• Nem Talált Eredményt

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018."

Copied!
49
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) A. VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERIUM FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ. ALAPÍTVÁNYI ERDŐSÉGEK FATERMELÉSI VISZONYAINAK. ISMERTETÉSE MINISTERI MEGBÍZÁSBÓL. SZERZETTÉ. OFFMANN SÁNDOR, H magyar kir. csákovai kerületi alapítványi erdőmester, az országos erdészeti egylet alapitó és vál. tagja.. 1 térkép és 10 táblával.. BUDAPESTEN, 1873. NYOMATOTT A MAGYAR KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) A magyarországi egyetemi. tanulmányi, vallás-alapitványi és megürült egyházijával birtokaihoz tartozó erdőségeknek megismertetése. Bevezetés.. Jelen megösmertetés czélja, hogy a kérdéses erdőségek fatermékeinek mennyisége és minősége a tisztelt fakereskedési, és fát avagy más erdei mel­ léktermékeket szükséglő közönséggel lehetőleg megismertessék, miért is az egyes erdőtestek a bennök termő termékekkel oly osztályrendben adatnak elő, a milyen az imént említett czélú tekinteteknek leginkább megfelel. A tisztelt olvasó kevésbbé keresse tehát ezen sorokban az erdőgazdászat módo­ zatainak szakszerű leírását, mint inkább, ugyszólva kizárólag, a tényleges állapotoknak megfelelő fakereskedelmi és fafel munkálási adatokat. I. Általános leirás.. A magyarországi egyetemi, tanulmányi, vallás-alapitványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó erdőségek összesen 101, 536*2 1600E3 öles holdra terjednek, melyből 21.681.2 hold egyetemi, 21.849.4 hold tanul­ mányi, 55.080.6 hold vallás-alapitványi, és 2925 hold megürült egyházi birtoku tulajdont képez. A most nevezett erdőségek részletes területének és helyrajzi fekvésének kimutatása az ide csatolt A alatti átnézeti térképben és B táblázatban van előtüntetve, mely utóbbiban az egyes erdőségekhez legközelebb fekvő vasúti vagy gőzhajóállomások és tutajozható folyók, valamint a fakereskedelem illetékes irányulásai kijelölvék. Fekvésük szerint képeznek 39% sík, róna avagy lapályos, 36% mér­ sékelt hegyi és 25% magas hegyi erdőséget. Magyarország égalji viszonyai szerint 26% meleg, 64% mérsékelt, 10% hideg égalj alatt van. Közlekedési viszonyok szerint 22% vaspályák közelében, 4% hajózható folyók, 13% tutajozható folyók, 58.5% folyók és vaspályák mellett, 1% or­ szág- vagy rendes megye-utaknál, 1.5% rendes közlekedési utakon kívül. Fanemek szerint 8% fenyves, 3% puha lomb és 89% kemény lombfaállabok. Üzemmódjuk szerint szálerdő 48%, sarjerdő 52%. A szálerdőből 8% fenyves, 15% bükk, 23% tölgy és 2% cserfa főállabokból alakul. 1* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) 4. Fordájuk szerint 120 éves fordájú 4%, 100 éves fordájú 10%, 80 éves fordájú 34%, 60 éves fordájú 6%, 40 éves fordájú 41%, 30 éves fordájú 2%, 25 éves fordájú 2%, 15 éves fordájú 1%. Fatermelésük szerint szerszámfa-termelésre 19%, épületfa-termelésre 25 %, tüzelőfa-termelésre 55 %, hársháncs-termelésre 1 %, használtatok. Meg­ jegyzendő miszerint a tüzelőfa termelésre használt 55%-ból, legújabb idő­ ben 2% tölgycserzőkéreg-termelésre rendeztetett. Gazdászati tekintetben 74% feltétlen és 26% feltételes erdőtalajon terem. Fában bővelkedő vidéken 58%, fával elegendőleg ellátott vidéken 25%, faszegény vidéken 17% fekszik. A munkás néposztályt tekintve, magyar ajkú nép vidékén 26%, német ajkú nép vidékén 12%, oláh ajkú nép vidékén 22%, tót ajkú nép vidékén 35, horvát ajkú nép vidékén 5% fekszik. Túlnyomólag mezei és szőlő-gazdászattal foglalkozó nép vidékén 62%, kézi és igás munkakeresettel fog­ lalkozó nép vidékén 38%, mely arányban is a munka- és fuvarbérek az előbbeni népnél az utóbbihoz képest magosabbak. Megjegyzendő e helyütt, hogy a megismertetés alatt levő valamennyi erdőségek közelében munka- avagy fuvarerőben hiány nem létezik. Az illető helyi munka- és fuvarbérek H táblázatban vannak kimutatva.. II. Erdő-osztályozás, fatermés és melléktermékek.. Ez erdőségek, fatermékeik kereskedelmi kelendőségét és forgalmi képes­ ségét tekintve, három osztályba sorolandók: A I. osztályúak azok, melyeknek termékei főképen kiviteli kereske­ delemre alkalmasak. AII. osztályúak azok, melyeknek termékei főleg Magyarország határain belül, vagyis belföldi kereskedelemre alkalmasak. A III. osztályúak azok, melyeknek termékei leginkább helyi érdekűek, tehát csak is helyi kereskedelmi czikkeket képeznek. Az összes évi fatermés 66.846 szabályölet (100 köbláb) teszen, melyből 2,434.308 köbláb haszonfa és 35.432 szabályöl tűzi fa; miután pedig ezen fakülömbékből 5000 köbláb haszonfát és 1000 szabályöl tűzifát az uradalmak saját épületei fentartására, erdészeti és gazdászati tisztségének és szolgaszemélyzetének járó failletmények, 5000 köbláb haszonfát és 2071 szabályöl tűzi fát kegyurasága alatt levő egyházi és iskolai terhek, végre a még jelenleg birtokrendezés alá nem jutott birtokokon, fajzásra jogosult községek faszükségleteinek fedezésére 6000 köbláb haszonfát és 4000 sza­ bályöl tűzi fát, összesen tehát saját szükségleteire 16.000 köbláb haszonfát és 7071 szabályöl tűzi fát használ fel, marad eladásra 2,418.308 köbláb ha­ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) 5. szonfa és 35.432 szabályöl tűzi fa, mely fanemek, külömbékei valóságos súlya és árai szerint az ide csatolt C. D. E. F. G. H. táblázatokban részlete­ sen ki tüntetvék. Az erdei melléktermékek évenkint eladható mennyisége J táblázatban több évi átlagösszegben van kimutatva, a megfelelő árak pedig évről évre kevés változást szenvedő rendes árszabályokon alapulnak. III. I. osztályú, vagyis kiviteli kereskedelemre alkalmas, faczikkeket termő erdőségek.. Az I. osztályú, vagyis azon erdőségek, melyeknek termékei külkereskedésre alkalmasak, a bennök termő fanemek szerint három alosztályra oszthatók, úgymint: a) túlnyomólag fenyves fanemeket, b) tölgyfa-nemeket, c) tölgyfa-nemeket és bikkfát termő erdőkre. a) Fenyves faneméket szolgáltató erdőségek termékei. Fenyves fanemek a kúria tybei és zniováraljai uradalomhoz tartozó erdőkben neveltetnek. Kuria-tybei uradalom.. Az ide tartozó erdőségekben háromféle, u. m. lúcz, jegenye és erdei fenyő terem, túlnyomó a lúczfenyő, mely az összes területnek 0.7 részét foglalja el. Az itt termő lúczfenyő fája rózsaszinű, nem igen sűrűén egymásra következő évgyűrűi miatt könnyű, számos egyenes bélsugarai folytán rend­ kívül könnyen hasad, különben kissé gorombán szálkás, csekély fénynyel, megfelelő szurok-tartalommal, kéregcserzésre alkalmas. Mint haszonfa igen kedveltetik; könnyűsége miatt szárazban használandó épületi fának használ­ ható, és szép hasékonysága mellett a legszebb zsindelyt szolgáltatja. Tartós­ sága száraz vagy föld fölötti használatnál a lehető leghosszabb. Haszonfának használható részei után még fennmaradó tüzelő fája könnyen gyulád, s élénk, pattogó lánggal ég. A jegenyefenyő fája hasonlít a lúczfenyőéhez, csakhogy nem oly szép növésű, mint ez, miért is egyes, szebb példányai rendesen hasított árukra szoktak felhasználtatni, mely alakban ép oly kedvelt, mint a lúczfenyő. Az erdei fenyő kissé elmaradt, növekvése miatt leginkább tüzelőnek vágatik fel, csak egyes példányai szoktak kútcsöveknek felhasználtatni. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(11) 6. Az uradalom által saját kezelésében készített zsindelyek megrendelésre, az illető táblázatban kimutatott árak mellett, a kuria-tybei erdőgondnok­ ságnál vásárolhatók, az épületfára a mislyei erdőhivatalhoz ajánlatok nyújtandók be minden év őszi hónapjaiban, honnan az ajánlattevő aján­ latának rendes tárgyalása után legrövidebb idő alatt választ nyerhet, A tüzelő fa, mely helyi érdekű czikket képez, a kitett árak mellett rakhelyeken kész állapotban avagy az erdőn tövön s döntött állapotban árusítatik el, Zniováraljai uradalom.. Az ide tartozó erdőségek 0.4 jegenyefenyőből, 0.2 erdei fenyőből, 0.1 vörösfenyőből és 0.3 bükkfa-állabokból állanak; lúczfenyő kevés találtatik, és a fenti elegyedési arányban a jegenyefenyő közé számitatott. A jegenyefenyő 120 éves fordában neveltetik, azonban az ezen fanemü most vágás alatt levő állabok legtöbbnyire 130 évesek, s mint ilyenek, igen erősek. Növekvése ágment, sudaras és vastag, fája tiszta fehér színű, számos bélsugaraktól áthatva, igen rendesen kifejlődött évgyűrűkkel; súlyában inkább nehéz, mint könnyű, könnyen hasítható, kissé goromba szálkás, különben valamivel keményebb, mint a közte növekvő lúczfenyő, igen ru­ ganyos. Aránylagos nehéz fajsúlya miatt nem igen vásároltatik tutajfának, ámbár kitűnő minőségű épületfa, melynek tartóssága, különösen föld fölötti építkezéseknél igen nagy. A jegenyefenyő-hozam azon része, mely ágment, egyenes növekvése miatt, szép metszett árukat szolgáltat, és az uradalom által házilag kezelt valósai fűrészmalomban, a veres és erdei fenyű-ramaszokkal együtt különféle méretű metszett árukká dolgoztatik fel. Ezen utóbb említett fürészmalom vizműszerkezetű, melynél a fölülről hajtott vizkerék két fűrész­ keretet, összesen 21 fűrészlappal, egy kerékfűrészt és egy fűrészlap élesítőt hajt; a fűrészek metszetei egyenlők, simák és finomak. Azon része a jegenye­ fenyőknek, mely nem annyira fűrésztönköknek, mint inkább épületfának alkalmas, tövén adatik el, mig egy részéből esetleges megrendelésekre zsindelyek készíttetnek. Az eladási módozat külömben alább ecseteltetik.. Az ezen erdőségben növekvő erdei fenyő képezi egyikét a legszebb, legkedveltebb fatermékeknek; szép, sudaras, 60 láb magaságig teljesen tiszta, ágment növekvésű, 100 éves korában érvén vágásra átlagban, elér tövétől 4 lábnyi magasságban 18—24 hüvelyk vastagságot; a fának bele alig lát­ ható, és ez is finom sejtekből alakul. Bélfoltjai nincsenek, bélsugarai számo­ sak, erős alkotnak, egyenes irányúak. Szurok-szervei számosak, egyenként és párosán szétszórva. Az évgyűrűk igen finomak, hullámszerüek és tökéletesen kifejlődtek, szíj ács-fája finom szervezetű, fényes, sárgás piros szinti, gazdag gyanta-tar­ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) 7. talommal, hasonlít sok tekintetben a veres fenyő fájához, sőt a fakereskedők nyilatkozatai szerint számos helyütt veres fenyő gyanánt is árusittatik, külömben puha, a szokott faj súlynál kevésbé könnyű, könnyen hasítható, szívós és igen hajlékony. Metszett állapotban rendkívül kedvelt haszonfa, mint épületfa föld alatti és vizépitészethez igen keresett, és a lehető legtar­ tósabb. Az ezen fanemből felmetszésre alkalmas ramaszok szintén a valcsai műfűrészmalomban dolgoztatnak fel ; az épület és szerfa tövön árusittatik el.. Az itt tenyésző veres fenyő, ágment, sudaras, buja növésű, mind e mellett fája finom és kevésbé szivacsos szervezetű, bele alig van, az évgyűrűk hullámalakuak, tökéletesen kifejlődöttek, fényes színe biborvereses, csak szélein sárgás, gyanta-tartalmában gazdag, ruganyos, szívós, a nedvességet igen nehezen veszi fel, miért is kitűnő vízi épületfát és asztalos müszerfát képez, természetes hajlottsága meglehetősen szabályos, tehát hídtalpfákhoz igen alkalmas.Metszett állapotban, valamint nyers állapotban is igen kedvelt fanem. A fény vesekkel vegyest tenyésző bikkfa rövid sudarú, sűrű évgyűrűkből képezett, verhenye3, nem igen finom, szívós szervezetű fájával leginkább bognárárukra, és nagy hajthatósága miatt gyárilag feldolgozandó szerfára alkalmas. Sűrű faszervezete miatt meglehetős dongafát is szolgáltat, ez azon­ ban metszés által készítendő, mert ezen, itt növekvő bükkfák hasíthatósága, a lassú növekvés, szabálytalanul kifejlődött tükrök és bélsugarak folytán nem a legjobb. A korosabb fákból jó minőségű padlók metszetnek. A zniováraljai uradalomhoz tartozó erdőségekben termő fanemekből készített metszett faáruk, melyeknek túlnyomó része mint kitűnő minőségű, kiviteli kereskedésre igen alkalmas, és csekély hibás avagy selejtes része a belpiaczokon mindig jól elárúsítható, minden év augusztus — September havában zárt ajánlatu verseny utján, egy-egy évre előre szoktak eladatni, oly módon, hogy a jövő évi január hó 1-től deczember hó végéig el­ készítendő metszett áruk a legtöbbet ígérőnek, az, esetről esetre meg­ határozott feltételek alapján, előre eladatnak. Ez iránybani ajánlatok a közalapítványi erdőhivatalhoz, Vágsellyén (Nyitramegyében), nyújtandók be, mely azt szabályszerű tárgyalás alá terjeszti Az épület és szerszámfa tövén vagy döntötten árusittatik a rendes árszabály mellett 10.000 köblábig terjedő menyiségben; venni szándékozóknak a zniováraljai erdőgondnokság szolgál­ tatja a további felvilágosításokat és feltételeket; 10.000 köblábot meghaladó mennyiség iránt már külön ajánlatok adandók be a vágsellyei erdőhivatalhoz, honnan a válasz lehető legrövidebb idő alatt vétetik.. Ezen fanemeknek tüzelő fáji ölfába feldolgozva, helyi rakkhelyekre szállíttatnak, hol rendes árszabályok szerint kicsinyben és nagyban árusittatnak. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) 8. b) Túlnyomólag tölgyfát sxolg áltató erdőségek.. Túlnyomólag tölgyfa termesztetik a esákovai, lakocsai, nagyköveresi és vaiszlói uradalmakhoz tartozó erdőségekben. Csákovai uradalom.. A csákovai uradalomhoz tartozó erdőségek 0.9 részben kocsányos tölgy­ ből, 0.1 részben vegyes kemény és puha lombfa nemekből állanak. Az itt tenyésző kocsányos tölgy 'a sarjerdőkben 40 éves fordában, a szálerdőkben 80 éves fordában neveltetik, keresettebb épületi és szerszámfát természetszerűleg csak ez utóbbi szolgáltat, noha a sarjerdőben is az itteni rendkívül jó termőhelyi viszonyok mellett jó haszonfa találtatik. Ezen tölgy sudaras, 25 — 30 láb magaságig ágment, egészséges, gyak­ rabban azonban csavart növésű. Tája közepe felé verhenyes, kifelé sárgás, hamuszinű, szijacsa, mely 8—10 évgyűrű által képeztetik, fehér; az év­ gyűrűk nagy tavaszi likacsok által igen jól kivehetők, és egymásutáni soro­ zatukban hullámalakuak, gyakran egy vagy más oldal felé kitérők, minek alapján a fa külső alakjában gyakran szegletesnek tűnik fel; bélfoltjai és bélsugarai számosak és egyenesen futók, csak helyenként a likacsok előtt kitérők; szervezete meglehetős finom, sok fényes tükörrel; súlya, mint az illető táblázatból kivehető, nem igen nagy, tartóssága, úgy vízben vagy földben, mint fedél alatti használatnál rendkívül nagy, ez utóbbi alkal­ mazásban idővel még jobban megkeményedik, de figyelni kell arra, hogy felhasználása előtt szijácsa lehámoztassék, mert ezt igen könnyen férgek támadják meg; hasékonysága a gyakran kitérő bélsugarak miatt nem nagy, miért is előadott tulajdonainál fogva főképen padlónak, vasúti ászokfának és híd avagy vízépitészethez használtatik. Tüzelő fája jó és keresett. Az egész fatermés tövön árusíttatik el, a vételnél tehát nemcsak a haszonfa 'hanem a tűzifa is megveendő. Venni szándékozók minden év au­ gusztus havában tartatni szokott, zárt ajánlatú versenyeknél Buziáson (Temes megyében) az ott állomásozott csákovai kir. erdőhivatalnál érvénye­ síthetik esetleges kívánságaikat. Lakocsai uradalom.. A lakocsai uradalomhoz tartozó erdőségek 0.8 részben kocsányos tölgyből, 0.2 részben gyertyánból állanak. A kocsányos tölgy 80 éves fordában neveltetik, és ezen korban mell­ magasságban 18—24 hüvelyk vastagságot szokott elérni; a jelenleg, és még vagy 35 évig vágás alá kerülő állabok azonban 150—250 évesek, és mint ilyenek átlag 30—36 hüvelyk, sőt 48—58 hüvelyk vastagságúak is. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) 9. Ezen tölgy a csákovai uradalomban leirt tölgyhez hasonlít, csakhogy növése szabályszerű, egyenes, nem csavart, hibáktól ment, bélsugarai 15 — 20 lábnyi hosszban egyenes irányúak, fája könnyű, sima, rendkívüli szép, fényes tükrökkel, s ily tulajdonok mellett kitünően hasad, miért is a törzsek alsó részeiben a legjobb és legszebb franczia dongákat, és felső részeiben igen jó közönséges pintérfát szolgáltat, maradék részeiből avagy egyes egészséges ugyan, de hibás szervezetű törzsekből szép burok és szer­ számfa, kitűnő padlók és vízépitészeti fa készítetik. Ez uradalomban a munka- és fuvarerő az év minden időszakában igen könnyen szerezhető, az utak, minthogy homokosak, nedves időben is igen könnyen járhatók. Tüzelő fája jó, s lobogós lánggal ég, s mint ilyen, gyá­ rakban és sütőházakban kedvelt. Az évi fatermés zárt ajánlató verseny, kivételes esetekben azonban magán alku utján és tövön szokott eladatni, mely iránybani ajánlatok a köz­ alapítványi erdőhivatalhoz, Pécsváradra (Baranya megye) adandók be. Nagy-köveresi uradalom.. A nagy-köveresi uradalomhoz tartozó erdőségek fanemei 0.85 részben kocsányos tölgy, 0.1 részben kőrös és 0.05 részben hárs, cser és gyertyán. Az itt uralkodó tölgy majdnem legtöbbnyire 80 éves fordában nevelve, tökéletesen azonos a csákovai uradalomban termővel, csakhogy az itteni jobb termőhelyi viszonyok miatt sudarasabb s egyenesebb, szabályos növésű, fája is finomabb és könnyen hasad, e mellett szívós, rendkívül tartós, fényes barnás színű, mint ilyen igen jó pintérfát, gyönyörű burokfát, a legszebb és legkedveltebb padlókat, valamint kitűnő épület- és szerszámfát szolgáltat. A kőrös 80 éves korában mellmagasságnál 24—28 hüvelyknyi vastag­ ságot szokott elérni, és gyakran 60 láb magasságnyira is ágment, tiszta, repedezetten kérgű törzsököt képez. Fája, mely barnás sárga,, igen finom és fényes, belében sötét barna, finom, vékony rétegű sejtekből képeztetik, melyeknek likacsai a tavaszi képzetnél legnagyobbak, az őszinél már majdnem elenyészők; bélfolíjai nincsenek, bélsugarai számosak, de a körülöttek álló farészeknél nem keményebbek. A szervezet alkotása kifejlődött, laza, gyakran két-két bélsugár között kissé szivacs alakú. Az évgyűrűk a likacs nélküli őszi körvonalak után világosan kivehetők; fája kemény, nem igen reped, hajlítható, azonban roszul hasad, előadott tulajdonainál fogva kitűnő bognárárukat, és általában a lehetőleg legszebb szerszámfát szolgál­ tatja. Tüzelő fája tartós élénk lánggal ég, kevesett füstöl. A tölgy- és kőrösfa-termés zárt ajánlatok útján azon módon szokott elárusíttatni, mint az a csákovai uradalomnál előadatott. Az ezen uradalmi erdőkben termő hárs állabok 15 éves fordában 2 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) 10. kezelve, hársháncsolásra használtatnak, mint ilyenek hosszú szervezetű, erős és puha háncsot szolgáltatnak, mely évenként 100 vámmázsára tehető, és eddig mindig a helyszínén szóbeli árverések utján adatott el, de esetleges Írásbeli ajánlatok alapján alkú utján is eladatnék. Ez iránybani ajánlatok a közalapítványi erdőgondnoksághoz, Jerszegre (Krassó megye) adandók be. Vaiszlói uradalom.. A vaiszlói uradalom erdőségei 0.7 kocsányos tölgyet, 0.2 kőröst, 0.1 gyertyánt termelnek. Az itt tenyésző kocsányos tölgy 80 éves fordában kezelve, 20—24 hüvelyknyi alsó vastagságot és 50 lábnyi magaságu, ágment törzsmagaságot szokott elérni, tulajdonait illetőleg, a lakocsai uradalomban növekvő tölgynek felel meg. A kőrös buja növekvésű, egyébként oly tulajdonú, mint a nagy-köveresi kőrös. A gyertyán gyárkerekekhez szokott felhasználtatni, s mint ilyen igen kedvelt. A fatermés évenként egészben tövén zárt ajánlatú versenyen, esetleg szóbeli árverés utján, vagy árszabályok szerint, törzsönként szokott eladatni, mely tekintetben a közalapítványi erdőgondnokságnál Vaiszlón (Baranyamegye) bővebb felvilágosítások nyerhetők.. c) Tölgy- és bikkfát termő erdőségek. Tölgy- és bükkfa a kolozsi, pilis-maróthi, pécsváradi és szkalka ura­ dalmakban termeltetik. Kolozsi uradalom.. A kolozsi uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 kocsánytalan tölgy- (quer­ cus robur), és 0.4 bükk fanemeket termelnek.. A kocsánytalan tölgy részint 80 éves, részint 100 éves fordában kezelt állabokban nevelve, vágatási korában 14 —18 hüvelyknyi vastagságú, növek­ vése 20—24 láb magasságnyira ágment, ezentúl ágas, végre 40 láb magas­ ságban koronába átmenő, külömben gyakran csavart, s egy oldal felé jobban, az az erősebben kifejlődött; fája verhenyes fehér, gyakran barnás, egészséges igen kemény, a törzs aljában fényes tükrökkel, rendkívül ruganyos és tartós, bélsugarai egyenetlen irányúak, a likacsok előtt gyakran kitérők, azért fája nem jól hasad. Ezen fanem kitűnő vasúti épületfákat, nevezetesen első és másod rendű ászokfát, szép burok- és a legjobb épületfát szol­ gáltatja. Az itt tenyésző bükkfa 100 éves fordájú, zárt állabokban nevelve, egyenes, gyakran 40 láb magasságig ágment, tiszta növésű; fája rózsaszínű, © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) 11. nagy, kifejlődött likacsokkal, szabályos bélsugarakkal és évgyűrű csoportozattal, rendkívül nedvdús, mely tulajdonánál fogva döntött állapotában roszul kezelve könnyen tikkad, de éppen azért a legjobb minőségű, gyári feldolgozásra alkalmas szerszámfát, nevezetesen kitűnő butorfát szolgáltat; bognárárukra feldolgozva, könnyűsége és szép külszíne miatt igen keresett, szintúgy száraz anyagok csomagolására avagy nem szeszes folyadékok eltartására igen jó dongafát ad. A tüzelő fa mindkét fanemnél az aránylag lehető legjobb. Az összes fatermés, elkülönítve tölgy- és bükkfa, s esetleg haszon- és tüzelő fa szerint, minden év julius havában zárt ajánlatú verseny utján szokott eladatni, esetleg azonban magány alku utján, több évekre is el­ adatnék, mely iránybani ajánlatok a közalapítványi erdőhivatalhoz, VágSellyére (Nyitra megye) adandók be. A kolozsi uradalmi tölgy- és bükkfatermékek jelenleg azért nagyobb jelentőségűek, mert az ezen erdőktől alig 1 */2 mértföldnyi távolságra eső vágvölgyi vasút már épülőben van, és mert nevezett uradalom esetleg saját birtokú területén is fafogyasztó gyárak felépítését engedélyezni hajlandó lenne. Pilis-marothi uradalom.. A pilis-marothi uradalomhoz tartozó erdőségek 0.3 részben bikk, 0.4 kocsánytalan tölgy, és 0.25 főkép cser, e között szétszórtan másnemű kemény és 0.05 kőrösfa állabokat képeznek. A kocsánytalan tölgy (quercus robur) 80 éves fordában kezelve, a kolozsi uradalmi tölgyei azonos. A bükk tulajdonaira nézve ugyan tökéletesen megegyez a kolozsi bükkel, csakhogy ennél szebb, s színe tiszta fehér, miért is lehetőleg még szebb és keresettebb szerszámfát képez, jeles tulajdonainál fogva azonban egyszersmind nehéz (u. m. tüzérségi társzekerek, ágyú-targonczákra) bognárárukra kitünően alkalmas. A kőrös mészkőzeten nevelve, keményebb, szervezetében sűrűbb és fé­ nyesebb, mint a vaiszlói és nagyköveresi kőrös, de egyébbként ezzel hasonnemű czélokra fordíttatik. A cser haszonfául nem szokott felhasználtatni. A pilis-marothi uradalom fatermése haszon- és tüzelő fa szerint elkülö­ nítve szokott eladatni; a haszonfa árszabályokban meghatárzott árak szerint oly módon adatik el, miszerint a vevő a fákat levágatja, és annak megtör­ téntével azokat saját czéljainak megfelelő hosszú tönkökre metszeti, melyeknek árát köblábanként számítva fizeti. A megmaradt fa ölbe vágatik, melynek tulajdonságai és kellendősége iránt a belkereskedelmi kereskedés­ nek szánt fejezet bővebben szól. 2* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) 12. A haszonfát venni szándékozók 10.000 köblábnyi menyiségig a közala­ pítványi erdőgondnoksághoz, ezen mennyiségentúl, a közalapítványi czeglédi kér. erdőhivatalhoz Pilis Maróthon (Esztergom megye) forduljanak, mely minden tekintetben kezeikre járand. Pécsváradi uradalom.. Apécsváradi uradalomhoz tartozó erdőségek 0.4 tölgyből, 0.4 bükkből, és 02 cser- és gyertyánból alakulnak. Ezen fanemek tulajdonságukra nézve a pilis-maróthiban leírtakkal, azonosok. A fatermés oly módon szokott elárusittatni, miszerint az egész termés ott, hol az haszonfának alkalmas tövén árverés utján, a többi, ölfába vágva rendes árszabályok szerint adatik el, ez irányban azonban oly ajánlatok is vétetnek tárgyalás alá, melyek az egész fatermés vagy annak egyes részeinek megvételére tétetnek, és a közalapít­ ványi erdőhivatalhoz, Pécsváradra (Baranya megye) intézendők. Skalkai uradalom.. A skalkai uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 részben bükkből és 0.4 részben tölgyből állanak, mely fanemek a kolozsi uradalomban előadotta­ tokkal tökéletesen azonosak. A bükkfa kihasználása különösen Liborcsán (Trencsénmegye) sikertigérő vállalatnak lenne mondható, mert az uradalom hajlandó lenne esetleges vállalkozókkal 6—8 évi időtartamra is szerződést kötni, és megengedni, miszerint a liborcsai, vízbő völgyben valamely gyár is felállittathassék. Az évi fatermés tölgy- és bikkfa szerint elkülönítve vagy egyetemleg zárt ajánlatú verseny utján minden év augusztus havában szokott elárusittatni; az időpont előtt elfogadtatnak azonban ez iránybani ajánlatok, melyek Vág-Sellyére (Nyitra megye) a közalapítványi erdőhivatalhoz intézendők. IV. A másod osztályú, vagyis azon erdőségek, melyeknek termékeik bel­ földi kereskedelmi faárukat képeznek, legnagyobb részt ugyanazok, melyek az első osztályú erdőségek, a mennyiben ezek faterméseiből a haszonfának egy része, és az ölfának túlnyomó része belföldi kereskedelemre alkalmas. Az ezen, osztályhoz tartozó erdőségek a csákovai, csolnoki, kolozsi, kuria-tybei, lakocsai, mislyei, nagyköveresi, pilis-maróthi, pécsváradi, sajoládi, szkalkai, vaiszló és zniováraljai uradalmakban fekszenek. Miután az itt nevezett uradalmak erdőségeinek termései a III. fejezet alatt legnagyobbrészt már leírattak, és az egyes erdőségekben évenként elad­ ható fatermésmennyisége részletezveC táblázatból kivehető, jelen fejezetben csak azon erdőségek fognak leíratni, melyek a III. fejezetben vagy egyátalán nem fordultak elő, vagy melyeknek fatermésük csak részben lett leírva. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) 13. Csoluoki uradalom.. A csolnoki uradalomhoz tartozó erdőségekben ugyanazon fanemek termeltetnek, mint a pilis-marothi uradalomban azonban főkép 40 éves fordában tüzelő faképen használtatnak. A haszonfa tövön, köblábanként, az ölfa tövön ölenként oly módon árusíttatik, hogy a vevő a fát a meghatárzott mértetekben földolgoztatni kötetes és ennek megállapított árakat fizeti. Az árusítást a, Csolnokon (Esztergom megye) állomásozott erdész eszközli. Maria-nostrai uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 részben kocsánytalan tölgyből, 0.4 részben cserből állanak, mely fanemek kevés haszonfát nyúj­ tanak ; a fatermés eladási módozata ugyanaz, mely Pilis-Marothon. Mislyei uradalom.. A mislyei uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 részben tölgynemekből, 0.2 részben bükk- és gyertyánból, 0.2 részben fenyves nemekből áll. A tölgy (vegyest kocsánytalan és kocsányos tölgy) igen jó minőségű épület- és szerszámfát, és keresett tüzelő fát szolgáltat. A bükk csakis tüzelő fára alkalmas. A fenyves, részben jó épületfát, s részben pedig tüzelő fát szolgáltat. A fatermés év- s vágásonként lábon zárt ajánlatú vagy nyilvános szóbeli verseny utján szokott eladatni; ez irányban bőven felvilágosítás a Mislyén (Abauj megye) állomásozott erdőhivatalnál nyerhető. Pilis-maróthi uradalom.. A pilis-maróthi uradalomhoz tartozó erdőségekben termő haszonfa tulajdonságai a III. fejezetben körülményesen leírattak, minthogy pedig ott a tüzelő fa termelés lényegesebb, mint a haszonfa termelés, és a tüzelő fa, jeles tulajdonságainál, mely főképen annak egészségében és nagy tüzerejében kifejezvék, és annak könnyű módoni tovább szállíthatásánál fogva, Buda-Pest közelében nagy jelentőségű, szükséges, hogy annak eladási módozata jelenleg külön előadassék. Az összes tüzelő fatermesztés öt vágásban nyeretik; két vágásnak hozama a pilis-szent-kereszti raktárban meghatározott árak mellett ölenként árusít­ tatik, három vágásnak körülbelőli 6000 ölnyi termése évenként mindig augusztus hóban zárt ajánlati verseny utján, oly módon szokott elárusíttatni, miszerint a vevők kötetesek vágásonként a tüzelőfát előre kikötött mérte­ tekben, fanemek éskülömbékek szerint elkülönítve, a jövő télben feldolgozni, és a szabályszerüleg feldolgozott fáért az előre megtartott versenynél beígért árakat lefizetni. Ez iránybani ajánlatok a. m. k. vallás és közoktatási ministerium VIII. ügyosztályához adandók be. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) —. 14. —. Sajóládi uradalom.. A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsányos tölgyből állanak, mely 60 éves fordában nevelve, keresett épületfát és jó tüzelő fát szolgáltat. A fatermés évenként Iában árverés utján szokott eladatni, mely tekin­ tetben a sajóládi erdész bővebb értesítést ad.. V. Harmad osztályú, vagyis helyi érdekű erdőségek.. A Bodrog-Kisfalud, Boroszló, Bottyán, Bozsók, Csata, Czegléd, Dunaföldvár, Háromszlécs, Kajatha, Mágócs, Mária-Család, Mocsár, Nyavalad, Patka-Porva, Rokolány, Sellye, Somlyóvásárhely, Szegszárd, Szemlak, SzentBenedek, Szent-János-Elefánt, Szentes-Dubrava, Veresmarth, Vörösberény, Zobor uradalmakban találtató erdőségek fája csakis helyi érdekű. Ezen erdőségek fatermése I. táblázatból részletezve vehető ki. Az eladási módozat változik évről évre a helyi érdekeknek és viszo­ nyoknak megfelelőleg, mely iránybani közelebbi felvilágosítások a I. táblá­ zatban megnevezett erdőhivataloknál nyerhetők.. VI. Erdei melléktermékek.. Az erdei melléktermékek, melyek I. táblázatban részletesen ki vannak mutatva, legtöbbnyire nyilvános úton a legtöbbet Ígérőknek szoktak évről évre eladatni, ha azonban esetleg a közalapokra nézve egy vagy más melléktermék, avagy erdei haszonélvezet kihasználása iránt előnyös ajánlatok tétetnek, ezek lehetőleg figyelembe szoktak vétetni, és azok alapján hosszabb időtartamú szerződések is kötethetnek, ily ajánlatok az illető uradalmi erdő­ hivatalhoz intézendők. VII. Vágatási módozat és fakiszállitási feltételek.. A mennyiben az erdei termékek és árúk nem bizonyos rakhelyeken, hanem az erdőn, illetőleg a vágásokban árusíttatnak el, és igy a különféle fáknak kiszállítása bizonyos feltételekhez van kötve, következők jegyzen­ dők meg. A sarjerdőknél mindenütt tarvágás alkalmaztatik, azokban tehát ter­ mészetszerűleg a fatermés minden év téli időszakában vágandó fel, és a feldolgozott fa május hó elsejéig a vágásból kiszállítandó A szálerdőkben következő főtekintetek irányadók: © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) 15. a) Általában ott, hol a haszonfa a tüzelő fától elkülönítve adatott el, az minden év teli időszakában december hó végéig elkészítendő, hogy annakutánna a tüzelő fa feldolgozás háboritlanul eszközöltethessék. b) Ott, hol a haszonfa a tüzelő fával együttesen árúsíttatott el, az egész fatermés minden év téli hónapjaiban feldolgozandó. c) A magvágatokból a fatermékek minden év junius hó végéig, a tar­ vágatokból minden év april hó végéig kiszállítandók, ez utóbbi vágatoknál azonban az esetben, ha a vágat területen már alnövényzet van, a téli időszak a faszállitásra használandó.. d) A haszonfát tilos csúsztatni, azt ép úgy, mint a tüzelő fát tengelyen kell hordatni. e) Az utakat a fa vevők saját költségeiken tartoznak kiigazítani, és csak is olyanokat használhatnak melyek az uradalmi erdőtisztség által kijelöltettek. VIII. Nyers és tiszta jövedelem.. Az összes alapítványi erdőségek bevételei és kiadásai az I. táblá­ zatban vannak kitüntetve, melyek szerint holdanként átlag 6 frt 20 kr. nyers jövedelem mellett 3 frt 80 kr. tiszta jövedelem mutatkozik. Végül megjegyeztetik, miszerint a jelen megösmertetésben foglalt erdőségek termékeinek és áruinak eladása tárgyában, a B. táblázatban elő­ sorolt közálapitványi erdőhivatalok, mindenkinek és bármikor egész kész­ séggel a legbővebb felvilágosítást nyujtandják, és hogy nagyobbszerű vállalatok foganosithatása iránt szükséges feltételek a m. k. vallás és közoktatási ministerium VIII. ügyosztályban a szokott hivatalos órákban mindennap megtudakolhatok.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) 16. /ft) A m. k. egyetemi, tanulmányi s vallás alapítványi birtokokhoz tartozó erdőAz uradalom fekszik. Az uradalom megnevezése. Az erdőség. 1. íj Évenként eladható fatermés. i kiterjedése. alapítványi erdő­ megyében. hivatal kerületében. í 1600 □ öles j holdakban. kész árukban. helyi fekvése. Mislye Mislye Pilis-Maróth Pécsvárad. 5,147/438. dombos dombos hegyes dombos. Csákóvá ............... Temes. Buziás. 3,449/l 100. sik. —. Csata ................. Csolnok.............. Czegléd.............. Dunaföldvár. . . Háromszlécs . . . Kajatha............... Bars. Vág-Sellye. 133z48 947/121. __. Pest Tolna Liptó Sáros. Pilis-Maróth Pécsvárad Vág-Sellye Mislye. l,620z6co 1,128/1187 734. sik VIVIII UUb sik sik igen hegyes lejtős. __ — —. Nyitra, Bars. Vág-Sellye. 6,200/4oo. igen hegyes. 20000. Kuria-Tybe . . .. Szepes. Mislye. 1,713/362. igen hegyes. 2475. Lakocsa............... Somogy. Pécsvárad. Mágócs .............. Mária-Család . . Mária-Nostra . . Mislye.................. Mocsár.................. Nagy-Köveres . . Nyavalád .... Pátka-Porva. Baranya Bars Hont Abauj Ung Temes, Krassó Zala Győr, Veszprém. . .. Esztergom, Pest. Kolos. .................. Pilis-Maróth. Pécsvárad ..... Baranya. Rokolány .... Zala Sajólád................. Borsod, Zemplén Sellye.................. Nyitra Somlyóvásárhely Veszprém Szegszárd .... Tolna Szemlak.............. Arad Szent-Benedek . Somogy Szt.-János-Elefánt Nyitra Szentes-Dubrava Sáros Szkalka.............. Trencsén Vaiszló. ............... 349/325. 1,135/739. 2,250. 80 köblá­ bas ölekb.. köblábakban. Zemplén Sáros Pest Baranya. 187/800. sik. Pécsvárad 1,901 dombos Vág-Selye 1,812 372 hegyes Pilis Maróth 1,295/178 hegyes Mislye 2,312zio48 emelkedett 1,425 229 Mislye róna 17,867/1021 sík kevés előheggyel Buziás Somlyóvásárhely 2,025 róna Somlyóvásárhely 1,508 hegyes. tüzelőfa. haszonfa | épületfa. Bodrog-Kisfalud Boroszló.............. Bottyán.............. Bozsók.................. 5 07/460. félnyers és nyers állapotban. í. — — —. —. — _ — — — — —. 380 — 400 5,742. 1,520 810 1,600 22,968. 71 192 225 3,230. 6,104 __. 39,676 __. 1,355 __ 374 1. Í7Í7V. 9 394. 7,320 __. 990. 4,880 1,280 — 12,210. 153 1,440 38 248. 23,740. 29,160. 2,126. 12,375. 433. 2,430. 911 1,153'. .—. — 24,300. 7,750 15,500 12,150 28,350 — 3,440 1,893 4,317 6,880 10,320 112,430 124,860 4,780 4,780 4,470 4,470. 2,452 817 678 215 12,500 478 447. Pilis-Maróth. 9,233/n22. hegyes. —. 60,000. 60,000. 6,845. Pécsvárad. 3,387/1507. hegyes. —. 42,750. 33,750. 2,231. Somlyóvásárhely Mislye Vág-Sellye Somlyóvásárhely Pécsvárad Buziás Pécsvárad Vág-Sellye Mislye Vág-Sellye. 1,042/448 1,017/1177. __. 2,158/42 3,006/1497 1 W 051/365 -L/ 1/ »300 675. hegyes lapályos sik sik hegyes. 14,340 — 4,230 10,110 12,500 1,000. 7,170 7,560 8,460 20,220 25,000. 505/752. 113 800. 825 6,552 '845. dombos hegyes dombos igen hegyes. —. — — —. __ — —. Baranya. Pécsvárad. 2,228/1 i3o. sik. Veresmarth . . . Vörösberény. . .. Heves Veszprém. Pilis-Maróth Somlyóvásárhely. 644/64 3,385 862. hegyes hegyes. — __ —. Znióváralja . . .. Turócz. Vág-Sellye. 9,891Z673. igen hegyes. 80000. Zobor ................... Nyitra. Vág-Sellye. 167z4oo. hegyes. 148,520. __ 18,565. 627 220 370 885 2,656 570 237 106 235 2,552. 14,400. 28,800. 1,250. 5,040. 6,048 5,300. 72 1,137. 100,000 120,000. 3,750. 425. 100. 4 OOO. t,Vvv. 1,000 450 —. 10,600. I. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) 17. ségek fekvéseinek, térfogatainak és eladható faterméseinek átalános kimutatása. Legközelebbi vasúti állomás. megnevezése. távolsága a fatermelés; v. árusitás helyéről 4000 öles mértföld. Tokaj Kassa Vácz Mohács. 2’/2 3’/2 3 4. Zsebely. 1 — 3'/2 2 — 2 P/4. — Esztergom -Nana. Czegléd — Rózsahegy Eperjes. Legközelebbi gőzhajó állomás. megnevezése. folyón. — Vácz Mohács. — Duna Duna. Legközelebbi 1 tutajozható folyó. — 3 4. !■. — — —. T eines — — !! — — — — Esztergám Duna 3 — — — Dunaföldvár Duna V64 —1,/2! 1 — __ — — — — — — — Vág. Igló. P/s. —. —. —. Darány. 3. Dráva. ’/2. Dombóvár Érsekújvár Szobb Kassa Ungvár ’ Temesvár Boba Győr. 2 3 1 ’/2 2'/2 6 4 — —. Lakocsa — — Szobb —. — —. — — l’/2. —. — — Győr. Duna — — . —. —. — —. 1. i. — — — — — — —. — Duna. —. 3. Temes — —. 3. —. Szobb. 3. Dömös. Duna. Pécs. 2’/2. Mohács. — Miskolcz Vág-Sellye Devecser. Eperjes. — lS/4 V16 3 — 3 1 — 4. Duna — __ — — Duna — — — — __. Merre irányul a ií. fakereskedés távolsága a távolsága a , fatermelés fatermelés ! v. árusitás i megne- v. árusitás helyéről ! vezese helyétől i tenger, ország vagy 4000 öles 1 ■ 4000 öles fapiacz megnevezése mértföld I mértföld. 8. --. —. — — Vág — — Maros. helyi érdekű szintúgy z eladható fatermésnek szintúgy — fanemek és külömbékek szintúgy szerinti részletezet, c) Budapest, Bécs, Te­ 1 8 táblázaton. mesvár — helyi érdekű . csattai uradalomhoz tar­ — tozó erdők hosszabb idő­ Esztergámnak — re kiterjedő haszonbérbe! helyi érdekű --i adattak. szintúgy szintúgy szintúgy Bécsnek, Dunavin O déknek — Iglónak Dunavidéknek és — adriai tengernek -----helyi érdekű -------szintúgy — Budapestnek — Kassának — helyi érdekű Budapest, Bécs, ’ 8 — helyi érdekű szintúgy Bécsnek, Budapest­ — nek Dunavidékre és he­ — lyi érdekű — szintúgy — Miskolcznak Vs2 helyi érdekű — szintúgy szintúgy — Ve4 szintúgy szintúgy — szintúgy 4 — szintúgy Bécsnek 2 Budapestnek, Duna­ — vidéknek — ' helyi érdekű szintúgy — — —. —. —. — — — — Szegszárd — — — — —. Szigetvár. 3. Mosztovina. Duna. IV2. Gyöngyös Devecser. 3’/2 3. — —. —. —. —. —. —. Pribócz. 3’/2. —. •—. —. Vág. 3‘/2. egyrészt Komárom­ nak át a Dunavidék­ re, másrészt Német­ országnak. Vág. IV2. Nyitrának. —. Arad Kaposvár —. — — — 2 — —. —. — —. Vág — Vág. —. Megj egy zés. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(23) 18. C) A közalapítványi erdőségekből évenkint eladható. és. nyers. ------------------------ y---------------------------------------. &. b. a. le. 6,104 1,0000 10,676. b. a. —. —. —. —. —. —. —. —. —. .—. —. — —. — — — —. —. —. — — — —. — —. — — — —. — — — —. — — — —. — — — —. —. —. —. 2,000. —. 15,000. 3000. 2,000. —. —. 24,300. 4,000. 6,000. —. 10,000. 2,000. —. —. —. —. —. —. __. __ —. —. .—. __. __. __. —. —. —. —. — — — — *. — — — —. — — — — —. — — — —. 5,000 18,000 — — —. -. —. —. __. __. __. __. __. — — —. — — —. — —. ' — —. —. —-. —. — — — 7,000. —. 18,565 10,000. __. __. __. __. __. — — — — —. —. 100,000 20,000 10,000 20,000. —. —. —. —. —. —. — — — 2,000 __. — — — —. 8,000. __. — — —. — __. sz er ­. szá mf a. szá mfán ak. m űs ze r-. —. —. —. —. —. — — — — 5,000. — — — —. — —. —. 5,000. — 11,740. —. —. —. —. —. —. —. —. __. __. _ _. 10,000. 5,000 40,000 30,000 35,000 5,000 17,000 10,000 11,000 — — — — — — — — — — — — — — — —. __ .. — — —. kőrös. n. 30,000 40,000 42,430 40,000 10,000 50,000. __. bo gn ár ­ ár uk na k. do ng a ­ fán ak. sz er ­ sz ám ­ fána k. sz et re. viz és haj óép ité -. fák nak. 1. va sú ti ép üle ti. b. fán ak. pa dl ó ­. bu ro k ­ ö. fán ak. le. darab. Bodrog-Kisfalud Boroszló Bottyán Bozsók . Csákóvá Csata . . Csolnok Czegléd Dunaföldvár Háromszlécs . Kajatha . . . Kolos .... 30,000 Kuria-Tybe . Lakocsa . . . Magócs . . . Mária-Család Mária-Nostra Mislye .... Mocsár .... Nagy-Köveres Nyavalád . . Pátka-Porva . Pilis-Maróth . Pécsvárad . . Rokolány . . Sajolád .... Sellye.............. Somlyóvásárhely Szegszárd. . Szemlak . . Sz.-Benedek Sz.-János-Elefánt Szentes-Dubrava. do ng a ­ fán ak. lú cz -é s jeg en yő fen yő. ve res fen yő. zsindely. erde i fen yő. fenyő­. bükkfa alkalmas. tölgyfa alkalmas. metszett áruk. Szkalka . . Vaiszló . . . Veresmarth Vörösberény Znióváralja Zobor..... t e r m é-. Félnyers. K é s z áruk. Uradalom megnevezése. é s. faáruk. Kiviteli. __. __. — — — — — — 20,000 28,000 100,000 — — — __. 5,000. __. 5,400. __. 20,000 20,000 40,000. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.. 2,000.

(24) 19. fatermékek és áruk részletezett kimutatása. kék. Belkereskedelmi áruk és termékek. állapotban. Helyi érdekli termékek. tüzelő. le. "bléilb. ö. a. le. és sz er fa. "bán. 1. kemény| lágy. mény] lágy. épület- és. fa. ép ül et -. lágy lomb. fa ne m ü ha sz on ­. fenyves. kő rö s. bü kk. tö lg y. 1. épület. szerszám­ fának 1. szer­ szám-. fána k al ka l ­ m as. m et sz et t ár uk. fe ny őn em ü. kü lö nf él e bo gn ár ár uk ke m én yf áb ól. I. kész áruk félnyers és nyers állapotban. ny efen yő , ép ül et fa. lú cz és je ge ­. és. sz er fa. es. é p ü le t. sz er fa ép üle tf a. veres erdei fenyő fenyő. fa. 80 köb ölekb.. —. —. —. —. —. —. —. —. —. —. — —. — —. — —. — —. — —. —. — —. — —. — —. — —. — —. —. —. —. —. —. —. 12,000 —. —. —-. —. — — — — 800 —. —. —. —. —. —. —. —. —. —. 371. —. —. —. —. 996 . —. —. —. —. —. —. —. —. —. __. __. __. __. 1000 __ 33 — 700 1,000 —. —. —. —. 20,000 — 1,500 — —. —. 1,000. —. —. — —. — —. — —. — 500 —. — — — —. — — — —. — — —. — — — —. 10,750 15,000 — — — —. — —. — —. — —. __. __. __. __. —. —. —. —. —. — —. — —. — —. -—. — —. 1,893 —. — — _. — — — —. — — — —. — — — —. — — — —. — — .. — —. — — — — — —. — —. —. __. —. __. __. —. 10,374. —. __ —. ___ _. 4,000 2500 __ — 1,000 — 2,300 — __ 2,440 __ 3,817 — — —. 14,860 — — —. __ — —. 7,560. __. 67 750 300 100 — — 8000 2000 — — 6000 845 — — — — 20 200. — —. —. i __. —. —. — __. — —. — —. __. —. —. — i. — — — —. — — — —. — — — 6,400. — — — — 4000. —. — —. — — —. —. —. 4,000 4,000 80,000. —. 20,000. —. —. —. —. 30,000. — — — —. — — — — 1752 — 1000 —. -. —. -. 2000. 80 köb öl. __ __ A belkereske­ i 2000 103 50 delmi áruk és termékek sú­ > 700 640 800 lyai E. és árai 38 F. táblázat­ ► 8200 100 148 ból kiolvas­ hatók. ► 260 1000 126 __ __ 400 Az, ezen táblá­ __ zatban kimu­ 211 tatott fane­ '3250 1000 153 meken kivül 2100 352 a somlyóvá­ — __ — sárhelyi erdő hivatal kerü­ 11 7i tti letébe kevés 15,200 2000 165 50 szelid geszte­ — 2000 500 nye is eladha­ tó. 560 438 40 940 350 97 A jávorfajok mindenütt a bükkfa közé — 2000 231 számíttattak, 100 600 27 melyek kö­ — _ — zött elszórtan tenyésznek. 2000 90 280 28,110 34,500 1000 800 450. —. —. köbláb. —. __. , lágy meny. A kiviteli faá­ 71 ruk és termé­ ► 510 100 92 kek súlyai D. i __ 995 és áraiF. táb­ >2742 2850 380 lázatból kiol­ i — 555 — vashatók.. —. __. szerszámfa. > —. —. —. Me gjegyzés. ölfa ké- 1. 11,088. 2220 3000 4000 200 — — — —. —. — 425. 700 2000 70 200 106 200 600 — 72. 185 656 500 37 —. 35 200 250 —. 1000 750 100. ! 1. 3* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) 20. D) A közalapítványi erdőségekből évenként eladható, kiviteli. «O A4. fákból. év hüvelyk láb font. fák bó 1. «O A4. év hüvelyk láb. font. 1. fákból. év | hüvelyk J láb font. Nagy-köveresi ura­ dalom átlagban mily. 3. fákból. év | hüvelyk láb. | fajsúly. •o A4. fákból. font j év. □láb anké. a. m ag as. ta g. ko rú. □lában ké. a. me llv as. | faj­ súly. mag as. ‘58 «O AI. ta g. £ o A4. '53. a -o 1. átlagban mily. me llv ai. a. ö. fajsúly. ko rú. A4 a 58. átlagban mily. ma gas. a*. OQc3 &O 53. mag as. ko rú. megnevezése. 58 s tlfl O c8. me llv as tag. és. termékek. faj­ súly -4-3. ta g. átlagban mily. ko rú. fajsúly. átlagban mily. □hib ánké. Faáruk. Kurya-tibäi urada­ Lakocsai uradalom lom. mellva s. Kolosi uradalom. Csákovai uradalom. hüvelyk láb font. Kész áruk. Jegenye, fenyő­ zsindely .... Erdeifenyő, met­ szett ...................... 100. 26. 30 ; 34. —. —. —. -. Veres fenyő met­ szett ................. Lúczfenyő, met­ szett ................... —. __. —. —. __. __. __. __. Tölgy, dongafa .. 100. 30. 16. 46. Tölgy, burokfa .. 100. 24. 20. 48. 100. 18. 24. 49. —. —. —. Tölgy, padlófa .. 100. 24. 36. 48. 100. 18. 24. 49. —. —. Tölgy, vasúti épí­ tésre ................. 100. 24. 36. 48. 120. 24. 24. 51. —. Tölgy, vizi-hajó épitésre .............. 100. 24. 60. 47. 120. 24. 50. 51. —. Tölgy, szerszámfa 100. 24. 60. 47. 80. 16. 50- 48. —. Bükk, donga- és bognárfa . . . —. —. —. —. 100. 24. 18. 46. Bükk, műszerfa .. —. —. —. 80. 20. 36. 45. —. __. —. —. —. 200. 48. 16. —. 100. 24. —. —. 160. —. —. —. —. —. —. __. —. —. _. 44 100. 30. 16. 46. 24. 46. 100. 24. 20. 48. 32. 40. 46. 100. 24. 36. 48. 160. 32. 32. 46 100. 24. 36. 48. —. 160. 32. 54. 45. 100. 24. 60. 47. —. 100. 24. 48. 46. 100. 24. 60. 47. —. —. —. —. —. —. 80. 36. 60. 53. Félnyers és nyers állapotban. Jegeny efeny őme t-. —. — —. —. —. —. —. —. Körös szerszámfa. Veresfenyő, épü­ letfa ..................... Erdei fenyő, épü­ letfa .................. Lúczfenyő, épület­ fa ........................ — Jegenye, épületfa. I. -1. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) 21. kereskedelemhez alkalmas faáruk és termékek átlagos súlyai. Pilis-maróthi ura­ dalom. átlagban mily. faj­ súly. átlagban mily. | *^íy. átlagban mily. fajsúly. átlagban mily. m el lv as ­ ta g. bl áb an ké nt. m el lv as ­ ta g. al áb an ké nt. mell va sta g. fajsúly. «O. fákból. »O 24. fákból. év hüvelyk | láb font. >©. fákb ól. év | hüvelyk j láb font. év. 24. i. 1. ko rú. te C8 2. ma gas. £ o. 24. 03. «3. ko rú. 00 5 to ej 2. m ag as. *3 fr»O. ko rú. m el lv as ­ ta g. '. faj­ súly. bl áb an ké nt. Znió váraljai urada­ lom. m el l va s ­ ta g. Szkalkai uradalom Vaiszlói uradalom. bl áb an ké nt. átlagban mily. Pécsváradi urada­ lom. «© 24. fák bó1. hüvelyk láb font j év hüvelyk láb. SQ 03530 eO 2. —. __. —. —. —. —. —. —. —. — i—. —. —. —. Megjegyzés. <. font. 120. 24. 40. „Famagasság“ alatt a fának azon hossza értetendő, 41 melyben az első rovat alatt megne­ vezett áruk készí­ 45 tésére alkalmatos.. 80. 20. 30. 34. 120. 30. 36. 36. 120. 30. 80. 24. 36. 36 4. —. 3e3 2= '33 24. |. —. 24. »©. fákból. font i év ! hüvelyk láb. —. "3. 35. i. 80. —. 16. —. 16. 52 100. —. —. —. 20 —. 100. 20. 12. 50 100. 30. 16. 48 —. —. —. —. 100. 20. 36. 49 100. 24. 30. 50 —. —. —. —. 100. 20. 36. 50 100. 30. 36. 48 —. —. —. 16. 50 100. 20. 36. 50 100. 30. 24. 48. —. —. —. —. —. 100. 20. 50. 49 100. 30. 54. 47. —. —. —. —. —. —. 30. 57. 47. —. —. —. —. 80. 12. 24. 50 100. 20. 36. 49. —. 100. 20. 18. 49. 80. 20. 36. 49. 80. 20. 36. 49 —. —. —. —. 100. 24. 30. 47. 75. 16. 24. 46. 80. 20. 48. 49. 80. 20. 36. 49 —. —. —. —. 120. 24. 30. 48. 80. 16. 36. 55 —. —. —. —. —. —. 60. 49. —. —. —. -. -. —. —. 100. 80. 30. 60. 55 — 100. — ' 24. 80. 24. 60. 44. 80. 20. 50. 35. 120. 30. 70. 36. 1. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az utóbbiak gesztjét ugyanis szintén úgy keli felfognunk, hogy nem egyéb, mint a fatörzs belsejében életműködés nélkül maradó részeknek védöszövetté való

Felhatalmaztatik azonban a földmívelés­ ügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőke­ vagyont is igénybe vehesse a következő célokra:

idézett munkája az ily csemeték ültetéséről ezeket mondja: „Az iskolázott csemeték gyökerét a kiszedésnél meg kell metszegetni, mert sok gyökeret megzúz az ásó, s az

alanti fanemek szerint 100 tömör köblábfát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély űr ölnek felel meg.. csopor­ tokban és

véve szemle alá, a magam részéről is csatlakozom Lovassy úrnak kifejezett ama nézeté­ hez, hogy a sokak által használt ö 1y íi d e d s ó l y o m ma­ gyar faji neve e

Ezután az állomány termőhelyi jóságának és korának megfelelő táb­ lázatban felkeressük a mintatörzs fatömegét abban a függőleges rovatban, amely megfelel a

Meg kell jegyeznünk, —- a mi egyébiránt nagyon természetes — hogy ezek a százalékok korántsem jelzik azt az elegyarányt, a melylyel az egyes fanemek majdan az ismét vágás

Ellenben azon délkeleti növények közül, melyek a Duna folyását követve érik el hazánkat, számos megreked a Dunának Vaskapu és Baziás közt elnyúló szorúlatában, melyek