A részvényvagyon értékének csökkenése a magyar korona újabb hanyatlása óta

Download (0)

Full text

(1)

ÁRSTATISZTIKA És PÉNZÚGY

III.-llllllllllluilulllIll-IIIIIIIIlül-Ill-lllllllllllllll.Ill-Ill!Ill.-Illlllll'llllll-lllll-II-l-.lui-.l-Ill-llllllllllllillüllli ____ Ill.-Ill

A részvényvagyon értékének csökkenése a magyar korona újabb hanyatlása óta.

Diminutiou de la raleur des fonols-sociaua: olepuis la baisse re'eente de la couronne.

Résumé. Clest un phénomene caracte'ristigue pour la Hongrie ollapres la guerre mondiale, gue les fonds--soeiaur; places en sociétés anonymes en valeur intégrale valent en général, suivant lappre'ciation (! la Bourse, apres la guerre considérablement moins gue les capitaux originaux euoage's Les papiers- ialeurs ne représentaient suivant les cours de la Bourse au mois de novembre 1923 guu peu pros 4')/o de la valeur olu temps de paix. Dans Zinter- valle la valeur de la couronne hongroise oliminua suivant la moyenne des cotes de Vienne de 260/0 et, par contre, le cours oles papir/re valeurs exprimé en couronnes liongroises nlaugmenta gue dans une mesure fort modigue. Si nous caleulons la valeur de la partie prépondérante des actions cote'es a la Bourse de Budapest, nous epereeoons, gue la valeur des sociétés anonymes oliminuait du 21 novembre 1923 au 28 janvier 1924 de 1826 millions de francs suisses a 1545 millions de francs suisses. De la sorte, le fonols—social place en sociétés anonymes et pris en consideration cette fois—ei a subi pendant les derniers deux mois une perte (le 281 millions de franes suisses. Cette perte, va gue les entreprises sont presgue sans exception estime'es au-dessous de leur valeur, ne peut c'tre considerée gue comme transitoire, par eonse'guent, provisoirement du moins, llégalisation de cette perte est a espe'rer.

Az Ausztriának nyujtott nemzetközi köl- csön lehetővé tette —— mint az a Magyar Statisztikai Szemle 6 számában közölt érde- kes grafikonből is kitűnik, hogy Ausztria

valutaja az elmult évben a középeurópai álla—

mok valutai között a legnagyobb stabilitást tudta felmutatni. Remélhető, hogy Magyar—

ország által felveendő külföldi kölcsön is módot fog nyujtani egy allandőbb jellegű értékmérő biztosítására, s így pénzünk értéke a jövőben mar nem fogja az utolsó évek óriási ingadozásait követni. Meg fognak tehát ezzel kapcsolatban szűnni az elértéktelenedő pénztől való menekülés gazdasági tünetei.

Az elértéktelenedő korona terelte erőseb- ben a belföldi tőke figyelmét a részvényval—

lalatok felé, a stabilizálandő koronához fűződő biztonsag érzete pedig lehetővé teszi azt, hogy a külföldi tőke fokozottabb mértékben

érdeklődjék a magyar értékek iránt.

Az itt érintett helyzet előestéjén jelentős érdekkel bír annak vizsgálata, hogy mily ér- téket képviselnek a világháború előtti érté- kükhöz képest a magyar értékpapírok egy stabil valutaértékben kifejezve. A Magyar

Statisztikai Szemle éppen ezért a legutóbb

megjelent 9—12. számában bő s rendkívül nagy számításokkal járó áttekintést nyujtott a részvénypiac háború előtti és utáni alaku- lásáról. A legutolsó időpont azonban, mellyel a Szemle idézett cikke foglalkozott, 1923. évi november hó 21—e volt, mely idő óta a ma- gyar korona zürichi jegyzése 003 centime—

ról 002 centime—ra, az effektív magyar ko—

rona bécsi jegyzése pedig 215—220 osztrák koronáról 160 osztrak koronára sülyedt. E kö- rülmény újból rendkivül aktuálissá teszi annak vizsgálatát, hogy a magyar korona újabb ha—

nyatlása, ha talán csak időlegesenIS a rész—

vényvag yon értékének mily mértékű változa- sát vonta maga után.

