Primae linae historiae universalis : in usum studiosae iuventutis Claudiopolitanae

Teljes szövegt

(1)

M A R T Z W X B O Z Z J L

E SCHÖLTS P I I S

J? R 1 I V E A . E L X1SÍ E A. E

I-11 Q T O TR T A TR D K I V E R S A L I S ,

I JST U S UM

S T Ú D I Ó S Á É I U V E N T U T I S ^ . CLAUD1ÖF0LITAEAE, j&

T O M U S

L, f C O M P L E C T H N \$-

P r a e n o t i o n e s , P r o h i s t o r i a m , e t Ő i í t o r i a m A e v i A n t i q u i : A D i s p e r s i o n e tíabylojjicá4 a d

M i g r a t i o n e n ! G e n t i u m , q u a e íuit S i e c u l o C h r i ­ s t i q u i n eb * .'

CLAUDlüPOM,

Typis et Sumptibus M A R I INI H Q C M E I S T E R , R. Typopr. prlr.

1 7 9 8.

(2)
(3)

E X C E L L E N T I S S I M O C O J l t T I

G E Q R G I Q B Á N F F I ,

L , B. L O S G N T Z ,

S. C. REG. E T AP. MAIEST. CAMERARIO,

STATVS. A C T V A L I I N T I M O CONSILIAEUO, ORDINIS S. STEPHAN^ REGJS MAGNAE CRVCIS EQVITI»

MAGNI PRINCIPATVS TRANSILVANÍAE% CJ

"\/

r

33 3E

i L

I S I

JAL. C )

I

«5

C V I V s

£ O M I TaT E , p E N E F I C E N T Í A , B X E M P L Q

ÜMNIVM ERVDITORVM TRANSILVANlAE

I N G E N U S A L A C R I T A S , ANIMIS V I G O R L A B O R ! P R E T I V M A C C E S S I T ;

Q V O APVD

A Y G V S T I S S I M V M P R 1 N C I P E M

A Q E N T K

JIEGIVM LYCEVM CLAVDIOPOLlTANV^f ACCEHT PROFESSOREN

(4)

GRAPHIDIS y V E T E R I N ARI A E , SCIENTIAE

OPHTHALMICAE, HISTÓRIÁÉ VJNl VERSALIS ,

CHYMIAE, E T R A T I O N A R I A E S T A T V S ,

TOTIDEM VIVA,

E T IN ONINEM

V E N T V R I T E M P O R i S M E M Ó R I Á M ^' LOCVTVRA MONIMENTA,

Q V A M EXCELSViM S I T C O N S I L I V M ,

E T LATÉ PATENS

J B E N E F I C I V M S A P I E N T I S , # C V I

I N P V B L I C V M

SINCERAE VENERATIONIS, E T GRATITVDINIS 5 I G N V M

P R I M A S L I N E A S

H I S T Ó R I Á É V N I V E R S A L I S

(5)

»•;/ P R A E F J T I O .

SLruditissimos Viros Gatterer, Hemer, Schröck, G r a b e r , optime de História Fniversali Classic®

meritos secuti, simul adjimcta rerum noflrarum p-ae oclitis habuimiis. Jn Regio hoc Lyceo Hi­

stória Universalis praelegitur Aiutitoribibs Phi~

losophiaß) qui prius Chrtonologiam, et Geogra- phiam separatim ediscunt. Praekctiones fiunt

Lingua Latina, Itaqae compendio , et omissis Chronologkis, Geographicisque • institutionibus, Latiné scribendnm fűit. História Hungáriáé,

$t Transilvaniae ( nobis magni momenti ) per summa capita s inter aliarum gentium res ges~

tas, delineata exhibttur,

Praecipunsfims operis efi Moruminßitiitio. Nam mntatioms hnmani gencris, vicissitudints Popu- lorum, Lcgum , Religionis, Artium, Scientia-

rutih Mercimoniorum: res gestae lUustrium Homi-

(6)

ßominum, rede factorum fntctus, et glória x vitiorim funesti exitus: haec, omnia iäcirco pro-, pomntur; ut Intelkctus, perfpecta societatum cmliumy et. affectuwm animi humani natura, in tot ? ac tantaru^ rerwn varhtate Bivinam Pro- videntias i&biqike. intyens, Voluntati ad omne genus virtutum praehceat, totusque animus aal ms confectandas promtiore studio feratur,

Claudiopoli 1 0 . Fcbr< 1 7 5 8 .

(7)

C O N S P E C T V S ŐPERIS,

P R A E N O T I O N E S

Öc Hiítoria i n génére. í)ó História U n i v e r s a l ! C l a s s i c a . De H o m i n i b u s *

tl'QOÍSÚplai,

Áb Őrbe Conditö äd D i l t i v i n n i séxi a b Áii-

n o a n t e C h r i l h i m 3 9 8 3 . a d 2 3 2 7 . s u n t A n n i t6$&

MtSTORÍA V N Í V É R S A U S , P A R S I .

Á É V ü M ANTIQVÜM.

Periódus

I . A Díspérsíone Bäbyiotiica * a d D i v i s i o n e n ! Monarchiáé Macedónicae ; a b

A n n o a n t e Chriíh 2 3 2 7 1 a d $ 2 3 * áunt A n n i * Soö4

Periódus

I I . A D i v i s i o n e Monarchiáé M a c e ­ dónicae > a d ituinäin R e i p u b l i t i a e R o n i a i i a e p o s t p u g n a n i ád A c t i u m >> a b A n n o a n t e C h r . 3 2 3 * a d 31» suiic A n n i - - - -

Ptriüdús

H L A R u i n a R e i p * könianáe ád . M i g r a t i o n e n l G e n t i u m S a e c u l o C h t * q u i n t o * a b A n n o atitö C h r i i h 3 t ; a d Anhüiu C h r * 400» s u n t A n n i - - - ~ - s - *

PJR$ lí

f

A E V Ö M MÉbiVM

Periohö

I . A Migráciönö ijefttiüftU'äd Cá«

r o h t i r i M a g n u m : a b A m i d Gíiristi 4 0 0 . a d 8óé*, s u n t A n n i * * a fc^- - - ,

•Piri®-

...•1 »

(8)

v t t t

Periódus I L A C a r o t o M . a d R e s t a u r a t i o n e i n L i t t e r a r u m ; a b A n n o C h r . 8 0 0 . a d Í 3 0 0 . s u n t A n n i - - - - - - -

Periódus I I I . A R c s t a u r a t i o n e L i t t e r a r u m i n c h o a t a , a d o v i g i n e m P r o t e s t a n t i u m : a b A n n o I j o o . , c i r c i t e r a d 1 5 0 0 , s u n t A n n i

P A R S I I I

A E V O M R E C E N T I U S

Periódus F J S I C A .

Epocha L A b O r i g i n e P r o t e s t a n t i u m a d P a - c e m W e s t p h a l i c a i t i , e t P y r e i i a e a i f t , a b A n n o c i r c i t e r 1 5 0 0 . a d 1 6 6 0 . s u n t A n n i E p o c h a I L A P a c e W e s t p h a l i c a , e t P y r e -

n a e a , a d n o s t r a m a e t a t e m : a b A n h o 1 6 6 0 , a d - » " » - " * - - ' " * - " " *

T

O -

(9)

T O M O P R I M O

CONTXmjSTUR

P R A E N O T I O N E S . C A P V T l

D E HISTÓRIA Í N G E N E R E .

§. I . ISí o t i o Históriáé. E j u s F o r m a , F i n i s , O b j e - c t u m , C e r t i t u d o . T e s t i s i d o n e u s , F o n t e s História- r u m . §. 2 . D i v i s i o Históriáé. História C i v i l i s , S a c r a , L i t t e r a v i a , U n i v e r s a l i s , P a r t i c u l a n s ; S i n g u - l a r i s . B i o g r a p h i a . História A e v i A m i q u i , M e d i i , R e c e n t i o r i s , S y s t e m a t i c a , C r i t i e a , P r a g m a i i c a . §. 3.

Q u a e n a m História s i t S c i c n t i a . p a g . 1.-7»

C A P r r iL

D E H I S T Ó R I A U N I V E R S A L L

§. 1. H a e c a R e c e n t i o r i b u s e x c u l t a . E v e n t u s m e m o r a b i l e s . P o p u l i i m p e r a t u e s , i n s i g u e s , e t nóta-

; b i l e s . G r a d u s , e t c l a s s e s e v e m u u m m e m n r a b i l i u m .

; §. 2 . D e f i n i t i o Históriáé U n i v e r s a l i s . E j u s obje«

c t u m , F o r m a , F i n i s , U t i l i t a s . §. 3 . S y s t e m a H i s t a -

| r i a e U n i v e r s a l i s c l a s s i c a c . E j u s d i v i s i o . M t t i h o d u s IP- 7— 1 5 .

CA P V

T

III.

\ D E H O M i N t ö V S ÍN G E N E R E .

§. 1 , D i v e r s i t a s h o m i n u m P h y s i c a , e t m o r a l i i , i D i v e r s i t a s s t r u c t u r a e c o r p o r i s , C o l o m . Statuta**» §#

*» Barbaráé gémes. G r a d u s H a i * b * m i , e t c u l t i t r a t * .

(10)

A.

