• Nem Talált Eredményt

SZUESZI CSATORNA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "SZUESZI CSATORNA"

Copied!
36
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A

S Z U E S Z I CSATORNA

TEKINTET ΤEL KÜLÖNÖSEN

IRTA

D r . H A V A S S R E Z S Ő .

Felolvastatott a „Pesti Lloyd-társasáf-ban 1887. évi április hó 23-án.

BUDAPEST,

A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

18S7.

(2)
(3)

Nagyon alapos a vád, hogy hazánkban a tengeri kereskedelem és hajózás nyújtotta előnyöket az illető körök nem méltatják a kellő figyelemre, s igy csak elismerést érdemel a „Pesti Lloyd-társaság“ azon törekvése, hogy ez irányban ébresztöleg és serken­

tőleg hasson.

Felette megtisztelő reám nézve, hogy a „Pesti Lloyd-társaság“ eme hasznos és hazafias törekvésé­

ben, folyó évi április hó 23-án, a „Szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére“ czim alatt tartott felolvasásom rendezése s értekezésem kiadása által szerény szolgálatomat is igénybe vette: miért is köszönetemmel párosult nagyra­

becsülésemnek kifejezést adni kedves kötelességemnek ismerem.

B u d a p este n , 1887. május havában.

O r . I l < r v ( L s H I t e z t í ő .

(4)

F o r r á s o k :

Rit t e r Ká r o l y: D ie E rd k u n d e im V erhältnis* zur N atu r und zur G eschichte des M enschen etc. B erlin, 1818. M ásodik rész.

Dr. Ze n k e r Vil m o s: Der S uez-C anal und seine com m ercielle B edeutung, b esonders für D eu tsch lan d . B rem en, 1870.

Su ess tan á r értek ezése a Szucszi csatornáról. Becs, 1884.

F ö ld ra jzi közlem ények (Dk. Vá m b é r y Arm in közgyűlési m egnyitó beszéde).

B u d a p est 1886.

F ö ldrajzi közlem ények (Dk. Hunkalvy Já n o s jelen tése a földrajz körében 1886-ban te tt m unkálatokról). B u d ap est, 1887.

Weiss Be r t h o l d: K e resk ed e lm i h ó d ítá so k . B udapest, 1886.

Pesc h EK vizépitészeti felügyelőnek, a párisi ném et követség technikai attach ójának adatai.

G othaischer Ilo fk a len d e r neb st diplom atisch-statistischem Ja h rb u ch . A »Fiume«, m agyar tengerészeti lap számos közlem énye.

A hazai s a külfö ld i n ap i sajtó n ak s a szakközlönyöknck a tárgyra vonat­

kozó adatai.

A szerzőnek tö b b értekezése.

(5)

iH ó g . n o v e m b e r 17-én a d tá k á t a f o r g a lo m n a k a Szueszi c s a to rn á t, m ely a F ö ld k ö z i te n g e r t a V ö rö s t e n g e r ­ re] összeköti, s m e g n y ito ttá k ez á lta l a le g rö v id e b b viz­

űt at, m ely E u ró p á b ó l In d iá b a , S in á b a , A u s z trá liá b a , szó v al a tá v o la b b i k e le tre és d élre vezet.

A S/.ueszi c s a to r n á n a k c sze rin t fe le tte fo n to s szerep ju t a v ilá g fo rg a lo m b a n s k ü lö n ö s e n fo n to s té n y e z ő a F ö ld ­ közi te n g e r t övező o rsz á g o k , s ezek k ö z ö tt az o s z trá k ­ m a g y a r m o n a rc h ia k e re sk e d e lm é n e k fe jlő d ésére nézve.

M in d azá lta l sajn o sán ta p a s z ta lju k , h o g y m o n a rc h iá n k b a n em e fo n to s té n y e z ő b e c s é t k e llő le g nem m é ltá n y o ljá k s az á lta la n y ú jto tt e lő n y ö k e t fel nem h a sz n á ljá k .

M ár 1869-ben k á ro s h a tá s ú k ö rü lm é n y v o lt, h o g y a Szueszi c s a to r n a k o rs z a k a lk o tó m e g n y itá s a k é sz ü le tle n ü l ta lá lta m o n a rc h iá n k k e re s k e d e lm i v ilá g á t. A z ó ta m eg ö ssze te tt k e z e k k e l nézzük, m ik é n t h a s z n á ljá k fel m ás n em zetek e c s a to r n á t ja v u k r a , s m ily le n d ü le tn e k in d u lt írá s o k te v é k e n y s é g e á lta l a n n a k fo rg a lm a . S ez á llítá s u n k fő leg M a g y a ro rs z á g ra v o n a tk o z ik , m e rt A u s z tr iá b a n — le g a lá b b n e h á n y év ó ta — m ind jo b b a n fig y e le m re m é l­

ta tjá k a S zueszi c s a to r n á t s fo rg a lm á n a k em elk ed ését.

N a g y o n is eljö tt te h á t az ideje, h o g y m i is b e h a tó a n fo g lalk o z zu n k a S zueszi c s a to rn á v a l, s a lé lts á g u n k b ó l v é g re felo csú d v a, mi is tö re k e d jü n k a r a jta á tv e z e tő ú tv o n a la t k e re sk e d e lm ü n k és ip a ru n k fe jle sz tésére fe lh aszn áln i.

A k ö v e tk e z ő k b e n ig y e k s z ü n k c fo n to s k é r d é s t m e g ­ v ilá g íta n i s a r r a nézve — h o sszas ta n u lm á n y és ta p a s z ­ ta la to n n y u g v ó — sze rén y n é z e te in k e t elő ad n i.

1

(6)

2

T e sz sz ü k pedig· ezt o ly fo rm án , hog-y először m a g á t a S zueszi c s a to r n á t ism ertetjü k , a n n a k e re d e té rő l, fek v ésé­

ről,· fö ld rajzi v isz o n y a iró l, tö rté n e té rő l, term é sz eti és k e re s ­ k ed e lm i je le n tő s é g é rő l szó lv án ; a z u tá n á tté r ü n k azon n éz e­

te in k e lő a d á s á ra , m e ly e k e t a Szueszi c s a to r n a k a p c s á n a m ai g y a r m a ti p o litik á ró l, v a la m in t te n g e r i h a jó z á su n k és k e re s k e d e lm ü n k fe lv irá g o z ta tá s a é rd e k é b e n kifejteni k ív á ­ n u n k : v é g r e r á u ta lu n k F iu m é re , a m a g y a r te n g e r i k ik ö tő v á r o s ra , m in t a m ely en á t te n g e ri fo rg a lm u n k tö rté n ik , s m ely h e ly az o n n a l té n y e z ő g y a n á n t szerep el, a mint. a te n g e r e n tú l b iz o n y o s czélok e lé ré s é re tö re k s z ü n k .

&

* *

Á lta lá n o s a n ism eretes, h o g y íi fö ld sé g e k n é l a ta g o - z o ttsá g , a b e lte n g e re k s te n g e r ö b lö k b e n v a ló g a z d a g s á g : e g y ik fő feltéle a m ű v elő d és k e le tk e z é s é n e k s tovafeji ődé- sén ek . E ta g o z o tts á g o t le g jo b b a n fe lta lá lju k E u ró p á n á l:

u g y a n o tt, h o l a m ű v elő d és is a le g jo b b a n v a n kifejlődve.

K e le t Á z siá n á l s A frik á n á l — az ó -v ilág ezen k é t n ev e zetes ré szén é l — nem lá tu n k ily ta g o z o tts á g o t. E g y ik sem b ír o ly m é ly re b e n y ú ló z á rt te n g e r á g a k k a l, h anem c sa k e g y h a n g ú b b p a r ti t e n g e r e k k e l; b á r h a ezek is m u ta t­

n a k ném i e lle n té te k e t.

H a a z o n b a n E lő -Á z siá t c s a k f u tó la g is m e g te k in tjü k , ú g y a fö ld sé g ezen ré szén á tv o n u ló h á r o m s a j á t s á g o s, h a t a l m a s s ü l y e d é s t v e sz ü n k észre, m e ly e k u g y a n nem h a s ítjá k azt ú g y szét, m int a h o g y a z t E u ró p á n á l t a p a s z t a l ju k : de m égis k ü lö n ö s ré s z e k re sz é tv á la sz tjá k , s ezen te r ü le te t d é lk e le t-é s z a k n y u g a ti irá n y b a n , K e lc t- Á z siá n á l s egész A frik á n á l h o z z á fé rh e tő b b é teszik

A h o z z á fé rh e tő s é g főjellege az e u ró p a i fö ld sé g n e k . H o z z á c sa tla k o z ik Á z siá n a k ezen előrésze, m ely szin tén h o z z á fé rh e tő lé v é n : ú g y ré szein ek e g y m á s k ö z ö tt, v a la ­ m int K e le t-Á z sia és E u ro p a , In d ia s a F ö ld k ö z i te n g e r p a rtv id é k e i k ö z ö tt v aló k o r a i é rin tk e z é s é t leh e tő v é te tte .

E zen h á ro m sü ly e d é s m á r az első p illa n a tr a lá th a tó . A z első a 300 m érfö ld h osszú V ö r ö s t e n g e r , a m á so ­

(7)

3

dik a 200 m érfö ld h osszú P e r z s a ö b ö l , az E u f r a t és T ig risz ik e rfo ly ó k tö b b m in t 200 m é rfö ld n y i h o sszú fo ly a m ­ re n d sz e ré n e k t e r ü le té v e l; s h a rm a d s z o r — jo b b a n é sz ak felé — a K á s p i t e n g e r n e k 300 m é rfö ld n y i h osszú v o n a la , a ta u ria i s ík s á g s a V o lg a fo ly a m re n d sz e re felé irá n y u ló la p o s vidéki! fo ly ta tá s a iv a l.

A z első m ély ed é s azon n a g y á tjá ró , m ely D é l-Á zsiát a S zueszi föld szo ro s ille tv e m o st m á r c s a to r n á n á t E u r ó ­ p á v a l ; a m áso d ik , m ely D é l-Á zsiát D é l- E u r o p á v a l; és a h a rm a d ik , m ely K ö z é p -Á z siá t K ö z é p -E u ro p á v a l k ö ti össze.

A m ű v elő d és és k e re sk e d e le m ezen u ta it, m e ly e k a k e le te t a n y u g a tta l ö s s z e k ö tik : a te rm é sz e t á lta l a lk o to tt d é l i , k ö z é p s ő és é s z a k i á t j á r ó k n a k n ev e zh etjü k .

A h á ro m á tjá ró k ö z ö tt, m e ly e k az A fr ik a k ö rü l vezető te n g e ri ú tta l, a k e le t és n y u g a t k ö z ö tti n é g y te r m é ­ szeti ö ssze k ö tő u ta t k é p e z ik : o k v e te tle n a n a g y d é li á t ­ járó , v a g y is a V ö rö s te n g e r m ed en czéje a le g n e v e z e te se b b .

É sz a k k e le ti A frik a és A r á b ia k ö z ö tt ta lá lju k em e o czeán i h o ssz v ö lg y e t, m e ly e t fe k v ésén é l fo g v a n e v e z tü n k el n a g y d éli á tjá ró n a k . Ez a le g rö v id e b b u t, m ely első s o rb a n az in d u s -a ra b te n g e r t a sziriai és e g y ip to m i p a r t te n g e r é v e l ; to v á b b á I n d iá t a L e v a n t e v e l ; d é ln y u g a ti Á z siát és é sz a k k e le ti A fr ik á t d é lk e le ti E u ró p á v a l ö ssze­

köti', s m e ly e t az e m b e re k .sokfélekép fe lh a s z n á lta k és m e g v á lto z ta tta k , h o g y term é sz eti a k a d á ly a it k is e b b íts é k s elő n y eit p ed ig , m e ly e t a szom széd s a tá v o li n é p e k n e k n y ú jt, fo k o zzák és s o k a sits á k . E zen n a g y te rm é sz e ti típ u s n a g y sz e re p e t is já ts z o tt te h á t m á r a le g ré g ib b id ő k tő l fogva a tö rté n e le m b e n s k e re sk e d e le m , ip a r, m ű v észe t és tu d o m á n y h a ta lm a s a n b e f o ly á s o lta tta k á lta la .

A V ö rö s te n g e r v o lt azo n c s a to rn a , m e ly e n á t In d ia k incsei T iru s z b a és A le x a n d riá b a ö m lö ttek , h o g y a v ilá g ­ k e re sk e d e le m em e k ö z p o n tja iró l n y u g a t felé sz é th o rd as- san a k . A m int a n é p e k so rsa a h á b o r ú k és az u ra lk o d ó k szeszélye á lta l eld ő lt, ép ú g y h u llá m z o tt a n é p e k f o r ­ g a lm a is a p e rz sa s az a r a b , v a g y is a k é t k ö z é p ső s a k é t m ásik, k é s ő b b h a s z n á la tb a v e tt k e le tre v ezető út,

I

(8)

4 -

v a g y is az északi fö ld ség i (Irá n o n s a K á s p i te n g e re n k eresztü l) s a J ó re m é n y s é g fo k a k ö rü l v ezető déli oczeáni ú t k ö z ö t t : s a h e ly i v isz o n y o k , a fö ld rajzi fek v és, v a g y e g y é b té n y e z ő k fo ly tá n , m ajd itt, m ajd o tt k e r e s e tt m a g á ­ n a k — k ü lö n fé le ir á n y b a n — új u ta k a t, v a g y v issz a té rt a ré g ie k h e z .

A vízi ú t fe lfed ezéséig a z o n b a n a fő sz e re p e t m indig­

az a ra b -e g y ip to m i ú tv o n a l já ts z o tta , m e rt ezen le h e te tt az á r u k a t a le g h o s sz a b b id e ig vizen s a le g rö v id e b b id eig a sz á ra z fö ld ö n s z á llíta n i; ső t fo n to s s á g á t m ég a vízi ú t fe l­

fedezése u tá n sem v e sz íte tte el teljesen. A tö rö k ö k p o li­

tik a i u ra lm a s az izlam elterje d ése, v a la m in t a M e k k a s M e d in á b a v a ló z a rá n d o k lá s o k — m e ly e k A r á b ia b elsejét a S zueszi fö ld sz o ro ssa l ism ét ö s sz e k ö tte té sb e h o z tá k — ok- v e te tle n h o z z á já ru lta k ahh o z, h o g y a V ö rö s te n g e r fe k v é ­ s é n e k a k e le t s a n y u g a t n é p v is z o n y a ira v a ló b e fo ly á s á t m é g fo k o z zák , s h o g y a S zueszi (a k k o r m ég ) földszoroson á t v e z e tő ú tv o n a l fo rg a lm á t, az o czeán i ú tn a k m inden e lle n ­ h a tá s a d a c z á r a is fe n n ta rts á k .

A z o n v á ro s o k k ö z ö tt is, m e ly e k a vízi út felfede­

zéséig, m in t a v ilá g fo rg a lo m g y u p o n tja i h o ssza b b -rö v i- d e b b id e ig sz e re p e t já ts z o tta k , m in t T iru sz, B ab ilo n , N inive, P a lm ira , D iószk u riász, B aszra, m ajd V elen cze s (fe n u a : a S zueszi fö ld sz o ro sn a k A le x a n d riá ja , a n a g y déli á tjá r ó ­ n a k em e fő fo rg alm i p o n tja , b ír ta je le n tő s é g é t a le g h o ssz a b b id e ig fe n n ta rta n i.

A z itt v á z o lt n a g y d éli á tjá r ó n a k v o n a lá b a esik a a m a m á r c s a to r n a á lta l á tm e ts z e tt Szueszi földszoros, m ely A fr ik á t Á zsiához k a p c so lja .

Szueszi fö ld szo ro s a la tt tu la jd o n k é p e n azon te rü le te t é rtjü k , m e ly az A k a b a -G h a z a s a S zuesz-M enzaleh v o n al k ö z ö tt fekszik, s m e ly n e k déli ré sz é t a h á ro m sz ö g a k ik u s a V ö rö s te n g e r b e b e n y ú ló S zinai fé lszig et képezi. H a tá r a i ész ak ró l a F ö ld k ö z i te n g e r, k e le trő l P a le s z tin a s A rá b ia , d é lrő l a V ö rö s te n g e r s a n n a k k é t öble, az a k a b a i és a szueszi; s v é g re n y u g a tr ó l a N ílus te rm é k e n y d eltája.

(9)

f )éli részén, a fé lszig et csú csán , a S zinai h e g y s é g em elkedik, m e ly n ek le g m a g a s a b b csú c sa 2835 m éter.

É sza k felé a fö ldszoros m ind la p á ly o s a b b , s c sa k a k e le ti részen ta lá lu n k s ű rű b b e n h e g y lá n e z o k a t ; m ig az é s z a k ­ n y u g a ti rész c sa k n e m teljes s ík o t k épez.

H a v a la k i en n e k elő tte a Szueszi fö ld szo ro so n á t ­ h ato lt, nem lá to tt e g y e b e t m int e g y n a g y h u llám o s, dom bos s iv a ta g i te r ü le te t d u rv a s á rg a h o m o k k a l födve, m ely jo b b a d á n m e g leh e tő s sz ilá rd á lla p o tb a n v o lt u g y a n , tö b b h ely en az o n b a n , m in t fu tó h o m o k , h a lm o k a t kép ezv e, az é g e tő n a p s u g a r a k a t fo rró a n és k á p r á z ta tó a n v é ré vissza.

V a la h a e te rü le te t te n g e r födte, m ig a S zinai h e g y fe lto rn y o s u lt s m a g á v a l a szom széd te rü le te k e t is a víz fölé em elte. B iz o n y ítjá k ezt a m a k a g y ló - és c sig ah é jak , m e ly e k e t az e m b e r a s iv a ta g h o m o k já b a n ta lá l, s m e ly e k a V örös te n g e r b e n m o st is élő fa jo k h é já v a l a z o n o s a k ; e rrő l ta n ú s k o d n a k a s iv a ta g o t ellep ő g ö m b ö ly ű k a v ic so k , s ezt m u ta tja a ta la jn a k só- és g ip s z ta rta lm a is. L e g jo b b a n b iz o n y ítjá k a z o n b a n ezt a n a g y m ély e d é se k , és p e d ig : a T im sa h -tó s a k e s e rű ta v a k a n y u g a to n és a W a d i el A ra b a h a 1 io ltte n g e rre l és a J o r d á n v ö lg y é v e l a k elete n .

E zen s a já tsá g o s fö ld te rü le te k m é ly e b b e n fek ü szn ek , m in t a te n g e r szine s o ly v ö lg y e k e t k é p e z n e k , m ely ek lá th a tó la g fo ly ta tá s a i a V ö rö s te n g e r k é t n y ú lv á n y á n a k : a Szueszi és az A kabai. te n g e rö b ö ln e k . E m e d e n e z é k b e n a talaj oly s ó ta rta lm ú , h o g y eg'ész s ó g ö rö n g y ö k e t ta lá ln i b en n ü k . N a g y o n k ö n n y ű te h á t e v id é k e t, m in t a V ö rö s te n g e r e g y k o r i ré sz é t e lk é p z e ln ü n k , m ely k e le tre m ély en b e n y o m u lt a L ib a n o n v ö lg y e ib e ; n y u g a t r a p e d ig a F ö ld ­ közi te n g e r re l e g y oly te rm é sz e te s ú t á lta l v o lt e g y b e ­ k ö tv e, m ilyenhez h a so n ló t a D a rd a n e llá k sz o ro sa s a G i­

b ra ltá r! szo ro s m ég m a is m u ta tn a k .

T e n g e r v o lt te h á t h a jd a n a S zueszi fö ldszoros t e r ü ­ letén, s je le n le g a z t észlelni, h o g y em e k é s ő b b k ie m e l­

k e d e tt te rü le te n a talaj, b á r ész rev é tlen ü l, de fo ly to n siilyed. V á ro s o k ro m jai fe k ü sz n e k a M enzalehitó posvá-

(10)

6

n y o s la p á ly a in , m e ly e k e t a te n g e r, az év le g n a g y o b b ré széb e n , beföd. A V ö rö s te n g e r p a r tja in is ész le lh ető a sü ly ed és. S zuesz k ö z e lé b e n a m é sz k ő b e n v á g o tt s írü re g e k a ta la j sü ly e d é se k ö v e tk e z té b e n a viz a lá m e rü lte k . M ár S tr a b o h a tá r o z o tta n m ondja, h o g y a te rm é sz e t szünet n é lk ü l m u n k á lk o d ik a S zueszi fö ld szo ro s s z é td u lá sá n , m e ly e t e g y k o r m a g a em elt h íd n a k k é t fö ld sé g k ö zö tt.