A budapesti tőzsdei forgalomba bevezetett részvények túlnyomó részének értékét kisza- mítva, azt látjuk, hogy a számbavett rész—

vényvállalatok értéke 1923. évi november hó 21—től 1924. évi január hó 28—ig 1.826 millió svajci frankról 1.545 millió svajci frankra csökkent. A részvényvallalatokba fektetett s ez alkalommal figyelembe vett tőkének tehat a legutóbbi két hónap alatt 281 millió svajci frank értékvesztesége volt. Ezt az értékvesz—

teséget szembe állítva a magyar korona ér—

tékveszteségével, látjuk, hogy a veszteség az értékpapíroknal 15'30/0-ot tett akkor, amidőn a magyar korona értékvesztesége %% volt.

Az értékpapíroknak tehát ahhoz, hogy a mult évi november hó 21--l tényleges s viszonylag elég alacsony értéket elérjék, a f. évi január hó 28-i árfolyamokhoz képest egy valtozat- lan koronaarfolyamot feltételezve, 180/o'kal kellene emelkedniök.

Megjegyzendő, hogy a számítások alapjául ezúttal sem szolg'tlhattak a tőzsdén jeg yzett összes részvények hanem csak az alabb kö—

vetkező táblázatban (lasd a 18— 22. oldalakon

lévő táblázatot) felsorolt vállalatok részvényei.

(2)

__17__

1. szám.

, táblázatokban szereplő vállalatok részvé-

nyei ugyan a tőzsdén jegyzett összes válla- latok részvényeinek több mint 80 '/0-át képe- k s ennélfogva általános következtetésekre elég biztos és szilárd alapot nyujtanak. A Szemle utolső számában szereplő vállalatok közül több vállalat időközben tőkeemelést hajtott végre s ezeknél nem lehetett a táblá—

t zatban feltüntetett egy részvényre eső értéket egyszerűen viszonyítani a mult évi novemberi

tértékhez. Kísérletképen itt a mostani érték

1 kiszámítása azon feltevés alapján történt, hogy mennyi lehetne a mai árfolyam figyelembe- vételével a részvény értéke. ha időközben 'nem lett volna tőkeemelés. E feltevés mel—

lett az értékszámítás a szóbanforgó néhány vállalatnál úgy történt, hogy a január 28-i részvényárfolyam értékéből levonatott a tőke—

emeléssel kapcsolatos részvényszámemelke- désnek megfelelő rész (t. i. ha 2 régire ada- tott 1 új, akkor a befizetés egyharmadrésze) s e művelet végrehajtása után fennmaradó összeghez hozzáadatott a január 28—i árfo- lyamből a régi részvényeknek az új részvénybe, illetve részvényekbe átosztődott hányada (t. i.

ha 2 régi részvényre 1 új adatott, akkor a január 28-i árfolyam egyharmadrésze). Ez a mód nem tökéletes ugyan, de csak így lebe—

tett a több megkísérelt módszer közül, abban az esetben, ha mint az alábbi táblázatban egy részvényre vonatkozólag végeztetnek a számí- tások, a legjobban megközelíteni a régi rész- vényállománynak leginkább megfelelő való- szinü árfolyamot, E számítási mód szerint megállapított árfolyamok és az ezen alapon kiszámított svájci frankértékek a táblázatok- ban csillaggal vannak megjelölve s mindössze csak hat vállalatra vonatkoznak s ennélfogva a végeredményre lényeges befolyást nem gyakorolhatnak. Meg kell azonban jegyezni azt, hogy néhány vállalatot, miután a tőke- emelésre vonatkoző adatok nem állottak min-

den esetben rendelkezésre, ki kellett hagyni

a táblázatokból s ennélfogva ezúttal néhány vállalattal kevesebb szerepel a táblázatokban,

mint a Szemle 9—12. számában.

Az összes számbavett részvényvállalatok tőzsdei értéke, mint azt már fentebb említet- tük, 15'3l/0-os visszaesést mutat. A visszaesés mértéke azonban a részvényvállalatok külön- féle csoportjaiban igen különböző. A véglete- ket képviselik a biztositóintézetek viszonylag fendkívül kicsiny 30/0—os és a gőzmalmok a

feltűnő nagy 4lO/0'OS értékcsökkenéssel. Az

lagon aluli értékveszteséggel bírnak a sör—, zesz— és eukoripari vállalatok (8 Vo), a vas—

a fémművek (SW/0), a bánvavállalatok (go/0),

illamossági vállalatok ( lO'l/O), a textilipari

vállalatok (120/0) és a vegyipari vállalatok

(lép/0). Majdnem elérik az átlagos vesztesé- get a pénzintézetek 1480/0—kal és valamivel túlhaladják a téglagyárak lövo-kal. Tekin- télyes és 27"/0—kal az átlagot is erősen meg- haladó s számszerűleg is nagy összegre rúgó az értékvesztesége a gépgyáraknak. A könyv—

nyomdáknál is igen nagy 3370—es értékveszté—

séget találunk, ez a szám azonban a legna- gyobb nyomdavállalatnnk, az Athenaeum adatai nélkül jött létre. Ha az Athenaeum nyomdát, mely időközben egy nagyarányú tőkeemelési műveletet hajtott végre az előbb említett mő—

don, szintén számbavesszük, akkor a nyomda—

vállalatoknál az értékveszteség megközelíti az 50*'/0-ot.