B a r b a r o r u m a c t i o n e s e t i a m i m m s t i e s , r a t i o n e m p r o - d u n t , C a u s s a e B a r b a r i e i . §, 3» R e l i g i o t i e r a oranis g e n s h a b e t , §. 4 . B a r b a r o r u m R e l i g i o v e i r i d i c u l a e s t , v e i c r u d e l i s . R e l i g i o e s t v i n c u l u m S o c i e t a t i s , P r a e c i p u a e R e l i g i o n c s . §. 5. V a r i a e f o r m a e r e g i m i . n i s . p a g . 1 5 . 2 4 .

P R O H I S T Ó R I A .

A b o r b e conditö a d D i l u v i u m . A b A . a . c . 3 9 8 3 . a d 2 3 2 7 . s u n t A . 1 6 5 6 ,

C A P V T l

S T A T V S O R B I S E T H O M . A N T E D I L U V I V M .

§. 1 . C h a r a c t e r h o m i n u m a n t e D i l u v i u m . V i c a l o n g a e v a . §. 2 . E o r u m R e l i g i o . §. 3. P o l i t i c a . §. 4 . A r r . e s . §• 5« M o r e s , p a g . 2 5 . - 3 , 9 . ^

C A P F T IL

H I S T . P R O P F J A H O M . A N T E D I L U V I V M . '

§. I . O r b i s e o n d i m s . A d a m . C a i u e t Abel»

S e t h . E n o s . H e n o c h . M a t h u s a l e m . N o e . §. 2 . Cai*<

tiítae. H a n o c l i . D i l u v i u m . T a b u l a C h r t m o l o g i c a Pro«

I i i s i o r i a e . päg. fi.9.'—-32*

' P A R T i S P I M A E , P E R I O D I P R t M A E . S E C T I O P R Í M A .

A b A n n o a , Q . «3-27. «d 3 2 3 . s u n t A n n i 2 0 0 4 *

C A P V T L

C H A B Á C T E f c P O P V L O R , . H V J ? S P E R I O D I ,

§. i , P o p u l i p r a e s i p u i . E m i g r a t i o n u n i C a u s s a e . E a r u m d e m effectusi, §. 2 . O c c i d e n t a l i u m , e t Oden«

Úum c l m v a c t e r . p a g * 3 3 ^ 3 5 *

(11)

C A P V T 1 1

P O L I T I C A P O P V L O R V M H V J V S P E R I O D I .

§. i C o n n e x i o p o l i t i c a P o p u l o r u m . §. s , V i ~ C i f s i t u d i n e s p o l i t i c a e H e b r a e o n i m . §. 3. A e g y p t i o - r u m . §. 4. A s s y r i o r u m , B a b y l o n i o n n u , e t M e d o m m .

§. 5. P e r s a r u m , §. 6. G r a e c o n i m , S p a r t a n o r u m , A - t h e n i e n f m m , T h e b a n o r u m . §. 7. M a c e d o i u i m * §. 8.

S y r a c u s a t i o r u m , C a r t h a g i n e n s i u m . §. 9. R o m a n o - r u m . p a g . 3 6 .—4 3 .

C A P V T 111.

R E L I G I O P O P V L O R V M H V J V S P E R I O D I .

<§. 1 . C a u s s a e P o l y t l i e i s m i . A d v e r s a r i i ejusdemr*

§. 2 . R e l i g i o H e b r a e o r u m . §. 3. A e g y p t i o n u i i . §.

4 . 'B a b y l o n i o r u m , e t A s s y r i o r u m . §. 5. P h a e n i c u r a . , ,

§. 6. P e r s a r u m - Z o r o a s t e r . Z e n d A v e f t a . §. 7. R e - l i g i o G r a e c o r u m . S a c r i L u d i . M y s t e r i a . O r a c u l a .

8. R e l , S y r a c u s a n o r u r a , e t Carthagineníium. § . 9 * R o m a n o r u m . §, 1 0 . Chinenílum. S e c t a L a o k i u m . C o n f u c i u s . p a g . 4a.—-55.

, C A P V T IV.

A R T I U M A C S C I E N T I A R V M O R T V S , B T P R O G R E S S V S .

§ . 1. A r t e s a c S c i e n t i a e f e n fim r e p e r t a e . §. s«

H a r u m A u x i l i a . L i t t e r a r u m . i n v e u t i o . B i b l i o t h e c a f i * S c k o l a e . §, 3. S t a t u s A r t i u m e l e g a n t i o r u m . §. 4 . D e l i n e a t i o , e t S c u l p t u r a . P h i d i a s , L i s i p p u s , Praxi«

t e l e s . §. 5. P i c t o r i a . A p o l l o d o r u s , Palyguqtcüs * íüleuxis, A p e l l e s . §. 6. A r c h i t e c t u r a d i v e r s a r i . m g e n t i u m . §. 7. M u s i c a . §. 8. Gymnaílica. Q r c h e i t i "

* & ca„

(12)

X I I

c a , e t P a l a e s t r i c a . §. 9 . P o e f i s . H o m e r u s , P i n d a r u s * S o p h o c l e s , A r i f t o p h a n e s . §* l o . A r s O r a t o r i a . D e - m o s t h e n e s . I s o c r a t e s . §. IT, H i l l o r i a . H e r o d o u i s , T i m - c y d i d e s . X e n o p h o n . §. 1 2 . P l n l o s o p l i i a . §, 13« S e - cta T o n i c a . T h a i e s . A n a x i n u m d e r , A n a x a g o r a s . S o - c r a t e s . S e c t a A c a d e m i c a . P l a t o . S e c u i C y n i c a . A n - t i s t h e n e s . D i o g e n e s . G r a t e s . §. 1 4 . S c c t a I t a l i e n . P y t h s r g o r a s . E m p e d o c i e s , Kpichannus» O e e l l u s L u - c a m i s . S e c t a E l e a c i c a . X e n o p h a n e s . L e u c i p p u s , D e - m o c r i t u s . S e c t a H e r a c l i t e a . p a g , 5 5 . — 7 4 .

C A P V T V

F O R M A E R E G X M I N 1 S 5 E T M O R E S .

§. T. D e F o r m i s R e g i m i n i s i n g e n e r e . §. 2*

F o r m a R e g i m i n i s a p u d H e b r a e o s . L e g e s . M o r e s , §.

3 . A p u d A e g y p t i o s M o n a r c h i a , L e g e s . Clafíes C i - v i u m . . Mores« §.4* B a b y l o n i i e t A s s y r i i s u b D e f p o - t i s m o . H o r u m m o r e s . §. f. P h o e n i c u m R e g n a . M o * r e s . §. 6 . S t a t u s C i v i l i s M e d o r u m , P e r s a r u m . R e x . . A u l a . D i c a s t e r i a . , L e g e s . D i f c i p l i n a M i l i t a r i s . M o - r e s . §. 7 . S t a t u * C i v . G r a e c o r u m . §. 8» Athénien"

s i i u n . A r c h o n t e s . D r a c o . S o l o n . S e n a t u s . §. 9 . S p a r - t a n o r u m R e g e s , C o m i t i a , S e n a t u s . C i v e s . Hilotae»

§. 1 0 . M a c e d o n u m R e g m i m . §. 1 1 . S t a t u s C i v . S y - r a c u s a n o r u m , e t Carthagineníium. M o r e s . §. 1 2 . F o r m a R e g i m i n i s R o m a n o r u m . D i s c o r d i a e P a t r i t i o - r n m , e t P l e b i s . A e q u i l i b r i u m D e m o c r a t i c u n u M o - r e s . §• 1 3 . C h i n e n s i u m imperátor. M a n d a r i n i . S e - n a t u s . M o r e s . §. 1 4 . R e s b e l l i c a i n h a c P e r i o d o . Täctica. C l a s s e s . A r m a . S o l l e m n i a B e l l i , e t P a c i s .

§. 1 5 . M e r c i m o n i o r u m v i c i l s i t u d i n e s . p a g . 7 4 . — 9 4 ,

P A Ä -

(13)

XIÍI PaR T I S P R I M A E P E R I O D I P R I M A E

S E C T I O I I

HISTÓRIA P R O P R I A P O P V L O R V M . A b A n n o a . C . 2 3 2 7 . a d 3 2 3 . s u n t A n n i 2004«

C A P V T i

HISTÓRIA H E B R A E O R V M .

§. I . E v e n t u s D i l u v i u m p r o x i m e s e c u t i . T u r . r i s B a b e l , D i s p e r s i o B a b y l o n i c a . S u c c e s s i o P a t r i a r - c h a r u m . V o c a t i o A b r a h a e . B e l l u m E l a m i t i c u m . §. «.

Israé'litarum origó. I s r a e ' l i t a e i n A e g y p t o . M o y s e s . E x o d u s . §. 3 . I s r a e ' l i t a e i n deíertó. I n Chananaea«

l u d i c e s . O t h o n i e l . S a m s o n . S a m u e l . §. 4 . R e g e s H e - b r a e o r u m ; S a u l , D a v i d , Sálamon. D i v i f i o R e g n i ,

§. 5 . R e g e s I s r a e l ; I e r o b o a m , A c h a b , M a ' n a h e m ' , O s e a s . §. 6 . R e g e s I u d a . R o b o a m , l o s a p h a t . E z , e - c h i a s , I e c h o n i a s , S e d e c i a s . C a p t i v i t a s B a b y l o n i c a .

