• Nem Talált Eredményt

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018."

Copied!
69
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) Az. ERDŐVÉDELEM körvonalai,. Irta. F e k e te. L a jo s. érd. akad. tanár.. Selmeczen, KIADJA JOERGES ÁGOSTON ÖZVEGYE 1877. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) Tartalom. Bevezetés. 1. . .\ . . . . .. I-ső rész: védelem a szervetli^Sérmészetből eredő káros hatások és betegségek ellen I. Légbeliek. 1. A hőmórsék szélsőségei . . 2. Fagyos csapadékok nyomása 3. A s z e le k .................................. 3 6 9. II. Talaj. 1. A talaj nedvességének szélsőségei . . . . . 2. A talaj mozgékonysága és a lavinák . . . 3. A fák betegségei ..................................... Il-ik rész: védelem káros növények ellen. 3. . . .. 12 13 18 24. 1. Tulaj donképeni erdei g y o m o k ............................24 2. Nagyobb c s e r jé k .................................................... 29 3. F á k .......................................................................30 Ill-ik rósz: vedelem kártékony állatok ellen. . . 33. 1. Kártékony em lő sö k ..............................................33 2. M ad a ra k ..................................................................39 3. R o v a ro k .................................................................. 39 IY-ik rész: védelem emberek ellen. 40. I. A védelem tárgyai. A. T e r ü le t...................................................................... 40 B. Haszonélvezeti j o g ....................................................43 C. Az „erdei termények v é d e lm e ............................. 1. K árosítások.............................................................44 2. Elidogonités.............................................................50 3. Rendőri szabályok ellen való vétségek . . . 53 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) 4. Az erdei mcllókhaszouvételoknól elkövetett ki­ hágások .................................................................. 54 II. A védelem közvetlen közegei. . . 55 Az erdőörökről és azok kerületeiről . . . .. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) Erdővédelem. Bevezetés. Erdővédelem alatt értjük azon tudományt, mely azon elveket és szabályokat rendszeresen tárgyalja, me­ lyek szerint gazdálkodva és melyeket szemmel tartva, lehetőleg megóvhatjuk az erdőt kívülről jövő kártékony hatások ellen; sőt azon természetes károkat is, melye­ ket egészen elhárítani képesek nem vagyunk legalább legkisebb mérvre szoríthatjuk. Az erdő megvédését két szempontból kell hogy tekintsük, u. m .: 1) a b i r t o k o s és 2) a k ö z é r d e k szempontjából. Ezen kőt rendbeli érdekek azonban igen sok eset­ ben összevágnak s ez az oka, hogy az erdővédelem nem szokott ezen szempontok szerint felosztatni, habár a közérdek a magán birtokos érdekeivel néha ellentétbe jön is.— A birtokos pl. rendesen csak pénzügyi szempont által vezetteti magát s néha a pillanatnyi haszonért jó­ nak látja föláldozni az erdőt a nélkiH, hogy annak fel­ újításáról gandoskodnék. Ellenben az állam érdeke azt hozza magával, hogy a feltétlen erdőtalaj soha se ha­ gyassák parlagon, hanem annak felújításáról gondos­ kodva legyen, mert: ez az erdőnek közvetlen környe­ zetére sőt nagy erdőségeknek egész vidékek lakhatósá1 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(11) —. 2. gára való befolyása miatt és a faszükségíet jövendőbeli kielégítésének biztosítása érdekében szükséges. Az erdők megvédése azonban az állam által a bir­ tokosok érdekeivel szemben, nem képezi tárgyát e füzetkének. Azon hatókat, melyeknek káros befolyása ellen az erdőt védelmezni kell, következő csoportokba foglal­ hatjuk : 1) A szervetlen természethez tartozó káros hatók és betegségek. 2) A növényországhoz tartozók. 3) Az állatországhoz tartozók. 4) Az emberi társadalomhoz tartozók. E csoportok szerint az E r d ő v é d e l e m is n é g y r é s z r e os z l i k, u. m. 1) Y é d e l e m a s z e r v e t l e n t e r m é s z e t b ő l e r e d ő k á r o s h a t á s o k és a b e t e g s é g e k el l en. 2) K á r t é k o n y n ö v é n y e k , 3) K á r t é k o n y á l l a t o k és 4) E m b e r e k e l l e n .. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) I-SŐ RÉSZ. Védelem a szervetlen természetből eredő káros hatások és a betegségek ellen.. I. Légbeliek. 1) A hömérsék szélsőségei. a) H ő s é g. Itt a hőségnek azon befolyását, melyet a talaj ki­ száradására gyakorol, el mellőzve, csak azon károkat érintjük, melyek a nap befolyása következtében a nö­ vényeken közvetlen szemlélhetők, ú. m. a csemeték kiaszását és egyes sima héjú fáknak először egyoldalú el száradását az u. n. h é j a s z á l y t és ennek következ­ ményeit. A növényeket a szárazságtól úgy védelmezzük, hogy a csemete kertekben az ágyakat árnyalókkal látjuk el, vagy jegenyefenyő galyakat dugdosunk a vetóny sorok közé, vagy az igen könnyen kiszáradó növényeket ma­ gas fák védelme alatt neveljük fel. A szárazságnak könnyen áldozatul eső fanernekot védertvény, védállab v. gabnavetés által védelmezzük. — Természetes felújításnál az anyafák teszik meg a fentebbi szolgálatot. A héjaszály ellen az állabokat védelmezi a jó zár­ lat ; az ültetvényeket pedig az, hogy ha sorültetvénye1* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) -. 4. két eszközlünk s a sorokat délnyugati irányban viszük, mivel a héjaszály a délnyugati oldalakon szokott fel­ lépni. — Sétányokra, parkokba stb. ültetett, magasabb suhángoknál, különösen vékonyabb héjunknál, a törzs­ nek szalmával vagy náddal való bekötése elkerüllietlenül szükséges. b) A n a g y t é l i h i d e g e k és f a g y o k h a t á s a . Némely fáknak, u. m. a dió- szilva s más gyü­ mölcs fáknak a huzamos, nagy hidegek, melyek 20 R°.