• Nem Talált Eredményt

A rendszerirányítói mûködés feltételei 1. Fogalommeghatározások

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 41-49)

HATÁROZATOT : A Hivatal a

I. A rendszerirányítói mûködés feltételei 1. Fogalommeghatározások

A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított 2001. évi CX. törvényben (VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló többször módosított 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet-ben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon, az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni:

a) Engedélyköteles Tevékenység:a VET 51. § (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység;

b) Érvényességi Idõ:a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõ, ameddig az Engedély érvényben van;

c) ETSO:Európai Hálózati Rendszerirányítók Szövetsége;

d) Mérési Központ:az Engedélyes olyan központi mérési adatgyûjtõ és feldolgozó berendezése, amely az energia ke-reskedelem és elszámolás számára hiteles mennyiségi adatokat biztosít, valamint tájékoztató mennyiségi adatokat szol-gáltat a Piaci Szereplõk menetrend összeállításához;

e) Operatív Üzemirányítás:az Engedélyes azon tevékenysége, amely kiterjed a hálózati üzemirányításra és a villamos-energia-rendszer kiegyenlítõ szabályozására;

f) Teljesítési biztosíték:a kiegyenlítõ energia elszámolásakor a rendszerirányítási engedélyes által megkövetelt pénz-ügyi biztosíték, amelynek célja, hogy az adott mérlegkör-felelõs pénzpénz-ügyi pozícióinak (teljesítési) kockázatát az elszá-molási ciklus alatt semlegesítsék;

g) Piacfigyelési Eljárások:azon eljárások összessége, amelyeket a VET 10. §c), p), s), t), x)ész)pontjaiban foglalt fel-hatalmazás alapján a Hivatal végez, és amelyhez az Engedélyes adatokat szolgáltat.

h) Piaci Szereplõ:a VET-ben definiált feljogosított fogyasztó, termelõ, villamosenergia-kereskedõ, közüzemi nagyke-reskedõ, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, a kiserõmû és a rendszerirányító bármelyike, illetve ezen Piaci Szereplõkkel a villamos energia határon keresztül történõ szállítása kapcsán jogviszonyba kerülõ Vhr 22. § (6) be-kezdés szerinti külföldi piaci szereplõ.

i) Rendszerirányítási Tevékenység:azon eljárások és tevékenységek összessége, amelyeket az Engedélyes a VET, a Vhr, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint a jelen Engedély alapján végez;

j) Rendszerszintû Koordinációt Igénylõ Hálózat (RKI):az átviteli hálózat, valamint az átviteli hálózat üzemét befo-lyásoló elosztóhálózati elemek, továbbá mindazon a hálózati elemek, amelyeknek az irányítását átmenetileg, vagy tartó-san az Engedélyes végzi;

k) Távközlési Rendszer:a VET 13. § (3) bekezdése alapján létesített hírközlési hálózat és hálózati elemek összessége ideértve különösen azon átviteltechnikai rendszereket, kapcsoló berendezéseket, távközlõ végberendezéseket továbbá más erõforrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehetõvé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, opti-kai vagy elektromágneses közeg felhasználásával;

l) UCTE:nyugat-európai villamos energia rendszeregyesülés;

m) Üzemelõkészítés:az Engedélyes azon tevékenysége, amely kiterjed a hálózat üzemének tervezésére, a szabad átvite-li kapacitások meghatározására, a hálózati biztonsági berendezések irányítására és felügyeletére, a forrás oldaátvite-li üzem elõkészítésre és az újra-teherelosztásra;

n) Üzemértékelés:az Engedélyes azon tevékenysége, amely során az operatív üzemirányítási folyamatot értékeli, vala-mint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott jelentéseket készít.

o) Üzletszabályzat:az Engedélyes engedélyköteles tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata;

A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése – függetlenül attól, hogy az Engedély szö-vege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja – változatlan.

I.2. Rendszerirányítási Tevékenységhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek

I.2.1. Az Engedélyes a VET-ben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatáro-zott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatáromeghatáro-zott egyéb kötelezettségeit.

I.2.2. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, a legkisebb költség elvének, az Üzletszabályzatban, a kereskedelmi szabályzatban, az üzemi szabályzatban és a megfelelési szabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû határozatokban meghatározottaknak.

I.2.3. Az Engedélyes kizárólagosan jogosult és köteles a Magyar Köztársaság területén, az Engedély Érvényességi Ideje alatt, a VET 3. § 33. pontja szerinti Rendszerirányítási Tevékenységet végezni.

I.2.4. A villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján az Engedélyes köteles együttmûködni az engedélyesek erre felha-talmazott üzemirányítóival.

I.2.5. Az I.2.2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az Engedélyes jogosult a villamosenergia-ellátási szabályza-tokban meghatározottak szerint valamennyi engedélyestõl és kiserõmûtõl, valamint az Üzletszabályzat alapján vala-mennyi nem engedélyes mérlegkör-felelõstõl információt kérni.

I.2.6. Az Engedélyes a VET 37. §j)pontja alapján jogosult és köteles a magyar villamosenergia-rendszer nemzetközi képviseletét ellátni.

I.2.7. Az Engedélyes a Hivatal elõzetes jóváhagyása esetén jogosult a VET 37. §j)pontja alapján eljárva az Rendszerirá-nyítási Tevékenységére vonatkozó nemzetközi megállapodásokat kötni.

I.2.8. Engedélyes köteles az elosztóhálózati és a termelõi engedélyesekkel megállapodást kötni, amelyben rendelkezni kell:

a)a rendszerirányító által adott utasítások teljesítésébõl eredõ, valamint b)a rendszerirányító által adott utasítások jogellenes nem teljesítésébõl eredõ károkért való felelõsség viselésének szabályairól is.

I.2.9. Rendszerszintû szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok

a)Az Engedélyes a kereskedelmi szabályzatban elõre meghirdetett eljárásrend szerint jogosult a kiegyenlítõ szabályo-zás keretében felhasznált energia beszerzésére és kizárólagos értékesítésére a mérlegkör-felelõsökkel kötött szerzõdések szerint.

b)Az Engedélyes, mint a rendszerszintû szolgáltatások értékesítésének és az ehhez szükséges erõmûvi és fogyasztói ka-pacitások vásárlásának szervezõje, és mint e tevékenységre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel bíró központi szerzõ-dõ fél, a pénzügyi kockázatainak csökkentése érdekében köteles olyan rendszert mûködtetni, amely a hitelezési (partner) kockázatot és a piaci (ár és likviditási) kockázatot ésszerû mértékre korlátozza.

c)Az Engedélyes köteles olyan módon kialakítani a pénzügyi kockázatkezelõ rendszerét, hogy az számlapénzen kívül más, a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti likvid eszközök befogadására is alkalmas legyen, elõsegítse az Engedélyes likviditását és csökkentse a mérlegkör felelõsök ez irányú költségeit, valamint a mérlegkör felelõsök nem teljesítése esetén minimalizálja, a Teljesítési Biztosíték nyilvántartott és valós piaci értéke közötti különbségbõl adódó pénzügyi kockázatot.

d)Az Engedélyes köteles a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott idõpontig a kiegyenlítõ energia elszámolási egységárát nyilvánosságra hozni.

I.2.10. Mérlegkörökkel való kapcsolattartás

a) Az Engedélyes köteles a mérlegkör és a kiegyenlítõ piac mûködése, valamint a szûk keresztmetszetek kezelése érde-kében, a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján, a szabályozási zóna egészére, minden engedélyesre és mérleg-kör-felelõsre kiterjedõen, az alkalmazandó informatikai kódok és azonosítók rendszerét elõírni.

b) Az Engedélyes jogosult az I.2.2. alapján kialakított informatikai rendszer megbízható mûködtetése és fejlesztése ér-dekében próbafeldolgozásokat kezdeményezni a mérlegkör felelõsök rendszereinek bevonásával.

I.2.11. Szerzõdéses partnerekkel való kapcsolattartás

a) Az Engedélyes köteles az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-függõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint elektronikus ügyfélszolgálatot létrehozni és üzemeltetni, továbbá ezen túlmenõen ügyfélszolgálati irodát fenntartani, amely munkanapokon a szerzõdéses partne-rei számára rendelkezésre áll. Az ügyfélszolgálati iroda mûködési rendjét az Üzletszabályzat tartalmazza. Az Engedé-lyes köteles elérhetõségérõl és az ügyfélfogadás rendjérõl szerzõdéses partnereit tájékoztatni.

b) Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatot az ügyfélszolgálati irodában jól látható módon elhelyezni, és kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és a honlapján is hozzáférhetõvé tenni.

I.2.12. A villamos energia határon keresztül történõ szállításával kapcsolatos feladatok

a) Az Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a beszállított villamos energia forrásáról, mennyiségérõl valamint be-szállítójáról annak érdekében, hogy a Hivatal a VET 10. § z)pontjában foglalt elõírásoknak eleget tudjon tenni.

b) Az Engedélyes köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság államhatárán rendelkezésre álló átviteli kapacitások tekintetében, a villamos energia határon keresztül történõ szállítása estén alkalmazandó, hálóza-ti hozzáférési feltételekrõl szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenhálóza-ti és tanácsi rendeletben meghatáro-zottakat teljesítse, valamint ezen kapacitásoknak a villamos energia határon keresztül történõ szállításának szabályozá-sáról szóló 182/2002. (VIII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott felosztásának rendszere piaci alapú legyen.

c) Az Engedélyes az e pontban foglaltak végrehajtása érdekében köteles a szomszédos országok rendszerirányítóival tárgyalásokat folytatni, és folyamatosan egyeztetni, valamint a tárgyalásairól a Hivatalt folyamatosan tájékoztatni.

I.2.13. Kommunikációs rendszerek fenntartása és használata

a) Az Engedélyes köteles olyan informatikai megoldásokat alkalmazni, amelyek diszkriminációmentes adatforgalmi kommunikációt tesznek lehetõvé az Engedélyes és a szerzõdéses partnerei között.

b) Az Engedélyesnek a kiszolgáló felületek meghatározásakor és kialakításakor törekednie kell arra, hogy szerzõdéses partnerei a kereskedelemben beszerezhetõ és elérhetõ eszközökkel képesek legyenek az Engedélyes kommunikációs rendszereihez kapcsolódni.

c) Az Engedélyes az átláthatóság biztosítása érdekében a különbözõ célú részrendszereit köteles úgy alakítani, hogy azok egyértelmûen elválaszthatók legyenek egymástól, továbbá az adott rendszeren belül fokozott figyelemmel kell len-nie az adatvédelemi szempontokra.

d) A kommunikációs rendszerhez való nyitott és diszkrimináció mentes hozzáférés érdekében a szükséges adatok gyûj-tését és tárolását úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy legalább a következõ funkciók ellátását lehetõvé tegyék:

1) a tranzakciók nyilvántartása, 2) a jogosultságok ellenõrzése.

e) Az Engedélyes köteles a nemzetközi kommunikációs kapcsolatait olyan módon alakítani, amely megfelel az ETSO és az UCTE ajánlásainak.

f) Az Engedélyes informatikai rendszereit oly módon köteles kialakítani, hogy

1) valamennyi eszköz alkalmas legyen azok mûködési költségeinek megállapításához szükséges adatok szolgáltatá-sára,

2) azok kialakítása biztosítsa a szerzõdéses partnerek üzleti érdekeinek megfelelõ védelmét, valamint lehetõvé tegye a lehetséges veszélyforrások, kockázatok folyamatos értékelését,

3) az Engedélyköteles Tevékenységének ellátásához szükséges informatikai rendszerei biztonságos, zárt rendszer-ben, harmadik fél által hozzá nem férhetõ módon mûködjenek a versenysemlegesség, az egyenlõ elbánás követelmé-nyének betartása érdekében.

I.2.14 Rendszerirányítási Tevékenységhez szükséges távközlési és mérési adatgyûjtõ eszközök használata

a) Az Engedélyes a VET hatálya alá tartozó engedélyesekkel köteles a Vhr. 24–25. §-ai alapján kötendõ szerzõdések megkötésére irányuló tárgyalások, az ajánlat elfogadása, valamint a szerzõdéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemûen, diszkrimináció mentesen eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és külö-nös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Ez a kötelezettség terheli az Engedélyest akkor is, ha tulaj-donszerzésre irányuló szerzõdés(eke)t kíván megkötni.

b) A Távközlési Rendszer valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdésében hivatkozott elszámolási méréshez szükséges mérési adatgyûjtõ rendszerek (a továbbiakban: Mérési Adatgyûjtõ Rendszerek) használatával összefüggõ szerzõdések megkö-tése és teljesímegkö-tése során biztosítani kell:

1) a Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyûjtõ Rendszerek mûködésének biztonságát,

2) a Távközlési Rendszer, illetve a Mérési Adatgyûjtõ Rendszerek használatának és az ezekhez történõ megkülön-böztetéstõl mentes hozzáférésnek a zavartalanságát, ideértve a rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését is,

3) a Távközlési Rendszerben, illetve a Mérési Adatgyûjtõ Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredeti-ségének, változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhes-senek hozzá.

I.2.15. Villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú tervezése

a)Az Engedélyes elõször 2007. november 30. napjáig, ezt követõen minden második évben november 30-ig köteles a Hivatalnak megküldeni:

1) a villamosenergia-rendszer 15 évre elõretekintõ forrásoldali kapacitáselemzését, amely a várható villamos ener-gia igényeket, az igények alapján szükséges erõmûvi teljesítõképességeket és azok rendszerszabályozási szempont-ból célszerû összetételét elemzi, figyelembe véve a rendelkezésre álló import forrásokat is;

továbbá a VET 27. § (1) alapján, elõször 2006. november 30. napjáig, ezt követõen minden második évben novem-ber 30-ig köteles a Hivatalnak jóváhagyásra megküldeni

2) a villamosenergia-rendszer gördülõ tervezéssel elkészített hálózatfejlesztési tervét.

b) Az Engedélyes aza)pontban meghatározott elemzési feladatát a közüzemi és a szabadpiaci szektorra egyaránt köte-les elvégezni.

c) Az Engedélyes köteles aza)pontban meghatározottakról a Hivatalt folyamatosan tájékoztatni.

I.2.16. A közüzemi szolgáltatókkal, termelõi engedélyesekkel, valamint a kiserõmûvekkel kapcsolatos egyéb kötelezett-ségek

a) Az Engedélyes köteles úgy kialakítani a Mérési Központot, hogy az a következõ funkciókat is biztosítsa:

1) az engedélyesek hasonló célú eszközeivel való kommunikációt;

2) a mérési adatok hitelességének vizsgálatát;

3) a hiányzó és nem hiteles mérési adatotok ideiglenes adattal történõ pótlását, olyan módon, hogy azt az Engedélyes és a szerzõdéses partnere között, a távleolvasásra, a mérési adatok pótlására, és az adatellenõrzésre létrejött szerzõdés rögzíti.

b) Az Engedélyes a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján köteles a menetrendkészítés támogatásához szüksé-ges adatok szolgáltatásához az informatikai rendszert az I.2.11. pontban megadott elvek alapján kialakítani.

I.3. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés a) Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközöknek az Engedélyes tulajdonát kell képezni, vagy azok lehetõség szerint kizárólagos használati jogát az Engedélyes részére az Érvényességi Idõ alatt – amennyiben jogszabály azt nem biztosítja – szerzõdésnek kell biztosítania. Ezen szerzõdések módosításához, valamint új szerzõdések kötéséhez a Hivatal elõzetes hozzájárulása szükséges.

b) Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök felsorolása az Engedély 1. sz.

mellékletében található.

c) A 1. sz. mellékletben felsorolt, az Engedélyes tulajdonát képezõ eszközökkel az Engedélyes csak a Hivatal elõzetes hozzájárulásával, a Hivatal által esetenként meghatározott feltételekkel rendelkezhet.

d) Az Engedélyes a rendszerirányítás és a villamosenergia-rendszer együttmûködése érdekében köteles aza)pontban megjelölt eszközök tekintetében a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idõben elvégezni, továbbá köteles biztosítani, hogy ezen eszközök tekintetében a tulajdon, szerzõdés vagy más jogcím alapján a Rendszerirányítási Tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelõ minõségben, megfelelõ szakszemélyzettel rendelkezésére álljanak.

e) Az eszközökkel való – Vhr. 1. § 1. pontjában meghatározott – rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Enge-délyköteles Tevékenységét.

f) Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történõ végzésének 1.5.b)pontbeli szabályainak is megfelelni.

I.4. Minõségbiztosítási Rendszer

I.4.1. Az Engedélyes a villamos energia Rendszerirányítási Tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független mi-nõségtanúsító szervezet által ellenõrzött minõségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mûködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb elõírások betartásának az ellenõrzését és ellenõrizhetõségét.

I.4.2. Az Engedélyes köteles a felmerülõ biztonsági kockázatok minimalizálása és az üzleti folyamatok mûködésének biztosítása érdekében olyan tanúsított információ-biztonsági rendszert kiépíteni, amelyben teljesülnek az elektronikus és

papír alapú információk tárolása, feldolgozása, továbbítása során a bizalmasságnak, a sértetlenségnek, a rendelkezésre állásnak, megkülönböztetéstõl mentes adatszolgáltatásnak, a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, valamint a legkisebb költség elvének megfelelõ kritériumai.

I.5. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történõ végzése

a) Az Engedélyes az alábbi elemek tekintetében más személyeket az Engedélyköteles Tevékenységek végzésére nem jogosíthat fel:

1) a villamosenergia-rendszer Üzemelõkészítése;

2) a villamosenergia-rendszer Operatív Üzemirányítása;

3) a villamosenergia-rendszer Üzemértékelése;

4) a rendszerszintû mérleg elkészítése;

5) a villamos energia értékesítések végrehajtásának összehangolása;

6) a rendszerszintû szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás;

7) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történõ közremûködés;

8) a villamosenergia-rendszer együttmûködõ képességének megõrzése érdekében szükséges intézkedések elrendelé-se.

b) Az Engedélyes a pont alapján, a Hivatal elõzetes jóváhagyása után köthet olyan nemzetközi megállapodást, amely-ben a villamos energia határon keresztül történõ szállításához kapcsolódó átviteli kapacitások felosztását szabályozási zónánként, részben vagy egészben más személy végez összhangban az Európai Unió közösségi kezdeményezéseivel és belsõ jogrendjével.

c) Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységeinek aza)pont alá nem tartozó elemeit vagy kapcsolódó tevékenysé-gét kizárólag az alábbi feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni:

1) Amennyiben az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit vagy kapcsolódó tevékenységét más személyekkel kívánja végeztetni, errõl elõzetesen, kellõ idõben, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt.

2) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet leírását, értékét, az érintett tevékenység részle-tes bemutatását, és a szerzõdés megkötésének tervezett idõpontját. A Hivatal jogosult egyéb dokumentum, informá-ció, adat bekérésére is.

3) Amennyiben a tervezett jogügylet – függetlenül attól, hogy az Engedélyes a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szer-zõdésben vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni

a)a rendszerirányítási tevékenység jelentõs részét érinti, vagy

b)tervezett értéke az 50 millió forintot meghaladja,

az Engedélyes a 4)–8) pontokban foglaltak szerint köteles eljárni.

4) Kizárólag a jelen Engedély I.5. pontja szempontjából a Rendszerirányítási Tevékenység jelentõs része az a tevé-kenység (vagy tevétevé-kenységek összessége), amely nélkül az Engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan és megfelelõ színvonalú Rendszerirányítási Tevékenység végzésére, függetlenül attól, hogy a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szerzõdésben, vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni;

5) Az Engedélyes a 3) pontban megjelölt jogügyletekre vonatkozóan köteles nyilvános pályázatot kiírni és azt leg-alább egy országos napilapban meghirdetni, továbbá a hirdetményt tartalmazó lappéldányt a Hivatalnak a megjele-nést követõ 8 napon belül megküldeni. A pályázat kötelezõ tartalmi elemeként meg kell határozni az ajánlattételi ha-táridõt, a teljesítés határidejét vagy a szerzõdés idõtartamát, valamint a pályázat elbírálásának szempontjait, különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesülésére. Az Engedélyes az adott tevékenység végzésére csak a pályá-zat nyertesével köthet szerzõdést. Amennyiben az Engedélyes, illetve az a tevékenység, melyet az Engedélyes más személlyel kíván végeztetni a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, az Engedélyes a pályázat kiírása és a szerzõdéskötés során köteles a Kbt. elõírásainak megfelelõen eljárni.

6) Amennyiben a jogügylet a rendszerirányítási tevékenység jelentõs részét érinti, úgy a pályázat nyertesével megkö-tött szerzõdés létrejöttéhez a Hivatal jóváhagyása (hatósági jóváhagyás) szükséges.

7) Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkal-mazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel össz-hangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

8) A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni.

9) Az Engedélyes köteles az Engedély I.5.c)pontja alapján létrejött szerzõdések másolatát a megkötésüket követõ 30 napon belül a Hivatal részére megküldeni.

I.6. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek

Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes Rendszerirányítási Tevé-kenységének végzését, a folyamatos, és biztonságos és elõírt színvonalú villamos energia ellátást és a villamosener-gia-rendszer mûködését.

I.7. Egyéb jogok és kötelességek

a)Az Engedélyes köteles olyan dokumentációs rendszert vezetni, amely támogatja a Piacfigyelési Eljárások megfelelõ végrehajtását. A dokumentációs rendszernek biztosítania kell:

1) az Engedélyes pénzügyi tranzakcióinak követését;

2) a Piaci Szereplõk viselkedésének elemzését az Engedélyes által elszámolt kiegyenlítõ energiapiacon, a rendszer-szintû szolgáltatások piacán és a kétoldalú szerzõdések piacán;

3) biztosítania kell a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény-ben meghatározott tiltott magatartások vizsgálatának lehetõségét a 2) pontban jelzett piacokon;

4) a magyar és a szomszédos szabályozási zónák piaci tranzakciói kölcsönhatásának vizsgálatát;

5) a termelõi kapacitás visszatartására utaló jelek és a hálózati korlátozások, valamint az esetlegesen kialakuló háló-zati szûkületek folyamatos megfigyelését;

6) a villamosenergia-ellátási szabályzatok és az Üzletszabályzat – a versenypiac mûködésének hatékonyságát nehe-zítõ – észlelt hiányosságainak folyamatos nyilvántartását;

7) a Piaci Szereplõk panaszainak kivizsgálásának lehetõségét;

8) a Piaci Szereplõknek, a villamosenergia-rendszerhez kapcsolható informatikai és egyéb tevékenységének

8) a Piaci Szereplõknek, a villamosenergia-rendszerhez kapcsolható informatikai és egyéb tevékenységének

In document Magyar Energia Hivatal közleményei (Pldal 41-49)