A Raktározó kötelezettségei

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 150-154)

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK A RAKTÁROZÁSI SZERZÕDÉSHEZ

5. A Raktározó kötelezettségei

5. 1. Az áru mennyiségének megállapításával kapcsolatos kötelezettségek

5.1.1. Beszállítás (betárolás) esetén az áru mennyiségét a telephely hitelesített hídmérlegével kell megállapítani. Rak-tározó vállalja, hogy a hitelesített hídmérleget folyamatosan biztosítja, valamint hogy a mérlegelést a szakmai elõírások-nak megfelelõen elvégzi. A mérlegeléssel kapcsolatos tevékenysége keretében a Raktározó vállalja, hogy:

– a hídmérleget minden esetben tisztán tartja,

– a mérõmutató „0” állást mutat terheletlen állapotban,

– a gépjármûvek és a pótkocsik tengelyei egyidejûleg a mérlegen állnak,

– pótkocsis szerelvényt szétkapcsolás nélkül egyidejûleg csak akkor mérlegel, ha a mérleg mérõfelülete és annak kör-nyezete egy szinten helyezkedik el,

– haladéktalanul intézkedik a mérleg megjavításáról, ha a mérlegelés során a hiba legkisebb gyanúja merül fel; to-vábbá hiba esetén az átvételt leállítja,

630 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

– a mérés eredményérõl mérlegjegyet készít,

– a mérleget kizárólag az erre kiképzett szakember kezeli,

– a mérleg hitelesítését igazoló dokumentum a telephelyen rendelkezésre áll.

5.1.2. Amennyiben a felajánlott gabona átvétele abban a raktárban történik, ahol a gabonaféléket tárolják az ajánlat idején (in situ átvétel), a mennyiség megállapítása a mérlegjegyekkel alátámasztott készletnyilvántartás alapján történik.

Az MVH helyszíni ellenõre a mennyiséget köbözéssel ellenõrzi. In situ átvétel csak az alábbiak megléte esetén végezhetõ el:

– a raktárba történõ betárolás (mérlegelés) nem történt 10 hónapnál régebben;

– a készletnyilvántartásban rögzítve van a mérlegjegyekkel alátámasztott tömeg, a laboratóriumi vizsgálatokkal alá-támasztott, betároláskor megállapított átlagos nedvességtartalom és idegenanyag-tartalom százalék;

– a készletnyilvántartásban rögzítve vannak a betárolás óta elvégzett árukezelések és áttárolások;

– a térfogat ellenõrzéssel becsült mennyiség és a készletben nyilvántartott mennyiség közötti különbség nem haladja meg az 5%-ot;

– a mérlegeléskor megállapított minõségi jellemzõk megegyeznek a reprezentatív mintáéival, amely az intervenciós hivatal vagy annak képviselõje által minden 60 tonna után vett mintákból áll;

– a Raktározó nyilatkozik arról, hogy a felkínált tétel minden tekintetben megfelel a készletnyilvántartásban szereplõ adatoknak.

5.1.3. Raktározó vállalja, hogy a raktározási szerzõdés tárgyát képezõ gabonaféléket úgy tárolja, hogy azok térfogata mindig ellenõrizhetõ legyen.

5.2. A betárolással kapcsolatos feladatok

5.2.1. Amennyiben a Raktározó több felajánló áruját tárolja raktárában, úgy vállalja, hogy a betárolást az MVH által megadott sorrendben végzi el.

5.2.2. Amennyiben az egyeztetett betárolási idõ a felajánló vagy a Raktározó számára bármely okból nem megfelelõ, a Raktározó az MVH-nak a kijelölt intervenciós raktár helye szerint illetékes Kirendeltségénél egy alkalommal kérheti a tétel felajánlójával történt egyeztetés után az ütemterv módosítását, postai úton vagy a feladás idõpontját kijelzõ telefaxon benyújtva.

a)Amennyiben a módosítási kérelem a beszállítási idõpont elõrehozására irányul, a kérelemnek legkésõbb a szállítás megkezdése elõtti ötödik munkanapon be kell érkeznie az MVH-nak a kijelölt intervenciós raktár helye szerint illetékes Kirendeltségéhez.

b)Amennyiben a módosítási kérelem a beszállítási idõpont elhalasztására irányul, a kérelemnek legkésõbb a szállítás eredetileg ütemezett megkezdése elõtti ötödik munkanapon kell beérkeznie az MVH-nak a kijelölt intervenciós raktár helye szerint illetékes Kirendeltségéhez.

