adat (átlagos érték és átlagos teher) alapján or- szagos (itta7ban a bekebelezett teher (! löld-

lltA FÖLDBIRTOKOKRA JELZÁLOGlLAG BEKEBÉLEZETT TERHEK A FÖLDBIRTOKOK JELENLEGI VÉLELMEZETT ÉRTÉKÉHEZ VlSZONYlTVA Hypethéaues grevant les propriétés Fonciéres, par rapport á la valeurd'estimation de

celles—ci.

A bekebelezett teher a földbirtok enékg'nek%a

Már

43- 553! 40 MüM—101110! "Smith: i?! ii.;

% lila va'a/r des fancíém.

(9)

11. szám.

4. A földbirtokokra jelzálogílag bekebelezett terhek a földbirtokok értékének százalékában törvényhatóságok szerint))

Charges hypothécaires grevant les propríe'te's rurales, en 0/0 de la valeur de celles-ci, par comitats et villes munícipalesf)

,

Törvényhatóság- Comitats

! A mívelés alatt álló terület kat. holdankinli — Superficie vultwéo:

§

; bekebelezett terhe pengőben

charges hypn- thécaires par arp. 0. m pengős

1913. évi —— valeur par arp.

c. en 1913

jelenlegi vélel- mezett —— valeur

actuelle prém- mée par arp. c.

értéke aranykoronában

m couromws— or

pengőben en pengés

pengőb'en m pengős

A bekebelezett teher !: földbirto- _ , kok —— Charges hypathéc. en %

de la valeur

de 1913. évi mazott -— ccm- értékének ola-ában des propriétés ruralcs

jelenlegi vélel— (, elle présumée r

!. Dunántúli Dombos—

Vidék — Transdanubie Bal-anya.. .. .,vm2) Fejér .. .. .. .. , Győr, Moson és

Pozsony, .. ..

Komárom ésiEszter- gom ..

Somogy..

Sopron ..

Tolna Vas ..

Veszprém Zala . .

I. Átlag- Meg/enne

'll. Alföld Grande Flame Bács-Bodrog . .vm.

Békés *

Bihar .. .. .. ..

Csanád, Arad és Torontál . . Csongrád ..

Hajdu .. .. .. ..

Jász-Nagyk.-Szolnok PestGPilis-Solt-Kisk.

Szabolcs és Ung ..

Szatmár és Bereg 11. Átlag— Moyemze.

lll. Északi Dombos-

vidék Nord Abaúj-Torna . .vm.

Borsod, Gömör és Kishont

Heves . . .. ..

Nógrád és Hont Zemplén

III. Átlag—Mayenne. .

Magyarországon átlag — Moyenne pour la Hon-

grie entiére . . 64 785 909

785 7 0 82

1) A tj. városok adatai annak a vármegyének adataival vannak összefoglalva, amelynek területe a tj.

várost körülveszi. —- Les chiffres des villes munícipales sont compris dans ceux du comitat les mtowcmt.—- 2) Vm. comitat.

birtokok jelenlegi vélelmezett értékének lélve, határozott következtetésekre 'az— így 8'2%—a. A megterhelésnek törvényhatósáu kiszámított százalékok sem nyujtanak mos—_

'gok szerint megállapított mértékét szem- dot. Ezek szerint legkevésbbé eladósodott

Figure

Updating...

References

Related subjects :