Értesítési rendelkezések 1 Az Engedélyes értesítési címe:

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 72-77)

HATÁROZATOT :

I. Az átviteli mûködés feltételei 1. Fogalommeghatározások

I.14. Értesítési rendelkezések 1 Az Engedélyes értesítési címe:

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt.

1014 Budapest

Petermann bíró utca 5 – 7 Dr.Tombor Antal

elnök-vezérigazgató Telefon: (36-1) 224-1185 Fax: (36-1) 202-1043 E-mail: tombor@mavir.hu

I.14.2 Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt elõzetesen értesíteni köteles. Az ér-tesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását.

I.15. Díjak

Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

I.16. Mellékletek

A jelen Engedély következõ mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: az Átviteli Hálózati Eszközök - eszközökkel való rendelkezés szempontjából - lényeges elemeinek felsorolása

2. számú melléklet: más tulajdonú átviteli elemek felsorolása 3. számú melléklet: ÁHBE elemeinek felsorolása

4. számú melléklet: a villamos energia átadás-átvételi, mérési pontjainak felsorolása II. Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések

III.1. Jelen Engedély 2006. január 1. napjától számított 25 évig érvényes.

III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

III.3. E határozat kiadásával egyidejûleg érvényét veszíti a Hivatal által 2003. január 1-jén kiadott 5/2003. sz. határozat (Engedély), valamint a módosítása tárgyában kiadott 177/2003. és 248/2004. sz. határozatok.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. október 20. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. október 21. napján beérkezett, majd 2005. december 8-án kiegészített, pontosított beadványában átviteli mûködési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott engedé-lyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta.

E határozatot a Hivatal a VET 10.§a)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. § (1) bekezdése, 51. § (1)c) pontja, 57. § (1)-(2), 102. § (2) bekezdései, valamint a Vhr. 34–35. §-a, és 55. §-a alapján hozta meg.

E határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzé-tételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 6. pontja alapján kerül sor.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4)c)pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

Budapest, 2005. december 29.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Ügyszám: ES-1728/ /05

Ügyintézõ: Dr. Magyar Attila, Matlák Zsuzsanna Telefon: 06-1-459-7767; 06-1-459-7772 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764

E-mail: eh@eh.gov.hu;magyara@eh.gov.hu;matlakzs@eh.gov.hu Határozat száma: 498/2005.

Tárgy:Villamos energia átviteli eszközökkel való rendelkezés

A Magyar Villamos Mûvek Rt. (1011 Budapest, Vám utca 5-7.) mint villamos energia átviteli mûködési engedélyes (to-vábbiakban: MVM Rt.) átviteli eszközökkel való rendelkezés jóváhagyása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hi-vatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: HiHi-vatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal az MVM Rt. kérelmében foglaltaknak helyt ad ésjóváhagyjaaz e határozat elválaszthatatlan részét képezõ 1. számú mellékletben részletesen körülírt és felsorolt villamos energia átviteli eszközökkel való rendelkezést oly mó-don, hogy az 5/2003. számú határozat (2003. január 1-jén kiadott villamos energia átviteli mûködési engedély, mely utóbb módosítva lett a 177/2003. számon és 248/2004. számon kiadott határozatokkal; továbbiakban: Engedély) 2. szá-mú mellékletében meghatározott átviteli eszközök (tartozékok, felszerelések) tulajdonjogát az Engedélyes a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt. (1014 Budapest, Petermann bíró utca 5-7.; továbbiakban: MAVIR ZRt.) részére átruházza.

II. Az I. pontban meghatározott átviteli eszközökkel való rendelkezésrõl szóló szerzõdés hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal által kiadott Engedély érvényét veszíti. A szerzõdést, aláírását követõ 8 napon belül az MVM Rt. köteles a Hi-vatalnak benyújtani. Az MVM Rt. írásban, haladéktalanul köteles értesíteni a Hivatalt a szerzõdés hatálybalépésérõl.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI.5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat be-fizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérõl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

INDOKOLÁS

Az MVM Rt. (2005. december 5-én kelt levelében) kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz átviteli eszközeivel való rendelke-zés jóváhagyása tárgyában.

Beadványában az MVM Rt. ahhoz kérte a Hivatal hozzájárulását, hogy a tulajdonát képezõ, az Engedély 2 sz. mellékle-tében szereplõ vagyontárgyak tulajdonjogát (átviteli eszközök és azok tartozékai, felszerelései) átruházhassa a MAVIR ZRt. részére.

Az átviteli eszközökkel való rendelkezéshez az Engedély 1.3. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Hivatal hozzájá-rulása szükséges.

A rendelkezési szándékot azzal indokolták, hogy az 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározat, valamint a VET módosítá-sáról szóló 2005. évi LXXIX. tv. 61.§ (9)-(13) bekezdéseiben és a 63. §-ban foglaltak végrehajtását célozzák.

A fentiek alapján a Hivatal a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Az eljárási költségrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 72.§ (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat fe-lülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

A határozat közzétételére VET 9/A. § (10) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 23.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.”

Ügyszám: ES-1792/4/05 Ügyintézõ: Matlák Zsuzsanna

Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;matlakzs@eh.gov.hu Határozat száma: 499/2005.

Tárgy:A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság mint rend-szerirányítói és -átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. §b)pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ

HATÁROZATOT:

I. A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5–7.) mint rendszerirányítói- és átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes (a to-vábbiakban: Engedélyes) Üzletszabályzatát 2006. január 1-tõl határozatlan idõtartamra jóváhagyja. A jóváhagyott üzlet-szabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található.

II. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló jogszabályok, a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével Üzletszabályzatát vizs-gálja felül, megfelelõen módosítsa, papírra nyomtatva, 3 példányban, dátummal és cégszerû aláírással, összefûzve és be-kötve, továbbá elektronikus úton (pl. e-mail, floppy, CD) egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölõ kor-rektúrázott formában a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra, vagy nyilatkozzon Üzletszabályzata – a hatályos jogszabá-lyoknak és az érvényben levõ villamosenergia-ellátási szabályzatoknak való – megfelelõségérõl.

Az átdolgozott Üzletszabályzatnak tartalmaznia kell:

– a módosítás sorszámát;

– a módosítás dátumát;

– a szövegbeli változások jelölését (az egyes változtatások alkalmával mely pontok és mivel módosultak).

III. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyisé-gekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles továbbá az Üzletszabályzatot, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetõvé tenni.

IV. E határozat kiadásával egyidejûleg érvényét veszíti a Hivatal által 2005. augusztus 29-jén kiadott 233/2005. sz. hatá-rozat (rendszerirányítói mûködési engedélyes üzletszabályzatát jóváhagyó hatáhatá-rozat).

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM–PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõ-városi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végre-hajtására halasztó hatálya van.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzété-telérõl.

INDOKOLÁS

A VET 15. § (1) bekezdés alapján a rendszerirányítói- és az átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes köteles üzletszabályzatot kidolgozni, melynek tervezetét a VET végrehajtására kiadott 180/2002. (VIII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 35. § (3) bekezdéséneke)pontja alapján a Hivatalhoz köteles a mûködési engedély iránti kére-lemmel egyidejûleg benyújtani. Az üzletszabályzatot a VET 10. §b)pontja és 15. § (3) bekezdése alapján a Hivatal hagyja jóvá. A Vhr. 9. § (6) bekezdése alapján a Hivatal egy határozattal hagyja jóvá a rendszerirányítói és átviteli tevé-kenységet egyaránt folytató engedélyes üzletszabályzatát.

Az Engedélyes a Vhr. 35. § (3) bekezdése)pontjában elõírtak teljesítése céljából 2005. október 20. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. október 21. napján beérkezett, utóbb december 8-án, majd december 15-én pontosított beadvá-nyában, az Engedélyes rendszerirányítói engedély és átviteli mûködési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak.

A lefolytatott jóváhagyási eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes által elõterjesztett üzletsza-bályzat a VET-ben, valamint a Vhr.-ben elõírt követelményeknek megfelel, ezért azt jóváhagyta.

E határozatot a Hivatal a VET 10. § b) pontja, a VET 15. § (1)-(3) bekezdése, a Vhr 9. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, vala-mint a Vhr. 31/a. számú melléklete alapján hozta meg.

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakra, a jogszabályok várható módosítá-sára és egyéb változó körülményekre, szükséges a villamosenergia-ellátási szabályzatok felülvizsgálata és módosítása.

Ennek függvényében kerülhet sor az Engedélyes üzletszabályzatának módosítására. A Hivatal e határozat II. pontjában kötelezte az Engedélyest, hogy üzletszabályzatát a módosuló jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatok-nak megfelelõen egészítse ki, pontosítsa, és jóváhagyásra nyújtsa be a Hivatalszabályzatok-nak.

Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott, érvényes üzletszabályzat nélkül engedélyköteles tevékenységet nem végez-het. A jogellenes mûködés esetén a Hivatal a VET 10/A. §-a és a Vhr. 1. § c) és d) pontja alapján jár el.

A kérelem beadásakor hatályos VET 9. § (4) c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdésében fog-laltaknak megfelelõen.

E határozat közzétételére a VET 9. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzé-tételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. § 6. pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2005. december 30.

Horváth J. Ferencs. k.,

elnök

„A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását.

A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

Lapzárta után érkezett:

Minisztériumi közlemény Fejlesztési támogatás odaítélése

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdésb)pontja, valamint a Kormány egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat ter-hére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött támogatási szerzõdést:

A kedvezményezett neve: Bridgestone Tatabánya Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság.

A támogatási program megvalósítási helye: Tatabánya.

A támogatás célja: gépjármûabroncs-gyártó kapacitás létrehozása.

A támogatás összege: 2 000 millió forint.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László:Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika – eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 72-77)