5.2.3. Amennyiben a betárolásnál az MVH ellenõre bármilyen okból nincs jelen, a Raktározónak a betárolás végrehaj-tásáróljegyzõkönyvetkell készítenie, amely tartalmazza a mért súlyt, a telephely laboratóriumában mért fizikai paramé-tereket, valamint annak eltéréseit a felajánláskori minõségtanúsítványtól. Az intervenciós minimális minõségi követel-ményektõl való eltéréseket a Raktározónak haladéktalanul telefonon jelentenie kell az MVH illetékes megyei Kirendelt-ségének, valamint az értesítést 2 munkanapon belül írásban, faxon is meg kell küldenie. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésébõl eredõ károkért a Raktározó felel.

5.2.4. A Raktározónak az MVH által megjelölt idõpontban biztosítania kell a szerzõdésben rögzített betároló kapaci-tásokat, a megjelölt fuvareszközökre. Amennyiben a betároló kapacitást a Raktározó nem tudja biztosítani – és nem áll fenn elháríthatatlan külsõ ok –, akkor az ebbõl eredõ többletköltségeket a Raktározónak meg kell térítenie.

5.3. Az áru mintavételezésével, minõségvizsgálatával kapcsolatos kötelezettségek

5.3.1. A mintavételt az MVH illetékes megyei Kirendeltsége által megbízott laboratórium szakembere végzi el a gabo-na intervenciójáról szóló hatályos FVM rendelet értelmében.

5.3.2. Raktározó vállalja, hogy a részmintákból képzett reprezentatív mintát a minta minõségét nem befolyásoló, zárt helyiségben megõrzi, az erre a célra rendszeresített mintaraktárban vagy szekrényben.

5.3.3. A minõségvizsgálat elvégzésével megbízott laboratóriumok a minõségrõl kiállított minõségi tanúsítványt a minták beérkezését követõ 10 munkanapon belül az MVH illetékes megyei Kirendeltségére eljuttatják. Az MVH illeté-kes megyei Kirendeltsége a Raktározót írásban értesíti a betárolt gabona minõségi paramétereirõl.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 631

5.3.4. Az intervenciós árunak épnek, megfelelõnek és forgalmazható minõségûnek kell lennie. A gabona akkor tekint-hetõ egészségesnek, megfelelõnek és forgalmazható minõségûnek, ha megfelel a gabonafélék intervenciós hivatalok ál-tal történõ átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet I. mellékletében meghatározott minimális minõségi követelményeknek.

A Raktározó vállalja a gabona betárolásakor mért minõségi paramétereinek és a laboratóriumba elküldött mintákról kiállított minõségi tanúsítványon szereplõ paraméterek megõrzését. A minõségmegõrzés megítélése az egy tárolótérbe betárolt és onnan kitárolt áru átlagminõségének összevetésével történik, azzal, hogy minõségi eltérés a különbözõ idõpontban vett mintáknál a megengedett vizsgálati hibahatárok mértékéig fogadható el.

5.4. A Raktározó kötelezettségei az áru intervenciós tárolásával kapcsolatban

a) Raktározó kötelezettséget vállal arra, hogy az intervenciós árukészletet elkülönítetten tárolja a különbözõ betakarí-tási évjáratok figyelembe vétele mellett.

b)Raktározó a tárolóba beszállított, vagy már bent lévõ árut felajánlók szerinti bontásban köteles elkülöníteni egy-mástól mindaddig, amíg a raktár-telephely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltségtõl írásban meg nem kapja az áru intervenciós nyilvántartásba vételérõl szóló értesítést, amely egyben igazolja az áru minõségi megfelelõsségét is.