A részvények darabonkinti értéke az álta-

lános értékcsökkenés, valamint az időközi tőkeemelések által előidézett értékfelaprőzás folytán újabb csökkenést mutat. Az 19l3. év végén a budapesti értéktőzsdén jegyzett rész- vények értéke darabonkint átlag 694 svájci frank volt. Az 1924. évi január hó 28—án a bécsi tőzsdén jegyzett effektív magyar korona- árfolyam paritásával az egyszerű átlagszámi- tás szerint 67 svájci frank volt. Ertékben 1924. január hó 28-án is a legdrágább rész- vények a biztosítók és bányavállalatok, me- lyek átlagosan 234, illetve 155 svájci frankot értek. Jelenleg a budapesti tőzsdén a magyar

koronaárfolvam paritásával számítva, ezer svájci frank értékű részvény csak egy van, az Első Magyar Altalanos Bíztosítóintézet részvénye, melynek értéke 1052 svájci frank. Rendkívül nagy a száma azonban az egész kis, 2—3 frank értékű részvényeknek is, ami azt ered- ményezi, hogy a budapesti értéktőzsdei rész- vényekben való kötések aránylag kis tőkéket igényelnek. Ez természetes is akkor, amidőn a tőzsdén a társadalom szegényebb néprétegei is érdekelve vannak. A gazdag Angliában, hol a részvényekbe való tőkebefektetés már a világháború előtt is igen általános volt, gya—

koriak az egy font körüli, sőt voltak 2—3 shilling értékű részvények is.

E sorok lezárásának napján az effektív magyar korona bécsi jegyzése 172—ről 176-ra emelkedett. A számítások pedig lőO-as ko—

rona mellett történtek, tehát a részvényválla- latok svájci frankban kifejezett értéke, miután a január hó 23-i tőzsdeíjegyzésekhez képest általában lényeges eltolódások nem voltak svájci frankban, mintegy 8—l0"/o-kal több, mint a 160-as korona alapján számítva. Ez azt jelenti, hogy a részvényvállalatokba fek- tetett tőke vesztesége multéví november óta mintegy 150 millió svájci frank.

Tormay Béla.

(3)

1. szám. __18_

1924

Árfolvaméxfék § . . _ .. , 91- m _ . 4

. 4 ríolyamertek svajm %? m s ufo!

nlaígkbakxfm frankokban 44: §Eg§§§ Az 1(;)szeskueszv 4

í'alemniucoms"Zá'lí-Z'éí-ÉZÉS _ lalem . '144suisses (cours, % 7'.mmes A_ÉA§ ogOli *5 %S **_; § 33; §..5 , 33, ' HVGfrankokban a bécs' érté e SWYG] —

, ** § ,.,, , ( izu—3 ;. n'EEEN—R paritás szerint

. . , ..? .; 1 b' 11 t xm gN'BÉw: , ,

A reszvcnytarsnlat meg- §) § a zürichi paritás! Éorggiímeíule;alrg 453; %% (%% §? ;falmr de 1 37586me

, , ' , I' ** :: V aritásáxal 6330"- ' . I" : 53 (es actions en 'ran nme/'em, : : ; § sz:-ím 71alprmPaHíÉ d"255: a "Éz—gé — u snisses mára/;tt la

; A N _* suit m 11 am e 44 ns (' atz 14 N _"- N' a— *' UE :* -' * -

, . . , ,, , § § '] k _ (;; Zimi]: V)iIf-111ze'í'l€1alloéu*—i§7Ég,-3 § ._ 54. 3 pm'zfe de Viemw Deszgnalwn (les Snow/es § ; ;; § , ; mum; hngvozsefá Az. § %; § ,: § í

Anonynm :; § § § §7f""' ,; ; ——————_, :%w § gu 33.435 ————m—————í.,.__,,,

( . ' 1 . ': 1. ' § ** e 5 , .— '2 5 '— ' ! '

