• Nem Talált Eredményt

Jogkövetkezmények 1. Pénzbírság

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 44-47)

3. A kvótakezelõ intézmények és a kvótarendszer mûködtetésében betöltött szerepük

5.5. Jogkövetkezmények 1. Pénzbírság

Ha a felvásárló május 10-én éjfélig az összesített éves kimutatást nem küldi be, vagy az a havi kimutatásokhoz képest mennyiségi eltérést mutat, illetve az elõírt adatokat nem tartalmazza hiánytalanul, úgy köteles a határidõ lejártát követõ-en a késedelem mindkövetõ-en egyes napjára az összes általa felvásárolt tej mkövetõ-ennyiségének 0,01%-kal történõ túllépése esetére számított fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget megfizetni, ami azonban nem lehet kevesebb, mint 100 €-nak és nem lehet több, mint 100.000 €-nak megfelelõ összeg(7. sz. példa). A fizetési kötelezettség pontos mértékét az érvény-ben lévõ átváltási arány figyelembevételével az MVH határozatban állapítja meg.

A fenti büntetés kiszámításának alapját, minden esetben a 2.3.3. pontban feltüntetett értékek képezik.

A késedelem miatt keletkezett fizetési kötelezettségrõl az MVH határozatot hoz. A késedelem miatt fizetendõ össze-get a határozatban megjelölt bankszámlaszámra, a határozat kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell megfizetni.

Amennyiben a felvásárló havi kimutatást a határidõt követõ negyvenöt napon belül, illetve összesített éves kimutatást július 1-jéig nem nyújtja be, vagy az a havi kimutatásokhoz képest mennyiségi eltérést mutat, az elõírt adatokat nem tar-talmazza hiánytalanul, illetve az abban szereplõ adatok adminisztratív ellenõrzést követõen nem felelnek meg a valóság-nak, úgy az MVH a felvásárlót harmincnapos határidõ kitûzésével teljesítésre, illetve a hiányok pótlására szólítja fel, amelynek eredménytelen eltelte után a felvásárló jóváhagyását visszavonja.

Amennyiben helyszíni ellenõrzés során megállapításra kerül, hogy az éves kimutatásban szereplõ adatok nem felelnek meg a valóságnak, az MVH az eset súlyosságától függõen vagy visszavonja a jóváhagyást, vagy az érintett tej mennyisé-gével és a szabálytalanság súlyosságával arányos összeg megfizetésérõl hoz határozatot. A határozat ellen, a felvásárló annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az MVH elnökéhez fellebbezést nyújthat be, a 2.2. pont alatti címen.

5.5.2. A jóváhagyás visszavonása

A jóváhagyás visszavonására abban az esetben kerül sor, ha5.2. pontbanmegfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a felvásárló nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, vagy ha a helyszíni ellenõrzés alapján megállapítható, hogy a felvásárló hiányos vagy valótlan adatot szolgáltat.

A jóváhagyás visszavonásáról az MVH határozatban értesíti az érintett felvásárlót.

A határozat ellen, a felvásárló annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az MVH elnökéhez fellebbezést nyújt-hat be, a 2.2. pont alatti címen.

A jóváhagyás visszavonásáról a felvásárlónak 8 napon belül, írásban értesítenie kell a vele szerzõdésben álló termelõ-ket.

5.5.3. A jóváhagyás ismételt kiadása

A jóváhagyás 6 hónap múlva a felvásárló írásbeli kérelmére újra megadható, feltéve, hogy a lefolytatott helyszíni és adminisztratív ellenõrzés eredményei alapján a felvásárló eleget tesz a feltételeknek.

6. Példák 1. sz. példa:

Pozitív korrekció: egy termelõ 1000 kg tejet termelt 4 %-os (40 g/kg) tényleges zsírtartalommal. A referencia zsírtar-talma 3,8% (38 g/kg). A két zsírtartalmi érték közötti különbség tej kilogrammonként 2 g.

Az eltérés minden egyes 0,1 grammja után 0,18%-kal kell növelni a tej mennyiségét:

40 – 38 = 2 g eltérés, 2 g : 0,1 = 20 20 x 0,18 = 3,6%

1000 x 0,036 =36 kg 1000+36=1036 kg.

Teháta tejtermelõnek 1036 kilogramm tejjel kell elszámolnia!

524 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

2. sz. példa:

Negatív korrekció:egy tejtermelõ 1000 kg tejet termelt 3,6 %-os (36 g/kg) tényleges zsírtartalommal. A referencia zsírtartalma 3,8% (38 g/kg). A két zsírtartalmi érték közötti különbség tej kilogrammonként 2 g.

Az eltérés minden egyes 0,1 grammja után 0,18%-kal kell csökkenteni a tej mennyiségét:

38 – 36 = 2 g eltérés 2 : 0,1 = 20

20 x 0,18 = 3,6%

1000 x 0,036 = 36 kg 1000-36=964.

Teháta tejtermelõnek 964 kilogramm tejjel kell elszámolnia!

3. sz. példa:

70% alatti teljesítés

Kvótaév 05/06 06/07 07/08

Rendelkezésre álló kvóta (kg) 100 80 100

Teljesítés (kg) 50 71 –

Kvóta megvonás/jóváírás (kg) –20 +20

Egy termelõ 100 kg beszállítási kvótával rendelkezik. A kvótaév során (2005. április 1-jétõl 2006. március 31-ig) a felvásárlónak történt beszállításai alkalmával – a zsírtartalom alapján elvégzett korrekciót követõen – összesen 50 kg te-jet értékesített. Ez az egyéni beszállítási kvóta 50%-os kihasználásának felel meg. Az elõírt hetven százalék és a tényle-ges teljesítés különbsége a következõ kvótaév elsõ napjától megvonásra kerül. Ebben az esetben ez 70 – 50 = 20%, azaz 20 kg kvóta megvonását jelenti. A következõ kvótaévtõl tehát a példában szereplõ termelõ számára, ennek megfelelõen 80 kg beszállítási kvóta áll rendelkezésére, errõl a mennyiségrõl fog kvótaigazolást kapni.

4. sz. példa:

Mivel a termelõ a megvonás évében (06/07) a megvonás elõtti kvótájának a 71%-át teljesíti, így a megvonás elõtti kvóta visszaadásra kerülhet, amennyiben azt a termelõ írásban kéri (lásd3. sz. példa).

Abban az esetben, ha a termelõ a kvóta megvonásának az évében (06/07) a rendelkezésére álló kvótánál (80 kg) többet termel, a többletet országos túlteljesítés esetén illetékfizetési kötelezettség terheli.

Abban az esetben, ha a 2006/07 kvótaévben a teljesítés a 2005/06 kvótaévben rendelkezésre álló kvóta 70 százaléka alatti, akkor az elvont kvóta véglegesen megvonásra kerül és újból kiosztható az országos tartalékból. Az elvont kvóta a 2006/07 kvótaévben, az országos kompenzációban vesz részt.

5. sz. példa:

Kvóta nem teljesítése (0%)

Kvótaév 05/06 06/07 07/08 08/09

Rendelkezésre álló kvóta (kg) 100 100 0 30

Teljesítés (kg) 0 0 30

Kvóta megvonás/jóváírás (kg) 0 0 –100

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 525

Egy termelõ 100 kg beszállítási kvótával rendelkezik. A kvótaév során (2005. április 1-jétõl 2006. március 31-ig) nem értékesít tejet. A kvóta a következõ kvótaévben (06/07) nem, csak az utána következõ (07/08) kvótaévtõl kerül megvo-násra. Amennyiben a termelõ a megvonás évében (07/08) újra értékesít, saját írásbeli kérésére a megvont kvóta az igazolt értékesítés mértékéig, de legfeljebb a megvonás elõtti mértékéig a megvonást követõ kvótaévet követõ április 1-jétõl számára visszaadásra kerülhet.

Abban az esetben, ha a termelõ a kvóta megvonásának az évében (07/08) a rendelkezésére álló kvótánál (0 kg) többet termel, a többletet országos túlteljesítés esetén illetékfizetési kötelezettség terheli.

6. sz. példa:

Kvóták ideiglenes átengedése

Bérbeadó

Kvótaév 05/06 06/07 07/08

Tulajdonában lévõ kvóta 100 94 100

Rendelkezésre álló kvóta (kg) 70 94 100

Bérbe adott kvóta (kg) 30 0 0

Teljesítés (kg) 49 71 –

Kvóta megvonás/jóváírás (kg) 0 –6 +6

Bérbevevõ

Kvótaév 05/06 06/07

Tulajdonában lévõ kvóta 0 0

Rendelkezésre álló kvóta (kg) 30 0

Bérbe adott kvóta (kg) 30

Teljesítés (kg) 15

Kvóta megvonás/jóváírás (kg) 0 –6

A bérbeadó 05/06 kvótaévben tulajdonában lévõ kvótából (100 kg) bérbe adott 30 kg-ot, így a bérbe adónak 70 kg kvóta áll a rendelkezésére, melyet jogkövetkezmények nélkül 70%-ban használhatja ki. A bérbevevõ rendelkezésére álló kvóta 30 kg, melyet jogkövetkezmények nélkül 70%-ban használhatja ki, azonban csak 50%-osan használja ki, így az 50% és 70% közötti különbség (6 kg) megvonásra kerül. Mivel a bérbevevõnek nincsen a tulajdonában kvóta, ezért ez a mennyiség a bérbeadótól kerül megvonásra, így az õ rendelkezésére a 06/07 kvótaévben 94 kg fog állni. Mivel a bér-beadó a megvonás évében (06/07) a megvonás elõtti kvótájának a 71%-át teljesíti, így a megvonás elõtti kvóta vissza-adásra kerülhet, amennyiben azt a termelõ írásban kéri.

7. sz. példa:

Egy felvásárló a teljes kvótaév alatt 1.000.000 kg tejet vásárolt fel a 6. pont szerinti korrekció elvégzését követõen. Az éves kimutatás beküldésével 10 napot késett. A fenti mennyiségnek 0,01 %-a 100 kg tejnek felel meg. A 100 kg tejre vo-natkozó illeték a 2.3.3. pont alapján 30,91 € (a 2005/2006. kvótaévben). Ezt az összeget kell naponta megfizetni, azaz a 10 napra vetítve összesen 309,1 €-t, amely 260 Ft-os árfolyamot feltételezve mintegy 80.360 Ft-nak felel meg.

526 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

7. Mellékletek

A mellékletek tartalmazzák a formanyomtatványokat és a kitöltési útmutatókat.

1. Melléklet G 001 regisztrációs lap 2. Melléklet K1000

3. Melléklet K1005

4. Melléklet K 1020, K1050 5. Melléklet K 1040

6. Melléklet K 1030, K 1060

7. melléklet K 1070, K1071, K1072, K1075 8. Melléklet K 1080, K1081, K1082, K1083 9. Melléklet K 1010, K 1011

10. Melléklet K 1073, K1074 11. Melléklet K 1090 12. Melléklet K 1092 13. Melléklet K 1041 14. Melléklet K 1091 15. Melléklet K 1099 16. Melléklet K1093

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 44-47)