Miniszteri rendeletek

Teljes szövegt

(1)

LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. február 23.

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Miniszteri rendeletek

6/2007. (I. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgaz- dasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról- - - - 483 7/2007. (I. 30.) FVM r. A szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó

szabályozásról - - - - 500 8/2007. (I. 31.) FVM r. Egyes növényvédõ szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szer-

zett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól- - - - 507

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2007. (I. 4.) MVH közleménye a Tanács 1788/2003/EK és a Bizottság 595/2004/EK rendelete, valamint a tehéntej termékpálya szabá- lyozásban alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet alapján a tehén-

tej termékpálya tejkvóta szabályzatáról - - - - 510 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2007. (I. 10.) MVH közleménye a 2007. évi iskola-

tej program szabályozásáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet szerint benyújtandó forma-

nyomtatványokról - - - - 576 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2007. (I. 9.) MVH közleménye a magyar interven-

ciós készletbõl származó legfeljebb 100 000 tonna kukorica belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 108/2006. (XI. 13.) MVH közle-

mény módosításáról - - - - 590 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2007. (I. 11.) MVH közleménye az intervenciós

gabonakészletek tárolásáról - - - - 615 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 6/2007. (I. 15.) MVH közleménye a gabonafélék

2006/2007. gazdasági évben történõ intervenciós felvásárlásáról szóló 101/2006. (X. 25.) MVH

közlemény módosításáról - - - - 642 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2007. (I. 18.) MVH közleménye a Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-

let hatálybalépésével összefüggõ változásokról - - - - 643 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2007. (I. 24.) MVH közleménye a magyar inter-

venciós készletbõl származó cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos ajánlat-

tételi felhívás közzétételérõl - - - - 644 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatója Magyarország erdõállományá-

nak fõbb adatairól - - - - 659

A tartalomjegyzék a 482. oldalon folytatódik.

(2)

482 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fõosztályának közleménye hi- giéniai minõsítõ bizonyítvánnyal vagy típusengedéllyel ellátott élelmiszeripari gépek típusjegy-

zékének közzétételérõl- - - - 671 Az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet közleménye növényfajták állami elismerésérõl, álla-

milag elismert fajták meghosszabbításáról, államilag elismert fajták visszavonásáról, fajtajelöl- tek vizsgálatának megszüntetésérõl, állami elismerésre bejelentett fajta elutasításáról, standard-

változás jóváhagyásáról, fajtanév-változtatás jóváhagyásáról, új fajta bejegyzésérõl - - - - - 676 Pályázati felhívás a Mohácsi Körzeti Földhivatal hivatalvezetõi munkakörének betöltésére - - - 692

(3)

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 6/2007. (I. 24.) FVM

rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági

Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé- seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésc)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék- fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §b)pontjában meg- határozott feladatkörben eljárva a következõket rende- lem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien- tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro- zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo- gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (6) bekezdése kiegészül a következõ mondattal:

„Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok- ban szereplõ hatóanyagok engedélyezett csávázó szerként való szakszerû felhasználása az igen alacsony területi dó- zisok miatt egyik célprogram esetében sem esik korlátozás alá.”

2. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdésénekc)pontja helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

(A támogatási idõszak alatt)

„c)a földterület elhelyezkedése nem változhat.”

(2) Az R. 11. §-ának (4) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„Átruházni csak azt a támogatott létszámú állatállo- mányt, illetve támogatott területet lehet, amely megfelel a célprogram minimális jogosultsági feltételeként elõírt mi- nimális feltételeknek. Egy adott terület, illetve állatállo- mány a támogatási idõszakban – a vis maior esetek kivéte- lével – legfeljebb egyszer ruházható át. A kötelezettség át-

adásra vonatkozó kérelmet egy eredeti példányban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a kérelmezõ székhelye vagy lak- helye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére a gazdálkodási elsõ naptári évének utolsó napjáig lehet be- nyújtani. A 2006/2007. gazdálkodási évre vonatkozó ké- relmek benyújtási határideje 2007. február 15.”

3. §

Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelmet egy példányban, az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támoga- tással együtt az MVH által rendszeresített formanyomtat- ványon, a kérelmezõ székhelye, illetve lakhelye szerint il- letékes MVH megyei kirendeltséghez postai úton lehet be- nyújtani

a) a 2005/2006. gazdálkodási évben február 1. és feb- ruár 28. között,

b) a 2006/2007. gazdálkodási évtõl kezdõdõen évente április 1. és május 15. között.”

4. §

Az R. 22. § (3) bekezdésénekd)pontjában az „5%-át”

szövegrész helyébe az „5%-ának” szövegrész lép.

5. §

Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendeletmel- lékletelép.

6. §

(1) Az R. 8. számú melléklete jelmagyarázatának A)pont 5. alpont P3 sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„P3 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó az adott célprogram támogatási idõszakának lejártáig a programból kizárásra kerül.”

(2) Az R. 8. számú melléklete jelmagyarázatának A)pont 5. alpontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:

„P4 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett par- cella az adott célprogram támogatási idõszakának lejártáig a programból kizárásra kerül.”

(3) Az R. 8. számú melléklete A)pont A.5. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram 1–3. sora he- lyébe a következõ rendelkezés lép:

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 483

(4)

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyag- utánpótlásra vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvéde- lemre vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

” (4) Az R. 8. számú mellékleténekA)pont 5. alpontja C.2. Ökológiai ültetvény célprogram 1–3. sora helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyag- utánpótlásra vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvéde- lemre vonatkozó szabályainak betartása

10 Nem tartották be a rendelet vonatkozó elõ- írásait. Az ellenõrzõ szervezet ezért szankcio- nálta a gazdaságot.

P4

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat a folya- matban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabá- lyairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) Támogatási szerzõdés külön rendelkezése esetén a támogatásra jogosult nyilatkozik a támogatási feltételek telje- sítését igazoló dokumentumok meglétérõl. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, ha a támogatásra jogosult az ellenõrzés során a nyilatkozatában megjelölt dokumentumokat nem tudja felmutatni.”

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

484 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

(5)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 485

Melléklet a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok

jegyzéke

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok őszi búza árpa kukorica napraforgó repce gombaölő

szer hatóanyagok rovarölő szer

hatóanyagok fenitrotion karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

fenitrotion karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

fenitrotion karbofurán karboszulfán klórpirifosz*

karbofurán karboszulfán

klórpirifosz oxidemeton-metil

fenitrotion karbofurán klórpiri- fosz****

gyomirtó szer hatóanyagok

glifozát**

klórszulfuron

glifozát**

klórszulfuron

atrazin glifozát***

glifozát***

megjegyzés *Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

**Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.

***Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.

****Kizárólag ősszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölő szer hatóanyagok rovarölő szer

ható- anyagok

karbofurán karboszulfán klórfluazuron

klórpirifosz metilazinfosz

fenitrotion karbofurán karboszulfán metilazinfosz klórpirifosz oxidemeton-metil

fenitrotion karbofurán fenitrotion klórpirifosz

gyomirtó szer ható-

anyagok

glifozát*

megjegyzés *Kizárólag vetés előtt használható.

ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok őszi búza árpa kukorica napraforgó repce gomba-

ölő szer ható- anyagok

karbendazim klórtalonil mankoceb metiram proquinazid

karbendazim klórtalonil mankoceb metiram proquinazid

karbendazim dimoxistrobin karbendazim

dimoxistrobin

rovarölő szer ható-

anyagok

endoszulfán fenitrotion karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

endoszulfán fenitrotion kabofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

endoszulfán fenitrotion karbofurán karboszulfán klórpirifosz*

foszalon karbofurán karboszulfán

klórpirifosz oxidemeton-metil

endoszulfán fenitrotion

foszalon karbofurán klórpirifosz

(6)

486 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám gyomirtó

szer ható- anyagok

2,4-D glifozát**

klórszulfuron triaszulfuron

dikamba metszulfuron-metil

flupirszulfuron- metil-szodium

2,4-D glifozát**

klórszulfuron triaszulfuron

dikamba metszulfuron-metil

flupirszulfuron- metil-szodium

2,4-D atrazin glifozát**

dikamba diquat-dibromid***

flumetszulam imazamox tifenszulfuron-metil

topramezon

glifozát**

alaklór bifenox diquat-dibromid***

glufozinát- ammónium***

bromoxinil***

diquat- dibromid***

glufozinát- ammónium***

bromoxinil***

meg-

jegyzés *Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.

**Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.

***Földi géppel kijuttatva alkalmazható.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölő szer ható- anyagok

karbendazim kaptán karbendazim karbendazim

rovarölő szer ható-

anyagok

endoszulfán foszalon karbofurán karboszulfán klórfluazuron

klórpirifosz metam-nátrium

metilazinfosz

endoszulfán fenitrotion karbofurán karboszulfán

klórpirifosz metilazinfosz oxidemeton-metil

endoszulfán fenitrotion

foszalon

cihexatin karbofurán

fenitrotion klórpirifosz

gyomirtó szer ható- anyagok

diquat-dibromid diquat-dibromid*

diuron tifenszulfuron-metil

glufozinát- ammónium*

glifozát**

diquat-dibromid*

imazaquin tifenszulfuron-metil

glufozinát- ammónium*

diquat-dibromid*

glufozinát- ammónium*

meg- jegyzés

*Földi géppel kijuttatható.

**Kizárólag vetés előtt használható.

(7)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 487 ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban

nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gombaölő szer ható-

anyagok

karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil

TMTD pikoxistrobin***

azoxistrobin***

proquinazid

karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil

TMTD pikoxistrobin***

azoxistrobin***

proquinazid

TMTD TMTD Karbendazim

dimoxistrobin

Karbendazim dimoxistrobin

rovarölő szer ható- anyagok

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

fenitrotion karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

fenitrotion karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

alfametrin cink-foszfid

cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát fenitrotion karbofurán karboszulfán klórpirifosz*

pirimifosz-metil zéta-cipermetrin

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin dimetoát foszalon karbofurán karboszulfán

klórpirifosz oxidemeton-metil

alfametrin cink-foszfid

cipermetrin diklórfosz endoszulfán eszfenvalerát fenitrotion

foszalon karbofurán klórpirifosz pirimifosz-metil zéta-cipermetrin gyomirtó

szer ható- anyagok

2,4-D glifozát**

klórszulfuron triaszulfuron

dikamba metszulfuron-metil

flupirszulfuron- metil-szodium

2,4-D glifozát**

klórszulfuron triaszulfuron

dikamba metszulfuron-metil

flupirszulfuron- metil-szodium

2,4-D atrazin glifozát**

dikamba diquat-dibromid

flumetszulam imazamox tifenszulfuron-metil

topramezon

alaklór glifozát**

bifenox diquat-dibromid

glufozinát- ammónium bromoxinil

diquat-dibromid klomazon glufozinát- ammónium bromoxinil

megjegyzés *Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

**Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.

***Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölő szer ható-

anyagok

tiofanát-metil karbendazim

tiofanát-metil karbendazim karbendazim

rovarölő szer ható- anyagok

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin endoszulfán eszfenvalerát

foszalon fosztiazat karbofurán karboszulfán klórfluazuron

klórpirifosz metam-nátrium

metilazinfosz oxamil

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

fenitrotion karbofurán karboszulfán

klórpirifosz metilazinfosz oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

cink-foszfid dimetoát endoszulfán

fenitrotion foszalon metomil

cihexatin cink-foszfid

diklórfosz karbofurán

cink-foszfid diklórfosz

dimetoát eszfenvalerát

fenitrotion klórpirifosz

metomil teflutrin

(8)

488 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám gyomirtó

szer ható- anyagok

diquat-dibromid klomazon

diquat-dibromid

diuron tifenszulfuron-metil

glufozinát- ammónium

glifozát*

diquat-dibromid imazaquin tifenszulfuron-metil

klomazon glufozinát- ammónium

diquat-dibromid klomazon glufozinát- ammónium

megjegyzés *Kizárólag vetés előtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búza árpa kukorica napraforgó repce gomba-

ölő szer ható- anyagok

flutriafol fluzilazol pikoxistrobin****

flutriafol fluzilazol pikoxistrobin****

rovarölő szer ható- anyagok

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin

dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

alfametrin cink-foszfid

cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

karbofurán klórpirifosz oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

alfametrin cink-foszfid

cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

karbofurán karboszulfán klórpirifosz*

zéta-cipermetrin

alfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin

dimetoát karbofurán karboszulfán

klórpirifosz oxidemeton-metil

alfametrin cink-foszfid

cipermetrin endoszulfán eszfenvalerát

karbofurán klórpirifosz*****

zéta-cipermetrin

gyomirtó szer ható- anyagok

glifozát**

klórszulfuron glifozát**

klórszulfuron atrazin flumetszulam

glifozát***

glifozát***

alaklór

meg-

jegyzés *Csak mikrokapszulázot formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

**Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.

***Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.

**** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.

*****Kizárólag ősszel, egy alkalommal juttatható ki.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gomba- ölő szer

ható- anyagok rovarölő

szer ható- anyagok

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin endoszulfán eszfenvalerát

fosztiazat karbofurán karboszulfán klórfluazuron

klórpirifosz metam-nátrium

metilazinfosz oxamil

béta-ciflutrin cink-foszfid

cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

karbofurán karboszulfán

klórpirifosz metilazinfosz oxidemeton-metil

cink-foszfid dimetoát

metomil

cihexatin cink-foszfid

diklórfosz karbofurán

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin deltametrin diklórfosz eszfenvalerát

endoszulfán fenitrotion klórpirifosz

metomil

(9)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 489 gyomirtó

szer ható- anyagok

glifozát*

meg- jegyzés

*Kizárólag vetés előtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

Káposztafélék zöld sárga

vetőmagcsávázás iprodion kaptán TMTD tő- és gyökérrothadás,

palántadőlés TMTD

Streptomyces griseoviridis ftálimid származékok:

folpet**

peronoszpóra azoxistrobin rézhidroxid

rézoxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

ftálimid származékok:

kaptán**

ditiokarbamátok és kombinációik:

mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid

lisztharmat kén

talajlakó

kártevők diazinon

fenitrotion + malation teflutrin

házatlan csigák metaldehid

lótücsök fenitrotion + malation hernyókártevők,

földibolhák

Bacillus thuringiensis v. Kurstaki indoxakarb

lufenuron spinozád*

teflubenzuron tiametoxám

Trichogramma pintoi + T. evanescens

diazinon*

dimetoát*

klórpirifosz-metil*

malation*

levéltetvek diazinon*

dimetoát*

malation*

pirimikarb**

tiametoxám**

triazamát**

gyomnövények fluazifop-P-butil trifluralin*

pendimetalin*

napropamid*

klomazon*

egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,

kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

(10)

490 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám

Fokhagyma zöld sárga

vetőmagcsávázás mankoceb tiofanát-metil

TMTD gombabetegségek azoxistrobin

kén rézhidroxid

rézoxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

mankoceb**

talajlakó kártevők diazinon fenitrotion + malation

teflutrin lótücsök fenitrotion + malation

házatlan csigák metaldehid

állati kártevők (lombkártevők) dimetoát*

fenitrotion*

gyomnövények pendimetalin S-metolaklór egyéb etoxilált montánsav

heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

pinolén

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,

kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

Vöröshagyma zöld sárga

vetőmag, szaporítóanyag csávázás

himexazol kaptán mankoceb tiofanát-metil

TMTD baktériumos betegségek rézoxid

rézoxiklorid rézhidroxid

rézszulfát (tribázikus-rézszulfát) cimoxanil + rézoxiklorid gombabetegségek azoxistrobin

benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid

iprovalikarb-rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam)+ réz

propamokarb rézhidroxid rézoxiklorid rézszulfát vinklozolin

rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:

benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**

mankoceb**

foszetil-Al (efozit-Al) + rézoxiklorid**

metalaxil-M(mefenoxam)+ folpet**

(11)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 491 talajlakó kártevők diazinon

fenitrotion + malation teflutrin

oxamil*

lótücsök fenitrotion + malation

házatlan csigák metaldehid

állati kártevők (lombkártevők) dimetoát*

fenitrotion*

klórpirifosz-metil*

malation*

tiametoxám**

gyomnövények kletodim propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril haloxifop-R-metilészter

linuron propaklór propizoklór

fenmedifam + dezmedifam + etofumezát ioxinil

S-metolaklór

oxifluorfen klopiralid pendimetalin

egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

pinolén

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,

kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

Paprika zöld sárga

vetőmagcsávázás himexazol kaptán TMTD palántadőlés metiram

propamokarb Streptomyces griseoviridis

TMTD talajlakó kártevők diazinon

fenitrotion + malation teflutrin talajlakó gombák Coniothyrium minitans

propamokarb lótücsök fenitrotion + malation

házatlan csigák metaldehid

(12)

492 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám alternáriás és szeptóriás

levélfoltosság

azoxistrobin iprodion

rézoxid rézoxiklorid rézhidroxid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

ftálimid származékok:

kaptán**

ditiokarbamátok és kombinációik:

mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid metiram**

propineb**

lisztharmat azoxistrobin

kén azolok:

miklobutanil**

penkonazol**

baktériumos betegségek rézhidroxid rézhidroxid + növényi olaj

rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézoxid

kasugamicin (ess. use) mankoceb** + rézoxiklorid

bagolylepkék indoxakarb lufenuron

Trichogramma pintoi + T. evanescens

diazinon*

dimetoát*

malation*

levéltetvek alifás zsírsav

etilalkoholos növényi kivonat növényi olaj

paraffinolaj

paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleát

zsírsav

acetamiprid**

diazinon*

dimetoát*

imidakloprid**

malation*

pirimikarb**

tiametoxám**

atkák alifás zsírsav fenbutatin-oxid

propargit

piridaben**

tebufenpirad**

gyomnövények trifluralin pendimetalin

napropamid propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril

quizalofop-P-etil kletodim

klomazon*

egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol

Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,

kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

(13)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 493

Paradicsom zöld sárga

vetőmagcsávázás himexazol kaptán mankoceb

TMTD palántadőlés himexazol

mankoceb propamokarb Streptomyces griseoviridis

TMTD talajlakó gombák Coniothyrium minitans talajlakó kártevők diazinon

fenitrotion + malation teflutrin lótücsök fenitrotion + malation

házatlan csigák metaldehid

gombabetegségek azoxistrobin benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid

iprodion kén klórtalonil

metalaxil-M (mefenoxam)+ rézoxiklorid vinklozolin

rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:

benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**

iprovalikarb-rézoxiklorid mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid mankoceb** + zoxamid

metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**

metiram**

propineb**

csoportot nem képező egyéb hatóanyag-kombinációk:

foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid trifloxistrobin + cimoxanil baktériumos betegségek rézhidroxid

rézoxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

mankoceb** + rézoxiklorid

bagolylepkék indoxakarb

Trichogramma pintoi + T. evanescens levéltetvek alifás zsírsav

etilalkoholos növényi kivonat zsírsav

acetamiprid**

dimetoát*

imidakloprid**

malation*

pirimikarb**

tiametoxám**

atkák alifás zsírsav

fenbutatin-oxid piridaben**

burgonyabogár Bacillus thuringiensis v. tenebrionis acetamiprid**

gyomnövények fluazifop-P-butil haloxifop-R-metilészter

kletodim metribuzin napropamid pendimetalin quizalofop-P-etil

S-metolaklór trifluralin

(14)

494 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám egyéb etoxilált montánsav

heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol

Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más

tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

Kabakosok zöld sárga

vetőmagcsávázás himexazol kaptán TMTD

palántadőlés Streptomyces griseoviridis talajlakó kártevők diazinon

fenitrotion + malation teflutrin lótücsök fenitrotion + malation

házatlan csigák metaldehid

peronoszpóra benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid

klórtalonil propamokarb

rézhidroxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézszulfát + kén

rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:

benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**

miklobutanil + mankoceb**

foszfonsavszármazékok:

foszetil-Al (efozit-Al)**+ rézoxiklorid foszetil-Al (efozit-Al)**

ftálimid származékok:

folpet**

kaptán**

strobilurinok és kombinációik:

azoxistrobin**

trifloxistrobin** + cimoxanil lisztharmat kén Strobilurinok és kombinációik:

azoxistrobin**

krezoxim-metil**

krezoxim-metil + metiram**

trifoxistrtobin** + cimoxanil azolok, pirimidinek:

fenarimol**

miklobutanil**

penkonazol**

csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:

dinokap**

tiofanát-metil**

(15)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 495 baktériumos betegségek rézhidroxid

rézoxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

kasugamicin (ess. use) mankoceb** + rézoxiklorid

egyéb gombabetegségek Coniothyrium minitans polyoxin B rézhidroxid

rézoxid rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát) Trichoderma harzianum

azoxistrobin**

kasugamicin (ess. use) mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid ftálimid származékok:

kaptán**

folpet **

levéltetvek alifás zsírsav növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F

paraffinolaj + rézoleát

acetamiprid**

diazinon*

dimetoát*

imidakloprid**

malation*

pirimikarb**

tiametoxám**

tripszek diklórfosz*

malation*

bagolylepkék indoxakarb lufenuron atkák alifás zsírsav

fenbutatin-oxid flufenzin

abamektin***

piridaben**

gyomnövények S-metolaklór klomazon

egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol

Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex troklosen-Na

természetes gyanta + réz-szappan

megjegyzés *Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más

tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.

**E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók

a tenyészidőszakban.

***Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal használható.

(16)

496 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő szer hatóanyagok

csemegekukorica* zöldborsó*

gombaölő szer hatóanyagok karbendazim

rovarölő szer hatóanyagok alfametrin cink-foszfid

cipermetrin dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

fenitrotion karbofurán karboszulfán klórpirifosz**

zéta cipermetrin

alfametrin béta-ciflutrin

cink-foszfid cipermetrin deltametrin diklórfosz eszfenvalerát

endoszulfán fenitrotion klórpirifosz

metomil

gyomirtó szer hatóanyagok atrazin imazamox

klomazon lenacil linuron MCPB prometrin

megjegyzés * A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett hatóanyagot

tartalmazó készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelően kell alkalmazni.

** Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.

(17)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 497

e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

zöld sárga piros gombaölő

szer ható- anyagok

strobilurinok és analógok:

azoxistrobin**

trifloxistrobin**

famoxadon***

fenamidon***

anilinprimidinek:

ciprodinil**

pirimetanil**

dikarboximidek:

iprodion**

procimidon**

vinklozolin**

réztartalmú hatóanyagok:

rézoxiklorid*

rézszulfát* (tribázikus-rézszulfát) rézhidroxid*

rézoleát*

rézoxid*

csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:

dimetomorf***

bupirimát**

fenhexamid**

cimoxanil***

fluazinam klórtalonil*****

zoxamid***

kalcium-poliszulfid*

poliszulfidkén*

strobilurinok:

piraklostrobin**

krezoxim-metil**

azolok, pirimidinek:

difenokonazol**

dinikonazol**

fluquinkonazol**

fluzilazol**

hexakonazol**

miklobutanil**

penkonazol**

proquinazid**

propikonazol**

prokloráz**

tebukonazol**

triadimenol**

tetrakonazol**

triflumizol**

fenarimol**

ditiokarbamátok, diszulfidok:

metiram*****

mankoceb*****

propineb*****

tolilfluanid*****

TMTD*****

ftálimid származékok:

folpet*****

kaptán*****

fenilamidok:

benalaxil***

metalaxil-M(mefenoxam)***

csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:

(foszetil-Al) efozit-Al**

kasugamicin**(ess. use ) dodin**

spiroxamin**

kén*

Trichoderma harzianum T-39 ditianon*****

tiofanát-metil****

iprovalikarb***

boscalid**

quinoxifen**

karbendazim dinokap tiofanát-metil

meg- jegyzés

* Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható.

** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két alkalommal).

*** Eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.

**** Csak csonthéjasokban használható.

***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható.

A szőlőültetvényekben réz hatóanyagú készítmények a tenyészidőszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.

(18)

498 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 3. szám

zöld sárga piros rovarölő

szer ható- anyagok

alifás-zsírsav Bacillus thuringiensis

diflubenzuron etilalkoholos növényi kivonat

fenoxikarb indoxakarb kalcium-poliszulfid

lufenuron metoxifenozid

novaluron növényi olaj (repceolaj)

paraffinolaj pimetrozin pirimikarb poliszulfidkén

spinozád*

teflubenzuron triflumuron

vazelinolaj

neonikotinoidok:

acetamiprid*

imidakloprid*

tiakloprid*

tiametoxám*

szerves foszforsavészterek:

diazinon*

foszalon*

klórpirifosz****

klórpirifosz-metil*

malation*

rovarnövekedést szabályozók:

flufenoxuron*

spirodiklofen*

fenoxikarb + lufenuron*

piretroidok:

deltametrin***

lambda-cihalotrin***

teflutrin csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:

abamektin**

benszultap* (ess. use) metaldehid tebufenpirad*

alfametrin ásványolaj béta-ciflutrin

bifentrin cipermetrin deltametrin

diklórfosz dimetoát endoszulfán eszfenvalerát

etofenprox fenitrotion klórpirifosz lambda-cihalotrin

metamidofosz metám-ammónium

metilazinfosz metomil orsóolaj oxidemeton-metil

zéta-cipermetrin

meg-

jegyzés * A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.

** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.

*** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési időszak folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.

**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.

zöld sárga piros atkaölő

szer ható- anyagok

fenbutatin-oxid flufenzin hexitiazox kalcium-poliszulfid

napraforgóolaj növényi olaj (repce)

paraffinolaj poliszulfidkén

propargit vazelinolaj

fenazaquin*

fenpiroximat*

flufenoxuron*

piridaben*

spirodiklofen*

tebufenpirad*

abamektin ásványolaj

cihexatin orsóolaj

meg- jegyzés

* Évente 1 alkalommal használható.

(19)

3. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 499

zöld sárga piros gyomirtó

szer ható- anyagok

glifozát*

glufozinát-ammónium*

haloxifop-R-metilészter fluazifop-P-butil quizalofop-P-etil propaquizafop

diklobenil diquát-dibromid*

flazaszulfuron flumioxazin

terbutilazin S-metolaklór

napropamid oxifluorfen pendimetalin

acetoklór diuron MCPA fluroxipir

linuron

meg-

jegyzés * Gyomfoltok kezelésére, terelőlemez használatával alkalmazható.

zöld sárga egyéb

szerek (ható- anyagok)

Vulneron (naftil ecetsav + karboxi-metil-rutin) Frigocur (alfa-naftil-ecetsav)

Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + rézszappan) Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + merkaptán + adalék)

Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + mavicell) Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol) Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin)

Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer) Nevibes (kinin-hidroklorid)

Nevirol (ftalanilsav)

Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav) Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat)

Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid) Silwet L-77 (trisiloxan) Agrocer 010 (etoxilált montánsav)

Agrofix (poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi- komplex)

Antivad (kátrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír)

Atonik (5-nitroguajakol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só)

Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol) Biokoll E (fehérje-cink-komplex)

Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag) Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag)

Fitosept (troklosen-Na) Regalis WG (prohexadion-kalcium)

Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)

Hyspray* (etoxilált zsíramin) etefon**

meg- jegyzés

* Évente legfeljebb két alkalommal használható.

** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elősegítésére használható.”

(20)

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 7/2007. (I. 30.) FVM

rendelete

a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó

szabályozásról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé- seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésénekc)pont- jában, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodás- ról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. § (1) bekezdésénekd)pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának a)és b) pontjában meghatározott fel- adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások 1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) mûvelési mód: komplex fogalom, amely magában foglalja a tõkeformát, a sor- és tõtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát,

b) fajtaváltás:egy vagy két borpiaci évre ütemezetten az adott ültetvényben az intézkedést megelõzõen termesz- tett fajta cseréje más fajtának vagy a korábbi fajta vírus- tesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével, il- letve átoltásával,

c) ültetvény áttelepítése:egy adott terület érvényes te- lepítési engedéllyel egy vagy két borpiaci év alatt történõ betelepítése a borvidéki tervben elõírt fajtákkal és mûve- lésmódok alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történõ telepítés,

d) tõkepótlás: az ültetvényszerkezetnek megfelelõ tõ- állomány legfeljebb egy borpiaci év alatt, az ültetvényben meglévõ azonos szõlõfajtával történõ helyreállítása a

„támrendszer létesítés/korszerûsítés” intézkedés kereté- ben, a tõkehelyek 100%-ban történõ bepótlásával, az ültet- vény támrendszerének létesítésével és korszerûsítésével, ami magában foglalja a felhasznált szaporítóanyag beszer- zését, illetve – szükség esetén – a tápanyag biztosítását is,

e) ültetvényleltár:az ültetvény pontos helyét (helység, helyrajzi szám), méretét, a tõállományt és a támrendszer elemeit soronként bemutató nyilvántartás,

f) borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a to- vábbiakban: Borvidéki terv):olyan követelményrendszer, ami meghatározza azon termõterületeket és azokat a szõlõ- fajtákat – ideértve a 10 éves termelési adattal még nem ren- delkezõ szõlõfajtákat is –, amelyek termése biztos felvevõ

piaccal rendelkezik, és amelyeket a Borvidéki terv készíté- sét megelõzõ 10 év termésének átlagában a borvidéki át- lagnál kedvezõbb minõséggel szüreteltek, továbbá amely meghatározza az e szõlõfajták termesztésére irányuló alap- vetõ követelményeket, amelyek betartásával jobb minõsé- gû bortermés biztosítható, elõírja a fajtaváltásra, az ültet- vény áttelepítésre és a támrendszer létesítés/korszerûsítés intézkedésre vonatkozó követelményeket,

g) egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a to- vábbiakban: Egyéni terv):a szerkezetátalakítási támoga- tás igénybevételéhez a kérelmezõ által a következõ egy vagy két borpiaci év alatt megvalósítandó intézkedések összesítése,

h) VINGIS térkép: a szõlõültetvények országos térin- formatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben szereplõ terület pontos térbeli azonosítását biztosító, kiegészítõ szakadatokkal ellátott térképi dokumentum,

i) tõke tenyészterülete: a sortávolság és a tõtávolság szorzata.

Nyilvántartások és jelentések 2. §

(1) A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkal- mazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (a to- vábbiakban: bizottsági rendelet) 19. cikkében meghatáro- zott szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzék elkészítése a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiak- ban: MVH) feladata. A jegyzék elkészítéséhez a Hegyköz- ségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a bizottsá- gi rendeletben meghatározott adattartalomnak megfelelõ adatot szolgáltat az MVH részére minden év szeptember 30-ig az adott év július 31-i állapotnak megfelelõen.

(2) A szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzéket az MVH minden év október 15-ig megküldi az agrárpolitiká- ért és az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

3. §

(1) A hegybíró minden tudomására jutott, engedély nél- küli telepítést, illetve kivágást azonnal jelent az MVH-nak.

(2) Az MVH nyilvántartást vezet az adott borpiaci év- ben engedély nélkül telepített és kivágott ültetvényekrõl, és az errõl készített jelentést minden év augusztus 31-ig át- adja a miniszter részére.

500 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

(21)

Ültetvénytelepítés és -kivágás 4. §

(1) A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet az ültetés, illetve a kivágás tervezett megkezdése elõtt leg- alább kettõ hónappal kell benyújtani, helyrajzi számon- ként két példányban a hegybíróhoz.

(2) A telepítési, illetve a kivágási engedély iránti kérel- met az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amit az MVH által kiadott közlemény (a továbbiakban: MVH közlemény) állapít meg.

(3) A kérelem alaki és tartalmi követelményeit a hegybí- ró megvizsgálja és véleményezi az alábbi szempontok alapján:

a) a kérelemben szereplõ fajták az adott termõhelyen telepíthetõk;

b) a telepítésre tervezett terület ökológiai szempontból alkalmas szõlõmûvelésre;

c) a telepítés megfelel a hegyközségi rendtartásnak;

d) az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették;

e) a kérelemhez mellékelték a terület tulajdonosának a szõlõtelepítéshez való hozzájárulását;

f) a kérelem egyebekben hiányos vagy nem tartalmazza a szükséges mellékleteket.

(4) A kérelmet a hegybíró a véleményével együtt 8 na- pon belül megküldi az MVH-nak.

(5) A szõlõtõkék 25%-ot meghaladó hiányának pótlása vagy átoltása esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezése- ket kell értelemszerûen alkalmazni.

5. §

(1) A telepítést engedélyezõ határozat az ingatlan hatá- rától meghatározott ültetési távolságot írhat elõ, ami a köz- vetlenül érintett tulajdonosok eltérõ megállapodásának hiányában nem lehet kevesebb, mint a sortávolság fele.

A határozatokról az MVH nyilvántartást vezet.

(2) A telepítési engedélyt legfeljebb 3 éves idõszakra le- het kiadni.

(3) El kell utasítani a kérelmet, ha

a) bármely szakhatóság az engedély kiadásához nem járult hozzá,

b) a tervezett telepítés nem felel meg a Btv. és az illeté- kes hegyközségi rendtartás elõírásainak,

c) a 4. § (3) bekezdésében felsorolt feltételek hiányoz- nak.

6. §

(1) Az engedélyes telepítés esetén az ültetés tényét, ki- vágás esetén pedig annak megtörténtét a befejezéstõl szá-

mított 15 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, aki a bejelentésrõl értesíti a Mezõgazdasági Szakigazgatá- si Hivatalt (a továbbiakban: MgSzH). A bejelentést követõ 30 napon belül az MgSzH ellenõrzi, hogy a telepítés, illet- ve kivágás megfelel-e az engedélyben foglaltaknak. Az MgSzH az ellenõrzésrõl szóló jegyzõkönyvet megküldi a hegybírónak.

(2) A megvalósult telepítésekrõl, illetve kivágásokról a hegybíró nyilvántartást vezet.

Újratelepítési jogok 7. §

(1) Újratelepítési jog az árutermõ borszõlõ ültetvény en- gedélyezett kivágásával keletkezik.

(2) Az engedéllyel történt kivágást követõen a hegybíró az újratelepítési jog keletkezésérõl igazolást ad ki e rende- letmellékleténekmegfelelõen. Az újratelepítési jogot a jog keletkezésétõl számított nyolcadik borpiaci év végéig a hegybíró tartja nyilván az ültetvénykataszter részeként.

(3) Ha a kivágás tényét a VINGIS rendszer „kivágott ül- tetvény” fedvényében a telepítési engedélykérelem be- nyújtásáig nem rögzítették, és a telepítés a kivágott ültet- vény után keletkezett újratelepítési jog felhasználásával történik, a benyújtott kérelemhez a hegybíró csatolja e ren- delet melléklete szerinti igazolást.

(4) A kivágott ültetvény nagyságával megegyezõ nagy- ságú területre vonatkozó újratelepítési jog – ha errõl a fe- lek a közöttük létrejött szerzõdésben eltérõen nem rendel- keznek – a szõlõültetvény használóját illeti meg, amelyet a kivágást követõ nyolcadik borpiaci év végéig használhat fel.

(5) Az újratelepítési joggal rendelkezõ az újratelepítési jogát Magyarországon bárhol, a használatában vagy tulaj- donában lévõ szõlõültetvény telepítésére alkalmas föld- részleten felhasználhatja.

8. §

A kivágást követõ nyolcadik borpiaci év végéig fel nem használt újratelepítési jogok térítésmentesen átkerülnek az MVH által vezetett központi jogtartalékba.

9. §

(1) Az újratelepítési jog átruházására irányuló szerzõ- déshez be kell szerezni a hegybíró igazolását arról, hogy az átruházó rendelkezik az újratelepítési joggal.

(2) Az újratelepítési jogot átruházó a megállapodást 30 napon belül bemutatja a jogot igazoló hegybírónak, aki

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 501

(22)

ez alapján átvezeti a változást a szõlõültetvény kataszteré- ben. Ha az újratelepítési jogot olyan termelõre ruházzák át, aki más hegyközség területén gazdálkodik, az újratelepíté- si jogot az új jogosultra illetékes hegybíró által vezetett ül- tetvénykataszterben is át kell vezetni. Az átvezetés tényé- rõl a hegybíró igazolást ad ki a jog új tulajdonosának, az átruházónak és az MVH-nak.

A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása 10. §

(1) Szerkezetátalakításnak és -átállításnak (a továbbiak- ban: szerkezetátalakítás) az alábbi intézkedések minõsül- nek:

a) fajtaváltás;

b) ültetvény áttelepítése;

c) ültetvény támrendszerének létesítése és korszerûsí- tése.

(2) Az egyes intézkedésekhez tartozó támogatási össze- geket azok tényleges költségigényéhez igazítottan kell megállapítani.

Borvidéki terv 11. §

(1) A szerkezetátalakítási és -átállítási támogatás (a to- vábbiakban: támogatás) igénybevételéhez Borvidéki ter- vet kell készíteni. A Borvidéki terv a borvidéki rendtartás részét képezi.

(2) A Borvidéki tervet, illetõleg annak módosításait a hegyközségi tanács – tekintettel a 30. §-ban foglaltakra – készíti el, és azt minden év április 30-ig megküldi a HNT részére véleményezésre.

(3) A HNT a véleményével ellátott Borvidéki tervet minden év május 15-ig átadja a miniszter részére jóváha- gyásra.

(4) A Borvidéki tervet a miniszter hagyja jóvá és azokat minden év május 31-ig megküldi az MVH részére.

(5) A Borvidéki tervet az MVH minden év június 15-ig közzéteszi.

12. §

(1) A hegyközségi tanács a borvidék területére vonatko- zóan meghatározza azokat a feltételeket a termõhelyi adottságok alapján, amelyek szerkezetátalakításnak minõ- sülnek és támogatásban részesíthetõk. A feltételeket úgy kell megállapítani, hogy a támogatásban részesített terüle- tekrõl a szerkezetátalakítást követõen a Btv. szerinti tájbor

vagy meghatározott termõhelyrõl származó minõségi bor (a továbbiakban: m.t. minõségi bor) legyen származtatható és az ültetvényrõl származó termék értékesítése, feldolgo- zása hosszú távon biztosított legyen. Tájbor esetében a ter- méshozam hektáronként legfeljebb 120 hl lehet.

(2) A szerkezetátalakításra vonatkozó követelmények között a Borvidéki terv tartalmazza a borvidéki rendtartás- sal és a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba soro- lásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelettel össz- hangban, valamint a piaci igények alapján a támogatás ke- retében támogatni javasolt szõlõfajták körét az alábbiak szerint:

a) m.t. minõségi bor termelésére alkalmas fajtákat, el- sõsorban az ajánlott fajtákat; engedélyezett fajták körébe tartozó fajták felsorolása esetében pedig a fajta mellett a szakmai indokokat és azokat a feltételeket, amelyek alap- ján az engedélyezett fajta szerkezetátalakítás része lehet,

b) azon a borvidéken, ahol védett eredetû bor állítható elõ a védett eredetû bor szabályzatában lehatárolt termõ- helyre szerkezetátalakítás keretében telepíthetõ fajták lis- táját,

c) amennyiben a hegyközségi tanács támogathatónak ítéli meg az asztali bort adó fajták tájbor készítésére alkal- mas fajtákkal történõ leváltását és bizonyított a fajta iránt megnövekedett kereslet, akkor a hegyközségi tanács összeállítja a tájbor készítésre alkalmas és szerkezetátala- kítás keretében telepíthetõ fajták listáját,

d) a Vitis vinifera és a Vitis nemzetséghez tartozó fajok keresztezésével elõállított fajták csak megfelelõ indoklás- sal szerepelhetnek a szerkezetátalakítás keretében.

(3) A fajtalista összeállításánál figyelembe kell venni azokat az ökológiai, termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján az adott fajtával biztosítható a magasabb minõségi követelményeknek való megfelelés, vagy a na- gyobb piaci keresettségû borászati termék készítése. A Borvidéki tervben felsorolásra kerülnek továbbá azok a fajták, amelyeket célszerû a szerkezetátalakítás során a fent említett fajták valamelyikére lecserélni.

13. §

(1) A Borvidéki terv tartalmazza azon termõhelyi ka- taszteri feltételeket, ahol a szerkezetátalakítás végrehajt- ható.

(2) A Borvidéki terv tartalmazza azokat a termõhelyi kataszterbe sorolt területeket a Borvidéki tervben szereplõ fajtákra vonatkozóan, ahol a tõkeállomány az elmúlt 15 évben 30%-nál nagyobb mértékû pusztulást szenvedett a téli fagykár miatt.

(3) A Borvidéki tervben hektáronként 3300 tõnél keve- sebb tõszám nem engedélyezhetõ.

(4) A Borvidéki terv tartalmazza az intézkedés során ki- alakítandó térállást.

502 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

(23)

14. §

(1) Ültetvény áttelepítése intézkedés esetében áttelepí- teni csak magasabb kataszteri pontszámú területre lehet.

(2) Támrendszer létesítés, illetve korszerûsítés intézke- dés esetében a Borvidéki tervnek tartalmaznia kell azokat a mûvelésmódokat, amelyek a szerkezetátalakítás kereté- ben kialakíthatók. A mûvelésmód és a támrendszer meg- határozásának tekintettel kell lennie a minõségi borterme- lés követelményére, a fajtahasználatra és a szüretelés módjára.

(3) A Borvidéki terv tartalmazza, hogy a szerkezetátala- kítás keretében egyes mûvelésmódról milyen másik, jobb minõséget vagy a gépesítést elõsegítõ mûvelésmódra való áttérés támogatása javasolt.

Egyéni terv 15. §

(1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni, amelynek tartalmaz- nia kell a termelõ nevét, lakcímét, ügyfél-regisztrációs számát, a támogatásba bevonandó ültetvény helyét és nagyságát, a támogatás keretében megvalósítandó intézke- déseket, a megvalósítás tervezett kezdetét és végét.

(2) Az Egyéni tervet az MVH Központi Hivatalához, az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amelyen szerepel a hegybíró arra vonatkozó igazolása, hogy az Egyéni terv megfelel a Borvidéki tervben foglal- taknak. Az MVH az Egyéni terv elbírálása során köteles fi- gyelembe venni a hegybíró igazolását.

(3) A formanyomtatványt és az Egyéni terv benyújtásá- nak határidejét MVH közlemény állapítja meg. A benyúj- tás idõpontjának az Egyéni terv postára adásának napját kell tekinteni. A benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(4) Az Egyéni tervhez mellékelni kell:

a) saját tulajdonú ültetvény esetében a kérelmezett te- rületre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap teljes másolatát, bérelt ültetvény esetében a kérelme- zett területre vonatkozó, 30 napnál nem régebbi hiteles tu- lajdoni lap teljes másolatát, a haszonbérleti szerzõdés egy másolati példányát, valamint a földtulajdonos, haszonél- vezõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezet-át- alakítás végrehajtásához hozzájárul,

b) fajtaváltás és ültetvény áttelepítése, valamint ültet- vény támrendszerének létesítése és korszerûsítése esetén – ha a pótlás meghaladja a 25%-ot – a telepítési engedély másolatát,

c) az ültetvény támrendszerérõl az intézkedés végre- hajtását megelõzõ állapot szerint készített vázrajzot az MVH közlemény elõírásai szerint,

d) az ültetvényrõl a szerkezetátalakítás végrehajtását megelõzõ állapotra vonatkozó szõlõ ültetvénykataszteri kivonatot.

(5) Ültetvény áttelepítése esetén a megelõzõ állapotra vonatkozó szõlõ ültetvénykataszteri kivonatot, valamint vázrajzot nem kell benyújtani.

(6) Az adott borpiaci évre vonatkozó, de meg nem való- sított Egyéni tervek az adott borpiaci év végével érvényü- ket vesztik.

16. §

(1) A HNT az adott borpiaci évre tervezhetõ, az intézke- désenkénti támogatás mértékére, illetve az egyes intézke- dések keretében megvalósítandó mûveletekre elszámolha- tó költségek maximális összegére vonatkozó javaslatát a vonatkozó közösségi jogszabály kihirdetését követõ 15 napon belül megküldi a miniszter részére.

(2) A HNT javaslata alapján a miniszter 15 napon belül dönt az adott borpiaci évre érvényes egyes intézkedések támogatására, illetve az egyes intézkedések keretében megvalósítandó mûveletekre elszámolható költségek összegérõl. A miniszter a döntését eljuttatja az MVH ré- szére.

(3) Az adott borpiaci évben az egyes intézkedések tá- mogatási mértékét, illetve az egyes intézkedések kereté- ben megvalósítandó mûveletekre elszámolható költségek maximális összegeit a miniszter döntésének kézhezvételét követõ 7 napon belül MVH közlemény teszi közzé.

A támogatás igénybevételének feltételei 17. §

(1) A támogatási, illetve elõzetes kifizetés iránti kére- lem azon ültetvényekre nyújtható be, amelyre vonatkozó- an Egyéni tervet nyújtottak be.

(2) Támogatási, illetve elõzetes kifizetés iránti kérelmet nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott ültetvényre az a természetes személy, jogi személy vagy jogi szemé- lyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, aki/amely a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültet- vény használója és eleget tett az Európai Unió Közös Ag- rárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kap- csolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben elõírt regisztrációs kötelezettségének.

(3) A támogatás csak a Borvidéki tervben meghatáro- zott feltételek szerint benyújtott Egyéni terv alapján igé- nyelhetõ.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 503

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :