Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 23-34)

HATÁROZATOT:

III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2005. szeptember 23. napjától számított 10 évig érvényes.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. augusztus 5-én kelt és a Hivatalhoz 2005. augusztus 8. napján beérkezett beadványában villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Enge-délyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 47. § (1)a)pontjában, 50. § (1) be-kezdésében, 51. § (1)j)pontjában és 64. §-ban valamint a Vhr. 34-41. §, 59. § és 74. §-aiban foglalt rendelkezések alap-ján hozta meg.

A VET 9. § (4) bekezdésc)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfe-lelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz-zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § (1) 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. szeptember 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1653/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 298/2005.

Tárgy:Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása A Budapesti Energiakereskedõ Kft. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (ko-rábban Észak-Budai Energiakereskedõ Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76., továbbiakban: Engedélyes) mûködési engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban:

Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

I.1. Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott „Észak-budai Energiakereskedõ Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.)” e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerül és „Budapesti Energiakereskedõ Kft. (1043 Budapest, Dugo-nics u. 11.)”-re módosul.

I.2. Az Engedély I.13.1. pontjában levõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe e határo-zat kiadásával a következõ szövegezés lép:

„I.13.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Budapesti Energiakereskedõ Kft.

Cím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/D fsz. 1.

Telefon: +36-1-238-3793 Telefax: +36-1-238-3734

E-mail: ptakacs@energiakereskedõ.hu„

II. A 242/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye-sek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2004. április 7-én 242/2004. számú határozattal tevékenységi engedélyt kapott villamos energia határon keresztül történõ szállítására.

Az Engedélyes 2005. szeptember 27-én kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tör-vény (továbbiakban: VET) 66. § (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

A VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazga-tási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz-zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. október 20.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1653/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 299/2005.

Tárgy:Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása

A Budapesti Energiakereskedõ Kft. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (ko-rábban Észak-Budai Energiakereskedõ Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), továbbiakban: Engedélyes) mûködési

engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban:

Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT: I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

I.1. Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott név, székhely adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe e határozat kiadásával a következõ szövegezés lép:

„Kérelmezõ neve: Budapesti Energiakereskedõ Kft.

Cég székhelye: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.”

I.2. Az Engedély I.25.1. pontjában levõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe e határo-zat kiadásával a következõ szövegezés lép:

„I.25.1. Az Engedélyes értesítési címe:

Név: Budapesti Energiakereskedõ Kft.

Cím: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/D fsz. 1.

Telefon: +36-1-238-3793 Telefax: +36-1-238-3734

E-mail: ptakacs@energiakereskedõ.hu„

II. A 240/2004. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye-sek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2004. április 7-én 240/2004. számú határozattal mûködési engedélyt kapott villamos energia kereskedel-mére.

Az Engedélyes 2005. szeptember 27-én kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tör-vény (továbbiakban: VET) 66. § (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

A VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazga-tási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Az Engedély közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak köz-zétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. október 20.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-121/10/05 Ügyintézõ: Horváth Károly

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459 7774 Telefax: 06-1-459-7764

E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu Határozat száma: 307/2005.

Tárgy: Termelõi eszközökkel való rendelkezés

AVértesi Erõmû Rt. Bánhidai Erõmû (Tatabánya Környei út 98.) mint villamos energia termelõi mûködési engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) termelõi eszközökkel való rendelkezés jóváhagyása iránti kérelme alapján a Magyar Ener-gia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási el-járás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal az Engedélyes kérelmében foglaltaknak helyt ad ésjóváhagyjaaz e határozat elválaszthatatlan részét képe-zõ 1. számú mellékletben részletesen körülírt és felsorolt – villamos energia – termelõi eszközökkel való rendelkezést oly módon, hogy a 25/2005. számú határozat (villamos energia termelõi mûködési engedély; továbbiakban: Engedély) – melyet a Hivatal a 396/2004. számú határozattal módosított 2004. augusztus 27-én – 4. számú mellékletében meghatáro-zott termelõi eszközök (tartozékok, felszerelések) tulajdonjogát az Engedélyes a Bánhida Erõmû Kft. (2800 Tatabánya II., Környei út 38.) részére átruházza.

II. Az I. pontban meghatározott termelõi eszközökkel való rendelkezésrõl szóló szerzõdés hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal által kiadott villamos energia termelõi mûködési engedély érvényét veszíti. A szerzõdést, aláírását követõ 8 na-pon belül az Engedélyes köteles a Hivatalnak benyújtani.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz termelõi eszközeivel való rendelkezés jóváhagyása tárgyában.

Beadványában az Engedélyes ahhoz kérte a Hivatal hozzájárulását, hogy az Engedélyes tulajdonát képezõ, az Engedély 4. sz. mellékletében szereplõ vagyontárgyak tulajdonjogát (termelõi eszközök és azok tartozékai, felszerelései) átruház-hassa a Bánhida Erõmû Kft. részére.

Az Engedélyes nem folytat távhõtermelési és szolgáltatási tevékenységet.

A termelõi eszközökkel való rendelkezéshez az Engedély I.4. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Hivatal hozzájá-rulása szükséges.

A rendelkezési szándékot azzal indokolták, hogy a Vértesi Erõmû Rt. Igazgatósága és közgyûlése a telephely energetikai célú értékesítésére több sikertelen kísérletet tett, s az értékesítési eljárás megkönnyítése érdekében szeretnék, hogy az erõmû eszközei egyszemélyes társaságba kerüljenek apportálásra. További terveik szerint a létesítmény a mûködési és szüneteltetési engedélyek megszerzését követõen üzletrészként kerülne értékesítésre. Így realizálható a maximális árbe-vétel és a telephely (erõmû) az energiarendszer tagja maradhat.

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a termelõi eszközökkel való rendelkezés során nem valósulhat meg joggal való visszaélés; az nem jelentheti, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 54. § (1) bekezdésében és a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet 47–48. §-iban meghatározott

„villamos energiatermelés és vagy erõmû megszüntetésére vonatkozó” engedélyezési eljárás jogellenes elkerülését.

Ez esetben az Engedélyest továbbra is terhelik a környezetvédelmi helyreállítási (rekultivációs) kötelezettségek.

A fentiek alapján a Hivatal a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat közzététele a VET 9. § (6) bekezdésében és a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételé-re vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM közzétételé-rendelet 1. § 17. pontjában foglaltakon alapul.

A VET 9. § (4)c)bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslat-nak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 72. § (1) bekezdésében foglaltakjogorvoslat-nak megfele-lõen.

Budapest, 2005. november 18.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1773/1/05 Ügyintézõ: Horváth Károly

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu Határozat száma: 317/2005.

Tárgy:Villamos energia termelõi mûködési engedély 4. számú módosítása

ADunamenti Erõmû Rt.mint villamosenergia-termelõi engedélyesnek (2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2., a továb-biakban Engedélyes ) a 15/2003. számú villamos energia termelõi mûködési engedély (a továbtováb-biakban: Engedély) mó-dosítására vonatkozó kérelme alapján, a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., a továbbiakban:

Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerintmódosítja:

Az Engedély „3. és 4.” számú mellékleteiben lévõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyük-be e határozat kiadásával a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezõ módosított mellékletek lépnek.

II. A 15/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye-sek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS:

A Dunamenti Erõmû Rt. 2005. október 12-én kelt levelében engedélyének módosítását kérte. A módosítási kérelemben elõadták, hogy a C6 jelû, 150 MW villamos teljesítõképességû, korábban „tartós leállításban” lévõ blokkukat

átalakítot-ták, így annak teljesítõképessége 60 MW-ra csökkent. A C6 jelû átalakított turbógépcsoport egy hónapos próbaüzeme 2005. szeptember 14-én sikeresen lezárult. Erre való tekintettel, valamint az idõközben bekövetkezett változások figye-lembevételével kérték az engedélyük 3. és 4. számú mellékletének módosítását.

A módosítási kérelemhez mellékelték a próbaüzem záró jegyzõkönyvet, az átalakítás rövid mûszaki leírását, valamint a módosuló adatok listáját.

A Hivatal a kérelem jogosságát megvizsgálta és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. Törvény (a továbbiakban VET) 66. § (1) bekezdése, a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet 76. §-a, valamint az enge-dély I. 13.1)pontja alapján adta ki a jelen határozatát.

A fentiek alapján a Hivatal a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat közzététele a VET 9. § (4) bekezdésében és a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó sza-bályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 14. pontjában foglaltakon alapul.

A VET 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfe-lelõen.

Budapest 2005. november 25.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-585/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 357/2005.

Tárgy: Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása

AzAPT Hungária Energia-kereskedelmi Kft.(1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.; továbbiakban: Engedélyes) bank-garancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köz-társaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére a HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 17.) által nyújtott BFI04040809 garanciaszámú – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ melléklet szerinti – bankgarancia 1. számú módosítását elfogadja.

2. A bankgarancia összegét az Engedélyes kizárólag a villamos energia adásvételi szerzõdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. A bankgarancia összegének – akár részleges – felhasználása esetén a felhasználástól számított 3 banki napon belül az Engedélyes köteles a bankgarancia összeget a teljes biztosítéki összegre feltölteni. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében továbbra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési enge-délyében szereplõ rendelkezéseknek.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. november 7-én kelt beadványában kérte bankgarancia szerzõdésének pénzügyi biztosítékként tör-ténõ elfogadását. Kérelméhez mellékelte az igazolást a pénzügyi biztosítékról, illetve a hozzá tartozó felhatalm azást.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 41. § (1)–(6) bekezdései alapján az Engedélyes ügyleti biz-tosítékot köteles erre a célra elkülönített alszámlára befizetni és ott tartani. A Hivatal ezzel azonos értékû, egyéb pénz-ügyi biztosítékot is elfogadhat, ha azt elõzetesen megfelelõnek nyilvánította.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben fog-laltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §c)pontja, valamint a Vhr. 41. § (1)–(6) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1)dd)pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíró-ságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

A Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy pénzügyi biztosítékát a Vhr. 41. §-a (2005. év éves villamos energia forgalma vagy a 2006. év becsült forgalma) alapján vizsgálja felül.

Budapest, 2005. november 25.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-1653/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-mail: eh@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 364/2005.

Tárgy:Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása

ABudapesti Energiakereskedõ Kft.(1043 Budapest, Dugonics u. 11.; továbbiakban: Engedélyes) bankgarancia pénz-ügyi biztosítékként való elfogadása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.;

továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

1. A Hivatal az Engedélyes részére az ERSTE Bank Hungary Rt. (1132 Budapest, Váci út 48.) által nyújtott 4KC/643589-009/2005 garanciaszámú – e határozat elválaszthatatlan részét képezõ melléklet szerinti – bankgaranciát elfogadja.

2. A bankgarancia összegét az Engedélyes kizárólag a villamos energia adásvételi szerzõdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez használhatja fel. A bankgarancia összegének – akár részleges – felhasználása esetén a felhasználástól számított 3 banki napon belül az Engedélyes köteles a bankgarancia összeget a teljes biztosítéki összegre feltölteni. Az Engedélyes a pénzügyi biztosíték tekintetében továbbra is köteles megfelelni mind a jogszabályi, mind a mûködési enge-délyében szereplõ rendelkezéseknek.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. november 8-án kelt beadványában kérte bankgarancia szerzõdésének pénzügyi biztosítékként tör-ténõ elfogadását. Kérelméhez mellékelte az igazolást a pénzügyi biztosítékról, illetve a hozzá tartozó felhatalm azást.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 41. § (1)–(6) bekezdései alapján az Engedélyes ügyleti biz-tosítékot köteles erre a célra elkülönített alszámlára befizetni és ott tartani. A Hivatal ezzel azonos értékû, egyéb pénz-ügyi biztosítékot is elfogadhat, ha azt elõzetesen megfelelõnek nyilvánította.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a rendelkezõ részben fog-laltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a VET 10. §c)pontja, valamint a Vhr. 41. § (1)–(6) bekezdései alapján hozta meg.

A határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72. § (1)dd)pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében fogla ltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. november 30.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-2025/1/2005

Ügyintézõ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 Telefax: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770

E-mail: eh@eh.gov.hu;grabnerp@eh.gov.hu;bakonyia@eh.gov.hu Határozat száma: 370/2005.

Tárgy:A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 10. számú módosítása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. §d)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal aMAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7., Cégjegyzékszám: 01-10-044470) mint rendszerirányítói engedélyes (további-akban: Engedélyes) által benyújtott Kereskedelmi Szabályzat

III./4.2.1. A szekunder szabályozás tartalékpiaca

III./4.2.3. A szekunder szabályozás igénybevétele és a parancskövetés minõsítése III./5.1.7. Megszerzett határmetszéki átviteli kapacitás jog engedményezése M1. A határmetszéki szabad átviteli kapacitások allokálásának részletes szabályai

M4. A MAVIR–APG közötti határmetszéki szabad átviteli kapacitások allokálásának részletes szabályai

pontjainak, mellékleteinek e határozat „Melléklet” szerinti módosítását 2005. december 31-ig terjedõ határozott idõ-tartamra jóváhagyja.

II.1. A Hivatal a 606/2004. számú határozattal (kelt: 2004. december 30-án) jóváhagyott és 185/2005. számú (kelt: 2005.

II.1. A Hivatal a 606/2004. számú határozattal (kelt: 2004. december 30-án) jóváhagyott és 185/2005. számú (kelt: 2005.

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 23-34)