• Nem Talált Eredményt

Tejtermelõk által benyújtható kérelmek

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 37-40)

3. A kvótakezelõ intézmények és a kvótarendszer mûködtetésében betöltött szerepük

4.2. Tejtermelõk által benyújtható kérelmek

4.2.1. Kvóták végleges átruházása

4.2.1.1. Egyéni kvóta felajánlása állami kvótatartalék javára

A tejtermelõ kvótájáról, vagy annak egy részérõl, a kvótaév során bármikor, az országos kvótatartalék javára ellenté-telezés nélkül lemondhat. A lemondást a 3. számú mellékletében szereplõ formanyomtatvány (K1005) kitöltésével, a kvótamennyiség megjelölésével, az ÁT Kft. címére kell eljuttatni.

A kérelem elbírálásáról az MVH határozatot hoz, és egyúttal gondoskodik a tejtermelõ rendelkezésére álló kvóta-mennyiség tejkvóta nyilvántartásban történõ átvezetésérõl.

A határozat ellen, a tejtermelõ annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az MVH elnökéhez fellebbezést nyújt-hat be, a 2.2. pont alatti címen.

4.2.1.2. Kvóták igénylése országos kvótatartalékból

Az MVH ügyfél-regisztrációs rendszerében nyilvántartásba vett, regisztrációs számmal rendelkezõ termelõk kizáró-lag a kvótaév során meghirdetett pályázatok útján igényelhetnek kvótát az országos kvótatartalékból, a 2. sz. melléklet-ben szereplõ formanyomtatvány (K1000) kitöltésével és annak az ÁT Kft. részére történõ megküldésével. Az országos kvótatartalékból történõ igénylés részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza.

Az országos kvótatartalékból megvásárolt kvóta a vevõ már meglévõ egyéni referencia zsírtartalmával megegyezõ re-ferencia zsírtartalommal kerül jóváírásra. Amennyiben a vevõ korábban nem foglalkozott tejtermeléssel, és tejkvótával még nem rendelkezik, úgy a megvásárolt (vagy kiosztott) kvóta az országos referencia zsírtartalommal (3,85%) kerül számára jóváírásra.

Az MVH a kérelem elbírálásáról határozatot hoz, és egyúttal gondoskodik az igényelt kvóta tejkvóta nyilvántartásban történõ igénylõ nevére való átvezetésérõl.

A határozat ellen, a tejtermelõ annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az MVH elnökéhez fellebbezést nyújt-hat be, a 2.2. pont alatti címen.

4.2.1.3. Kvóták kvótatulajdonosok közti átruházása

A tejtermelõ (kvótatulajdonos) kvótáját vagy annak egy részét átruházhatja ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezõ, az elõzõ kvótaév nyilvántartása (éves kimutatás) alapján igazoltan tejtermeléssel foglalkozó termelõnek, vagy az 4.1. pont szerinti tejtermelõnek. A szerzõdés létrejöttéhez az MVH jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a szerzõdéskö-tést követõ 15 napon belül a4. sz. mellékletbenszereplõ formanyomtatvány (beszállítási kvóta esetén K1020, közvetlen értékesítés esetén K1050) mindkét fél általi kitöltésével és az ÁT Kft. részére történõ megküldésével kérelmezhetõ.

A kérelemhez mellékelni kell a szerzõdés egy eredeti példányát, és beszállítási kvóta átruházása esetén az eladó felvásár-lójának igazolását az eladó által az adott kvótaév során beszállított tej mennyiségérõl (kg) és annak valódi zsírtartalmáról (kg), valamint a vevõ felvásárlójának szándéknyilatkozatát a vásárolt kvóta nagyságának megfelelõ tejmennyiség átvé-telérõl.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 517

Az ily módon megszerzett kvótához rendelt referencia zsírtartalom nem változik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a vevõ egyéni kvótával az átruházás elõtt nem rendelkezett, a megvásárolt kvótához tartozó referencia zsír-tartalom jelenti a továbbiakban az egyéni referencia zsírtartalmát. Abban az esetben, ha a vevõ egyéni kvótával az átru-házás elõtt már rendelkezett, a korábban a tulajdonában álló egyéni kvótamennyiséghez tartózó referencia zsírtartalom a megszerzett kvótamennyiséghez tartózó referencia zsírtartalommal korrigálásra kerül. Az új, rendelkezésre álló zsírtar-talom mértékét az MVH által kiadott határozat tartalmazza.

