• Nem Talált Eredményt

Pályázatírás Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Pályázatírás Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
15
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Pályázatírás

(2)

Projektciklus-menedzsment (PCM)

- a projektek létrehozása -

(3)

Projektciklus-menedzsment lépésről-lépésre

Alapfogalmak, összefüggések:

1. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása Helyzetelemzés (adatgyűjtés, SWOT, probléma-fa, célfa)

A projekt érintettjeinek elemzése Partnerség-építés

2. PCM lépésről-lépésre – a projekt tervezése

A logframe mátrix

(4)

A ciklus-elmélet

Probléma felismerése

Probléma felismerése

Probléma felismerése

Megvalósítás monitoring

Megvalósítás, monitoring

Megvalósítás, monitoring

Helyzetelemzés, koncepcióalkotás

Helyzetelemzés, célgenerálás

Helyzetelemzés, célgenerálás

Stratégia kidolgozás Program kidolgozás Projekt

kidolgozás

Értékelés korrekciók

Lezárás,

értékelés értékelésLezárás,

Szakpolitika Program

Projekt

(5)

Integrált megközelítés (politika, program, projekt):

Területfejlesztési politika

Foglalkoztatási politika

Politika Területfejlesztési koncepció

Foglalkoztatási- politikai koncepció

Program Infrastruktúra-

fejlesztési program

Humánerőforrás- fejlesztési

program

Projekt Útépítési projekt Képzési projekt

(6)

A projekt definíciója:

1. Makro aspektusból:

A projekt a legkisebb szervezeti elem. Ilyen értelemben a projektek azok a

produktumok, beruházások, szolgáltatások,

amelyek hozzájárulnak egy nagyobb közösség (pl. magasabb területi szint) által kijelölt közép, vagy hosszú távú célok eléréséhez.

2. Mikro aspektusból:

A projekt olyan szervezeti- és tevékenységforma, amely

meghatározott stratégiai cél(ok) elérésére irányul,

egy vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent,

teljesítési időtartama (kezdés – megvalósítási fázisok - befejezés) definiált,

a teljesítés erőforrásai, költségei korlátosak,

megoldásához gyakran külső szereplők bevonása szükséges.

(7)

Lezárás

Létrehozás

Megvalósítás

A projektháromszög

(8)

A PCM folyamatelvű modellje

E lső szakasz E LŐ K É SZÍT É S

M ásodik szakasz T E R V E ZÉ S

H arm ad ik sza kasz V É G R E H A JT Á S

E R E D M É N Y

F E L A D A T O K

M Ó D S Z E R E K

K iin dulópon t Ö tlet

Ö nálló kezdem én yezés

Koncepció

E lem zés

1. A résztvevők körén ek m eghatározása 2. H elyzetelem zés

3. Problém a m eghatározása 4. C élkitűzések, célok

hierarch iája

5. Leh etséges stratégiák elem zése

T erv Zárópon t

V égeredm én y (végterm ék)

 M űhelym unk a, szem inárium

 Ö tletroham

 SW O T elem zés

 Problém afa

 C élfa

 L ogfram e m átrix

Projekt elem ein ek m eghatározása 1. T evék en ységi struktúra

tervezése 2. Időterv készítése 3. K öltségek és ráfordítások

tervezése

4. T erv lezárás, kockázatelem zés

M egvalósítás 1. M on itorin g 2. N yom követés 3. Bea vatkozás 4. K om m un ikáció 5. Projekt zárása

G an tt diagram

V isszacsatolás form ális és in form ális elem ei

K om m un ikációs m ódszerek

 T evék en ység fa

 G an tt diagram

 Log fram e m átrix

 In dikátorok

(9)

Megvalósítás és monitoring

Értékelés és lezárás Tervezés

Példa a projektciklusra: Iskola felújítás - építés

Cél :

modern oktatási, kulturális Központ létrehozás életminőség javítása lakosság helyben tartása

Meghatározás

A fejlesztést átadták,

a meghatározásban szereplő célok

(oktatási központ teljesültek

Tenderezés, szerződés kötés, a beruházás kivitelezése.

Folyamat ellenőrzés.