Amennyiben a Raktározó nem tudja a beszállított tételeket külön-külön tárolni, akkor saját anyagi felelõsségére és koc-kázatára a tételeket összetárolhatja, feltéve, hogy az általa elvégzett minõségi gyorsvizsgálat eredménye alapján a tételek megfelelnek az uniós minõségi elõírásoknak.

c) Raktározó (amennyiben a tárolóiban lévõ intervenciós áru minõsége az MVH értesítése alapján megfelel az inter-venciós követelményeknek), az interinter-venciós árut összetárolhatja az MVH megyei Kirendeltségétõl írásban kért erre vo-natkozó kérelmének jóváhagyása után, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy készletnyilvántartásában az összetáro-lást rögzíti.

d)A tárolóban egyidejûleg intervenciós és nem intervenciós (idegen) áru nem tárolható, kivéve, ha az idegen áru inter-venciós felajánlás elõtt/alatt áll. Amennyiben az ott tárolt áru nem kerül interinter-venciós felajánlásra, az árut ki kell tárolni a tárolóból.

e)Intervenciós árut (gabonát) csak intervenciós gabona tárolására jóváhagyott tárolóban lehet tárolni.

f)Az intervenciós árut bármiféle más árura kicserélni, azt más áruval helyettesíteni tilos.

g)Ha a raktározási szerzõdésben felajánlott, de még üres tárolóba a Raktározó saját, nem intervenciós árut akar tá-rolni, ahhoz az illetékes megyei MVH Kirendeltség írásbeli engedélye szükséges.

5.5. A készletnyilvántartással, készletjelentéssel kapcsolatos feladatok

5.5.1. Raktározó számítógépes nyilvántartást köteles vezetni az intervenciós árukészletekrõl, azok raktártelepen belü-li elhelyezkedésérõl, be- és kitárolásáról, áttárolásáról, valamint a készletek mennyiségi változásairól. A számítógépes nyilvántartás vezetése történhet a raktártelepen vagy a raktártulajdonos központi telepén.

5.5.2. Raktározó kötelezettséget vállal az alábbi feladatok elvégzésére:

a)Az intervenciós árukra külön könyvelést kell vezetni számítógépes készletnyilvántartás formájában, amelybõl a raktárkészlet, valamint a készletmozgások mindenkor megállapíthatóak. Folyamatos, számításokkal vagy bizonylatok-kal (mérlegjegy) alátámasztott nyilvántartást köteles a Raktározó vezetni, melyet az MVH és az Európai Bizottság tiszt-viselõi, valamint azok megbízottjai számára is hozzáférhetõvé tesz.

A számítógépes nyilvántartásnak be-, illetve kitárolás esetén legalább tartalmaznia kell a mérlegjegyek sorszámát, a be-, illetve kitárolás idõpontját, a bruttó tömeget, tára tömeget, nettó tömeget, a raktárban lévõ intervenciós készlet teljes mennyiségének adatát a megfelelõ idõpontok feltüntetése mellett. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az intervenciós be- és kitárolásokat érintõ árumennyiségeket, az intervenciós áru nyitó és zárókészletét, az áru mennyiségének csökke-nését (amennyiben ez bekövetkezik), az áttárolásra került intervenciós áru mennyiségét. Az intervenciós árut árunemen-kénti és tételazonosító szerinti bontásban kell feltüntetni.

Raktározónak rendelkeznie kell az intervenciós tétellel kapcsolatos valamennyi laboratóriumi minõségi tanúsít-vánnyal, illetve mindazon dokumentumokkal, amit az MVH az intervenciós tétel tárolásával kapcsolatban a Raktározó részére átadott.

b)Az áru betárolásáról, az intervenciós áru folyamatos tárolásáról, árukezelések miatti árumozgatásról és kitárolásá-ról az MVH által kiadott nyomtatvány-minta szerinti dokumentumokat,készletjelentéseketkell elkészíteni. Árumozga-tások és készletváltozások esetén a napi jelentéseket a következõ nap 12.00 óráig (személyesen vagy a feladás idõpontját kiíró faxon, illetve e-mailen, ez utóbbi esetben a jelentést a feladás idõpontját kiíró faxon is meg kell ugyanazon a napon erõsíteni) el kell küldeni az MVH illetékes megyei Kirendeltségének. Áttárolás esetében az utolsó mérlegelés napján kell beküldeni a teljes áttárolásról szóló összesített jelentést.

632 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

A havi készletjelentéseket a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig (postai úton, személyesen vagy a feladás idõpontját ki-író faxon) kell elküldeni az MVH illetékes megyei Kirendeltségének. A készletjelentési dokumentumoknak legalább a következõ adatokat kell tartalmazniuk:

– a raktározási helyszín (adott esetben a tároló helyiség azonosítása), – az elõzõ hónapról áthozott készletmennyiség,

– betárolások és kitárolások tételenként, minõségmegóvással kapcsolatos árumozgási tranzakciók szerint, – az idõszak végén fennálló zárókészlet (a havi leltárjelentésrõl szóló melléklettel).

c)Raktározó köteles évente leltárt készíteni az intervenciós árukészletekre vonatkozóan az MVH utasításai szerint.

Raktározó a szeptember 30-i intervenciós készletek tekintetében raktáranként és gabonafélénként éves készletjelentést köteles adni az MVH által meghatározott formanyomtatványon. Az éves leltár készletjelentéseket legkésõbb minden év október 15-ig, az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez köteles eljuttatni az idõpontot kijelzõ faxon és postai úton.

d)A készletjelentéssel kapcsolatos formanyomtatványokat (S0001, S0002, S0003) a gabonaintervenciós készletje-lentési formanyomtatványokról szóló mindenkor hatályos MVH Közlemény tartalmazza.

e)Raktározó a készletnyilvántartással, készletjelentéssel kapcsolatos dokumentumokat – eltérõ rendelkezés hiányá-ban – a raktározott áru kitárolását követõ öt naptári évig köteles megõrizni.

5.6. Az intervenciós árukészlet minõségének és mennyiségének a megõrzésével kapcsolatos kötelezettségek 5.6.1. A Raktározó kijelenti, hogy az intervenciós árut az Általános Szerzõdési Feltételek 4. pontjában rögzített köve-telményeknek megfelelõ tárolóban tárolja, és rendelkezik az áru minõségének folyamatos vizsgálatához szükséges esz-közökkel. Kijelenti továbbá, hogy az áru minõségének megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására szakképzett mun-kaerõvel rendelkezik.

5.6.2. Raktározó kötelezettséget vállal arra, hogy az áru minõségét megõrzi az intervenciós tárolás teljes idõtartama alatt, egészen az áru teljes mennyiségének elszállításáig.

5.6.3. Raktározó vállalja, hogy az intervenciós áru minõségének megóvásával kapcsolatos kezelési tevékenységet a vonatkozó szabványok, szokványok szerint szakszerûen, a szükségleteknek megfelelõen elvégzi, különös tekintettel a következõkre:

– rendszeresen méri az áru hõmérsékletét, – az árut megóvja a nedvességtõl,

– lazítja a felszíni rétegeket,

– megakadályozza az áru penészesedését,

– szükség szerint az árut átmozgatja (átforgatja) tárolón belül vagy silócellák között, – kiírtja a kártevõket,

– biztosítja a tároló szellõzését vagy hûtését.

5.6.4. Raktározó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, az intervenciós árut a rongálódás-tól, romlásrongálódás-tól, megsemmisüléstõl, károsodástól megóvja. Amennyiben a károsodás veszélye áll fenn, errõl haladéktala-nul köteles értesíteni az MVH illetékes megyei Kirendeltségét. Raktározó köteles továbbá telefonon haladéktalahaladéktala-nul be-jelenteni az MVH részére minden, az intervenciós áru állapotának károsodására vagy hiányos mennyiségekre utaló meg-állapítást, és a bejelentést 2 munkanapon belül írásban, faxon is meg kell erõsítenie.

5.6.5. Raktározó a károsodott intervenciós árut köteles haladéktalanul elkülöníteni és úgy raktározni, illetve kezelni, hogy más általa raktározott intervenciós áru romlása és károsodása megelõzhetõ legyen.

5.6.6. Raktározó tudomásul veszi, hogy amennyiben az MVH megyei Kirendeltsége a raktárban végzett helyszíni el-lenõrzés során mennyiségi hiányt észlel, az MVH-nak joga van kérni az intervenciós áru mérlegelését. Ha a hiány valós, a mérlegeléssel kapcsolatos költségeket a Raktározó fizeti, ellenkezõ esetben a költség az MVH-t terheli.

5.6.7. A jóváhagyott maximális kálón felüli készlethiányt Raktározó köteles az Általános Szerzõdési Feltételek 10.5. pontjában foglaltak szerint megtéríteni.

5.7. Az áru értékesítés miatti kitárolásával kapcsolatos kötelezettségek

5.7.1. Raktározó az MVH által kiállított kitárolási engedély bemutatása ellenében köteles az árut kitárolni. A kitárolá-si engedély egy példányát az MVH megküldi a Raktározó részére. Az MVH által meghatározott idõszakon belüli kitáro-lási idõpontot a Raktározó az értékesítési pályázat nyertesével (a továbbiakban: Vevõvel) egyeztetve határozza meg, amirõl írásban az MVH illetékes Megyei Kirendeltségét legalább 2 munkanappal korábban, feladás idõpontját kijelzõ

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 633

faxon értesíteni köteles. Amennyiben a Raktározó a kitárolás idõpontjában nem tudott megegyezni a vevõvel, köteles az MVH illetékes Megyei Kirendeltségét errõl haladéktalanul értesíteni.

5.7.2. Kitárolás során az áru mennyiségének megállapítása és a szállítójármûvenkénti mintavételezés az Általános Szerzõdési Feltételek szerint történik.

5.7.3. A kitárolás (értékesítés) menetérõl az MVH illetékes megyei Kirendeltsége részletes tájékoztatást nyújt a Rak-tározó részére.

5.7.4. Az értékesítési tételszámot és a hozzá tartozó tételazonosítót az MVH megyei Kirendeltsége a kitárolási értesí-tõn feltünteti. A Raktározó köteles értékesítés esetén mindkét tételszámot a napi/havi kitárolási készletjelentésében fo-lyamatosan megadni.

5.7.5. Raktározónak az MVH által megjelölt idõpontban biztosítania kell a szerzõdésben rögzített kitároló kapacitáso-kat, az ott megjelölt fuvareszközökre. Amennyiben a kitároló kapacitást a Raktározó nem tudja biztosítani – és nem áll fenn elháríthatatlan külsõ ok –, akkor az ebbõl eredõ többletköltségeket a raktározónak meg kell térítenie.

5.7.6. Raktározó köteles a kitárolási engedélyen feltüntetett tétel teljes mennyiségét intervenciós minõségben kiadni.

A tételeknek megközelíthetõnek, élõ kártevõktõl és idegen szagtól, valamint egyéb fizikai hibától mentesnek kell lenniük.

Amennyiben a Raktározó nem tud eleget tenni a szerzõdésben meghatározott kitárolási kötelezettségének, a mennyi-ségi és minõmennyi-ségi hibáért anyagi felelõsséggel tartozik.

5. 8. Az intervenciós áru áttárolásával kapcsolatos szabályok

A tárolási tevékenység során szükségessé válhat az intervenciós áru raktárak közötti áttárolása, azaz az áru elszállítása más intervenciós raktárba, ha azt az MVH megyei Kirendeltsége szükségesnek tartja. Áttárolásra adhat okot – különö-sen – a raktározási szerzõdés megszüntetése, szerzõdésszegés, a tároló telephelyrõl történõ értékesítés nehézsége (kis kitárolási kapacitás), vis maior.

Az áttárolás lebonyolításának szabályait a felvásárolt intervenciós gabonakészletek raktárak közötti áttárolásáról szóló mindenkor hatályos MVH Közlemény tartalmazza.

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 150-154)