§. 7 . R e d i t u s e c a p t l v i t a t e . Z o r o h a b e l . E s d r a s . N e - Siemias l a d d u s . p a g . 9 5 - — 1 0 6 .

C A P V T 11

HISTÓRIA A E G Y P T Í O R V M .

§. 1 . M e n e s , O s y m a n d i a s , M o e r i s . R a m e s s e s .

^ S e s o f t r i s C h e o p s . P y r a m i d e s . §. 2 . P s a m m e t i c h u s . N e c h o . A m a s i s . P s a m m e n i t u s . §.. 3 . A e g y p t i i s u b P e r s i s . A c h a e m e n e s . I n a r u s , A m y r t h a e u s , N e c t a n e - b u s . p . i o 6 - * - * i i o .

C A P V T I I I

HISTÓRIA P H O E N I C V M .

§. i . O r t u s Phcenicum« S i d o n , e t Tyru«. Co- toUe* M e v c i m o n i a . §. 5 , R e g i m m S i d o n j u m . S i d o a *

e x *

(14)

e x p u g n a t a , d e l e t a , i t e r u m a e d i f i c a t a . §. 3 . R e g n u m T y r i u m . H i r a r a . ' P y g m a l i o n . D i d o . T y r i i A f r i c a m c i r c u m n a v i g a i i t . ' T y m s d i r u t a . T y m s N o v a . p a g . I I I . —1 1 4 .

C A P V T IV,

' E I S T . B A B Y L O N I O R V M E T A S S Y R I O R V M .

§.. x . M o n a r c h i a B a b y l o n i c a . Nimród. A m r a . p h e l t B e l e s i s . N a b o n a s s a r . N a b o p a l a s s a r . N a b u c h o - d o n o s o r I . E v i l m e r o d a c h . B a l t h a s a r . N i t o c r i s . M o ­ narchiáé B a b y l o n i c a e e v e t s i o . §. 2. I m p e r i u m A s . s y r i o r u m . A s s i i r . N i n u s . S e m i r a m i s , N y n i a s . Sarda- n a p a h i s . P h u l . T i g l a t h . S a l m a n a s s a r . S e n n a c h e r i b . As- s a r h a d o n . S a o s d u c h i n u s . C h y n a l a d a m i s . N i n i v e dele*

. t a . p a g * 1 1 4— i á o .

C A P V T V

HISTÓRIA M E D O R V M , E T P E R S A R V M .

§. i . M e d o r u m i n i t i a . A r b a c e s . Dejoces,Phra«

©rtes* C y a x a r e s I . A s t y a g e s . C y a x a r e s I I . s e u Da«

r i u s M e d u s * § . 2. P e r s a m m i n i t i a . C o d o r l a h o r a o r , C y r u s . C a m b i s e s . O r o p a s t u s . Dárius I . E j u s Bella, R e s C i v i l e s . X e r x e s I . E x p e d i t i o i n G r a e c i a m . A r - t a x e r x e s L o n g i n i a n u s . P a x Cűnonis. T u r b a e a u l i c a e . Dárius" I I . A r t a x e r x e s M n e m o n . E x p e d i t i o C y r i I i u n i o r i s . P a x A n t a l c i d a e . A r t a x e r x e s O c h u s . Dárius C o d o m a n n u s . R u i n a Monarchiáé P e r s i c a e , p a g . i a o t

—129.

C A P V T V I

HISTÓRIA G R A E C O R V M .

§. 1 . G r a e c o r u m o r t u s . M u l t a p a r v a r e g n a G r a e c o . IríüH. Conciüum A m p h i c t y o n u m . H e r a c l i d a r u m t u n

(15)

X V b a e . §. 2 , Hííroria Áthenieníium. C e c r o p s . C o d r u s . L u d i O l y m p i c i . D r a c o . S o l o u . P i s i s t r a t u s . H i p p a r - c b u s e t H i p p i a s . C l i s t h e n e s . I s a g o r a s . üstracismus i n s t i t u t u s . B e l l u m cüm P e r s i s . P u g n a M a r a r h o n i a . M i l t i a d e s . T h e m i l r o c l e s e t A r i s t i d e s . M o r s u t r i u s q u e C i m o u , B e l l a C i v i l i a . P e r i c l e s . T h u c y d i d e s . B e l l u m P e l o p o n e s i a c u m . A l c i b i a d e s , e t N i c i a s . A t h e n a e c a - p t a e , T h r a s y b u l u s . §. 3. H i f t o r i a S p a r t a n o r u m . H e - r a c l i d a e . L y c u r g u s . E j u s L e g i s l a t i o n B e l l u m c u m M e s s e n i i s . B e l l u m P e r l i c u m . L e o n i d a s . P a u s a n i a s I . C i v i l e s d i f c o r d i a e , L y s a n d e r . A g e s i l a u s . C l e o m b r o - t u s . p a g . 1 2 9 . — 1 4 4 .

C A P V T VIL

{

HISTÓRIA M A C E D O N V M .

§. 1 . C a r a n u s . A m y n t a s , I L P h i l i p p u s . Phalanx«

B e l l u m Sácrum. P u g n a a d C h e v o n a e a m . § . 2 . A l e x a n - d e r M . i n G r a e c i a , i n A . s i a . P r a e l i u m - a d G r a n i c u m , a d I s s u m , a d G a u g a m e l a m . §. 3- A l e x a n d e r M . i n A f i a c o r r u p t u s . P e r s e p o l i s i n c e n s a . A m i c i i n t e r f e - c t i . E x p e d i t i o I n d i c a . M o r s A l e x a n d r i M . p . 144«

1Si

" G A P V T VIIL

H I S T . S Y R A C V S . E T C A R T H A G I N E N S I V M .

§. T . S y r a c u s a e c o n d i t a e . G e l o . . B e l l u m c u m . P o e a i i s . H i e r o I . T h r a s i b u l u s . . D i o n y s i u s M a j o r ; D i o - n y s i u s M i n o r , T i m o l e o n . §. 2.. C a r t h a g o c o n d i t a . . . D i d o . R e s p u b l i c a i n f t i t u t a . M e r c i ' m o n i a . . B e l l a ,Sieu»

l i c a . . H a n n o n i s S e d i t i o . p a g . 1 5 2 , — 1 5 7 -

(16)

X V I

C A P V T I X

HISTÓRIA R O M A N O R V M .

§. T . V e t u s t i f s i m u s i t a l t a e S t a t u s . O e n o r r u s . E . v a n d e r . H e i r u s c i , A e n e a s . P r o c a s . R o m a c o n d i t a . §

2. R e g e s Románi: R o m u l u s . J N u m a P o m p i l i u s , T u l . h u H o s r i l i u s , A n c u s M a r t i n s , T a r q u i n i u s P r i s c u s , S e r v i u s T u l l i u s , T a r q u i n i u s S u p e r b u s , §. 3 . P r i m i C o n s u t e s . B r u t u s V a l e r i u s P o p l i c o l a . T . L a e n h i s D i - e t a t o r . P r i m i T r i b u n i p l e b i s . C a r i o i a n u s . Q u i n c i i u t C i n c i n n a t u s . S p u . C a s s i u s . F a b i o r u m c l a d e s . D e c e n v . v i r i . L e g e s X I I . T a b . S p . M o e i i u s . T r i b u n i M i l i t u m C . P . P u b l i c a S t i p e n d i a . R o m a p e r B r e u n u m cu«

p t a . C a n n l t u s . P r i m u s C o n f u l e P l e b e . V a l e r i u s C o t . r i n u s . B e l l u m S a m n i t i c u m . D e c i u s M u s * M a n l i u s T a r q u a t u s . p a g . 1 5 7 . — « 1 6 6 .

C A P V T X

HISTÓRIA C H I N E N S I V M .

§ . I . V e t u s t a s Chineníhim. §, 2 . P u o n k u . F o - h i Y a o . S e b u n . Yü. T i n g - V a n g . K i e n - V a n g . L i n / - V a n g . p a g . 1 6 6 .— 1 6 8 . T a b u l a L S y n c h r o n i s t i c a ad p a g . l < ? & .

P A R T I S P R I M A E P E R I O D I S E C V N D A E . S E C T I O L

A b Aíitto a . C . 3^3. a d 31. smn A n u i £92*

C A P V T l

C H A R A C T E R P O P V L O R V M H V J V S P E R I O D I ,

§. I . P o p u l i p r a e c i p u i huC p e r t i n e n t c s . . §. 3 , C o m m u n i s e o r u m c h a r a c t e r . p a g . 169.—171.

Cd-

(17)

X V I I

C A P F T JL

P O L I T I C A P O P V L O R V M H V J V S P E R I O D E

§. I . C o t i n e x i o p o l i t i c a P o p u l o r u m . § . 2 , V i - c i f s i t u d o p o l i t i c a M a c e d o n u n i . §. 3 . G r a e c o m m . §, 4. S y r o r u m e t P a r t h o r u m . §. 5 . H e b r a e o r u m . §. 6.

