Egyéb, az Engedélyes mûködésének különös szabályai

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 56-68)

HATÁROZATOT :

I. Villamosenergia-kereskedelem feltételei 1. Fogalommeghatározások

I.19. Egyéb, az Engedélyes mûködésének különös szabályai

I.19.1. Az Engedélyes köteles a Vhr. 39. § (2) és 58. § (1) bekezdéseiben elõírt tõkekövetelményeket az Engedély Érvé-nyességi Ideje alatt fenntartani.

I.19.2 Az Engedélyes köteles a pénzügyi biztosíték, valamint a fenti tõkekövetelmények meglétérõl a Vhr. és ezen Enge-dély elõírásainak megfelelõen gondoskodni. Az EngeEnge-délyes köteles a Hivatal részére a pénzügyi biztosítékról, valamint a fenti tõkekövetelményekrõl, azok változásáról részletezõ nyilvántartást vezetni olyan módon, hogy az utólag ellenõriz-hetõ, illetve a Hivatal részére – írásban, elektronikus formában, illetve adathordozón – benyújtható legyen.

I.19.3. Amennyiben az Engedélyes megszegte az I.18. illetve I.19. pontokban foglalt rendelkezések valamelyikét, köte-les azt haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni.

I.20. Az Engedély módosítása

A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76. § alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltéte-lekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.21. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

I.21.1. A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, illetõleg a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. §-ban, valamint egyéb, a jogszabályokban meghatá-rozott jogkövetkezményeket alkalmazhat.

I.21.2. A Hivatal az Engedélyt a VET 10/A. § (1)c)ésd)pontjaiban, valamint a Vhr. 39. § (3) bekezdésében meghatáro-zott esetekben vonhatja vissza.

I.22. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása

I.22.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idõ alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kí-vül:

a)a jelen Engedélyt;

b)a Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c)a Hivatal által kiadott irányelveket;

d)minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást;

e)a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; és f) Üzletszabályzatát.

I.22.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.23.1. pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrõl szóló 281/2002. (XII. 21.) kormányrendelet korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elõírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabályok alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségálla-potra vonatkozó jogszabályi elõírást.

I.23. Értesítési rendelkezések I.23.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Elsõ Hazai Energia-portfolió NyRt.

Cím: 1052 Budapest, Váci u. 22.

Telefon: +36-30-269-8829 Telefax: +36-1-484-3000

E-mail: ehepinfo@mail.datanet.hu

I.23.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles.

Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.24. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

II. Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2005. december 19. napjától számított 10 évig érvényes.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. október 20-án kelt és a Hivatalhoz 2005. október 21. napján beérkezett beadványában villamos-energia-kereskedelemre vonatkozó mûködési Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Enge-délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 42. §, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1)f)pontjában, 59. §-ban valamint a Vhr. 34–41. §-ban és 58. §-ában foglalt rendelkezések alapján hozta meg.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz-zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet (1) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1791/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 434/2005.

Tárgy:Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság mint villamos energia kereskedõi en-gedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. §b)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Elsõ Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) üzletszabályzatát határozatlan idõtartamra jóvá-hagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található.

2. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló jogszabályok, a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével üzletszabályzatát vizsgál-ja felül, megfelelõen módosítsa, papírra nyomtatva , 3 példányban, összefûzve és bekötve, továbbá elektronikus úton

(pl. e-mail, floppy, CD) egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölõ korrektúrázott formában a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra, vagy nyilatkozzon üzletszabályzata – a hatályos jogszabályoknak és az érvényben levõ villa-mosenergia-ellátási szabályzatoknak való – megfelelõségérõl.

Az átdolgozott üzletszabályzatnak tartalmaznia kell:

– a módosítás sorszámát;

– a módosítás dátumát;

– a szövegbeli változások jelölését (az egyes változtatások alkalmával mely pontok és mivel módosultak).

3. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott módosításokat is tartalmazó üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles to-vábbá az üzletszabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzá-férhetõvé tenni.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKLÁS

A VET 15. § (1) bekezdés alapján a villamosenergia-kereskedõi engedélyt kérelmezõk kötelesek üzletszabályzatot ki-dolgozni, melynek tervezetét a VET végrehajtására kiadott 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 35. § (3) bekezdése)pontja alapján a Hivatalhoz kötelesek a mûködési engedély iránti kérelemmel egyidejûleg benyúj-tani. Az üzletszabályzatot a VET 10. §b)pontja és 15. § (3) bekezdése alapján a Hivatal hagyja jóvá.

A lefolytatott jóváhagyási eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes által elõterjesztett üzletsza-bályzat a VET-ben, valamint a Vhr.-ben elõírt követelményeknek megfelel, ezért azt jóváhagyta.

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakra, a jogszabályok jelenleg is folyamat-ban levõ módosítására és egyéb változó körülményekre, szükséges a villamosenergia-ellátási szabályzatok felülvizsgá-lata és módosítása. Ennek függvényében kerülhet sor az Engedélyes üzletszabályzatának módosítására. A Hivatal e hatá-rozat 2. pontjában kötelezte az Engedélyest, hogy üzletszabályzatát a módosuló jogszabályoknak és villamosenergia-el-látási szabályzatoknak megfelelõen egészítse ki, pontosítsa, és jóváhagyásra nyújtsa be a Hivatalnak.

Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott, érvényes üzletszabályzat nélkül engedélyköteles tevékenységet nem végez-het. A jogellenes mûködés esetén a Hivatal a VET 10/A. §-a alapján jár el.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

E határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzé-tételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII.17.) GKM rendelet 1. § 6. pontja alapján kerül sor.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1791/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 435/2005.

Tárgy:Államkötvény pénzügyi biztosítékként való elfogadása

Az Elsõ Hazai Energia-portfolió NyRt. (1052 Budapest, Váci u. 22.; továbbiakban: Engedélyes) államkötvény pénzügyi biztosítékként való elfogadása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; a to-vábbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes által a Buda-Cash Brókerház Rt.-nél (1052 Budapest, Váci u. 22.) értékpapírszámlán (érték-papír számlaszám: 67/000012) elhelyezett és zárolt államkötvényt – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellék-let szerint – pénzügyi biztosítékként elfogadja.

2. A pénzügyi biztosítékot az Engedélyes kizárólag a villamos energia adásvételi szerzõdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. A pénzügyi biztosíték – akár részleges – felhasználása esetén a felhasználástól számított 3 banki napon belül az Engedélyes köteles a pénzügyi biztosítékot a teljes biztosítéki összegre feltölteni. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében továbbra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési engedélyében szereplõ rendelkezéseknek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. október 20-án kelt beadványában kérte értékpapírszámlán (értékpapír számlaszám: 67/000012) el-helyezett és zárolt államkötvény pénzügyi biztosítékként történõ elfogadását. Kérelméhez mellékelte az igazolást a pénzügyi biztosítékról, illetve a hozzá tartozó felhatalmazást.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 41. § (1)–(6) bekezdései alapján az Engedélyes ügyleti biz-tosítékot köteles erre a célra elkülönített alszámlára befizetni és ott tartani. A Hivatal ezzel azonos értékû, egyéb pénz-ügyi biztosítékot is elfogadhat, ha azt elõzetesen megfelelõnek nyilvánította.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben fog-laltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §c)pontja, valamint a Vhr. 41. § (1)–(6) bekezdései alapján hozta meg.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

A határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1791/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 436/2005.

Tárgy: Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély

AzElsõ Hazai Energia-portfolió NyRt.(1052 Budapest, Váci u. 22.) engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljá-rás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és

az Elsõ Hazai Energia-portfolió NyRt.

(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel

villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedélyt (továbbiakban: Engedély) ad.

I. Villamos energia határon keresztül történõ szállítására irányuló tevékenység feltételei I.1. Fogalommeghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvényben (VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002.(VIII. 23.) kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alap-ján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:

a) Engedélyköteles Tevékenység:a VET 51. § (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység;

b) Érvényességi Idõ:a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõtartam, ameddig az Engedély érvényben van;

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szö-vege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja – azonosan értelmezendõ.

I.2. Villamos energia határon keresztül történõ szállításához kapcsolódó jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott köte-lezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2.1. Az Engedélyes jogosult villamos energiát a Magyar Köztársaság határain keresztül az ország területérõl ki-, illetve oda beszállítani.

A rendszerirányító a VET 33. §-ban foglalt rendelkezések alapján a villamos energia határon keresztül történõ ki-, illetve beszállítását megtagadhatja, illetve mennyiségét csökkentheti.

I.2.2. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor a jogszabályokban és a villamosener-gia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû határozatok-ban elrendelteknek megfelelõen köteles végezni.

I.3. Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

Az Engedélyes köteles a VET 13. §-a alapján más engedélyesekkel együttmûködni.

I.4. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy tevékenysége végzéséhez, valamint jogszabályokban és villamosenergia-ellá-tási szabályzatokban meghatározott feladatai – így különösen adatszolgáltavillamosenergia-ellá-tási, adatforgalmi és adatfeldolgozási felada-tai – ellátásához szükséges, megfelelõ mennyiségû és színvonalú eszköz álljon rendelkezésére, ideértve különösen az in-formációs és távközlési eszközöket.

Ezen eszközökkel való – a Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott – rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Enge-délyköteles Tevékenységét.

I.5. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek

Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia kereske-delmi tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elõírt színvonalú villamos energia ellátást és a villamos-energia-rendszer mûködését.

I.6. Egyéb jogok és kötelezettségek

Az informatikai és távközlési rendszerek mûködésének, illetve egyes határkeresztezõ tranzakcióknak a dokumentálása és követhetõsége

I.6.1. Az Engedélyesnek informatikai és távközlési rendszereinek üzembe helyezésekor, illetve üzemeltetésük alatt fo-lyamatosan rendelkeznie kell az egyes rendszerek mûködésének leírásával, mely alapján a kiindulási adatok, és a kapott végeredmények, valamint a köztük fennálló kapcsolatok azonosíthatóak és követhetõek. A rendszerek mûködését leíró dokumentumokból legalább egy példánynak az Engedélyes székhelyén kell lennie függetlenül attól, hogy hol mûködik a rendszer.

I.6.2. A rendszerek mûködését leíró dokumentumokat (valamint azok módosítását) az Engedélyes köteles a rendszer mó-dosítását vagy üzemen kívül helyezését követõ 5 évig megõrizni.

I.6.3. Az alkalmazott informatikai rendszerekbe integráltan olyan modulokat kell beépíteni, amelyek ellenõrzõ üzem-módban lehetõvé teszik egy adott tranzakció lépésrõl-lépésre történõ követését a rendszer mûködését leíró dokumentá-cióval összhangban.

I.7. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.7.1 A villamos energia határokon keresztül történõ szállítási tevékenység folyamatosságának, biztonságának és elõírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogosult ellenõrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggõ valamennyi ada-tot, nyilvántartást és dokumentumot – beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is –, jogosult ezekrõl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestõl esetenként, illetve rendszeresen – írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon szolgáltatandó – információt, adatot kérni.

I.7.2. Az Engedélyes a VET, a Vhr., a vonatkozó jogszabályok, a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása alapján kö-teles esetenként és rendszeresen a Hivatal által elõírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidõre információt, adatot szolgáltatni.

I.7.3. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információ-adási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köte-les eleget tenni.

I.8. Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése

Az Engedélyes a Vhr. 90. § (3) bekezdése alapján nem köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a jelen En-gedély tárgyát képezõ tevékenysége, azaz a villamos energia határon keresztül történõ szállítása vonatkozásában belsõ számvitelében elkülöníteni.

I.9. Az Engedély módosítása

A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76. § alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltéte-lekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.10. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

I.10.1. A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, illetõleg a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. §-ban, valamint egyéb, a jogszabályokban meghatá-rozott jogkövetkezményeket alkalmazhat.

I.10.2. A Hivatal az Engedélyt a VET 10/A. § (1)c)ésd)pontjaiban, valamint a Vhr. 39. § (3) bekezdésében meghatáro-zott esetekben vonhatja vissza.

I.11. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása

I.11.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idõ alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kí-vül:

a) a jelen Engedélyt;

b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c) a Hivatal által kiadott irányelveket;

d) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást;

e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; és f) Üzletszabályzatát.

I.11.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.12.1. pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül az Európai Parlament és a Tanács villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó háló-zati hozzáférési feltételekrõl szóló 1228/2003/EK Rendeletét (2003. június 26.), a villamos energia határon keresztül tör-ténõ szállításának szabályozásáról szóló 182/2002. (VIII.23.) Kormányrendeletet, a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrõl szóló 281/2002. (XII. 21.) kormány-rendelet korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elõírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogsza-bály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elõírást.

I.12. Értesítési rendelkezések I.12.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Elsõ Hazai Energia-portfolió NyRt.

Cím: 1052 Budapest, Váci u. 22.

Telefon: +36-30-269-8829 Telefax: +36-1-484-3000

E-mail: ehepinfo@mail.datanet.hu

I.12.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles.

Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.13. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

II. Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2005. december 19. napjától számított 10 évig érvényes.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. október 20-án kelt és a Hivatalhoz 2005. október 21. napján beérkezett beadványában villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Enge-délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 47. § (1)a)pontjában, 50. § (1) be-kezdésében, 51. § (1)j)pontjában és 64. §-ban valamint a Vhr. 34–41. §, 59. § és 74. §-aiban foglalt rendelkezések alap-ján hozta meg.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz-zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet (1) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 21.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 56-68)