' : _ "3243 É 'S § § S 3333; : Égtáea "51.313" 492343;

m we 2, ?S; az" a L: 3 u, 9— s *"EÉ 4

% ez 3; " "aims! ggaifíggá 315533; ÖTL—ÉÉSNÉ" lr 211101), 1le 28jam:

— 3 m$ ima" 221372 k**tgg E—Sg 25 3* 1923 ! 1924

(ezer korona !, 5 v :"1 j (: 1 f 1 a 11km " w; * * EkaBn—m; , eger 7515; ;i frank

, , _ ,, " null-f c'nurnmzes !, __ r ! a 71 47.377 " 7, ,0 nni/(mum 4 millaNancs Suisses

, , ., ,, , , , . a ír—— ( Hu,—747:

Pénzintézetek. ;] 7

, ;n ! **

Etablissemenls (I: cre'dit. ,; ; ) 0

Angol magyar bank rt *) .;' 120 124 39 25 23, 17! 26 : 172 29.900 22.100

Földhitelbank rt . 320 410 96 82: 58 54 _ 7 '? 426 ; 37.700 :;5 100-

Hazai bank 14 2410 2444, 72, 50 45; az;, — — 23 I, 319 34.000 261400

Hermes magyzu ált. xáltóüzletrt. 70 883 21 18: 13 12; m 8 §! 93 6.500 6.000—

Lloyd- bank lt. . . 19' 19 5 4 3 3' 25 , 15.000 15 0007

Magyar általános hitelbank lt 005 681 181 130 1001 80 15 ; 305 3 145350 123750

Magyax általános ingatlanbank xt. 330: 390 99 78 59, .:1 m 14 * 439 ? 5.900 ; 5100

Magyar-cseh iparbank rt. * ' "22 T ' 4 ! * 29 i! 14.000 ** 071501

Magyar forgalmi bank rt. . . 51 14 10 8 03 [! 4.000 3500"

Magyar Jelzálog'hitelbal'lk rt. . 1400 14 28 8 " , 65 f 2.200 4.850

Magyar kereskedelmi hitelbank 1—4, 30 9 G 5 4: 20 ?? 40 ; 5.000 4000

Magyalleszámít éspénzv.-bankxt. 116 34 23 20 15 _ 25 * 149 40.000 3.0000

Magyar Olasz bank rt. . . 29! 12 6 7 41 3 :)3 ( 24. 500 14.001

Magyax takp. közp jelz bankjart. 19 s 4 :4; 2-r'í — 17 ; 213375 2812;

nagym varosi bank lt . 12 .4 3 ;; 161 — 47 16 7500 8000

,,Mercur" Váltóüzleti rt. . . 24 8 5 5 31 - 40 35 A 12. 500 75007

Nemzeti takarékpénztár és bank rt. 55 12 11 7 7, 55 2.8( )0 2.800;

Pesti magyar keresk. bank rt, 1.185 1.350 356 310 208 2051 1 1.576 83.200 82.000

Belvárosi takarékpénztár rt. . 43 45 13 9 8 G -— 25 37 0.400 í 4.800

Budapest-lipótvárosi takarékp. 1—4. 18 10 3 :: 3 2 -— 3—53 24 3.150 ; 2.500

Egyesült budapesti főv. takp. rt. )10, 247 63 40 38 33 ** 3 279 23800 ' 19,8(X*)*

Kőbányai takan'kpénztár 1-4. . 32% 27 10 5 6 4 _ gs: , 43 % 600 4005

Magyar általános takarékp. rt. 190; 288 57 48 34 31 0 H' _55 * 23.800 21.700,

Magyar Graz. közl). takarékp. rt 195 935 53 47 35 3 11 259 14.000 12.400

Pesh hazm elso talin-egyes, rt. 4.100 4.760 1.230 952 719, 028 _— 13 5.453 89.875 78.500,

Osszesen _ Toial " , __ — f _ 5 ;f 035050 ? 341162 Biztosítóíntézetek. ;;

Sociétés (Tasswarnce. ! § § § f!

Első magyar ált. bizt. társ. rt. 0.000 0 1 0 1.800; 1620 1.052 1.069 4 2 ? 7.080 8.416 f

,Foncióre' ált. biztosítóintézet rt. 280 5350 841 70; 50, 46 _ 2 _ 342 * 4.000 f

Magyar-francia biztositó rt. 370 400 111 80— 67E 53 —— 21 i; 492 1.675 ;

Magyar jég- és viszonthizt. rt. 1851 240, 50, 4845 344 39, 6 §; 246 :, 850

,,Nemzeti" balesetbíztosító rt. 70; 70, 21, 14 13, 94, :;1 '; 93 ; 130 ,Pannonía" viszontbiztosító rt. 10010 1.500 300! 3000 175$ 198f 4— 13 :! 1.333 1 560 É

Összesen Total * —— —— 1 § —- * —— **í 15.631

:! :

Bányavállalatok. _ § ? *

Mines. ( * _ ,, ;

Esztergom—szászvárikőszénb. n.; 3601 4903 108! 08§i 63 65114 :: § 479 ] 14.175 , 14.625 Felsőmagyar.bánya-éskohómürt.' 700; 1070 2105 214 123 141; _;— 15 1 031 , 9840 § 11.280;

Magyar általános köszénbánya rt. 2.460, 3.095 738[ 6194 431 4094 5 1 3.272 , 104.302 98.978

Nag) bátonyi szénbánya rt. 2003 265 60, 53 36 35; — 3 E 286 :* 2 880 * 2.800,

Salgótarjáni kőszénbánya rt. 5853 690, 1761 138;, 103 91f —— 12 § 778 , 77. 250 ; 68.250

Urikány—zsilvölgyi kőszénbánya ; , 1 ; ; § : ?

részv.- tá1s. ) . . 1.525! 1.421§; 4584 2841; 268 1881 ——— 611 2.028 4 27872 ! 19.552;

Összesen — Total" * — — ' * —— *! — U ,, ! 236319 215485,"

4 ,

Tájékoztató megjegyzések a táblázamk utolsó uldalán. T'oz'r [es noies mplicalíres 74 la iín dns tableaum.

(4)

__..'19__.

'Ári'oíyamérték . , , - '- .t- -

! magyar kom Áxfolyamertek maja

_) nákban frankokban

( ["/"" d" """ % Valem' du cours (m f'a'ancs

'rn mummm

i,, v Sgr; : S'NZSSÚS

530 bé£si effectív a zürichi paritás mronaárfolya

szerint 3 paritásával

)) .zzun Az ;arilr Jn ' suimnl [.t [nari/(' .nurs 4//€rír/ z/r

.!r Zin'fí3' lmmr dr iu mu

; mmm um rnir

nyek értéke mi) frankokban a bécsi

paritás szerint értékéneknő- kkenése()1923

Valeur de l'ensemble des actions en francs suisses suivant la parite' de Vienne xészvénytársulat mogl

* nevezése

devmí!currtxp.aucharl- Je[acouronnzhang.par

folyamfelelnemeg 21nm].1.023

[0"

'gnation (les Sociétés A nom/m es

árfo1yan1§á110áána'lipáz1-3 november21-iárf01yamhozviszonyítva.

; 1923 nov. §19'34'1'ax1m'il'l.

21—én 28—án

! 11- 28 jmw.

) 1924

) )

]novembre1925 8_jrmvier1.921

') ') 1m,". :.

—; ()uelmum

A11amm(in

21011 A'köíu'n gemenz

lc ;le

)1923nov.* november2101611924ianuár28Aíg

1928november21én le vekedése(44vagycsö

1924január28án milyenrészvényár rtl/'.

ezer korona v ' _' ' ' ezerkorona ezersxájci frank

"u'/('; (unmmm— ' ' .: ' * f . ' * : _ milla tom'. ** Hu!/e vmf: rum!:

gyárak és egyéb kőipar vállalatok. ,

teries el (cl/(res entreprism ,.

l'industrlc du ln p'iewe. ' ., _ ;

ini cementgyári Unió rt. . 1.150 . ( " ;. " _" ; 202 109 ' . 15.150 12.675

pest-szentlörínci ténlagg áx nt 140 "* !; -: 25) 17 ' ' 3.333 2.267

sült tégla és cementgyz'u lt. *) 230 ' H ._5 f -; 41 21 ' 6.150 3 3.150

_án-fé1rlagyáut.. . 5. ! ! ; * 10 7, . , 1.000; 700

nyalgwte'rhwvnmn Pesten 190. ,. ;; ) 236) 28 ' ? ' - _, 2880 l 2.080

* . . . . . , . 2.700 :; ; ' ' :"; 4T4§ 472 ' :)J '. 23.108i 23.010

ar asphalt rt. . . . , . 00 . .3 113 7 '" ! :. 1.320 , 840

, ar km-ámiai gyár rt. . . . 125 ! ., *í 23; 15 _ u" : 1.840 1.200

aki tégla- és mészégetö rt. , _30 * - * 3 36 _ ' 2.460 . 2.160

Összesen— Total3 13 ' 3 57.241 48.082

Faipari vállalatok.

? trepriscs de [indus/rio du buis,

gyesült fa és ipax xt. . . , 26 50 ; í _ 35 3" 1000

rnérgyáx és keménymteum. rt. 20 ]9 ; ! ': _ '"; o' 26 .1 1.440

ttmann s H. . . , . . 560 070. ' ' 3 1 . 745 33 20200

'zai fatermelii rt. , . . . . 175 175 " "? '1' 3 2? 3 'S * 230 * 7.680

ni faiparegylet rt. . . . . . 13 11 4 _ * "? ' 17 135

'rösbányai erdöipar rt. . . . !) 6 ?: n " 18 * 750

*nberger-féle t'aipm- rt. , . . 18 16 6 ' . , 24 1.800

um Trust A.-G . . . . , 08 118; 20. _ : w : 1303 595

_'ar erdő- és faiizem rt. . , 'E 11 91 533 . ', * '" . 14 s 180

lomsoky J. asztalnsárúgyár rt. 14 18'3 1 "? " 18 ?) 600

a' Holzíndustrie A.—G. Zürich 320! 0303 1503 l—T'É ; ; ' a (392 3 13.160

_avoníaí faipmi 1 t. . 71? 92 22 ?; 3 . 3i 97 ; 10.400

"on des usines et des expl0í- 3 f *3; '

tations fmestíóws de Nasie .3 2.000 2.373 000; 3 _ i' .9 * 2.606 f 61.200

.tória bútor- és íaálúuyáx 11.13 11g 4§ 3' ' ' 7 . 17 3 1.000

bolai faipal rt. . . . . . . 139 145 423 5 ' ' 3 3.3 185 3 3.125

tai és; iOSlíáll§i egy. iparv. rt, 190 190 54: . * —j __ 239 . 1.920

Összesen A Tofalh —— í s _ ! 125185; 112652

Vas- és fémművek.

' Industrie sz'dármgígun el ' me'tallm giguc.

burg I'iilöp hercerr- féle bánya-3: ; ' ) '

s kohóművek nt. . , . _ 3 ' * 53 1.820 1.820

őrfíy—W olf fémárúgyáx rt . * ' ; ! 3 - E 125 1.700 1.400

Liptákés társa épít. 0.svnsip rt. ) o ' * ' ' 30 4.000 3.000

ar acélárúg 'u rt . . . . ; ,. ; — ) * " 313 4.200 3.700

yar- belga fémipal nt, . . . ; 3 _ , * 213 2.320 2.080

ar ólomáu'ly'y'lr lt. _ . . . ' ' '7 * ; * 89 3. 1000 800

' ' " ' ' " * 137 35 340 33.480

—— 33 50.380 46.280 Tajékoztató megjegyzések a táblázatok umlsó oldalán. _ Voir les notes cmlicatíres a la fin (les tableauw.

(5)

_2Ó_

11 7'í

Arfoxyaménék Árfol amérték svá'ci éa 3 m a" § :. 1

maágigigm' áankokban ) §; a§w%í; Az 158923 részé:

Vahur du cours ; , § ___: l " : E § § ! nye er e SVBJCI *

"' Wim Valem dusíglsíí en fmncs % 089; 25 2 53" ' frankokban a. bécsi ,

hongrazses

gés-§ ggg % § - paritás szerint

b' ' ff t' xi: ***—$$$! , ;

A részvénytársulat meg— § ?? _, azürichiparitás gorggsíilástÉ;alnvl ggg : : %% És 3 *l Valeurdelensemble . nevezése ;; es ;: ?: szerint paritásával 135337! § § § ahá § § des actions en francs ;.

"' : ;? $ szil/(ml ll; an'le' még;/511533; jel: és? 5953; ÉÉÉÉS : suis-se-s sulival-nt la

% 3 m 8 ( d Z [717] Vienne de la cou— ; :;_:Pig' Z'ÉK'ÉÉ .,;Nl pamut? de Vienne

Désigyation des Sociétés ; § i .; § . beugrom 93333 § tafi-§? %%

" Anonymes § ál § : _— '_ * !ÉVN'ÉSZS, §N3ÉGÉ—iw"—A—f 4.—

g 3? s § §- D. (. ;: ,- . .: § 939 3: gas—e ;g e 1923 nov. 19241anuar

""1 o a 47- § o : § '*'—33 53 N ***"? ?— 21-én 28-án

DON §"00 sc3__l-£E'N% :. 'íz'sv.$u5553325_§§ ,

D] (N ; O) N 32; 531313)? 3 Sigl! "29135"; 3É3§dj 1521 nov. le 28jaml. '

34233. "emg—92553? ',12932'6429223254633 We' 1924

ezer korona s v áj—í: i f 1 a n k VW 0 ezerkoronzll ezer svájci frankw

mílle couronnes f y u n a ; : u ! s s e 5 /0 mille mur. mill? franc: Suisse;

__..- —__ , - - § , ," . , ] ., _-

Gépgyárak. ); **) l

Fabrígues de machines. * ; ; !

z Elsö magy. gazdasági gépgyár rt. j 1351 180 42 :: § 25 24 _ 4 180 ; 2.813 3.098

Fegyver- és gépgyár rt. . . . ; 1.475 1.535 443 307 259 213! —— 18 1.962 15.540 12.780

' Ganz és Tsa—Danubius gép- és 1

vaggongyár rt. . * 4.950 4.650 1.485 930; 868 614; -- 29 6.583 . 164052 116046

Gép— és vasútfelsz. rt. . . . . 126; 134 38 27 23 18, —— 22 ; 168 , 5.752 4.500

* Hoífherr—Sonrantz és Clayton- * ' * 1 3 ;

Schuttleworth mezög. gépgyár ; 195 170 49 34 29 22; —— 24 3 260! 10.875 8.250

Kübne mezőgazd. gépgyár rt. *1 67 65 20 13. 12 9 _ 25 $ 89 ; 3.480 2.610

Láng L. gépgyár rt. . ? 150 169 45 34; 25 22 12 s 200 g 3.750 3.300

Magyar ált. gépgyár rt. . . ;, 53 57 16 12 10 8!" —— 20 ; 70 f 5.000 4.000

Magyar vegyipari gépgyár rt. 30 40 9 8 5 53 —— l! 40 § 525 525

Roessemann és Kühnemann rt. 52 91 16 18 10 11; —§— 10 ;. 69! 1.500 1.650

Schlick-Nickolson gép-, vaggonA és ' § ;—

, hajógyár rt. . . . . . . . 100 106 30 21 18 14' 22 ;; 133 ; 7.835 6.094

Teudloff és Dittrich armatura-, § 3 ll

szivattyú és gépgyár rt. 112 93! 34 19. 20 12; —— 40 " 149 2.000 1.200

Wörner J. és Tsa gépgyár rt. 21 20; 6 4; 4 26 —— 35 ;: 28 1.320 858

Összesen _ Total: _ _ _ - _ _ _ _ 224 442 164.851

': %: l ! ?

Villamossági vállalatok. * *

Entrepm'ses d'électricite'. ; É . §

. Ganz-féle Villamossági rt. . . . - 2.175 2.400 653 490 392 317 _ 19 2.893 49.392 § 39.942

Egyesült: izzólámpa és villam. rt. 510 7551 153 151; 92 102 —§— 11 678 24.150 26.775

* ,,Phöbus" villamos vállalatok rt. ; 45— 44[ 14 9;i 8 6 _. 25 60 .; 3.200 2.400

Telefongyár rt. . 1 140; 1781 42 365; 25 241 —— 4 186 * 4.063 3.900 .

Összesen _ Total ; _ § _ _ _ _ $ _ _ * _ 80.805 73.017 ;

1 § , ;;

Sör—, szesz- és cukoripari § § " !; _ §: ;

vállalatok. ; ' : l, i i * ,.

, Entreprises de liindustrie de biére, " ( '

dyalcool et du sucre. j : . ,*

; * , g ,

' Első magyar részvén serfőzöde*) 5 2304 245 69, 49': 41 32§ ... 22 l 306 13.940 10.880:

Fővárosi serfözö rt. öbányán . § 28; 29, 8 6;§ 5 443 20 37 ! 1.725 1.380

í Gschwindt—féle szeszgyár rt. . . ; 3001 310; 90 62; 54 41; —— 24 400 7.290 5.535

Gr. Keglevichlstvánutódaicognac— ; l ; f § _

gyár rt. . . . . . . . . ; 24i 20l 7 4; 4 2-6; —— 35 32 . 300 195

Király serfőzde rt. . ? 60 64 18 13 11 8; —— 27 80 , 1.320 960

[Kőbányai polg. serf. . . * 4001 475; 120! 95: 72 63; —— 12 532 * 8910 7.796

:,Magyar cukonpar rt.. . . . § 29503; 38701 885, 775 518 512§ 1 3.924 77.700 76.800

,Pannonia" serfőzö rt. Pécsett ,; 18; 15; 5; 3 3 19! _— 37 23 840 532

* Stummer Károly cukorgyámk rt. * 1.400í 1.650§ 4201 330 252 218 —— 13 1.862 12.285 10.628

. Temesvári sörgyár rt. . . . . ; 180 1259 39 251 23 173; —— 26 173 1.610 1.190 —

' _ Villányipezsgögyár ésborpince rt. * 60 52; 18 10) —- 36 80, 990 630 ,

Összesen —— Total .

—1——l—%

!

Tájékoztatő megjegyzések a táblázatok utolsó oldalán. Vm'r les notes explicalives á la fin des tableauzr.

126910 L 110520

(6)

_21—

A részvénytársulat meg'- nevezése

De'signation des Sociétés Anonymcs

Arfolyamérték magyar koro-

nákban Vahur (le cours

en courmme:

lmngmisex

Árfolyamérte'k svájci

frankokban

Valeur du cours en francs suisses

1923november21-én3 le21novembre1923 1924!január28-án le28jan'vier1924 1923nov. Zlven

a zürichi paritás szerint szu'vant la paríle'

de Zuríc/J

a bécsi effectiv koronaárfolyam

parnásával avec la jurile' du

cow; tjecltf de Vienne de ld cou—

rnnne ljangraíxe

le2[nor. 1923 1923nov. 21-én le21nov. 1923 1924jan. 28-án [;2?jam). [021 Arészvényelísvajmfrankértékéneunö- valeurde:action;enfmncssuíssexdu21na-

vekedése(Hvagycsökkenése()1923 Augmmmlian($)audimínuh'an()dela vembre1.0?3au29[mm.10524

november214611924január28-ig Akoronaárfnlyamváltozásnak"ai1923 november21iárfolxamhozviszonyítva, acííondevmztcorresp.auchan 1023

ényárfolyamfelelnemeg gemmtdu[oursdelacnuronnehang.par aucoursdu21mm.

Ouzlcoursd'

milyenrészv mp.

Az összes részvé—

nyek értéke svájci frankokban a bécsi '?

paritás szerint Valeur de l ewsemble des actions en francs ' ;

sm'sses smmmt la parite' de Vienne

1923 nov.

21—én le 21 nov.

1.023

11424 január 28-án le 28 jam/. '

1924

ezer korona mille cnuronne:

frank

Suisses

:: ox ezerkorona

mille cow.

ezer svájci irank mille fruncs mines

Gőzmalmok.

Minoteries.

Bod-Miskolci gözmalom rt..

ő budapesti gőzmalom rt. . ő törökszentmiklósi gőzm. rt.

ella-gőzmalom rt.

_ungáuia egyesü-t gőzm-almok rt. ' ály-malom Hedriches Strauss rt.

Sti Viktória-gözmalom*) . . ansdanubia egyesült gözm. rt.

**)

145 266 40 74 186 80 572 202 Összesen —— Total

Vegyipari vállalatok.

treprises de l'industrie z-himlgue.

..osztr-magy. légszesztársulat anica vegyiipar rt.

ö pesti spódium és enyvgyárrt 1 óra" gyertya; és szappangy. rt.

ungária műtrágyagyár rt..

lotild" vegyiipar rt.

Keleti és Murányivegy. gyarrt. y in és Fia pipereszappangy rt rosvásá rhelyí köolajfin. gyár rt.

jművek rt. Kohn Adolf és Tsa

Összesen —— Total Könyvnyomdák és könyv—

kiadóvállalatok.

Imprimeríes.

lobus" nyomdai műintézet lt.

uossy grafikai müintézet rt.

allas irodalmi és nyomdai rt.

ai testvérek irod. intézet rt..

r J. Ede papirneműgyár rt.

Összesen — Total

Textilipari vállalatok.

epríses de l'industrie temtile.

magyar gyapjúmosó rt. . s. wernstadti textilipar rt. .

magy. szövö- és kötőgyár rt.

és kenderipar rt .

annyomóipar rt. . ar kender- és lenipar rt ar pamutipar rt.

4800 300 1.980 2.400 7.650 2.700 6.765

Összesen —— Total

26.595 23.350

Figure

Updating...

References

Related subjects :