• Nem Talált Eredményt

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF "

Copied!
481
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(6) A. MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK G A Z D A S Á G I. ÉS. K E R E S K E D E L M I. LEÍRÁSA. DARÁN Y I IGNÁCZ FÖLD M IVE LÉSÜ G YI MAGY. KIR. MINISZTER.. Dr. B e d ő A l b e r t Államtitkár, országos föerdömester; a magy. tud. akadémia lev. tagja; az osz.tr. csász. lipót- és vaskoronaREN’D S A FRAN'CZIABECSÜLETREND LOVAGJA; A BELGA KIR. LIPÓTREND KÖZÉPKERESZTESE ÉS A JAPÁN CSÁSZ. FELKELŐ NAP RENDJÉNEK TAGJA; SELMECZ- ÉS BÉLABÁNYA SZAB. KIR. BÁNYAVÁROS S UNGVÁR VÁROS DÍSZPOLGÁRA; A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT. AZ OSZTRÁK BIRODALMI-, A HORVÁT-SZLAVONORSZÁGI- ÉS A GÁCSORSZÁGI ERDÉSZETI EGYESÜLETEK TISZTELETBELI TAGJA. II. K Ö T E T .. AZ ERDŐK TÖRZSKÖNYVE. II.. RÉSZ.. AZ Á L LA M ÖSSZES E R D Ő S É G E IN E K. M Á S O D IK. ÁTN ÉZETI TÉRKÉPÉVEL.. K IA D Á S .. BUDAPEST, 1896. MAGYAR NYOMDA, VIII., JÓZSEF-UTCZA 45.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(7) Az irói jo g fenntartva.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(8) Kolozsvári királyi erdőfelügyelőségi kerület. Székhetye: Kolozsvár. A kerületke tartozó törvényhatóságok: izsvár sz. kir. város, Bcsztercze-Naszód vármegye, Kolozs vármegye és SzolnokDoboka vármegye.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(9) 440. Kolozsvári kir. erdöfeliigi/elfiség.. Kolozsvár sz. kir. város. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s é s k ö z ség t a 1a j m i n ő s é g s z e r i n t. A törvényhatóság, neve. j. reltétlen nem felcrdőtala- erdőtala- összesen jon álló jon álló álló'erdő erdő ^futó*. já rá s és erdővel biró község véderdő. k a ta s z te ri. fan c m ck s z e r in t tölgy-. diükk'erdő. h o ld. Szab. kir. és törvényhatósági joggal felruházott városok. Kolozsvár sz. kir. város . . . . ■.Mckszám: ; tirOlel: ZZ-ífiZk. h.. 28fi4.«i. 27.oo. 2891.91. 1785.53. llOCi.as. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(10) Kolozsvár sz. kir. város.. Kolozsvári kir. erdöfetiitiyelőséri.. 441. Az erdöbirtokhoz tartozó. ö ssz es e r d ő te r ü le té b ő l a t u l a j d o n o s jo g i m in ő s é g e s z e r i n t törvény­ hatósági " r. egyházi tcstülelek erdeje. k a t a s z t e r i. .519-1. 43.o. a 17. §. alá nem tartozó. közala­ magán- liitbízu- közbirlopítványi alapítvá­ kossági társulat nyi "érdY erdő erdő. 1977.0.. terület. kctlcn terület. h o l d. 546.76. 2886.0. Í ! -.'. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(11) 442. Kolozsvári kir. crdöfeUigyelSség.. Beszlercze-Naszód vármegye. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és k ö z ség ta la jm in ő s é g s z e r in t. A törvényhatóság, já r á s és erdővel bíró község véderdő. neve. fan em ek s z e r in t. fel­ feltétlen nem tétlen homo­ crdötala- erdőtala­ kon jon álló jon álló összesen álló erdő erdő kataszt. r i. tölgy­ erdő. bflkkés más lomb­ erdő. fenyőerdő. h o 1d. B e s z te r c z e - N a s z ó d v á r m e g y e . Községek'száma: 08. 1. Naszódi já rá s. 1. B ü k k ö s ..................................... 2. G a u r e n y ................................. 3. H o r d ó ..................................... 4. K is-Rébra ............................. 5. L u s k a ..................................... 6. M a g v ar-N e m eg y e ................. 7. M a k ó d ..................................... 8. Militei . . . 9. N agy -R é b ra ............................. 10. N a s z ó d ..................................... 11. O lá h -N e m e g y e ..................... 12. » N é m e t i ......................... 13. P á r v a ..................................... 14. P e j é n v ..................................... 15. P r i s z t o p ................................. 16. R o m u li..................................... 17. R u n k ......................................... 18. S z ó l v a ..................................... 19. S z u p lá i..................................... 20. Teles . ................................. 21. T ó h á t ..................................... 22. Z á g r a ............................. összesen. 20.00. 20.oo. 112.25 I I 8.00 109.32. lO.oo. 60.oo 50.51 115.59 91.88. 707.55. ■. 5147.59 1490.16 1483.53 4804.os 802.30 705.66 2445.71 1698.85 4129.30 2328.es 1157.72 1285.25 4337.80 1870.13 815.oo 13023.57 1669.05 2255.50 1899.48 28565.81 323.51 1397.15. 5167.59 1490.16 1483.53 4824.08 802.30® 705.66 2557.96 1698.85 4247.30 2438.oo 1157.7 1285.25 4347.80 1870.13 815.oo 13083.57 1719.56 2371.oJ 1899.48 28657.09 323.51 1397.15. 83635.83. 843-13.38. 3304.12 4969.il 3042.2 9597.40 5953.60 15490.58 22535.50 4631.7. 3312.92 5049.1 3042.2 10234.40 5993.60 15745.89 22568.50 4814.6. 66.15 5.30 502.io 16.31 24.31 59.75 64.56 250.oo 930.86. 339.40 1.65 . 5.05. 102.09. 4050.84 1439.78 1216.10 2633.05 797.oo 203.56 131.65 125.86 2734.55 1181.90 907.72 354.39 2166.io 635.44 475.60 6176.64 747.05 624.36 1899.48 19961.38 221.42 925.40. 1116.75 50.38 267.43 2124.88. 2410.00 15-18.08 1453.00 1191.54. 2181.70 1234.69 6906.93 969.96 1741.68 8696.31 471.75. 2367.53 49610.17 32365.68. 2 . Ó -radnai já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. F ö l d r a ........................ K is-Ilva........................ K o s n a ............................. L e s ......................................... M a g ú ra ..................................... M a j e r ..................................... N agy-Ilva................................. N é p o sz ...................................... 8.80 SO.oo 637.0 40.o 255.3 33.o 182.9. 4.02. 1401.2 2286.4 ■1638.6 1051.5 OllO.o 932.i. 1907.62 2762.68 3042.21 4942.08 9635.88 22568.5o! 3882.50. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(12) a jd o n o s jo g i m in S s é g e sz. !!. p • ja i- .- i.tin i n a. i. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(13) lieszl.. t a l a j a ill ő s é g s z e r i n t. A törvényhatóság, járás és erdővel bíró község neve. fan em ek s z e r in t. fel­ feltétlen nem tétlen erdőtaia- erdötalakon jon álló jon álló álló erdő erdő erdő. tölgy-. k a ta s z te ri 9. 10. 11. 12.. bükk­ ös más lomb-. |. fenyőerdő. h o ld. Ó - R a d n a ................................. Oláh-Szent-Györgv . • . . S z e n t- J ó z s e f ......................... U j-R a d n a .................................. 8.50 49.40 53.00 2316-50. 9334.18 10690.46 2007.86 20091.34. 9342.68 10739.86 2060.86 22407.84. 3220.16 6122.52 7795.66 2944.20 1019.98 1040.88 3225.60 19182.24. összesen. 3664.il. 111648.10. 115312.51. 4.02 31681.42 83627.07. 911.38 157.18 5351.68 1889.50 15981.34 10324.40 13288.82 1190.87 958.io 6684.32 1445.12 5052.20 516.36 3274.36 2844.66. 911.38 157.18 5416.68 1889.50 16211.34 10534.40 13288.82 1190.87 958.10 6888.32 1491.62 5052.20 516.36 3274.36 2844.68. 3608.88 1813.00 1488.67 1594.60 966.oo 141.75 10304.23 36.4,4 671.34 441.oo 150.oo 1781.15. 1813.00 4488.67 1594.60 966.oo 141.75 10545.32 36.44 671.34 441.oo 150.00 1781.15. 3. Jádi já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. lő.. A l d o r ..................................... A lsó-Baiázsfalva..................... » B o r g ó ............................. A szu-B esztercze..................... Borgó » ..................... » P r u n d ............................. » T i h a ................................. C sé p á n ..................................... F e lső -B a lá zsfalv a ................. > B o r g ó ......................... > S zász-Ú jfalu ................ J á d ......................................... K a jla ......................................... K is - D e m e te r ......................... K ö z é p -B o rg ó .......................... 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.. Maros-Borgó (Mnrosíny) . . . N a g y - D e m e te r ................. Orosz-Borgó <nu,»>................. P e t r e s ..................................... P i n t á h ..................................... R á g l a ..................................... R o m á n - B u d á k ..................... S ajó -S o lv m o s......................... S z é p n y ir .................................. T örpény.......................... V á r h e l y ................................. V i n d a ...................................... 65.oo 230 oo 210.oo. 204,00 46.oo. 30.oo. 241.09. 788.07 40.oo 489.50. 1042.35. 223.82 1696.50 245.13 114.35. 1038 88 885.00 6.oo 169.oo 75.40 141.75. 539.20 90.74 150.oo 838.31. 123.31 117.18 4.37 5412.31 1400.oo 5034.62 11176.72 1641.oi 8893.39 2454.19 10834.63 148.52 958.io 999.82 5888.50 672.30 595.40 3355.70 271.23 1448.01 1712,oo 248.68 2596.oo 3157.38 928.oo 19.17 1425.60 890.60 1971.25 36.44 132.14 350.26. 481.50 4463.50. 8574.07. .. 1. 942.84. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(14) Azerlartozó0khOZ. össz es e r d ö t e r Q le téb ö l a t l n j d o n o s j o g i m in ő s é g e s z e r i n t. ij |. isge “ s1. a? i í. 6701.oo 341.or 10395.00. :. 67.93. 7.12 3.80. 149.96 0.44. 8971.90. 73.36. 52.91. . L. 12860.38 99323<6. 9 F .Se.. 312.00 1491.02. .f..jji j n. 13265.77. 911.38 2.60 5412.31. 154.58 4.37. 16211.34 10514.8.. 19.59. , i ...,.! j -. 129.15. 11.35. 120.80 1.50 3.70. : 5.80. 37.oo|. 394.26 377.88. 3274.36. 4476.95. J 45.561. p 5412.31. 20.il 0.50. 41.59 1189.31. 2.70 12.96. 11.72 13.48 11.73. 1594.60 141.75 527.92. 12.14 617.34. 1723.80. 36.44 671.34 441.oo 0.20. ij. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(15) 446. Kolozsvári. erdőfeliigyetösén. A tö r v é n y h. .1 törvényhatóság, já r á s és erdővel bíró község neve. t a l a j n in ő s é g s z e r i n t fel­ ^futófeltétlen nem tétlen crdötala- crdőtalavéderdő jon álló ion álló • r r álló erdő erdő erdő kat asz. 29. Z s o ln a ..................................... összesen. 1026.50. tó sá g , j á r á s és k ö z sé g fan illek szc r in t tölgy­ erdő. bükklomberdő. fenyőerdő. e r i h o 1d. 906.35. 906.35. 98199.03. 99225.62. 49.00 252.73 270.70 863.00 875.54 715.70 744.50 819.oo 308.36 157.92 2545.54 826.63 340.50 217.09 1369.09 1373.00 317.22 4-162.99 125-1.65 694.90 343.10 1110.82 141.32 182.64 128.03 76.U 480.00 367.40 398.04 123.oo 472.00. 49.oo 252.73 270.70 863.00 875.54 715.70 744.50 819.00 308.36 157.92 2545.54 826.63 340-so 217.09 1369.09 1373.00 317.22 4462.99 1254.65 694.90 343.10 IIIO.82! 141.32 182.64 128-os' 76.15 480.oo 367.40 398.04 123.00 472.00. 634.44. 271.91. 8174.66 30422.94 60628.02. 4. Bessenyői já rá s. 1. A ls ó - S e b e s ............................. 2. A rd á n y ..................... 3. B | r l á d ..................................... 4. B e sse n y ő ................................. 5. B ila k ......................................... 6. D i p s e ..................................... 7. F e h é r e g y h á z ........................ 8. F e lső -S e b e s............................. 9. F r i s s ......................................... 10. G a l a c z ..................................... 11. G l e d é n y ............................. 12. H a r i n a ..................................... 13. K irály-N ém eti......................... 14. Kis-Budák ......................... 15. » S a j ó ................................. 16. L e k e n c z e ................................. 17. M a lo m á rk a ............................. 18. M o n o r ..................................... 19. N a g y - F a lu ............................. 20. » S a j ó ............................. 21. N e c z ......................................... 22. S a jó - S z e n t-I v á n v ................ 23. S e r iin g ..................................... 24. S im o n te lk e ............................. 25. S ó fa lv a ................................... 26. S z á s z - B o n g á rd .................... 27. » B u d á k ......................... 28. » Szent-György . . . . 29. S z e re tf a lv a ........................... 30. T a c s ......................................... 31. V erm e s...................................... ■. 49.00 252.73 270.70 558.00 660.52 386.44 481.70. 134.23 86.54 410.13 241.35 217.09 119.19 903.20 221.42 626.00 54.95 503.57 318.90 39.88 141.32 120.44 25.62 64.65 366.20 229.36 99.52 61.50. 305.oo 215.02 329.26 262.80 556.70 308.36 23.69 330.oo 416.55 99.15 14.15 469.80 95.80 8O.00 59.04 191.33 24.20 11.88. 262.30. 2129.00. 1235.75. 3756.99 1140.06. 1059.06. 62.20 102.46 11.50 113.80 138.04 298.52 61.50 94.40. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(16) Besztercze-Naszód vármegye.. ' Kolozsvári kir. erdőfelügyelöscg.. 57 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(17) Beszte A t ö rv é n y h a tó s á g , j á r á s és k ö z ség t a l a j i in ő s é g s z e r i n t. A törvényhatóság,. M6-. j á r á s cs erdővel bíró község véderdő. neve. feltétlen erdőtala ion átlő áU6°erdí erdő. fan em ck sz é rin t. ||. nem fel­ tétlen erdőtala . . . » ion álló erdő. k a ta s z te ri. bükkés más. tölgy-. ... erdő. fenyőerdő. h o ld. 1 32. Z s e lv k ...................................... 587.9. 587.9. 201.2. 386.7. összesen. 22868.5. 22868.5. 7921.2. 5364.1. 1893.0. 1952.7. 1398.3. 9583.1 o|. 5. Rendezett tanácsú városok. '. B e s z te r c z e .............................. 59.70. 554.4 ■. Ö 1. 2. 3. 4. 5.. Naszódi j á r á s ......................... Ó -radnai » ......................... Jaádi » ......................... Bessenyői . ......................... Rendezett tanácsú városok .. 707.55 3604.41 1026.59 59.70. 83635.83 1116-18.io 98199.03 22868.r.s 1893.08. Főösszeg. 5458.25. 318244.02. 84343.38 115312.5 99225.02 22868.58 1952.78. s. s. z. e -. 2367.53 49610.17 32365.08 4.02 31681.42 83627.0? 8174-or 30422.94 60628.02 7921.24 5364.18 9583.io 1398.34 554.4. |323702.87 19865.79 117633.15 186203.93:. '. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(18) I)es-lerc:e-Naszád vármegye.. Kolozsvári kir. erdSfeliigyelöség. a t u l a j d o n o s jo g i m in ő s é g e s z e r i n t. “. törvényhatósági községi. egyházi testüle­ tek erdeje. k a t a s z t e r i. 1951.0,. 562.07. a 17. §. alá nem tartozó. közala­ alap'itvá- hitbizo- közbirtokossági társuti ti pítványi. egyéb. terület. ketlcn te c. h o l d. O.i" 17207.9c. 449. Az erdőbirtokhoz tartozó. össz es e r d ő te r ü le té b ő l. 1861.28. 522.17. 65.75. 10631.91. 3236.87. 1951.oi. 1.77. 5.33 209.84. 59.02. 57' © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(19) 450. Kolozsvári kir. er/WfeliitJtjeliSség.. Kolozs vármegye. A tó r v é n y h a tó sá g , j á r á s é s k ö z sé g. A törvényhatóság, erdővel bíró község neve. ta la j m n ő ség s z e rin t. já rá s és. véderdő. fané n ck sze in t. fel­ feltétlen nem futététlen liomo- crdötala- erdőtala­ összesen kon jon álló álló erdő J°érdő. tölgy­ erdő. .bükk-. II. fenyő- íj. 1d. kat aszt. Kolozs vármegye. Községek száma: 235. LÍIckszdm: 192413; terüld; 816693 k. U. 1. Gyalui já r á s .1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.. G e s z t r á g y ............................. G y a l u ..................................... G y e r ő - V á s á r h e ly ................ Gyerőfi-Dongó • ................ H id e g -H a v a s ......................... » S z a m o s........................ K is - K a p u s ............................. S a p i s t y a ................................. M a g ú ra ................................. M agyar-Fenes . . . . M a risé i......................... Meleg-Számos . . . . N agy-K apus............................. Pányik . . Szász-I'enes . . . • L ó n a ............................. Sztolua . . . . T ó lf a lu ............................. összesen. 105.62 743.16 195.94 3121.40 480.00 36.26. 5236.70. 6411.67 224.50 3703.76 936.18 336.05 4574.76 3396.13 1562.70 707.31 35968.26 853.43 8090.08 1)206 is 389.oo 1234.96 2690.38 1048.99 1693.37 359.20. 6665 67 224.50 3703.76 936.18 336.05 4680.38 4139.59 1758.64 707.31 39389.66 853.43 8570-os 6242.76 389.00 1234.96 2690.38 1048.99 1693 37 359.20. 2622.01. 80387.21. 85623.9. 13945.21 26745.31 41933.39. 2147.59 262.03 •"3.25 994.98 713.oo. 767.80 2104.20 64.46 238.60 1674.06 813.72 1168.4.241.06. 4043.66 224.50 1556.17 574.15 • 302.80 2481.50 2198.82 3144.61 1045.64 707.31 616.23 38773.43 85.63 4614.06 3956.02 4138.56 324.54 991.24 5.12 1016.32 235.27 524.92 118.14. 2. Mező-örményesi já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. Budatelke . . . F ü z k u t.............................• . K is - C z é g ................................. K o m l ó d ............................. K ö b ö lk ú t.................... .... . L o m p é r t ................................. M e z ő - D o m b ......................... * K e c s e d ......................... » Ö rm é n y e s..................... » Szent-György . . . .. 32.15 47.13 22.60 180.60 291.99 37.19 137.72 147.03 256.20 3.07. 32.15 47.13 22.60 180.60 291.99 37.19 137.7 147.0 256.2 3.o. 22.53 47.13 22.60 175.60 123.84 37.19 137.72 147.03 204.06 3.o. 9.62. 5.00 168.1.. 52.i. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(20) Kolnzs vármegye.. Kolozsvári kir. eráöfelügyeliiség.. a l 1 aj do n s. jo g i állami. lörvényll:(IÚN.i”i és. egyházi testűié-. 1in ő s é g é s z e r i n t. magán- hitbizopitványi alapítvá­ nyi erdő k a t. 1245.37 140.25 1342.8.-. 1680.38 1984.08 59.49 199.52. s z t. r i. 8 oo 8570.OS 5017.70. 1225.00 325.00 91.03. 63.40 63.98. 97.07 834.40 969.33. IO.00 19.14 39603.79. 3412.01. 697.10. 9395.03. 387.72. 1. 1L. 5280.28 140.25 1409,1. 482.77 56.50 4680.38 4129.00 129.82 355.22 39384.83 135.20 8570.08 6242.70 389.oo 252.08 834.40 979.33 25.50 19.i.. terület. 1385.39 84.25 2294.02 453.41 279.55 9.99 1628.82 352.09 4.83 718.23. ■ 36.24. 0.37. 793.43. 26.20 1.99. 2915.88. 193.45. 26.97. 0.50. 4.65. 73496.34 12127.57. 3777.17. 1.2 256.20. egyéb. 982.88 1855.92 69.06 1667.87 340.06. 6.35 6.9. 6.3. a 17. §. alá nem tartozó. h o l d. 2142.90 14.47 155.70 3792.50 127.20. 2.02 55.80 4-5 nn. 35547.33. k"?dögi. 134.07. 290.05. 17.' t alá. íözbirto-. 231..-, 66.20 58.05 56.50. 451. Az crdőbirtokhoz tartozó. ö ssz es e r d ő te r ü le té b ő l. 222.57. 3 2 is 47-is 22.60 174.2 285.o 37.i 136.4 147.0. 256.2 3.0. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(21) A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s é s k ö z ség ta la j m ill ő s é g s z e r i n t. A törvényhatóság, |véderdő. neve. fan m ek sze r in t. futó­. já r á s és erdővel bíró község. feltétlen "tétlen' crdőtala- erdőtalakon jon álló jon álló álló erdő erdő. tölgy-. k a t as zt é ri 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.. Mező-Szt.-Mihálvtelke . . . » S z i l v á s ......................... » Ú j l a k ............................. N a g y - C z é g ............................. » N y ú l á s ......................... O ro s z - F á ja ............................. S e p t é r ..................................... T u s o n ..................................... U z d i-S z e n t- P é te r ................. V is z o lv a ................................. összesen. " h. é'smás lomb-. fenyőerdő. 1d. 118.88 209.32 280.78 29.66 51.39 73.49 165.97 78.54 78.68 175.38. 118.88 209.32 280.78 29.66 51.39 73.49 165.97 78.54 78.68 175.38. 118.88 81.34 280.78 29.66 51.39 73.49 57.95 78.54 78.68 175.38. 2417.77. 2417.77. 1946.86. 470.91. 672.67 3243.74 1212.77 543.92 1899.95 370.50 359.51 690.36 1466.65 6-13.32 31.34 1488.35 1040.24 489.oo 2814.87 213.12 353.78 99.79 2773.18 25.28 1743.52 18579.50. 672.67 3243.74 1212.77 543.92 1978.95 370.50 359.51 690.36 1557.31 643.32 31.34 1488.35 1040.24 489.oo 2814.87 213.12 362.72 99.70 2931.12 25.28 1743.52 18579.50. 666.10 2413.10. 6.57 830.64 354.33 543.92 1978.95 344.57. 127.98. IO8.02. 3. Bánffy-hunyadi já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.. A lsó -F ü ld ................................. B á n ffy -H u n y a d .................... B e d e c s ..................................... B o c s ................................. C s ú c s a ..................................... D e r itt e ..................................... F a r m a s ..................................... F e ls ő - F ü l d ............................. H o d o sfa lv a ............................. I n c s e l ..................................... J á k ó -T e lk e ............................. Jegeristy e ......................... Kalota-Szent-Ivirály . . . . » Ú j f a l u ......................... K e l e c z e l ................................. K e l e s d ................................. K is-S ebes..................... K ő r ö s f ő ................................. K özé p -F ö ld ............................. M a g y ar-B ik a l......................... » és Oláh-Gy.-Monostor » V a lk ó .......................... 79.00. 90.66. 8.94 157.94. . 25.93 359.51 . 492.10 936.57 214.27. 151.20 249.oi 213.12 63.97 49.90 1993.28 12.64 89.98. 198.26 620.74 193.54 28.40 1488.35 737.85 114.17 487.40. 858.44. 235.51 2.94 151.20 374.83 2078.46. 298.75 49.89 937.84 12.64 121.95 1531.59 8.68 18570.82:. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(22) Kolozs vármegye.. Kolozsvári kir. erdfífetiigyelöség.. a t u l a j d o n o s jo g i m in ő s é g e sz c i n t törvény­ hatósági községi. a 17. §. egyházi közala­ testüle­ pítványi alapítva tek erdeje. hitbizo- közbirto­ kosság! tá rsu lt erdő. k a t a s z t e r i. 10.8. 14.34. 72.oo. 118.8 201.9 265.66 29.66 51.39 73,49 151.63 78.54 78.68 103.38. 267.o. 379.60. 2038.17. 133.40 864.53 417.55 444.51 1767.33 370.50 359.51 675.26 448.17 328.34 29.42 170.40 720.19 352.66 2368.21 211.90 356.16 99.70 1180.32 25.28 101.12 18570.82. 539.27 2379.21 795.22 99.4i 211.62. 15.i. 3.4. 72.00. 864.53 172.25 3.07 329.33. 4.26 29.42. 367.38 87.06 296.06 25.66 218.87 91.06 222.89. 34.17. .. |. 15.40. 118.00. 5.50 440.84. 239.70 1438.oo. 370.50 76.27 405.12 80.58 30.23. 135.68 287.56 124.84 59.17 627.44 25.28 9.16. egyéb. tartozó erdő. terület. h o l d. 7.3 15.1. 78.35. 453. .z erdőbirtokhoz i. ö ssz e s e r d ő te r ü le té b ő l. 283.24 270.34 367.59 293.88 114.60 720.io 216.98 1713.27. 74.13 33-l.oi. 18347.93. .. 0.44 5.35. 4.09 14.90 1109.14 314.95 1.92 1317.95 320.05 136.34 446.66 1.22 6.56. 1.59 2.68. 60.50. 2.69. 1750.80 1642.40 8.68’. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(23) Kolozsvári kir. erdőfelügyelőség.. Kolozs vármegye. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és tö z s é g tu la j n in ö sé g s z e r in t. A törvényhatóság, véderdő. neve. fan c m ek s z e r in t. fel­ feltétlen néni tétlen erdőtala- crdötalakön jon álló jon álló álló erdő fűtő­. já rá s és erdővel liiró község. tölgy-. erdő. kataszteri 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.. Magva ró-Kereke ................ M a lo m sz e g ............................. M a r ó t l a k a ............................. M e r e g y o ................................. N a g y -S e b es............................. N y á r s z ó ................................. O lá h -B ik a ! ............................. » N á d a s ............................. R e ty ic z e l................................. R o g o z s e l................................. S á l- v á s á r ................................. S e b e s v á r ................................. S z é k e iv é ................................. S tánya ....................................... T r a jn is ..................................... Viság ..................................... Z e n t e l k c ................................. Z s o b o k ..................................... összesen. 30.oo 310.00. 959.80 54.17 11.27. 645.70. 2347.18. bükk-. hold. 395-os 116.87 1249.29 2786.71 2856.49 159.i. 198.50 687.02 18465.81 5948.72 97.87 618.92 1225.00 499.02280.58 10355.39 186.76 537.42. 425.03 116.87 1559.29 2786.71 285649 159.14 198.50 687.92 18465.81 6908.52 97.87 673.09 1236.27 499.07 2280.58 11001.09 186.76 537.42. 89420.87. 91768.35. 456.06 122.77 73.85 40.69 . 239.21 132.60 165.53 17.38 38.49 74.12 191.46 308.15 127.77. 456.00 122.77 73.85 40.69 239.21 132.60 165.53 17.38 38.49 74.12 191.46 308.15 127.77. 21.47 203.3137.19 19.92 79.67. 41.05 389.28 99.35. 244.07. 425.0.95.40 1559.2! 2293.60 289.76 2856.49 21.95 178.58 608.25 732.54 17733.27 724.io 6184.42 56.82 283.81 1236.27 399.72 2280.58 3142.95 7858.14 186.76 292.45. 9166.93 26732.04 55869.38. 4. Mocsi já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.. A lsó-Szovát............................. A ra n y k u t................................. B á l d ......................................... B á r é ......................................... B e r k e n v e s ............................. B o g á c s ..................................... B o th á z a ............................ . Csehlelke . .................... F e ls ő - S z o v á t.................... » Z s u k ............................. G y e k e ..................................... G y u la te lk e ............................. K a to n a ...................................... 331.05 113.il 72.82 20.60 175.96 95.15 129.05 17-18. 125.01 9.66 1.03 20.09 63.25 37.4.35.58. 27.61 67.06 191.46 2-18.91 108.08. 10.88 7.06 59.24 9.69. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(24) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(25) 456. Kolozsvári kir. erdSfeliigyelőség.. Kolozs vármegye. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és k ö z ség t alaj í i n ő s é g sz er i n. A törvényhatóság, véderdő. neve. J. f a n e me k s z e r in t. feltétlen nem fclerdötala cnlötahi- összesen | tölgyjón álló jon álló álló erdő ^futó­. já rá s és erdővel bíró község. kataszteri. bükk-. fenyöerdű. hold. 14. K e s z ü ..................................... 15. I íis - S á r m á s ............................. 16. K ő i d é i ü l ................................. 17. M agyar-Fráta . . . . . . . 18. * K á l y á n .................... j 19. » L é g e n ........................ | 20. » P a l a l k a .................... 21. M a r o k h á z a ............................. 1 22. Mező-Szombaltelek . . . . ! 23. M o c s ......................................... 24. X a g v - S á r m á s ........................ 25. O lá h - G v é r e s ......................... 26. O m b u z ................................. . 27. P e t e ......................................... 28. P u szla -K a m a rá s..................... 29. S z a v a ..................................... 30. T ó t h á z a ................................. 31. V a jd a - K a m a rá s ..................... 14.4 56.5 69.9 410.3 163.9 106.8 264.4 243.09 9.50 367.53 135.56 53.00 225.21 136 39 191.07 276.57 153.32 607.52 364.-2. 14.42 56.59 69.99 410.33 163.99 106.88 264.48 243.09 9.50 367.53 135.56 53.00 225.21 136.39 191.07 276.57 153.32 607.52 364.72. 14.4 56.5 58.i 296 o. 135.56 37.10 161.5 136.39 191.07 273.51 115.20 468.51 255.80. 3.06 38.12 139.01 108.92. összesen. 5838.22. 5838.22. 4598.31. 1239.91. 255.66 1423.09 937.61 1003.06 300.73 303.50 255.52 76.43 6O8.40 1284.61 354.43 750.66 39.61. 255 ős 1423.09 937.61 1003.OO 300.73 303.50 255.52 76.43 608.40 1281.64 354.43 750.66 39.61. 183.60 1423.09 922.56 981.oo 300.61 303.50 247.96 60.oi 341.98 764.07 248.34 642.09. 72.06. 81.9 80.2 264.4 178.8 183.73. 11.8 114.3 82.00 26.59 64.22 9.50 183.80 15.00 63.70. 5. Kolozsvári já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.. Ajtón ..................................... B a b u c z ..................................... B á d o g ..................................... Bodonkut ............................. B o n c z h i d a ............................. C s o m a f á j a ............................. D e z m é r ................................. D i ó s ..................................... F e j é r d ..................................... F e le k ......................................... Gvörgyfalva ......................... G y u l a ..................................... H osszú-M acskás...................... 15.03 22.06 0.12 7.56 16.42 266.42 520.57 106.09 108.57 39.61. .. 1 l. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(26) I a j d o n o s j o g i mii. ESS is p >■■■■■■. ÜJ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(27) 458. Kolozsvári kir. érdBfelügyelőség.. Kolozs vármegye. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és k ö z ség. fel­ feltétlen nem tétlen erdőtala­ erdötalakon jon álló jon álló álló erdő erdő erdő futó­. véderdő. neve. f a n e me k s z er i nt. talaj minőség szer int. A törvényhatóság, já r á s és erdővel bíró község. tölgyerdő. —. ka tasz te ri 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26. 27.. K ajántó ................................. K a r a ......................................... K i d é ......................................... K o rp á d ..................................... K o v á c s i ................................. M agyar-Fodorháza . . . . » M a csk á s..................... > Ú jfa lu ......................... M e z ő - Ő r ................................. P a t a ......................................... R ő d ......................................... S ó l y o m k ő ............................. Szamosfalva ......................... Szent-M árton-Macskás . . .. 957.60 65.48 846.56 50.31 446.88 531.87 105.98 1108.67 108.u 108.16 1179.26 424.38 402.53 60.05. összesen. 13989.21. bakk­ és más. fenyő­ erdő. hold. 957 60 65.48 846.se 50.31 446.88 531.87 105.98 1108.67 108.14 108.16 1179.26 424.38 402.53 60.05. 602.58 45.84 811.41 50.31 446.88 475.29 17.23 1108.67 108.14 55.10. 355.02 19.64 35.15 . 56.58 88.75. 53.06 1179.26. 424.38 365.92 56.58. 36.61 3.47. 13989.21 10987.16. 3002.05. 6. Almási járás. 1. A d a l i n ..................................... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13.. B ábony ................................. B á n v i k a ................................. B é r e s é ..................................... Czold ..................................... D á l ......................................... D a n k ......................................... U n i g ......................................... F o r g á c s k u t............................. H id a lm á s ................................. K e n d e r m á i............................. K is-E sk ü llő .............................. 15. 16. 17. 18.. K ökén y e s................................. K ö z é p la k ................................. I .a p u p a t a h ............................. Magyar-N.-Zsombor . . . .. 24.50 10.62. 985.75. 985.75. 630.27. 355.48. 558.85 225.08 1020.84 598.83 357.25 428.73 2484.22 550.05 1125.28 523.10 945.72. 558.85 225.08 1020.94 598.83 357.25 428.73 2484.22 574.55 1135.90 523.io 945.72. 485.87 126.58. 72.98 98.50. 1020.94 409.80 270.95 12()oo 1739.09 525.28 1081.32 523.io 910.86. 474.35 1181.02 1071.37 1428.4. 474.35 1181.02 1071.3 1428.4. 434.68 1181.02 840.6 1428,. 189.03 86.30 102.73 745.13 49.27 54.58 34.86 39.6230.76. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(28) rrr © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(29) A tö r v é n y h a tó s á g . , á r a s és k ö z s é g A törvényhatóság,. 1. í a l , J" i nfi ség s z e r i n t ^futófeltétlen nem felcrdőtala- erdőtalajon álló jon álló álló "erdő erdő erdő. já r á s és erdővel bíró község neve. fan e m ek s z e r in t. —. k a t a s z t é ri 19. M il v á n ..................................... 20. Nagy-Almás ......................... 21. » Esküllő . . . . . . . 22. * P e t r i ............................. 23. N y e r c z e ................................. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.. 42.o. O lá h - K ö b lö s ......................... Ö r d ö g - K e r e s z tu r ................. Puszta-Szent-Mihálv . . . . Szent-M ária............................. T a m á sfa lv a ............................. T opa-S zent-K irálv................. T ó t t e l k e ................................. U g ru c z ..................................... V á s á r te l k e ............................. Z utor ............................. összesen. 78.0?. tölgyerdő h. |. fenyő-. erdő. 1d. 270.1 5207.3 1205.3 763.2 1944.50. 270.15 5250.28 1205.35 763.27 1944.50. 270.i 5250.2 1178.7 567.8 1944.50. 793.80 574.0, 2674.09 991.50 1064.98 898.71 581.76 462.42 341.43 1059.70. 793.80 574.95 2674.99 991.59 1064.98 898.71 581.76 462.42 341.43 1059.70. 625.6 570.7 2674 oá 991.59 551.66 898.7 90.9429.64 305.56 1059.70. 36275.49. bükk­ ös más. 36353.56 31099.45. 26.5 195.3. 168.1 4.20. .. 513.32 490.79 32.78 35.87 5254.il. 7. Tekei járás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.. Bátos ..................................... D e d r á d ..................................... D ed rád -S zé p lak ..................... H aras zto s................................. K is - F ü lp ö s ............................. K ozm ate lk e ............................. M ező-Erked ......................... N a g y - I d a ................................. O lá h -Ú jfalu ............................. P a s z m o s ................................. S z á sz-A k n a ............................. » Banyicza . . . . . = L u d v é g ......................... » P é n t e k ........................ S z e n t-A n d r á s .......................... 1093.10 192.08 17.75 229.88 752.54 195.oi 572.45 1040.09 143.61 1311.42 344.13 720.5743.50 1107.97 35.63. .. 1093.10 192.08 17.75 229.88 752.54 195.oi 572.45 1040.oo 143.6i! 1311.42 344.13 720.57 743.50 1107.97 35.63. 1037.50 192.08 17.75 229.88 751.13 194.40 147.io 259.91 143.61 404.86 290.41 719.47 414.65 387.99 14.83. 55.60. l.j, 0.61 425.36 780.is 906.56 53.72 1.10 328.85 719.98 20.80. | © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(30) Kolozsvári kir. eráfífelüggelöség.. Kolozs vármegye.. a t u la j d o n o s jo g i m in ő s é g e sze in t törvényj hatósági i “. egyházi testüle­ tek. "erdíf. közala- alapítva "S ?". L ,879 Z... hitbizo- közbirtokossági társulat erdő. 3.3 304.2 30.i 4.5 58.o. terület. 260.8 3109.5 22.0. 1770.4 209.7 140.5 094.5. 1990.7 21.5 On ,. 440.55 67.90 370.30. 5,. 1.7 40.95. 290.9 3.67 18.3 10.33. 118.96 0.84 13.39 93.45. 30.80. ! 1939.87. 1910.41. 5921.51. 924.59 192.08. 108.51. 108.42. 22.08. 1 5518.44. 7.94 1.27 533.09 10.71 177.oi 179.08 3 ,„ S ,, 10.75 18.55. 5250.2 239.9 167.2 121.3 2685.3 25.6 21.5 473.9 75.2 416.4 518.3 4.5 31.70 140.58. 965.4 596.0 1820.2 170.80 768.1 553.4 2201.06 916.34 048.52 898.71 63.45 457.91 309.73 919.12. 15312.31 21041.25. 314.18 •. 8.81 2l4 15.91 533.09 10.74 177.01 179.08 3.20 5.13 324.93. 78.i. 22.14 .. 82.5. 20.77. . .. 1.44 189.78. 60.86. 10.25. 14.09. 1093.10 192.08 17.75. 17.75. 17.08. a 17. §. alá nem i tennétartozó. hol d. ÓDr.. 0.87 0.87 15.91. 17 1 .,l„. 1 — k a t a s z t e r i. (>5.o. 461. Az erdőbirtokhoz tartozó. ö sszes e rd ő te rü le téb ő l. 229.88 743.73 192.87 556.54 507.oo 132.87 1134.41 165.05 717.37 738.37 783.04. 1.15. 0.68. 1.90. .. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(31) Kolozsvári kir. erdSfeliigyelőség.. liolozs vármegye. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és kö z s é g. A törvényhatóság, járás és erdővel bíró község neve. t a l a j m 1 11 ö s Ég. zerint. futóliomo-. nem fel­ tétlen crdőtalajon álló erdő. álló erdő. feltétlen jón álló erdő k. f ané n e k s z e r i n t tölgy-. ^bflkk'erdö. fenyőerdő. t a s z t c r i h o 1d. „J 17. T a n c s ..................................... 18. T e k e .......................................... 218.02 1594.25' 772.5?:. 218.oJ 1594.2.J. 217.52 905.06 411.98. n .. 688.59 330.5o|. összesen. 11119.53'. 11119.53. 6805.09. 43 13.84]. l i á c s ......................................... B e r e n d ..................................... B o g á r te lk e ............................. D a r ő c z ..................................... E g e r e s ...................................... 1336.24 372.o» 285.15 217.73 835.SS. 1336.21 372.00. 1068.82 372.09 285.15 145.88 700.03. 267.42. 8. K o r o d ..................................... 9. M a g y a r - G o r b ó ..................... 10. » N á d a s ..................... 11. » S á r d ......................... 12. » S z e n t- P á l................. 13. M ákó ..................................... 14. M á r a ......................................... 15. P a p f a l v a ................................. 16. P u s z t a - T o p a ......................... 17. S ó l y o m le lk e ......................... 18. S zent-M ih ály telk e ................. 19. S z u c s á k ................................. zO. Szuniurduk . ..................... 21. T űre ..................................... 22. V is ta .......................... 187.46 371.25 348.07 93.10 1894.00 723.00 901.72 1881.43 814.oi 516.78 1122.83 832.20 1134.00 472.74 541.04 1087.83. 187.46 371.25 348.093.10 1894.06 723.06 901.72 1881.43 814.01 516.78 1122.83 832.20 1134.06 472.74 541.94 1087.83. összesen. 16164.25Í. 8. Nádasmenti já rá s. 1. 2. 3. 4. 5.. 835.88. 255.12 318.07 80.oo 1690.75 692.oc 1184.86 814.91 456.38. 71.85 135.85 187.46 116.13 12.20 203.31 31.60 901.72 696.57. ' .. '. 6O.40. 1122.83 832.20 463.30 372.62 485.41 708.06. 671.30 100.12 56.53 379.77. 16164.25 12181.76. 3979.40. 9. Rendezett ta n ác sú városok. K o lo z s ...................................... 361.54. 361.54. 361.54. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(32) Kolozs vármegye.. Kolozsvári kir. erdSfelüggeiSség.. a tu la jd o n állami. törvényhatósági k'crdfpl. egyházi testüle­ tek erdeje. s jo g i. n in ő s é g c s z e r nt. hitbizo- közbirtokossági társulati pitvánvi alapitváer<lő k a t a s z t e r i. 1572.60 694.33. 2.5: 18.47 78.24. •. 3118.33. 1055.23. ■. 183.oo. 0.80 0.67 5.00. 38.44 1.44. I 491.19. 4964.75. 249.52. 1336.24 183.67 285.15. 181.46. •'SI.Gf. 16.38 193.10. 34.83. 4.84. 315.12 13.14. 26.29 47.22 52.60 89.92. 1006.20. 616.13. 36.-5. 64.79. terület. 34.96 215.51 3.18 6154.78. ■ 10.93. 39.68 5.08 61.90. 188.42 0.08 217.73 734.72 176.59. 0.73. 939.28. 190.40 52.09 1839.49 607.21 811.30 171.99 754.76 230.96 1005.78 751.21 1108.37 110.40 476.20 58.63. 1992.06. 6678.oo. 9486.25. 0.81. 6.oo 118.90. 103.00 71.02 1516.08 60.15 246.15 117.05 80.99. 3063.61. égjél). 101.16 15.93 187.46 371.25 157.67 41.oi 54.57 116.45 90.42 1709.44 60.15 285.82 117.05 80.99 26.29 362.34 65.74 1029.20. 371.25 38.77 33.97 20.13 9.25. a 17. §. alá nem tartozó. terület. 2.51 1591.07 772.57. 1335.44 30.63. 17. & nla. h o l d. 62.72 14.49. 7.06 34.44 4.20 3.02 0.26. 463. Az erdöbirtokhoz tartozó. ö ssz e s e rd ő te r ü le té b e ). 136.20. 225.3. 59 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(33) Kolozsvári kir. ertlöl'elügyelőség.. Kolozs vármegye. A tó r v é n y h a tó sá g , j a r á s és k ö z ség. A törvényhatóság, já rá s és erdővel Itiró község neve. ta l a j m in ő s é g s z e r i n t. fané mek sze. fel­ feltétlen nem tétlen erdőtala­ crdőtalakon jon álló álló erdő J erdő futó­. véderdő. tölgy-. k a ta s z te ri. 'rd“ h o ld ö. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. Gyalui já rá s . . . Mező-Örményesi * . . Bánffy-hunyadi > . . . Mocsi » . . . Kolozsvári » . . . Almási » . . . Tekei » . . . N ádasm enti Rendezett tanácsú váro so k . Főösszeg. 5236.-0 2347.t8. 78.07. 7662.25. 80387.21 2417.-7 89420.87 5838.22 13989.21 36275.49 11119.53 16164.25 361.54 255974.09. 85623.91 2417.77 91768.35 5838.22 13989.21 36353.59 11119.53 16164.25 361.54. bakk­ és más lomb-. S. S. fenyőerdő 1. z. e-. 13945.21 26745.31 44933.39 1946.80 470.91 9166.93 26732.04 55869.38 4598.31 1239.9. 10987.16 3002.o31099.45 5254.il 6805.99 4313.84 12184.76 3979.49 361.54. 263636.34 91095.9. 71737.60 100802.77. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(34) Kolozs vármegye.. Kolozsvári kir. crdőfeliigyelöség.. a t l a j d o n o s jo g i állami j erdő. törvény­ hatósági. testüle­ tek. községi. n in ő s é g é s z e r. közala­ mogánpítványi alapitva erdő. liitbizo- közbirto. kossági társulati erdő. k a t. s. i. 59603.-9. 31.66. t. é. 465. Az erdőbirtokhoz tartozó. össz es e r d ő te r ü le té b e. r i. a 17. §. alá nem tartozó terület. terület. h o 1d. S.. 3412.01 78.35 6575.30 136.28 695.63 1939.87 3418.33 IOO6.20 36.75. 697.19 34.17 4947.82 193.76 731.53 1910.li 1055.23 616.13 64.79. 59638.45 17298.72 10251.03. 387.72. 9395.63 267.08 64810.58. 749.35 5921.51. 314.70 22-os. 3063.61 9734.47. 409.80. 936 39 5518.44 491.19 1992.06. 581.78 83144.29. 73496.84 379.60 25.36 76359.06 330.04 10.li : 3437.71 15312.31 4964.75 j 6678.00 136.20. 12127.57 2038.17 15409.29 5508.18 10551.50 21041.25 6154.78 9486.25 225.34. 35.47J181094.01 82542.33. 3777.17. 222.57. 3546.62. 903.06. 10.83 189.78 10.93. 6.91 66.86 61.90 0.81. 7535.33 1262.il. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(35) 466. Kolozsvári kir. erdöfcUUiyelöscq.. Szolnok-Doboka vármegye A tó r v é n y h a tó sá g , j r á s é s k ö z sé g tá l a j m in ő s é g s z e r i n t. A törvényhatóság, já rá s és erdővel biró község neve. fan c m ek s z e r in t. lutóhomo-. feltétlen erdőtala- erdőtaíajon álló álló erdő J°erdö. tölgyerdő. k a ta s z te ri. bükk­ ös más. fenyő-. erdő. h o ld. S zolnok-D oboka v á rm eg y e. Községek száma: 320 Lélekszém: 217550; lerOlct: 827017 k. h. 1. Deési járás. 1. Al-Őr ............................. . 2. A lsó-G yékényes..................... 3. • K o sá ly ............................. 4. * K ö rtv é ly e s ..................... 5. B a c z a ..................................... 6. B á lványos-V áralja................ 7. C s a t á n ..................................... 8. Csicsó-Györgyfalva . . . . 9* H a g y m á s..................... 10. » M ih ályfalva................ 11. • P ó l y á n ......................... 12. » Ú j f a l u ........................ 13. D e é sa k n a ................................. 14. E m b e r f ő ................................. 15. F e l - Ő r ..................................... 16. F e ls ő - G y é k é n y e s ................. 17. » K o s á l y ......................... 18. » O r b ó ............................. 19. G á n c s ................................. 20. G u g a ......................................... 21. H o lló m e z ő ............................. 2 2 H o rg o s p ata k a ......................... 24. K á l n a ..................................... 25. K a p jo n ..................................... 26. K is-S o m k ú t............................. 27. K o d o r ..................................... 28. K o z á rv á r ................................. 23. L á b f a lv a ................................. 30. M a g y a r-B o g á ta ..................... 31. M á n y a ..................................... 32. M ik e h áz a ................................. 33. M o n o sto rsz eg ......................... 5.00. 23.00. .. 16.88. .. 20.oo. ■ • 8.6. 426.23 940.83 356.41 1368.50 27.50 1343.47 IO8O.10 1085.34 ' 607.59 282.37 587.66 411.72 622.71 1072.23 121.56 77.87 3052.81 928.48 1689.92 2108.04 125.68 425.78 262.04 301.oo 687.76 815.48 1194.88 933.28 253.3 262.5 133.5 162.5. 426.23 416.02 940.83 459.77 361.41 355.84 1368.50 708.08 27.50 27.50 1343.47 553.97 1103.1O 451.05 1085.34 458.28 607.59 534.63 282.37 282.37 587.66 196.29 411.72 335.31 639.59 127.03 1072.23 ' 38.55 89.65 121.56 76.87 77.87 3052.81 1823.42 575.21 928.48 1689.92 4 56 ős 2108.04 693.80 445.68 425.78 13.07 262.04 301.oo 687.76 815.4 1194.8 941.8 253.3 262.5 133.5 162.5. 162.46 301.oo 489.7a 436.54 1107.78 844.5 154.6 174.i 17.3 147.6. 10.21 481.06 6.07 660.42 789.50 652.05 627.06 72.96 391.37 76.41 512.56 1033.68 31.91 1.00 1229.39 353.27 1253.89 1414.24 145.68 412.71 99.58 198.o 378.94 87.io 97.35 98.73 88.3 llti.i 14.8. •. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(36) Szolnok-Doboka vármegye.. Kolozsvári kir. erdőfeliigyelöség.. a tu ! aj d ó n o s jo g i törvény* hatósági. “. községi. egyházi testüle­ tek. n in 8 s é e s z e r in t. 18.50 10.71. .... a 17. §. alá nem tartozó. magán- liitbizo- közbirtopitvíinyi alapitvákossági társulati k a t a s z t. 3.50 13.38. r i. 102.10. 124.io 24.io 125.oo. • 50.80 780.85 079.85. 322.25 81.14 279.oo. 271.17 5.40. 329.59. 89.20 385.50. .. ^. 4.oo. 1.00 G.oo. 2.50. [ ' 367.56. 0.65 13.63. 2.89 4.oo. 15.78. l.oo 5.30. 279.oo ■ 271.17 424.25 385.50. 130.06 262.04 38.72 234.37. 193.50 51.87 55.9í 42.10. 64.15 193.50 51.87 61.45 47.40. 64.15. 1.50. 56.80 1103.10 679.85 81.14. 1.00 85.62 94.35 385.50 37.50 60.08 34.71 143.69 262.04 57.39 605.93. 75.62 94.35 385.50 35.00. C0.O8 34.06. egyéb. terület. terület. h o l d. 125.... •. 467. Az erdőbirtokhoz tartozó. ö ssz e s e rd ő te r ü le té b ő l. 302.13 916.73 236.41 1368.50 27.50 1286.67. 0.35. 2.87 405.49 526.45 282.37 308.66 140.55 215.34 686.73 121.56 76.87 2967.19 834.13 1304.42 2070.54 385.60 391.07 1010.79 243.61 81.83 815.48 1130.73 748.38 201.51 201.05 86.15. 40.83. •. 0.31 .. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(37) rdőfeliigyetösétj. A tö r v é n y h a tó s á g , j á r á s és k ö z sé g. A törvényhatóság, já rá s és erdővel liiró község neve. ta la j. n őség s z e r in t. • fané m ek s z e r in t. futó­. véderdő. feltétlen erdőtala­ erdőtala­ kon jon álló jon álló álló erdő erdő erdő. blikkerdő. k a ta s z te ri 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.. N é g e r f a lv a ............................. Oláh-Bogáta ......................... • P é n t e k ......................... P e c s é ts z e g ............................. P e s t e s ..................................... R e t t e g ..................................... Rév-Kolostor (VoM) . . . . . Sajgó ..................................... S z á s z - N v ire s .................... S z e k eres-T ö rp é n y ................ S z e le c sk e ................................. S z e n t- B e n e d e k ..................... » M a r g i ta ......................... S z i n y e ..................................... S z ó v á r o s ................................. Z á p r ó c z ................................. összesen. 3114.46’ 316.13’ 200.201 l 1704.55 582.96* : 1247.08 ! 147.27 377,79 1684.28j 1063.08' 744.36Í 69.06 645.87 308.50 136.89 432.65 95.48. 37956.33. j. fenyőerdő. h o ld. 3 1 U „ 1034.37 124.il 316.13 200.20 ' 45.03 1704.55 403.25 582.96 1247.08 1213.78 147.27 6.2. 377.79 233-os 1684.28 684.52 1063.08 201.40 408.60 744.36 69.06 69.06 217.38 645.87 303.48 308.50 136.39 57.66 432.65 198.95. 2080.09 192.02 155.17 1704.55 179.71 33.30 141.06 144.71 999.76 861.68 335.76 428.49 5.02 78.73 233.70. 38051.81 18627.07 19424.74. 2. Szamos-ujvári já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.. A lsó -T ö k ................................. B o n c z n y i r e s ........................ C z opte lke ................................. D e n g e le g ................................. D oboka . . .................... E s z t é n y ................................. F e l s ő - T ö k ............................. G i r o l t ..................................... H e s d á t..................................... I g r i c z e ..................................... K e c s e d ..................................... » Szilvás ..................... K end i-L ó n a ............................. K é r ő ......................................... K is-Ik ló d .................................. 200.31 327.00 659.33 2.10 664.13 222.01 527.55 77.41 *14.69 224.91 55.57 334.74 12.66 21.07 154.39. 200.31 327.00 659.33 2.io 664.13 222.01 527.55 77.41 44.69 224.91 55.5334.74 12.66 21.07 154.39. 190.71 303.71 309.42 416.95 128.74 339.72 54.30 10.27 116.04 41.47 238.oo 12.66 3.04 14.45. 9 60 23.29 349.91 2 io 247.18 93.27 187.83 23.li 34.42 108.87 14.10 96.74 18.03 139.94. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(38) várt Jár. erdöfeliiggetőség.. 409. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(39) 470. Kolozsvári kir. erdSfeliigyelöség.. Szolnok-Doboka vármegye. A tö rv én y i! to sá g . j á r á s es k ö z sé g. A törvényhatóság, já rá s és erdővel bíró község neve. t a l a j m in ő s é g s z e r i n t. fan em ek s z e r in t. feltétlen nem fel­ crdőlala- tétjén jon álló jón álló álló 'erdő erdő erdő. bükkés más. ^futó-. véderdő. erdő. k a ta s z te ri 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.. I i i s - J e n ő ................................. ■ Szék (Szekulaj) ................. L o z s á r d ................................. M a g y a r -D e rz s e ..................... » Köblös . . . . . . M ik o l a ..................................... M o r ó ......................................... N a g y - I k ló d ............................. N é m a ..................................... Ónok ..................................... O r m á n y ................................. Ö rdöngős-F üzes..................... Péterháza ............................. P o k lo ste lk e ............................. Szamos-Ujvár-Némeii • . . Szarvaskend ................. S z é k ......................................... S z é p la k ..................................... Szilágytő . . . . ■... . S z ű k e ré k ................................. T ó tf a lu ..................................... T ö t ö r ..................................... V iz -S z ilv á s ............................. összesen. renyöerdö !. h o ld. 70.-6 141.09 70.90 1231.00 1289.61 389.oi 154.58 403.72 545. só 55.68 255.70 1330.06 ‘10.60 737.il 1044.21 764.02 1822.71 374.63 50.16 292.57 1314.86 97.16 162.12. 70.76 141.99 70.90 1231.00 1289.61 389.01 154.58 403.72 545.56 55.68 255.70 1330.06 40.60 737.ti 1044.21 764.62 1822.71 374.63 50.16 292.57 1314.86 97.16 162.12. 70.76 1,34.83 35.15 683.87 1027.78 148.07. 8.12 49.71. 37.01 27.81 48.70 943.17 4.71 321.33 566.20 415.oi 931.96 185.26 25.23 51.68 101.12 88.71 112.38. 16167.82. 16167.82. 9762.77. 6405.05. 814.07 411.90 897.23 196.86 202.25 55.62 282.58 18-1.51 524.12. 814.07 411.90 897.23 196.86 202.25 55.62 282.58 184.51 524.12. 447.29 333.51 358.89 171.36 179.2? 42.06 213.52 108.25 294.61. 366.78 78.39 538.31 25.50 23.oo 13.56 69.06 76.26 229.18. 77.29 378.06 508.52 27.81 207.oo 386.59 35.86 416.08 478.01 349.61 890.75 189.37 25.23 240.89 1213.71. 7.16 35.15 517.13 261.83 240.91 77.29 25.66. 3. Csáki-gorbói járás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. A lp a ré t..................................... A ls ó - C s o b á n k a ..................... » Hagym ás ................ A n t o s ..................................... A ra n y m e z ő ............................. Aszó (Ostvfily) ......................... B e z d é d ..................................... B u j d o s ..................................... C s á k a ...................................... © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(40) Szolnok-Doboka vármegye.. Kolozsvári kir. erdofetuqyeloseq. Az erdőbirtokhoz. ö ssz es epdö te r ü l e té b ő l a t u l a j d o n o s jo g i n in ő s é g é s z e r i n t. ,iM .... .. törvény-. erdő. és községi. • ■. egyházi. M. nyi erdő. rész17.’ §. alá kossági társulati erdő “ terüícl5. k a t a s z t. r i. magánpitványi. ,. .. 383.08 53.05 105.03. * r 102.oo. 229.10 735.03 34.it 11.60 583.14. 12.24. 12.24. 15.75 18.82 6.43 29.58 32.68 9.70. 244.85 1270.99 40.60 41.18 1044.24 9.70 1757.59 16.28. 414.48. 428.12. 1757.39 16.28. 33.46. 104.98. 3508.94. 14.80 42.84. 639.74. 151.00. 1578.2«. 129.72. .. terület. llS.oo 95.23. 95.23. 233.55. 363.27. 10.50. 70.76 141.99 70.90 847.92 1236.56 283.98 154.58 403.72 533.32 55.68 10.85 59.07 696.23 754.92 65.12 358.35 50.46 292.57 1243.84 82.36 93.56. 5985.94 10181.8 J. 225.90 897.23 25.50 115.00. 225.90 897.23 15.oo. 71.02 14.80 68.56. 37.56 .. terület. h o l d. 349.28. 33,'so 53.o: 26.38. a 17. §. alá nem. 9 84. 814.07 186.00 171.36 87.25 55.62 187.35 184.51 160.85. 9.00. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(41) ■172. Kolozsvári kir. erdőfelügyelőség.. Szolnok-Doboka vármegye. A tö rv é n y h a tó s á g -, j á r á s és k ö z ség. A törvényhatóság, járás és erdővel bíró község ne vc. t a l a j n in ö s é g s z e r i n t véderdő. fan c n ick s z e r in t. fel­ feltétlen nem tétlen erdőlala- crdötalajon álló jon álló áll6°erdő. tölgy-. k a ta s z te ri 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.. C s á k i- G o r b ó ......................... C s e r n e k ................................. Csokm ány . . . . . . . . Erdő-Oláh-Vásárhelv . . . F e lső -C so b á n k a ..................... F ü z e s ................................. F ü z e s-S z e n t-P é le r................ G y u rk a p atak a .......................... 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.. Hosszúrnező ’ ......................... Kalocsa ................................. K e c s k e h á ta ............................. Kis-Keresztes iKristoici) . . . K liczj......................................... Kom lós-U jfalu......................... K ő-Lozna ............................. Nagv-Kereszles [Krisioino . . • L o z n a ......................... N a g y m e z ő ............................. Pánc zd lc seh ............................. P a p t e l k e ................................. P u s z ta -Ú jfa lu ......................... R écze-K eresztur..................... S a la m o n ................................. Sem esnve................................. Szalonna . . . ................. Szent-Katolna-Dorna . . . . Szótelke . . . ..................... S z u r d n k ............................. . T á l o s f a l v a ............................. T o r m a p a ta k a ......................... T ótszállás ............................. V a j d a h á z a ............................. V e c z k ..................................... Völcs ...................................... 64.00 50.oo 300.oo. 3736.50 117.or 38.62 431.74 43.00 1091.20 1016.20 153.24 199.01 360.28 180.34 310.80 570.00 2718.40 624.00 1375.62 1348.oo 655.70 346.24 979.72 295.06 167.96 1160.08 480.66 1312.74 1856.oo 578.23 1864.17 1223.oo 58.87 117.86 600.72 2152.03 57.18 797.82. bükk-. li o 1 il. 3736-so 117.06 38.62 431.74 43.00 1091.20 1016.20 153.24 199.01 360.28 480.34 310.80 570.oo 2782.40 624.oo 1425.63 1348.oo 955.70 346.24 979.72 295.00 167.06 1160.98 480.66 1312.-4 1856.oo 578.23 1864.17 1223.00 58.87 117.86 600.72 2152.03 57.18. 1241.12 87.78 19.31 320.8.43.90 710.84 501.46. 2495.38 29.88 19.31 110.89. 6O.21 64.90 184.17 174.99 238.07 305.49 937.64 356.16 276.50 86.84 318.oo 346.24 709.15 37.51. 93.13 135.oi 176.li 305.35 72.73 264.51 1844.76 267.84 1149.13 1262.06 637.70. 128.95 923.01 263.80 559.70 654.94 542.61 1697.18 695.73 IS.,, 73.66 201.80 1590.73 13.oo 556.18. 380.30 514.74. 270.57 258.43 39.01 237.07 216.86 753.04 1201.06 35.02 166.09 527.23 40.76 44.20 398.02 561.30 44.18 241.64. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(42) jd o n o s jo g i. sas k». ‘ k » l . . .. " '. I. 1 » 1.. d. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(43) 474. Kolozsvári kir. eráSfelügyelSség.. Szolnok-Dohoka vármegye. A tő r v é n y h a ló sá g , j r á s és ta la jm in ő s é g s z e r in t futó­. já r á s és erdővel biró község neve. ......... feltétlen. kon jón álló erdő álló erdő. fan em ek s z e r in t. nem fel­ tétlen erdőtala-. tölgy­ erdő. erdő. k a t a s z t é ri i 2286.83. 45. Z á l h a ..................................... 1 összesen. 114.00. bükk­ ös más lomb­ erdő. fenyő-. h o 1d. 2286.83. 1298.71. 988.12. 35593.25 18388,05 17204.30. 35179.25. 4. N agy-ilondai já rá s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.. B á b a ......................................... Blenkemező (Bicnbc-Poiyín) . . B ú z a m e z ő ............................. C ső m é n } '................................. D ió s p a ta k a ............................. D o b ro c s in a ............................. D om bhát (Dalmár) ................. D rágavilm a (Drágyia) . . . . D ra g o sfalv a ............................. Falkusa ................................. F r i n k f a l v a ............................. G a l g ó ..................................... G om bás (GomIUIo) ..................... Gyulaszcg <csuia)...................... 15. I lo n d a p a ta k a ......................... 10. K ab a la p a ta k a ......................... 17. K á p o l n a ................................. 18. K áru ly falv a ............................. 19. Kecskés (Koala)......................... 20. K is - B o r s z ó ............................. 21. » D o b o k a ............................. 22. • H avas (Muncael)................. 23. » Honda (M áiyin)................. 24. > Mező (Pojnlcza) ................ 25. » N y i r e s ............................. 26. » S ó l y m o s ......................... 27. Kishegy (Magúra)..................... 28. K o n k o ly fa lv a ......................... 29. Kornis-Laka <nogna) . . . . 30. K ő-F rinkfalva......................... 31. K ö d m ö n ö s .............................. 128.58. 5.oo 12.81. 17.25. 53.7. 667.36 1392.21020.86 644.oo[ 489.oo 291.25 547.00 696.01! 88.18 777.27 67.58 1207.12 852.60 184.46 219.86 1641.14 628.34 179.35 139.24 163.35 158.03 850.70 269.72 26.34 486.63 187.62 452.40 459.31 932.32 309.68 3058.59. ■. 667.36 1392.27 1149.44 644.oo 489.oo 291.25 547.00 696.01 8 8 ,s 777.27 67.58 1212,2 935.50 184.46 219.86 1641,4 645.50 179.35 139.24 163.35 158.03 850.70 269.72 26.34 486.63 187.62 452,0 459.3 932.32 363.38 3058.50. 367.38 171.io 374.oo 89.35 98.60 283.20 38.56 57,0 507.78 47.01 92.23 3.53 599.60 222.36 27,6 36.02 20.20 379.02 133.5 19.6 lOO.o 113.5 208.6 626.2 34.o 1841.0. 667.36 1024.80 978.34 270.oo 489.00 201.80 448,0 412.72 49.62 720,7 67.58 704.34 888.40 92.23 216.33 1041.45 423.23 152.io 103.2163.3a 138.7 471.6 136, 6.6 386.6 187.6 338.8 250.7 306, 329.3 1217.5. .. .. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

(44) ö ssz es e r d ő te r ü le té b ő l. || A* erdő. a t u l a j d o n o s jo g i m in ő s é g e s z e r i n t a 17. §. alá nem. 23É ÍB ?. 1. terület. : i -. '. ‘>•>86-h 4379.00. 872.30. 6.40 8.58 6.50 4.00. 55.00 12.80 15.50 8.50. 4286.04. 2841.oo. 354.50. ' : 67.70. 84.00 6.70. 36.00. 12.50. 39.01 1037.77 940.06. 48.50. 254.76 '. 6.00. 95.77. 15.00 6.00 0.52. 276.oo 41.00. 1434.34. 12380.14. 101.77 42.00. 675,50 25.58. 0,72 72.00. 183.04 147.86. 13.80. 5.58 87.60. 1.00 114.00 27.05. 645.50 88.60 114.00 27.05. ■. ’. 4.40 37.52 11.00 26.34 27.20. 0.42 187.62 204.27. 37.52 14.oo 26.34 27.62 187.62. 813.18 255.72. 137.40 340.20. 794.02 23.18. .. 86.13. 54.00 ■. 137.40. 21.oo 6.oo 8.3(. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az utóbbiak gesztjét ugyanis szintén úgy keli felfognunk, hogy nem egyéb, mint a fatörzs belsejében életműködés nélkül maradó részeknek védöszövetté való

Felhatalmaztatik azonban a földmívelés­ ügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőke­ vagyont is igénybe vehesse a következő célokra:

idézett munkája az ily csemeték ültetéséről ezeket mondja: „Az iskolázott csemeték gyökerét a kiszedésnél meg kell metszegetni, mert sok gyökeret megzúz az ásó, s az

alanti fanemek szerint 100 tömör köblábfát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély űr ölnek felel meg.. csopor­ tokban és

véve szemle alá, a magam részéről is csatlakozom Lovassy úrnak kifejezett ama nézeté­ hez, hogy a sokak által használt ö 1y íi d e d s ó l y o m ma­ gyar faji neve e

A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsányos tölgyből állanak, mely 60 éves fordában nevelve, keresett épületfát és jó tüzelő fát szolgáltat.. A fatermés

Ezután az állomány termőhelyi jóságának és korának megfelelő táb­ lázatban felkeressük a mintatörzs fatömegét abban a függőleges rovatban, amely megfelel a

Meg kell jegyeznünk, —- a mi egyébiránt nagyon természetes — hogy ezek a százalékok korántsem jelzik azt az elegyarányt, a melylyel az egyes fanemek majdan az ismét vágás