• Nem Talált Eredményt

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018."

Copied!
69
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) A’. F Á. K. N. A. K. ,. és. E R F Ő K N E K N E V E L É S É R Ő L ,. ÉS M EG­. TARTÁSÁRÓL VALÓ. R E N DELES. 9 POSONYBAN, Nyomtattatott. , és. találtatik. L A N D E R E R J Á N O S M I H Á L Y n á l. 1770.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(11) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) i Maria Therefía Iften Kegyelmébiil Özvegy Ro­ mai. Császárné ,. ’s Magyar,. Cseh, Dalmatia, Horváth, és Sclavoniav&c, Országoknak Apoíloli Királnéja, AuftriánakFö Fejedelme; Burgundiának, Stayer, Carinthia,. Carniolia,. és Würtemberg. H ertzege, Habsburg, F lan d ri^ 'T yrp lis, és Goritiának Groffnéja &c,. A. nyai kegyes gondvifelé^h^:, és SzorgalmatoíSágunk ,. m eU y&^Efólves. Magyar - Orfzágunk hafznainak, és a Kö­ zönséges jónak elöl - mozdittásához viSeltetü n k, Szüntelen. eSzünkben juttattja,. m elly nagy, és haCznos dolog légyen az: Ha az Erdők mindenkori j ó , és virágzó állapotban tartattnak, Káros ellenben, és fölöttébb ártalmas, ha minden külömbség nélkül vágottattván el-puSztúlnak. A r ­ ra való nézve Szükséges dolognak állítottuk lenni, hogy ezen OrSzágunkban-is az Er« A 2. dók-. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) 4. ** nm. döknek vágáfában, és azokkal való élésben jo rend-tartáft tegyünk. Mindennél tudva vagyon,. melly. nagy fegitségére vagyon az embernek, és melly fzükféges ’s- hafznos legyen, vala­ mint a magános, úgy a’ közönféges jonakis, az erdőknek meg-tartáfa; és hogy e z , nem tsak az épületekhez, a’ mindennapi kenyérnek fütéféhez, az ételeknek és külömbíéle italoknak kéfzittéfekez, az em­ bernek világgal és meleggel való tápláláfáh o z, és az emberi életnek más egyébb fzükfégeihez ésfegitségeihez; hanem még a Só, va s, és más egyébb értz és kén­ köves bányákhoz, és annyi fok miveknek és mefterségeknek folytatáfához és üzéféhez tellyefféggel meg-kivántaíTék. D e mindazon-által a’ mindennapi .tapafztalásmeg-bizonyittya, hogy azOrfzágnak ezen meg-betsiilhetetlen kintfe igen kevésre betsültetik, és annak meg-tartáfával nem fokát gondolnak; úgy hogy az er­ dők. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) dök és berkek vagy tékozló módon vágat­ tatnak, vagy pedig tellyeíTéggel ki-irtatván, némelly helyeken nagy fzölö-hegyekké, némellyeken pedig, haszontalan pufztává válnak; azoknak jövendőneveléfekk el, és fzaporittáfokkal Semmit nem gon­ dolnak, el-annyira, h ogy,. hogyha vala-. melly rend-tartásnak bé-hozáfával, és mind a’ különös fzükfégre, mind pedig a’ közönséges hafzonra való fa-vágásnak bizo­ nyos mérték fzabáfával, azon káros és ele­ gyes pufztitásnak véget nem vetünk , és azt regulára nem fzabjuk; félnünk kell, ne talantán az egéfz O rfzág,. azokon. a helyeken-is, a’mellyekm ég erdőkkel bő­ velkednek, jövendőre a’ fáknak fzükségét láífa és fzenvedje. H ogy azért ezen közönféges rofzfznak és fogyatkozásnak idején-korán elejét vegy ü k , és az utánnunk való maradékunk­ nak haíznárol-is, előre gondot vifeljünk; ezen erdők meg-tartáfának, és fa-vágásnak A 3. Szabott. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) >6. m. ***. m. Szabott rendit ki-hirdetni vagy publicální akartuk és el-végeztük; melly által a’ föl­ des Uraknak igaz és törvény valőjufíokból és az ö joízágokkal való Szabad élés­ nek, és haízon vévésnek Prserogativájokból, Semmit néni akarunk el-húzni, vagy' őket, azokban, ezen rendelésnek helyes meg-tartáfa-által meg-gátolni nem akarjuk; hanem, mivel ezen erdőknek meg-tartáfát, nem tsak a közönséges Szükség, hanem a’ magános hafzon-is meg-kivánnya; azokat kiváltképpen fel-ferkenteni akarjuk, hogy önnön magok-is, a? kik azon k ivü l-isazö jofzágokon lévő erdőkre vigyázni és gon­ dot vifeln i, a’ mi Orízágunknak minden Vármegyeinek T ifztjei pedig, a’ közönsé­ ges jóra, vigyázáííal lenni, tartoznak, má­ inknak, az önnön magok javokért, és a’ közönféges haízonért, jó-példával elöl-mennyenek, és azon igyekezzenek, hogy ezen jelen-lévő Szabott rend, a mint az ÖrSzágnak külömb-féle helyei engedik és kivánnyák, az öjofzágokban-is mennél hamarébb be-hozattaíSék.. Ez. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) m. *\. m *. r. E z az egéíz munka, és az erdők megtartáfa felöl valóhafznos rendelés, ezen két-kiváltképpen való vigyázásra méltó Réízekben áll. t. i. Mitfoda rendel E löfzör: vágattaífék a nagy, vén, felnyötterdö? Máfodízor; Mi-módon nevel­ tedének a fiatalfák, ésuj-növéfek, vagy erdők?. és ig y , miképpen rendeltedéit. és ofztaífék-el minden Efztendökre a fa­ vágás? E zen végre i.. Mind a’ nagy, mind pedig a k. febb erdők, helyes Ítélettel és tapafztaláífal jól meg-visgáltaífanak, főt ha lehetféges, a Geometria, vagy a föld-mérés­ nek tudománnyá, vagy a lépéfeknek fzám ok, vagy pedig más egyébb hafonló mód Czerint meg-méretteíTenek; és a fák­ nak terméfizete ’s-indúlattya, és nemei meg-efinértedenek, és próbáláft kell-tenni, mennyi fát lehet azokban vágni, e fzerint az után minden Efztendöre bizo­ nyos öl-fáknak és faragni való fáknak fzáA 4. ma. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) ;S A 8Ü 5 ma rendelteflek; miglen az Efztendöknek forgáfok alatt, az erdőnek ugyan azon réf z e , a melly leg-elíoben le - vágattatott, úgy fel-nyött, hogy ifrnét fejfze alá való légyen; és igy az utolsó helynek ki-vágáfaután, a’ ía-vágáft, ifm éto tt, a hol légelföben, el-kezdvén, a z , az erdőknek több réfzeiben-is, az Efztendök fzerint, mindenkor folytattaíTék; a mint ez a’ v é ­ gen lévő fenyves és leveles erdőknek ké­ pekből és le-rajzoláfokbol ki-tetízik.. 2.. Meg-kell jegyezn i, mennyi i kívántatik a fáknak fel-növéféhez. t. i,. A leveles fák. A ’ tölgy vagy cser fa nyöl mintegy -. A’ juhar vagy. -. 200. Efztendeig. Platanus fa. -. - 100.1 5 a. A ’ Bik-fa hogy nagyra és vaftagra nöjjön a’ kövér földen -. -. -. -. 12a. a’ fovány földön -. -. -. -. 150*. A ’ nyár-fa, hárs-fa, ízil-fa, 3 0 Eíztendötöl fogva -. -. r. -. -. 40.. A ’ nyír© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) m *\ 'tm A ’ nyir-fa nedves helyen -. -. 9 -. - 30.. a hegyeken 40. Efztendötöl fogva - 50. A ’ fiiz-fa 20. Efztendötül fogva -. - 30.. A z eger-fa 40. Efztendötül fogva - 50.. A fenyves-fák. A ’ jegenye fa és fenyö-fa az ö nemeivel együtt 83*és 100. Efztendö alatt. 3.. Jóllehet a fáknak nemei és. lömbfégi fzerint, fel-jegyeztetett az azok­ nak helyes fel-növéfeknek ideje, és némelly fzükfégekre, a’ vén tölgy és egyébb erős fák kívántainak; mindazáltal a tüzfaknak elég léfzen a’ 30. vagy 40. Efztendös T ölgy fa erdő. a’ 25 vagy 30 -. -. -. - bik, Juhar. vagy Platanus erdő. a’ 20 -. -. -. - Jegenye, fenyő és. efféle erdő. á’ 15 -. -. -. -. Nyár-fá, N yir-fa,. S zil-va g y Eger-fa erdő. a* 1 0 ....................... Füz-fa és ehez ha•fonló lágy fa erdő. A 5. Söl;. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) io *m *** i m Sőt ha a’ fűz-fa fel-nyött, minden harma­ dik Efztendöben le-lehet annak ágait vag­ dalni. Mind azáltal meg-kell jegyezni; hogy ezen iáknak. fel-jegyzett idejét, nem. kell egy fzoros és meg-tsalhatatlan regu­ lának tartani; mert a helynek és a’ föld­ nek minémüfége fokát m eg-változtat; azomban a’ helyeknek környül álló dolgai, és a fáknak hamar vagy kéföbb növéfének meg-tapa£ztaláfa, minden erdö-Gondvifelöket és azoknak U rait meg-tanit, mellyik idő-béli fák rendeltelfenek a’ fziikségre , és hány Eíztendöre keljen az erdőt oCztani. 4.. Minthogy a vén fák, ha le-v. gattatnak, egy könnyen uj nővélt nem haj­ tanak, azért az olly helyeken kiváltkép­ pen, a hol a fa fogyatkozásban vagyon ,. a fának törföke és töve gyökereitől együtt jki-áfattaífék a’ földből, és annak helyében. a puha, és a gyökérnekki-áfáfa által meg-, hányt © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) •*m. ***. n hányt földben, egynéhány makkok vet* teffenek, és földel bé-takartafíanak.. r. 5. H ogy pediglen más egyébb ízük-. fégekröl-is gondot vifeljenek; mindenkor, midőn az erdőnek arra az efztendöre ren­ delt réfze ki-vágattatik, az épületre valófak, mellyekegyenefTennönek, és nintfen fok tsómojok vagy ágok, mint egy min­ denkori erdőnek meg-hagyattaíTanak, az az a tűzre le-ne vágattafíanak, és a keménnyebb fáknak nemei, mellyek a’ M ol­ nároknak, Bognároknak, Afztalofoknak, Kép - metzóknek. vagy. faragóknak. és. más hafonló mefter-embereknek alkalmatoífak, a’ tűz fákkal együtt le-ne vágattaífanak, hanem az elölfzámlált fzükfégekre azokat meg-tartván, drágább és a’ földes Uraknak hafznoífabb árron el-adattaffanak. 6.. A ’ faragáshoz való fáknak elé. léfzen, ha 1600, egéíz Bétfi őlnyi földön, 1 6. fzál fák meg-hagyattatnak, mellyekkel a’ következendő Efztendöbéli fa-vágáüg be© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) be kell érni; ezek pedig a mennyire lehet, völgyes. és. alatson. helyeken. válafz-. taffanak - k i, hogy az ö árnyékjokkal, más fákat a növésben meg-ne akadályoztaííanak, és a’ ízeleknek háborgatáfoktol an­ nál mentelTebbek legyenek.. A ’ hol. pedig puha-fák vágynak, azokat gyaki rabban,. és ugyan 40. Efztendö alatt. k é tfz e r, háromfzor - is le - kell vagdal­ ni, réfz fzerint azért, hogy nagyobb hafznaléfzen, réíz fzerint pedig, mivel a vén gyökér nem olly könnyen, és nem olly gazdagon tsem etézik, és uj ágokat nem erefzt.. Például lehet a’' Nyár és a’ fiifz-. fa, melly három Eíztendö alatt, a’ vaítagfágban három és több hüvelknyit-is nőnek a’ kövér földben; melly fák nemeinek le­ vágott agai, ha akkor, minekelötte a’ héj­ já még fima és nem görtsös, egy fél-láb nyomnyira a földben áfottattnak, med­ erednek és zöldellenek, és ig ya le-nyefett vaítagabb ágokat más helyre lehet ültetni, és a fiifz-ía erdőt fzap >rittani. 7. A ’ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) m ***. 13. 7. A ’ tavafzi és nyári fzükfégekre rendeltetett fák, télen nem tsak meg-vágattaffanak, és ölekben öfzve rakattaífanak; hanem Böjt más havának végéig, vagy Sz. György havának közepéig, az er­ dőkből ki-is hordattaffanak, hogy ekkép­ pen az erdők ezen hónapoktól fogva, a’ Kis A fzfzo n y havának egéfz végéig, mintegy bé-zárva legyenek és nyugodjanak, hogy mindjárt a tavasznak elején, és tovább, az ö nemek ’s külömbfégek fzerint ki-hajtani és zöldelleni kezdő fáknak gyenge ágai­ ban , a’ fzekerek és vonyó marhák által kár ne tételfék. 8. A ’ le-vágott erdőnek réízében, hat Efztendö múlván a’ fák az ö tövöknél és gyökereknél ki-növö ágoktól, fzorgalmatoflan meg-tifztogattaíTanak, hogy annál jobban nöheílenek. Mindazáltal vigyázni kell, hogy ma­ ga a fa,. a’ fejfzével meg-ne fértefíek*. vagy a fának törfokéböl ki-nyött ágak el-ne vá© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(23) i4 *** vágattaífanak; hanem tsak az ollyan vefzfzök és tsemeték, mellyek éppen a’ fa gyö­ keréről ki-növén, a’ fold f.zinén el-terjednek, és foha egyeneffen-fel-nem állanak, ellenben a nevedékeny fának erejét igen. el-vefzik. 9. A ’ hol a fa fzükebben vagyon, ott azt fiiréfzelni kell darabokra, és a fejfzével nem kell vágni, hanemtsak hafogatni. 10. A ’ le-vágott fáknak ágai és hegyei, héjában el-ne vetteífenek, hanem kötéfekben és kévékben kötteífenek, és igy kivált­ képpen minekutánna meg-fzáradtak, jó hafzonra lefznek. 11. H ogy a nagy-fák, midőn le-vá­ gattatnak, az ö düléfekkela nevedékeny fiatal-fákban kárt ne tegyenek, tehát a le* döntéft úgy kell intézni, hogy a le-vágott fa arra eífék, a merre a gyenge nevedé­ keny fák igen ritkán vágynak, és az olly dűlő fa, a’ hirtelen, febes és káros eféstöl, lántzokkal, és a’ 20dik' tzikkelyben le© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(24) m ** $m. *5. le-iratott más egyébb efzközökkel megtartóztaífék, és igazgattalak; vagy pedig tanátsofíabb, hogy az illyen nagy íak-is, akkor és ott vágattaíTanak-le, a hol, és a’ midőn a rendelt mód fzerint a fa-vágás vagyon, vagy az Efztendöknek rendi fze­ rint ismét elöl-jön.. j. 12. A z erdők annyi Efztendökre ofz-. taífanak-el, a’ mennyiek a fáknak növéféh ez a fellyebb meg-jegyzett mód fzerint kivántatnak, és előbb egy réfz fe vágat­ t a la k , hanemtsak akkor, mikor a fór reá kerül. 15. A zé rt a’ fzorgalmatos Tifzt-tartó k , és az erdőknek U ra i, ’s- azoknak Gondvifelöi, egy ugyan ezen végre ren­ delt könyvben, valamint az Efztendönként vágatandó öl-fáknak ízám át, úgy azon rendet-is, a melly fzerint az el-ofztatott erdőket vágatatni kell, bé-irják, és a külömbféle Mefterfégekhez. faragáfokhoz,. Edényekhez és kerekekhez fzükféges ke­ mény © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) *«. mm. ***. mm. ... mény fáknak fokaságát-is, azoknak állapotjók és nemeik fzerint fel-jegyezzék. 14. SzorgalmatoíTan kell arra-is v i­ gyázni, hogy a’ M eíler embereknek, az erdőnek azon réfzén k ív ü l, m elly arra az Efztendöre rendeltetett más Efztendökre rendelt réfzeiben, az elöl fzámlált fara­ gó-fáknak nemeit vágni, m e g -n e engedteífék; hanem mind azok a rendelt E fz ­ tendöre meg-tartattaffanak; ki-vévén a zt, hogy ha talán máfutt-is, az erdőnek több réfzeiben, vagy a ízéitő l, vagy pedig' más okbúi le dűlt fák találkoznának. __. 15. A ’ tűzre olly fák vitettefíenek,. mellyek vagy görbék, vagy tsomoífak, és az épületre vagy más egyébb fzükségre alkalmatlanok; az egyeneífek pedig, kiváltképpen a Jegenye és fenyő fák, és eg}rébb effélék, nagyobb hafzonra, úgy­ mint defzkikra, Sendelyekre, Gerendák­ ra , és más fzükfégekre fordittaffanak, és meg© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) - *** 17 meg-tartattaííanak. A z é rt különös vigyázáífal kell lenni, hogy az ollyan fák , a’ mellyek külömbféle M eder embereknek, Molnároknak t. i. kép faragoknak, Efztergálosoknak, Afztalosoknak, Kádároknak ’s. a. t. alkalmatosak, azok, a tűz-fákkal öfzve ne keverteífenek; ellenben a’ tűz fák közül el-ne maradjanak a’ görbe és tsomos fák, a mellyek mennél nehezebben vágattatnak, annál könnyebben el-hagyattatnak a’ fá-vágóktól, és az utánnel-rodhatnak. 16. A z erdők meg-tartásának kivált­ képpen való regulája. pedig ebben áll;. hogy a’ fák ide ’s t o v a , elegyeífen, min­ den rend és válafztás nélkül ne-vágattaffanak; hanem a rend fzerint való vágás, fzálról, ízálra jól meg-tartattaffék, és a’ fa- vágók vigyázzanak, hogy valamelly hafzontalan vén fát azért, mivelhogy ne­ hezen lehet vágni és hasogatni, abban ne hagyják, hanem minden tűzre való fákat, B. ‘. azo-. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(27) 18. 3U5 A 'm. azokon kívül, a’ mellyek az épületre vagy magnak meg-tartatnak és nevelkednek, torsokéftöl, vagy tövöítöl és hulladék agai­ val együtt öfzve vagdaljanak, és azokat öl-fzámban rakják; a’ fejfzét pedig vagy a’ füréfzt, ne magasra, hanem éppen a’ fá­ nak tövire te g y é k , hogy a’ mennyiben le­ h e t , a le-vágott fának tuskója, a’ földel m eg-egyezzen; ezen Efztendöknek ren­ dire való bizonyos el-ofztáíl pedig, nem kell érteni az .erdőknek azon kitsiny réfzeiröl, mellyeket tálán a Nemefek az ö Curiájokhoz, vagy pedig a’ lakofok az Ö helységekhez. valahol. ki-válafztottak;. mindazáltal e z e k -is , a földes Uraknak hírével, az azon Efztendöbéli fzükségekre tartozó fákat, télen, midőn a gyenge fák hóval bé- borittattak, és a nagy fák­ nak dülések által olly könnyen meg-nem fértödnek, vágni és el-hordani igyekez­ zen ek, m eg-jegyezvén erre nézve-is a’ 43. tzikkelyt. 17. Elő© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(28) ** m -. 19. 17. EiöSzör, mindenütt a mennyire. lehet, a’ le-dült, Száraz, itt ’s amott fék* v ö , vagy. már régen le-vágattatott fák. haSzonra fordittaífanak, öfzve vagdaltaífanak, és ki-hordattaffanak, és így az er­ dők ezektől, és más egyébb haSzontalan tsem etéktöl, mellyek a’ barmoknak legeltetéseket-is ( a’ hol az erdőnek ideje és állapottja meg-engedi ) nagyon akadályoz­ tatják , meg-tiSztogattafSanak, és az után kell az élő fákra a’ fellyebb meg-irt mód fzerint a’ fejfzét ten ni; a fának fel - dara­ bolásában pedig, a’ vágott fáknak bizo­ nyos m iértékjét, és a Láb nyomoknak egyenlőségét meg-kell tartani; hogy annál helyesebben és egyenlőképpen lehelten azokat öl fzámokra rakni, és hogy az Esz­ tendőnként le-vágott fáknak Számát és So­ kaságát annál jobban m eg-lehelten tudni, és fel-jegyezni. Hogyha pedig a fejíze helyett fúréfzfzel élnének, mind a’ munka könnyebb, B 2. mind. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(29) mi id pe ig a’ fákkal való gazdálkodás jobb lenne, mert midőn a’ fa fejízével vágatik, fok el-véfz abból híjában, a’ forgátsoknak el-hullása által. i8- A bognároknak, a rendelt vágó erdőn kívül, a’ távol lé v ő , és fél-fele rej­ tett erdőkön, tsak azért fe tanátfos a fa­ vágásra fzabadságot adni, mivel fzem előtt nem lévén, arra jó alkalmatosságot nyer­ nének, hogy a’ fáknak torsokét és ágait el-rejtsék, főt a’ nagy darab fákat-is tit­ kon el - vigyék. 19.. Nem parantsoltatik itt ugyan, me. lyik réfzérül az Erdőnek kellessék el-kezdeni az rendelt fa-vágás, mert ez a földes Uraknak fcabad ítéletektől és tetfzésekt ö l, és az okos gazdaságtól, és a tifzteknek igazgatásoktól és válafztásoktól függ; mindazonáltal az okosság javasolja, hogy a rendelt fa-vagás ott kezdődjék, a hol a’ fejfze alá leg-alkahnatoífabb fák találtat­ nak, © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(30) 21. nak, vagy a hol a fzelek azokat nagyon érik, a’ romláshoz közelgetnek, vagy pe­ dig a határoknak végén lévén, könnyen el-lopattathatnak, aliattomban le-vágattathatnak, vagy a fzomfzédoktol titkon el-vitettethetnek; közönségedén pedig ar­ ra kell vigyázn i, hogy előbb a’ távol, az­ után pedig a közel lévő erdők vágattadfanak, hogy amazokban, a dűlt és fek­ vő fák el-ne rodhadjanak, és hafzontalanúl el-ne vefzfzenek, ezek pedig, hogy minden történetben és fzükségben a’ föl­ des Uraknak kéfzen legyenek, és meg-tartattafíanak.. 20.. H ogy ha az uj erdő már elég fürü. re n y ö tt, és a’ magnak való fák’ meg-hagyáfa nélkül nem fzükölködik; tehát mind e z e k , mind pedig az épületre, vagy más egyébbízükségre, a’ 15. tzikkely fzerint, a vágó erdőben, a következendő Efztendökre meg-hagyatott fák , ha már annyira, meg-erősödtek, hogy már laífan laífan B 3. nagy. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(31) *2 *** m * nagy és vaftag ágokat nevelnek, és terjefztenek, hogy azzal a nevedékeny er­ dőnek és a’ fiatal fáknak ártalmakra vágy­ nak, le - vágattaííanak ugyan, mindazáltal előbb meg - nyefettessenek, hogy az ö dőlésekkel a gyenge fákban kárt ne tegye­ nek ; és hogy a’ le-vágando f a , arra, a merre a’ fa-vágó akarja, düljön-le, ezzel az okossággal kell élni; hogy elöfzör a’ felöl, a melly felé a’ fának efni kell, az a fejízé v e l bé-vagdaltassék, és oda egy fa ék üttesék; az után más felöl,. annak elle­. nében, a fa bé-fiiréfzeltessék; igyléfzen, hogy minekutanna a’ fiiréfz után vas ékek verettetnének, a’ fának fullya arra nehezkedik, a’ hol előbb a’ fejfzével bé-vag­ daltatok, és arra dűl-le; azután lántzokkal és kötelekkel-is, a mint más helye­ ken fzokásban vagyon, és a’ n dik tzikkelyben em léttetett, a’ felé huzattassék, és igazgattassék; a vágott fa pedig a’ Sűrű­ ből, hamar ki-hordattassék, hogy tavafzfzal © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(32) nm. ***. ^. fzal és nyáron, a’ gyenge fák és ágok a’ fzekerektöl és barmoktól m eg-ne rongáltaífanak.. \. Ha pedig az alatfon b ikrok és ágok *s tsem eték, a marháktól úgy el - rágattattanak, hogy kevefet vagy éppen femrnit feni nyöhetnek, tehát inkább ki-vágattaffanak, és tsomckban köttettefíenek, az el-rágott tsem eték, hogy igy a gyökerek­ től ifm ét ujj-növélfel meg-ujjittanhaüan ak , és nevelkedheífenek. 21.. A ’ hol a’ fának fzüksége vagyon. és olly pufzta helyek találtatnak, a mellyek fém fzánto-földeknek, fém ízölö he­ gyeknek nem alkalmatolfak, azok, ha a* h ely meg-engedi, meg-fzántafianak, más kiilömben pedig, kapával meg-ásottaífanak, és a fáknak magjaival, olly-formán mint a’ ro’ssal bé-vetteífenek, és bé - boronáltalfanak; A ' tser és bik fa makkok pedig egynéhány hüvelykekkel méllyebB 4. be.i. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(33) ben áfottaífanak a’ földben, hogy azokat a’ vadak, vagy Barmok vagy a’ Mada­ rak meg-ne egyék.. A ’ leveles fáknak ne­. mei többnyire mind kövér földet fzeretnek; mivel a gyökerek, méllyebben nyöl - le a’ földben, és tápláló nedvességet ott keres­ nek ; A ’ fenyves fák pedig a’ fovány föld­ ben-is egyáránt nyönek; minémü tulaj­ donsága légyen pedig, mindennemű mag­ nak ,. és mitsoda időben vetteífék - e l ,. alább az 54 tzikkelyben meg-mondatik.. 22.. Jól-lehet pedig ez a közönsége. regula: hogy a’ melly hegyen vagy erdőn kezdődik a rendelt fa-vágás, ugyan azon tovább-is Efztendörül Efztendöre folytattaífék; mindazonáltal, ha más helye­ ken a’ vén és ki-terjedt fák az ö árnyé­ kokkal és el-fzéllyedt ágaikkal a’ fiatal fá­ kon akadélyoskodnak, inkább az előbbi sodiktzikkelyben le-irt vigyázáífal ki-vágattaífanak. A zu tán az illyen fáknak derekáikbői, és a’ difit és fzáraz fáknak törsökeikböl, Sző-* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(34) Szőlő karok, Sendelyek,és egyébb ezekhez halónk) efzközök hafznoíTan tsináltathatnak. A z illyen fáknak vevőivel pedig úgy kell meg-egyezni, hogy azoknak az ágait és bogjait, és fa törfökőket, más egyébb ott fekvő fákkal e g y ü tt, azoknak-is illen­ dő árát meg-adván, darabokra vagdalni, öl-fzámban rakni, és kötéfekben kötni tar­ tozzanak. 23.. A ’ kik az Erdőknek hafznán k. vül, azoknak fzépségében-is gyönyörköd­ nek, és valamelly erdőt úgy akarnak ren­ delni és nevelni, mint a’ kertbéli járáfokat, rendel; azok bik és cfer fákat rendi­ ben ültelfenek, meg-tartván a bizonyos m értéket, és a’ fák között lévő köznek egyenlőségét; mind azon által még azon ültetett Bik és Cfer fák illendő magaffágra fel-nőnek, és meg-erösödnek, más-féle fákat-is ültelfenek azok közében, hogv ezeknek fiiriisége m iatt, amazok, a’ fzeJeknek hábörgatáfitúl meg-menekedvén,. B 5. annál. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(35) 26. n n. * * *. annál jobban és egyenefíebben nyöheffenek. 24. A ’ hol pedig vagy a helységnek lakofitól, vagy pedig a’ határos fzomfzédoktól, az erdők annyira el-pufztittattanak, hogy már moft azok tsak pufzta és üres helyek, és nem m éltók, hogy erdő­ nek nevezteífenek, ott a’ hátra maradott fák-is le-vágattaíTanak, és ha az ollyan he­ lyen a’ fa fogyatkozásban lé fze n , ’s a jó gazdaság magával hozza, tehát ott, a’ fellyebb meg-irt mód ízerin t, uj erdő plántáltaífék, és ültetteífék. 25. A z ujj nevedékeny erdőnek megtartáfa, kiváltképpen-való vigyázáft kiván; hogy az ujj fzekér és gyalog utak által el-ne pufztittaífék, hanem a régi utak meg - tartattaffanak; a barmoknak pedig , kiváltképpen a’ ketskeknek legeltetéfektöl (m ellyeknek rágáfokaz erdőknek igen károífak és ártálmaífak , és azért minden Várme© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(36) Várm egye TiCztjei mindenképpen azon igyekezzenek, hogy azok az erdőktől eltiltattaííanak ) lég-alább i o Efztendeig fzorgalmatoílan meg-örizteíTenek; addig t. i. miglen a’ nevedékeny erdő a’ tövinél alatt lévő agoktól meg-tiíztittatván, olly magasra nem nyött, hogy a’ fzarvas mar­ ha a zöld ágokat nyelvével el-nem érhe­ t i, és le-nem haraphattya.. 26.. M inthogy némelly helyeken fzo. kásban vagyon, hogy a’ marhákat leveles ágokkal teleltetik-ki; ez ugyan mint az er­ dőknek káros, és e’ jelen lévő rendelés ellen lévő dolog, kemény büntetés alatt meg-tiltatik; mind az által, h o gya’ lakofok, vagy pedig az erdőknek Urai ettől a’ hafzontól tellyefleggel meg-ne fofztaffanak; tehat fűfz,. nyár és illy némü. egyébb hamar nyölö fákat, a kertek mel­ lé és más alkalmatos helyeken ülteffenek, hogy a’ barmoknak téli elefégekre el-vagda.lt ágokat azok ismét ki-hajtyák.. 27. Hogy © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(37) *8 nm *** 27. Hogy pedig a’ hegyeknek és az er­ dőknek földes U ra i, az ö igaz jövedel­ mektől valami módon meg-ne fofztattaíTanak, avagy ezekben valamely rövidséget ne-fzenvedjenek; az-is meg-lehet, hogy valamint eddig, az öfzabadrendeléfekfzerint, meg-tartván egyébb eránt az 0 alat­ ta valóikra, ( jobbágyaikra ) nézve az Uraság erdejében a 6.xron alól lévő taxát, a’ makkot más idegeneknek, a meg-egyezés fzerint illendő áron ki-bélölhetik,. tsak. hogy a’ fiatal erdőnek nevelésében az által kár ne tétetteíTék.. Továbbá az uj Erdőknek nevelé­ sében meg-kell jegyezni, 28. A ’ nyir és egyébb hafonló vefzfzöknek’s póznáknak le-vágásával, mellyek abrintfoknak, lajtorjáknak, fzekér oldaloknak, és egyébb Bognároknak vagy Kádároknak fziikségeire ízolgálnak, okoffan kell-bánni, hogy a’ mint fellyebb meg© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(38) meg - mondatott, a’ fzekér és gyalog - utak ezeknek ki-hordásával meg-ne fzaporittaífanak, hanem a füriiböl a’ hol vágattattak ki-húzattaílanak az illyen póznák, vagy pedig azokat, kiváltképpen a’ vaftagjabbakat addig le-nem kell vágni, mig a’ fiátal Cser vagy Bik-fák olly nagyra és erősre nem nyöttenek, hogy a’ le-vágott és le-d ű lő N yir - fával m eg-egyezvén, vagy azt fellyül halladván annak Térelem nélkül ellent álhat. 29.. A ’ Bik vagy feíiyö, bognárokna. való nagyobb póznáknak, úgy lzintén az épületekhez való létzeknek le-vágása, egyedül tsak abban az erdőnek réfzében engedtessék-meg, a’ melly arra az Efztendöre rendeltetett, és ebben a’ dologban hafznos léfzen , ha, m inekelöttea’ nagy fák le-vagáttatnának, ezek előbb ki-vágattatnak és jó helyre el-rakattatnak,. 30. A ’ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(39) 30 ? m *** m 30. A ’ Sendelyekre, fzölö karókra, és ezekhez hafonló egyébb fzükségekre ren­ deltetett fák-is, ízintén úgy a’ tüz-fa előtt vagattafíanak-ki. 31. Tudva vagyon: hogy a’ ‘ Jobbá­ gyo k , a fzántó földeknek, réteknek és füves kerteknek kerittéfekre, a helység­ nek,. vagy az Uraságnak erdejéből-is,. minden efztendöben, mind a’ fiatal, mind pedig a vén-fáknak elegyeífen néki éfvén , fokakat és nagy bőséggel le-vagdal­ nak; azért a mi kegyelm es K irályi akara­ tunk e z , hogy az ollyan élő fák, a mellyek még tovább és magaífabban nőnek, és könnyen el-adattathatnak,az illyen k e r ir téfektöl, keményen meg-tiltaílanak; és az illy kerittéfek tsak az ollyan helyeken engedteffenek-meg, a’ m ellyek fákkal bővel­ kednek, és azokat egy könnyen el-nem lehet adni.. Továbbá a’ kerittéfekre, fe. defzkák,fe hafogatott fák ne-vétetteífenek, hanem tsak olly ágok, bogák és harafztok, a’ mel© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(40) tm. *** sí tl m ellyek tsak félig, és elegendőképpen fel-nem nyönek.. 32.. Nem kevés jövedelmére léfzen e. is az Erdei gazdafágnak, ha a házak, leá l­ lók, tsiirök, pajták, és egyébb parafzti épületek nem fákból, mint a leg-több he­ lyeken ízokott lenni,. hanem agyagból. ö fzve gyúrt földből, vagy nyers és Egyip­ tomi téglákból, vagy páfitos hantokból, és a .hol a’ kö bövségben vagyon kövekből tsináltatnak, a’ tetejét k i-v é v é n , és ha a fövény helyében hafonló fal, vagy pe­ dig elő - fövény té tettetik ,. melly kön­. nyen m eg-lehet, ha tüskés bokrok, vagy pedig vad-fzilva fák plántáltatnak, vagy pedig azoknak magvai el - ültettetnek, mellyek ha ki-nyönek a’ fövény helyében, két rendben egymás mellé rakattathatnak, és öfzve fonyattathatnak, hogy annál fürüebb légyen a' kerités, és addig, a’ med­ dig ezek ki-nyönek, és a kerítésre alkal­ ma© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(41) &. nm. matofíak le fzn e k ,. *. * *. árkok áfattassanak,. hogy a’ barmok bé ne-meheíTenek. 33. A z által-is fzaporittatik az erdő­ ben való k á r, hogy némelly helyeken aratásnak idején a’ kévék nem fzalma kö­ telekkel , hanem gus - vefzfzökkel köttettetnek, azért ez a vifzfza-élés-is tellyefféggel kemény büntetés alatt el-töröltes­ sék. 34. A ’ fiatal és nevedékeny erdőben az által-is nagy kár tétetik, ha a fáknak teteji nevezeteíTen pedig a fenyő fának hegye el-vágattat ván, bor tzégérnek kitétetik; azért e z - is kemény büntetés alatt meg-tiltaíTék, és ezek helyett vagy fenő ágokból Öfzve kötött j e l , vagy pedig más zöld kofzorú tétettessék - ki tzégér helyett. Valami pedig itt a tzégérek felöl ren­ deltetett, ugyan azont kell meg-tartani az azon fákra nézve-is, mellyek Pünkösd-ha­ vának © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(42) tm. ***. mm. vának első napján fzokott. 33 Pompaságra,. azonkívül a’ Templom és Proceflio-béli hafzontalan tzeremoniákra és ékefiegekre fordittatnak, és vágattatnak, melly dolog, fzinten olly kemény büntetés alatt tilal­ maz tátik. 35.. A ’ fa - héjaknak fejtéfe, és a min. fzokták mondani, a’ fáknak meg - kerittéfe vagy körül vágáfa, az erdőknek nagy vefzedelmekre vagyon , és ezen rút dolog-miatt,. azok könnyen eí-pufztúlnák,. és el-fzáradnak; annal inkább-is, mivel ez a közönféges törvényekben úgy-is tilalmaztatik, vigyázni kell az illyen károk­ ra, és a kár-tévőket keményen meg-kell büntetni. Minthogy pedig némelly Mefter-emberek, az ömefterfégeknek üzéfében nem lehetnek-el a’ fa héj nélkül; tehát ezek­ nek a’ vágó erdőből lehet eleget tenni, mind az által az erdő Urának különös engedelmével. C. 36. A z. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(43) 34 36.. * *. *. A z olly h ely ek en , a’ hol a? Szá. raz füveknek és a’ le-hűl ott fa-levelek­ nek fel-gyujtáfai, minden Efztendöben tavafzízal és ö fz fz e l, igen nagy vifzfza elésben vágynak ; úgy hogy mivel ez a’ tűz többnyire kéíz akartva és nagy ízéiben támafztatik, , a’ füvekkel együtt az alatson fák - is m eg-égvén, az erdőnek nagy kárára el-fzáradnak; A zé rt a Páfztoroknak és a’ bujtároknak, a’ kik ezen tüzet néha azért, hogy a’ jövő nyári legeltetés­ re annál jobban' nyöjjön , gyakran pedig tsak tsintalanfágból gerjefztik, tavafzkor és öfzkor a tűzkő, a tzé l, tapló, és pi­ pa, meg-tiltaflek minden helyeken, Erdő kerülők és vigyázok - is rendelteíTenek, a kik a füftöt látván oda mennyének, és a tűzhöz közel-lévőket meg-fogván a’ helyfég birájához vigyék, hogy o tt, előbb a dolgot jól meg-vifgálván meg-büntetteffenek.. A ’ tüzet pedig, mindjárt lég - el­. sőben-is, mig az tovább el-nem terjedett © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(44) *** 35 dett el- oltsák; és ha az erdő nagy tűz­ ben vagyon; a’ fzomfzéd helyeken lévökis oda íieílenek, és a tüzet oltani fegittsék, az után az ott kapott gyermekek v efzfzö v e l, az öregek pedig bottal vagy korbátsal meg - veretteífenek. Minden tavafzfzal pedig és öfzfzel, e z , az illyen helyeken közönségeiben ujjra meg - tiltaíTék, hogy a’ meg-tiltott dolognak, és az által-hágóknak rendelte­ tett büntetésnek friss em lékezetét, kiki szüntelen efzében forgatván, az által hágáftól magát annál inkább-is meg-örizheííe. É s valamint a fzáraz füveknek és fa le­ veleknek ; úgy fzintén annál inkább-is az éld fáknak, vagy fzárazoknak, és törsököknek ’s imitt amott heverő fáknak meg-gyujtáfokis hafonlo büntetés alatt m eg-tiltatik; hafonloképpen a’ gyántás vagy fzurkos fenyő fá k -is , mellyekkel némelly C 2. helyeken, világ,. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(45) világ, gyertya és fáklya h elyett fzoktak élni; meg-tiltaífanak; avagy a’ hol az hlyen fákkal való éléit, azoknak bövfége meg-engedi, különös engedelemmel kell azt meg-engedni. 37.. A ’ kerti-járáfokra, melly máskép. Spaliernak neveztetik, igen fzüken kell a’ fiatal bik-fákkal élni, és ha yalamellyek ezen végre ki-áfattatnak, vigyázni kell, hogy valami módon a’ hátra maradott álló fáknak gyökerei meg-ne férteífenek. Azom ban, mint hogy a’ fzederj-fák­ kal-is ugyan azt végben lehet vinni, te­ hát a’ mennyire leh et, inkább ezek ültetteffenek a’ kertekben lévő járkáló, vagy fétálo h elyekre; melly fa néniének, az orfzágban, a lakofoknak nagy hafznokra léendö fzaporittáfára, minden Várm egyék­ ben kertek tsináltaífanak, a mellyekben a’ fzederj-fának magvai el-vetteífenek, és fiatalok nevelteífenek,. és azok az abhan. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(46) *** m. f s7. bán a’ Vármegyében lévő Nemes és nem­ telen lakofoknak, a kik magokat bé-jelen­ teniük, ingyen el-ofztaífanak. 38. A z erdőkön által menendő utak­ nak fzélefíege elé g , ha négy ölni léízen hogy az. egymáft elöl-találó fzekerek,. egyik a máfik elöl ki - térheífenek: a melly h ely pedig még ezen kiviil pufztán hátra marad az útnak mind a két réCzérol, az a fáknak ültetéfével, plantáláfával, és nevelésével töltefíek b é ;. sőt inkább a’. házak eleiben - is , a’ mint ez alább bőveb­ ben meg-mondatik, a helyhez és a föld­ höz alkalmatos fák plántáltaífanak; azon kell pedig igyekezni, hogy az erdőkön által-menő utak,. egyenelfek legyenek,. mert e z mind az utazóknak könnyebbsé­ gekre, mind pedig az erdők meg-tartáfára, főt fzépfégekre-is, léfzen.. 39. Gyakran meg-efik az, hogy a’ legelő mezőkön, tsem eték, apró vefz. C 3. fzölt,. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(47) mm. 38. ***. mm. fzök, és bokrok magoktól nyönek, és az által a fold az ö kövérségét meg-mutatja, hogyha a marha legeltetéílöl meg-Őriz­ nék, erdőnek és a’ fa termésre alkalmatos lenne: azért az illyen hely a’ barom legeltetéílöl tiltaffék - e l, és ha lehet, a helyett, más legelő hely irtattaílek; mind az által vigyázni kell ebben a’ ki - írtatásban, hogy a’ lakofok az ujj és névedékeny erdőnek ne igazittaffanak. 40.. M inthogy a’ nemzetfégeknek fza. porodáfok és a’ fok barom tartáfok által, az erdőkben tsinált gúnyok, és az utak-is, a’ mellyek ezekhez ve ze tn e k , és máfok által-is, ízem előtt nem lévén , az erdők­ nek nagy károkra vágynak; azért ez után fenkinek fzabad n e-légyen, a földes U r­ nák engedelme nélkül; vagy pedig ugymár, ha valamelly erdő közepin lévő ma­ joroknak meg fzálláfokra fzabadfág adatik; házat vagy gunyót az erdőkben épitteni, 4. 41. A z © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(48) 41. A z ol y h elyeken , a’ mellyek a rendelt fa-vágásnak rende fzerint vágat­ tatnak, ha valaraelly nagy vén C feryagy más féle erős fák találtatnak, a’ mellyek talán a nagyobb vadaknak kedvekért hagyattattak-el; hogy azok az ö árnyékok­ kal és ágainak ki - terjefztéfekkel, az ujjnövö erdőnek akadályt ne tegyenek, a mint már fellyebb meg - mondatott, kivágattaífanak, azon mód fzerint, a melly a 20. Tzikkelyben le-Íratott. 42. A z erdőknek és a hegyeknek ha­ tári és jelei gyakorta meg-nézetteíTenek és meg-ujjittalfanak, hogyha talán a 'je l­ fa a ízéitől le - döntetett, vagy pedig más féle egyébb jel és határ el - rontatott i a’ határokon való proceífu foknak és torvén yk ezéfek n ek , és az abból könnyen fzármazandó Vefzekedéfeknek és gyilkofságoknak el-távoztatáfáért, ismét ujj-határ vagy m ás-jel tétetteífék; és az illyen határ-járás, vagy azoknak meg-visgáláfa,. C. lég-. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(49) * 40 SLÍ* * * lég-alább minden io. Efztendőben lé­ gyen. Mint hogy továbbá tudva vagyon, hogy az ollyan erdők, a m elly határ-per alatt vágynak, nagyon el-pufztitfattnakés ron­ g általak ; a Várm egye T ifztjei módot tegyenek abban, hogy az ollyan erdőket a’ pernek végéig, egyik réfz fe meréfzelje a’ máíiknak bofzúfágára és kárára vágni, hanem m értekleteílen, és a’ fzükfégre elegendő fát hordhaífanak; az által hágok e lle n , a’ Fifeusnak el - foglalnia tétetik büntetésül. 43.. A ’ méfz és tégla égetésh ez, tsa. az ollyan fák véteífenek, a’ m ellyeket könnyen el-nem lehet adni, és más fzük­ fégre fordittani nem lehet; a’ minémüek, az erdőkben imitt amott távol fekvő és dűlt fák, ’s törsökök, hogy igy a más hafznos, el-adásra és épületre alkalmatos elő és termő fák, más fzükfégekre megtartathaífanak.. 44 - A* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(50) mm 44.. ***. mm. 41. A ’ fa vévöknek meg nem kell-engedni,. hogy az erdőt az ö magok, és az ö fa-vá­ góiknak tettfzéfek fzerint vágják, mert fé­ lő, hogyanokat meg; rongálják; Hanem a földes U rak, vagy pedig az azoktól ren­ deltetett vigyázó. embereknek fzemek. előtt vágják azokat a fákat, a’ mellyekröl m eg-egyeztek, vagy pediglen vágott és ölfzámban rakatott fák adattaífanak nékiek. 45.. A ’ fzokott fa-vágásnak rende. ideje úgy meg-tartattaífék, hogy az ak­ kor kezdődjék - e l, mikor a’ fáknak leve­ lei le-hullanak, és a fák a’földből az ö tápláló nedveílégeket már nem fzijják. A zé rt a’ tűz- fák, szent András havá­ nak középítői vagy elejétől fogva, egéfz Böjt első havának végéig vágattaífanak; mert ezen holnap után, el-kezdik már a fák a főidből a nedvefíegeket magok­ ban fzinya.. A z épületre való fa-vágásra. pedig a’ Boldog A fzfzo n y és Karátfon ha­ vai lég - alkalmatoffabbaknak látattnak len. C --5 ' ni. . •* * © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(51) J. ni.. E s ezt az ollyan épületre való-fákról. kell érten i, a’ mellyek nem a’ nedves és vizes helyekre helyheztetnek, mert az ollyanok, a’ mellyek a’ vizes és nedves földben áfottatnak, nyerfen, és akkor, mikor még nedveíféggel tele-vágynak, vágattaífanak, és a földben le - áfottaífanak; M ert illykor ezek más egyébb nedvefíeget magokban bé-nem v é v é n , a vizes helyen tovább tartanak, mint a fzárazfák. A ’ mi a’ tűzre való fáknak vagáfát és ölekben való. rakáfát ille ti:. Ezeknek. ugyan Böjt elő havától fogva, egéfzSzent Iván Haváig tartó idő fzokott rendeltetni, mindazonáltal a fzükfégnek, vagy a kön­ nyebb el-adásnak okáért, egéfz nyáron, a’ fa-vágóktól daraboltathatnak és ölekben rakattathatnak; D e magok a fák, a mint már fellyebb meg-mondatott, még a’ télen le-döntetteífenek, és a fel-darabolásra el- kéfzitteíTenek; a le-dűlt, vagy a’ Izéléktől © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(52) lektől le-tö retett fáknak pedig, kivált­ képpen a távol lévő erdőkön és hegyeken, ferami bizonyos idő nem rendeltetik,hanem minden időben vágattathatnak.. M ert. hogyha tsak éppen a’ rendelt fa vágásnak idején, azon a h elyen, a melly rend fzerint a’ vágásra következik, vagattatnának, fókák, az időnek hofzfzúfága miatt el-vefznének és el-rodhatnának, és a’ fa - vágásra rendelt id ő , elegendő nem v o l­ na, ha ezek-is a többivel együtt vágattatnának. Továbbá esméretes az az, erdei regu­ la ; hogy a’ Sendelyeknek, fzölö karok­ nak , Gerendáknak és más egyébb fzükfégekre való fák, tsak a’ téli holnapokban, a mellyekben a fáknak nintfen nedveífégek, vágattaffanak. 46.. Jóllehet ez igen helyes és ditfé. retes légyen, hogy a fzegényeknek fza~ bad légyen , az imitt amott fekvő apróbb fákat, a’ mellyek fejfze vagy más Efzkö-. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(53) zök nélkül tsak tsupa kézzel a térden eltörettethetnek, vagy már el-törve hever­ nek , egy hétben két napokon, p. o. hét­ főn és tsötörtökön, vagy más egyébb az Erdőknek Uraitól az ö tetfzéfek fzerint rendelt napokon, vagy ha azokra innep efik , tehát a’ következendökön, öfzve fzedegetni, és hátokon haza vinni; mind az által gyakran m eg-efik, hogy a’ ízegények az illyen fzabadfággal vifzfza élvén, a’ nyers ésnevédekeny fákat-is le-vágják és loppal el-v ifzik : A z é rt a helyeknek Biráji, Vadáfzok és erdő-kerülők ezekre jó reá vigyázzanak, hogy fejfzét vagy fü réfzt, és más egyébb éles vas-efzközök et, magokkal az erdőben ne-vigyenek, más külömben, m indezen Efzközöktöl, mind pedig a fáktól m eg-fofztatván, ezen fellyül még fogsággal-is meg-büntetteffenek. 47.. H ogy pedig annál könnyebben el. hagyattalak a’ lakofokkal az elegyes fafze© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(54) fzed és, Vagy fa-vágás, igen helyes léfzen, hogy ha az ollyan tartományokban, a hol azok, az Uráfágtól, a helyfégnek ki - ofztatott közönféges erdejében fzabadon fát vághatnak és fzerezhetnek; megvisgálván és meg értvén azoknak fzükfégeket, azon fzerint,az erdő nagyfágára néz­ ve , kinek kinek Efztendörül Efztendöre, bizonyos fának fzáma és réfze ki-ofztatik az Urafág által; és fenki a’ lakofok közül, az Urafágtol rendelt fának fzámánál, a’ bizonyos fa-vágásra rendelt időben, és az után -is, az által hágóknak kemény és példás büntetéfek alatt, többet vágni nemeréfzeljen. A z épületre való-fákat pedig, még a’ lakofoknak, vagy a’ helyfégnek közönsé­ ges erdejekben fe légyen fzabad le-vágni, az Urafágnak engedelme nélkül, vagy pe­ dig valameliy irtáfokat tenni.. Ha pedig a’. közönséges erdő, vagy pedig a’ helyfégnek ki-Czabott erdeje olly nagyok volnának, hogy © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(55) 46. nm ** nm. hogy azokat a fellyebb irt mód fzerinttöbb Efztendökre el-leheíFen ofztani, ezekkelis azon rendel, minden É rtendőkben kell tselekedni, és egyebeket-is, a’ mellyek eb­ ben a rendelésben, vagyon, meg-kell tar­ tani. 48.. A ’ motsáros vagy pedig a vízbe. álló erdők, a viznek e l-v é te le , és elfolytatáfa által,. vagy ároknak arra való. áfáfa által, a’ mellyre a’ viz önnön magá­ tól az ö folyáfát v e fz i, melly a’ Libellá­ ik) , az a z , olly bizonyos meg-mérés által, melly fzerint az m eg-esm értetik, melly felé alatfonnyabb a’ földnek fzin e; és az földben egyeneífen le-vert karók által,mellyeket Nivellirnek hivnak, könnyen meg­ tudhatni, a mint lehet ki-fzáradtaífanak; A ’ Gyékénytől és nádtól meg-tifztogattaffanak, és ezeknek helyekben nyár-fák és Eger fák ültetteífenek, és igy mind a’ föl­ des Untknak, mind pedig a közönféges jó­ nak hafznára fordittaífanak. 49. Mint* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(56) * *** u m 47 49. M inthogy a Dunának, Tifzának, k i. Drauának, Vágnak és más egyébb folyó vizeknek fzigetiben, többnyire puha fák, nyár, fú fz , f z il , és egyébb efféle fák te­ remnek, azok minden 20dik vagy 24dik E fztendöben a tövökről le-vágattaífanak, a’ fiifz- fáknak ágai pedig, minden harmadik Efztendöben le-vágdaltaffanak, hogy azok ismét uj-növéfeket és ágakat hajthaífanakk i, az után a’ homokos fzigetekben, mellyekben fiirü füfz-fa erdő fzokott lenni, minden Efztendöben a’ vefzfzök kévékben kottelfenek és el-adattaífanak, avagy más fzükfégekre, a’ mellyeket a fzigetnek Ura hafznolfabbaknak Ítél lenni, fordittaflanak. 50. Minthogy pedig mártapafztaljuk, hogy Efztendöriil Efztendöre az erdők fogynak, és a’ fáknak fzükfége öregbedik, a mi kegyelmes kemény parantfolatunk e z , hogy minden háznak lakofa, mind ad­ dig, miglen a ház, Udvar, kert, pajta és ré­ tek körül, üres, és a fa-ültetésre alkalmatos h ely © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(57) 48 m *** hély találkozik, minden EfztendÖben fá­ kat, és ugyan a vizes helyekre, nyir, füfz és eger fákat, az agyagos és fzáraz föld­ ben pedig fzil-fákat, az után a fövényes és fzáraz helyeken, fenyő és fzederj-fá­ kat , leg-alább 20at plántálni tartozzék. M ellyre nézve minden Várm egyékben, egy kert, a fáknak mint egy oskolájokká és plántáló helyekké fzerezteífék, a’ hon­ nan az után, az ültetésre alkalmatos fák, azoknak a’ kik kérnek adatta ÍTanak, addig pedig, miglen efféle fák az erdőkben talál­ tatnak, onnan-is fzintén úgy, a feliyebb emlitett tzélra ingyen engedtelfenek. H ogy pedig az ollyan kertekben, a mellyekben fzederj-fa mag vettet k és fze­ derj fák neveltetnek, minden fzabadon bé ne-m eheífen, azok körös körül tüske bokrokkal, vagy erdeifzilva-fákkal, vagy pedig árkokkal keritteífenek-bé. 51.. Valamint ezen jelen-lévő rende. lés, és erdőknek regulázáfa, egyedül min­ dé© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(58) * * #. 49. deneknek javokra tzéloz, és a’ közönféges jónak elöl-mozditásáért irattatott; fzintén úgy ez-is éppen a mi kegyelmes fzándékunk ellen vagyon; hogy az által a kö­ zönséges kereskedői! fzabadság, és a’ kö­ zönséges jónak hafznára lévő Fabrikák és B án yák, a’ minémüek a Királyi értz és kénkö bányák, F ed ek és vas-pléh, fo és faletrom, öveg és vitriolum bányák, vagy hamu égető kementzék ( meg - tartván mind azonáltal a’ mi ezek eránt való ke­ gyelmes parantsolatunkat, és a’ mi Királyi Locumtenentialis Tanátsunk által ki-botsáttatott és előbbmeg-irt rendelésünket) és egyébb e’ félek, az Ö mefterfégekhez és mi vekhez tartozó és fzükséges fákban valamelly fogyatkozáft fzenvedjenek és láffanak;. Sót inkább ezen erdő és fa­. vágásnak regulázásának tzélja e z , hogy azok mindenkor jó állapotban meg-tartaffanak, és mint egy fzüntelen valókká legyenek,. azért a hol illyen bányák,. D. mühe-. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Felhatalmaztatik azonban a földmívelés­ ügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőke­ vagyont is igénybe vehesse a következő célokra:

idézett munkája az ily csemeték ültetéséről ezeket mondja: „Az iskolázott csemeték gyökerét a kiszedésnél meg kell metszegetni, mert sok gyökeret megzúz az ásó, s az

alanti fanemek szerint 100 tömör köblábfát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély űr ölnek felel meg.. csopor­ tokban és

véve szemle alá, a magam részéről is csatlakozom Lovassy úrnak kifejezett ama nézeté­ hez, hogy a sokak által használt ö 1y íi d e d s ó l y o m ma­ gyar faji neve e

A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsányos tölgyből állanak, mely 60 éves fordában nevelve, keresett épületfát és jó tüzelő fát szolgáltat.. A fatermés

Ezután az állomány termőhelyi jóságának és korának megfelelő táb­ lázatban felkeressük a mintatörzs fatömegét abban a függőleges rovatban, amely megfelel a

Meg kell jegyeznünk, —- a mi egyébiránt nagyon természetes — hogy ezek a százalékok korántsem jelzik azt az elegyarányt, a melylyel az egyes fanemek majdan az ismét vágás

Ellenben azon délkeleti növények közül, melyek a Duna folyását követve érik el hazánkat, számos megreked a Dunának Vaskapu és Baziás közt elnyúló szorúlatában, melyek