A s i a e M i n o r i s . §. 7 . . A e g y p t i . §. 8 , S y r a c u s a n o r u m . e t C a r t h a g i n e n s i u m . §. 9 . R o m a n o r u m . I o . C h i - ' nenßum. p a g . i 7 t . - * - i 7 8 .

C A P V T III.

R E L I G I O P O P V L O R V M H V J V S P E R I O D E

§, T . R e l i g i o H e b r a e o r u m . S e c t a e . §. 2 . Reli»

g i o E t h n i c a , e j u s q u e m u t a t i o n e s , p . 179-—181«

C A P F T I F .

A R T I V M E T S C i E N T I A R V M S T A T V S .

• §. I . E a r u r a D o m i c i l i a , §'.. 2 . A u x i i i a : L i n - g v a e , ßibliothecae, S c h o l a e . §. 3 . D e l i n e a t i o e t S c u l p "

t u r a . §. 4. P i c t o r i a . §. 5 . A r c h i t e c t u r a . §. 6. M u s i - c a . §. 7 . O r c h e f t i c a , e t P a l a e i t r i c a . §. 8 . P o e f i s . T h e o c r i t u s , , M o s c h u s , B i o n . E n n i u s . P l a u t u s , T e r e n - t i u s . §. 9 . O r a t o r i a . H o r t e n f i u s , C i c e r o . D e m e t r i u s P h a l e r . §. 1 0 . P b i l o l o g i a . A r i f t a r c h u s P l o t i u s . V a r - ró. §. 11. H i f t o r i a D i o d o r u s , B e r o f u s , M a n e > h o , P o l y b i u s . S a l l u f t i u s , J u l . C a e f a r . C o m . N e p o s . §.

1 2 . G e o g r a p h i a . P o s i d o n i u s , E r a t o s t h e n e s . §. 11%

M a t h e s i s . E u c l i d e s A r c h i m e d e s , E r a t o s t h e n e s , G e - rn i n us , P o s i d o n i u s e t c . § 1 4 , P h y s i c a , e t H i f t o r i a N a t u r a l i s . A r i f t o t e l e s , T h e o p h r a f t u s , V a r r o , §. I 5 \ P b i l o l o p h i a . S e h o l a Perípafctíca, A c a d e m i a M e d i a ;

& N o v a . , S c h o l a S t o i c a , & Epicurea» P y r r h o j i l c ^

1'

(18)

x v m

P h i l o s o p h i a R o m a n o r u m . §. 16. M e d i c a . H i p p o c w t e s . A s c l e p i a d e s . p a g . 1 8 2—T 9 9 .

C A P V T V

F O R M A E R E G 1 M I N T S H V J V S P E R I O D I ,

§. I . F o r m a r e g i m i n i s i n o r i e n t e . §. 2 . Apuci l u d a e o s . §. 3 . A p u d G r a e c o s . §. 4 . C a n h a g i n e n f e s ,

§. 5 . R o m a n o s . §. 6 . R e s M i l i t a r i s e t B e l l i c a , §.7, M e r c i m o n i a . §. 8 . M o r e s , p a g . 1 9 9 , — 2 0 5

P E R I O D I S E C V N D A E S E C T I O I L

HISTÓRIA P R O P R I A P O P V L O R V M . • i ; A t ? A n n o a . c 3 2 3 , a d 3 1 . s u n t A n n i «92*

C A P V T l

HISTÓRIA D I V I S I O N I S M O N A R C H I Á É A L E - X A N D R I M .

§'. 1. P h i l i p p u s A r i d a e u s . Provinciáé d i v i f a e . § 2 . P e r d i c c a s , C a s s a n d e r , A n t i g o n u s . P r a e l i u m a d Sa- l a i p i n e m , & I p f u m . N o v a R e g n a o r t a . p . 2 0 6 — 2 0 g , .

C A P V T 1 1

HISTÓRIA M A C E D Ó N I Á É .

§. 1 . D e m e t r i u s P o l i o r c e t e s . G a l l o r u m incttdio»

§. 2 . A n t i g o n u s G o n a t a s , Dóson. P h i l i p p u s I L Per-*

s e u s . p a g . s o 8 — a - i o .

C A P V T III.

HISTÓRIA G R A E C O R V M .

§. Í. Atheniénfiunt' m o t u s . D e m o s t h e n e s * P n o c f r t m * P o l y s p e r c h o m C a s s a n d e r . D e m e t r i u s P h a l e r e u v

(19)

X I X

§. 3, Foedus Aetolicutn, et Achaicum., Aratus. C l e o - menes, Nabis. Philopoemen. §. 3 . Bellum Achaicum.

Corinthus deleta. 2i t .— 2 1 4 .

C A P V T I V

H I S T Ó R I A S T R I A E , E T P A R f H I A E .

§. 1. Seleucus Nicator. Antiochus Deus. Antio- chus M. Praelium ad Magnefiam. Seleucus Philopa- tor. Antiochiis Epiphanes. Tigranes. §. 2 . Reges Par- thorum. Arsaces. Mithridates I . et I L Orodes. Phrao- tes I V . Tiridates. p. 2 1 5 — 2 1 8 .

C A P V T V.

H I S T Ó R I A I V D A E O R V M .

§. I . ludaea sub Ptolemaeis et Seleucidis. D u - ces Machabaei". ludas. § « 2 . R e g e s : Ariítobulus I , Alexander lannaeus. Hyrcanus. Aristobulns I L An*

tipater Idumaeus. Heródes Ascalonica. p« 2 1 9 — a a s

C A P V T V I

HtST« R E G N O R . A S I A E M T N O R I S .

§, 1 . Divifio Asiae Minoris. §. 2 . Reges Per- gameni: Eumenes I . Attalus L Eumenes I L Attalus I L & I I I . §. 3 . Reges Ponti: Mithridates Magnus, bellum cum Romanis. Pharnaces. pag, 2 2 3 — 2 2 7 ,

C A P V T V l l

H I S T Ó R I A A E G Y P T Í O R V M ,

§, 3. Ptolemaeus L a g i . Philadelphiis, Evergetes, 5- 2 . Pt* Aule,tes« Dionysius. Cleopatra pag, » $ 7 « ^

» 2 9 .

<7-4-

(20)

C A P V T VIII.

E I S T . S Y R A C V S A N , E T C A R T H A G I N E N S I V M ,

§. T . Sosistratus. Agathocles. P y n h u s . ITiero II,

& T U . §. 2 . Hanno TI. Amilcar. Asdrubal. Hannibál,' Praelium ad Zamam. Canhago cverfa, pag6 2 2 9 ^ agg.

CAPVT I X H I S T Ó R I A R O M A N O R V M ,

§. I . Belli Samnlcici continuatio. Futcae Caudv nac Papinus, Curius,, Bellum Tarenunum. Pyrrhus, 1 Fabricius. App* Coecua* §. 2 . Punicum I . App. Cau.

dex. D u i l l i u s , Actilius Regulus. C. Lusatius. T Ily rí

& Galli vicei. §. 3 , Punicum I I . Scipio , Semproaí, u s , Flaminius. Fabius Cun&ator. Paullus Aemilhts, Terendus Varró. M . Marcellus. Scipio Africanus. % 4 . Punicum I I I . Ter^mius Viriathus. Numanua everfa,

§ . . 3 . Sedidones. T i b . et Cajus Gracchus. §. 6 Bel- lum lugurthae Bellum Ciinbricum. C- Marius. Bellum Sociale. Livius Drufus. §. 7 . Bellum Mithridadcum.

C i v i l e I» S u l l a , C i n n a , Marius. M. Crassus. Cn, Pompenis. M. Tullins Cicero. Beil. C i v i l e IT- ful.

Caesar. Pugna Pbarsalica. Mors Iul. Caesaris. §. 8.

Triumvirátus M. Antonii Lepidi, & Octaviani. Bellum C i v i l e U I . Fug na ad Actium. pag* 2 3 3 — 2 4 6 .

C A P V T X

H I S T Ó R I A C H I N E N S I V M .

§. T . Dyiiastia Tatschin. Schi-hoang-ti. Liheu«

pang, Dynastia Han. Tsehing-ti. pag. »46. Tabula

\L Synchronistica ad pag, 2 4 7 ,

P A R -

(21)

P A R T I S P R I M A E P E R I O D I T E R T l A E ^ S E C T I O I .

Ab anno a. C . g l , a d A n . ChriiU circiter 400»

C A P V T L

C H A R A C T E R P O P V L O R V M .

§. I . Populi hac Periodo praecipuL §• 8 . H o - rum communis charactei*. pag. »48*

C A P V T IL

P O L I T I C A P O P V L O R V M .

I . Connexio politica Populorum. §. 2, V i * Cifsitudo politica Imperii Romain. §• 3 . Gennano- r'um. Hunnorum. §• 4» Parthorura , et Persarum.

pag. 2 5 0 — 2 5 3 .

C A P V T 11L

R E L I G I O P O P V L O R V M .

§. I . Religio Ethnica. Orientalis. Neoplatonica.

§. s. Religio Chinensium. Numeu Foe. Ejus dogma- ta, et Moralia praecepta. Bonzii-Horum arcana do- ctrina. IdolaFoe. §. 3 . Religio German. §. 4 . Hunno- mm. §. 5 . Iudaeov.um. Thalmud. Cabbala. §. 6 . R e - ligionis Chriftianae ortus , PerfeCmio, Propagatio.

Haereses. L i b r i Sacri. Concilia. Dogmata et Ritus.

Hierarchia, pag. 2 5 3 — » 6 4 .

C A P V T I V

A R T I V M , E T S C Í E N T I A R V M S T A T V S .

§. I . Harum Domicilia. §. 2 . Auxilia. §. 3. D e - lineatio , & Sculptur*. § . 4. Pictoria. §. 5,. •Apchiv

tectu«

(22)

X X I . I

tectura. §. 6. Musica. §. 7 . Orchestica, & Palaeftrici

§. 8 - Poesis. Horatius Virgiíius, O v i d i u s &c. §. 5, O r a t o r i a , Plinius. Quinciiliuuus. §. I o . Philologe.

& Cr idea. §. T I* H i l t o r i a . §. I s . Gcographia. §. íj, M a t h w i s . Porphyrius , Diophamus» C l a u d i u s Ptole, maeus, §. 14. Physica , & Hillona Naturalis Plinim Major. §. 15. Chymia. §, 16. Philosophia Orientá- lis , & Neopiatonica. §. 1 7 . M e d i e a , C e l s u s Gale-

nus. §• Iii risp rudern i a. Mos Majorum. Leges XTL Tab. Eilictum Perpetuum C o d e x Theodosiamis,

§. 1 9 . Theologia Ethnica. Theologia Chriitiaaorum, p a g . » 6 $ - - 2 8 0 .

C A P V T V

F O R M A E R E G I M T N T S , E T M O R E S .

§. 1. F o r m a regiminis i n Tmperio R o m a n o . Po.

litica Augusti. Monarchia. Despotismus. Magistrat v e t e r e s & novi. Reditus I m p e r i i * §» 2 . F o r m a regk minis apud Germanos. Status diversitas. Comitii I u d i c e s , Leges , Iudicia. Mores. §. 3 . Huna onus R e x , et M i n i i t r i . C o m i t i a , Leges, Mores: §.4 Apud l u d a e o s R e g e s . §. 5 . R e s tr.ilitaris Romano- rum, et Germanorum. §. 6 . Agricultura. M e r t i m c r nia. pag. a 8 0—3 9 4 .

P E R I O D I T E R T I A E S E C T I O I L

H I S T Ó R I A P R O P R I A P O P V L O R V M . Ab A . a. C . 3 1 . ad A . Chrilii circiter 400.

C A P V T l

H I S T Ó R I A R O M A N O R V M .

§. 1 . Magnitúdó I m p e r i i . Augustus. Tiberim.

€ . Caligula, Claudius. D o m . Nero. G a l b a . Vespafr a m i s .

x x n t

aiuis. Titus. Domitianus. Trajanus. Adrianus. M . A u - relius Commodus. §. 2 . Imperii debilitatio. V a l e - rknus. Gallienus. Aurelianus. Tacitus. Probus Ca^

rus. Diocletianus, & Maximianus. Gaierius, & Con- stantius I . §. 3 . tmperatores ChriiHani. Conftarttinus M . Ejus filii» tulianuS. lovianus Valentinianus L et . I I . Valens. Theodosius Ml §. 4 . Hiftoria Imperii O c -

cidentalis. Honorius. Valentinianus I I I . Augustulus»

pag. 2 9 5 — 3 °6-

C A V V T IL ,

H I S T Ó R I A G E R M A N O R V M ^

§. I . Teutones Germani dicti. Arioviihis. Her- mannus. §. 2 . Foedus Germanorum. §. 3 . Germani, Imperii Romani provincias invadunt. Imperium O c - cidentis evertunt'. pag. 306 — 309.

C A P V T IIL

H I S T Ó R I A H V N N O R V M .

§. 1 . Hunnorum vieifsitudines in Asia. Baiara- ber. §- 2 , Hunnorum Regnum in Europa condicum»

Caraton. Uldinus. Mundsuchus. O c t a r , et R u a . §,3»

Attila. Ejus expeditio in oriemem, et occident-euu Praelium ad Catalauaum. Expeditio in Italiam»1 Mors Attilae. 4 . Ruina Regni Huanici sub filüs Atti- láé, "pag. 3 0 9— 3 1 4 .

C A P V T I V

H I S T Ó R I A D A C I A E .

' §, 1. D a c i a sub suis Regibus. Sar'inis. BerobJfla.

Cotifo. Decebalus. §. 2 . Dacia sub Romanis. C u l - turae magnitúdó, E a imrainuut. Gotbonun ineurfio.

Dacia

(23)

X X I . I

tectura. §. 6. Musica. §. 7 . Orchestica, & Palaeftrici

§. 8 - Poesis. Horatius Virgiíius, O v i d i u s &c. §. 5, O r a t o r i a , Plinius. Quinciiliuuus. §. I o . Philologe.

& Cr idea. §. T I* H i l t o r i a . §. I s . Gcographia. §. íj, M a t h w i s . Porphyrius , Diophamus» C l a u d i u s Ptole, maeus, §. 14. Physica , & Hillona Naturalis Plinim Major. §. 15. Chymia. §, 16. Philosophia Orientá- lis , & Neopiatonica. §. 1 7 . M e d i e a , C e l s u s Gale-

nus. §• Iii risp rudern i a. Mos Majorum. Leges XTL Tab. Eilictum Perpetuum C o d e x Theodosiamis,

§. 1 9 . Theologia Ethnica. Theologia Chriitiaaorum, p a g . » 6 $ - - 2 8 0 .

C A P V T V

F O R M A E R E G I M T N T S , E T M O R E S .

§. 1. F o r m a regiminis i n Tmperio R o m a n o . Po.

litica Augusti. Monarchia. Despotismus. Magistrat v e t e r e s & novi. Reditus I m p e r i i * §» 2 . F o r m a regk minis apud Germanos. Status diversitas. Comitii I u d i c e s , Leges , Iudicia. Mores. §. 3 . Huna onus R e x , et M i n i i t r i . C o m i t i a , Leges, Mores: §.4 Apud l u d a e o s R e g e s . §. 5 . R e s tr.ilitaris Romano- rum, et Germanorum. §. 6 . Agricultura. M e r t i m c r nia. pag. a 8 0—3 9 4 .

P E R I O D I T E R T I A E S E C T I O I L

H I S T Ó R I A P R O P R I A P O P V L O R V M . Ab A . a. C . 3 1 . ad A . Chrilii circiter 400.

C A P V T l

H I S T Ó R I A R O M A N O R V M .

§. 1 . Magnitúdó I m p e r i i . Augustus. Tiberim.

€ . Caligula, Claudius. D o m . Nero. G a l b a . Vespafr a m i s .

x x n t

aiuis. Titus. Domitianus. Trajanus. Adrianus. M . A u - relius Commodus. §. 2 . Imperii debilitatio. V a l e - rknus. Gallienus. Aurelianus. Tacitus. Probus Ca^

rus. Diocletianus, & Maximianus. Gaierius, & Con- stantius I . §. 3 . tmperatores ChriiHani. Conftarttinus M . Ejus filii» tulianuS. lovianus Valentinianus L et . I I . Valens. Theodosius Ml §. 4 . Hiftoria Imperii O c -

cidentalis. Honorius. Valentinianus I I I . Augustulus»

pag. 2 9 5 — 3 °6-

C A V V T IL ,

H I S T Ó R I A G E R M A N O R V M ^

§. I . Teutones Germani dicti. Arioviihis. Her- mannus. §. 2 . Foedus Germanorum. §. 3 . Germani, Imperii Romani provincias invadunt. Imperium O c - cidentis evertunt'. pag. 306 — 309.

C A P V T IIL

H I S T Ó R I A H V N N O R V M .

§. 1 . Hunnorum vieifsitudines in Asia. Baiara- ber. §- 2 , Hunnorum Regnum in Europa condicum»

Caraton. Uldinus. Mundsuchus. O c t a r , et R u a . §,3»

Attila. Ejus expeditio in oriemem, et occident-euu Praelium ad Catalauaum. Expeditio in Italiam»1 Mors Attilae. 4 . Ruina Regni Huanici sub filüs Atti- láé, "pag. 3 0 9— 3 1 4 .

C A P V T I V

H I S T Ó R I A D A C I A E .

' §, 1. D a c i a sub suis Regibus. Sar'inis. BerobJfla.

Cotifo. Decebalus. §. 2 . Dacia sub Romanis. C u l - turae magnitúdó, E a imrainuut. Gotbonun ineurfio.

Dacia

(24)

X X t V

D i c i a a Romains deserta. § . g, D a c i a sub imperii Gothorum. §, 4, Stib imperio Hunnorum. pag. 3 ^

•—321.

CAPVT K

H I S T Ó R I A I V D A E O R V M .

§. I * Heródes M. R e s , Archelaus Ethuarehuj, Tetrarchae. Procuratores. Heródes Agrippa Rex. j,

s . Ierosolymorum evcrsio. Barcocheba. pag. 3 2 1 ^

3"4* CAPVT V I

H I S T . P A R T H O R V M , E T P E R S A R V M .

§. 1 . Regnum Parthicum. Tiridates I I . Choj.

rt>e's. Artabanus I V . Regnum Parthicum eversum. j, 2 . Regnum Persicum. Artaxerxes. Sapor. I . Isdegit des I . Varanes V . pag. 3 2 5 — 3 2 7 ,

C A P V T VII.

H I S T Ó R I A C H I N E N S I V M ,

§. I . Dynastia Han conűnuata. Gneti. Min-ti, Ho-ti; §. 2 . Vönti. Hian-ti, Yang. pag. 3 2 7 . Ta­

bula I I I . Synchroniftica ad pag. 3 2 8 .

P R A E -

(25)

P R A E N O T I O N E S .

J j , J j t i s t o r i a , v i v o c i s , e s t r e r u m g e s t a - r u m narratio« v e i d e s c r i p t i o : s i a u t e m „„

. , . Notio c o n s i d e r e t u r v t S c i e n t i a ; est euentuum Histori*

memorabilium , certorum, et consulto se-ae* lectorum apta ad docendum narratio, ml descriptio. A p t i t u d o a d d o c e n d u m , e s t e i u s f o r m a , d o c t r i n a i p s a e s t finis1, s e l e c t i e u e n t u s m e m o r a b i l e s , s u n t o b i e - ctum«, c e r t i t u d o e s t n o t a s i n g u l a r i s .

CAPVT

D E H I S T Ó R I A I N G E N E R E .

$. I .

A

(26)

ä P R A E N 0 T 1 0 N V M 1

V t n a r r a t i o h i s t o r i c a s u a m formát h a b e a t , s i n e v t a p t a s i t a d d o c e n luni d e b e t i n e a e s s e O r d o , n e x u s , e t pr|

g m a t i c a . O r d o t e m p o n b u * p r a e d p u e d i ' H n i t u r ; n e x u m c o n s t i t u i t m n t u a rerun

Forma.

g e K t a r u m l' ^ 'A i'n ) m l u c e p o s i c a : pragnu t i c a v e r o s i n g u l a r i t e r o s t e n d i t caussas e v e n t t i u m v n a c u m s e q u e l i s , e t cottfer Históriáé v i m i n s t i t u e n d i , e f f i c i t q u e eac p e r e x e m p l a m o n e n t e m e t d o c e n t e r a PH l o s o p h i a m .

E s t etűm História a d d o c e n d u m n&' ximé i d o n e a ; q u i a i n e a , r a t i o docéni p e r e x e m p l a , et' a l l e n a m e x p e n e n t i a r a e s t o m n i s c o n d i t i o n i s h o r n i n i b u s accomo Finis, d a t a ^ l e n i s , . c l a r a , e t a n i m o . s penetram

A t q u e i d c i r c o finis Históriáé e s t docöi n a , e a q u e - m u l t i p l e x , v t p o t e morális, pc l i t i c a , l i t t e r a r i a e t c . s e d p r a e c i p u e mors I i s . S u n t , q u i c o t i t e n d a n t , Históriám ei

se c o n t a g i o s a m v i t i o r u m S c h o l a m , e t coi r u p t i o n i s t b e a t r u m s e d h o c t n n t u m i História p e r i m p f o b u m h o m i n e m eonscript dicí p o t e s t , i n q u a v i t ' , . * u b S p e e l e , fapiet t i a e , v e l c i u i l i s p m ' e t m r e p r a e s e n t a n t u i c u m i l l e c e b r i s l u c r i , d o n V n a c i o . m , e t vf l u p t a t i s v e l u t a m o r e d i g n a p r o p o m m t u r : H

Stܫ

(27)

C A P V T P R I M V M » 1

Stork v e r o p e r d o c t u m et honestüm v i - r u m c o n c i n n a t a , e s t p r o b i t a t i s , e t p r u - d e n t i a e S c h o l a ; q u i a n o n s o l u m v i r t u tum s e d e t i a m v i t i o r u m b e n e m o r a t a d e s c r i p t i o matériám süpped i t a t , a d regulás h o n e s t a - t i s , e t p r u d e n t i a e e x a l i e n i s e r r o r i b u s e l i c i e n d a s , a t q u e a d prouidentiám B e i v b i q u e a g n o s c e n d a m .

C u m finis Históriáé s i t d o c t r i n a , e - i u s d e m obiectum n o n s u n t q u i c u n q u e e -

üentus, s e d i i s o l u m , q u i s u n t memora» o b i e m

b i l e s ? e t a p t i a d d o c e n d u m . E t q u o n i - ctum*

a m h i q u o q u e t o t s u n t , v t memóriám sua multítudine o b r a e r e n t , v a r i e t a t e a u - t e m d o c t r i n a m c o n f u s a m e f f i c e r e n t ; i d e o e u e n t u s i n História e n a r r a n d i c o n s u l t o e l i g i , e t p r o c e r t a d i s c e n t i u m c l a s s e d e - s t i n a r i d e b e n t : fieri e n i m v i x p o t e s t , v t e i u s m o d i História c o n c i n c e t u r ,l q u a e t a m v n i u e r s i s c u i u s c u n q u e c o n d i t i o n i s h o r n i n i - b u s , q u a m i n c e r t o s t a t u c o n s t i t u t i s s i g i l - l a t i m p l e n e s a t i s f a c i a t .

Q u a m u i s a u t e m maximé d i f f e r a n t i n - t e r s e H i s t o r i a r u m l e c t o r e s 5 t a r n e n ' a - rones v o l u n t 3 v t e u e n t u s p r o i p s i s c o l l e - ct! , v e r i et certi s i n t , s e u i u x t a c r i t i c a e

A a r e g u *

(28)

4 PRAENOTIONVM Certi- regulás d e m o n s t r a t i : v b i certitudo n o n a v tudo. s u m i t u r Metaphy«úca, c u i u s o p p o s i t a m

e s t i m p o s s i b i l e , s e d morális, q u a e i m i i , t i t u r a t i c t o r i t a t i Test is idonei, q u i e t p o - tűit, e t v o U i t t v e r u m d i r e r e : p o t u i t h\

c u i n e q u e ?a^aoita<? m e n t i s , n e c a t t e u t i o idotiőus d e f i n t , q u i r e b u s g e s t i s mterímt, a u t non

l o n g e p o s t v i x k , v e i g e m i i n o s u a r r a t i o - n u m f o n t e s a d h i b u i t : v o h i i t v e r u m dice.

r e i s , q u i V i r p v o b u s fűit, q u i n e e stu­

d i o , n e c o d i o N a t i o n i s , R e l i g i o n i s , aut R e i p u b l . a b r e p t u s e s t : q u e m n e e m e t u s , '

n e c a d u l a t i o , n e c p r a e i u d i e i u m a l i q u o d t r a n s u e r s u m égit: q u i d e n i q u e genuinis

• n a r r a t i o n u m íbntibus s i n c e r e , e t c u m iu*

d i c i o v s u s e s c

F o n t e s i l l i , s u n t mommmita quae-

^ n o ^ d a m , q u i b n s r e s g e s t a e o b l i u i o n i e r i p i - arum. u n t u r , E a s u n t d u p l i c i s g e n e r i s , wnta,

e t vocalia. M u t a s u n t : aediíicia, S t a t u a e , p i c t u r a e , f e s t a , rítus s a c r i , e t p r o f a n i e t c . M o n u m e n t a v o c a l i a s u n t : t r a d i t i o , c a t i t u s , i n s e r i p t i o n e s n u m o r u m , c t l a p i - d u m , p r a e c i p u e a u t e m D i p l o m a t a g e n u i - n a , M a n u s c r i p t a probat«, e p h e m e r i d e s a b s q u e p a r t i u m s t u d i o c o u s e r i p t a e , anna­

l e s , i t i n e r a r i a , e t a l i a h u i u s g e n e r i s mo»

i i i m e n t a .

(29)

C Á P V T P R I M V M . 5 '§. 2 .

D i u i s i o Históriáé e s t a l i a r e s p e c t u Dinislo o b i e c t i , a l i a r e s p e c t u e x t e n s i o n i s , a l i a J^storiM r e s p e c t u f o r m a e , s e u m e t h o d i s q u a p e r -

t r a c t a t u r .

R e s p e c t u o b i e c t i i ) História e s t Ci- ciuiUs*.

tútis; seu- p o l i t i c a , q u a e a g i t d e v i c i s s i - ,

• t u d i n i b u s r e g n o r u m , e t R e m m p u b l i c a r u m :

2 ) Sacra , s e u E c c l e s i a s t i c a , i n q u a p r o - Sacra.

p o n i t u r s t a t u s r e l i g i o n i s c u m suis m u t a -

t i o n i b u s : 3 ) Litt er art a, q u a e c o m p l e c t i - sutéra t u r i n c r e m e n t a , e t d i m i n u t i o n e m e r u d i t i - " a . , o n i s i n g e n e r e , v e i s p e c i a t i m e x p l i c a t v i c i s s i t u d i n e s A r t i u m , e t S c i e n t i a r u m . S u n t e t i a m a l i a e d e n o m i n a t i o n e s H i s t o r i a - r u m a b o b i e c t o d e s u m t a e , q u a e f a c i l e d e - finiri p o s s u n t , v t i ; História M e r c i m o n i o - r u m , R e i N a u t i c a e , A g r i c u l t u r a e , L i n g - v a r u m e t c . O m n i s e n i m r e s s u a m h a b e t Históriám.

t R e s p e c t u e x t e n s i o n i s 1 ) História e s t

Fniuersalis , q u a e s e e x p a n d i t a d o m n e s Vniutv p r a e c i p u o s p o p u l o s , e t s t a t u s t o t i u s o r -s a l 1^ b i s , i n d e a b o r i g i n e g e n t i u m ; , r s q u e a d

A 3 n o s t r a m ,

(30)

6 PRAENOTTONVMI Parti- » o s t c a m a e t a t e m- 2) RtrtiMteiris, quae cw/ar/j" complecütur c e r t o s t a n t u m p o p u l o s vnú

u s p a r t i s t e r r a e , e o r u m q u e r e s gestas, 1} Singularis, q u a e c o m p l e c t k u r uliquos t a u t u m p o p u l o s , v e i v n u m p r a e c i pírom p o p u l u m , e o r u n i q u e r e s g e s t a s . A d sin»

g u l a r i s Históriáé n o d o n e m r e u o e a r i pot- jB>'ograest Jtiographia , q u a e v i c a m , e t r e s ge- phiti. s t a s i l l u s t r i u m V i r o r u m s i g i i l u t i m desori- p t o r u m complecütur. H u c p r a e t e r e a par- t i n e t d i u i s i o e x r a t i o n e t e m p o r t s p e t i t a , i n Históriám a n c i q u i , m e d i i , e t r e c e n t i o - r i s a e u i . S i s e r m o s i t d e História Y m - Aeui u e r s a l i , e a antiqui aeui e s t a b o r b e con«

mtiqm d i t o a d s a e c u l u m C h r i s t i q u i n t u m : int*

ríii aeui e s t a b i n i t i o s a e c u l i q u i n t i ad Medäy i n i t i u m s a e c u l i d e c i m i s e x t i ; recentkrh ttRecm a e ui complecütur t r i a p o s t r e m a s a e c u l a .

R e s p e c t u f o r m a e História e s t , 1 ) Sy- mátka, stematica, q u a e e s t c o l i e c t i o e u e u t u u m

m e m o r a b i l i u m , a s e i n u i c e m d o p e n d e n "

t i u m , c e r t o írni o b t i n e n d o a e c u m o d a t a . P r a g m a2) Pragmatka História e s t , i n q u a re-

t i c a' r u m g e s t a r u m caussae c u m s u i s c o n s e c t a - C r i t i c a/ ú s d e t e g u n t u r . 3 ) História Criika e s t ,

i n q u a e u e n t u s n o n s i m p l i c i t e r e x r d i o r u m íkle n a r r a n t u r9 s e d e x i p s i s f o n t i b u s

i n g e -

(31)

CAPVT PRTMVM; 7 i n g e n i o P h i l o s o p h i c o a d e x a m e n ' r e u o c a -

t i s d e s u m t i p r o p o n u n t u r > e t d e m o s i - s t r a n t u r .

f. ?•

S o l u m História S y s t e m a t i c e , P r a g m a r t i c e , v e i C r i t i c e p e r t r a e t a t a m e r e t u r nő­

mén S c i e n t i a e : c u m s i t r e r u m m e m o r a - b i l u u n c u m caussis c o g m t i o , 111 q u a c o m - n*m p a r a n d a v e i maximé v i s i u d i c a n d i éxer- storia ^

, . . . Scicntict c e t u r . S i n g u l a r u m e n i m a c t i o n u m , e t

p e r s o n a r u m m e r i t u m , d i s c u s s i s e a r u m ünibus, e t m o t i u i s d e f i n i t u r , v i c i s s i t u d i * n e s i n t e r s e , e t tempóra v e t e r a c u m h o - d i e r n i s c o n f e r u n t u r , a c e a , q u a e n a r r a t a s u n t , s i o p u s s i t , d e m o n s t r a n t u r .

C A P V T n -1

D E H I S T Ó R I A V N I V E R S A L L

* f j T n c o n s c r i b e n d a História Vniuersáli 0 - *ß*j°^

ü l i m l a b o r a u e r u n t Herodotus, Diodo- Saüs á rus Siculus, e t a l i i , q u o r u m c o n a t u s p e r Reconti p l u r a s a e c u l a m t e r m i s s o s r e s t a u r a r u n t a n - 9 X C uit a

A 4 t e

(32)

S P R A E N O T I O N V M t e t r i g i n t a c i r c i t e r átmos V i r i d o c t i s s i m i C L Gatterer, Rcmer, Schlutter, aliique E r u d i t i , S o c i e t a t i G d t t i n g a n a e a d s e r i p t l A n t e h o s n o t i o Históriáé V n i u e r s a l i s p r a e . s e r t i n i Cíassicae fűit o b s c u r u , e t i n c e r t a .

Q u i d a m e n i m o b i e c t u m Históriáé Viüucr*

s a l i s d i c e b a n t e s s e , o m n e s p r o r s u s o m n i * u m t e m p o r u m e u e n t u s memóriáé t r a d i t o s : alíi a u t e m s t a t u e b a n t , a d Históriám V n i - u e r s a l e m p e r t i n e r e e u e n t u s q u i d e m tan.

t u m m e m o r a b i l e s , . s e dte o s d e t e r m i n u r c n o n n o u e r u n t j q u i d q u i d i p s o r u m anitnos p o t e n t i u s m o u i s s e t , i d m e m o r i a d i g n u m aííirmauerunt. E u e n t u u m a u t e m m e m o r a - b i l i u m r e g u l a n o n e s t g e n i u s v n i u s , ülte*, r i u s u e h o m i n i s , s e d s e n s u s c o m m u n i s .

V n i u e r s e i q i t u i : c o n s i d e r a n d o , Eucn- tnfTie-ius m m o r ab i l t s sunt ii? qui magnanm- morabi- miitationum caussäe fuerunt vei in totó

les* gémre humano 3 vei in praecipuo quotfam populo. V i s i p s a p r o d u c c n d i m a g u a s m u -

t a t i o n e s , d i c i t u r i n f l u x u s . P o p u l i p r a e c i - i m p e r m ^ ttominautur: i ) P o p u l i imperantes, tes. q u i a n n i s s i m u l , e t i n g e n i o aiiís p o p u l i s

Imi* p r a e s t i t e r u n t . 2) P o p u l i insignes, q u i

€M*t a b s q u e a r m o r u m v i s o l u m i n g e n i o partém . a l i q u a m O r b i s m o d e r a t i s u n t , $ ) P o p u l i

not a.-

(33)

C A P V T SECVNÜVJVt * * 9 notahiks, q u i i p s i q u i d e m n e q u e i r i s i g s e s NotaU f u a r u n t , s e d i n p r a e c i p u o r u m p o p u l o r u ml e s* n e g o t i a s e u b e l l o , s e u p a c e s e i m p l i c u - e r u n t .

G r a d u s e u e n t u u r a m e m o r a b i l i u m n o n d e t e r m i n a t v i s i m a g i n a n d i A u c t o r i s , n e - q u e L e c t o r i s d e l e c t a t i o , s e d magnitúdó „ e f f e c t u u m , q u i a b e u e n t i b u s o r t i s u n t * H i n c q u o m a i o r e m i n f l u x u m a l i q u a p e r - s o n a 3 v e i v i c i s s i t u d o bábuit i n g e n u s h u - mánum, e o a l t i o r e m g r a d a m h i c o b t i n e t , m a g i s q u e m e r e t u r memóriám. I ' u x t a g r a -

d u s , c l a s s e s ' c o n s t i t u i p o s s u n t . I n 1) c l a s - ciasses

* s e s u n t e u e n t u s i i , q u i i n t o t u m g e n u s humánum i n f l u x u m h a b u e r u n t , e. g . D i - m o ra b U

l u u i u m , A r s s c r i b e n d i , A r s n a u t i c a , *m-Uum.

u e n t i o p u l u e r u m p y r i o r u m e t e . I n 2) c l a s s e s u n t e u e n t u s , q u i i n v n a m , v e i

• p l u r e s p a r t e s o r b i s i n f l u x u m h a b u e r u n t , v t i : V i c t o r i a e A l e x a n d r i M . R o m a n o r u m , S a r a c e n o r u m : d e t e c t i o A m e r i c a e , A e q u i - l i b r i u m E u r o p a e . I n 3 ) C l a s s e s u n t e u e n - t u s , q u i i n s t a t u m , e t f o r t u n a s p r a e c i - p u o r u m . q u o r u n d a m p o p u l o r u m i n f l u x u m h a b u e r u n t , v t : . E x p e d i t i o Attiláé, P u g n a a d Z a m a m , P a x W e s t p h a l i c a . I n .4) c l a s -

s e s u n t e u e n t u s , q u i i n v n u m p r a c i p u u m p o - , A 5 p u l u m ,

(34)

|0 PRAESOTIONVM.

p u l u m i n t a x i i m h a b u e r u n t , v t : B e l l u m P e l o p o n e s i a c u m , P t i g n a P h a r s a l i c a » Cla-

d e s M o l i a t s i a t i a , C o n i u g i u m F e r d i n a n d C a t h o l j c i c u m I s a b e l l a , e t c .

§. z

I g i t u r i n g e n u i n o s e n s u História Vnl Per£.aim mrsalis est svstematka narratio omni riae Fnitim eofum cnMitmim, qui ab orvé condh versalti. £0j a^ nostra vsque pmpora mfluxnm

habuerunt vei in totnm genus humánum, vei in praecipiium quemdam populum* E x q u a d e f i n i t i o n e p a t e t , q u o d História V n i - n e r s a l i s p r a e t e r eas p r o p r i o täte s, s i n e qui*

b u s n u l l a História c o n s i s t e r e p o t e s t , ha- b e a t n o t a s q u a s d a m s i n g n l a r e s , q u i b u s ab o m n i H i s t o r i a r u m g e n e r e d i s t i n g u i t u r . Ha- b e t n e m p e o b i e c t u n a m p l i u s , s e u maté- riám v b e r i o r e m , formám p e c u l i a r e m , fi- n e m n o b i l i o r e r a ,

őbie- Obiectnm i l l i u s n o n e s t s o l u m E u r o ctum. p a ? v e i A s i a , n o n v n u m a l i u d u e S a e c u -

l u m , n o n E c c l e s i a t a n t u m , v e i R e s L i t t e - r a r i a 5 s e d o r b i s , e t g e n u s humánum, e i u s q u e p e r o m n i a tempóra s t a t u s .

For-

(35)

C A P V T S E C V N D V M , I I

Forma e i n s e s t n a r r a t i o C h r o n o l o g i e jrorma% CÍL c u m S y n c h r o n i s t i c a i u n c t a , v i c u i u s

o m n i a o b i e c t a m e m o r a h i l i a t a l i c u m n e x u p r o p o u u n t u r , v t o m n e s p r a e c i p u i e u e n - t u s v n o q u a s i i n t u i t u p e r s p i c i , v e i , s*

p l a c e a t , p e r l o n g u m a e q u e a c l a t u m s e - o r s i m p e r l e g i p o s s i n t . E x h a c m e t h o d o m a g n a c l a r i t a s , e t p e r c i p i e n d i f a c i l k a s o r L t u r . N a m o m n e s p r a e c i p u i e i u s d e r a t e m - p o r i s p o p u l i i u x t a s e i n u i c e m c o l l o c a t i p r o p o n u n t u r , e t t e r a p u s o m n e , q u o d - f e - r e s e x i n i l l i b u s a n n o r u m d e f i n i t u r , p e r c e r t a s E p o c h a s i n s u a i n t e r u a l l a , s e u p e ~ r i o d o s d i u i d i t u r .

- Finis p r i m a r i u s Históriáé V n i u e r s a - Finis.

I i s e s t , v t L e c t o r i a d f e r a t g e n e r a l e m , s e d c l a r a m t a r n e n C o g n i t i o n e n * v i c i s s i m - d i n u m h u m a n i g e n e r i s , s i n e q u a o m n e s c n i u s c u n q u e g e n e r i s i n s t i t u t i o n e s históriáé i m p e r f e c t a e s u n t ; c u m s i n t n o t i o n e s t a n - t u m p a r t i u m a l i q u a r u m , a b s q u e p e r s p e - c t o e a r u n d e m n e x u c u m t o t o .

História V n i u e r s a l i s h o c p r a e s t a t i n c o m p e n d i o , q u o d p r a e s t a n t a l i a e s p e c i - e s H i s t o r i a r u m s u a p r o l i x i t a t e ; m e n t e m i l l u s t r a t , e t i n d i i u d i c a n d i s a c t i o n i b u s h u -

mánia

(36)

15 P R A E H O T I D N V M m a n i s a c r e m , e t p r o m t a r n r e d d i t : álltra, h i t a c e r t o r u i n t e m p o r u o i e t p o p u l o r u m1 a d m i r a t i o n e ; v e r a m h o m i n u m d i g u i t a t e m d i s e e r n e r c , e t d i u i n a m p n m i d e n t i u m h v i c i s s i t u d i n i b u s h u m a n i s o b s e r u a r e |docet

§• h

I n h a c História V n i u e r s a l i Classicj e s t s y s t e m a s e q u e n s : i ) T e m p u s 1656, a n u o r u m , q u o d a h O r b e c o n d k o a d W , l u u i u m e f l l u x i t , eompiecütur P r o h is tori- a m , v e l u t q u a m d a m i n t r o d u c t i o n e m : quk h o m i n e s a n t e d i l u u i u m v i u e n t c s n o n fue- Sfste-. r i m t 'm D a r i o s p o p u l o s d i s t r i b u t i , adeov

J f o ria e q u e íllorum r e s g e s t a e s y n c h r o m s t t e e tra- Vtúiier- ct a r i n o n p o s s u n t , e t i d c i r c o n e c p e r d -

*ciassi* n e n t s t r i c t e s u m t a m Históriám V n i ver- cac- s a l e m . 2 ) O m n e r e l i q u u m t e m p u s i n d e a

D i l u u i o a d n o s t r a m a e t a t e m d i u i d i t u r in S e p t e m p e r i o d o sy q u a r u m t r e s p r i o r e s c o m p l e c t u n t u r Históriám V n i u e r s a l e m ae- u i a n t i q u i , t r e s p r o x i m e s e q u e n t e s Histó- riám a e u i i i i e d i i : s e p t i m a v e r o periódus complecütur Históriám a e u i r e c e n t i o r i s r .

C l u a e i i b e t h a r u m p e r i o d o r u m , d i u e r - s u m a b a l i i s c h a r a c t e r e m h a b e t , e t g e - n u s

(37)

C A P V T S E C V N D V M . 13 , n u s humánum a H t e r , v t i n e m p e i l l u d m u - t a t u m e s t : e x h i b e t : p e c u l i a r i t e r a u t e m

sic s u n t h a e p e r i o d i c o m p a r a t s e 5 v t i n Ü3 r e s m e m o r a b i l e s c u i u s u i s p o p u l i , a b e i u s o r i g i n e , a d i u t e r i t u m , v e i a d n o s t r a v s q u e tempóra t a r n p e r l o n g u m , h o c e s t C h r o n o l o g i c e , q u a m p e r l a t u m , h o c e s t * S y n c h r o n i s t i c e , o p e - t a b u ] a r u m i n h o s v s u s f a c t a r u m f a c i l e p e r s p i c i p o s s i n t . P e - r i o d i i l l a e s u n t s e q u e n t e s .

I . • A d i s p e r s i o n e B a b y l o n i c a , a d d i u i s i o n e m Monarchiáé M a c e d o n i c a e p o s t m o r t e m A l e x a n d r i M n g n i , s e u a b a n n o a n t e C h r i s t u m n a t u m 2 3 2 7 . a d 3 2 3 . s u n t - a n n i

I I . A d i u i s i o n e Monarchiáé M a c e - d o n i c a e , a d r u i n a m R e i p u b l i c a e R o m a n a e p o s t p u g n a m a d A c t i u m , s i u e a b a n n o A . C . N . 3 2 3 . a d 31» s u n t a n n i

I I I . A p u g n a A c t i a c a a d m i g r a t i o - , n e m g e n t i u m s a e c u l o p o s t C h r i s t u m n a -

t u m q u i n t o , s i u e a b a n n o A n . C . N . 3 1 , a d a n n u m C h r i s t i 4 . C 0 . s u n t a n n i

I V . A M i g r a t i o n e g e n t i u m s a e c u l o C h r i s t i q u i n t o 3 ací C a u o l u m M a g n u m 9

* s i u e

(38)

! 4 P R A B N O T I O N V M s i u e a b a n n o C h r i s t i 4 0 0 * a d 800» sunt 4 0 0 . a n n i 4 0 0

V . A C a r o l o M . a d r e ^ u m r a t i o n e m L i t t e r a r u m s a e c u l o d e c i m o t c r t i o , s i u e ab 5 0 0 . a n n o C h r . 8 0 0 . a d 1 3 0 0 . s u n t a n n i p o

" V I . A r c s t n u r a t i o n e L k c e r a r u m ad 1

o r i g i n e m P r o t e s t a n t i u m , s i u e a b a n n o Ch.

aoo. 1 3 0 0 . a d 1 5 0 0 . c i r c i t e r , s u n t a n n i 2 0 0 . V I I . A b o r i g i n e P r o t e s t a n t i u m , a d n o s t r a m a e t a t e m , s i u e a b a n n o Chr, 297. 1 5 0 0 . a d 1 7 9 S . s u n t a n n i 2 9 7 *

§. 4 .

* Q u a e u i s periódus d i u i d i t u r i n dunS S e c t i o n e s . I n S e c t i o n e I . p c r t r a c t a n t u f ; Conti- ( a ) C o m m u n i s c h a r a c t e r , s--u c o g t t u n d i , iuatio e t a g e n d i r a t i o o m n i u m p o p u l o r u m i n as-

s u m t a p e n o d o o c c u r r e n t m m , ( b ) C o n n e - x i o , e t v i c i s s i t u d o P o l i t i c a e o r u m d e m ,

/ (c) R e l i g i o , ( d ) L i t t e r a t u r a , ( e ) F o r m a e Régiminis, e t mores» I n S e c t i o n e I I , N a r r a t u r História p r o p r i a c u i u s l i b e t p r a e - c i p u i p o p u l i s e o r s i m C h r o n o l o g i c e , quae d e i n finita p e r i o d o > s i m u l s u b v n u m in«

t u i -

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :