Magyar Energia Hivatal közleményei

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

Magyar Energia Hivatal közleményei

Energy Capital Kft.-ben való befolyásszerzés (Hat. száma: 217/2005.) . . . . 442

Villamosenergia-rendszer kereskedelmi szabályzatának 9. számú módosítása (Hat. száma: 232/2005.) . . . . 443

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. mint rendszerirányítói mûködési engedélyes üzletszabályzata 4. sz. módosításának jóváhagyása (Hat. száma: 233/2005.) . . . . 444

Tüzelõanyag választására vonatkozó engedély (Hat. száma: 234/2005.) . . . . 446

MAVIR ZRt.-ben való befolyásszerzés (Hat. száma: 235 /2005.). . . . 448

Mûködési engedély 2. sz. módosítása (Hat. száma: 238/2005.) . . . . 450

Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 241/2005.) . . . . 451

Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 242/2005.) . . . . 452

Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély (Hat. száma: 243/2005.) . . . . 453

Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint villamos energia kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváha- gyása (Hat. száma: 244/2005.). . . . 459

Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély (Hat. száma: 245/2005.) . . . . 461

Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 298/2005.) 464 Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 299/2005.) . . . . 465

Termelõi eszközökkel való rendelkezés (Hat. száma: 307/2005) . . . . 467

Villamos energia termelõi mûködési engedély 4. számú módosítása (Hat. száma: 317/2005.). . . . 468

Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 357/2005.) . . . . 469

Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz áma: 364/2005.) . . . . 470

Villamosenergia-rendszer kereskedelmi szabályzatának 10. számú módosítása (Hat. száma: 370/2005.) . . . . 472

Erõmû létesítésére vonatkozó engedély (Hat. száma: 372/2005.) . . . . 473

Befolyásszerzés jóváhagyása (Hat. száma: 377/2005.) . . . . 477

Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 384/2005.) . . . . 478

Villamosenergia-rendszer mûködésére vonatkozó elosztói szabályzat 4. számú módosítása (Hat. száma: 385/2005.). . . . 479

Villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély (Hat. száma: 387/2005.) . . . . 481

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt. mint rendszerirányítói és -átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes megfelelési szabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 388/2005.) . . . . 489

Mûködési engedély 3. sz. módosítása (Hat. száma: 431/2005.) . . . . 491

Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély (Hat. száma: 433/2005.) . . . . 492

Elsõ Hazai Energia-portfolió Nyrt. mint villamos energia kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 434/2005.) 498 Államkötvény pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz áma: 435/2005.) . . . . 500

Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély (Hat. száma: 436/2005.) . . . . 501

Energy Capital Energiakereskedõ Kft. mint villamos energia kereskedelmi engedélyes üzletszabályzatának határozatlan idõtartamra történõ jóváhagyása (Hat. száma: 437/2005.) . . . . 504

Határkeresztezõ kapacitások 2006. évi allokációjának felülvizsgálata (Hat. száma: 438/2005.). . . . 506

Villamos energia átviteli mûködési engedély (Hat. száma: 497/2005.) . . . . 507

Villamos energia átviteli eszközökkel való rendelkezés (Hat. száma: 498/2005.) . . . . 513

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt., mint rendszerirányítói és -átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 499/2005.). . . . 514

Minisztériumi közlemény Fejlesztési támogatás odaítélése . . . . 516

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 21 168 Ft

Ára: 1242 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Magyar Energia Hivatal közleményei

Ügyszám: JG-56/4/2005 Ügyintézõ: Dr. Magyar Attila Telefon: 459-7777

Telefax: 459-7766

E-mail: eh@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu Határozat száma: 217/2005.

Tárgy:Energy Capital Kft.-ben való befolyásszerzés

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. (továbbiakban: VET) 10.§l)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Ma- gyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

A Hivatal a KORLEA INVEST AS (Szlovákia, 4011 Kassa, Jesenkého 25.; továbbiakban: Kérelmezõ) kérelménekhelyt ad és jóváhagyja, hogy a Kérelmezõ azEnergy Capital Kft-ben (1054 Budapest, Báthory út 15.) mint villamos energia kereskedelmére jogosult engedélyesben (továbbiakban: Engedélyes) közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A Kérelmezõ beadványában – melyet utóbb kiegészített – a Hivatal jóváhagyását kérte ahhoz, hogy közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen az Engedélyesben.

Az államigazgatási eljárás során – hiánypótlás keretében – a Kérelmezõ benyújtotta a Hivatalnak mindazokat az iratokat, amelyek a jóváhagyáshoz szükségesek [a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.23.) kormányrendelet 16. sz. mel- lékletében foglalt formanyomtatványon és az abban megjelölt dokumentációk benyújtásával].

A Hivatal megállapítása szerint a befolyásszerzés nem érinti hátrányosan az Engedélyes mûködését.

A Hivatal a VET 103. § (5) bekezdésében foglaltak alapján kikérte a Gazdasági Versenyhivatal véleményét, mely szerint a „GVH az irányítási jog megszerzését nem tekinti a versenyre károsnak.”

A határozat közzétételét a Hivatal a VET 9. § (4) bekezdésében, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határoza- tainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 18. pontjában foglaltak alapján rendelte el.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. augusztus 15.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(3)

Ügyszám: ES-531/9/2004

Ügyintézõ: Bakonyi Attila, Matlák Zsuzsanna Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770

E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu Határozat száma: 232/2005.

Tárgy:A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 9. számú módosítása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. §b)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7., Cég- jegyzékszám: 01-10-044470) mint rendszerirányítói engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) által 2005. augusztus 9-én benyújtott Kereskedelmi Szabályzat

I.1. Üzemzavari tartalék [III./3.3. (f)]

I.2. Rendszerirányítói menetrend-módosítás [III./4.5.1. (a) iii.]

I.3. Fogyasztói korlátozás [III./4.5.5. (b)]

I.4. A rendszerirányítóval történõ elszámolások rendje [M3]

fejezeteinek, pontjainak e határozat elválaszthatatlan részét képzõ Melléklet szerinti módosításait jóváhagyja.

II. A Hivatal a 606/2004. számú határozat (továbbiakban: Határozat) V. pontjában foglaltak szerint, ismételten kötelezi az Engedélyest, hogy 2005. december 31-ig készítsen javaslatot a rendszerszintû szolgáltatások beszerzésének, igénybe- vételének és elszámolásának szabályairól, valamint a kiegyenlítõ energia elszámolási árának számítási módszerérõl és legyen különös tekintettel arra, hogy a kiegyenlítõ energia árának ösztönöznie kell a piaci szereplõket menetrendjeik be- tartására, de az ár nem jelenthet piacra lépési korlátot a feljogosított fogyasztók számára.

III. A Hivatal a Határozat VI. pontjában foglalt, közüzemi célra lekötött, de a közüzemi nagykereskedõ által fel nem használt, ily módon szabaddá vált kapacitások lemondásának részletes szabályaira vonatkozóan ismételten kötelezi az Engedélyest, hogy 2005. december 31-ig tegyen javaslatot.

IV. Az Engedélyes haladéktalanul köteles a jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzatot a módosítások kiemelésével és ki- emelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetõvé tenni.

V. A Hivatal elrendeli e határozat I. pontjának azonnali végrehajtását.

E határozat ellen a kézbesítéstõl számított 30 napon belül bírói úton van helye jogorvoslatnak. A határozat felülvizsgála- tát a Hivatalnál vagy közvetlenül a Fõvárosi Bíróságnál benyújtott, megfelelõ eljárási illetékkel ellátott keresetlevéllel lehet kezdeményezni.

A Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejûleg gondoskodik annak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivata- los lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A Hivatal Határozatával az Engedélyes módosított Kereskedelmi Szabályzatát (7. számú módosítás) 2005. december 31-ig terjedõ, határozott idõtartamra jóváhagyta, egyidejûleg kötelezettségeket írt elõ az Engedélyes számára.

Az Engedélyes a Kereskedelmi Szabályzatot a Határozat VII. és VIII. pontjaiban elõírt kötelezettségek alapján átdolgoz- ta, és tekintettel a Határozatban foglalt határidõre, EV-LEV-0297-00-2005-08-05 számú beadványában a Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak. Az Engedélyes a Határozat V. és VI.

pontjaiban elõírt kötelezettségekre meghatározott határnapok meghosszabbítását kérte. A Hivatal a kérelmet megvizs- gálta, melynek során figyelembe vette a Bizottság tagjainak véleményét is.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a jóváhagyásra benyújtott Kereskedelmi Szabályzat megfelel a fent megnevezett határozat- ban foglaltaknak, ezért a módosításokat, kiegészítéseket jóváhagyja e határozat rendelkezõ részében foglaltak szerint.

1) Az Engedélyes a rendelkezõ rész I.1-I.4. pontjaiban felsorolt fejezeteiben pontosította, kiegészítette a Kereskedelmi Szabályzat szövegét. A javasolt módosításokat a Bizottság a 2005. július 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. A Hiva- tal megvizsgálta az Engedélyes által benyújtott módosító javaslatokat és megállapította, hogy azok nem veszélyeztetik a

(4)

villamosenergia-ellátás biztonságát, és nem sértik a fogyasztók és az engedélyesek érdekeit, ezért az Engedélyes módo- sító javaslatait a rendelkezõ rész I. pontjában foglaltak szerint elfogadta.

2) A Hivatal egyetért az Engedélyes azon törekvésével, hogy egyértelmûen rendezze az órás szabályozásban az adott na- pon résztvevõ, de a következõ napon ilyen célra igénybe nem vett, esetleg nem mûködtetett berendezések helyzetét. Az Engedélyes javaslata rendelkezik arról, hogy az ilyen jellegû rendszerirányítói menetrend-módosítás csak és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a berendezés leálljon, illetve elérje a termelõ által megadott értéket, és arról, hogy az ezen idõ alatt értékesített villamos energiáért a rendszerirányító milyen díjat fizet. Ez utóbbi lehet a termelõ ajánlatában szereplõ energiadíj. Ennek következtében viszont módosítani kell az ilyen ajánlat érvényességét is. Mindezek alapján a javaslatot a Hivatal elfogadta. [I.1.]

3) Az Engedélyes a Krízistervvel összhangban pontosította javaslatát. A Bizottság az Engedélyes javaslatát támogatta, így a Hivatal az Engedélyes módosító javaslatát elfogadta. [I.2.]

4) A Kereskedelmi Szabályzat M3. (r) szerint a „Mérlegköri vételezés átviteli hálózatról információ megadása” minden hónap tizenegyedik munkanapján történik az elõzõ hónapra vonatkozóan. Azonban az átviteli hálózatról történõ vétele- zés információ megadása a mérlegkörökre vonatkozó elosztóhálózati információ megadásával egyidejûleg történik, így az Engedélyes ezen kötelezettsége már az ötödik munkanapon is teljesíthetõ, ezért a Hivatal a módosító javaslatot elfo- gadta. [I.3.]

5) A rendelkezésre állás egységára hibásan szerepelt a korábban jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzatban, ezért az En- gedélyes kérte annak kijavítását. A kért módosítást a Hivatal elfogadta. [I.4.]

6) A Hivatal a 306/2003. számú határozatában 2003. október 1-jei határidõvel, 454/2003. számú határozatában 2004.

március 31-ei határidõvel, 355/2004. számú határozatában 2004. október 31-ei és Határozatában 2005. július 31-ei ha- táridõvel kötelezte az Engedélyest a kiegyenlítõ energia árképzési szabályainak megváltoztatására és a menetrendek be- tartására ösztönzõ kiegyenlítõ energia árképzés kidolgozására. A Határozat V. pontjában foglalt kötelezésre az Engedé- lyes az elõírt határidõ meghosszabbítását kérte, mivel nem sikerült eredményesen befejezni a rendszerszintû szolgáltatá- sok beszerzésének, igénybevételének és elszámolásának szabályairól folytatott szakértõi konzultációt. A Hivatal az En- gedélyes határidõ meghosszabbítására vonatkozó kérelmét elfogadta. [III.]

7) A Határozat VI. pontjában foglalt kötelezésre az Engedélyes a VET és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet jelenleg is folyamatban levõ módosítására hivatkozva az elõírt határidõ meghosszabbítását kérte, melynek alapján a Hivatal új teljesítési határnapot írt elõ az Engedélyes számára. [IV.]

A határozat azonnali végrehajtását a Hivatal az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közérdekre való tekintettel rendelte el.

E határozat közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzé- tételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII.17.) GKM rendelet 1. § 5. pontja alapján kerül sor.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigaz- gatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. augusztus 30.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-819/5/04 Ügyintézõ: Matlák Zsuzsanna

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;matlakzs@eh.gov.hu Határozat száma: 233/2005.

Tárgy:A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság mint rendszerirányítói mûködési engedélyes üzletszabályzata 4. sz. módosításának jóváhagyása

(5)

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §b)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7.) mint rendszerirányítói engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) módosított üzletszabályzatát 2006. június 1-ig terjedõ határozott idõtartamra jóváhagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található.

II. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-el- látási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével üzletszabályzatát vizsgálja felül, megfelelõen mó- dosítsa, és azt a villamosenergia-ellátási szabályzatok jóváhagyó határozatainak közzétételét követõ 30 napon belül a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra.

III. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott módosításokat is tartalmazó Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles to- vábbá az Üzletszabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzá- férhetõvé tenni.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

A Hivatal 2003. január 1-jén kiadott 71/2003. számú határozatával az Engedélyes mint rendszerirányító üzletszabályza- tát jóváhagyta. Az Engedélyes a határozat II. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módo- sította és kiegészítette), s azt jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak (1. sz. módosítás). A Hivatal az üzletszabályzat mó- dosításait megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a 71/2003. sz. határozat II. pontjában foglaltaknak, ezért azt a 2003. július 7-én kiadott 294/2003. sz. határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes a 294/2003. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosí- totta és kiegészítette), s azt jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak (2. sz. módosítás). A Hivatal az üzletszabályzat módo- sításait megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a 294/2003. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt a 2003. december 15-én kiadott 472/2003. sz. határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes a 472/2003. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosí- totta és kiegészítette), s azt 2004. május 10-én jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak. A Hivatal az üzletszabályzat 3. sz.

módosításait megvizsgálta majd az ezt követõ egyeztetések után az átdolgozott (módosított és kiegészített) üzletszabály- zat 3. számú módosításról megállapította, hogy azok megfelelnek a 472/2003. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt e határozatával jóváhagyta.

Az Engedélyes a 453/2004. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosí- totta és kiegészítette), s azt 2005. június 21-én jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak. A Hivatal az üzletszabályzat 4. sz.

módosításait megvizsgálta majd az ezt követõ egyeztetések után az átdolgozott (módosított és kiegészített) üzletszabály- zat 4. számú módosításról megállapította, hogy azok megfelelnek a 453/2004. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt e határozatával jóváhagyta.

E határozat közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzé- tételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 6. pontja alapján kerül sor.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. augusztus 18.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(6)

Ügyszám: ES-1395/1/05 Ügyintézõ: Slenker Endre

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 Telefax: 06-1-459-7770; 06-1- 459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu Határozat száma: 234/2005.

Tárgy:Tüzelõanyag választására vonatkozó engedély

AzEMA-POWER Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3) mint kérelmezõ tüzelõanyag választásra vonatkozó enge- dély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és

az EMA-POWER Kft.

(továbbiakban: Engedélyes) részére, az alábbi feltételekkel:

a tüzelõanyag választást engedélyezi.

(továbbiakban: Engedély) I. Az Engedély tárgya

Az Engedély I. számú mellékletében meghatározott földgáz tüzelõanyag felhasználásának engedélyezése erõmûi tüzelõ- anyagként.

I.1. Fogalommeghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvényben (VET), a villamos ener- giáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet- ben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:

a) Engedélyköteles Tevékenység:a VET 51.§ (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység;

b) Érvényességi Idõ:a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõtartam, ameddig az Engedély érvényben van;

c) Projekt:az Engedélyes által megvalósítani tervezett, a jelen Engedély I. számú mellékletében meghatározott erõmû- vet jelenti;

d) Tüzelõanyag Választás:a VET 54. § (1) bekezdésében meghatározott, az Engedélyes kérelmére a Hivatal által hatá- rozatban jóváhagyott, adott erõmûre vonatkozó tüzelõanyag kijelölést jelenti.

A jelen Engedélyben használt fogalmak tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

I.2. Jogok és kötelezettségek

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit.

I.2.1. A tüzelõanyag választására vonatkozó jog

a)Az Engedélyes jogosult a jelen Engedély I. számú mellékletében meghatározott földgáz tüzelõanyagot a Vhr. 33. § (2) c)pontjának figyelembe vételével fogyasztóként felhasználni erõmûi tüzelõanyagként. A Projekt megvalósításához az Engedélyes köteles kérelmezni a VET 51. § (1)a)bekezdése alapján a Vhr. 44. §-a szerinti erõmû bõvítésére vonatkozó engedélyt.

(7)

b)Az Engedélyes a jelen Engedély alapján biztosított jogait és kötelezettségeit mindenkor a jogszabályokban és a villa- mosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû ha- tározatokban elrendelteknek megfelelõen köteles gyakorolni.

c)A tüzelõanyag beszerzése során az Engedélyes köteles megfelelni a VET 3. § 28. pontjában meghatározott legkisebb költség elvének.

d) Az Engedélyes a Hivatal elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a jelen Engedélyben engedélyezett tüze- lõanyagtól.

e)Az Engedélyes a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (GET) 36. § (1) bekezdése alapján, mint feljogosított fogyasztó jogosult saját fogyasztása mértékéig közvetlenül hazai földgáztermelõtõl, vagy földgázkereskedõtõl földgázt vásárolni, illetve a GET és egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) kormányrendelet alapján a Hivataltól megkért határkeresztezõ szállítóvezetékhez való hozzáférési mûködési engedély birtokában importból be- szerezni. Az Engedélyes a földgázbeszerzésre vonatkozó, a fentieket figyelembe vevõ, döntését követõen a módosított 112/2003. (VI. 29.) kormányrendelet alapján köteles eljárni.

I.2.2. Az Engedélyes köteles betartani a 44/2002. ( II. 28.) GKM rendelet elõírásait az energiahordozó készleté- nek meghatározása során.

I.3. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettségek

A jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogo- sult az Engedélyestõl információt, adatot kérni.

I.4. Az Engedély módosítása

A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76–77. § alapján és egyéb, jogszabályokban meghatározott esetekben és fel- tételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

I.5. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a jog- szabályokban elõírt jogkövetkezményeket alkalmazhat.

I.6. Az Engedély visszavonása

A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza.

I.7. Jogok és kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása

Az Engedélyes mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül:

a) a jelen Engedélyt;

b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c) a Hivatal által kiadott irányelveket;

d) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást;

e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat.

I.8. Értesítési rendelkezések a)Az Engedélyes értesítési címe Név: EMA-POWER Kft.

Cím: 2440 Dunaújváris, Vasmû tér 1–3.

Telefon: 1-395 1465 Telefax: 1-395 1465

b)Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az ér- tesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.9. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

(8)

II. Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

III. Vegyes rendelkezések

a)Jelen Engedély 2007. december 31. napjáig érvényes.

b)A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételé- rõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. augusztus 18. napján érkezett beadványában tüzelõanyag választásának jóváhagyása iránti kérel- met nyújtott be a Hivatalhoz.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott enge- délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét a liberalizált gázpiac mûködését szabályozó hazai és európai uniós jogszabá- lyok betartására, továbbá arra, hogy az Európa Parlament és Tanács 2003/55/EK Irányelv (2003. június 26), a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokra és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, valamint a GET értelmé- ben feljogosított fogyasztó csak a versenypiacról vételezhet földgázt.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1)a) pontjában, valamint a Vhr. 46. §-ában foglalt rendelkezések alapján a Vhr. 33. § (2), bekezdésében foglaltak alapján adta ki.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigaz- gatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

A határozat közzététele a VET 9. § (4) bekezdésében és a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó sza- bályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Budapest, 2005. augusztus 31.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám:

Ügyintézõ: dr. Magyar Attila Telefon: 459-7777 Telefax: 459-7766

E-mail: eh@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu Határozat száma: 235/2005.

Tárgy:MAVIR Zrt.-ben való befolyásszerzés

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. (továbbiakban: VET) 10.§l)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Ma- gyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal a Magyar Villamos Mûvek Rt. (Budapest, 1011, Vám utca 5–7., továbbiakban: Kérelmezõ) kérelmének helyt ad és jóváhagyja, hogy a Kérelmezõ a MAVIR Magyar Villamosenegia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben (Budapest,

(9)

1014, Petermann bíró utca 5–7.) mint villamosenergia-ipari rendszerirányításra jogosult engedélyesben (továbbiakban:

Engedélyes) közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen.

II. A Hivatal kötelezi a Kérelmezõt, hogy:

1. a villamosenergia-ipari átviteli hálózati rendszerirányító magyarországi kialakításáról szóló 1070/2005. (VII. 8.) kor- mányhatározatban foglaltak alapján az Engedélyes mûködési feltételeinek kialakításánál folyamatosan biztosítsa az Eu- rópai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvének a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari társaságokkal kap- csolatos szabályainak érvényesülését;

2. biztosítsa, hogy az Engedélyes a villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély módosítása iránti kérelem be- nyújtását megelõzõen, de legkésõbb 2005. október 31-ig a Hivatalnak jóváhagyásra benyújtsa az egyenlõ bánásmód kö- vetelményének a vállalkozás mûködése során történõ érvényre juttatása érdekében készített megfelelési szabályzatát, amelyben legalább a következõ kérdések tervezett szabályozását rögzíti:

a)A belsõ és más engedélyeseket is érintõ üzleti folyamatainak tevékenység szintû bemutatása, amely bizonyítja az En- gedélyes önálló mûködését és önálló döntéshozatali lehetõségeit a VET 102–102/B. §-a alapján, beleértve a vállalatirá- nyítási és egyéb informatikai rendszerek független mûködését is.

b) A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeleti és ellenõrzési rendszerét.

c)A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét.

3. 2005. október 31-ig készítsen beszámolót arról, hogy a Kérelmezõ milyen módon biztosítja 2006. január 1-je után a VET 102/A §f)pontjának végrehajtását.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A Kérelmezõ beadványában a Hivatal jóváhagyását kérte ahhoz, hogy közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen az Engedélyesben.

Az államigazgatási eljárás során a Kérelmezõ benyújtotta a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormány- rendelet 16. sz. mellékletében megjelölt dokumentumokat, valamint 2005. augusztus 15-én teljességi nyilatkozatot tett, amelyben igazolta, hogy az MVM Rt. birtokában nincs olyan, az üggyel összefüggésben lévõ és az engedélyezési eljárás során szükséges releváns dokumentum, amely nem került bemutatásra.

A Kérelmezõ befolyásszerzése a VET módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 64. § (7) bekezdésében foglalt ren- delkezésen alapul; a kérelem összhangban van az állam tulajdonában levõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995.

évi XXXIX. törvény 72/A. §-ban, továbbá a villamosenergia-ipari átviteli hálózati rendszerirányító magyarországi ki- alakításáról szóló 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározatban foglalt rendelkezésekkel.

Az eljárás során a Hivatal a VET, a 2005. évi LXXIX. törvény és az 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározatban foglaltak alapján állapított meg kötelezéseket a Kérelmezõ részére, amelyek összhangban vannak az Európai Parlament és a Ta- nács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakkal.

A határozat közzétételét a Hivatal a VET 9. § (4) bekezdésében, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határoza- tainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 18. pontjában foglaltak alapján rendelte el.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. szeptember 7.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(10)

Ügyszám: ES-2029/1/2005 Ügyintézõ: Horváth Károly

Telefon: 06-1-459-7777, 06-1-459-7774 Telefax: 06-1-459-7766, 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu Határozat száma: 238/2005.

Tárgy:Mûködési engedély 2. sz. módosítása

AMátrai Erõmû Rt.(3272 Visonta Erõmû út 11.) mint villamos energia termelõi engedélyes (továbbiakban: Engedé- lyes) mûködési engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerintmódosítja:

Az Engedély „3., 4.” számú mellékleteiben lévõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezõ módosított mellékletek lépnek.

II. A 21/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejûleg gondoskodik annak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivata- los lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2003. január 1. napján a 21/2003. számú határozattal villamos energia termelõi mûködési engedélyt ka- pott a Hivataltól, mely a 342/2003. számú határozattal módosítva lett.

Az Engedélyes 2005. július 20-án kelt levelében kérte, hogy az I-II. helyszámú blokkjainak 2011. december 31-ig meg- határozott maradó élettartamát a Hivatal 2012. december 31-re módosítsa. Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a Terü- leti Mûszaki Biztonsági Felügyelet 2003. június 16-án kelt az élettartam meghosszabbításával egyetértõ nyilatkozatát, a Mátrai Erõmû Rt. középtávú beruházási, felújítási, karbantartási tervét, valamint az I. és II. számú blokkok 2005. évi nagyjavításainak záró jegyzõkönyveit. A beérkezett dokumentumokat a Hivatal megvizsgálta és megállapította, hogy azok tartalmazzák a VET, illetve a Vhr.-ben elõírt dokumentumokat.

A Hivatal a kérelem jogosságát megvizsgálta és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. Törvény (a továbbiakban VET) 66. § (1) bekezdése, a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet 76. §-a, valamint az enge- dély I. 13.1)pontja alapján adta ki a jelen határozatát.

A VET 9. § (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigaz- gatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban Áe.) 72.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz- zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII.17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. szeptember 27.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(11)

Ügyszám: ES-1251/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma:241/2005.

Tárgy:Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása Az Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban:

Engedélyes) tevékenységi engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köz- társaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: 1. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott „Árpád Energia Kft. (1115 Budapest, Sósfürdõ u. 9.)” e határozat ki- adásával egyidejûleg törlésre kerül és „Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)”-re módosul.

2. A 282/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye- sek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2004. május 17-én 282/2003. számú határozattal tevékenységi engedélyt kapott villamos energia határon keresztül történõ szállítására.

Az Engedélyes 2005. szeptember 1-jén kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tör- vény (továbbiakban: VET) 66. § (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

A VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazga- tási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz- zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. szeptember 20.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(12)

Ügyszám: ES-1251/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 242/2005.

Tárgy:Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása

Az Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban:

Engedélyes) mûködési engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársa- ság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

I.1. Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott cég székhelye adat (1115 Budapest, Sósfürdõ u. 9.) e határozat ki- adásával egyidejûleg törlésre kerül és helyébe e határozat kiadásával a következõ szövegezés lép:

„Cég székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.”

I.2. Az Engedély I.25.1. pontjában levõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe e határo- zat kiadásával a következõ szövegezés lép:

„I.25.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Árpád Energia Kft.

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Telefon: +36-1-327-4506 Telefax: +36-1-327-4573

E-mail: nathon.nicolette@arpadenergia.hu „

II. A 280/2004. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye- sek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2004. május 17-én 280/2004. számú határozattal mûködési engedélyt kapott villamos energia kereske- delmére.

Az Engedélyes 2005. szeptember 1-jén kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tör- vény (továbbiakban: VET) 66. § (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

A VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazga- tási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

(13)

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz- zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. szeptember 20.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-835/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 243/2005.

Tárgy: Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély

Kérelmezõ neve: Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-860143

Cég székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38.

Adószáma: 13531498-2-41

Bankszámla száma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

10404027-49545254-49481013

engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és

a Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel

villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedélyt (továbbiakban: Engedély) ad.

I. Villamosenergia-kereskedelem feltételei I.1. Fogalommeghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvényben (VET), a villamos ener- giáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet- ben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:

a) Engedélyköteles Tevékenység:a VET 51. § (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység;

(14)

b) Érvényességi Idõ:a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõtartam, ameddig az Engedély érvényben van;

c) Fogyasztói Érdekképviseleti Szervezet:bármely olyan szervezet, amely a 28/1994. (X. 28.) IKM rendelet szerint a fogyasztók érdekeit képviseli;

d) Üzletszabályzat:az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képezõ tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata;

e) Vevõk:azok a szerzõdõ felek (a feljogosított fogyasztók, más villamosenergia-kereskedõk és a közüzemi nagykeres- kedõ), melyek az Engedélyestõl villamos energiát, vagy ehhez szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatást vásárolnak.

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szö- vege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja – azonosan értelmezendõ.

I.2. Villamosenergia-kereskedõ jogai és kötelezettségei

Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötele- zettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2.1. Az Engedélyes jelen Engedélye alapján jogosult villamos energiát nem saját felhasználási célra, rendszeresen és üzletszerûen vásárolni és értékesíteni, emellett a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat közvetí- teni.

I.2.2. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, az Üzletszabályzatban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû határozatokban elren- delteknek.

I.3. Vevõk védelmére vonatkozó elõírások

I.3.1. Az Engedélyes köteles a Vevõket tájékoztatni arról, hogy panaszaikat kinek, hol és milyen módon tudják bejelen- teni, valamint köteles a panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról gondoskodni.

I.3.2. Az Engedélyes köteles magyarországi székhelyû ügyfélszolgálatot mûködtetni, ahol legalább heti két munkanap során személyesen (ügyfélszolgálati munkatársak útján) a Vevõk rendelkezésére áll. Az Engedélyes köteles elérhetõsé- gérõl és az ügyfélfogadás rendjérõl a Vevõket tájékoztatni.

I.3.3. Az Engedélyes köteles Üzletszabályzatát kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, és a honlapján hozzáférhetõvé tenni.

I.3.4. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában meghatározott módon a Fogyasztói Érdekvédelmi Szervezetekkel együttmûködni, és Üzletszabályzatának módosítása elõtt ezen szervezetek véleményét kikérni.

I.4. Feljogosított fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek

Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak a feljogosított fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit érvényesíteni. Amennyiben a villamosenergia-ellátási szabályzatok irányadó rendelkezései változnak, úgy az Engedélyes a változások hatályba lépésével egyidejûleg köteles az Üzletszabályzatát szükség esetén módosítani és a megváltozott elõírásokkal összhangba hozni, továbbá köteles azt a Hivatalnak a VET 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra benyújtani.

I.5. Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

Az Engedélyes köteles a VET 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján más engedélyesekkel együttmûködni.

I.6. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy tevékenysége végzéséhez, valamint jogszabályokban és villamosenergia-ellá- tási szabályzatokban meghatározott feladatai – így különösen adatszolgáltatási, adatforgalmi és adatfeldolgozási felada- tai – ellátásához szükséges, megfelelõ mennyiségû és színvonalú eszköz álljon rendelkezésére, ideértve különösen az in- formációs és távközlési eszközöket.

(15)

Ezen eszközökkel való – a Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott – rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Enge- délyköteles Tevékenységét.

I.7. Minõségbiztosítási rendszer

Az Engedélyes a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minõségtanúsító szervezet által ellenõrzött minõségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mûködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok és egyéb elõírások betartásának az ellenõrzését és el- lenõrizhetõségét.

I.8. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történõ végzése

I.8.1. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a je- len I.8. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni.

I.8.2. Amennyiben az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit vagy kapcsolódó tevékenységét más személyekkel kívánja végeztetni, errõl elõzetesen, kellõ idõben, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt.

I.8.3. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet leírását, értékét, az érintett tevékenység részle- tes bemutatását, és a szerzõdés megkötésének tervezett idõpontját. A Hivatal jogosult egyéb dokumentum, információ, adat bekérésére is.

I.8.4. Amennyiben a tervezett jogügylet – függetlenül attól, hogy az Engedélyes a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szerzõdésben vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni – a villamosenergia-kereskedelemi tevékenység jelentõs ré- szét érinti, úgy a jogügylet létrejöttéhez a Hivatal jóváhagyása (hatósági jóváhagyás) szükséges.

I.8.5. Kizárólag a jelen I.8. pont szempontjából a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység jelentõs része az a tevé- kenység (vagy tevékenységek összessége), amely nélkül az Engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan és meg- felelõ színvonalú villamosenergia-kereskedelemi tevékenység végzésére, függetlenül attól, hogy a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szerzõdésben, vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni.

I.8.6. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkal- mazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhang- ban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

I.8.7. A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni.

I.9. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek

Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamosenergia-kereske- delmi tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elõírt színvonalú villamosenergia-ellátást és a villamos- energia-rendszer mûködését.

I.10. Egyéb jogok és kötelességek, további tevékenységek, mérlegkörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek I.10.1. Az Engedélyes jogosult mérlegkör-felelõsi feladatokat ellátni.

a)Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelõs kíván lenni, a mérlegkör-felelõsi feladatok ellátására köteles a mérleg- kör tagjaival és a rendszerirányítóval szerzõdést kötni. E szerzõdéseknek meg kell felelniük:

1. az együttmûködés szempontjából a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, a rendszerirányító Üzletszabályzatá- ban, az Engedélyes saját jóváhagyott Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek,

2. a mérlegköri tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel kapcsolatos jogszabályi, villamosenergia-ellátási szabályzati, valamint üzletszabályzati – különösen eljárási, adatszolgáltatási, diszkriminációmentességi, felelõsségi – követelmé- nyeknek.

(16)

b) Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelõs, akkor Üzletszabályzatában különös tekintettel rendelkeznie kell a közte és a mérlegkör tagjai közötti kapcsolattartás diszkriminációmentes és átlátható szabályairól.

c)A mérlegkör-szerzõdés felmondása esetén az Engedélyes, mint mérlegkör-felelõs köteles együttmûködni a mérlegkör tagjaival annak érdekében, hogy a mérlegkör tagjai jelentõsebb hátrányok nélkül csatlakozhassanak egy másik mérleg- körhöz. A mérlegkör-felelõsi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, Üzletszabályzatában és a létrejött szerzõdéseiben foglaltak szerint köteles ellátni.

I.11. Tevékenységek és szolgáltatások dokumentálása

I.11.1. Az Engedélyes köteles olyan nyilvántartási eljárást kidolgozni és alkalmazni, mely biztosítja a villamosener- gia-elszámolás elemeinek, ezen belül a kiegyenlítõ energia elszámolási elemeinek, valamint a más megbízásából közve- tített hálózati és értékesített egyéb szolgáltatásoknak az elkülönített rögzítését. Az Engedélyes nyilvántartási rendszeré- nek biztosítania kell továbbá az értékesített termékek és szolgáltatások fajtánként és fogyasztónként elkülönülten történõ nyilvántartását.

I.11.2. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az Engedélyköteles Tevékenységével és kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos adatok a rögzítésüktõl számított 5 naptári évig ellenõrizhetõek legyenek.

I.12. Az informatikai és távközlési rendszerek mûködésének dokumentálása, áttekinthetõ mûködtetése

I.12.1. Az Engedélyesnek az informatikai és távközlési rendszereinek üzembe helyezésekor, illetve üzemeltetésük alatt folyamatosan rendelkeznie kell az egyes rendszerek mûködésének leírásával, amelyek alapján a kiindulási adatok, a ka- pott végeredmények, valamint az adatok feldolgozásának folyamata lépésenként azonosíthatóak és követhetõek. A rend- szerek mûködését leíró dokumentumokból legalább egy példánynak az Engedélyes székhelyén kell lennie a rendszer mûködési helyétõl függetlenül.

I.12.2. A rendszerek mûködését leíró dokumentumokat az Engedélyes köteles a rendszer módosítását vagy üzemen kívül helyezését követõ 5 évig megõrizni, a módosítást leíró dokumentumokkal együtt.

I.12.3. Az alkalmazott informatikai rendszerekbe integráltan olyan modulokat kell beépíteni, hogy azok ellenõrzõ üzem- módban lehetõvé tegyék egy adott ügylet lépésrõl lépésre történõ követését az adott ügyletre vonatkozó iratokkal mege- gyezõen.

I.13. Az Engedélyes által kibocsátott számla tartalma

Az Engedélyes köteles az általa kibocsátott számlán külön tételként feltüntetni az értékesített villamos energiát, az általa közvetített egyes hatósági áras szolgáltatásokat, valamint a kiegyenlítõ energiát. Ezen, a számla részletezésére vonatko- zó rendelkezéseket az Engedélyes köteles Üzletszabályzatában rögzíteni.

I.14. Minta ajánlat

Ha az Engedélyes kizárólag villamos energiát értékesít, akkor a Vhr. 29. § szerinti kötelezõen nyilvánosságra hozandó ajánlatának kizárólag erre kell vonatkoznia. Amennyiben az Engedélyes villamos energiát értékesít, kiegyenlítõ energiát és hálózat hozzáféréssel, illetve rendszerhasználattal kapcsolatos szolgáltatást is közvetít, akkor az erre vonatkozó aján- latot kell nyilvánosságra hoznia. Az ajánlat kötelezõ tartalmi elemeit mindkét esetben a Hivatal határozatában állapítja meg.

I.15. Villamos energia eredetének igazolása

Az Engedélyes bármelyik Vevõ kérésére köteles a villamos energia eredetét igazolni.

I.16. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség

I.16.1 A mûködés folyamatosságának, biztonságának és elõírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogosult ellenõrizni az Engedé- lyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggõ valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot – beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is –, jogosult ezekrõl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestõl eseten- ként, illetve rendszeresen – írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon szolgáltatandó – megállapított határidõre adatot, információt kérni.

(17)

I.16.2. Az Engedélyes a VET, a Vhr., a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozata, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és rendszeresen a Hivatal által elõírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidõre információt, adatot szolgáltatni.

I.16.3. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információ- adási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köte- les eleget tenni.

I.16.4. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak már- cius 31-ig írásban és elektronikusan és adathordozón benyújtani.

a)A beszámolónak az elõzõ évre vonatkozóan elemezni és összesíteni kell a tárgyévi villamos energia forgalmat, vala- mint tartalmaznia kell az Engedélyes 3 éves és a folyó év üzleti tervét.

b)Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a beszámoló részeként benyújtani a kapcsolt vállalkozásaival az elõzõ évben kötött szerzõdéseinek másolatát, valamint kapcsolt vállalkozásaival kötött és az elõzõ évben teljesített szerzõdéseinek teljesülését igazoló dokumentumok másolatát olyan módon, hogy a teljesítést igazoló dokumentumok az adott szerzõ- déshez egyértelmûen hozzárendelhetõk legyenek (a szerzõdés tárgyának, keltének, feleinek a megjelölésével).

I.16.5. Az Engedélyes köteles továbbá minden év március 31-ig a Hivatal részére megküldeni az energiaforgalommal kapcsolatos adatokat, valamint heti bontásban az értékesített kiegyenlítõ energia mennyiségét és átlagárát.

I.16.6. Az Engedélyes köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban bejelenteni, ha valamely tevékenységét más sze- méllyel végezteti, pontosan megjelölve az erre irányuló szerzõdés tárgyát, értékét, idõtartamát és a feleket.

I.17. Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése

I.17.1. Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, il- letve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal ál- tal – a Vhr. 90. § (4) bekezdése alapján – kiadott irányelvnek megfelelõen belsõ számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetõvé tenni.

I.17.2. Az Engedélyes köteles rendszeres éves információszolgáltatásként nyilatkozatot adni – a Vhr. 90. § (3) bekezdé- sében rögzített határidõre – arról, hogy az Engedélyes a VET 101. §-ában, a Vhr. 90. §-ában elõírt, valamint az ott hivat- kozott irányelvben meghatározott követelményeknek megfelel.

I.18. Pénzügyi biztosíték

Az Engedélyes köteles – a Vhr. 41. §-a szerinti – megfelelõ pénzügyi biztosítékot az Engedély Érvényességi Ideje alatt fenntartani.

I.19. Egyéb, az Engedélyes mûködésének különös szabályai

I.19.1. Az Engedélyes köteles a Vhr. 39. § (2) és 58. § (1) bekezdéseiben elõírt tõkekövetelményeket az Engedély Érvé- nyességi Ideje alatt fenntartani.

I.19.2 Az Engedélyes köteles a pénzügyi biztosíték, valamint a fenti tõkekövetelmények meglétérõl a Vhr. és ezen Enge- dély elõírásainak megfelelõen gondoskodni. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a pénzügyi biztosítékról, valamint a fenti tõkekövetelményekrõl, azok változásáról részletezõ nyilvántartást vezetni olyan módon, hogy az utólag ellenõriz- hetõ, illetve a Hivatal részére – írásban, elektronikus formában, illetve adathordozón – benyújtható legyen.

I.19.3. Amennyiben az Engedélyes megszegte az I.18. illetve I.19. pontokban foglalt rendelkezések valamelyikét, köte- les azt haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni.

I.20. Az Engedély módosítása

A Hivatal az Engedélyt a VET 66. §, a Vhr. 76–77. § alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

(18)

I.21. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén

I.21.1. A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, illetõleg a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. §-ban, a Vhr. 78–79. §-ban, valamint egyéb, a jogsza- bályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat.

I.22. Az Engedély visszavonása

A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza.

I.23. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása

I.23.1. Az Engedélyes az Érvényességi Idõ alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kí- vül:

a) a jelen Engedélyt;

b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait;

c) a Hivatal által kiadott irányelveket;

d) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást;

e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; és f) Üzletszabályzatát.

I.23.2. Az Engedélyes különösen köteles betartani az I.23.1. pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrõl szóló 281/2002. (XII. 21.) kormányrendelet korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elõírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabályok alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségálla- potra vonatkozó jogszabályi elõírást.

I.24. Értesítési rendelkezések I.24.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38.

Telefon: +36-1-475-1155 Telefax: +36-1-475-1155 E-mail: longi@axelero.hu

I.24.2. Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles.

Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.25. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

II. Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ- városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre- hajtására halasztó hatálya van.

III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2005. szeptember 23. napjától számított 10 évig érvényes.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété- telérõl.

(19)

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. augusztus 5-én kelt és a Hivatalhoz 2005. augusztus 8. napján beérkezett beadványában villamos- energia-kereskedelemre vonatkozó mûködési Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Enge- délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 42. §, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1)f)pontjában, 59. és 61. §-ban valamint a Vhr. 34–41. §-ban és 58. §-ában foglalt rendelkezések alapján hozta meg.

A VET 9. § (4) bekezdésc)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az ál- lamigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfele- lõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz- zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. szeptember 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-835/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 244/2005.

Tárgy:A Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mint villamos energia ke- reskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. §b)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal a Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Rad- nóti Miklós utca 38.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) üzletszabályzatát határo- zatlan idõtartamra jóváhagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található.

2. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló jogszabályok, a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével üzletszabályzatát vizsgál- ja felül, megfelelõen módosítsa, papírra nyomtatva, 3 példányban, dátummal és cégszerû aláírással, összefûzve és beköt- ve, továbbá elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölõ korrektú-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :