További információk

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 138-145)

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: Az intervenciós gabonaraktárakkal szembeni követelmények 2 számú melléklet: Felajánlási formanyomtatványok (I1310, I1311)

3. számú melléklet: Kitöltési útmutatók az I1310 és az I1311 formanyomtatványokhoz 4. számú melléklet: Határozatlan idejû „E” típusú raktározási szerzõdés

5. számú melléklet: Általános szerzõdési feltételek a raktározási szerzõdéshez

618 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos hon-lapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603 és az (1) 3743-604 telefon-számon kérhetõ.

Budapest, 2007. január 11.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

1. számú melléklet

Az intervenciós gabonaraktárakkal szembeni követelmények standard jóváhagyó határozathoz:

1. Jóváhagyó határozattal rendelkezõ raktár.

2. Jól körülhatárolható telephely.

3. 24 órás porta- vagy õrszolgálat, vagy elektronikus jelzõrendszer.

4. A telephely közúti megközelíthetõsége biztosított legyen kiépített úthálózattal, illetve adottságai szerint rendel-kezzen vasúti vagy vízi megközelíthetõséggel.

5. A telepen biztosított legyen a csapadékvíz elvezetés, a csatornahálózat, vagy zárt rendszerû szennyvíztároló mû-ködtetése.

6. A telephelyen vagy a tároló tulajdonosának központi székhelyén laboratórium megléte, illetve megfelelõ laborató-riummal kötött szerzõdés szükséges.

7. Tárolási tevékenységet, a mûszaki, biztonságtechnikai, tûz- és környezetvédelmi elõírások meglétét igazoló telep-hely engedély.

8. A tárolóknak építészetileg (statikailag) alkalmasnak kell lenni az intervenciós áru hosszú távú tárolására.

9. Az áru be- és kitárolásához szükséges mûszaki berendezések megléte, minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleg.

10. Legkevesebb 30 tonna/óra ki- és betárolási kapacitás.

11. Hõmérsékletméréshez, tisztításához, szellõzéshez szükséges eszközök, gyorsvizsgáló berendezések megléte, forgatás lehetõségének biztosítása.

12. Nedvesség, beázás, hóbefúvás elleni védelem megléte.

13. A síktárolók, valamint a silók kimeneti nyílásai zárhatóak legyenek.

14. Minimum 2000 tonna áru tárolására alkalmas raktárkapacitás.

15. Számítógépes készletnyilvántartás szükséges.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 619

2. számú melléklet

620 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 621

622 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

3. számú melléklet

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az I1310 „Gabonaintervenció – tárolás

Kapacitás felajánlása intervenciós raktározás céljára”

formanyomtatványhoz (fõlap)

A formanyomtatványokat géppel vagy kék színû tintával, nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!

1. Ügyfél azonosítási információ(Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga után!)

Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján a G001 re-gisztrációs lapon lehet rere-gisztrációs számot igényelni. A rere-gisztrációs lap az ajánlat benyújtásával egyidejûleg is megküldhetõ az MVH részére.

2. Kérelmezõ adatai(Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga után!) a) Elõtag: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett név elõtagjaként szereplõ elõtag (pl. dr., özv., id., ifj.), gazdasági társaság esetében kérjük üresen hagyni.

b) Név: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett vezeték- és keresztneve, gazdasági társaság esetében üzleti név.

c) Utótag: a gazdasági társaság társasági formájának jelzése (pl. Rt., Bt., Kft.); magánszemély esetében kérjük üresen hagyni.

3. Kapcsolattartási információ(Kérjük, hogy saját érdekében adja meg a kapcsolattartásra kijelölt személy elérhe-tõségét.)

a) Név: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve. Olyan személyt nevezzen meg, aki folyamatosan elérhetõ és felha-talmazással bír a felajánlott raktárral kapcsolatos ügyintézésre.

b) Helység, Irányítószám: a kapcsolattartó postai címe (település, irányítószám)

c) Postai cím: (utca, házszám) A kapcsolattartó levelezési címe szerinti utca és a házszám.

d) Telefonszám: Lehetõség szerint mind vonalas, mind mobil telefonszámot tüntessen fel.

e) Fax: Amennyiben rendelkezik faxkészülékkel, adja meg annak számát. (E pont kitöltése nem kötelezõ.) f) E-mail: Amennyiben rendelkezik elektronikus levélcímmel, azt tüntesse itt fel. (E pont kitöltése nem kötelezõ.) 4. Csatolt dokumentumok(Kérjük, töltse ki a mezõt!)

Benyújtott betétlapok száma: a benyújtott I1311 számú formanyomtatványok (betétlapok) darabszámát kell itt feltün-tetni. Az ajánlatnak legalább 1 betétlapot tartalmaznia kell!

Minden raktártelepet önálló betétlapon kell szerepeltetni. Amennyiben az adott raktártelepen 8 db-ot meghaladó táro-lót kíván felajánlani, több, azonos raktártelepre vonatkozó betétlap kitöltése szükséges.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 623

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az I1311 jelzetû „Gabonaintervenció – tárolás Kapacitás felajánlása intervenciós raktározás céljára”

formanyomtatványhoz (betétlap)

1. Ügyfél azonosítási információ(Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga után!)

Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján a G001 re-gisztrációs lapon lehet rere-gisztrációs számot igényelni. A rere-gisztrációs lap az ajánlat benyújtásával egyidejûleg is meg-küldhetõ az MVH részére. Ügyfélregisztrációs szám: a felajánló MVH regisztrációs száma (10 karakter).

2. Felajánlott kapacitást biztosító raktár adatai(Kérjük, töltse ki a mezõket!) a)A raktár címe: az intervenciós tárolásba bejelentett raktártelep pontoscíme.

b)Telepi kapcsolattartó neve és telefonszáma. (Kérjük, hogy saját érdekében adja meg a kapcsolattartásra kijelölt személy elérhetõségét!)

c)A raktártelep összes tárolókapacitása: az adott raktártelepen a tárolóterek összes kapacitása tonnában kifejezve.

(Kérjük itt azon tárolóterek kapacitását is figyelembe venni, amelyeket nem ajánlottak fel intervencióra!)

d)A raktár felajánlott tárolókapacitása: az adott raktártelepen azintervenciós raktárkéntfelajánlott tárolóterek össz-mennyisége tonnában kifejezve.(Figyelem! Az MVH a felajánláson megadott, elfogadható raktárkapacitásra köt raktá-rozási szerzõdést, azonban a ténylegesen betárolt gabona mennyisége után fizet tárolási díjat, ez a mennyiség nem lehet több, mint a szerzõdésben meghatározott kapacitás.)

e)Intervenciós tárolásra felajánlott tárolókapacitás kizárólag a benne tárolt, intervenciós felvásárlásra szánt gabonára vonatkozó együttes ajánlattal érvényes:

Kérjük kizárólag abban az esetben töltse ki a cellát, amennyiben a felajánlott raktárkapacitással a benne tárolt gabona intervenciós felajánlásra kerül, vagyis a tárolókapacitás már lekötött. Ebben az esetben mellékelni kell aa gabonafélék 2006/2007. gazdasági évben történõ intervenciós felvásárlásáról szóló 101/2006. (IX. 25.) MVH közlemény 2. számú melléklete szerinti, kitöltött I0110 adatlapot, amely letölthetõ az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu), illetve beszerezhetõ az MVH Megyei Kirendeltségein.

Abban az esetben, ha a cella nem kerül kitöltésre az MVH a felajánlott tárolót szabad kapacitásként kezeli.

f)A raktártelep be- és kitárolási kapacitásának adatai tonna/óra mértékegységben, a három szállítási módra vonatko-zóan. Kizárólag a raktártelepre vonatkozó rovatot töltse ki.(Figyelem!Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöl-tése hiánypótlást von maga után!)

3. Tárolható gabonaféle(Kérjük, töltse ki a mezõket!)

Jelölje meg, hogy a formanyomtatványon felajánlott tárolókapacitás milyen gabonaféle tárolására alkalmas. (Figye-lem! A különbözõ gabonafélékhez különbözõ minõségvizsgáló eszközök szükségesek minimum feltételként: ld. 1. számú melléklet.)

4. Tárolók adatai(Kérjük, hogy minden egyes felajánlott tárolóteret vagy tárolási egységet külön-külön, adatokkal ellátva soroljon fel!)

a)Azonosító szám: az intervenciós tárolásra felajánlott raktárkapacitást biztosító tárolóterek olyan, a felajánló által használt megnevezése/azonosítója, amely lehetõvé teszi a tárolóterek, cellák egyedi beazonosítást. Kérjük ne vonja össze az azonos típusú tárolók kapacitásait!

b)Kapacitás adatok az egyes tárolóterek esetében tonnában megadva.(Figyelem! A tároló kapacitások összegének egyeznie kell a„A raktár felajánlott tárolókapacitása” rovatban megadott mennyiséggel.)

c)A tárolóterek típusa és az építési éve.(Figyelem!Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga után!)

A nyomtatványokat kérjük KÉK színû tintával aláírni!

624 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

4. számú melléklet Szerzõdés száma:

RAKTÁROZÁSI SZERZÕDÉS

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 138-145)