(műszaki, pénzügyi)

A szükséges funkciók, elvégzendő feladatok

meghatározása.

Műszaki tervezés, hatósági engedélyek

beszerzése

Konzorcium megalakítása, pályázat benyújtása

Tárgyalások és döntések

Előzetes értékelés

Egyedül az iskola

felújítás nem tudja megvalósítani a komplex projektet,

célt, partnerek bevonása szükséges az egyes funkciók ellátásához.

Költségkalkuláció, forrás oldal megtervezése,

a tervek elfogadása a partneri kör által

(10)

18. Ábra: A tervezési fázisok strukturális modellje

Projektkiválasztás

Céltervezés

Koncepciótervezés

Kiviteli tervezés

Fölérendelt rendszer projekt vonatkozásai

Projektötlet:

Kiválasztás Probléma - meghatározás

Célelhatárolás:

Tervezésre érdemesség Tervezés

engedélyezés

Döntéskeresés

Keretfeltételek

Üzembe helyezés

Koncepciótervezés:

Tényállapot elemzés Megvalósíthatósági tanulmány

Jelentés

(11)

A jó projekt ismérvei

releváns

kereslet-vezérelt

cél-orientált

megfelel a stratégiai elvárásoknak

megvalósítható

jól átgondolt, következetes

eredményei mérhetők

költségvetése reális

munkamegosztása világos

kockázatai ismertek

fenntartható

a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is

biztosíthatók

(12)

1. PCM lépésről-lépésre – a projekt meghatározása

Helyzetelemzés – Adatgyűjtés

Kiindulópont a helyzetelemzéshez (SWOT-hoz):

Adatok, információk gyűjtése a jelenlegi helyzetről,

a korábbi fejlesztési célokról és azok eredményeiről.

Adathordozók lehetnek még: Demográfiai adatok

Gazdasági mutatók

Munkaerő-piaci helyzet

Képzési struktúra, stb.

Az adatokat azok összegyűjtése után elemezni kell, és így kell a

SWOT-ot készítő csoport rendelkezésére bocsátani.

(13)

Helyzetelemzés – SWOT analízis 1.

A SWOT négy kategóriája:

Erősségek (Strengths) – Belső, Statikus, Mikro tényezők:

Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.

Gyengeségek (Weaknesses) – Belső, Statikus, Mikro tényezők:

Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.

Lehetőségek (Opportunities) – Külső, Dinamikus, Makro tényezők:

Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.

Veszélyek (Threats) - Külső, Dinamikus, Makro tényezők:

Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

(14)

Helyzetelemzés – SWOT analízis 2.

Projekt cél Strengths (erősségek)

Weaknesses (gyengeségek)

Opportunities (lehetőségek)

Threats (veszélyek)

A SWOT logikai mátrixa:

Helyzetvizsgálat

Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági

technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb.

(15)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az előadás anyagát készítették:

Veszelka Mihály

Dr. Pupos Tibor

Ábra

18. Ábra: A tervezési fázisok strukturális modellje

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 A szervezet munkájának eredményességét, mint minden non profit szervezet esetében, azon kell mérni, mennyire sikerült a szervezetnek szolgáltatásait tagjai és a

 A normatív tervezés (vállalati politika) nem más, mit hosszú távon (5-10 év) érvényes orientációs segédlet az egész vállalat számára, feladat, hogy. biztosítsa

 Ezért a versenyképesség hosszú távú biztosítása a desztináció menedzsmentjének legfontosabb célkitűzése kell legyen..

egy fiatal desztináció esetében, amely a növekedési fázisban található, és fejlődésének irányait kell definiálnia, valószínűleg meghatározó, hogy a helyiek és

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”.. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Szolgáltatások a térségi TDM szervezetekkel együttműködő külső szervezetek számára (más helyi, térségi szervezetek, vagy a regionális TDM szervezet, szakmai

 Egy új stratégia bizonytalanságot eredményez a jövőbeni fejlődés tekintetében; a legtöbben úgy képzelik, hogy az eddigiek folytatása biztosabban járható út, még

 A hardware közvetett befolyásolásának területén, azaz a személytelen, infrastrukturális kínálat terén, fennáll a lehetőség, hogy a kínálatot időben és