-ot meghaladnak, gyakran életveszélyesekké válnak, még pedig nem csak apró csemetéknek, hanem nagy fáknak is. De nemcsak ezek, hanem erdei fáink is szen­ vedhetnek a nagy hidegektől, különösen azon esetben, ha a megelőző nyár esős és hideg volt; vagy pedig meleg őszre, mely a fák vegetatioját újból életre ébresz­ tette, gyorsan bekövetkezett a nagy tél. Ez esetben nemcsak az eléggé meg nem fásult hajtások, hanem a télire eléggé el nem készült cambium réteg is megfagyhat. Ez többnyire nem terjed ki az egész fatörzsre, hanem annak csak egyes részei hal­ nak el, melyeknek nedvei tavaszszal rothadásba indul­ nak, megfeketednek, a liéj ugyanott egy időben felpattagzik és különböző gombák által meglepett sebek támadnak, melyekből barna lé foly ki. — Ezen sebe­ bet f a g y r á k n a k nevezzük. Ily sebek támadnak azon repedéseknél is, melye­ ket téli, nagy hidegek idéznek elő; — ezek a fagyre­ pedések. Ezen téli nagy hidegek ellen épen semmit sem tehetünk, csak a további káros következményeket ki­ sebbíthetjük az által, hogy az ily beteges fákat ideje korán eltávolitjuk az állabokból. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) 5. -. A téli hideg egyébiránt még máskép is lehet ár­ talmas, t. i. a nagyon apró magoncokat a fagyok a föld­ ből kiemelik. Továbbá ide tartoznak az u. n. e l k é s e t t v a g y k é s ő i f a g y o k is. Ezek alatt értjük a temperaturának 0° alá való szállását tavaszszal, a vcgetatio megin­ dulása idejében. A tavaszi fagy a gyönge, fiatal növény­ részeket tönkre teszi, valamint a magtcrmést is gyakran megsemmisiti, sőt még több éves hajtások is elfagyhat­ nak, midőn a nedv bennök már megindult s oly álla­ potba jött, mely a hideg elviselésére többé már nem alkalmas. A fák cambiuma elfagyhat, mielőtt a rügyek kifakadtak volna. Ezen késői fagyok, a fenyvesek közt leginkább ártanak a jegenyefenyőnek, kevésbé a lúeznak és larixnak és legkevésbé s peresznyének. A lombfák között legerősebben szenvednek a dió-, kőrizs-, gesztenye-, cser-, bükk, tölgyek, juharok ; kevésbé a hárs, nyár fűz, szil, gyertyán stb. — Azonban nagyon sok függ attól, hogy a kifejlődésnek mely stádiumában találja a fákat a hideg p l.: az ákácz- és szederfa, va­ lamint a gleditschia, Ailanthus nagyon későre szoktak kihajtani, s hogyha még mozdulatlan állapotban találja őket a késői fagy, érintetlenül maradnak; mig ugyan­ akkor a tölgy, bükk és mások sokat szenvedhetnek; de ha előbbiek már kihajtottak s gyöngébb hajtásban ta­ lálja őket a fagy, akkor ennek kisebb foka is teljesen tönkre teszi az új képződményeket, mig meglehet, hogy a tölgy, mely ekkor már jobban ki van fejlődve, fiatal képletei vastagabb cpidermissel ellátva és jobban meg­ erősödve csekélyebb fagynak jobban ellenáll. Általában a fiatal növények sokkal többet szen­ vednek, ép úgy, mint minden más károsításnak is job­ ban áldozatul esnek, mint a nagy fák, mert itt több a © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) —. 6. —. tápanyag-tartalék is. — Ezért különösen az apróbb nö­ vények szorulnak az erdő védelmére. A fagy megakadályozására -az erdögazda ugyan semmit sem téliét, de a gazdálkodás helyessége által, mégist öbbé-kevésbé óvhatja a fiatal növényeket. Rész­ ben erre valók ugyanis az előertvények, a gabnával való elegyes ertvényezés, az anyafák védelme stb. Ismernünk kell továbbá az u. n. f a g y z ú g o k a t (F r o s 11 ö c b e r) is, azért, hogy ilyen helyekre kénye­ sebb növényeket ne telepítsünk, hanem olyanokat, melyek a fagyot könnyen állják pl. szil, gyertyán, to­ vábbá : erdei- és lúczfenyő a fenyvesek régiójában. Az őszi vagyis korai fagyok nem ártalmasok, hogy­ ha akkor állanak be, midőn a lombfák leveleiket már elhullatták; de igen akkor, ha még tenyészetüket be nem fejezték. Hogyha pl. erős fagyok a lombfákat még zöld lombozatban találják, akkor a meg nem fásult hajtások megrongáltatnak vagy teljesen tönkre tétetnek. Egy ily fagy véget is vethet az évi tenyészetnek, ha akkor áll be, midőn a fa télire még egészen el nem készült s így azután a téli fagy az egész fát is tönkre teheti. %. Fagyos csapadékok nyomása.. A hó, z ú z m a r a és a különböző okokból á f á k á g a i n k e l e t k e z ő j é g r é t e g a fiatal növényeket sőt egész állabokat is néha úgy megterhelnek, hogy alattuk a vékonyabb fák meghajlanak, vagy, ha mere­ vebb törzsekkel bírnak kidőlnek v. ketté törnek v. leg­ alább ágaik lehasogattalak. A hó akkor szokta rontani az állabokat, mikor nem nagy a hideg és a hó nedves; akkor a tűlevelűek lombozata feltartóztatja, felfogja és hogyha a hó mennyi­ ség igen nagy, s ehhez még szelek is járulnak, mi igen gyakori, — akkor a közép korú, teljes záratú, karcsú © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) 7 törzsekből álló fenyvesek esoportonkint düllnek és tör- . nek össze. Leggyakrabban előjön ezen veszély tél vége felé, mert ekkor leggyakoriabbak a nedves és nagy tö­ megű havazások. Hasonlóan gyakoribb alsó, mint felső regiokban, mert ezt utóbbiakon a tél oly bideg, hogy a hó pelykek aprók és szárazak szoktak lenni; az át­ menet pedig tavasz és tél közt sokkal gyorsabb. Azon fiatal állabokon, melyek a hó terhe alatt csak meghajlot­ tak, úgy segithetünk, ha a fákat lerázatjuk s a meghaj­ tott törzscsoportokat, visszanyomva, felcgyenesitvo, erős ágasokra fektetett rudak segélyével feltartjuk. Ezen műtét egyébiránt csak kisebb területeken jö­ het alkalmazásba. Nagyobb részint a szélre és napsu­ garakra hagyjuk a hónak leolvasztását, moly ázután a fákról lekulladoz mihelyt az ágakon olvadni kezd s a meggörnyedt fák lassankint visszakapják egyenes állá­ sukat. Többet tehetünk a bajnak megelőzése tekintetéből az által, hogy a nagyon sűrű fiatalosokat korán kezdjük vigályitani, hogy törzsük korán megvastagodjék. De nemcsak tűlevelűek, hanem még sűrű bükk fiatalosak is szenvednek néha a hó nyomástól. A hó árt még egyes igen apró, különösen télizöld fenyő ültönczöknek is, melyeket télen át lenyomva tart, úgy hogy azok tavasszal, a hó által rajok lapitott gizgaz vagy föld alól, emberi scgitség nélkül, nagyon ne­ hezen vagy épen nem tudnak felegyenesedni. A segít­ ségnek az ily fiatal ültetvényekben, kora tavasszal, a hó elmenetele után kell jönni. A zúzmara alatt azon jegecekből álló csapadékot értjük az egyes tárgyakon, melyek nagy hideg alkal­ mával, derült vagy ködös időben, a levegőből az ágakra rakódnak, s melyeket tudatlanságból a nép a növények © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) -. 