Az átruházásról szóló szerzõdést a tejkvóta-szabályzatban szereplõ formanyomtatvánnyal együtt legkésõbb decem-ber 31-ig lehet benyújtani jóváhagyás céljából, amely kedvezõ elbírálás esetén az adott kvótaév kezdetétõl hatályos. Ab-ban az esetben, ha az átruházásról szóló szerzõdés jóváhagyása iránti kérelmet december 31. után nyújtották be, a kére-lem az adott kvótaévre vonatkozóan nem kerül jóváhagyásra.

Az MVH a szerzõdés jóváhagyásáról határozatot hoz, egyúttal gondoskodik a változások tejkvóta nyilvántartásban történõ átvezetésérõl.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének idejét követõ kvótaévtõl kezdõdõ két kvótaéven belül az így megszerzett kvóta vagy annak egy része más tejtermelõnek nem ruházható át, illetve ideiglenesen nem engedhetõ át.

4.2.2. Kvóták ideiglenes átengedése

A regisztrációs számmal rendelkezõ tejtermelõ az adott kvótaévben december 31-ig kérvényezheti a tulajdonában lévõ egyéni kvóta legfeljebb 30%-ának ideiglenes átengedését más tejtermelõ részére. A december 31-e után benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek. A jóváhagyott ideiglenes átengedés az adott kvótaév kezdetétõl, az adott kvótaévre vo-natkozóan hatályos. Az ideiglenes átengedés idõtartama esetenként nem haladhatja meg az 1 kvótaévet, illetve legfel-jebb három egymást követõ kvótaévben lehetséges.

Az ideiglenes átengedést az ÁT Kft.-hez kell bejelenteni, beszállítási kvóta esetén a K1030, míg közvetlen értékesítési kvóta esetén a K1060 számú formanyomtatványokon.

A beszállítási kvótára vonatkozó K1030 formanyomtatványhoz csatolni kell a bérlõ felvásárlójának a bérlõ nevére ki-állított szándéknyilatkozatát arról, hogy a bérbevett kvótamennyiségre vonatkozó tejet átveszi.

A kvóta ideiglenes átengedése során a túl, illetve az alulteljesítés a bérbeadó és a bérbevevõ rendelkezésre álló kvótája alapján kerül megállapításra. Abban az esetben, ha a bérbevevõ a rendelkezésre álló kvótáját 70% alatti mértékben hasz-nálta ki és ennek megfelelõen a kvótaelvonás jogkövetkezményét kell alkalmazni, akkor elõször a bérbevevõ saját tulaj-donában lévõ kvóta kerül elvonásra. Ha ez a mennyiség a megvonás mértékét nem fedezi, akkor a bérbevett kvóta is megvonásra kerülhet(6. sz. példa).

A bérbevett kvóta túlteljesítése esetén az esetleges fizetési kötelezettség a bérbevevõt terheli. A fizetési kötelezettsé-get a bérbevevõ használatában lévõ kvóták összegét alapul véve kell kiszámítani.

Az ideiglenes átengedés során, az ideiglenes átengedés tárgyát képezõ beszállítási kvótához rendelt referencia zsírtar-talom nem változik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a bérbevevõ egyéni kvótával az ideiglenes átenge-dés elõtt nem rendelkezett, a bérelt kvótához tartozó referencia zsírtartalom jelenti a továbbiakban az egyéni referencia zsírtartalmát. Abban az esetben, ha a bérbevevõ egyéni kvótával az ideiglenes átengedés elõtt már rendelkezett, a koráb-ban a tulajdonákoráb-ban álló egyéni kvótamennyiséghez tartozó referencia zsírtartalom a bérelt kvótamennyiséghez tartozó referencia zsírtartalommal korrigálásra kerül. Az új, rendelkezésre álló zsírtartalom mértékét az MVH által kiadott hatá-rozat tartalmazza.

A bérbeadás jóváhagyásához a bérbeadónak és a bérbevevõnek egyaránt meg kell felelnie a Rendelet 1.§ (3) bekezdés c)pontja szerinti, tejtermelõkre vonatkozó fogalom-meghatározásnak, és a bérbeadónak igazoltan tejtermelõi tevékeny-séget kell végeznie az adott kvótaévben.

4.2.3. Átcsoportosítás

A tejtermelõ kérvényezheti a tulajdonában lévõ egyéni kvótamennyiségek típusai (közvetlen értékesítési, illetve be-szállítási) között végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást. Az ideiglenes átcsoportosítás az adott kvótaévre vonatkozik (április 1-tõl a következõ év március 31-ig), míg a végleges átcsoportosítás az adott kvótaév kezdetétõl az azt követõ kvótaévekre érvényes. A végleges átcsoportosításra irányuló kérelmet az adott kvótaév december 31-ig, míg az ideigle-nes átcsoportosításra irányuló kérelmet az adott kvótaév február 28-áig nyújthatja be a tejtermelõ az 5. sz. melléklet sze-rinti formanyomtatványon (K1040) az ÁT Kft.-hez. A határidõben benyújtott kérelem az adott kvótaévre vonatkozik, míg az ezen idõpontot követõen az adott kvótaévre vonatkozóan benyújtott kérelem elutasításra kerül. Az átcsoportosí-tás utáni kvótamennyiségek összege nem lehet több, mint az átcsoportosíátcsoportosí-tás elõtt.

A benyújtott kvótaátcsoportosítás iránti kérelmet szükséges röviden megindokolni. Beszállítási kvótára történõ átcso-portosítás esetén a kérelemhez és annak indoklásához mellékelni kell annak a felvásárlónak az elõzetes szándéknyilatko-zatát, aki a többlet tejmennyiséget a tejtermelõtõl átveszi.

518 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

A kérelem elfogadásáról az MVH határozatot hoz, egyúttal gondoskodik a tejtermelõ rendelkezésére álló kvóta-mennyiségben bekövetkezett változás tejkvóta nyilvántartásban történõ átvezetésérõl. Az átcsoportosítás jóváhagyása esetén az új kvótatípusok szerinti termelés és értékesítés az adott kvótaév kezdetétõl (április 1-jétõl) irányadó.

A határozat ellen, a tejtermelõ annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az MVH elnökéhez fellebbezést nyújt-hat be, a 2.2. pont alatti címen.

Egyéni közvetlen értékesítési tejkvóta beszállítási típusba történõ átcsoportosítása esetén a beszállítási kvótához 3,8%

referencia zsírtartalom tartozik. Amennyiben a termelõ már rendelkezett az átcsoportosítás elõtt is beszállítási típusú egyéni kvótával, úgy az ehhez tartozó referencia zsírtartalom, valamint a 3,8 %-os érték súlyozott átlaga fogja képezni az átcsoportosítás utáni beszállítási kvóta referencia zsírtartalmát. Kivéve akkor, ha a termelõ írásban, elõzetesen kéri, és kellõképpen alátámasztja (dekádminta akkreditált laboratóriumban történt bevizsgálásáról szóló tanúsítvány vagy vizs-gálati jegyzõkönyv másolata, minimum 3 hónapra visszamenõleg) az átcsoportosítás utáni beszállítási kvóta teljes mennyiségére nézve a már meglévõ referencia zsírtartalom az alkalmazását.

4.2.4. Kvótaéven belüli felvásárló-váltás

A tejtermelõk a kvótaév során bármikor szerzõdést köthetnek más felvásárlóval/felvásárlókkal. Amennyiben a tejter-melõ a kvótaév során úgy dönt, hogy ezentúl másik felvásárlóhoz szállítja a tejét, vagy a felvásárló személyében változás következik be, az érintett tejtermelõ által a kvótaév során már leszállított mennyiség az éves kvótateljesítésbe beszámí-tásra kerül, azaz az új felvásárlónak beszállítható tejmennyiség csökken a már értékesített tej mennyiségével.

A felvásárló személyében bekövetkezett változást a tejtermelõ a váltást követõ 8 napon belül köteles bejelenteni a 13. sz. mellékletbentalálható formanyomtatvány (K 1041) ÁT Kft.-nek történõ megküldése révén.

4.2.5.1. Gazdasági társaságok átalakulása, kvóták összevonása

A tejtermelõk közös tulajdonának megszûnése, illetve gazdasági társaság vagy szövetkezet átalakulása esetén a jog-utódokat megállapodásuknak megfelelõen illeti meg a kvóta. Az új kvóta mennyisége nem lehet több, mint az átalakulás elõtti kvótamennyiség.

Ha több tejtermelõ gazdasági társaságot vagy szövetkezetet alapít, lehetõség van a kvóták összevonására. Az új kvóta mennyisége nem lehet több, mint az összevonás elõtti kvótamennyiség.

Ha több tejtermelõ gazdasági társaságot vagy szövetkezetet alapít, illetve ha egy tejtermelõ gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe lép be, kvótáját a gazdasági társaság vagy szövetkezet részére vagyoni hozzájárulásként átadhatja, vagy ellenérték nélkül használatba adhatja, erre azonban nem kötelezhetõ. A vagyoni hozzájárulásként vagy térítés nélkül használatába adott kvóták összes mennyisége nem lehet több, mint a tejtermelõ tagok egyéni kvótáinak összege.

4.2.5.2. Szövetkezetek, gazdasági társaságok szétválása

A szövetkezet, gazdasági társaság köteles szétválás, vagy a szövetkezetbõl, illetve a gazdasági társaságból történõ ki-válás esetén a12. sz. mellékletszerinti formanyomtatványt (K 1092) az ÁT Kft. részére megküldeni, a változást követõ 15 napon belül.

4.2.5.3. Szövetkezetbe, tejszövetkezetbe, illetve gazdasági társaságba történõ belépés

Amennyiben a tejtermelõ szövetkezetbe, tejszövetkezetbe vagy gazdasági társaságba tagként belép, a felek megálla-podásának megfelelõen egyéni tejkvótáját vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társa-ság tulajdonába átadhatja. A belépés tényét és a bevitt kvóta nagytársa-ságát igazolni kell a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társaság közgyûlésének vagy taggyûlésének tagfelvételi határozatát tartalmazó jegyzõkönyvének, társasági szerzõdésnek, alapító okiratnak és alapszabálynak másolatával.

A szövetkezetbe, tejszövetkezetbe vagy gazdasági társaságba történõ belépéskor a beszállítási típusú kvótához tartozó referencia zsírtartalom és a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társaság tulajdonában lévõ beszállítási típusú kvótához tartozó referencia zsírtartalmak súlyozott átlaga fogja jelenteni az összevonás utáni kvótához tartozó referencia zsírtartalom értékét.

A szövetkezetbe, tejszövetkezetbe vagy gazdasági társaságba történõ belépést a közgyûlés errõl szóló határozatának meghozatalát követõen 15 napon belül be kell jelenteni az ÁT Kft. felé mellékelve a közgyûlés határozatának hiteles má-solatát.

4.2.5.4. Szövetkezetbõl, gazdasági társaságból történõ kilépés

A tejtermelõ szövetkezetbõl, tejszövetkezetbõl, illetve gazdasági társaságból kilép, a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társaság a termelõ számára, a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társaság kvótatulajdonának a ter-hére, a közgyûlés vagy taggyûlés határozatának megfelelõ egyéni kvótát állapíthat meg. A kilépés tényét és a kiadott kvóta nagyságát igazolni kell a szövetkezet, tejszövetkezet vagy gazdasági társaság közgyûlésének vagy taggyûlésének a kilépésrõl szóló határozatot tartalmazó jegyzõkönyvének, társasági szerzõdésnek, alapító okiratnak és alapszabálynak másolatával.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 519

4.2.5.5. Kvóta és állatállomány egysége

A kvótatulajdonos 2006. december 31-ig benyújtott írásbeli kérelme alapján a kvóta átírásra kerül a tejtermelõnek mi-nõsülõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §b)pontja szerinti közeli hozzátartozó, illetve hoz-zátartozó javára. Ezen pont szerinti átírás nem minõsül az 4.2.1.3. pont szerinti átruházásnak. Elsõsorban olyan esetek-ben kerül sor az alkalmazására, amikor az egyéni tejkvóta, illetve a tejtermelõ állatállomány tulajdonjoga nem ugyanan-nak a termelõnek a tulajdonában van és azt egy név alatt kívánják egyesíteni (pl. családi gazdaság tagjai, vagy közös õs-termelõi igazolvánnyal rendelkezõ õstermelõk, akik közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói viszonyban állnak).

4.2.6. Öröklés

Az elhalálozás tényét, a tejtermelõi tevékenységet ideiglenesen (a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedéséig) foly-tató személy adatait, illetve amennyiben a tejtermelõ gazdaság felszámolásra került, ennek a tényét, az elhalálozást kö-vetõ 30 napon belül kell bejelenteni az ÁT Kft.-hez, a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával.

A kvótatulajdonos elhalálozásáról a tejtermelést ideiglenesen folytató személynek haladéktalanul értesítenie kell a kvótatulajdonossal szerzõdéses jogviszonyban állt felvásárlót. A felvásárló 8 napon belül köteles a K1073, K1074-es formanyomtatványon bejelenteni az ÁT Kft. felé a vele szerzõdéses jogviszonyban állt tejtermelõ elhalálozásának té-nyét, és az ideiglenesen tejtermelõi tevékenységet végzõ személy adatait. Ha az elhunyt beszállítási kvótával rendelke-zett, a bejelentést követõen a felvásárló köteles a beszállításokat az ideiglenes tejtermelõ nevén nyilvántartani.

A felvásárló köteles külön az elhunyt, illetve külön a tejtermelõi tevékenységet ideiglenesen folytató személy beszál-lításáról éves jelentést készíteni. Közvetlen értékesítési kvóta esetén a tejtermelõi tevékenységet ideiglenesen folytató személy kötelezettsége az éves jelentés elkészítése és határidõre történõ eljuttatása az ÁT Kft.-hez.

A kvóta örökös vagy örökösök nevére történõ átírásához közjegyzõ által hitelesített, jogerõs hagyatékátadó végzés szükséges, amelybõl megállapítható az elhunyt neve és az elhalálozás idõpontja, valamint az örökösök neve, továbbá az örökölt kvóta nagysága az elhalálozott ügyfél regisztrációs száma, valamint az a tény, hogy az örökösök milyen arány-ban öröklik az MVH regisztrációs számához kapcsolódó jogosultságokat és követeléseket. Az örökösöknek ezen felül rendelkezniük kell az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs számmal is.

A kvóta átvezetéséhez szükséges annak tisztázása, hogy az adott kvótaévben teljesített-e az örökhagyó a kvótájára. Ha igen, beszállítási kvóta esetén kérni kell egy, afelvásárló által kiállított hivatalos igazolást az elhalálozás idõpontjáig beszállított tej mennyiségérõl (kg) és annak zsírtartalmáról (kg). Ha az örökhagyó közvetlen értékesítési kvótával – is – rendelkezett, akkor tejtermelõi tevékenységet ideiglenesen folytató személy köteles az elhunyt által vezetett nyilván-tartás adatai alapján összesítést készíteni az elhalálozás idõpontjáig közvetlenül értékesített tej és tejtermékek mennyisé-gérõl.

Az éves kimutatás elkészítéséért és határidõre történõ beküldéséért beszállítás esetén a felvásárló, míg közvetlen érté-kesítés esetén a tejtermelõi tevékenységet ideiglenesen folytató személy vagy az örökös a felelõs.

Amennyiben az örökös nem kíván tej termelési tevékenységet folytatni és a közvetlen értékesítési kvótát véglegesen átruházza, úgy köteles a fenti összesítést a vevõnek átadni. A közvetlen értékesítési kvótát megvásárló tejtermelõ felelõs a továbbiakban az éves kimutatás elkészítéséért és határidõre történõ beküldéséért.

Amennyiben az örökös nem kíván tej termelési tevékenységet folytatni és a beszállítási kvótát véglegesen átruházza, úgy köteles afelvásárló által kiállított hivatalos igazolást a vevõnek átadni. A továbbiakban az éves kimutatás elkészíté-séért és határidõre történõ beküldéelkészíté-séért a vevõ felvásárlója a felelõs.

Az örökös vagy örökösök nevére az egyéni tejkvótát az MVH az örökös vagy örökösök külön írásbeli kérelmére ve-zeti át, amelyet a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül kell az ÁT Kft.-hez benyújtani, amelyhez mellékelni kell a jogerõs hagyatékátadó végzés másolatát. Az MVH határozatában az elhalálozás idõpontjára visszamenõlegesen rendelkezik az örökhagyó kvótájának, valamint az ahhoz kapcsolódó jogoknak (kvóta után járó tej-támogatás) és kötelezettségeknek (pl. fizetési kötelezettség) az örökös vagy örökösök nevére történõ átvezetésrõl.

Amennyiben több örökös van, az örökhagyó kvótája az örökösök közös tulajdonába kerül. A közös tulajdon megszûnte-tését az örökösök egymás közti írásos megállapodással kérelmezhetik.

4.3. A tejtermelõk kötelezettségei

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 37-40)