M e ste rsé g e s á tv á g á s a á lta l az e m b e r c s a k jö v ő szá zad o k g e o ló g ia i m u n k á já t elő zte m eg.

A S zueszi fö ld s z o ro s n a k b e b iz o n y íto tt sülyecléséből k iin d u lv a , h a tá r o z a tta n á llíth a tju k , h o g y a S zueszi c s a to r ­ n á n á t v a ló te n g e r i ö s s z e k ö tte té s n e k jövője b iz to sítv a vám m e rt ép en a ta la j sü ly e d é se k ö v e tk e z té b e n a c s a to r n a is m in d in k á b b m é ly e b b fe n e k e t n y e r, s ig y a k ö z le k e d é sre fo ly to n a lk a lm a s a b b á v álik .

* * <■

Ú g y a ré g ib b , m in t az ú ja b b id ő b en is a Szueszi fö ld szo ro s k ie tle n s iv a ta g já n á t a k ö z le k e d é s k a r a v á n o k á lta l tö rté n t, s a te v é k — a s iv a ta g o k em e hajói — v o lta k a k ö z le k e d é si eszközök. M á r a ré g ie k is é re z té k az ilv k ö z le k e d é sn e k te rh e s v o ltá t s ig y e k e z te k vízi ú tn a k b i r to ­ k á b a ju tn i.

A z e g y ip to m ia k m á r tö b b m in t k é t és fél ezer év elő tt, N e c h a o fa ra ó a la tt m e g k e z d té k e g y h ajó zá si c s a to r ­ n á n a k á s á sá t. N e k ik a z o n b a n nem v o lt é rd e k ü k b e n a V ö rö s te n g e r t a F ö ld k ö z i te n g e r r e l e g y b e k ö tn i; ez álta l in k á b b c s a k a fe n ic z ia ia k n a k s a g ö rö g ö k n e k sz o lg á lta k v o ln a. O k a k e le ti k e re s k e d e le m n e k eg y e d ü li u ra i a k a r ta k lenni, s e z é rt c z é lsz e rű b b n e k lá ttá k c s a k a N ilus eg y ik á g á t a V ö rö s te n g e r b e vezetni. S o k á ig t a r t o t t ezen édes vizű c s a to rn a elkészítése, s c s a k a P to le m a e u s o k e g y ik e v ég z é b e a tö b b s z ö r fé lb e s z a k íto tt m u n k á t

A c s a to r n a a N ilus k eleti á g á b ó l in d u lt k i s k e le t felé h ú z ó d o tt, a m ai W a d i T u m ila th o n (T u m ila th v ö lg y é n ) át a tu la jd o n k é p e n i fö ld szo ro sh o z, s ezen d é lk e le tre fo rd u lv a , a m ai S zueszhez, h o g y o tt a V ö rö s te n g e r r e l eg y esü ljö n .

(11)

7

Ezen c s a to r n a so k á ig é lén k k e re s k e d e lm e t k ö z v e títe tt s e g y e z re d é v n é l to v á b b fe n n á llo tt. M ajd hosszú id ő n á t cl volt h o m o k o so d v a ; de O m á r k h a lifa , A m ru n e v ű h e ly ta r tó ja á lta l, ism é t h e ly re á llitta tta . K é s ő b b ú jra elh o m o k o so d o tt, s c sa k a mi id ő n k b e n (i 864-ben) te tté k e u ró p a i m é rn ö k ö k

— k e v é s f á r a d s á g g a l — ism ét h a jó z h a tó v á ezen vízi u ta t.

A m ai édesvizü c s a to r n a a fö ld szo ro so n m inden létez ésn ek fő a la p ja ; é le te t és te rm é k e n y s é g e t k ö lcsö n ö z az egész v id é k n e k s a te n g e r i c s a to r n á n a k is létfö ltéte.

É c s a to rn a , m e ly n e k elk észítésén 20,000 fe lla h d o lg o zo tt, Ivajro m e lle tt in d u l k i s S zueszig 184 és '/2 k ilo m é te rn y i h o ssz ú sá g b a n h alad .

A c s a to r n a k iá g a z á s á n á l 11 m é te rre l v a n m a g a s a b b a n a N ilus, m int a V ö rö s te n g e r. É d e s v ízb en te h á t h iá n y so h ase m á llh a t b e ; de a N ilus v íz á llá s á n a k in g a d o z á sa m ia tt zsilip ek k el k e lle tt a vizet sz a b ály o zn i.

Élső h a r m a d á b a n — A b b a sz ie ig — a c s a to rn a é s z a k k e le tre h a la d , s c s a k n e m h a t á r á t k é p e z i a d e ltá n a k ; a z u tá n k e le tre fo rd u lv a a W a d i T u m ila th Isz m á jliáig vezeti, hol a Nefisi zsilip a te n g e r i c s a to r n á v a l k ö ti össze.

Innen d é lk e le ti ir á n y b a n s tö b b k a n y a r u la tb a n a te n g e ri c s a to rn a s a D se b e l G eneffé k ö z ö tt h ú zó d ik , m ely ú tjá b a n szintén ö ssze k ö ti tö b b m e llé k c s a to rn a a te n g e ri c s a to r ­ n áv a l, s v é g re e g y zsilipen á t a S zueszi la g ú n á b a öm lik.

Ez ú tjá b a n a fa ra ó k ré g i c s a to r n á já n a k s azo n m ég ré g ib b N ilu s-m ed ern ek n y o m a ib a n h a la d , m e ly n e k vize h ih e tő le g a W a d i T u m ila th o t a s iv a ta g b a b e v á g ta , a m időn m ég a m ai Tim sah· tó n á l a V ö rö s és F ö ld k ö z i te n g e r t e g y b e k a p c s o ló te n g e rs z o ro s b a tu d o tt öm leni.

A z édesvizü c s a to r n a v a ló d i á ld á s a fö ld sz o ro sra nézve. A W a d i T u m ila th , a h a jd a n i te rm é k e n y G osen földje, a m ió ta ism ét ö n tö zh ető , ép o ly te rm é k e n y , m in t a d elta. H ih e tő le g Jszm ájlia és S zuesz k ö z ö tt is, az édesvizü c s a to rn a m en téb e n , h a so n ló te rm é k e n y s é g fo g kifejlődni, ső t ré sz b e n m á r fe jlő d ö tt is.

A te n g e ri c s a to r n a m e g n y itá s a e lő tt az édesvizü c s a to rn á n já ró h a jó k a t e m b e re k , te v é k v a g y s z a m a ra k

(12)

8

v o n tá k a p a r to n ; az o n k ív ü l a lá n c z h a jó z á s t is űztük ra jta . H a a z o n b a n a jö v ő b e n is a k a r já k e c s a to rn á t, m in t köz lek ed é si v o n a la t h asz n áln i — m e rt hisz főezélja c sa k az.

h o g y a fö ld sz o ro st édesvízzel e llá ss a — ú g y o k v e te ti en m e g k e ll m ajd n a g y o b b ita n i, m e rt m a szé le sség e csak 15 m éter, m é ly s é g e pedig· 1-5 és 2-5 m é te r k ö z ö tt v álto zik .

A z édesvizű c sa to rn a , m ely teljesen E g y ip to m b ir to ­ k á b a n v an , p o litik a i je le n tő s é g g e l is b ir, m e rt á lta la , m int a fö ld szo ro so n v aló élet fö lté te lé n e k b írá s a á l t a l : E g y ip to m u ra a fö ld sz o ro sn a k s u ra lja a te n g e r i c s a to r n á t is.

* * *

M é g n a g y o b b fo n to ssá g ú , m in t az édesvizű c s a to r n a : a te n g e ri c s a to rn a , m ely a F ö ld k ö z i te n g e r t a V ö rö s te n g e r re l ö ssze k ö tv é n , a S zueszi fö ld sz o ro st k e r e s z tü l­

v á g ja , s m e ly a S z u e s z i c s a t o r n a n é v a l a t t ism eretes.

M á r I. N a p o le o n fo g la lk o z o tt a te n g e r i c s a to rn a e lő á llítá s á n a k e s z m é jé v e l; k iv ite lé h e z a z o n b a n nem fo g o tt h o z z á : m e rt i7gg-ben L e p e re m éré se az t h o z ta ki, h o g y a V ö r ö s t e n g e r s z í n v o n a l a 3 0 l á b b a l m a g a ­ s a b b a n á l l , m i n t a F ö l d k ö z i t e n g e r é .

E k ö rü lm é n y n e k k ü lö n féle m a g y a r á z a tá t a d tá k a tu d ó so k , s a fö ld szo ro s á tv iig á s á t á lta lá b a n le h e te tle n n e k t a r t o t t á k ; s c s a k e g y fél szá zad u tá n — 18,53-ban — lön L in a n t B c y m éré se á lta l az előbbi m é ré se k tév es v o lta fölfedezve. A m indenfelé esz k ö zö lt ú ja b b m é ré s e k b ő l p e d ig m a m á r m ind jo b b a n m e g g y ő z ő d h e tü n k , h o g y a v a 1 ó- s á g b a n a t e n g e r e k s z í n v o n a l a m i n d e n ü t t u g y a n a z . A K o rin tu s z i s a P a n a m a i föld szo ro s te n g e ­ re in é l is tév es m é ré se k v o lta k a n n a k o k ai, h o g y nem m e rté k e n n e k e lő tte e fö ld sz o ro so k á tv á g á s á t m e g k ís é r­

lem , s a m i id ő n k re m a ra d t ezen te rv e k k e re sz tü lv ite le . L in a n t B e y m é ré sé re tá m a s z k o d o tt L e sse p s N á n d o r te rv e , k i a k k o r ib a n fő k o n z u l v o lt A le x a n d riá b a n , s ki 1854-ben a ré s z v é n y tá r s a s á g o t lé tre h o z ta , s a k o n cz esszió t az a k k o r i a lk irá ly tó l, S zajd p a s á tó l m e g k a p ta . L esseps re n d k ív ü li erély é\m l és k ita rtá s á v a l le k ü z d ö tte az a k a d á -

(13)

ο

ly u k a t, s az óriási, m u n k á t 10 év a la tt — 1859-ben tö r té n t az első ásó sz ú rá s — szeren c sé sen b ev é g ezte. A te n g e ri c sa to rn a 1869, n o v e m b e r 17-én lön ü n n e p é ly e se n m e g n y itv a s a fo rg a lo m n a k á ta d v a .

F ő le g az a n g o lo k v o lta k azok, k ik a te rv k e r e s z tü l­

v itelét le h e te tle n n e k ta r to ttá k s az t m in d en e rő v e l m e g ­ h iú síta n i ig y e k e z te k . K é s ő b b a z o n b a n k itű n t, h o g y é r v e ­ léseik a la p já t c s a k a fé lté k e n y s é g képezi, s íg y n em is sik e rü lt n e k ik L esse p s m ű k ö d é sé t m e g a k a d á ly o z n i.

A c s a to rn a a F ö ld k ö z i te n g e r p a r tjá n fek v ő ú jo n n a n é p ü lt P o rt-S z a jd v á ro s b ó l in d u l k i s S zu esz n él a V ö rö s ­ te n g e rb e n v ég z ő d ik . Fiossza 160 k ilo m é te r, v a g y is m in te g y 21'/.. fö ld rajzi m érfö ld . M é ly sé g e 8 m éter, azaz o ly an , h o g y ra jta 3000 to n n á s h a jó k já r h a tn a k . A fe n ék széles­

ség e 22 m é te r ; a vizszinen a szélesség k ü lö n b ö ző , 58 és 120 m é te r k ö z ö tt v álto zik . A c s a to r n a k é t v é g é n m e s te r­

ség es k ik ö tő k v a n n a k , m e ly e k a te n g e r b e n o ly m esszire lettek ép ítv e, h o g y a m é ly sé g a le g a la c s o n y a b v íz á llá sn á l is m ég m in d ig 8 m éter.

A c s a to rn a te h á t k iin d u l P o rt-S z a jd b ó l. N y u g a ti o ld a lá n a N ílus d e ltá ja v an . A N ilu s felső v ö lg y é t k o p á r h e g y h á ta k sze g ély ezik , m e ly e k a z o n b a n K a jr o v id é k é n m ind a la c s o n y a b b á v á ln a k és fé lreliu zó d n ak . E lő ttü k t e r ­ jed elm es la p á ly f e k s z ik : a N ilus d e ltá ja . A folyó itt szám os

k ise b b -n a g y o b b á g r a sz a k a d szét, m e ly e k m o c s a r a k a t és ta v a k a t k ép e zv e, öm len ek a te n g e rb e . A d e ltá b a n sós t a v a k is v a n n a k ; a te n g e r m e lle tt p e d ig n a g y k ite rje d é sű p a r ti m o csa­

r a k a t és t a v a k a t (la g ú n á k a t) ta lá lu n k , m e ly e k e t itt-o tt m e g ­ s z a k íto tt k e s k e n y fö ld s z e g é ly e k v á la s z ta n a k el a te n g e rtő l.

P o rt-S z a jd m e lle tt is e g y ily n a g y p a r ti tó, a v a g y la g u n a te r ü l el, m e ly e t M enzalehi tó n a k h ív n a k . E tó n k e re sz tü l v ez et a c s a to rn a és p e d ig k is z á r íto tt iszap b ó l k é s z íte tt g á t a k k ö zö tt. U tó b b ia k r a n a g y sz ü k sé g v a n itt, m e rt a M enzalehi tó a N ilus á g a iv a l s a te n g e r re l össze­

k ö tte té s b e n á l l ; m á r p e d ig a N ilus ó riási so k isz a p o t h o rd és r a k le, a s z ö k ő á rn á l b e tó d u ló te n g e r p e d ig e g y ­ szerre tö n k re te h e tn é a c s a to rn á t. Ig a z , h o g y a sz ö k ő á r

(14)

I O

a c s a to rn a g á tja in a k is á r t, de ezen a b ajo n idejében esz­

k ö z ö lt ja v ítá s o k á lta l se g íth e tn i

S o k b a jja l j á r t a g á ta k em elése a M enzalehi tó b a n ; sz é le se b b re is h a g y tá k te h á t itt a c s a to r n á t s a g á ta k a t, s ü g y e lte k rá , h o g y u tó b b ia k lejtő i ne le g y e n e k m e re ­ d e k e k . M in d a z á lta l a h a jó k n a k itt la ssa n k e ll m enni, n e h o g y a h u llá m v e ré s ro n ts a az itt m ég nem e lé g g é sz ilá rd g á ta k a t. 42 k ilo m é te rn y ire P o rt-S z a jd tó l elhagyja, a c s a to r n a a M enzalehi ta v a t, de 7 k ilo m é te rn y ire d élre ism ét tó b a lé p és p e d ig a se k é ly vizű jo b b a d á n száraz B a lla h -tó b a , m ely a M en z a le h in e k fo ly ta tá s a , s m ely tis z tá n m u ta tja , h o g y m e rre v o lt h a jd a n á b a n a te n g e r- szoros.

A c s a to r n a m e g n y itá s a e lő tt a k é t t a v a t e g y k e sk e n y szá raz te rü le t v á la s z to tta el, m ely en E l K a n ta r a — mi h id a t je le n t — fekszik. E s c s a k u g y a n h id a t k é p e z e tt e fö ld szo ro s a k é t tó k ö z ö tt, m e rt e rre v ez et a le g rö v id e b b ú t S z íriá b a , s a k a r a v á n o k á tjá ró ja itt volt. K ü lö n b e n m a is ezen u ta t h a sz n á ljá k a k a r a v á n o k ; c s a k h o g y m a k o m p o k o n sz á llítjá k á t az e m b e re k e t és te v é k e t a c s a to rn á n . S zó v a n ró la , h o g y e h e ly e n a c s a to r n á t á t fo g já k hidalni.

A B allah -tó u tá n jö n az é rd e k e s rész, az ú g y n e v e z e tt E l Cfiszr. E n n e k p a rtja in a h o m o k -fa la k 70 lá b n y ir a em el­

k ed n e k . Ó riá si m u n k á t k e lle tt itt v é g r e h a j t a n i ; sze ren ­ c sé re c sa k 3 — 4 k ilo m é te rn y i e k e d v e z ő tle n v o n a l, s a h o m o k o t só- és g ip s z ta rta lm a a n n y ir a ö ss z e ta rtja , h o g y az o ld a la k o n nem o m o lh a t le.

A c s a to r n a E l G iszrtő l d é lre a T im sa h -tó n h a la d át, m ely b en a c s a to r n á t nem v o lt s z ü k s é g e s g á t a k k a l védeni, m e rt a tó m edenezéje z á rt és h o m o k o s talajú . A T im sah -tó szép lá tv á n y t n y ú jt k é k v íz tü k ré v e l s a m a g a s p a r to n b a r á ts á g o s a n fe k v ő Isz m á jliáv a l, m e ly n e k k e rtje i és feh ér h á z a i kellem es b e n y o m á s t g y a k o r o ln a k az e m b e rre .

Isz m á jliá t jo g g a l t a r t j á k a c s a to r n a ép ítő i a fö ld ­ szo ro s jö v e n d ő b e li fő v á ro s á n a k s A le x a n d ria és K a jr ó v e té ly tá r s á n a k . É s m e rt a N ílu sb ó l jö v ő édesvizü c s a to rn a itt össze v a n k ö tv e a te n g e ri c s a to r n á v a l: te h á t b á tr a n

(15)

jó so lh a tn i, h o g y Lszmájlia lesz E g y ip to m le g fo n to s a b b k ik ö tő v á ro sa .

A c s a to rn a , a T im s a h t a v a t e lh a g y v a , T u sszu m , m ajd S z e ra p c u m n á l tö b b d o m b so ro n v a n átv e z e tv e .

S z e ra p e u m n a k h ív já k a c s a to r n á n a k e g y ik , m in te g y 8 k ilo m é te r hosszú sz a k a sz á t, s ez az e g y e tle n h ely , h o l h o m o k o so d á s fo rd u l elő és p e d ig fu tó h o m o k á lta l. Ó v ­ sz e re k rő l van a z o n b a n g o n d o s k o d v a ; sö v é n y e k , k e ríté se k s á r k o k k a l v é d ik itt a c s a to rn á t.

A z u tá n a sós- v a g y k e se rű v iz ü ta v a k b a lé p b e a c sa to rn a , m ely a z o k a t 40 k ilo m é te rn y i h o s s z ú s á g b a n v á g ja át.

A ta v a k szé le sség e á lta lá b a n 10 k ilo m é te r, ú g y h o g y te rü le tü k 3% n é m e t n é g y s z ö g m é rfö ld e t fo g la l e l ; s 8, h e ly e n k in t 12 m é te rre l m é ly e b b e k a te n g e r tü k ré n é l. E m edeneze n a g y e lő n y é re v o lt a c s a to r n a é p ítésé n ek , m e rt a m ély íté s c sa k ig e n c se k ély , ső t h e ly e n k in t eg észen sz ü k sé g te le n volt.

A z é rt is fe le tte fo n to s a k e ta v a k , m e rt m ed enezéjük, m ely a c s a to rn a é p íté se e lő tt szá raz vo lt, m o st vízzel v a n telve. E g y ily n a g y v iz te rü le t n a g y b e fo ly á s s a l v a n a p á ra - és h a rm a tk é p z ő d é sre s ig y a n ö v é n y z e tre is. D e m e g e ta v a k b a n ki is e g y e n lítő d ik a viz szín v o n ala , h a a c s a to rn a vizéb en , a V ö rö s te n g e r á r a p á ly a fo ly tá n v á lto ­ zá so k á lla n á n a k e l ő ; o ly sz e re p e t já ts z a n a k te h á t a z o k itt a c s a to rn á ra , m in t az alp esi ta v a k az o tta n i fo ly ó k ra nézve.

A s ó s ta v a k u tá n k ö v e tk e z ő S a lu f-v o n a lo n m észk ő ­ ből és g ip s z ta rta lm u a g y a g b ó l á lla n a k a p a r to k . E v o n a l eg y g m é te r m a g a s fensikon h ú zó d ik á t, m ely 11 k ilo ­ m é te rn y i hosszúság-bán a s ó s ta v a k s a V ö rö s te n g e r k özé mini g á t v a n b eé k e lv e . F ö lü le té n h o m o k o t, to v á b b á k a g y ló - és c s ig a h é ja k a t ta lá lu n k oly fajo k b ó l, m ily e n e k a V örös te n g e r b e n m é g m a is élnek.

E zen te r ü le t te h á t o k v e te tle n m é ly e b b e n fe k ü d t a n n a k előtte, s felem elk ed v én , s z é tv á g ta az ö ssze k ö tteté st, m ely a V ö rö s te n g e r s a sós ta v a k k ö z ö tt létez ett. A kő

(16)

1 2

e h e ly e n o ly k e m én y , h o g y a k o tró g é p e k k e l nem le h e te tt dolgozni s e m b e re k n e k k e lle tt az egész á s á s t v é g re h a jta n i.

E n n é lfo g v a a m u n k a itt n a g y o b b erő feszítést is ig én y elt, m int a c s a to rn a b á rm e ly m ás p o n tján .

S a lu ftó l S zu esz ig , egész a V ö rö s te n g e r v izéb e b e ­ n y ú lv a , ίο k ilo m é te rn y i h o ss z ú sá g b a n , az ú g y n e v e z e tt S zueszi la g ú n á n h a la d á t a c s a to rn a .

A la g u n a ig e n la p o s v izm ed e n ezé t k épez, m ely n ek fe n ek e te n g e r i isz a p b ó l á l l ; ez a z o n b a n nem oly veszélyes, m int a N ilu s iszap ja a M enzalehi tó b a n , h a n e m k ag y ló - to rló d m á n y , m e ly e t k ö n n y e n czem entirozni, s m é g a m ó ló k ép ítésé h ez is h a sz n á ln i le h e te tt. E z é rt a m u n k a itt k ö n n y ű is v o lt, s a te n g e rb e n , ille tv e a la g ú n á b a n fe ltö ltö tt g á ta k (m ert m é g itt is a z o k v é d ik a c s a to rn á t) nem szen v ed n ek az á ra m la to k tó l, m e ly e k e t a V ö rö s te n g e r v álto zó v ízállása előidéz.

* *

A S zueszi fö ld sz o ro sn a k v a s ú tja is v a n . A zon \u»nal- lal, m ely en a n n a k e lő tte a fö ld szo ro so n á t v a ló u ta z á s tö rté n t, s m ely K a jró b ó l, a s iv a ta g o n á t, k ö zv e tle n S zu eszb e v e z e te tt, fe lh a g y ta k , m e rt re n d k ív ü li b a jo s v o lt a g ő z m o z d o n y t vízzel e llá tn i A m o sta n i v o n a l Zag'azig és Isz m á jlián á t visz .Szueszbe ; ennél az e m líte tt nehézség nem fo ro g fenn, m e rt az édesvizű c s a to rn a k ö zeléb en h a la d a v asú t.

S z u e s z b e t e h á t h á r o m k ö z i e k c d é s i v ο n a 1 v e z e t : a z é d e s v i z ű , a t e n g e r i c s a t o r n a é s a v a s ú t .

*

A te n g e ri c s a to r n á n a k h á ro m n a g y je le n tő s é g ű k i­

k ö tő v á ro s á ró l, P o rt-S z a jd ró l, Isz m á jliáró l és S zu eszrő l, a k ö v e tk e z ő k é rd e m e ln e k k ü lö n ö s felem litést.

P o r t - S z a j d, s z a b a d k ik ö tő v á ro s, 1862-ben ala- p i t t a t o t t ; e g y szig ete n fe k szik k é n y e lm e s k ik ö tő v e l és szép é p ü le te k k e l. L a k o s a in a k szá m a a το,οοο-et fe lü l­

h a la d ja , s a z o k n a k tö b b m int fele idegen.

(17)

13

A v á ro s e g y b a s á n a k , az Isz tm u s z -ta rto m á n y k o r ­ m á n y z ó já n a k szék h ely e ; s m inden te n g e ri h ajó zá ssal fo g la l­

kozó n em ze tn ek v a n itt kép v iselő je.

N a g y h á tr á n y á r a v a n a v á ro s n a k , h o g y ivóvízben szű k ö lk ö d ik , s a z t Isz m á jliá b ó l c sö v e k b e n v o lta k k é n y te ­ lenek o d a v ezetn i.

A h a jó k a t itt lá tjá k el vízzel, m e ly e t a c s a to r n a ­ tá rs a s á g a v á lla lk o z ó k n a k k ö b m é te re n k in t 2 f r a n k é r t a d '■1. A v á lla lk o z ó k a v izet a tá r s a s á g v a s v iz ta rtó ib ó l, c sö ­ v ekben, c z isz te rn a -h a jó k b a v ez etik , s ezen h a jó k g é p e i a z u tá n a v izet a n a g y h a jó k b a á tsz iv a tty u z z á k . A viz á r a

— k ö b m é te re n k in t — 2 és 8 fr a n k k ö z ö tt v álto zik . J e le n le g a c s a to r n a - tá r s a s á g e g y v ízv ez eték i á r o k n a k é p íté sé t terv e zi Isz m á jliáb ó l P o rt-S z a jd b a . S zélessé g e 1 m é te r lenne s 7 m illió f r a n k b a k e r ü l n e ; b iz to ssá g te k in ­ tetéb ő l a z o n b a n a m ai c ső v e z e té k és a s z iv a tty u m ű to v á b b ra is m e g m a ra d n a .

P o rt-S z a jd k iv ite le je le n té k te le n s n a g y o b b r é s z t c se k é ly m e n n y isé g ű p a m u tm a g ra szo rítk o zik , m ely ü z le tte l az a n g o l-e g y ip to m i b a n k o tta n i fiókja fo g la lk o z ik . A z 18.34. év b e n 151 hajó é rk e z e tt D a m ie tté b ő l, m e ly e k ezen á rú v a l v o lta k ra k o d v a , s a 3780 to n n á n y i ra k o m á n y 3 gőzösön E u r ó p á b a sz á llítta to tt.

A m i P o rt-S z a jd b e h o z a ta lá t ille ti, e te k in te tb e n az első h e ly e t a k ő szén fo g la lja e l; 1882-ben 469,385 to n n a ? 1883-ban 542,221 to n n a és az 1884. évb en 706,097 to n n a h o z a to tt be, m ely m e n n y isé g c sa k n e m k iz á ró la g a h ajó k sz ü k sé g le té n e k fed ezé sére szo lg ált.

A b e h o z a ta lb a n a m áso d ik h ely en az é p ítő a n y a g em lítendő.

A z 1884. é v b e n 21,700 to n n a h o z a to tt be. Jórm l tö b b m int az előző év b e n , m inek o k a, h o g y a sz ü k s é g le t e g y ­ részt P o rt-S z a jd fo ly to n o s n a g y o b b o d á s a , m á sré sz t a jo b b a d á n fa h á z a k b ó l álló a r a b v á ro s ré s z le é g é se fo ly tá n m in d ig em elk e d ik . A la k á s-sz ü k sé g n a g y o n ére z h e tő és a h á z a k k a l v aló ü z é rk e d é s a leg jö v e d e lm e z ő b b ü z le te k közé ta rto z ik . A z é p ítő k ö v e k n a g y o b b része A le x a n d riá b ó l

(18)

1 4

h o z a tn a k b e ; té g lá k D a m ie tté b ő l. A fa sz ü k sé g le t — m i­

u tá n az ép ítk ez és fe le tte e g y s z e rű — re n d k ív ü l n a g y . A b e h o z o tt fa n é g y ö tö d ré s z e fe n y ő fa és c s a k e g y ö tö d rész esik a tö b b i fa n e m e k re . A z é p itő fa le g n a g y o b b részét (1884-ben 1360 to n n át) az o s z trá k -m a g y a r m o n a rc h ia

szállítja ; je le n té k e n y m e n n y is é g S v éd - és N o rv é g o rs z á g b ó l is érk ezik .

E ze n k é t c z ik k tő l e lte k in tv e , az összes b e h o z a ta l az 1884. é v b e n 9700 to n n á r a te h e tő ; liszt n a g y o b b ré s z t O desszából, F iú m é b ó l és T rie s z tb ő l h o z a tik b e ; v á g ó ­ m a rh a M esszin áb ó l és C zip ru sb ó l k e r ü l p ia c z ra .

A b o rfo g y a s z tá s P o rt-S z a jd b a n n a g y o n je le n té k e n y ; az ide h o z o tt b o r o k k ö z t le g in k á b b a fra n c z ia és a g ö rö g sze rep e l, m in d a n n a k d a c z á ra a L lo y d -tá r s a s á g hajóin d a lm á t b o ro k is — k ü lö n ö se n L isszáb ó l — érk e z n e k id e ; a m e n n y is é g a z o n b a n szem b en a tö b b ié v e l e le n y é sz ő c se k é ly . A m a g y a r b o r o k a t a lig ism erik.

A z o s z trá k és m a g y a r s ö r ellen b en az itte n i p ia c z o t teljesen u ra lja . A g y a r m a tá r ú k b e h o z a ta la is je le n té k e n y : k á v é T rie s z tb ő l sz á llitta tik , a e z u k o r p e d ig c sa k n e m k i­

z á ró la g o s z trá k és m a g y a r g y á r tm á n y és c s a k k ev é s m en n y iség ű fra n c z ia s ü v e g e z u k o r k e rü l e la d á sra .

P a m u t-, k e n d e r- és g y a p ju fo n a d é k k ev é s h o z a tik be;

az o sz trá k és m a g y a r g y á r tm á n y b e h o z a ta la ezen u tó b b i c z ik k b e n a le g je le n té k e n y e b b .

S zin tén c s e k é ly a c z ip o -á rú b e h o z a ta la , m ely n él a fra n c z ia és svájezi g y á r tm á n y ú g y o lc só sá g a , m int t a r tó s ­ s á g a m ia tt k e d v e lte tik .

A z o s z trá k -m a g y a r m o n a rc h iá b ó l g y u jtó a n y a g o t, b ú to r t és kész r u h á t é v rő l év re tö b b e t h o z n a k b e ; b ú to ro k és ru h a k iz á ró la g m o n a rc h iá n k b ó l k e rü ln e k p ia c z ra és az o tta n i ízlésn e k teljesen m eg fe leln ek .

L á tn i te h á t, h o g y cz ik k e in k n e k v an kelendőség-ük az o tta n i v id é k e k e n : de fájd alo m , m in t a k é s ő b b i fejte­

g e té s e k b ő l lá tn i fo g ju k , a n y u g a t-e u ró p a i állam o k h o z k é p e s t — e ré ly s k e re sk e d e lm i tö re k v é s h iá n y á b a n — e té re n még- m in d ig h á tu l állu n k .

(19)

1 5

I s z m á j l i a , a h o m o k s iv a ta g k ö ze p én , a T im sah-tó p a rtjá n fekszik. A v á ro s je le n tő s é g é rő l, v a la m in t a rró l, h o g y az édesvizű c s a to r n a a te n g e r i c s a to r n á v a l itt össze v an k ö t v e : m á r em líté st te ttü n k .

Iszm ájlia új v á ro s, m ely a c s a to r n a ép íté se k ö v e t­

k e z té b e n k e le tk e z e tt. S zéles, b e fá sito tt, k ö v e z e t n é lk ü li u tczá iv al, e g y e m e le te s h á z a iv a l és k e r tje iv e l; á rn y é k o s tere iv el s az a la c s o n y fa la k sz e g é ly e z te t e l k e k k e l : k ö r ü l ­ belül oly b e n y o m á s t tesz re á n k , m int v a la m e ly b a r á t ­ sá g o s fü rd ő h e ly . L a k o s a in a k szá m a a 4000-t felülm úlja.

Iszm ájlia és P o rt-S z a jd k ö z ö tt m ég nin cs v a sú ti ö ssze k ö tteté s, s a p o sta - és s z e m é ly fo rg a lm a t a c s a to r n a ­ tá r s a s á g e g y g ő zö se teljesíti, m ely e g y ik n a p o n P o rt- S zajd b ó l Isz m á jliá b a , s a k ö v e tk e z ő n a p o n Isz m á jliá b ó l P o rt-S z a jd b a m eg y . Isz m á jliá b ó l S zu eszb e a z o n b a n m á r vezet v a sú t.

S z u e s z. A S zueszi ö b ö l v é g é n fekszik. E v á r o s o n á t tö rté n ik a fő k ö z le k e d é s E u r o p a s Dél- és K e le t-A z sia k ö zö tt. K a jró v a l s ig y E g y ip to m m a l az édesvizü c s a to r n a

és v a s ú t köti össze.

S zucsz em elk ed ése az id ő tő l k e z d ő d ik , h o g y a p o s ta ­ fo rg a lo m a k e le t és n y u g a t k ö z ö tt a Szueszi fö ldszoroson á t vévé ú tjá t. L a k o s a in a k szá m a a n n a k e lő tte c sa k 1500 vo lt, k ik e k ie tle n , te rm é k e tle n , viz n é lk ü li h e ly e n csa k te n g ő d te k ; m a a z o n b a n m á r tö b b m in t 18,000 la k o s a v an ,

S zuesz em eléséh ez az is h o zz ájáru l, h o g y a M e k k á b a z a rá n d o k ló k itt s z o k ta k h a jó ra s z á lln i; m e rt s o k a n , k ik Á z siá b ó l jö n n e k , szív ese b b en v á la s z tjá k a b izto s u ta t

K o n s ta n tin á p o ly és K a jr ó n , m int D a m a sz k u sz o n át.

A k e re sk e d e le m le g fo n to s a b b t á r g y a i ; a r a n y és ezü st E u ró p á b ó l S in a és In d ia r é s z é r e ; selyem K a lk u tta és S an g h a jb ó l, F ra n c z ia o rs z á g és A n g lia ré sz é re ; a r a n y : A u sz trá liá b ó l.

A c s a to r n a v á lla la t S zueszb en n a g y s z e rű k ik ö tő t é p ítte te tt. A zon fö ld n y e lv e t, m e ly a c s a to r n a to rk o latáig · terjed , fe ltö ltö tté k s v a s ú ti g á t a t e m eltek ra jta ; a v é g é n pedig, a k é t o ld alo n , k é t k ik ö tő v a n é p ítv e r a k tá r a k k a l,

(20)

ι 6

b e ra k o d ó h e ly e k k e l, h a jó g y á r a k k a l. A z e g y ik k ik ö tő b e n a c s a to rn á n á t já ró h ajó k , a m á sik b a n az e g y ip to m i h ajó ra j s m ás, in k á b b c sa k a V ö rö s te n g e re n já ró h ajó k h o rg o n y o z n a k .

V issz a té rv e a te n g e ri c s a to r n á ra : az ép ítő v á lla la to t s a p é n z ü g y i á lla p o to t ille tő le g a k ö v e tk e z ő k é rd em eln ek em lítést.

A tá r s a s á g 1854-ben a l a p i t t a t o t t ; a v é g le g e s e n g e ­ d é ly t az 1856. ja n u á r 5-én k e lt fe rm án á lta l n y e rte , s

»C om p ag n ie u n iv e rse lle du c a n a l m a ritim e de Suez« czím a la tt 99 é v re k a p o tt s z a b a d a lm a t: m ely idő u tá n a c s a ­ to r n a E g y ip to m tu la jd o n á b a m eg y át.

A ré s z v é n y tő k e elein te c s a k 200 m illió fr a n k r a rú g o tt, k é s ő b b a z o n b a n ez ö sszeg e lé g te le n n e k b iz o n y u lt s ú ja b b tő k é k e t k e lle tt e lő te re m te n i, m i is a k ö v e tk e z ő m ódon e s z k ö z ö lte te tt: 100 m illió fra n k é rté k b e n elsőb b ség i k ö tv é n y e k a d a tta k k i ; 84 m illió fr a n k k a l m e g v á lto tta m a g á t az e g y ip to m i a lk irá ly azon k ö te le z e ttsé g tő l, h o g y a tá r s a s á g s z o lg á la tá ra m u n k á s o k a t á llíts o n ; 1871-ben 12 m illió fr a n k e re jé ig 8 0/„-o.s b o n s tre n te n a ire s -e k b o c s á t­

t a t ta k k i; a m é g ezen felü l sz ü k s é g e lt összeg ré szb en te lk e k elad á sa, ré sz b e n p e d ig szin tén v á lts á g d íja k á lta l h o z a to tt be, a m en n y ib en a tá r s a s á g b iz o n y o s jo g o k ró l le m o n d o tt, m e ly e k a sz a b a d a lo m é rte lm é b e n ő t ille tté k m eg.

A jö v ed ele m a tá r s a s á g s E g y ip to m k ö z ö tt lesz szé to sz tv a . U tó b b i e z é rt a szü k sé g es te r ü le te t in g y e n a d ta , s az o rs z á g k ő b á n y á it re n d e lk e z é sre b o c s á to tta .

A ré sz v é n y e se k re n ézve az ed d ig i ü z le te re d m é n y m é g nem v a la m i e lő n y ö s ; de a c s a to r n á n á t való fo r­

g a lo m g y o rs em e lk e d é se szép jö v ő re a d k ilá tá s t, s a h a sz o n m inden e se tre te te m e s lesz, h a azon 9 m illió to n n á t te v ő h a jó fo rg a lo m , m ely a n n a k elő tte a jó r e m é n y s é g fo k a k ö rü l v é v é ú tját, le g a lá b b n a g y részb en , ez u tá n a Szueszi

c s a to r n á r a fog· á tte re lte tn i.

(21)

i 7

B e v é te li tö b b le t első ízben az 1872. év b e n m u ta t­

k o z o tt 2.071,279 fra n k n y i ö ssze g g el, de m á r 1883-ban a b e v é te li tö b b le t 35.863,541 f r a n k r a em e lk e d e tt.

Λ ζ 1883. év z á rsz á m a d á s á b ó l a k ö v e tk e z ő fő b b a d a ­ to k a t v eszszü k k i :

b e v é t e l ... 68,523,344 fr a n k k ia d á s ... 30,772,248 » t ö b b l e t ... 37.751,096 » az a la p s z a b á ly s z e rü 5 % -n y i t a r ta lé k 1.887,555 » n e t t o t ö b b l e t ... 35.863,541 »

A c s a to r n á ra 1883. v é g é ig , az összes é p ítk e z é se k e t és b e re n d e z é se k e t, v a la m in t a c s a to r n a ja v ítá s a s a k ö l­

csönből szárm azó k ö lts é g e k e t b e le é rtv e : 488.055,019 f r a n k o t a d ta k k i; m ig a tá r s a s á g tu la jd o n á t k é p e z ő é p ü le te k , k ü lö n féle sz e relv én y e k , v a la m in t a d isp o n ib ilis és re a liz á l­

h a tó v a g y o n 72.660,223 f r a n k r a v o lta k b ecsü lv e.

A d íjszab á st a c s a to r n á n á tjá ró h a jó k ra n ézve e g y n em zetközi b iz o tts á g 1873-ban K o n s ta n tin á p o ly b a n a k ö v e tk e z ő le g á lla p íto tta m e g : m inden ig é n y b e v eh e tő h e ly é rt, m e ly e t a h ajó n h a sz o n n a l le h e t é rté k e s íte n i: díj fiz e te n d ő ; m ig azon h ely , m ely a h ajó zá s cz éljáb ó l s z ü k ­ séges, m int .szénraktár, a g é p és k a z á n h ely iség e , stb . : díjm entes. E g y re g isz te r-to n n a e g y e n lő 100 a n g o l k ö b lá b , v a g y 2'83 k ö b m é te r h a jó ü rre l. A díj — k iv é te l és k e d v e z ­ m én y n é lk ü l — m inden h a jó tó l b eszedendő s e g y to n n a s e g y u ta s u tá n 10 f r a n k n á l tö b b nem lehet.

A díj m e g s z a b á s á n á l — m in th o g y a c s a to r n a h iv a ­ ta ln o k a i a h a jó s k a p itá n y o k á lta l fe lm u ta to tt la js tro m o t a h ajó iir té n y le g e s fe lh a sz n á lá s á v a l ö ssz e h a so n lítjá k — k ö n n y e n v é le m é n y k ü lö n b s é g á llh a t elő, m e ly e t az o n b an az Isz m á jliáb a n állo m áso zó fo rg a lm i fő n ö k re n d e se n elő­

z é k e n y e n k ie g y e n lít.

É rd e k e s tu d n i, h o g y a re g is z te r-to n n a u tá n s z á m íto tt io fra n k n y i díj m á r fedezve v a n azon b iz to sítá si díj m e g ­ ta k a r ítá s a á lta l, m e ly e t fizetni k ellen e, h a a h ajó a J ó ­ re m é n y sé g fo k a k ö rü l v e n n é ú tját. A z o n tisz ta haszon, m ely az út id ején ek m eg rö v id íté se á lta l áll elő, szintén

2

(22)

to n n á n k in t io f r a n k r a te h e tő . 1885. ja n u á r i-seje ó ta a díjat 50 centim m el le sz á llíto ttá k , ú g y h o g y m ost a n e tto re g isz te r- to n n á é r t 9 fr a n k 50 centim fizetendő.

A c s a to r n á b a n lév ő h a jó k ú tja , a k ité rő h e ly e k rő l b e é rk e z ő tá v ir a to k n y o m á n s m in ta k é p e k se g é ly é v e l, m e ­ ly e k e n a h a jó k já r á s a ide- s to v a to lh a tó z á sz ló c sk á k k a l v a n k itü n te tv e : p o n to s a n k ö v e th e tő ; ú g y h o g y a h a jó k ­ n a k a k ité rő h e ly e k r e v a ló b e f u tá s á t s o tta n i ta r tó z k o d á ­ s á t ille tő le g a szü k sé g es in té z k e d é se k tá v ira ti ú to n k ö n n y e n esz k ö zö ltetn ek . A k ité rő k n é l a ltisz tv ise lő k sz á m á ra la k á s o k v a n n a k b eren d ez v e, o ly fo rm á n , m int a h ajózási zsilip ek n él sz o k o tt lenni.

A h a jó fo rg a lo m ra n ézve ig en érezh e tő h á trá n y , h o g y a c s a to r n a á th a jó z á s a a r á n y la g s o k id ő b e k e r ü l; s m in t­

h o g y a h a jó k szá m a év rő l é v re n ö v ek szik , fe n n a k a d á s é s k ése d elem g y a k r a n előfordul. H o g y e b ajo n seg ítv e leg y en , a c s a to r n a -tá r s a s á g ig a z g a tó s á g á n a k k e z d e m é n y e z é sé re 1884. jú n iu sb a n e g y n em ze tk ö zi b iz o tts á g ü lt össze P a r i s ­ b an , m e ly n e k fe la d a ta v o lt a k é r d é s t ta n u lm á n y o z n i, s a b aj o rv o s lá s á ra ja v a s la to t ten n i. E b iz o tts á g b a n v o l t : 8 fran cz ia , 8 a n g o l, 1 ném et, 1 o sz trá k , 1 orosz, 1 h o llan d i, i olasz s i s p a n y o l. M inek u tá n a a k ik ü ld ö tt 8 ta g ú a l­

b iz o tts á g a h e ly szín é n is ta n u lm á n y o k a t te tt, e n n e k ja v a s ­ la t a it e lfo g a d v a , a n a g y b iz o tts á g 1885. fe b ru á rb a n azon m e g á lla p o d á s ra ju to tt : h o g y a b a jo n a c s a to rn a m élyítése és szélesbitése á lta l le h e tn e a le g jo b b a n segíteni. A m é ly ­ sé g 9 m éter, a szé le sség p e d ig 65 és 75 m é te r k ö z ö tt len n e s a h a jlá s o k a t is tá g a s a b b a k k á k e lle n e tenni. M ind ezen m u n k á la to k 206.467,011 f r a n k b a k e rü ln é n e k .

L e g ú ja b b h ir sze rin t a c s a to rn á n á t in d u ló h a jó k v illa m o s v ilá g ítá s s a l leszn e k e llá tv a , s en n e k se g é ly é v e l —- az éj id ejét is k e llő le g fe lh a sz n á lv á n — a S zueszi c sa to rn a

15 ó ra a la tt lesz átsze lh ető .

A c s a to r n a ed d ig i fo r g a lm á ró l s e n n e k e m elk e d ésérő l a k ö v e tk e z ő k im u ta tá s o k a d n a k h ű k é p e t.

ι 8

(23)

i 9

F org a lo m a hajók szá m a s 1876-tól I

a to n n a ta r ta lo m szerint 884-ig.

K V J1 aj ó k sz;ii in a Tonnát ártalom

I1S7O 14 57 2.096,772

. S 7 7 r 063 2.355,448

1878 1593 2.269,678

1879 1 477 2.263,332

1880 2026 3.057,422

1 88 J 2727 ^4 co 0

1882 3198 5.074,801

1883 3307 5.776,823

1884 3284 5.871,5ο1

F o rg a lo m : lobogó, a hajók sz á m a s a ton n a ta rta lo m szerint 1869. n o v e m b e r 16-tól 1870. julius 31-ig.

T. 0 1) 0 g ő H ajók száma T orm atartalom

a n g o l . 1 7 7 1 5 8 ,3 2 3

íra n c z ia 4 1 4 1 , 0 0 3

eg y ip to m i 2 3 1 5 ,2 5 1

o sz trá k és m a g y a r T T 7 , 4 1 4

e g y é b . 1 0 ,7 3 3

Ö sszesen 2 6 2 2 3 2 , 7 2 4

Az 1874. é v b en .

L 0 1) 0 g ó Hajók száma T o n n atartalo m

a n g o l ... 1-7 9 7 , 4 9 5

ira n c z ia . . . . 87 222,945

olasz . . . . . 3 4 , 4 9 6

o sz trá k és m a g y a r 6 t 8 4 4 5 9

h o lla n d i . . . . . · 53 106,422

n é m e t ... · 31 39,842

sp a n y o l . . . . • ■ 27 50,417

tö rö k ... . · 15 r3 , 7 9 2 n o r v é g ... . . 8 i3,4 8 9 o rosz ... • ■ 7 1 i, 9 7 8 e g y é b ... • · 25 19,635

( Isszcsen · 1274 2.394,670

2*

(24)

2 0

Az 1877. é v b e n .

L o b o g ó H a jó k száma T o n n atartalo m

a n g o l ... . 1303 2.099,233 f r a n c z i a ... 85 2 3 3 , 7 5 9 h o l l a n d i ... 03 155, 8 74 olasz ... 5« 8 5,5<Jb o s z trá k és m a g y a r . 40 7 3 , 3 4 4 n é m e t ... 40 56,842 s p a n y o l ... 2 I 50,826 d á n ... 15 23,580 n o r v é g ... 12 21,027

e g y ip to m i... 9 7,014

s v é d ... 3 2,505

e g y é b . . . 8 9 , 4 3 9

Ö sszesen . • 1663 3-4 i 8 , 9 4 9 1877-ben 70,197 u ta s u ta z o tt á t a c s a to rn á n .

A z 1882. év b e n .

L o b o g ó H a jó k száma T o n n atarta lo m

a n g o l ... • 2565 5-7 9 4,7 8l f r a n c z i a ... 165 4 0 5,858 h o l l a n d i ... 103 2 5 4 , 4 7 5 n é m e t ... 109 1 7 7 , 1 7 2

o s z trá k és m a g y a r . 07 121,912

o lasz ... 61 1 5 3 , 4 9 4 s p a n y o l ... 32 78,864 tö rö k és e g y ip to m i .

n o rv é g és s v é d . . .

31 2 5 , 0 7 5

. 20 3 5 , 5 0 3

o ro sz ... 18 36,062 b e l g a ... 13 2 4 , 3 2 7 s i n a i ... 4 5 , 6 8 5 p o r t u g a l i ... 2 2 , 7 9 4 d á n ... . 2 2 , 7 8 4

e g y é b ... 6 3 , 3 3 7

Ö sszesen . • 3 1 9 8 7.122,123

1882-ben 124,938 u ta s u ta z o tt á t a c s a to rn á n .

(25)

Az 1883. évb en .

L 0 b 0 g ő Hajók száma Xonnatartalom

a n g o l ... • 2537 4.406,088 f r a n c z i a ... 272 557,088

h o lla n d i . . . 124 229,302

n é m e t ... 122 156,309

o s z tr á k és m a g y a r . 67 98,684

o la sz ... 63 131,954 s p a n y o l ... 51 106,953

s v é d é s n o r v é g 19 25,400

o ro sz . ... 18 28,069

t ö r ö k é s e g y ip to m i . 12 9,676

b e l g a ... 12 0 ,2 4 5

p o r t u g a l i . . . . I 880

d á n ... -? 1,882 e g y é b ... 7 6,332

Ö ssz e se n . • 3307 5-775,862

1 8 8 3 -b an 119,177 u ta s u t a z o t t á t a c s a to r n á n .

A z 1884. é v b e n .

L 0 b 0 g ( ') Hajók száma Tonnatartalom

a n g o l ... • 2474 4.466,930 f r a n c z i a ... 300 567,874

h o lla n d i . . . . 145 264,240

n é m e t ... 130 168,904

o s z tr á k és m a g y a r 65 106,368

o la s z ... 54 I 14,246 s p a n y o l ... 46 96,351

s v é d és n o r v é g . 18 24,236

o ro s z ... ο 29,616 j a p á n i ... 13 12,566

tö r ö k és e g y ip to m i . 8 4,507

b e l g a ... 5 7,162 p o r t u g a l i ... 4 2,824 e g y ób ... 5 5,677

Ö sszesen . ■ 3284 5-871,501

A lo b o g ó sz e rin t le g jo b b a n v o lt k é p v ise lv e A n g lia , u tá n a jö n F r a n c z ia o r s z á g : m íg az o s z trá k -m a g y a r m on-

(26)

2 2

a r c h ia c sa k az ö tö d ik h e ly e t fo g la lja el, s H o llan d ia és N é m e to rsz á g elő tte á lln a k , ső t to n n a ta r ta lo m ra nézve m ég O la sz o rsz á g is m a g a m ögé szorítja.

A

¥ '<·

A S zueszi c s a to r n á r a v o n a tk o z ó fő b b a d a to k e lő ­ a d á s a u tá n a z o n k é rd é s m erü l f e l: h o g y a te n g e ri hajózás m ai á lla p o ta s a je le n le g i k e re sk e d e lm i és e g y é b v iszo n y o k m e lle tt, a Szueszi c s a to r n á r a — é r tjü k m á r m o st m indig c s a k a te n g e r i c s a to r n á t — m ily jö v ő v á r ?

E k é rd é sn é l fo n to s sz e re p e t já ts z ik azon k ö rü lm é n y , h o g y ú g y a F ö ld k ö z i, m in t a V ö rö s te n g e r szűk v o lta m ia tt in k á b b c sa k g ő z h a jó k h a s z n á lh a tjá k a c sa to rn á t·

F ö lö tte sze ren c sé s ö ss z e ta lá lk o z á sa a k ö rü lm é n y e k n e k , h o g y a S zueszi c s a to r n a a k k o r k é s z ü lt el, m időn a gőz se g ítsé g é v e l a te n g e r i hajó zás m á r oly s z a b a d és bizto s m o z g é k o n y s á g o t n y e r t, a m ily en a V ö rö s te n g e r e n v aló v e sz é ly te le n já rá s h o z szü k ség es.

A S zueszi c s a to r n a jövője szoros k a p c s o la tb a n áll te h á t azo n k é r d é s s e l: k é p e s e k - e é s m i l y á r u k k a l k é p e s e k a g ő z h a j ó k , a c s a t o r n á n á t a z I n d i a i o c z e á n b a v e z e t ő ú t v o n a l o n , a z A f r i k á t m e g ­ k e r ü l ő v i t o r l á s h a j ó k k a l v e r s e n y e z n i ? S m in th o g y ú g y a gőz, m in t a v ito rlá s h a jó k é p íté sé b e n az ú ja b b id ő b en n a g y h a la d á s é s z le lh e tő : a h a rc z erős lesz.

A S zueszi c s a to r n a v ito rlá s h a jó k n a k , á lta lá b a n , nem a lk a lm a s. M int m á r e m líte ttü k , a F ö ld k ö z i s a V ö rö s te n g e r s z ü k e k . A z e llen sz elek et nem le h e t ezek vizén id e­

jé b e n k ik e r ü ln i; m íg a J ó re m é n y s é g fo k á t k ö rü lh a jó z v a , az A tla n ti és In d ia i oczeán o n , a p a s s z á t és m onszun szelek, a k ü lö n b e n is tá g a s vizen, n a g y e lő n y é re v a n n a k a v ito rlá s o k n a k . M in d a z á lta l a F ö ld k ö z i te n g e r k ik ö tő ib ő l m é g a v i t o r l á s h a j ó k is in k á b b fo g já k h a sz n á ln i a c s a to r n á n át, m in t az A fr ik a k ö rü l v ez ető u ta t, m e rt a z o k n a k é p e n a n n y i id ő b e k e r ü l az ú t P o r t S zajdig, m in t G ib ra ltá rig .

Á lta lá n o s s á g b a n te h á t a z t m o n d h a tju k , h o g y ezen tú l a F ö ld k ö z i te n g e r k ik ö tő ib ő l, ú g y a v ito rlá s, m int a gőz·

(27)

2 3

hajó k , keleti ú tju k b a n , a S zueszi c s a to r n á t fo g já k fe lh a sz­

nálni, m íg az A tla n ti o cz eán k ik ö tő ib ő l a v ito rlá s o k ezen tú l is A frik á t k e rü le n d ik m e g ; a g ő z h a jó k le g n a g y o b b része az o n b an u tó b b i k ik ö tő k b ő l is S z u e sz n e k v e e n d i ú tjá t.

Az új ú tr a n éz v e a le g e lő n y ö s e b b e n fe k ü sz n e k az A d ria i te n g e r k ik ö tő i. K ü lö n ö s e n k itű n ik ez a k ö v e tk e z ő ö sszeállításb ó l, m e ly b e n a m e g ta k a r íto tt ú t s z á z a lé k o k b a n is ki v a n fejezve.

A z út, m e ly e t a h ajó H a m b u r g b ó l C zeilonig a Jó- re m é n y sé g fo k a k ö rü l tesz 14,600 te n g e ri m érfö ld hosszú, m ig a S zueszi c s a to r n á n á t 7610 te n g e ri m érfö ld d e l rövi- ck'bb : a m e g ta k a rítá s te h á t 4 8 °/0 ; M arsz eilb ő l C zeilonig a Jó re m é n y s é g fo k a k ö rü l az ú t 14,500 te n g e ri m érföld, S zueszen á t p e d ig c s a k Ooio te n g e r i m érfö ld , a m e g ta k a rítá s 62 °/0 ; bilim é, T rie s z t s V e le n czé b ő l C zeilonig 15,480 te n g e ri m é rfö ld n y i u ta t k ellen e A fr ik a k ö rü l ten n i, a S zueszi c sa­

to rn á n á t p e d ig c s a k 5220 te n g e ri m érfö ld et, a m e g ta k a rítá s te h á t 10,260 te n g e r i m érföld, v a g y is 6 5 °/0. K ie m e ljü k itt, h o g y a F ö ld k ö z i te n g e r, s k ü lö n ö se n az A d ria i te n g e r k i­

k ö tő i n em csa k In d iá ra , de A u s z trá liá ra n ézve is, k e d ­ vező ú tv o n a la t n y e r te k a S zueszi föld szo ro s á tv á g á s a á lta l.

A mi a k é rd é s azon ré s z é t il le t i : v alljo n , m ily á r u k a t fo g n a k a c s a to rn á n á t s z á llíta n i? ú g y e r re n ézve csa k is az á r u k m i n ő s é g e é s t é r f o g a t a le h e t d ö n tő . O ly á rú k , m e ly e k e t g y o r s a n k e ll szállítani, v a g y az é rt, m e rt d iv a te z ik k e k , v a g y p ed ig , m e rt a h o ssz a b b úton m in ő sé g ile g s e se tle g m e n n y isé g ile g v eszíten ek , to v á b b á o ly á ru k , m e ly e k té r f o g a ta k i s e b b : a rö v id e b b utón, és p ed ig , b á r d r á g á b b v ite lb é r m ellett, g ő z h a jó k o n fo g n a k s z á llít t a tn i; m ig azon á r u k a t, m e ly e k n é l ezen te k in ­ tetek elesnek, v ito rlá s h a jó k o n , a h o ss z a b b de o lcsó b b utori k ü ld ik a J ó re m é n y s é g fo k a k ö rü l. A F ö ld k ö z i te n g e r k ö rü l la k ó n é p e k é lelm essé g étő l s e ré ly é tő l fo g fü g g n i, h o g y a n y u g a te u r o p a ik k a l — ú g y v ito rlá s hajóikkal^

m int á lta lá b a n — k iá lljá k a v e rse n y t, a v a g y h o g y é p e n az o k k a l szem ben fö lé n y t n y e rje n e k .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Szocialista Irodalomtörténeti Munkaközösség május 23- án tartott ülésén Jordáky Lajos „A romániai magyar szocialista irodalom problémái&#34; cím­.. mel

(Első analitika, Első könyv, 30. július 26-án Gamal Abdel Nasszer egyiptomi elnök bejelentette a Szuezi-csatorna államosí- tását. A francia kormány a britekkel közösen

• Tócó csatorna és kapcsolódó létesítményei Részletes Környezeti Hatásvizsgálata. • Vekeri evezőspálya

méterrel lesiilyedt az egész felső része, míg alsó fele a rajta lévő akácfákkal és árpaföldekkel együtt rátorlódott az előtte lévő búza- földre. Ez az előbb

Szisztematikusan vizsgálja a modell egyes paramétereinek (fehérje dielektromos állandója, csatorna szelektív sz r jének hossza és átmér je) hatását a csatorna Na +

Az ADPR hatását már izolált membrános mérésekben is vizsgálták (52), és igazolták, hogy közvetlen módon aktiválja a TRPM2 csatornákat.. Bár ez a tanulmány főként a

Bár a korábbi, döntően egészsejtes méréseken alapuló tanulmányok számos molekulát azonosítottak, amelyek befolyásolhatják a TRPM2 csatorna működését, az ilyen

Értékesítési csatorna, logisztika, tranzakciós funkció, értékesítést támogató funkciók, push stratégia, pull stratégia, klasszikus értékesítési út, tranzit

Két pórus domain-nel rendelkező K + csatorna (K2P) Nagy konduktanciájú Ca 2+ aktiválta K + csatorna (BKCa) Közepes konduktanciájú Ca 2+ aktiválta K + csatorna (IKCa)

B. Forster Gyula ig. Akadémia folyó hó 20-án tartott ülésében életem 80-ik évfordulójáról Nagyméltóságodnak kegyes meg- emlékezéseért és az ugyanezen ülésből kelt

Folyó évi április havi exportunkban első helyen majdnem 6 milliárd koronával a liszt áll, e hónapban a kivitt liszt mennyisége csak egyhatoddal volt kevesebb, mint a folyó év

évi január hó 28—án a bécsi tőzsdén jegyzett effektív magyar korona- árfolyam paritásával az egyszerű átlagszámi- tás szerint 67 svájci frank volt. január hó 28-án is

A csatorna mentén és Egyiptomban alakították ki 1916-ra a Brit Birodalom legnagyobb katonai támaszpont- ját, ahol a brit csapatok mellett ausztrál, új-zélandi és indiai

A háborús győzelem után a csatorna továbbra is kiemelt szerepet játszott London gazdasági és stratégiai elképzeléseiben, a vízi útvonalra ezután is a Brit Birodalom

Elnök ur kifejti, mikép a Láchíd-társaság ezen eszközöket ingyen kölcsönzé oda, sőt azok elvitelükkor nem is mutattattak be, hogy följegyeztethetének, sőt

A NYUDUVIZIG területén négy vízfolyás mentén (Principális-csatorna, Kis- komáromi-csatorna, Zala-Somogyi-határárok, Orosztonyi-patak), településhez nem köthetően volt

április 23-án teljesített üzemlátogatások keretében három létesítmény működését tanulmányozhatták a hallgatók: a Kiskörei Duzzasztó (és hozzá

S ha József Ferencz főherczeg úr Ő Fenségé- nek a konstantinápolyi magyar tudományos intézet igazgató- tanácsa alakuló ülésén mondott beszédében felvetett eszméjét

Ha ilyetén módon megkeressük Társaságunk kapcsolatait a paedagogiai élet jelenségeivel, nem hagyhatjuk említés nélkül, sőt büszkén sorozhatjuk Társaságunk elmúlt

A folyami hajózásra is alkalmas kapacitású Ny–K irányú csatorna vállalhatatlan mérték ő környezeti változással, természet- és tájrombolással, természeti

április 23-án teljesített üzemlátogatások keretében három létesítmény működését tanulmányozhatták a hallgatók: a Kiskörei Duzzasztó (és hozzá

(Csak az érdekesség kedvéért említjük, hogy Huffman kód esetén bináris forrás szimbólumonkénti kódolásánál ezt a kérdést fel sem tehettük, mert értelmetlen lett

gyobb földbirtokok alapvető összeírását a folyó évi február hó 29-i állapot szerint l'oganatosította, s intézkedett arról is, hogy a folyó évi március hó