8. —. kigőzölgéséből eredőnek tart. Ez néha a nagyon sudár törzsű fiatal fákat, melyek vágás alkalmával mcgliagyattak vagy pedig áterdőlés alkalmával igen megritkittattak, annyira megterheli, hogy azok, mint nagy termés alatt meghajlanak, s nemcsak ágaik lehasogat­ ta la k , de egész törzsük is ketté törik; ennek követ­ keztében a nagyon megritkított bükkösök vagy fenyve­ sek is úgy néznek ki, mintha csupa különböző irányba hajtott ivek képeznék az állabokat; ámbár nagyon vé­ kony törzsek magoktúl is megszoktak hajlani. A zúzmarának leginkább ki vannak téve azon szél ellen védett nedves helyek, különösen völgy-fenekek, melyeket a téli köd nagyou gyakran jár, a nap ellenben, télen át, igen ritkán látogat meg. Ezen baj ellen csak annyit tehetünk, hogy vágá­ sok alkalmával zömökebb törzsű fákat hagyunk meg, s ezen u. n. hagyásfákat inkább csak vorőfényes vagy keleti oldalakon s szélnek inkább kitett helyeken al­ kalmazzuk ; ellenben a téli ködök által járt helyeken nem. Továbbá őrizkedjünk oly sűrű és fiatal állabok túlságos áterdőlésétől, melyeknél a nevelésnek ézen esz­ köze eddig elhanyagoltatott. Végre megtörténik, hogy a zúzmarának és hónak a fák koronájában való, sokszor ismételt nappali olva­ dása és éjjeli fagyása, új ismételt zúzmara rakódással együttesen, a fák ágain vastag jégréteget és csapokat képez, melyek egymással egyesülnek, összeragasztatnak, s ehhez még az u. n. ónos eső is járulhat, mig a jégnek súlya akkora lesz, hogy az egyes ágakat és a fának a sudarát letöri, lchasongatja. — Ezt jégtörésnek szok­ tuk nevezni, mely épúgy, mint az elöbbeni bajok ér­ hetnek mind egyes fákat, mind egész állabokat. — Leg­ veszedelmesebb, ha az igy jéggel megterhelt fákat, bő © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) -. 9. és nedves lióesés találja, mely a szél segélyével egész állabokat összetörhet. Ezen baj ellen semmi egyéb nem segíthet, mint az, hogy ha korai és gyakori áterdőlős által a fáknak önnállósága neveltetik. 3. A szelek. A szelek két alakban ártanak az erdőnek u. m. s z é l v é s z e k és s o r v a s z t ó s z e l e k v a g y l é g h u zamok a l a k j á b a n . a) A s z é l v é s z e k leginkább ártanak a sekély gyökérzetű és magas vékony törzsö állaboknak, melyek lombozata igen magas törzs­ oszlopokon nyugszik. A tűlevelűek s általában minden erdei fáink között, leginkább bírnak e sajátságokkal a közép és magasabb korú lúczfenyvesek, melyeket gyak­ ran nagy területeken, gyökerestől kiforgat a szél. A peresznye állabokat az által rongálja meg, hogy a tör­ zset rendesen a korona alatt vagy ahoz közel vagy pedig magában a koronában ketté töri s ágakat haso­ gat le ; kevésbé árt a többi fenyőfajoknak. A lombfák között leggyakrabban kídönti a gyer­ tyánt, nyírt s azután a bükköt; de a fel nem sorolt fanemek is szenvednek többé-kevésbé általa. Hogy a szélvészek által okozott károkat a legkisebb mértékre szoríthassuk, különösen a vágások helyes vezetése által érhetjük el, melyet az „Erdőtenyésztéstan“ ad elő. Ezen kívül az állabokat, helyes áterdőlés által, az ellen­ állásra képesebbekké tesszük. Szélvészek által sokat szen­ vedő fanemeket ellenállásra képesebb fanemekkel ele­ gyítünk, annyival is inkább, mert a széldöntvényok sok, káros rovarnak — szóknak, ormánykáknalc, czinczöreknek stb. — kedves szaporodási helyei. Ilyen helyekről © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) —. 10. szokott a lúczfenyvesckbcn a szúveszély is leggyakrab­ ban elterjedni. Ez útóbbinalc meggátlására a szél által összetört vagy ledöntött fák lehető gyorsan feldolgozandók és az állabból eltávolitandók, vagy legalább meg kell a törzseket bántani, hogy a szú befurakodásának eleje vétessék. Az állaboknak képességét a szélvészeknek ellentállni s ez utóbbiak veszélyességét csökkenteni, rendkivül nevelik azon nyiladékok, melyek elegendő széles­ ségben, a terjedelmes erdőket apróbb darabokra osztják és az állaboknak legfiatalabb korától fogva a benövéstől tisztán tartatnak, mert ezek szélein a fák földig ágasak, zömök, vastag törzsitek szoktak lenni, s a szél­ vészeknek ép oly hathatósan ellontállanak, mint magas hegygerinceken és igen ritkás záratban növő fái az ős erdőknek. b) S o r v a s z t ó s z e l e k alatt értjük azon folytonos légvonatot, melynek a nö­ vények a tenger partokon síkságokon, hegyóleken és hegycsúcsokon vannak kitéve; ezek nemcsak a talaj kiszáradására, hanem közvetlen a fákra is kedvezőtlen befolyással vannak, a mit bizonyít azon tény, hogy a tengerpartokon gyakran oly kiima Alatt is, mely az illető fáknak kulönbeu megfelelne, erdőket nem talá­ lunk. Az Északi-tenger némely szigetei, hol földemelkedések a szeleknek gátat nem vetnek, erdőtlenek. Az atlanti tenger partjain nem kezdődnek közvetlen erdőségek, hanem bizonyos távolságban fellépnek elő­ ször is a cserjék, melyek közé távolabb egy-egy harmad­ rendű fa is elegyedik és csak fokozatosan emelkedik a fák magassága, mig az a couíinens belsejében lévő erdők magasságát megközelíti. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) —. 11. Hegyéi eken és szabadon 'álló hegyormokon igen gyakran nem az évi közép bőmérséknek a tenger feletti magasságból eredő csökkenéséből, hanem a folytonos sorvasztó szelek hatásából magyarázható meg a fák eltörpülése. Igen gyakran erdőszéleken csak azért nem sikerül az etvényezés, mert a folytonos léghuzam mind a talajra, mind a fiatal növényekre kártékonyán hat. Az ily szeleknek kitett oldalukon, tengerek köze­ lében ép oly ágtalanok a fák, mint havasok felé forditott oldalukon az erdőtenyészet határán. Mindezekből világosan kitűnik a sorvasztó szeleknek jelentékeny ha­ tása. Ezek ellen az erdőgazda következő intézkedések által védheti magát: Az erdő letárolásánál, a szélnek kitett oldalon egy alkalmas szélességű pásztát hagy meg az’u. n. s z é 1v éd e t, hogy mögötte az ertvényezés sikerüljön. Ha ezen szőlvéd lombfából áll, akkor leghelyesebben sarjerdö képen kezeltetik, hogy annál sürühb legyen, és keskeny pásztákhan taroltatik le ; ha pedig más gazdasági tekinte­ tekből szálerdőképTkezolni [czélszerübb 'vagy 'tűlevelű fákból á ll: akkor korai és gyakori áterdőlés által a fák megerősítéséről gondoskodunk, s a''felújítás szállalás által történik. A vágásvitelnek a sorvasztó szeleknek kitett erdő­ részekben pl. nagy magaslatokon, terjedelmes síkságo­ kon, tengerpartokon, keskeny pásztákban kell történni, melyek hossziránya az uralkodó léghuzamot függélyesen keresztezi. — Kúpokat oly vágási alak által ujitunk fel, milyen^az erdő tenyésztő^, által a szélvészek ellen is alkalmaztatik; de oly fanemeknél, melyek szállalásra ki­ tünően alkalmasok, a szállaló üzemet alkalmazzuk. Igen helyesen tesszük azt is ha lombfákat tűlevelűekkel ve© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) —. 12. -. gyitiink, mely utóbbiak a léghuzamot, minden évszak­ ban akadályozzák. Ily helyeken a'vétés nem szokott sikerre vezetni, a hol tehát az ertvényezés szükséges, azt ültetéssel, még pedig, ha lehet nagyobb csemetékkel eszközöljük.. II. Talaj. 1. A talaj nedvességének szélsőségei. a) A t ú l s á g o s n e d v e s s é g a talajban e r e d h e t fo r r á s o k á l t a l , f e n é k v í z á l ­ t a l , i d ő n k é n t i e l á r a s z t á s á l t a l folyamok szom­ szédságában, végre oly d o mb o r - és t a l a j v i s z o ­ n y o k által, m e l y e k a csapadékok l e fo l y á ­ sát , i l l e t ő l e g 1e sz i v á r g á s á t m e g g á t o l j á k . A túlságos talajnedvesség káros hatása á ll: a mag csirádzásának meggátlásában, sőt elárasztásoknál fiatal növények kiölésében, továbbá a fák gyökereinek megfulasztásában, moly a fák kiveszését, vagy ha kisebb mérvű, akkor .bélkorhadást von maga után, s a fák törékenységét okozza. E hatás az élonynek a gyökerektől való elzárásá­ ból, a betegség-gombáknak való kedvezésből, a talaj nedvnek humuszsavanyok által való megrontásából és vasóleg sók képzéséből kimagyarázható. Mindezek némely fanemnek oly talajon való tenyésztését lehetetlenné te­ szik ; ellenben kiállják a nedves talajt az éger, a fűz­ és nyár-fajok. A túlságos nedvesség okozta károk elhárítására alkalmas eszközök a lecsapolás vagy a víznek leveze­ tése, töltések felállítása folyamok partjain, folyamok és patakok medrének lemélyesztése és szabályozása; de ez © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) -. 18. —. utóbbiak rendesen csak több szomszédos birtokos bele­ egyezése és együtt működése által lehetségesek és így kivitelük törvényeket feltételez; gyakrabban kényte­ lenek vagyunk e bajokat csak gazdálkodás által szoritni tűrhető mértékre, t. i. hogy ily helyeken csak a nagyobb fokú talajnedvességet kiálló fanemeket telepitünk és tar­ tunk fenn, és legfeljebb még a víznek levezetését eszkö­ zöljük, de okkor nem szabad megfeledkeznünk azon szomszédos területekről sem, hol a fenókvíz leszállítása káros befolyással lehetne. b) A talaj vízszegénysége többnyim a fekvéstől, hajlás-szögtől, kitettségtől és más oly körülményektől függ, melyeket megváltoztatni, az erdőgazdának nem áll hatalmában. Amennyiben ezen szárazságot az emlitett viszonyokon kivül még a nap heve és a szelek okozzák, annyiban csökkentésének módjairól már az előbbiekben szólottunk. Még hátra volna megomliteni a talaj vizezését, mely az erdőgazda­ ságban még nincs divatban; de tagadhatlan, hogy oly helyeken, hol források és csermelyek kevés költséggel hegyoldalak mentében kisebb csatornákban lehető cse­ kély eséssel elvezethetők volnának, ott a fanövekvés fokozása által ezen teljesített munka, még mostani ér­ tékesítési viszonyok mellett is, kamatos-kamatjaival meg­ téríthetné magát. 2. A talaj mozgékonysága és a lavinák. a) A t a l a j le m o s a t á s a eső- és hó v í z á l t a l . Ha a talaj meredeksége bizonyos fokot elér az csak a növénytakaró védelme alatt tarthatja fel magát. A meredekségnek ezen maximuma kisebb, ha az azt tartó szikla rétegei, az oldal hajlásával egyenközüek. Nagyobb meredekséget eltűr a talaj, ha az annak alapját képező © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(23) —. 14. -. szikla rétegei a talaj liajlására függélyesek vagy álta­ lában, avval ellenkező irányúak. Állandóbbá teszik a talajt az azt átszövő gyökerek, kivált mély gyökérzetű fák, melyek szikla repedékekbe vagy a rétegek között kapaszkodtak meg. Igen kitűnő takarót képez a tömött pázsit, mely földalatti, összekúszált gyöktörzseivel és rojtos gyökereivel pokrócként borítja a földet, azonban a lehullott lomb és más erdei hulladékok is, mint hul­ ladékfa, ágak stb. mérséklik az eső- és hóvíz lerohanását. Leginkább visszatartóztatja a leszakadó záporok gyorsaságát az erdő lombozata, mely a talajnövények­ kel és a lehűlt lombból álló takaróval együtt, a lemo­ sás ellen, legkitűnőbb védelmet nyújt. Á földréteg lemosása ellen védelmezzük magunkat a legelőmarhák járásának betiltása által, melyek patá­ ikkal a megtelepitett növényzetet kitapodják és a laza földet száraz időben fellazítják úgy, hogy a talajrészek eső nélkül is legurulnak; — kerüljük a talaj min­ den lazítását is, és a letarolt erdőt mennél gyorsabban ujitsuk fel. Ez utóbbi tekintetben, ily helyeken, előnyös a sarjerdő-üzem; de ha a körülmények szálerdő-üzemet parancsolnak, ennél a természetes felújítás jő alkalma­ zásba, akár szállaló-, akár vető vágás által. — Ez utóbbi esetben nem szabad elmulasztani az előkészítő vágáso­ kat, és a taroló vágásokat több ízben lassanként kell eszközölni, hogy a vágásnak minden része el legyen lepve serdénnyel, midőn az anyafák letaroltatnak; ezen kívül, ha az oldalok magassága jelentékeny, jó azokat két vagy több vágásővre osztani, melyek az oldal hoszszában nyúlnak el, és midőn az egyik övön a vágással végig mentünk és azt felújítottuk, akkor kezdjük a következőnek vágását. Erdötlen helyeken a talaj lemosásának megaka dályozása csak a pázsit fentartásában, az ásásnak és a © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(24) talaj takaró minden megsértésének kerülésében áll. Ilyen fekvésű legelőkön a marhajárás időnkint betiltandó különösen laza talajon száraz időben. Hogyha oly oldalokat kell beerdősítenünk, melyek rósz gazdálkodás miatt a lemosás által tönkre tétettek, itt-ott nagy sza­ kadások képződtek és a sziklás alap előtérbe lépett: akkor legelőször a vízvágta árkokat látjuk el azokon keresztben vitt és erős tölgyfaczölöpök közé font, sö­ vényekkel, melyeket kőrakásokkal megerősítünk, bogy a mosáson lezuhanó vizet, hó olvadás és záporcsők al­ kalmával feltartóztassák, annak erejét megtörjék. Igen hasznosak az oldal mentében kis eséssel biró vizfelfogó árkok, melyek alattuk új mosások képződését megaka­ dályozzák. Ezen árkok nagy vízvágásokba vezettetnek. A beerdősitést az oldal felső felén kezdjük, hogy a sikerült ertvény már védelmet nyújthasson az oldal alsó részének; és ott is legelőször oly helyeket válasz­ tunk, melyek az ertvónyezésre kedvezőbbek ; a fekvés­ nek s talajnak leginkább megfelelő fanemeket választ­ juk és pedig az ültetést alkalmazandjuk. Ha a hely megkívánja, kezdhetjük a munkát egyes foltok megte­ lepítésével is; ezen sikerült foltokból terjeszkedhetünk a kedvezőtlenebb, talajnélküli sziklás helyekre is. Ily területeken legjobb a gomos ültetés; lombfák nál csonkükönczöket használunk. b) A t a l a j c s ú s z á s a . Ahol a talaj alapját agyag- vagy sziklaróteg képezi, mely az oldal hajlásúval egyenközü, s kivált, ha egy­ szersmind forrásos a hely, vagy általában oly hajlása van, hogy a csapadékok, nagyobb helyről a talaj alapján összegyűlnek és ott leszivárognak, ott hosszas esőzések vagy hóolvadás alkalmával, a talaj alsó rétege elveszti állandóságát, összetartását és a kisebb-nagyobb vastag­ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) 16. —. ságú földtömeg lefelé, kezd csúszni, magával ragadva a netalán rajta levő állabot s csak a völgyfenék tartóz­ tatja föl. Néha így a völgyek mintegy gát által elzárat­ nak. Leggyakoribb ezen talaj csúszás a völgyek kezde­ ténél, melyek igen gyakran forrásosak is szoktak lenni; de oly hegy lábaknál is, hol a nagy magasságban össze­ halmozódott talaj anyagnak rétegét az alatta folyó pa­ tak vagy folyam addig mossa, mig sulyegyénét, kivált esőzések vagy hóolvadások alkalmával, elveszti. A földcsúszást megakadályozhatjuk ily helyeken ásatások kerülése által, továbbá az ezen talaj rétegeket nedvesítő hó- és esővíznek elvezetése és felfogása á lta l; ezen kivül mély gyökérzetű fanemek telepítése és fentartása által, és végtére az által, hogy az állabot sarjcrdö-üzemben, vagy ha tűlevelű, legalább rövid fordá­ ban kezeljük, mivel a nagy fák terhe a veszélyt növeli. c) A l a v i n á k . Ezek alatt a földcsúszáshoz hasonló tüneményt ér­ tünk, csakhogy itt a nagyon felhalmozódott hó jön moz­ gásba. A lavinák gyakoriak az erdőtenyészet felső ha­ tárán, hol a hosszú tél alatt és az igen gyakori hófú­ vások által a hó, meredek és teknőszerű völgyekben, igen gyakran több ölnyire felhalmozódik és különben is sima alapja a tavasszal beállott hóolvadás miatt sikamlóssá tétetvén az egész nagy tömeg megmozdul, haladása mind gyorsabb lesz, — a maga előtt talált hótömegeket össze­ gyúrja és magával ragadja, s végre roppant gyorsaságot érvén el, az alatta levő erdőt feltartózhatlanul össze­ rontja és földdel egyenlővé teszi. A lavinák meggátlására kitűnő szolgálatot tesznek az erdőtenyészet határán nagy területeket boritó lieuyefenyó sűrűségek, melyek a lavinák negindulását aka­ dályoztatják, mert az egyszer megindult lavinát semmi © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) 17. —. sem képes feltartóztatni. Tokát a henyeperesznye Őrét enn kell tartani; azon kívül a legfelső erdő-ővet szállaló ^üzemben kezelni és magas tuskókat kagyni; az el vénült fát oldalkosszákan ledönteni és ott kagyni, mert ezen véderdők nem financiális szempontból, kanéin az alattuk lévő erdők védése végett tartatnak fenn. . d) A f u t ó k o m o k. A futó kontóknak és fajainak, mint tengerparti és szárazföldi futó homoknak fogalmával és tulajdonságai­ val a talajtan ismertet meg. Itt elegendő kangsulyozni, hogy avval, a szél által való “tovább hajtása által, ter­ mékeny területek elborittathatnak, s a baj mindig to­ vább ('s tovább terjedhet, úgy hogy terjedelmes vidékek elpusztittatkatnak általa. Ha a futó homok hosszas ideig nyugalomban van, azt a természet is megköti alkalmas növények megtelepitésóvel. Azon először is moszatok és zuzmók telepednek le s egyidejűleg és későbbre kü­ lönböző pázsitfélék, melyek közül gyöktörzseik által so­ kan különösen alkalmasok összefonódott, pokróczszerü szövetet képezni a homok felszínén s így azt megkötni; de ezeken kivit! más családokhoz tartozó számos nö­ vényfaj kedveli még a homokot. Legállandóbban van megkötve az akkor, ka erdő borítja, melynek nemcsak törzsei, ágai és lombozata tö­ rik meg a szélnek erejét, hanem a lehulló lomb és más hulladékok is oly takarót képeznek, mely a szél hatal­ mával dacolni képQS. Legalkalmasabbak erre a tűleve­ lűek, s ezek közt a közperesznye, szurkos peresznye (pinus pinaster); a lombosok közt, az ákácz, fekete és ka­ nadai nyár, bálványfa stb., melyek a kiimának és a talaj nedvesség! fokának minősége szerint alkalmazhatók. Természetes, hogy itt a már megkötött homoknak sza2 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(27) 18. —. baddá tételét kell minden áron megakadályozni; tehát a befüvesedett helyeken a talajnak minden megsértése ásás által, épúgy a marba legeltetése száraz időben megtiltandó. Szekérútak lehető legkisebb számra szoritandók, netalán vízmosás vagy szekérútak által képző­ dött vágásuk kiegyengetése által elvonjuk az alkalmat, hogy a szél ilyen helyeken a vájást megkezdhesse és végre helyes erdőgazdaság által gondoskodunk arról, hogy a talaj sokáig födetlen ne maradjon. Erre nézve az erdőfelújításnak alkalmas módjait az „Erdőtenyész­ tés" tanitja meg. Az erdőgazdának nemcsak azon veszélyeket kell ismernie, melyeknek a termékeny területeket a futóho­ mok szabaddá tétele kiteszi, hanem azon néha alig meg­ győzhető nehézségeket, nagy munkát és költséget is, melyekkel a futóhomok megkötése és beerdősitése jár. — Ezeket tanitja az erdőtenyésztéstan, hol a futóho­ moknak pázsitdarabok és fenyögalyakkal való taka­ rása, a szeleknek és homoknak sövények által való fel­ fogása, alkalmas pázsitféle növények megtelepítése és végre az értésnek, ilyen helyt legalkalmazhatóbb módjai ismertetve vannak.. III. A fák betegségei. Betegség alatt értjük, az organismusban létrejött azon rendellenes állapotokat, melyek a szerves lény szabatos táplálkozását és kifejlődését s más életműkö­ déseit akadályozzák, s végre halálát is okozhatják. E betegségeknek ökai a fáknál, a talajnak kedve­ zőtlen viszonyai, tokintettel az illető fanemre; akár az által, hogy valamely fanem meg nem felelő talajra te­ lepíttetett, — akár pedig az áltál, hogy a fanemnek az állab fiatal korában megfelelő talaj, rósz gazdálkodás által, elsoványodott, elszegányedett; — továbbá lehet© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(28) —. 19. —. nek a betegségek okai klimai viszontagságok, physikai káros befolyások, rovarok s más állatok, tűz vagy bármi egyéb által okozott sérelmek és bántalmak. Mennél nagyobb ezeknek száma, annál inkább el­ terjed az állabokban a betegség, míg végre veszélyessé is leket. Egyes gyengélkedő fák mindig vannak az állabok­ ban, mert a létért való küzdelem, mely annál nagyobb, mennél gyorsabb növekvésben van az állab, folytono­ san sok egyednek elnyomását, elgyengülését okozza; ezen kivül különböző esélyek az uralkodó egyedek közül is megtámadnak egyet-egyet; a baj azonban csak akkor érdemel kiváló figyelmet, hogyha általánossá lesz a be­ tegeskedés a főállabban. *) Azon egyes betegségek, melyeket az „Erdővédelemta n b a^ megemlíteni szokás a következők : 1) A n a p s z u r á s v a g y b é j a s z á l y (Sonn e n s t i c h , S o n n e n b r a n d ) alatt értjük, midőn vé­ konyabb béju fák törzse, a napnak leginkább kitett ol­ dalon száraz foltokat kap, bol a héj és alatta a cambium elhal; előbbi felpattogzik és később lehűl]. A száraz folt körül épen maradott részek ajakszerü kidudorodást ké­ peznek. Ennek úgy működhetünk ellene, ha nem ültetünk ágtalan, sugár, — hanem inkább lombja által védett törzsű, ültönezöket; — ha az ertvénysorokat, lapályos helyeken északkeletről délnyugati irányban visszük, s végre hogy ha magas törzsű és vékony héjú állabok záratát délnyugati oldalon meg nem szakítjuk, vagy ál­ talában felettébb meg nem ritkítjuk azokat. *) Az u. n. f í í á l l a b o t az uralkodó fák, a m e l l é k á l l a b o t pedig az elnyomott fák képezik.. 2* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(29) 20 2) R á k (Krebs). Bármiféle sértések-, de külö­ nösen fagyrepedéseknél némelykor a beforradás gátolja van. A seb mindig levedzik és belőle ganéjlószerü barna folyadék szivárog. A rothadás a seb szélein küzd a beforradással, a fekete sebek széleit szabálytalan kidudorodások veszik körül. Hogy mi akadályozza a beforradást, az még álta­ lában tisztába hozva nincs; de annyi áll, hogy a legkülön­ bözőbb gombák lépnek itt fel. Majd bizonyosnak vehető fel azonban, hogy a rákot különböző gombák idézik elő, melyek betolakodásának a bármikép előállt sebek ked­ veznek. A kertészek a rákot úgy gyógyítják, hogy a sebet mind szélein, mind pedig a fenekén elevenig kivágják s azután oltóviaszszal bekenik. Ez által valószinüleg a rothadást okozó gombákat távolitják el s a sebet azok spóráitól a viaszszal védelmezik. 3) N e d v t o r l ó d á s ^ ( S a f t f t i 11 e). Hogyha a fák túlságosan megnyesetnek. vagy hernyók által lekopasztatnak, — sőt nedves helyeken e nélkül is, — beáll némely fanemnél azon eset, hogy nedveit elég gyorsan feldol­ gozni nem tudván, azok (talán itt is mikroskopikus gombák befolyása alatt) részben erjedésbe mennek át. A fa legkülsőbb évgyűrűiben kék foltok támadnak, mit gyakran a halál követ. Amely állabokban ezen betegség, hernyórágás által beállott, azok, ha letaroltatnak, tartós épületfát nem adnak; mert a ledöntött fák nemsokára korhadásnak indulnak. Ezen betegség ellen csak azon esetben tehetünk valamit, ha azt az igen nedves termőhely okozza; — ez esetben t. i. a fenékvizet lejebb szállíthatjuk vagy nedvességet kedvelő fanemeket telepítünk e helyre. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(30) —. 21. —. 4) A s z k ó r. Ez alatt azon betegséget értjük, mi­ dőn a fa különböző okok miatt, kezd íelülről lefelé el­ halni. Legelőször a csúcs szokott elszáradni és .ha a fa alsó része még sokáig életben marad, akkor csúcsaszály­ nak neveztetik. Az aszkórnak okai : elnyomatás, a talaj kiszára­ dása, nagy mérvű ritkitás, hirtelen nagy mértékben való vigályitás; — de ezen kiviil erőszakos megsértések, r ovarpusztitás, szél által való kimozgatás stb. Ezen okok közül sokat nem vagyunk képesek el­ hárítani, de némelyeket kikerülhetünk jó gazdálkodás áltál. Óvakodni kell a túlságos vigályitástól, a törzsek­ nek előkészület nélkül való kitevésétől a napfénynek, az álomszedéstől sovány és verőfényes helyeken stb. Leginkább a csúcsaszály betegségébe esnek a ha­ gyásfák, épúgy elvénült tölgyesek, melyeket sokáig életben tarthatunk, ha a nagy fák alá árnytürő fane­ met telepitünk. Kerülni kell végre a lecsapolásokat is, hol ez által nagyobb területek, a netán szükséges fenékviztől, megfosztatuának. 5) l l e v o s e d é s . Hogyha a fa belülről kifelé kor­ hadni kezd, ezt bólrevesedésnek vagy bélkorhadásnak nevezzük, megkülönböztetvén ezt azon esettől, midőn a fába a korhadás valamely sebhelyen pl. fagy repedésnél vagy letört ág helyén hatol be. Színére nézve megkülönböztetnek vörös- és fehér revesedóst. A vörös revesedés nagyon gyakori a fenyők­ nél, különösen a lúczfenyőnél. Itt leggyakrabban nedves és televónydús talajon szokott fellépni, de a bükknél is gyakran fordúl elő ; fehér revesedés a lágy lombfák-, bükk- és juharoknál gyakori. Á revesedés rendesen az öregség következménye, de gyakran külső megsértéseknél is előáll; általában © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(31) —. 22. —. bizonyos gombák föllépése kiséri, mélyeknek miceliuma a reves fát minden irányban átszövi. Majdnem bizonyos, bogy ezek a gombák, ha nem is előidézői, hanem min­ den esetre, gyorsítói a korhadás menetének, mely ezek nélkül, a fa belsejébe, aligha behatolhatna. Némely esetben úgy akadályozhatjuk inog, hogy a revesedés egész állabokra ki ne terjedjen, ha a termő­ helynek megfelelő fanemet választunk és a túlságos nedvességet lecsapoljuk. 6) É r e t l e n f a p a l á s t . Némely évben a tenyé­ szeti évad vagy késői vagy korai fagyok által annyira megró vidittetik, hogy a fának, ezen évben képződött pa­ lástja nem fásul meg annyira, hogy a téli hidegnek cllentállhasson. Ha tehát az évgyűrűnek legkülsőbb rétegét a tél beállta készületlenül találja, akkor ezen rétég épügy elfagy, mint tavaszszal a fiatal hajtás, — és a jövő tenyészévad kezdetén a helyett hogy az új sejtképzödés megindulna, a cambium rothadásba megy és az egész fa elhal. Ha ez a baj kisebb mértékben lép fel úgy, hogy a fapalást egyes részeire szorítkozik, akkor ma­ gához tér a f a ; az épen maradt részek kiterjednek a megrontottak között, s mégis többé-kevésbé teljes fapa­ lást képződik a megrongált fölött. Azonban az összefüg­ gés az ezután képződött és a régibb fa között már nem oly tökéletes és gyakran ily helyeken korhadás kezdő­ dik meg; — ez a keresztül fűrészelt törzsön, félhold' alakú foltokat képez. Néha a részleges megfagyás kö­ vetkeztében képződött forradások az egész törzset eléktelenitik. A mint ezen betegség okai nem függneg tőlünk : úgy a következményeket sem táríthatjuk el. 7) A b e t e g s é g e k kö z é s o r o z z á k n é m e . l y e k a r e p e d é s e k e t is, melyek lehetnek radiál irányúak, ha egy-egy nagyobb bélsugárt követnek és © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(32) terjedhetnek belülről kifelé vagy, kívülről befelé. Első­ ket az egyenetlen növekedés, utóbbiakat többnyire a téli fagy okozza. H éj á s n á k nevezzük a repedést akkor, hogyha az évgyűrű irányát követi; ez úgyáll elő, hogyha egy nagyon elnyomott fa felszabaditás által uralkodóvá lesz és egyszerre sokkal gyorsabb növekvésnek indul, de még gyakrabban az éretlen fapalást (lásd 6. pont) következménye lehet, mely fapalásttól a szomszéd réteg­ nek cl vállasa a törzsnek szél által való ingadoztatása folytán származik. 8) A g o m b á k igen számos betegséget oko nak, melyek még eddig mindnyájan nincsenek tanul­ mányozva ; de az eddig ismerteknek is bővebb leirása igen sok időt venne igénybe, anélkül hogy gyakorlati hasznot meríthetnénk belőle, s így az erdővédelemtan keretén kivül esik. Mcgcmlitjük a leveleken szemlélhető azon gyakori jelenségeket, melyeket r o z s d a , ü s z ö g és más nevek alatt ismer a nép; továbbá a jegenyefenyőu, tölgyeken s más lombfákon, gyakori g o l y v a s z e r ű k i n ö v é s e k é t , melyek fiatal törzseken ököl vagy fsj nagyságot, véneken hordó nagyságot elérnek, s azon küzdem folytán jöunek létre, melyet a cambium réteg sejtjei, a közöttök élő gomba miceliumával, évti­ zedeken át folytatnak. Ezen golyvás kinövést a jegenye­ fenyőnél ugyanzon gomba okozza, a minek következmé­ nye a b á b a s e p r ő (Hexenbesen) is. J e g y z é s : Minthogy a gombák növények, e pont tárgyalásának inkább a következő rózsben lett volna helye; de minthogy részletezésbe úgy sem bocsátkozha­ tunk, czélszerübbnck tartottuk a bántalmak ezen neméről itt emlékezni meg.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(33) II-IK RÉSZ. Védelem káros növények ellen. Azon növényeket, melyek ellen az erdögazdánalt küzdeni kell, károm csoportba sorozhatjuk, ugyanis: 1) t u l a j d o n k é p e n i e r d e i g y o m o k , 2) n a g y o b b c s e r j é k és 3) f á k c s o p o r t j á b a . 1. Tulajdonképeni erdei gyomok. Az erdei gyomok alatt értjük mindazokat, melyek fás törzszsel nem bírnak vagy ha igen akkor egy-köt lábnál magasabbra nem emelkednek, amidőn törpe vagy talaj cserjéknek neveztetnek. Ide tartoznak nedves tala­ jon: a t ő z e g m o h o k (különösen a Sphagnum fajai, s á s ok, k á k a , p a l k a v a c c i n i u m u l i g i n o s u m és o c c i c o c c o s ; üde talajon: az e p i l o b i u m , rubus, u r t i c a , v i c i a , száraz talajon: az e r i c a fajok, v a c c i n i u m m y r t i l l u s é s v i t i s idac, a, s p a r t i u m f a j o k , g e n i s t a s mások. Ezek vagy a roszszul záródott állab alatt telepednek le, vagy csak az állab le­ tárolása után lepik el a vágásokat és többnyire az erdőszéleken tartják fenn magukat; magvaikat a vágásokba vagy a szél vagy pedig a madarak hordják el, melyek­ nek ganéjában csirképes magvakat lehet találni; a vá­ gásoknak televénydús talaján buján tenyésznek, de nemsokára a vágásokat elfoglaló, leggyakoribb gyomokat mások Váltják fej ; a málna és epilobium között pl. a f e k e t e - és f ü r t ö s bo d z a , k ö k é n y , g a l a g o n y a és má s c s e r j é k , s ezek között f ü v e k ; kedvezőbb körühnények közt: n y í r , n y á r és k e c s k e f ű z ' ; ké" © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(34) —. 25. —. sőbb nemesebb fanemek jelennek meg, melyek idővel nemcsak a tulajdonképeni gyomokon hanem a cserjék- és lágyfákon is gyözelmeskednek és azokat túlszárnyalják. De a beerdősülésnek ezen menetét csak ritka eset­ ben hagyhatja az erdész a természetre, mert az csak na­ gyon hosszú idő alatt, s akkor is helyenkiut nem fejlő­ dik czéljáDak megfelelőleg. Azért e folyamatot szabá­ lyozni és siettetni kell. A gyomok általában az által ártanak, hogy, 1) az erdei fák magvait, ha nagy mennyiségben vannak je­ len, a talajhoz jutni, s így csírázni nem engedik és a természetes felujitást akadályozák; 2) elveszik a világos­ ságot az apró csemetéktől, mi által a fényigényeseknek és a lassan növöknek ártanak; 3) igénybe veszik a ta­ lajtáplálók nagy részét, megfosztják ettől a facsemetéket és’gyakran sűrű takarót képezve a talaj felszínén, kisebb légköri csapadékokat egészen felfognak és a köztök lévő fanövényektöl visszatartanak, végre: 4) a hó által le­ nyomatván, lenyomják a köztük levő magonczokat és ültönczöket is, fogva tartván elhalt törzseikkel és leve­ leikkel azokat a hó elmenetele után is. Óvás . Legfőbb gazdálkodási elv, moly az ártalmas gyomok ellen védelmezhet: az állaboknak jó zárlata, mert a világosság felfogása és évenkint nagy mennyi­ ségű lombnak hullása, nemcsak korlátok közt tartani képes a gyomnövőnyzetet, hanem annak elterjedését tö­ kéletesen meg is akadályoztatja. Ennek következtében a jobban kezelt állabök letárolása után sem szaporodhat­ nak el oly gyorsan, mint a meggyérült, kiszállalt, általá­ ban jó záraiban nem tartott állaboknál, hol ha nem is födik már letárolás előtt sűrűn a talajt, de ez utóbbi részint lappangó gyökereik és gyöktörzseik által, részint magvaik által, már annyira cl van árasztva, hogy az erdő levágása után minden pontot elfoglalnak. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(35) —. 26. Némely'gyomot, pl. a füvet vigályosabb lombfaállabokban, némileg a legeltetés által korlátozni lehet. A felújítás neme és megválasztása is eszközül szol­ gálhat a gyomok elleni védelemnél. Jól vezetett termé­ szetes felújítás, legkevésbé van alá vetve a kérdéses bajnak, könnyen belátható okokból; mesterséges fel­ újításnál vagy védállab nevelése vagy pedig meghagyott árnyalófák fenntartása használ valamit; de leginkább óv a gyomoktól a gabna vagy a kapásnövények előleges vagy köztes művelése és magasabb esemeték ültetése. I r t á s . Itt semmi különös eljárást nem ismertet­ hetünk, mi ne lenne az erdőtenyésztéstanban előadva. Ilyenek: a gyomok kivágása, kitépése, kikapálása és kapásnövőnyek által való kiirtása, valamint leőgotése is. Egyes, közönséges gyomok sajátságait és az ellenük­ ben alkalmazható rendszabályokat azonban a követke­ zőkben foglalhatunk össze : a) A t ő z e g m o h a. így nevezzük azon mohafaj kát, melyek a Sphagnum nénihez tartoznak és nedves kiimát kivánnak. Nálunk csak magasabb hegységekben fordulnak elő; 10., sőt 30 cm. vastagságú pokróczczal vonják be a talajt és mindenféle nedves csapadékot valamint a talaj vizét is mohón magukba felszivják s különösen vizenyős helyeket lepnek el ; elhalt felső rétegük felett folytonosan új emelkedik, mig jelentékeny tőzegréteg keletkezik; tény az, hogy meszes talajon soha sem te­ lepednek le, és —- Senft szerint — legelőször mindig le­ dőlt fákat, tuskókat, ágakat és általában korhadásnak indult hulladékfa maradványokat lepnek meg, onnan las­ sanként tovább terjedve. — Még az állóvíz felületét is elfoglalják, annak partjairól lassanként befelé nőve. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(36) —. 27. —. Ezen buja és a vizet szivacsként felfogó és meg­ tartó vegetatio a fanövényzetet kizárja. Amennyiben az értésnek nagy akadálya, erdőgazdasági szempontból gyomnak tekintetik. Nedves kiima alatt még oldalos helyen is megte­ lepedik, ahol az erdő levágatott; de az erdő belsejében soha sem ; legjobb óvszer tehát ellene az erdőknek jó zárata és gyors felújítása különösen fenyőfajokkal. Ha ily tőzeges helyet kell beerdősíteni, az elláposodott helynek lecsapolása a tőzeg lehordása és nagyobb csemetékkel való beültetése célhoz vezet.. b) A fű. Ide számítunk minden pázsitféle növény melyek ritkás lombfaállabokban rendesen gyérebben v. sűrűbben megtelepedni szoktak. Régi vágásokat, hol már a visszamaradt korhadó fadarabok, lomb és más erdei hulladékok elfogytak, a málnát, szedret, epilobiumot stb. elébb-utóbb, többé-kevésbó sűrű pázsit takaró váltja fel. Ez a fiatal csemeték legnagyobb ellensége, mert sűrűségénél, összeszövődött gyöktörzseinél és jelen­ tékeny magasságánál fogva, minden ártalmas hatásokat, melyeket a gyomokról általában említettünk, a legna­ gyobb mérvben érezteti az erdei növényzettel. Ó v á s e l l e n e a jó zárat, az erdei alomnak vé­ dése, marhalegeltetés és a vágásoknak lehető gyorsfelújítása. Fiatal tűlevelű serdényekben, melyet a marha füjelcnlétében nem bánt, ajálják némelyek a jó felvi­ gyázat mellett kivitt legeltetést, kivéve a nagyon laza homoktalajt, vagy meredek, görgeteges oldalokat, külö­ nösen mészsziklálton, hol a legeltetés több kárt tenne mint hasznot. A füvek vigyázatos kisarlózása is szükséges az ül­ tetvényekben vagy foltvetényekben, de gyökeresebb irtó­ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Felhatalmaztatik azonban a földmívelés­ ügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőke­ vagyont is igénybe vehesse a következő célokra:

idézett munkája az ily csemeték ültetéséről ezeket mondja: „Az iskolázott csemeték gyökerét a kiszedésnél meg kell metszegetni, mert sok gyökeret megzúz az ásó, s az

alanti fanemek szerint 100 tömör köblábfát tartalmazó normál ölekben egy 6' széles, 6' magas és 4' mély űr ölnek felel meg.. csopor­ tokban és

véve szemle alá, a magam részéről is csatlakozom Lovassy úrnak kifejezett ama nézeté­ hez, hogy a sokak által használt ö 1y íi d e d s ó l y o m ma­ gyar faji neve e

A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsányos tölgyből állanak, mely 60 éves fordában nevelve, keresett épületfát és jó tüzelő fát szolgáltat.. A fatermés

Ezután az állomány termőhelyi jóságának és korának megfelelő táb­ lázatban felkeressük a mintatörzs fatömegét abban a függőleges rovatban, amely megfelel a

Meg kell jegyeznünk, —- a mi egyébiránt nagyon természetes — hogy ezek a százalékok korántsem jelzik azt az elegyarányt, a melylyel az egyes fanemek majdan az ismét vágás

Ellenben azon délkeleti növények közül, melyek a Duna folyását követve érik el hazánkat, számos megreked a Dunának Vaskapu és Baziás közt elnyúló szorúlatában, melyek