Vegyes rendelkezések

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 36-41)

HATÁROZATOT : A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és

III. Vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2008. november 30. napjáig érvényes. Az Engedély Érvényességi Ideje az Engedélyes kérelmére egy alkalommal legfeljebb két évvel hosszabbítható meg.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. szeptember 30. napján kelt beadványában létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatal-hoz az I. számú mellékletben leírt erõmû megvalósítására.

A Hivatal 2005. október 25-én kelt levelében az Engedélyest hiánypótlásra szólította fel, melyet Engedélyes 2005. no-vember 10-én teljesített.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott enge-délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. Az Engedélyesnek a Hivatal 95/2005. számon 2005. április 5-én kiadta a tüzelõanyag választási enge-délyt, s rendelkezik a II. számú mellékletben felsorolt hatósági engedélyekkel.

A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét a liberalizált gázpiac mûködését szabályozó hazai és európai uniós jogszabá-lyok betartására.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1)b) pontjában, valamint a Vhr. 42. §-ában foglalt rendelkezések alapján a Vhr 33. § (2), bekezdésében foglaltak alapján adta ki.

A VET 9. § (4)c)bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az állam-igazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

A határozat közzététele a VET 9. § (6) bekezdésében és a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó sza-bályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2005. december 6.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1943/1/2005 Ügyintézõ: Horváth Károly

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu Határozat száma: 377/2005.

Tárgy:Befolyásszerzés jóváhagyása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. (továbbiakban: VET) 10. §l)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal aDUNAFERR Dunai Vasmû Részvénytársaság(2400 Dunaújváros Vasmû tér 1–3.; Cg: 07-10-001049; a továbbiakban: Kérelmezõ) kérelménekhelyt ad és jóváhagyja, hogy a Kérelmezõ az EMA POWER Kft.-ben (2400 Du-naújváros Vasmû tér 1–3.; továbbiakban: Engedélyes) közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen.

A Kérelmezõ a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat be-fizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A Kérelmezõ 2005. november 16-án kelt beadványában a Hivatal jóváhagyását kérte ahhoz, hogy az Engedélyesben közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 103.§ (3) bekezdése szerint bármely engedélyes vállalkozásban történõ jelentõs befolyás, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás szerzéséhez a Hivatal jó-váhagyó határozata szükséges.

A tranzakció során a DUNAFERR Rt. megvásárolja az EPIC ENERGY HUNGARY B. V-tõl az EPIC ENERGY HUNGARY B. V-nek az EMA-POWER Kft-ben meglévõ teljes üzletrészét, amely a társaság üzletrészeinek 50%-át je-lenti. A tranzakció teljesítését követõen a DUNAFERR Rt. az EMA-POWER Kft. üzletrészeinek 99,99%-ával fog ren-delkezni, amely számokban kifejezve a társaság 8 140 000 000 Ft értékû törzstõkéjébõl 8 139 000 000 Ft értékû törzsbe-tét és az erre esõ üzletrész tulajdonjogát jelenti. Az 1 000 000 Ft értékû üzletrész tulajdonosa a TRANSELEKTRO Kereskedelmi Részvénytársaság.

A tranzakció elõzménye az volt, hogy a megvásárlásra kerülõ üzletrész a mostani tranzakció eladójának jogelõdje a TENNECO ENERGY HUNGARY B.V. a DUNAFERR Rt-tõl vásárolta meg 1996. október 4-én. 1998. január 8-án az EMA POWER Kft-ben tõkeemelés történt, s ennek eredményeként alakult ki a tranzakció tárgyát képezõ üzletrész mai névértéke. A tõkeemelés a DUNAFERR Rt. és a TENNECO ENERGY HUNGARY B. V. közötti tulajdoni megoszlást nem változtatta meg, tehát az EMA POWER Kft. tranzakciót megelõzõ tulajdonosi szerkezet 1996. október 4-étõl kez-dõdõen változatlan.

Lényegében tehát a DUNAFERR Rt. visszavásárolja a korábbi vevõ, a TENNECO ENERGY HUNGARY B.V. jog-utódjától a DUNAFERR Rt. által 1996-ban eladott üzletrészt.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben fog-laltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §l)pontja, valamint a Vhr. 103. § (3) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése alapján, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határoza-tainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM re ndelet 1. § 6. pontja alapján kerül sor.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1)dd)pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/.A § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel õen.

Budapest, 2005. december 14.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-766/4/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 384/2005.

Tárgy:Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása

Az ETC Hungary Kft. (1037 Budapest, Kiscelli köz 14.; továbbiakban: Engedélyes) bankgarancia pénzügyi biztosíték-ként való elfogadása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban:

Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1054 Budapest, Vigadó tér 1.) által nyújtott GUA/1271/2005 garanciaszámú – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ melléklet szerinti – bankgaranciát (fizetési összgarancia) elfogadja.

2. A bankgarancia összegét az Engedélyes kizárólag a villamos energia adásvételi szerzõdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. A bankgarancia összegének – akár részleges – felhasználása esetén a felhasználástól számított 3 banki napon belül az Engedélyes köteles a bankgarancia összeget a teljes biztosítéki összegre feltölteni. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében továbbra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési enge-délyében szereplõ rendelkezéseknek.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. november 23-án kelt beadványában kérte bankgarancia szerzõdésének pénzügyi biztosítékként történõ elfogadását. Kérelméhez mellékelte az igazolást a pénzügyi biztosítékról, illetve a hozzá tartozó felhatalmazást.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 41. § (1)–(6) bekezdései alapján az Engedélyes ügyleti biz-tosítékot köteles erre a célra elkülönített alszámlára befizetni és ott tartani. A Hivatal ezzel azonos értékû, egyéb pénz-ügyi biztosítékot is elfogadhat, ha azt elõzetesen megfelelõnek nyilvánította.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben fog-laltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)ésc)pontjai, valamint a Vhr. 41. § (1)–(6) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése alapján kerül sor.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1)dd)pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében fogla ltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. december 15.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES- 1837/05 Ügyintézõ: Petróczy Lajos

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;petroczyl@eh.gov.hu Határozat száma: 385/2005.

Tárgy:Villamosenergia-rendszer mûködésére vonatkozó Elosztói Szabályzat 4. számú módosítása ABudapesti Elektromos Mûvek Rt.,1132 Budapest, Váci út 72-74.,

azE.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.,7626 Pécs, Rákóczi út 73/B, aDél-magyarországi Áramszolgáltató Rt.,6720 Szeged, Klauzál tér 9.,

azE.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.,9022 Gyõr, Kandó Kálmán u. 11-13.

azÉszak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.,3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.

azE.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.,4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.

(a továbbiakban: Elosztói Engedélyesek) az Elosztói Szabályzat módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hi-vatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: HiHi-vatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás ke-retében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal az Elosztói Engedélyesek részére az Elosztói Szabályzatot, e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mel-léklet szerinti 4. számú módosításával együtt, 2006. június 31-ig terjedõ határozott idõtartamra jóváhagyja.

II. A Hivatal a 6/2005 számú határozat (kelt: 2005. február 10., továbbiakban: Határozat) III.2. és III.3. pontjaiban fog-lalt, az Elosztói Szabályzat módosítására elõírt teljesítési határnapot 2006. március 31-i dátumban állapítja meg. A Hatá-rozat e hatáHatá-rozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

III. Az Elosztói Engedélyesek kötelezettségei az Elosztói Szabályzatra vonatkozóan:

III.1. Az Elosztói Engedélyesek dolgozzák át a szabályzatot úgy, hogy a szabályzat feleljen meg a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002.

(VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) megváltozott rendelkezéseinek, és az átdolgozott szabályzatot 2006.

március 31-ig nyújtsák be jóváhagyásra.

III.2. Az Elosztói Engedélyesek haladéktalanul kötelesek az e határozattal jóváhagyott módosításokat is tartalmazó Elosztói Szabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapjukon hozzáfér-hetõvé tenni.

Az Elosztói Engedélyesek a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgál-tatási díjat befizették.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A Hivatal 2005. február 10-én kiadott 6/2005. számú határozatával az Elosztói Engedélyesek Elosztói Szabályzatát jóvá-hagyta. A határozat III.1. pontjában foglalt kötelezés alapján, az Elosztói Engedélyesek átdolgozták (módosították és ki-egészítették) az Elosztói Szabályzatot, s azt jóváhagyásra benyújtották a Hivatalnak 2005. december 20-án.

A Hivatal az Elosztói Szabályzat módosítását megvizsgálta és megállapította, hogy az a benyújtási határidõ betartásának kivételével megfelel a 6/2005. számú határozat III.1. pontjában foglaltaknak, ezért a módosítást, kiegészítést jóváhagyja e határozat rendelkezõ részének I. pontjában foglaltak szerint. A Hivatal ez úton is felhívja az Elosztói Engedélyesek fi-gyelmét a határidõk betartására.

A Hivatal megállapítja, hogy az Elosztói Engedélyesek a 6/2005. számú határozatának III.2. és III.3. pontjaiban elõírtak-nak nem tettek eleget, azok teljesítési határidejének módosítását kérték, tekintettel arra, hogy a módosuló Vhr-el is har-monizálni kívánják az elõírt módosításokat.

A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy az megalapozza a teljesítési határnap módosítását.

A VET és Vhr. 2005-ben történõ módosulása miatt a Hivatal e határozat III.1. pontjában elõírtak szerint az Elosztói Sza-bályzat további módosítására, átdolgozására, pontosítására kötelezte az Elosztói Engedélyeseket.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §d)pontja alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése alapján kerül sor.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1)dd)pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-1793/1/05

Ügyintézõ: Dr. Grabner Péter, Matlák Zsuzsanna Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764

E-mail: eh@eh.gov.hu;grabnerp@eh.gov.hu;matlakzs@eh.gov.hu Határozat száma: 387/2005.

Tárgy:Villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1014 Budapest, Pe-termann bíró utca 5–7; Cégjegyzékszám: 01-10-044470) engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás kereté-ben meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 36-41)